11.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 265/8


TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1000/2011

2011 m. spalio 10 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Baltarusijai 8a straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojančių priemonių Baltarusijai (1), ypač į jo 8a straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gegužės 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 765/2006;

(2)

atsižvelgiant į padėties Baltarusijoje sunkumą, į Reglamento Nr. 765/2006 IA priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir institucijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą reikėtų įtraukti papildomų asmenų;

(3)

be to, turėtų būti atnaujinta informacija, susijusi su tam tikrais asmenimis ir subjektu, įtrauktais į to reglamento IA priede pateiktą sąrašą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento I priede išvardyti asmenys įtraukiami į Reglamento (EB) Nr. 765/2006 IA priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 765/2006 IA priede įrašai apie šiuos asmenis ir subjektą:

1.

Mazouka Siarhei

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

3.

Peftiev Vladimir

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

12.

Sport-Pari

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna,

pakeičiami šio reglamento II priede išdėstytais atitinkamais įrašais.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2011 m. spalio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.


I PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti asmenys

 

Vardas ir pavardė

(perraša iš baltarusių ir rusų kalbų)

Vardas ir pavardė

(rašyba baltarusių kalba)

Vardas ir pavardė

(rašyba rusų kalba)

Gimimo data ir vieta

Pareigos

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Atmetė (kaip vyriausiasis teisėjas) apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip vyriausiasis teisėjas) apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret ir Oleg Fedorkevich nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip vyriausiasis teisėjas) apeliacinius skundus dėl buvusių kandidatų į prezidento postą Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov, o kaip asocijuotasis teisėjas – dėl Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip vyriausiasis teisėjas) apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Vasili Parfenkov, o kaip asocijuotasis teisėjas – dėl Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Minsko miesto teismo teisėja. Ji atmetė (kaip asocijuotoji teisėja) apeliacinius skundus dėl buvusio kandidato į prezidento postą Andrei Sannikov, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret ir Oleg Fedorkevich nuteisimo. Šiais teismo procesais buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Minsko miesto teismo teisėja. Ji atmetė (kaip asocijuotoji teisėja) apeliacinius skundus dėl buvusio kandidato į prezidento postą Andrei Sannikov, politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik amd Vladimir Yeriomenok nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Minsko miesto teismo teisėja. Ji atmetė (kaip asocijuotoji teisėja) apeliacinius skundus dėl politinių ir pilietinės visuomenės aktyvistų Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip asocijuotasis teisėjas) apeliacinį skundą dėl politinio ir pilietinės visuomenės aktyvisto Vasili Parfenkov nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Minsko miesto teismo teisėjas. Jis atmetė (kaip asocijuotasis teisėjas) apeliacinį skundą dėl politinio ir pilietinės visuomenės aktyvisto Vasili Parfenkov nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Minsko miesto teismo prokurorė, dalyvavusi atmetant apeliacinį skundą dėl Molodoi Front (Jaunasis frontas) aktyvistų Dmitri Dashkevich ir Eduard Lobov nuteisimo. Šiuo teismo procesu buvo akivaizdžiai pažeistas Baudžiamojo proceso kodeksas.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Šklovo kalėjimo direktorius. Atsakingas už nežmonišką elgesį su sulaikytaisiais ir už buvusio kandidato į prezidento postą Nikolai Statkevich, kuris buvo įkalintas dėl 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių, ir kitų kalinių baudžiamąjį persekiojimą.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Gorkio kalėjimo direktorius. Atsakingas už nežmonišką elgesį su sulaikytaisiais, ypač už pilietinės visuomenės aktyvisto Dmitri Dashkevich, kuris buvo įkalintas dėl 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimų, baudžiamąjį persekiojimą bei kankinamą elgesį su juo ir už susidorojimą su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Nekrashevichi kaimas, Karelichi apskritis, Hrodna regionas 1961 m.

Mokesčių ir muitų ministras. Vykdo mokesčių institucijų, kurios remia baudžiamąją bylą prieš Byalyatski, inkriminuodamos mokesčių slėpimą, priežiūrą. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo dėl represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Minsko miesto teismo teisėjas, kuris davė leidimą atmesti Byalyatski advokatų apeliacinį skundą. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo dėl represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Prokuroras, kuris Minsko Pervomaisko rajono teismą supažindino su Byalyatski byla, po to kai Byalyatski kreipėsi į teismą dėl savo sulaikymo. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo dėl represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Prokurorė, kuri Minsko miesto teismą supažindino su Byalyatski byla, po to kai Byalyatski kreipėsi į teismą dėl savo sulaikymo. Byalyatski aktyviai gynė asmenis, kurie nukentėjo dėl represijų, susijusių su 2010 m. gruodžio 19 d. rinkimais ir susidorojimu su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos atstovais, ir teikė jiems paramą.


II PRIEDAS

2 straipsnyje nurodyti asmenys ir subjektas

 

Pavardė ir vardas (pavadinimas)

Perraša iš baltarusių kalbos

Perraša iš rusų kalbos

Pavardė ir vardas (pavadinimas) baltarusių kalba

Pavardė ir vardas (pavadinimas) rusų kalba

Gimimo data ir vieta

Pareigos

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Dashkevich-Lobov bylos prokuroras. Molodoi Front (Jaunasis frontas) aktyvistai Dmitri Dashkevich ir Eduard Lobov buvo nuteisti kelerių metų įkalinimo bausme už „chuliganizmą“. Tikroji jų įkalinimo priežastis buvo tai, kad jie aktyviai dalyvavo 2010 m. gruodžio mėn. rinkiminėje kampanijoje ir rėmė vieną iš opozicijos kandidatų.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

1962 11 26, Kazachstanas

Prezidento informacijos ir analizės centro direktorius

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1957 m. liepos 1 d., Berdijanskas, Zaporožės apskritis, Ukraina; dabartinis paso Nr.: MP2405942

Asmuo, susijęs su Aleksandru Lukašenka, Viktoru Lukašenka ir Dimitrijumi Lukašenka. Konsultuoja Prezidentą Lukašenką ekonomikos klausimais ir yra vienas iš pagrindinių Lukašenkos režimo finansinių rėmėjų. Beltechexport, vienos iš didžiausių gynybos produktų eksporto/importo bendrovių Baltarusijoje, akcijų daugumos akcininkas ir akcininkų valdybos pirmininkas.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

 

Centrinės rinkimų komisijos (CRK) pirmininko pavaduotojas. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys yra atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953 m., Mogiliovas

CRK narė. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narė yra atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

CRK narys. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys yra atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

CRK narė. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narė yra atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

CRK narė. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narė yra atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

CRK narys. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys yra atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр’еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

CRK narė. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narė yra atsakinga už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

CRK narys. Kaip Centrinės rinkimų komisijos narys yra atsakingas už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2010 m. gruodžio 19 d. prezidento rinkimų metu.

12.

Sport-Pari

 

„ЗАО Спорт- пари“ (оператор республиканской лотереи)

 

Subjektas, kurį kontroliuoja Peftiev Vladimir kartu su Dimitrijumi Aleksandravičiumi Lukašenka, kadangi pastarasis kontroliuoja Prezidento sporto klubą, kuris turi privalomą, valstybei priklausančių Sport-Pari akcijų daugumą.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Buvusi „Sovietskaia Belarus“ laikraščio vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja