21.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/29


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1351/2011

2011 m. gruodžio 20 d.

kuriuo dėl Sąjungos tarifinių kvotų ir referencinių kiekių taikymo tam tikriems Vakarų Kranto ir Gazos ruožo kilmės žemės ūkio produktams sustabdymo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 747/2001

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 747/2001, numatantį Bendrijos tarifinių kvotų ir produktų, kuriems gali būti taikomos lengvatos, referencinių kiekių valdymą, remiantis susitarimais su tam tikromis Viduržemio šalimis, bei panaikinantį Reglamentus (EB) Nr. 1981/94 ir (EB) Nr. 934/95 (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

sudarytas Europos Sąjungos ir Vakarų Kranto ir Gazos ruožo Palestinos valdžios susitarimas pasikeičiant laiškais, kuriame numatoma dar labiau liberalizuoti prekybą žemės ūkio produktais, perdirbtais žemės ūkio produktais, žuvimis ir žuvininkystės produktais ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos ir Viduržemio jūros regiono laikinosios asociacijos susitarimas dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO), atstovaujančios Vakarų Kranto ir Gazos ruožo Palestinos valdžios interesams (toliau – Susitarimas) (2). Šis Susitarimas Sąjungos vardu patvirtintas Tarybos sprendimu 2011/824/ES (3);

(2)

Susitarime numatyta, kad dešimt metų nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos į Europos Sąjungą importuojamam neribotam kiekiui Vakarų Kranto ir Gazos ruožo kilmės produktų bus taikomos padidintos tarifų nuolaidos. Be to, Susitarime numatyta, kad atsižvelgiant į ekonominį Vakarų Kranto ir Gazos ruožo vystymąsi ateityje padidintų tarifų nuolaidų taikymas gali būti pratęstas;

(3)

kadangi Susitarime numatyta dar labiau liberalizuoti prekybą žemės ūkio produktais, perdirbtais žemės ūkio produktais, žuvimis ir žuvininkystės produktais, būtina Susitarimo taikymo laikotarpiu sustabdyti Reglamento (EB) Nr. 747/2001 VIII priede Vakarų Kranto ir Gazos ruožo kilmės produktams nustatytų tarifinių kvotų ir referencinių kiekių taikymą;

(4)

1987 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4088/87, nustatantis tam tikrų Kipro, Izraelio, Jordanijos, Maroko ir Vakarų kranto bei Gazos ruožo kilmės gėlių importo lengvatinių muitų taikymo sąlygas (4), panaikintas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (5);

(5)

1988 m. kovo 17 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 700/88, nustatantis išsamias taisykles dėl importo į Bendriją tvarkos taikymo tam tikriems gėlininkystės produktams, kurių kilmės šalis yra Kipras, Izraelis, Jordanija, Marokas ir Vakarų krantas bei Gazos ruožas (6), panaikintas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1227/2006 (7);

(6)

panaikinus minėtus reglamentus Reglamento (EB) Nr. 747/2001 2 straipsnis, kuriame numatyta, kad gyvoms skintoms gėlėms ir žiedpumpuriams netaikomos tarifų nuolaidos, jei nesilaikoma Reglamente (EEB) Nr. 4088/87 numatytų su kainomis susijusių sąlygų, tapo nereikalingas ir todėl turėtų būti išbrauktas;

(7)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 747/2001 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(8)

kadangi Susitarimas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d., šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos dienos;

(9)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 747/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiamas šis 1a straipsnis:

„1a straipsnis

Vakarų Kranto ir Gazos ruožo kilmės produktams nustatytų tarifinių kvotų ir referencinių kiekių taikymo sustabdymas

Nuo 2012 m. sausio 1 d. dešimties metų laikotarpiui laikinai sustabdomas VIII priede Vakarų Kranto ir Gazos ruožo kilmės produktams nustatytų tarifinių kvotų ir referencinių kiekių taikymas.

Tačiau, kaip numatyta Sąjungos vardu Tarybos sprendimu 2011/824/ES (8) patvirtintame Susitarime pasikeičiant laiškais, atsižvelgiant į ekonominį Vakarų Kranto ir Gazos ruožo vystymąsi ateityje, ne vėliau kaip vieneri metai iki dešimties metų laikotarpio galiojimo pabaigos būtų galima svarstyti galimą taikymo laikotarpio pratęsimą papildomam laikotarpiui.

2)

2 straipsnis išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 109, 2001 4 19, p. 2.

(2)  OL L 328, 2011 12 10, p. 5.

(3)  OL L 328, 2011 12 10, p. 2.

(4)  OL L 382, 1987 12 31, p. 22.

(5)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(6)  OL L 72, 1988 3 18, p. 16.

(7)  OL L 222, 2006 8 15, p. 4.

(8)  OL L 328, 2011 12 10, p. 2.“;