23.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 306/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1173/2011

2011 m. lapkričio 16 d.

dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 136 straipsnį kartu su 121 straipsnio 6 dalimi,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

valstybės narės, kurių valiuta yra euro, yra ypač suinteresuotos ir įpareigotos įgyvendinti ekonominę politiką, kuria skatinamas tinkamas Ekonominės ir pinigų sąjungos veikimas, ir vengti politikos, dėl kurios tam veikimui kiltų pavojus;

(2)

siekiant užtikrinti tinkamą ekonominės ir pinigų sąjungos veikimą, Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) leidžiama euro zonoje patvirtinti specialias priemones, kuriomis nustatomi didesni reikalavimai nei visoms valstybėms narėms taikomomis nuostatomis;

(3)

per pirmąjį Ekonominės ir pinigų sąjungos dešimtmetį įgyta patirtis ir padarytos klaidos rodo, kad reikia gerinti Sąjungos ekonomikos valdyseną, kuri turėtų būti grindžiama didesne nacionaline atsakomybe už bendrai sutartas taisykles ir politiką bei tvirtesne Sąjungos lygio nacionalinės ekonominės politikos priežiūros sistema;

(4)

pagerinta ekonomikos valdysenos sistema turėtų būti paremta keliomis tarpusavyje susijusiomis ir derančiomis tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo politikos kryptimis, ypač Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija, ypatingą dėmesį skiriant vidaus rinkos vystymui ir stiprinimui, tarptautinės prekybos ir konkurencingumo skatinimui, Europos semestru, skirtu didesniam ekonominės ir biudžeto politikos derinimui, veiksminga perviršinio valdžios sektoriaus deficito prevencijos ir koregavimo sistema (Stabilumo ir augimo paktas (toliau – SGP)), tvirta makroekonominių disbalansų prevencijos ir naikinimo sistema, būtinaisiais nacionalinių biudžeto sistemų reikalavimais bei didesniu finansų rinkų reguliavimu ir priežiūra, įskaitant Europos sisteminės rizikos valdybos vykdomą makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą;

(5)

SGP ir išsami ekonomikos valdysenos sistema turėtų papildyti ir atitikti Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją. Dėl įvairių aspektų tarpusavio ryšių neturėtų būti taikomos SGP nuostatų išimtys;

(6)

dinamiškos vidaus rinkos sukūrimas ir jos išsaugojimas turėtų būti laikomi tinkamo ir sklandaus Ekonominės ir pinigų sąjungos veikimo sudėtine dalimi;

(7)

Komisijai turėtų tekti svarbesnis vaidmuo taikant sustiprintos priežiūros procedūrą, susijusią su kiekvienai valstybei narei būdingais vertinimu, stebėsena, vizitais vietoje, rekomendacijomis ir įspėjimais. Priimant sprendimus dėl sankcijų Tarybos vaidmuo turėtų būti ribotas, ir turėtų būti naudojama atvirkštinės kvalifikuotos daugumos balsavimo tvarka;

(8)

siekiant užtikrinti, kad su valstybėmis narėmis vyktų nuolatinis dialogas, kuris padėtų siekti šio reglamento tikslų, Komisija turėtų rengti priežiūros vizitus;

(9)

Komisija turėtų reguliariai atlikti išsamų ekonomikos valdysenos sistemos ir ypač jos sankcijų veiksmingumo ir tinkamumo vertinimą. Prireikus, tokie vertinimai turėtų būti papildomi atitinkamais pasiūlymais;

(10)

įgyvendindama šį reglamentą Komisija turėtų atsižvelgti į esamą atitinkamos valstybės narės ekonomikos padėtį;

(11)

ekonomikos valdysena turėtų būti stiprinama aktyviau ir laiku įtraukiant Europos Parlamentą ir nacionalinius parlamentus;

(12)

gali būti pradedamas dialogas su Europos Parlamentu ekonomikos klausimais, kurį vykdant Komisijai būtų sudarytos galimybės viešai skelbti savo analizes, o Tarybos pirmininkui, Komisijai ir prireikus Europos Vadovų Tarybos pirmininkui arba euro grupės pirmininkui būtų sudaromos sąlygos diskutuoti. Tokios viešos diskusijos galėtų sudaryti galimybes aptarti nacionalinių sprendimų šalutinį poveikį ir daryti viešą tarpusavio spaudimą atitinkamiems subjektams. Nors ir pripažindamas, kad pagal to dialogo sistemą atitinkamos Sąjungos institucijos ir jų atstovai yra Europos Parlamento partneriai, Europos Parlamento kompetentingas komitetas gali valstybei narei, kuriai skirtas Tarybos sprendimas, priimtas pagal šio reglamento 4, 5 ir 6 straipsnius, pasiūlyti galimybę dalyvauti keičiantis nuomonėmis. Valstybės narės dalyvavimas tokiame keitimesi nuomonėmis yra neprivalomas;

