15.5.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/14


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2012 m. balandžio 26 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2011/8 dėl eurų banknotų gamybai taikomų aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditacijos procedūrų

(ECB/2012/8)

(2012/259/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 128 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 16 straipsnį,

atsižvelgdama į 2011 m. birželio 21 d. Sprendimą ECB/2011/8 dėl eurų banknotų gamybai taikomų aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditacijos procedūrų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį, 6 ir 8 straipsnius,

kadangi:

(1)

vadovaudamasi Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa Valdančioji taryba perdavė Vykdomajai valdybai kompetenciją priimti sprendimus dėl akreditacijos pagal Sprendimo ECB/2011/8 2 straipsnio 3 dalį;

(2)

siekiant pagreitinti prašymų suteikti akreditaciją apdorojimą, taip užtikrinant, kad akreditacija bus suteikta ar atnaujinta laiku, ir palengvinti Europos Centrinio Banko (ECB) vykdomosios valdybos administracinę naštą, reikėtų iš dalies pakeisti Sprendime ECB/2011/8 nustatytą aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditacijos suteikimo ir atnaujinimo procedūrą;

(3)

siekiant šio tikslo, Vykdomoji valdyba turėtų turėti galimybę vienam ar daugiau savo narių perduoti kompetenciją priimti įprastus sprendimus dėl akreditacijos. Tačiau toks perdavimas nebus taikomas kompetencijai suteikti išimtis, atmesti prašymus dėl akreditacijos, sustabdyti ar panaikinti akreditaciją;

(4)

todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą ECB/2011/8,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalinis pakeitimas

Sprendimo ECB/2011/8 2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Vykdomoji valdyba, atsižvelgdama į Banknotų komiteto nuomonę, yra kompetentinga priimti visus sprendimus, susijusius su gamintojo aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditacija. Apie juos ji informuoja Valdančiąją tarybą. Vykdomoji valdyba gali nuspręsti vienam ar daugiau savo narių perduoti įgaliojimus suteikti ir atnaujinti aplinkos apsaugos bei sveikatos ir saugumo akreditaciją pagal 6 ir 8 straipsnius.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. balandžio 26 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 176, 2011 7 5, p. 52.