22.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/33


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1368/2011

2011 m. gruodžio 21 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1121/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 IV ir V antraštinėse dalyse numatytų paramos ūkininkams schemų taikymo taisyklės, ir Reglamentas (EB) Nr. 1122/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu, moduliavimu ir integruota administravimo ir kontrolės sistema pagal tame reglamente numatytas ūkininkams skirtas tiesioginės paramos schemas, ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su kompleksiniu paramos susiejimu pagal vyno sektoriui numatytą paramos schemą

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (1), ypač į jo 142 straipsnio c, l ir n punktus;

kadangi:

(1)

remiantis įgyta patirtimi ir, visų pirma, padarytais rėmimo sistemų, kuriomis, įgyvendindamos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1121/2009 (2) ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1122/2009 (3), naudojasi nacionalinės administracijos, patobulinimais, tikslinga pagerinti ir supaprastinti šių dviejų reglamentų nuostatas dėl tiesioginių išmokų administravimo ir susijusių kontrolės priemonių;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 16 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, teikdamos paramos už galvijus paraiškas, valstybės narės gali pasinaudoti kompiuterinėje duomenų bazėje laikoma informacija apie galvijų identifikavimo ir registravimo sistemą. Tikslinga aiškiau apibrėžti gyvulių išlaikymo laikotarpio, taikomo pagal Reglamento (EB) Nr. 1121/2009 61 straipsnį, pradžią, kai valstybės narės šia galimybe naudojasi. Be to, kad būtų paprasčiau, šioms valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė vietoje to reglamento 62 straipsnyje numatytos paraiškos pateikti pareiškimą dėl dalyvavimo. Reglamentas (EB) Nr. 1121/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(3)

reikėtų atnaujinti tam tikras Reglamente (EB) Nr. 1122/2009 pateiktas apibrėžtis. Be to, nuo 2012 m. bus pradėta taikyti Reglamento (EB) Nr. 73/2009 129 straipsnyje numatyta atskira išmoka už minkštuosius vaisius. Taigi reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti paramos už plotus schemų apibrėžtį ir numatyti tinkamą taikymo procedūrą;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 11 straipsnio 2 dalį valstybės narės turi nustatyti vėliausią datą, iki kurios gali būti teikiama bendroji paraiška. Pateikę bendrąją paraišką, ūkininkai turi galimybę iš dalies keisti savo paraiškas Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 14 straipsnio 2 dalyje nustatytu laikotarpiu. Administracinės kontrolės ir patikrinimų vietoje laikas priklauso nuo to, kada valstybės narės gauna galutines paraiškas. Toms valstybėms narėms, kurių pasirinkta paraiškų teikimo vėliausia data yra ankstesnė negu Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 11 straipsnio 2 dalyje nustatytos vėliausios datos, turėtų būti suteikta galimybė pradėti ir baigti kontrolę anksčiau. Todėl šioms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nustatyti ankstesnę vėliausią datą, iki kurios gali būti daromi bendrosios paraiškos pakeitimai, negu 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta vėliausia data. Tačiau, siekiant ūkininkams skirti pakankamai laiko pranešti apie galimus pakeitimus, ta data neturėtų būti ankstesnė negu 15 dienų po vėliausios datos, kurią valstybės narės nustatė bendrajai paraiškai pateikti;

(5)

pradėjus teikti nuo gamybos atsietą paramą už plotą, atliekant patikrinimus vietoje daugeliu atvejų pakanka patikrinti atitinkamo žemės ploto dydį ir atitiktį paramos skyrimo reikalavimams. Tokie patikrinimai dažnai atliekami nuotoliniu būdu. Be to, valstybės narės reguliariai atnaujina žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemą. Tokio atnaujinimo metodika gali būti panaši į patikrinimų vietoje atlikimą nuotoliniu būdu. Todėl, kad būtų paprasčiau ir sumažėtų administracinės sąnaudos, tikslinga leisti valstybėms narėms, sistemingai atnaujinančioms žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemas, vietoje dalies įprastų patikrinimų vietoje naudoti tokio atnaujinimo rezultatus. Kad nekiltų papildomos neteisėtų išmokų rizikos, turėtų būti apibrėžti kriterijai, kuriuos turėtų atitikti valstybių narių, pageidaujančių pasinaudoti šia galimybe, valdymo ir kontrolės sistemos. Tokie kriterijai visų pirma turėtų būti susiję su atnaujinimo intervalais ir aprėptimi, visa informacija apie naudojamus ortofotografinius vaizdus, reikalaujama žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos kokybe ir didžiausiu metiniu klaidų lygiu;