(13)

kad būtų galima veiksmingiau užtikrinti biudžeto priežiūros vykdymą euro zonoje, būtina nustatyti papildomas sankcijas. Taikant tas sankcijas turėtų padidėti Sąjungos fiskalinės priežiūros sistemos patikimumas;

(14)

šiame reglamente nustatytomis taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad būtų laiku taikomi sąžiningi, laipsniško poveikio ir veiksmingi mechanizmai siekiant, kad būtų laikomasi SGP prevencinės ir korekcinės dalių, visų pirma 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (4) ir 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (5), kai tikrinama, ar laikomasi biudžetinės drausmės pagal valdžios sektoriaus deficito ir valdžios sektoriaus skolos kriterijus;

(15)

šiame reglamente numatytos sankcijos, paremtos SGP prevencine dalimi, skirtos valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, turėtų paskatinti atlikti koregavimą atsižvelgiant į vidutinės trukmės biudžeto tikslą ir laikytis šio tikslo;

(16)

siekiant atgrasinti, kad tyčia ar dėl didelio aplaidumo nebūtų klaidingai pateikiami duomenys apie valdžios sektoriaus deficitą ir skolą, kurie būtini siekiant koordinuoti ekonominę politiką Sąjungoje, atsakingoms valstybėms narėms turėtų būti taikomos baudos;

(17)

siekiant papildyti baudų už manipuliavimą statistikos duomenimis apskaičiavimo taisykles, taip pat su procedūra, kurią turi taikyti Komisija tirdama tokius veiksmus, susijusias taisykles, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl tikslių kriterijų, pagal kuriuos nustatomas baudos dydis ir pagal kuriuos Komisija atlieka tyrimus. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(18)

pagal SGP prevencinę dalį koregavimas siekiant vidutinės trukmės biudžeto tikslo ir jo laikymasis turėtų būti užtikrinamas nustatant pareigą, taikomą valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro ir kurių pažanga konsoliduojant biudžetą yra nepakankama, laikinai įnešti palūkaninius indėlius. Tai turėtų būti taikoma tuo atveju, kai valstybė narė, įskaitant valstybę narę, kurios deficitas mažesnis už 3 % bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) pamatinę vertę, labai nukrypsta nuo vidutinės trukmės biudžeto tikslo arba atitinkamo tam tikslui pasiekti numatyto koregavimo plano ir jai nepavyksta ištaisyti nukrypimo;

(19)

reikalautas palūkaninis indėlis turėtų būti grąžinamas atitinkamai valstybei narei kartu su už jį sukauptomis palūkanomis, kai tik Taryba įsitikina, kad padėtis, dėl kurios taikyta pareiga tą indėlį įnešti, baigėsi;

(20)

pagal SGP korekcinę dalį sankcijos valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, turėtų būti pareiga įnešti nepalūkaninį indėlį, susijusi su Tarybos sprendimu, kuriuo nustatoma, kad yra susidaręs perviršinis deficitas, jeigu atitinkama valstybė narė jau buvo įpareigota įnešti palūkaninį indėlį pagal SGP prevencinę dalį arba kai iš tiesų rimtai nesilaikoma biudžeto politikos įsipareigojimų, nustatytų SGP, arba pareiga sumokėti baudą tuo atveju, jei nesilaikoma Tarybos rekomendacijos ištaisyti perviršinio valdžios sektoriaus deficito padėtį;

(21)

kad šiame reglamente numatytos sankcijos pagal SGP prevencinę dalį nebūtų taikomos atgaline data, jos turėtų būti taikomos tik atsižvelgiant į atitinkamus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 po to, kai įsigaliojo šis reglamentas, priimtus Tarybos sprendimus. Taip pat siekiant išvengti, kad šiame reglamente nustatytos sankcijos pagal SGP korekcinę dalį nebūtų taikomos atgaline data, jos turėtų būti taikomos tik atsižvelgiant į atitinkamas Tarybos rekomendacijas ir sprendimus dėl valdžios sektoriaus perviršinio deficito ištaisymo, priimtus įsigaliojus šiam reglamentui;

