11.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 153/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 540/2011

2011 m. gegužės 25 d.

kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (1), ypač į jo 78 straipsnio 3 dalį,

pasikonsultavusi su Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniu komitetu,

kadangi:

(1)

Pagal reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 veikliosios medžiagos, įrašytos į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (2) I priedą, turi būti laikomos patvirtintomis pagal tą reglamentą.

(2)

Todėl įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 reikia priimti reglamentą, kuriame būtų pateiktas veikliųjų medžiagų, buvusių įrašytų į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, priimant šį reglamentą, sąrašas.

(3)

Šiomis aplinkybėmis reikia atsižvelgti į tai, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 83 straipsnį panaikinus Direktyvą 91/414/EEB, direktyvos, kuriomis į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įrašytos veikliosios medžiagos, tapo nebeaktualios tiek, kiek jomis buvo iš dalies pakeista ta direktyva. Tačiau nepriklausomos šių direktyvų nuostatos tebėra taikomos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede išvardytos veikliosios medžiagos laikomos patvirtintomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. birželio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 309, 2009 11 24, p. 1.

(2)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.


PRIEDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS NAUDOTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUOSE

Bendrosios nuostatos, taikomos visoms šiame priede išvardytoms medžiagoms:

Kad būtų įgyvendinti vienodi principai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, dėl kiekvienos medžiagos atsižvelgiama į jos peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius;

Valstybės narės sudaro galimybę visoms suinteresuotosioms šalims susipažinti su visomis peržiūros ataskaitomis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 63 straipsnyje) arba leidžia susipažinti gavus konkretų prašymą.

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Patvirtinimo data

Patvirtinimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

1

Imazalilas

CAS Nr. 73790-28-0, 35554-44-0

CIPAC Nr. 335

(±)-1-(β-aliloksi-2,4-dichlorfeniletil)imidazolas arba (±)-alil-1-(2,4-dichlorfenil)-2-imidazol-1-iletileteris

975 g/kg

1999 m. sausio 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Šiais naudojimo atvejais taikomos tokios ypatingos sąlygos:

apdoroti vaisius, daržoves ir bulves nuėmus derlių galima leisti tik tokiu atveju, kai yra atitinkama nukenksminimo sistema arba kai atlikus rizikos vertinimą registruojančiai valstybei narei būtų įrodyta, kad apdorojamo tirpalo išleidimas nekelia nepriimtinos rizikos aplinkai, o ypač vandens organizmams,

apdoroti bulves nuėmus derlių galima leisti tik tokiu atveju, kai atlikus rizikos vertinimą registruojančiai valstybei narei būtų įrodyta, kad bulvių apdorojimo atliekų išleidimas nekelia nepriimtinos rizikos vandens organizmams,

apdoroti lapus atvirame ore galima leisti tik tokiu atveju, kai atlikus rizikos vertinimą registruojančiai valstybei narei būtų įrodyta, kad naudojant nėra nepriimtino poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 1997 m. liepos 11 d.

2

Azoksistrobinas

CAS Nr. 131860-33-8

CIPAC Nr. 571

Metil-(E)-2-{2[6-(2-cianfenoksi) pirimidin-4-iloksi]fenil}-3-metoksiakrilatas

930 g/kg (Z-izomero ne daugiau kaip 25 g/kg)

1998 m. liepos 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Priimant sprendimą pagal vienodus principus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas poveikiui vandens organizmams. Registracijos sąlygose turėtų būti numatytos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 1998 m. balandžio 22 d.

3

Metilkrezoksimas

CAS Nr. 143390-89-0

CIPAC Nr. 568

Metil-(E)-2-metoksiimin-2-[2-(o-tolilksimetil)fenil]acetatas

910 g/kg

1999 m. vasario 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Priimant sprendimą pagal vienodus principus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria požeminio vandens apsaugai pažeidžiamomis sąlygomis.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 1998 m. spalio 16 d.

4

Spiroksaminas

CAS Nr. 1181134-30-8

CIPAC Nr. 572

(8-tret-butil-1,4-dioksaspiro[4.5]dekan-2-ilmetil)etilpropilaminas

940 g/kg (kartu A ir B diastereomerų)

1999 m. rugsėjo 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Priimdamos sprendimą pagal vienodus principus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį operatoriaus saugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose būtų numatytos atitinkamos apsaugos priemonės,

turi skirti ypatingą dėmesį poveikiui vandens organizmams ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 1999 m. gegužės 12 d.

