17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/15


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1320/2011

2011 m. gruodžio 16 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių 8a straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių;

(2)

atsižvelgiant į padėties Baltarusijoje sunkumą, į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 IA priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir institucijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti papildomus asmenis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardyti asmenys įtraukiami į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 IA priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

T. NALEWAJK


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti asmenys

 

Pavardė ir vardas

(perraša iš baltarusių

ir rusų kalbų)

Pavardė ir vardas (rašyba baltarusių kalba)

Pavardė ir vardas (rašyba rusų kalba)

Gimimo vieta ir data

Pareigos

„1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adresas: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel. +375 17 2800264

Minsko Pervomaiski (Pervomaiskij) rajono teismo teisėjas. 2011 m. lapkričio 24 d. jis priėmė nuosprendį Ales Byalyatski (Alesiui Beliackiui) – vienam iš žymiausių žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ („Viasna“) vadovui, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) vicepirmininkui. Teismo proceso metu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

A. Byalyatski (A. Beliackis) aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adresas: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tel. +375 17 2800264

Minsko Pervomaiski (Pervomaiskij) rajono teismo valstybės prokuroras. Jis buvo atsakingas už Ales Byalyatski (Alesio Beliackio) – vieno iš žymiausių žmogaus teisių gynėjų, Baltarusijos žmogaus teisių centro „Vyasna“ („Viasna“) vadovo, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) vicepirmininko – bylą. Prokuroro šioje byloje pateiktas kaltinimas buvo akivaizdžiai paremtas politiniais motyvais ir tuo aiškiai buvo pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

A. Byalyatski (A. Beliackis) aktyviai gynė ir rėmė asmenis, nukentėjusius nuo represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais, ir per susidorojimą su pilietinės visuomenės atstovais ir demokratine opozicija.“