29.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 345/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1386/2011

2011 m. gruodžio 19 d.

kuriuo laikinai sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems į Kanarų salas importuojamiems pramonės produktams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 349 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavusi su Regionų komitetu,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

remiantis 2002 m. kovo 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 704/2002, laikinai sustabdančiu autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą kai kurių pramonės produktų importui ir atidarančiu kai kurių žuvininkystės produktų importo į Kanarų salas autonomines Bendrijos tarifines kvotas bei numatančiu jų administravimą (3), Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo tam tikroms komercinės ar pramoninės paskirties gamybos priemonėms sustabdymas nustos galioti 2011 m. gruodžio 31 d.;

(2)

2010 m. rugsėjo mėn. Ispanijos Vyriausybė, vadovaudamasi Sutarties 349 straipsniu, Kanarų salų Vyriausybės vardu pateikė prašymą pratęsti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo kai kuriems produktams sustabdymą. Šį prašymą ji pagrindė tuo, kad dėl minėtų salų atokumo ekonominės veiklos vykdytojams kyla didelių ekonominių ir prekybos sunkumų, turinčių neigiamo poveikio demografinėms tendencijoms, užimtumui ir socialinei bei ekonominei raidai;

(3)

pastaroji ekonomikos krizė padarė didelės žalos Kanarų salų pramonės sektoriui, įskaitant statybos sektorių. Statybų nuosmukis pakenkė visai nuo šio pramonės sektoriaus priklausančiai pagalbinei pramonei. Nepalankios finansinės sąlygos turėjo didelės įtakos daugeliui verslo sričių. Be to, Ispanijoje staigiai išaugus nedarbo lygiui, dar labiau sumažėjo vidaus paklausa, įskaitant pramonės produktų paklausą;

(4)

pastarąjį dešimtmetį nedarbas Kanarų salose vis labiau viršijo Ispanijos nacionalinį vidurkį, o nuo 2009 m. Kanarų salose užfiksuotas aukščiausias visoje šalyje nedarbo lygis (Eurostatas „Regionų statistika. Nedarbo lygis pagal NUTS 2 lygio regionus 1999–2009 m.“). Be to, daugiau kaip pusė Kanarų salose pagaminamų pramonės produktų ten ir suvartojama, o tai kelia ypač rimtų problemų, nes paklausa ten sumažėjo labiau;

(5)

todėl, siekiant suteikti investuotojams ilgalaikę perspektyvą ir ekonominės veiklos vykdytojams sudaryti sąlygas pasiekti tokį pramonės ir prekybos veiklos lygį, kuris stabilizuotų Kanarų salų ekonominę ir socialinę padėtį, tikslinga visų Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo tam tikroms prekėms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 704/2002 II ir III prieduose, sustabdymą pratęsti dešimčiai metų;

(6)

be to, dėl tų pačių priežasčių Ispanijos valdžios institucijos paprašė sustabdyti Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą trims naujiems produktams, kurių KN kodai yra 3902 10, 3903 11 ir 3906 10. Šis prašymas buvo patenkintas, kadangi minėtu muitų taikymo sustabdymu būtų stiprinama Kanarų salų ekonomika;

(7)

siekiant užtikrinti, kad tomis tarifinio reguliavimo priemonėmis pasinaudotų tik Kanarų salų teritorijoje esantys ekonominės veiklos vykdytojai, muitų taikymo sustabdymui turėtų būti keliama produktų galutinio vartojimo sąlyga, vadovaujantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentu (EEB) 2913/92, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą (4), ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (5);

(8)

prekybos srautų nukreipimo į kitas šalis atveju, taip pat siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kuriais jai leidžiama laikinai atšaukti muitų taikymo sustabdymą. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (6);

(9)

Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimai nesudaro pagrindo iš esmės pakeisti muitų taikymo sustabdymo pobūdžio. Todėl, siekiant padaryti reikiamus prekių, kurioms taikomas muitų taikymo sustabdymas, sąrašo pakeitimus ir techninius patikslinimus, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tinkamai laiku perduoti Tarybai;

(10)

siekiant užtikrinti Reglamente (EB) Nr. 704/2002 nustatytų priemonių tęstinumą, šiuo reglamentu nustatytas priemones būtina taikyti nuo 2012 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. sustabdomas visų Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas į Kanarų salas importuojamoms komercinės ar pramoninės paskirties gamybos priemonėms, kurių KN kodai išvardyti I priede.

Tos priemonės naudojamos vadovaujantis atitinkamomis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 ir Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 nuostatomis ne trumpiau kaip 24 mėnesius po to, kai jas į laisvą apyvartą išleidžia Kanarų salose esantys ekonominės veiklos vykdytojai.

2 straipsnis

Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. sustabdomas visų Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas į Kanarų salas importuojamoms žaliavoms, dalims ir komponentams, kurių KN kodai išvardyti II priede ir kurie naudojami pramoniniam pertvarkymui ar eksploatacijai Kanarų salose.

3 straipsnis

1 ir 2 straipsniuose nurodytų muitų taikymas sustabdomas, atsižvelgiant į jų galutinį vartojimą pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 21 ir 82 straipsnius ir jeigu atliekamas Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 291–300 straipsniuose numatytas jų tikrinimas.

4 straipsnis

1.   Jei Komisija turi pagrindo manyti, kad šiuo reglamentu sustabdžius muitų taikymą konkretaus produkto prekybos srautai buvo nukreipti į kitas šalis, ji gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais muitų taikymo sustabdymas laikinai atšaukiamas ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 8 straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Produktų, kuriems taikomų muitų sustabdymas buvo laikinai atšauktas, importo muitai užtikrinami garantija, ir tie produktai išleidžiami į laisvą apyvartą Kanarų salose tik pateikus tokią garantiją.

2.   Jei Taryba, laikydamasi Sutartyje nustatytos procedūros, per 12 mėnesių laikotarpį nusprendžia galutinai atšaukti muitų taikymo sustabdymą, garantija užtikrintos muitų sumos negrąžinamos.

3.   Jeigu, vadovaujantis 2 dalimi, per 12 mėnesių nepriimamas galutinis sprendimas, garantijos grąžinamos.

5 straipsnis

Komisijai pagal 6 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl I ir II priedų pakeitimų ir techninių patikslinimų, kurie reikalingi dėl Kombinuotosios nomenklatūros pakeitimų.

6 straipsnis

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.   Įgaliojimai priimti 5 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 2012 m. sausio 1 d.

3.   Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.   Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji praneša Tarybai.

5.   Pagal 5 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Tarybai dienos Taryba nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos Taryba pranešė Komisijai, kad ji nepareikš prieštaravimų.

7 straipsnis

Apie Komisijos deleguotųjų aktų priėmimą, apie bet kokį prieštaravimą dėl jų arba apie Tarybos suteiktų įgaliojimų atšaukimą informuojamas Europos Parlamentas.

8 straipsnis

1.   Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 247a straipsnio 1 dalį. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KOROLEC


(1)  2011 m. lapkričio 15 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2011 m. rugsėjo 22 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 111, 2002 4 26, p. 1.

(4)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(5)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(6)  OL L 55, 2011 2 28, p. 13.


I PRIEDAS

Komercinės ar pramoninės paskirties gamybos priemonės, kurių KN kodai yra  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Kaip nustatyta 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1006/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2011 10 28, p. 1).


II PRIEDAS

Žaliavos, dalys ir komponentai, naudojami žemės ūkio tikslams, pramoniniam pertvarkymui ar eksploatacijai, kurių KN kodai yra  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Kaip nustatyta 2011 m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1006/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 282, 2011 10 28, p. 1).