(6)

ar laikomasi reikalavimo, kad ūkio galvijai atitiktų 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1760/2000, nustatantį galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantį jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (4), tikrinama pagal kompleksinį paramos susiejimą atliekamais patikrinimais vietoje. Vykdant atitikties tiesioginių išmokų reikalavimams kontrolę, šiuo metu privaloma tikrinti ir tuos gyvulius, už kuriuos paramos neprašoma. Ši papildoma kontrolė taikoma tik tose valstybėse narėse, kurios nusprendė toliau taikyti susietąsias tiesiogines išmokas už galvijus. Tačiau, kad visose valstybėse narėse kontrolės našta būtų vienoda ir kad tiek ūkininkams, tiek nacionalinėms institucijoms patikrinimai vietoje taptų paprastesni, tikslinga panaikinti prievolę vykdant atitikties reikalavimams kontrolę tikrinti gyvulius, už kuriuos paramos neprašoma, nebent valstybės narės naudojasi galimybe, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 16 straipsnio 3 dalyje;

(7)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 16 straipsnio 1 dalį, jei gyvulių išlaikymo laikotarpiu gyvulys pervežamas į kitą vietovę, ūkininkas turi apie tai informuoti kompetentingą instituciją. Siekiant išvengti neproporcingo išmokų sumažinimo rizikos, turėtų būti nustatytos taisyklės dėl gyvulių, nustatytų kaip atitinkančių išmokų skyrimo reikalavimus; taisyklės turėtų būti taikomos tais atvejais, kai pranešimų apie gyvulių pervežimą nepateikta, bet tie gyvuliai atitinkamo ūkininko valdoje atliekant patikrinimą vietoje gali būti iškart identifikuoti;

(8)

gyvulių identifikavimo ir registravimo sistemos taisyklėmis visų pirma turėtų būti užtikrinamas gyvulių atsekamumas. Pametus abu galvijo ausų įsagus, taip pat pametus bent vieną iš avių arba ožkų ausų įsagų, atitinkamas gyvulys laikomas neatitinkančiu išmokų skyrimo reikalavimų; be to, pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 65 ir 66 straipsnius parama tokiu atveju būtų mažinama. Tačiau yra situacijų, kai tokie gyvuliai galėtų būti identifikuojami kitomis priemonėmis ir kai tokių gyvulių atsekamumas užtikrinamas būtent jomis;

(9)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 63 straipsnio 4 dalies a punktą, jei pametamas vienas arba abu paramos paraiškoje deklaruoto galvijo ausų įsagai, bet tas galvijas gali būti aiškiai ir individualiai identifikuojamas kitomis galvijų identifikavimo ir registravimo sistemos priemonėmis, tas gyvulys įtraukiamas į nustatytų gyvulių skaičių ir yra laikomas atitinkančiu išmokų skyrimo reikalavimus. Be to, galvijų identifikavimo ir registravimo sistema yra iš esmės nusistovėjusi. Todėl, jei pametami abu vieno galvijo ausų įsagai, bet jo tapatybė gali būti šimtu procentų nustatyta, tas galvijas taip pat turėtų būti įtrauktas į nustatytų gyvulių skaičių ir laikomas atitinkančiu išmokų skyrimo reikalavimus. Tačiau ši taisyklė turėtų būti taikoma tik jei ūkininkas yra ėmęsis priemonių pagerinti situaciją dar prieš paskelbiant apie patikrinimą vietoje; kad nekiltų jokios neteisėtų išmokų rizikos, ši taisyklė turėtų būti taikoma tik vienam gyvuliui;

