29.12.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 359/74


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2012 m. gruodžio 19 d.

dėl laikinų priemonių dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo

(ECB/2012/32)

(2012/839/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį, 18 straipsnį ir 34 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,

atsižvelgdama į 2011 m. rugsėjo 20 d. Gaires ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1), ypač į jų I priedo 1.6, 6.3.1, 6.3.2 ir 6.4.2 skirsnius,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 18 straipsnio 1 dalimi, Europos Centrinis Bankas (ECB) ir valstybių narių, kurių valiuta yra euro, nacionaliniai centriniai bankai (NCB) gali atlikti kredito operacijas su kredito įstaigomis ir kitais rinkos dalyviais skolinant lėšas užtikrinus pakankamu įkeitimu. Eurosistemos pinigų politikos operacijoms reikalingo įkaito tinkamumo kriterijai yra nustatyti Gairių ECB/2011/14 I priede;

(2)

vadovaujantis Gairių ECB/2011/14 I priedo 1.6 skirsniu, Valdančioji taryba gali bet kuriuo metu pakeisti Eurosistemos pinigų politikos operacijų įgyvendinimui taikomas priemones, sąlygas, kriterijus ir procedūras. Vadovaujantis Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.1 skirsniu, Eurosistema pasilieka teisę spręsti, ar emisija, emitentas, skolininkas arba garantas atitinka jiems taikomus griežtų standartų reikalavimus bet kokios, jos manymu, aktualios informacijos pagrindu;

(3)

2012 m. kovo 5 d. Sprendimas ECB/2012/3 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo Graikijos Respublikos skolos mainų pasiūlymo kontekste (2) laikinai suspendavo Eurosistemos kredito kokybės minimalios ribos taikymą Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms, pripažindamas jas tinkamomis tol, kol Graikijos Respublika teikia NCB padidintos vertės įkaitą. Pasibaigus įkaito vertės padidinimui, atsižvelgdama į tai, kad Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių kaip įkaito tinkamumas tuo metu nebuvo užtikrintas, Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2012/14 (3), kuriuo nuo 2012 m. liepos 25 d. panaikinamas Sprendimas ECB/2012/3; taip šios priemonės tapo netinkamomis;

(4)

Valdančioji taryba atsižvelgė į tai, kad Eurogrupė teigiamai įvertino politikos priemonių rinkinį Graikijai skirtos antrosios ekonomikos koregavimo programos pirmajai peržiūrai;

(5)

Valdančioji taryba šį politikos priemonių rinkinį laiko tinkamu, kad Graikijos Respublikos išleistos arba visapusiškai garantuotos antrinę rinką turinčios skolos priemonės atitiktų kokybės standartą, pakankamą užtikrinti jų tinkamumą būti įkaitu Eurosistemos pinigų politikos operacijom, nepaisant bet kokio išorės kredito vertinimo;

(6)

todėl Valdančioji taryba nusprendė Graikijos Respublikos išleistas arba visapusiškai garantuotas antrinę rinką turinčias skolos priemones vėl laikyti tinkamomis Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, kai tokioms priemonėms taikomi papildomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte (kitokie nei nurodyti Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.4.2 skirsnyje);

(7)

ši išimtinė priemonė bus taikoma laikinai, kol Valdančioji taryba nuspręs, kad pinigų politikos operacijoms vėl galima taikyti įprastą Eurosistemos tinkamumo kriterijų ir rizikos kontrolės sistemą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tam tikrų Gairių ECB/2011/14 nuostatų galiojimo sustabdymas ir Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumas

1.   Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių atžvilgiu sustabdomas būtinųjų Eurosistemos kredito kokybės reikalavimų, nustatytų Gairių ECB/2011/14 I priedo 6.3.2 skirsnyje išdėstytose Eurosistemos kredito vertinimo sistemos taisyklėse tam tikram antrinę rinką turinčiam turtui, galiojimas.

2.   Graikijos Respublikos išleistos arba visapusiškai garantuotos antrinę rinką turinčios skolos priemonės yra tinkamas įkaitas Eurosistemos pinigų politikos operacijoms, kai joms taikomi šio sprendimo priede nustatyti konkretūs įvertinimai mažesne nei rinkos verte.

3.   Esant bet kokiam šio sprendimo ir Gairių ECB/2011/14 neatitikimui vadovaujamasi šiuo sprendimu.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2012 m. gruodžio 21 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. gruodžio 19 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 331, 2011 12 14, p. 1.

(2)  OL L 77, 2012 3 16, p. 19.

(3)  OL L 199, 2012 7 26, p. 26.


PRIEDAS

Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms taikomi įvertinimai mažesne nei rinkos verte

Graikijos Vyriausybės obligacijos (GVO)

Termino intervalas

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi fiksuotos atkarpos priemonėms ir kintamųjų palūkanų vertybiniams popieriams

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi nulinės atkarpos priemonėms

0–1

15,0

15,0

1–3

33,0

35,5

3–5

45,0

48,5

5–7

54,0

58,5

7–10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Vyriausybės garantuotos bankų obligacijos (VGBO) ir Vyriausybės garantuotos nefinansinių bendrovių obligacijos

Termino intervalas

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi fiksuotos atkarpos priemonėms ir kintamųjų palūkanų vertybiniams popieriams

Įvertinimai mažesne nei rinkos verte, taikomi nulinės atkarpos priemonėms

0–1

23,0

23,0

1–3

42,5

45,0

3–5

55,5

59,0

5–7

64,5

69,5

7–10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0