5

Azimsulfuronas

CAS Nr. 120162-55-2

CIPAC Nr. 584

1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsulfonil]-karbamidas

980 g/kg

1999 m. spalio 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Negalima registruoti, jei skirtas naudoti purškimo ore būdu.

Priimdamos sprendimą pagal vienodus principus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį poveikiui vandens organizmams bei žemės netiksliniams augalams ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės (pvz., auginant ryžius kuo trumpiau laikyti vandenį prieš išleidimą).

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 1999 m. liepos 2 d.

6

Fluroksipiras

CAS Nr. 69377-81-7

CIPAC Nr. 431

4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-piridiloksiacto rūgštis

950 g/kg

2000 m. gruodžio 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Priimdamos sprendimą pagal vienodus principus, kaip nurodyta pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalį, valstybės narės:

atsižvelgia į papildomą informaciją, reikalaujamą peržiūros ataskaitos 7 punkte;

turi skirti ypatingą dėmesį požeminio vandens apsaugai,

turi skirti ypatingą dėmesį poveikiui vandens organizmams ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

Valstybės narės Komisijai praneša, jei reikalaujami papildomi bandymai ir informacija, nurodyti peržiūros ataskaitos 7 punkte, nebūtų pateikti iki 2000 m. gruodžio 1 d.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 1999 m. lapkričio 30 d.

7

Metilmetsulfuronas

CAS Nr. 74223-64-6

Metil-2-(4-metoksi-6-metil-1,3,5,-triazin-2-ilkarbamoil sulfamoil)benzoatas

960 g/kg

2001 m. liepos 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Priimdamos sprendimą pagal vienodus principus, kaip nurodyta pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalį, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį požeminio vandens apsaugai,

turi skirti ypatingą dėmesį poveikiui vandens organizmams ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 2000 m. birželio 16 d.

8

Kalcio proheksadionas

CAS Nr. 127277-53-6

CIPAC Nr. 567

Kalcio 3,5-diokso-4-propionil cikloheksankarboksilatas

890 g/kg

2000 m. spalio 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 2000 m. birželio 16 d.

9

Triasulfuronas

CAS Nr. 82097-50-5

CIPAC Nr. 480

1-[2-(2-chloretoksi)fenilsulfonil]-3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)karbamidas

940 g/kg

2001 m. rugpjūčio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Priimdamos sprendimą pagal vienodus principus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį požeminio vandens apsaugai,

turi skirti ypatingą dėmesį poveikiui vandens organizmams ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 2000 m. liepos 13 d.

10

Esfenvaleratas

CAS Nr. 66230-04-4

CIPAC Nr. 481

(S)-α-ciano-3-fenoksibenzil-(S)-2-(4-chlorfenil)-3-metil butiratas

830 g/kg

2001 m. rugpjūčio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

Priimdamos sprendimą pagal vienodus principus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį galimam poveikiui vandens organizmams ir netiksliniams nariuotakojams ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 2000 m. liepos 13 d.

11

Bentazonas

CAS Nr. 25057-89-0

CIPAC Nr. 366

3-izopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3H)-on-2,2-dioksidas

960 g/kg

2001 m. rugpjūčio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Priimdamos sprendimą pagal vienodus principus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį požeminio vandens apsaugai.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 2000 m. liepos 13 d.

12

Lambda-cihalotrinas

CAS Nr. 91465-08-6

CIPAC Nr. 463

1:1 mišinys iš:

 

(S)-α-ciano-3-fenoksibenzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorpropenil)-2,2-dimetil ciklopropankarboksilato

ir

 

(R)-α-ciano-3-fenoksibenzil (Z)-(1S,3S)-3-(2-chlor-3,3,3-tri fluorpropenil)-2,2-dimetil ciklopropankarboksilato

810 g/kg

2002 m. sausio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

Priimdamos sprendimą pagal vienodus principus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį operatoriaus saugai,

turi skirti ypatingą dėmesį galimam poveikiui vandens organizmams ir netiksliniams nariuotakojams, įskaitant bites, ir užtikrinti, kad į registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės,

turi skirti ypatingą dėmesį likučiams maisto produktuose ir ypač jų ūmiam poveikiui.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 2000 m. spalio 19 d.