(10)

pagal 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 21/2004, nustatantį avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (5), įdiegta nauja patobulinta avių ir ožkų identifikavimo sistema, todėl panašią nuostatą tikslinga taikyti paramos paraiškoje deklaruotoms avims ir ožkoms;

(11)

Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 16 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje numatyta galimybe besinaudojančioms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama numatyti, kad pranešimai į kompiuterizuotą galvijų identifikavimo ir registravimo duomenų bazę galėtų būti teikiami vietoje ūkininko pranešimų, kai gyvulių išlaikymo laikotarpiu pakeičiama gyvulio buvimo vieta. Ši galimybė turėtų būti suteikta visoms valstybėms narėms;

(12)

be to, tam tikros Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 nuostatos tapo neaktualios ir turėtų būti išbrauktos;

(13)

Reglamentas (EB) Nr. 1122/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas ir Tiesioginių išmokų vadybos komitetas per pirmininkų nustatytą laikotarpį nuomonės nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1121/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

61 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Tačiau, jei valstybė narė naudojasi Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 16 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje numatyta galimybe, datą ji nustato tada, kai prasideda šio straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytas laikotarpis.“;

2)

62 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Jei valstybė narė naudojasi Reglamento (EB) Nr. 1122/2009 16 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje numatyta galimybe, paraiška gauti priemoką už karves žindenes gali būti teikiama pareiškimo dėl dalyvavimo, kuris taip pat atitinka šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose išdėstytus reikalavimus, forma. Valstybė narė gali nuspręsti, kad konkretiems metams pateiktas pareiškimas dėl dalyvavimo galioja vienus ar daugiau metų iš eilės, jei pareiškime dėl dalyvavimo pateikta informacija išlieka tiksli.“

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1122/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

12 punktas pakeičiamas taip:

„12)   paramos už plotus schemos– bendrosios išmokos schema, išmokos už plotą taikant specialiąją paramą ir visos Reglamento (EB) Nr. 73/2009 IV ir V antraštinėse dalyse nustatytos paramos schemos, išskyrus tos IV antraštinės dalies 7, 10, ir 11 skyriuose nustatytas paramos schemas, išskyrus to reglamento 126 straipsnyje nustatytą atskirą išmoką už cukrų, išskyrus to reglamento 127 straipsnyje nustatytą atskirą išmoką už vaisius ir daržoves ir išskyrus to reglamento 129 straipsnyje nustatytą atskirą išmoką už minkštuosius vaisius;“

b)

21 punktas pakeičiamas taip:

„21)   išlaikymo laikotarpis– laikotarpis, per kurį paramos paraiškoje nurodytas gyvulys turi būti laikomas valdoje, kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1121/2009 (6) 35 straipsnio 3 dalyje ir 61 straipsnyje:

2)

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2, 3 ir 4 dalys išbraukiamos;

b)

6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„6.   Teikiant Reglamento (EB) Nr. 73/2009 IV antraštinės dalies 1 skyriaus 8 skirsnyje numatytas pereinamojo laikotarpio paraiškas gauti išmokas už vaisius ir daržoves, su bendrąja paraiška pateikiama Reglamento (EB) Nr. 1121/2009 32 straipsnyje numatytos perdirbimo sutarties ar tiekimo įsipareigojimo kopija.“;

c)

8 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„8.   Plotų paskirtis, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 73/2009 6 straipsnio 2 dalyje, ir to reglamento VI priede nurodyta paskirtis arba plotai, deklaruojami siekiant gauti Reglamento (EB) Nr. 73/2009 68 straipsnyje nustatytą specialiąją paramą, kai tų plotų nereikia deklaruoti pagal šį straipsnį, deklaruojami bendrosios paraiškos formos atskiroje skiltyje.“;

3)

14 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nukrypdamos nuo pirmos pastraipos, valstybės narės gali nustatyti ankstesnę vėliausią datą, iki kurios būtų galima pranešti apie pakeitimus. Tačiau ta data negali būti ankstesnė negu 15 kalendorinių dienų po vėliausios datos, nustatytos pagal 11 straipsnio 2 dalį, iki kurios galima teikti bendrąsias paraiškas.“;

4)

II dalies II antraštinės dalies IV skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