(22)

šiame reglamente numatytų palūkaninių indėlių, nepalūkaninių indėlių ir baudų dydis turėtų būti nustatomas taip, kad būtų užtikrinta, jog pagal SGP prevencinę ir korekcinę dalis sankcijos būtų priimtinai laipsniškos, o valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, būtų suteikta pakankamai paskatų laikytis Sąjungos fiskalinės sistemos reikalavimų. Pagal SESV 126 straipsnio 11 dalį nustatytas ir Reglamento (EB) Nr. 1467/97 12 straipsnyje nurodytas baudas sudaro pastovi sudedamoji dalis, lygi 0,2 % BVP, ir kintama sudedamoji dalis. Taigi sankcijų laipsniškumas ir vienodos sąlygos valstybėms narėms užtikrinami tuomet, jei palūkaninio indėlio, nepalūkaninio indėlio ir baudos, nurodytų šiame reglamente, dydis yra lygus 0,2 % BVP, t. y. baudos, nustatytos pagal SESV 126 straipsnio 11 dalį, pastovios sudedamosios dalies dydžiui;

(23)

reikėtų numatyti galimybę Tarybai sumažinti arba panaikinti valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, paskirtas sankcijas, remiantis Komisijos rekomendacija, pateikta gavus pagrįstą atitinkamos valstybės narės prašymą. Taikant SGP korekcinę dalį, Komisijai taip pat turėtų būti suteikta galimybė rekomenduoti sumažinti sankcijos dydį arba ją panaikinti, atsižvelgiant į išimtines ekonomines aplinkybes;

(24)

panaikinus perviršinį deficitą, nepalūkaninis indėlis turėtų būti grąžintas, o už tokius indėlius gautos palūkanos ir surinktos baudos turėtų būti skiriamos valstybių narių, kurių valiuta yra euro, stabilumo mechanizmams, sukurtiems finansinei paramai teikti siekiant užtikrinti euro zonos kaip visumos stabilumą;

(25)

Tarybai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti atskirus sprendimus dėl šiame reglamente numatytų sankcijų taikymo. Taryboje koordinuojant valstybių narių ekonominę politiką, kaip numatyta SESV 121 straipsnio 1 dalyje, tie atskiri sprendimai yra būtini tolesni veiksmai, pagal SESV 121 ir 126 straipsnius bei reglamentus (EB) Nr. 1466/97 ir (EB) Nr. 1467/97 Tarybai priėmus priemones;

(26)

kadangi šiame reglamente pateiktos bendrosios veiksmingo reglamentų (EB) Nr. 1466/97 ir (EB) Nr. 1467/97 vykdymo užtikrinimo taisyklės, jis turėtų būti priimtas laikantis įprastos teisėkūros procedūros, nurodytos SESV 121 straipsnio 6 dalyje;

(27)

kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti sankcijų sistemą, kuria siekiama geriau užtikrinti SGP prevencinės ir korekcinės dalių vykdymą euro zonoje, valstybės narės negali deramai pasiekti, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatoma sankcijų sistema, kuria siekiama geriau užtikrinti Stabilumo ir augimo pakto prevencinės ir korekcinės dalių vykdymą euro zonoje.

2.   Šis reglamentas taikomas valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   Stabilumo ir augimo pakto prevencinė dalis– daugiašalės priežiūros, organizuojamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1466/97, sistema;

2.   Stabilumo ir augimo pakto korekcinė dalis– valstybių narių perviršinio deficito vengimo procedūra, reglamentuojama SESV 126 straipsniu ir Reglamentu (EB) Nr. 1467/97;

3.   išimtinės ekonominės aplinkybės– aplinkybės, kai pamatinę vertę viršijantis valdžios sektoriaus biudžeto deficitas yra laikomas išimtiniu, kaip apibrėžta SESV 126 straipsnio 2 dalies a punkto antroje įtraukoje ir nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1467/97.

II   SKYRIUS

DIALOGAS EKONOMIKOS KLAUSIMAIS

3 straipsnis

Dialogas ekonomikos klausimais

Siekiant sustiprinti Sąjungos institucijų, ypač Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos, dialogą ir užtikrinti daugiau skaidrumo ir atskaitomybės, Europos Parlamento kompetentingas komitetas gali kviesti Tarybos pirmininką, Komisiją ir, prireikus, Europos Vadovų Tarybos pirmininką arba euro grupės pirmininką atvykti į komitetą aptarti pagal šio reglamento 4, 5 ir 6 straipsnius priimtų sprendimų.