13

Fenheksamidas

CAS Nr. 126833-17-8

CIPAC Nr. 603

N-(2,3-dichlor-4-hidroksifenil)-1-metil-cikloheksanekarboksamidas

≥ 950 g/kg

2001 m. birželio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Priimdamos sprendimą pagal vienodus principus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, valstybės narės skirti turi ypatingą dėmesį galimam poveikiui vandens organizmams ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 2000 m. spalio 19 d.

14

Amitrolas

CAS Nr. 61-82-5

CIPAC Nr. 90

H-[1,2,4]-triazol-3-ilaminas

900 g/kg

2002 m. sausio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į amitrolo peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2000 m. gruodžio 12 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį į operatorių saugai,

turi skirti ypatingą dėmesį požeminio vandens apsaugai pažeidžiamose vietovėse, ypač kai naudojama ne augalams;

turi skirti ypatingą dėmesį naudingų nariuotakojų apsaugai;

turi skirti ypatingą dėmesį paukščių ir laukinių žinduolių apsaugai. Amitrolą veisimo sezono metu galima leisti naudoti tik tuomet, kai tinkamai įvertinus riziką paaiškėjo, kad nėra neleistino poveikio, o į registracijos sąlygas prireikus įtrauktos rizikos mažinimo priemonės.

15

Dikvatas

CAS Nr. 2764-72-9 (jonas), 85-00-7 (dibromidas)

CIPAC Nr. 55

9,10-dihidro-8a,10a-diazoniafentantrenionas (dibromidas)

950 g/kg

2002 m. sausio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Remiantis turima informacija, leidžiama naudoti tik kaip ant žemės barstomą herbicidą ir desikantą. Neturi būti leidžiama naudoti kaip vandens piktžolių kontrolės priemonę.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į dikvato peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2000 m. gruodžio 12 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį galimam poveikiui vandens organizmams ir užtikrinti, kad registracijos sąlygas prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės;

turi skirti ypatingą dėmesį operatorių saugai neprofesionalaus naudojimo atveju ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

16

Piridatas

CAS Nr. 55512-33,9

CIPAC Nr. 447

6-chlor-3-fenilpiridazin-4-il-S-oktiltiokarbonatas

900 g/kg

2002 m. sausio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į piridato peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2000 m. gruodžio 12 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį požeminio vandens apsaugai,

turi skirti ypatingą dėmesį galimam poveikiui vandens organizmams ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

17

Tiabendazolas

CAS Nr. 148-79-8

CIPAC Nr. 323

2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolas

985 g/kg

2002 m. sausio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą. Neturi būti leidžiama purkšti lapus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į tiabendazolo peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2000 m. gruodžio 12 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį vandens ir nuosėdose gyvenančių organizmų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Turi būti įgyvendintos tinkamos rizikos mažinimo priemonės (pvz., išvalymas diatomitu arba aktyvintosiomis anglimis), kad paviršiaus vandenys būtų apsaugoti nuo neleistino užterštumo nuotekomis lygio.

18

Paecilomyces fumosoroseus

Apopka padermė 97, PFR 97 arba CG 170, ATCC20874

Netaikoma

Taikant HPLC metodą, kiekviena fermentavimo mitybinė terpė turėtų būti tikrinama dėl antrinių metabolitų nebuvimo

2001 m. liepos 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų antrinių metabolitų, kiekviena fermentavimo mitybinė terpė turėtų būti tikrinama taikant HPLC metodą.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 2001 m. balandžio 27 d.

19

DPX KE 459 (metilflupirsulfuronas)

CAS Nr. 144740-54-5

CIPAC Nr. 577

2-(4,6-dimetoksipirimidin-2-ilkarbamoilsulfamoil)-6-trifluormetilnikotinato mononatrio druska

903 g/kg

2001 m. liepos 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Priimdamos sprendimus pagal vienodus principus valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti požeminio vandens apsaugai.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 2001 m. balandžio 27 d.

20

S-metil-acibenzolaras

CAS Nr. 135158-54-2

CIPAC Nr. 597

S-metil-benzo[1,2,3]tiadiazol-7-karbotioato rūgšties esteris

970 g/kg

2001 m. lapkričio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo aktyvatorių.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 2001 m. birželio 29 d.

21

Ciklanilidas

CAS Nr. 113136-77-9

CIPAC Nr. 586

Nėra

960 g/kg

2001 m. lapkričio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

Didžiausias 2,4-dichloranilino (2,4-DCA) priemaišos kiekis pagamintoje veikliojoje medžiagoje turėtų būti 1 g/kg.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 2001 m. birželio 29 d.