Parama cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams, atskira išmoka už cukrų, atskira išmoka už vaisius ir daržoves ir atskira išmoka už minkštuosius vaisius “;

5)

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Reikalavimai, taikomi paramos cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams paraiškoms, atskiros išmokos už cukrų paraiškoms, atskiros išmokos už vaisius ir daržoves paraiškoms ir atskiros išmokos už minkštuosius vaisius paraiškoms“;

b)

1 dalies įvadinė frazė pakeičiama taip:

„1.   Ūkininkai, prašantys Reglamento (EB) Nr. 73/2009 IV antraštinės dalies I skyriaus 7 skirsnyje numatytos paramos cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams, to reglamento 126 straipsnyje numatytos atskiros išmokos už cukrų, to paties reglamento 127 straipsnyje numatytos atskiros išmokos už vaisius ir daržoves arba to paties reglamento 129 straipsnyje numatytos atskiros išmokos už minkštuosius vaisius, pateikia paramos paraišką, kurioje nurodoma visa informacija, reikalinga jų atitikčiai paramos skyrimo reikalavimams nustatyti, visų pirma:“;

6)

28 straipsnio 1 dalies f punktas išbraukiamas;

7)

įterpiamas naujas 31a straipsnis:

„31a straipsnis

Suderintieji patikrinimai vietoje

1.   Nukrypdamos nuo 31 straipsnio ir laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų sąlygų, kai taikoma bendrosios išmokos schema ir vienkartinės išmokos už plotus schema, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III antraštinėje dalyje ir V antraštinės dalies II skyriuje, valstybės narės gali nuspręsti, kad vietoje kontrolinės imties, kuri turi būti parinkta remiantis rizikos analize, nurodyta šio reglamento 31 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, patikrinimų gali būti atliekami patikrinimai, grindžiami ortofotografiniais vaizdais, kurie naudojami žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo, nurodyto 6 straipsnyje, sistemai naujinti.

Pirmoje pastraipoje nurodytas sprendimas gali būti priimtas nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu. Regioną sudaro visas plotas, kuriame taikoma viena arba daugiau autonominių žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemų.

Valstybės narės sistemiškai atnaujina žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemą ir tikrina visus ūkininkus visame plote, kuriame taikoma ta sistema, maksimaliu trejų metų laikotarpiu; per metus tikrinama ne mažiau kaip 25 % paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių hektarų, įrašytų į žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemą. Tačiau valstybė narė, į žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemą įrašiusi mažiau kaip 150 000 paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių hektarų, gali nukrypti nuo minimalios metinės aprėpties reikalavimo.

Prieš taikydamos šį straipsnį, valstybės narės visiškai atnaujina pastarųjų trejų metų laikotarpio atitinkamų žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemą.

Ortofotografiniai vaizdai, naudojami žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemai atnaujinti, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, tą dieną, kai yra panaudojami minėtai sistemai atnaujinti, yra ne senesni kaip 15 mėnesių.

2.   Dvejus metus iki pritaikant šį straipsnį pagal 6 straipsnio 2 dalį nustatyta žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos kokybė yra pakankama, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą sąlygų, kuriomis skiriama parama, kontrolę.

3.   Atliekant patikrinimą vietoje atsitiktinėje imtyje nustatytų klaidų lygis dvejus metus iki pritaikant šį straipsnį neviršija 2 %. Klaidų lygis neviršija 2 % ir dvejus iš eilės šio straipsnio taikymo metus.

Klaidų lygį pagal Sąjungos lygmeniu nustatytą metodiką tvirtina valstybė narė.

4.   35 straipsnio 1 dalis taikoma patikrinimams, atliekamiems pagal 1, 2 ir 3 dalis.“;

8)

33 straipsnio 1 dalies 1 sakinys pakeičiamas taip:

„Patikrinimai vietoje taikomi visiems žemės ūkio paskirties sklypams, dėl kurių prašoma paramos pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 I priede išvardytas paramos schemas.“;

9)

37 straipsnis išbraukiamas;

10)

41 straipsnis pakeičiamas taip:

„41 straipsnis

Patikrinimų vietoje laikas

1.   Ne mažiau kaip 60 % 30 straipsnio 2 dalies b punkto antroje pastraipoje nurodytos mažiausios patikrinimų vietoje normos išdėstoma visu konkrečios paramos schemos gyvulių išlaikymo laikotarpiu. Likusi patikrinimų vietoje procentinė dalis išdėstoma per metus.