Europos Parlamento kompetentingas komitetas gali pasiūlyti valstybei narei, kuriai taikomi tokie sprendimai, galimybę dalyvauti keičiantis nuomonėmis.

III   SKYRIUS

SANKCIJOS PAGAL STABILUMO IR AUGIMO PAKTO PREVENCINĘ DALĮ

4 straipsnis

Palūkaniniai indėliai

1.   Jei Taryba priima sprendimą, kad valstybė narė nesiėmė veiksmų reaguodama į Reglamento (EB) Nr. 1466/97 6 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą Tarybos rekomendaciją, Komisija per 20 dienų nuo Tarybos sprendimo priėmimo dienos rekomenduoja Tarybai tolesniu sprendimu reikalauti, kad atitinkama valstybė narė įneštų Komisijai palūkaninį indėlį, kurį sudaro 0,2 % jos ankstesnių metų BVP.

2.   Laikoma, kad Taryba priėmė sprendimą, kuriuo reikalaujama įnašo, išskyrus jeigu ji per 10 dienų nuo Komisijos rekomendacijos priėmimo dienos kvalifikuota balsų dauguma nusprendžia ją atmesti.

3.   Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali iš dalies keisti Komisijos rekomendaciją ir priimti taip pakeistą tekstą kaip Tarybos sprendimą.

4.   Atsižvelgdama į pagrįstą atitinkamos valstybės narės prašymą, pateiktą Komisijai per 10 dienų nuo 1 dalyje nurodyto Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma, kad valstybė narė nesiėmė veiksmų, priėmimo, Komisija gali rekomenduoti, kad Taryba sumažintų palūkaninio indėlio dydį arba jį panaikintų.

5.   Už palūkaninį indėlį mokamų palūkanų norma atspindi Komisijos kredito riziką ir atitinkamą investavimo laikotarpį.

6.   Jei padėtis, dėl kurios priimta Reglamento (EB) Nr. 1466/97 6 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyta Tarybos rekomendacija, nebeegzistuoja, Taryba, remdamasi tolesne Komisijos rekomendacija, nusprendžia, kad indėlis ir už jį sukauptos palūkanos grąžinami atitinkamai valstybei narei. Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali iš dalies pakeisti tolesnę Komisijos rekomendaciją.

IV   SKYRIUS

SANKCIJOS PAGAL STABILUMO IR AUGIMO PAKTO KOREKCINĘ DALĮ

5 straipsnis

Nepalūkaniniai indėliai

1.   Jei Taryba pagal SESV 126 straipsnio 6 dalį nusprendžia, kad valstybėje narėje, kuri pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalį yra įnešusi Komisijai palūkaninį indėlį, yra susidaręs perviršinis deficitas, arba kai Komisija nustato, kad rimtai nesilaikoma SGP nustatytų biudžeto politikos įsipareigojimų, Komisija per 20 dienų nuo Tarybos sprendimo priėmimo dienos rekomenduoja Tarybai tolesniu sprendimu reikalauti, kad atitinkama valstybė narė įneštų Komisijai nepalūkaninį indėlį, kurį sudaro 0,2 % jos ankstesnių metų BVP.

2.   Laikoma, kad Taryba priėmė sprendimą, kuriuo reikalaujama įnašo, išskyrus jeigu ji per 10 dienų nuo Komisijos rekomendacijos priėmimo dienos kvalifikuota balsų dauguma nusprendžia ją atmesti.

3.   Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali iš dalies keisti Komisijos rekomendaciją ir priimti taip pakeistą tekstą kaip Tarybos sprendimą.

4.   Susidarius išimtinėms ekonominėms aplinkybėms arba atsižvelgdama į pagrįstą atitinkamos valstybės narės prašymą, pateiktą Komisijai per 10 dienų nuo 1 dalyje nurodyto Tarybos sprendimo pagal SESV 126 straipsnio 6 dalį priėmimo dienos, Komisija gali rekomenduoti, kad Taryba sumažintų nepalūkaninio indėlio dydį arba jį panaikintų.

5.   Indėlis įnešamas Komisijai. Jei valstybė narė įnešė palūkaninį indėlį Komisijai pagal 4 straipsnį, tas palūkaninis indėlis konvertuojamas į nepalūkaninį indėlį.

