24.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/3


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 580/2011

2011 m. birželio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004, įsteigiantis Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą, jos veiklos trukmės atžvilgiu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2004 m. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 460/2004 (3), kuriuo buvo įsteigta Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (toliau – agentūra).

(2)

2008 m. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1007/2008 (4), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 460/2004 agentūros veiklos trukmės atžvilgiu.

(3)

Nuo 2008 m. lapkričio mėn. buvo viešai diskutuojama, kokios bendros Europos pastangų krypties laikytis siekiant didesnio tinklų ir informacijos saugumo, įskaitant diskusiją dėl agentūros veiklos. Laikydamasi Komisijos geresnio reglamentavimo strategijos ir siekdama prisidėti prie šios diskusijos Komisija pradėjo viešąsias konsultacijas, vykusias nuo 2008 m. lapkričio mėn. iki 2009 m. sausio mėn., dėl sustiprintos tinklų ir informacijos saugumo Sąjungos lygio politikos tikslų. 2009 m. gruodžio mėn. diskusijų rezultatai buvo įtraukti į 2009 m. gruodžio 18 d. Tarybos rezoliuciją dėl bendradarbiavimu paremto Europos požiūrio į tinklų ir informacijos saugumą (5).

(4)

Atsižvelgiant į viešų diskusijų rezultatus, numatoma pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 460/2004.

(5)

Pagal teisėkūros procedūrą agentūros reformai atlikti gali prireikti daug laiko, o agentūros įgaliojimai baigsis 2012 m. kovo 13 d., todėl juos būtina pratęsti, kad liktų pakankamai laiko diskusijoms Europos Parlamente ir Taryboje, ir būtų užtikrintas nuoseklumas bei tęstinumas.

(6)

Todėl agentūros veikla turėtų būti pratęsta iki 2013 m. rugsėjo 13 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 460/2004 27 straipsnis pakeičiamas taip:

„27 straipsnis

Veiklos trukmė

Agentūra įsteigiama 2004 m. kovo 14 d. devynerių metų ir šešių mėnesių laikotarpiui.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2011 m. birželio 8 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

GYŐRI E.


(1)  OL C 54, 2011 2 19, p. 35.

(2)  2011 m. kovo 24 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. gegužės 27 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 77, 2004 3 13, p. 1.

(4)  OL L 293, 2008 10 31, p. 1.

(5)  OL C 321, 2009 12 29, p. 1.