Tačiau, jeigu gyvulių išlaikymo laikotarpis prasideda prieš pateikiant paramos paraišką arba jeigu jis negali būti nustatytas iš anksto, 30 straipsnio 2 dalies b punkto antroje pastraipoje numatyti patikrinimai vietoje išdėstomi per metus.

2.   Ne mažiau kaip 50 % 30 straipsnio 2 dalies c punkte numatytos mažiausios patikrinimų vietoje normos išdėstoma visu gyvulių išlaikymo laikotarpiu. Tačiau mažiausia patikrinimų vietoje norma yra įvykdoma visa ir išdėstoma visu gyvulių išlaikymo laikotarpiu tose valstybėse narėse, kuriose Reglamentu (EB) Nr. 21/2004 avims ir ožkoms nustatyta sistema, visų pirma susijusi su gyvulių identifikavimu ir tinkamu registrų tvarkymu, yra ne visiškai įdiegta ir taikoma.“;

11)

42 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Patikrinimais vietoje kontroliuojama, kad būtų laikomasi visų atitikties paramos skyrimo reikalavimams sąlygų; patikrinimai vietoje atliekami visų gyvulių, dėl kurių pateiktos paramos paraiškos, atžvilgiu, įskaitant ir tuos gyvulius, kurių buvimo vieta gyvulių išlaikymo laikotarpiu buvo pakeista pagal 64 straipsnį ir kurie tebėra valdoje, pagal paramos schemas, kurios turi būti tikrinamos. Tikrinant paramos už galvijus schemas, kai valstybės narės naudojasi 16 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe, tikrinami ir tie galvijai, kurie potencialiai gali atitikti paramos skyrimo reikalavimus.

Atliekant patikrinimus vietoje visų pirma siekiama nustatyti, ar valdoje esančių gyvulių, dėl kurių pateiktos paramos paraiškos, skaičius ir, kai taikoma, galvijų, kurie potencialiai gali atitikti paramos skyrimo reikalavimus, skaičius atitinka registruose įrašytą gyvulių skaičių, o tikrinant galvijus – ar ūkyje esančių galvijų skaičius atitinka kompiuterinei galvijų duomenų bazei pateiktus galvijų skaičiaus duomenis.“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

c punktas išbraukiamas;

b)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

ar galvijai paženklinti ausų įsagais ir, kai taikoma, ar jiems išduoti gyvulių pasai, taip pat ar tie galvijai yra įtraukti į registrą ir ar jų duomenys yra tinkamai pranešti kompiuterinei galvijų duomenų bazei.

d punkte nurodyti patikrinimai gali būti atliekami remiantis imtimi.“;

12)

43 ir 44 straipsniai išbraukiami;

13)

45 straipsnio 2 ir 3 dalys išbraukiamos;

14)

57 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Pagal paramos už plotą schemas teikiamų paramos paraiškų atveju, jei nustatytas pasėlių grupės plotas pasirodo esąs didesnis nei paramos paraiškoje deklaruotas plotas, parama apskaičiuojama pagal deklaruotą plotą.“;

b)

3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Neapribojant galimybės paramą sumažinti ar jos neskirti pagal šio reglamento 58 ir 60 straipsnius, kai teikiamos paraiškos gauti paramą pagal paramos už plotą schemas, jei bendrojoje paraiškoje deklaruotas plotas viršija tai pasėlių grupei nustatytą plotą, parama apskaičiuojama pagal tai pasėlių grupei nustatytą plotą.“;

15)

58 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Jei pasėlių grupės plotas, deklaruotas siekiant gauti paramą pagal bet kurią paramos už plotą schemą yra didesnis už plotą, nustatytą pagal 57 straipsnį, parama apskaičiuojama pagal nustatytą plotą, sumažintą dvigubu nustatytu skirtumu, jeigu tas skirtumas yra didesnis kaip 3 % arba du hektarai, bet ne didesnis kaip 20 % nustatyto ploto.“;

16)

59 ir 61 straipsniai išbraukiami;

17)

63 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama nauja 3a dalis:

„3a.   Jei ūkininkas kompetentingoms institucijoms nepranešė, kad gyvulių išlaikymo laikotarpiu gyvuliai buvo pervežti į kitą vietovę, kaip reikalaujama pagal 16 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, atitinkami gyvuliai laikomi nustatytais, jei toje valdoje tie gyvuliai atliekant patikrinimą vietoje buvo iškart lokalizuoti.“;

b)

4 dalyje įterpiamas šis aa punktas:

„aa.

Pametus du vienintelio valdoje esančio galvijo ausų įsagus, tas galvijas laikomas nustatytu, jei gyvulį vis tiek galima identifikuoti pagal registrą, gyvulio pasą, duomenų bazę ar kitomis Reglamente (EB) Nr. 1760/2000 nustatytomis priemonėmis ir jei gyvulio laikytojas gali pateikti įrodymų, kad jau yra ėmęsis priemonių pagerinti situaciją prieš paskelbiant apie patikrinimą vietoje.“;

c)

straipsnis papildomas šia 5 dalimi:

„5.   Pametus vieną avies arba ožkos ausų įsagą, ta avis arba ožka laikoma nustatyta, jei gyvulį vis tiek galima identifikuoti pagal pirmines identifikavimo priemones, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 21/2004 4 straipsnio 2 dalies a punkte, ir jei tenkinami visi kiti identifikavimo ir registravimo sistemos reikalavimai.“;

18)

64 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau valstybė narė gali numatyti, kad vietoje informacijos, kurią pagal pirmą pastraipą reikia siųsti kompetentingai institucijai, galėtų būti teikiami pranešimai, skirti kompiuterizuotai galvijų duomenų bazei, apie pirmoje pastraipoje numatytu laikotarpiu iš valdos išvežtą gyvulį ir kitą, į valdą įvežtą gyvulį. Tokiu atveju, jei valstybė narė nesinaudoja 16 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe, ji visomis priemonėmis užtikrina, kad nebūtų abejojama, dėl kurių gyvulių pateiktos ūkininkų paraiškos.“;

19)

65 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Taikant 16 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą laikoma, kad gyvuliai, kurie potencialiai gali atitikti paramos reikalavimus, bet, kaip nustatyta, yra neteisingai paženklinti arba įregistruoti galvijų identifikavimo ir registravimo sistemoje, reikalavimų neatitinka.“;

20)

66 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei nustatoma, kad paramos paraiškose pagal paramos už avis ir (arba) ožkas schemą deklaruotų ir pagal 63 straipsnio 3, 3a ir 5 dalis nustatytų gyvulių skaičiai skiriasi, 65 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys taikomos mutatis mutandis, pradedant pirmuoju gyvuliu, su kuriuo yra susiję nustatyti pažeidimai.“;

21)

68 straipsnis išbraukiamas;

22)

78 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas pakeičiamas taip:

„d)

kai tai susiję su paramos schemomis, kurioms pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 51 straipsnio 2 dalį, 69 straipsnio 3 dalį, 123 straipsnio 1 dalį ir 128 straipsnio 2 dalį nustatyta arba pagal to reglamento 126 straipsnio 2 dalį, 127 straipsnio 2 dalį ir 129 straipsnio 2 dalį taikoma biudžeto viršutinė riba, valstybė narė sudeda visas sumas, susidarančias taikant šios pastraipos a, b ir c punktus.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas su prekybos metais arba priemokų laikotarpiais, kurie prasideda 2012 m. sausio 1 d., susijusioms paramos paraiškoms.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 30, 2009 1 31, р. 16.

(2)  OL L 316, 2009 12 2, р. 27.

(3)  OL L 316, 2009 12 2, р. 65.

(4)  OL L 204, 2000 8 11, p. 1.

(5)  OL L 5, 2004 1 9, р. 8.

(6)  OL L 316, 2009 12 2, p. 27.“;