Suma, kuria pagal 4 straipsnį įneštas palūkaninis indėlis ir už jį sukauptos palūkanos viršija nepalūkaninį indėlį, kuris turi būti įneštas pagal šio straipsnio 1 dalį, grąžinama valstybei narei.

Jei nepalūkaninio indėlio suma viršija bendrą pagal 4 straipsnį įnešto palūkaninio indėlio ir už jį sukauptų palūkanų sumą, valstybė narė, įnešdama nepalūkaninį indėlį, sumoka susidariusį skirtumą.

6 straipsnis

Baudos

1.   Jei Taryba pagal SESV 126 straipsnio 8 dalį nusprendžia, kad valstybė narė nesiėmė veiksmingų priemonių perviršinio deficito padėčiai ištaisyti, per 20 dienų nuo to sprendimo priėmimo dienos Komisija rekomenduoja Tarybai tolesniu sprendimu nustatyti baudą, kurią sudaro 0,2 % valstybės narės ankstesnių metų BVP.

2.   Laikoma, kad Taryba priėmė sprendimą, kuriuo nustatoma bauda, išskyrus jeigu ji per 10 dienų nuo Komisijos rekomendacijos priėmimo dienos kvalifikuota balsų dauguma nusprendžia ją atmesti.

3.   Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali iš dalies keisti Komisijos rekomendaciją ir priimti taip pakeistą tekstą kaip Tarybos sprendimą.

4.   Susidarius išimtinėms ekonominėms aplinkybėms arba atsižvelgdama į pagrįstą atitinkamos valstybės narės prašymą, pateiktą Komisijai per 10 dienų nuo 1 dalyje nurodyto Tarybos sprendimo pagal SESV 126 straipsnio 8 dalį priėmimo dienos, Komisija gali rekomenduoti, kad Taryba sumažintų baudos dydį arba ją panaikintų.

5.   Jei valstybė narė įnešė nepalūkaninį indėlį Komisijai pagal 5 straipsnį, tas nepalūkaninis indėlis konvertuojamas į baudą.

Suma, kuria pagal 5 straipsnį įneštas nepalūkaninis indėlis viršija baudos sumą, grąžinama valstybei narei.

Jei baudos suma viršija pagal 5 straipsnį įnešto nepalūkaninio indėlio sumą arba jeigu nepalūkaninis indėlis nebuvo įneštas, valstybė narė, mokėdama baudą, sumoka susidariusį skirtumą.

7 straipsnis

Nepalūkaninių indėlių grąžinimas

Jei Taryba pagal SESV 126 straipsnio 12 dalį nusprendžia panaikinti kai kuriuos arba visus savo sprendimus, bet koks Komisijai įneštas nepalūkaninis indėlis grąžinamas atitinkamai valstybei narei.

V   SKYRIUS

SANKCIJOS UŽ MANIPULIAVIMĄ STATISTIKOS DUOMENIMIS

8 straipsnis

Sankcijos už manipuliavimą statistikos duomenimis

1.   Taryba, imdamasi veiksmų pagal Komisijos rekomendaciją, gali nuspręsti skirti baudą valstybei narei, kuri tyčia ar dėl didelio aplaidumo klaidingai pateikia duomenis apie deficitą ir skolą, kurie susiję su SESV 121 arba 126 straipsnio taikymu arba prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo dėl perviršinio biudžeto procedūros taikymu.

2.   1 dalyje nurodytos baudos turi būti veiksmingos, atgrasančios ir nustatytos proporcingai, atsižvelgiant į klaidingo pateikimo pobūdį, sunkumą ir trukmę. Baudos suma negali būti didesnė kaip 0,2 % atitinkamos valstybės narės BVP.

3.   Komisija gali atlikti visus tyrimus, būtinus nustatyti, ar esama 1 dalyje nurodytų klaidingų pateikimų. Ji gali nuspręsti pradėti tyrimą, kai yra pagrįstų įtarimų, kad faktai gali būti susiję su tokiu klaidingu pateikimu. Komisija ištiria tariamus klaidingus pateikimus atsižvelgdama į atitinkamos valstybės narės pateiktas pastabas. Siekdama atlikti savo užduotis Komisija gali reikalauti, kad valstybė narė pateiktų informaciją, atliktų patikrinimus vietoje ir susipažintų su visomis Vyriausybinių įstaigų sąskaitomis centriniu, valstybiniu, vietos ir socialinės apsaugos lygiais. Jei pagal atitinkamos valstybės narės teisę reikalaujama išankstinio teismo leidimo patikrinimams vietoje, Komisija kreipiasi dėl būtinų leidimų.

Užbaigusi tyrimą ir prieš pateikdama pasiūlymą Tarybai, Komisija suteikia atitinkamai valstybei narei galimybę pateikti paaiškinimą tiriamais klausimais. Komisija bet kokį pasiūlymą Tarybai pagrindžia tik faktais, dėl kurių atitinkama valstybė narė turėjo galimybę pateikti pastabas.

Tyrimų metu Komisija visapusiškai gerbia atitinkamos valstybės narės teisę į gynybą.

4.   Komisijai pagal 11 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

a)

išsamių kriterijų, pagal kuriuos nustatomas 1 dalyje nurodytos baudos dydis;

b)

išsamių 3 dalyje nurodytų tyrimų procedūros, susijusių priemonių ir pranešimo apie tyrimus taisyklių;

c)

išsamių procedūros, skirtos teisei į gynybą, prieigai prie bylos, teisiniam atstovavimui, konfidencialumui ir nuostatoms dėl 1 dalyje nurodytų baudų terminų ir rinkimo užtikrinti, taisyklių.

5.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti Tarybos sprendimus, kuriais buvo nustatytos baudos pagal 1 dalį. Jis gali taip paskirtą baudą panaikinti, sumažinti arba padidinti.

VI   SKYRIUS

ADMINISTRACINIS SANKCIJŲ POBŪDIS BEI PALŪKANŲ IR BAUDŲ PASKIRSTYMAS

9 straipsnis

Administracinis sankcijų pobūdis

Sankcijos, skiriamos pagal 4–8 straipsnius, yra administracinio pobūdžio.

10 straipsnis

Palūkanų ir baudų paskirstymas

Komisijos gautos palūkanos už indėlius, įneštus pagal 5 straipsnį, ir baudos, surinktos pagal 6 ir 8 straipsnius, sudaro kitas įplaukas, kaip nurodyta SESV 311 straipsnyje, ir skiriamos Europos finansinio stabilumo fondui. Kai valstybės narės, kurių valiuta yra euro, sukuria kitą stabilumo mechanizmą finansinei paramai teikti, siekiant užtikrinti euro zonos kaip visumos stabilumą, palūkanos ir baudos skiriamos tam mechanizmui.

VII   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.   8 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami trejų metų laikotarpiui nuo 2011 m. gruodžio 13 d. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki trejų metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 8 straipsnio 4 dalyje nurodyų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.   Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 8 straipsnio 4 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

12 straipsnis

Balsavimas Taryboje

1.   Dėl 4, 5, 6 ir 8 straipsniuose nurodytų priemonių balsuoja tik tie Tarybos nariai, kurie atstovauja valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro, o Taryba sprendimą priima neatsižvelgdama į Tarybos nario, atstovaujančio atitinkamai valstybei narei, balsavimą.

2.   1 dalyje nurodytų Tarybos narių kvalifikuota balsų dauguma apibrėžiama pagal SESV 238 straipsnio 3 dalies b punktą.

13 straipsnis

Peržiūra

1.   Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 14 d., o po to kas penkerius metus Komisija skelbia šio reglamento taikymo ataskaitą.

Toje ataskaitoje, inter alia, vertinama:

a)

šio reglamento veiksmingumas, įskaitant galimybę sudaryti sąlygas Tarybai ir Komisijai veikti susidarius aplinkybėms, kuriomis kyla pavojus tinkamam pinigų sąjungos veikimui;

b)

pažanga, padaryta siekiant užtikrinti glaudesnį valstybių narių ekonominės politikos koordinavimą ir tvarią ekonominės veiklos rezultatų konvergenciją laikantis SESV.

2.   Prireikus, kartu su ta ataskaita pateikiamas pasiūlymas iš dalies keisti šį reglamentą.

3.   Ataskaita teikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

4.   Anksčiau nei 2011 m. pabaigoje Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl galimybių išleisti į apyvartą euro vertybinius popierius.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2011 m. lapkričio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. SZCZUKA


(1)  OL C 150, 2011 5 20, p. 1.

(2)  OL C 218, 2011 7 23, p. 46.

(3)  2011 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 209, 1997 8 2, p 1.

(5)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6.