11.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/187


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 541/2011

2011 m. birželio 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nuostatos dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 78 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Veikliąsias medžiagas, kurios laikomos patvirtintomis Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009, ir tuo reglamentu patvirtintas veikliąsias medžiagas tikslinga išvardyti atskirose Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 (2) priedo dalyse.

(2)

Todėl Reglamentas (ES) Nr. 540/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 540/2011 iš dalies keičiamas taip:

(1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Laikoma, kad priedo A dalyje nurodytos veikliosios medžiagos yra patvirtintos Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009.

Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 patvirtintos veikliosios medžiagos nurodytos priedo B dalyje.“

(2)

Reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. birželio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Priedo antraštinėje dalyje žodžiai „VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS, KURIAS LEIDŽIAMA NAUDOTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUOSE“ pakeičiami žodžiais:

(2)

Žodžiai „Bendrosios nuostatos, taikomos visoms šiame priede išvardytoms medžiagoms:“ pakeičiami žodžiais „Bendrosios nuostatos, taikomos visoms šioje dalyje išvardytoms medžiagoms:“

(3)

Pridedama B dalis:

„B   DALIS

Reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 patvirtintos veikliosios medžiagos

Bendrosios nuostatos, taikomos visoms šioje dalyje išvardytoms medžiagoms:

įgyvendinant Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodytus kiekvienai medžiagai vienodus principus, atsižvelgiama į šių medžiagų peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius;

valstybės narės sudaro galimybę visoms suinteresuotoms šalims susipažinti su visomis peržiūros ataskaitomis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsnyje) arba leidžia susipažinti gavus konkretų prašymą.

Eilės nr.

Įprastas pavadinimas, identifikacijos numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatybę ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.“