22

Geležies fosfatas

CAS Nr. 10045-86-0

CIPAC Nr. 629

Geležies fosfatas

990 g/kg

2001 m. lapkričio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip moliuskocidą.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 2001 m. birželio 29 d.

23

Pimetrozinas

CAS Nr. 123312-89-0

CIPAC Nr. 593

(E)-6-metil-4-[(piridin-3-ilmetilen)amino]-4,5-dihidro-2H-[1,2,4]triazin-3-onas

950 g/kg

2001 m. lapkričio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

Priimdamos sprendimą pagal vienodus principus valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti vandens organizmų apsaugai.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 2001 m. birželio 29 d.

24

Etilpiraflufenas

CAS Nr. 129630-19-9

CIPAC Nr. 605

Etil-2-chlor-5-(4-chlor-5-difluormetoksi-1-mhipirazol-3-il)-4-fluorfenoksiacetatas

956 g/kg

2001 m. lapkričio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Priimdamos sprendimą pagal vienodus principus valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti dumblių ir vandens augalų apsaugai ir prireikus taikyti rizikos mažinimo priemones.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto peržiūros ataskaitos parengimo data: 2001 m. birželio 29 d.

25

Glifosatas

CAS Nr. 1071-83-6

CIPAC Nr. 284

N-(fosfonometil)glicinas

950 g/kg

2002 m. liepos 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į glifosato peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2001 m. birželio 29 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį į požeminio vandens apsaugai pažeidžiamose vietovėse, ypač kai naudojama ne augalams.

26

Metiltifensulfuronas

CAS Nr. 79277-27-3

CIPAC Nr. 452

Metil-3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilkarbamoilsulfamoil)tiofen-2-karboksilatas

960 g/kg

2002 m. liepos 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metiltifensulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2001 m. birželio 29 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį požeminio vandens apsaugai,

turi skirti ypatingą dėmesį poveikiui vandens augalams ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

27

2,4-D

CAS Nr. 94-75-7

CIPAC Nr. 1

2,4-dichlorfenoksiacto rūgštis

960 g/kg

2002 m. spalio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į 2,4-D peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2001 m. spalio 2 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

turi skirti ypatingą dėmesį sugerčiai per odą,

turi skirti ypatingą dėmesį netikslinių nariuotakojų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

28

Izoproturonas

CAS Nr. 34123-59-6

CIPAC Nr. 336

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamidas

970 g/kg

2003 m. sausio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į izoproturono peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2001 m. gruodžio 7 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos, arba kai naudojamas kiekis yra didesnis nei nurodyta peržiūros ataskaitoje, ir prireikus taikyti rizikos mažinimo priemones,

turi skirti ypatingą dėmesį vandens organizmų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

29

Etofumesatas

CAS Nr. 26225-79-6

CICAP Nr. 223

(±)-2-etoksi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-ilmetansulfonatas

960 g/kg

2003 m. kovo 1 d.

2013 m. vasario 28 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į etofumesato peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį gali skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos, ir prireikus taikyti rizikos mažinimo priemones.

30

Iprovalikarbas

CAS Nr. 140923-17-7

CICAP Nr. 620

2-metil-1-[1-(4-metilfenil)etilkarbonil] propil}-karbamo rūgšties izopropilesteris

950 g/kg (laikina specifikacija)

2002 m. liepos 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į iprovalikarbo peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atliekant šį bendrą vertinimą:

komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikacija turi būti patvirtinta ir pagrįsta tinkamais analitiniais duomenimis. Bandomoji medžiaga, naudojama toksiškumo dokumentams parengti, turėtų būti lyginama ir tikrinama pagal šią techninės medžiagos specifikaciją,

valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti operatorių apsaugai.

31

Prosulfuronas

CAS Nr. 94125-34-5

CICAP Nr. 579

1-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropil)fenilsulfonil] karbamidas

950 g/kg

2002 m. liepos 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į prosulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi atidžiai išnagrinėti riziką vandens augalams, jei veiklioji medžiaga naudojama šalia paviršinio vandens. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės,

ypatingą dėmesį turi skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

32

Sulfosulfuronas

CAS Nr. 141776-32-1

CICAP Nr. 601

1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-[2-etansulfonilimidazo[1,2-α] piridin)sulfonil]karbamidas

980 g/kg

2002 m. liepos 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į sulfosulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti vandens augalų ir dumblių apsaugai. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės,

Valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį į požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

33

Etilcinidonas

CAS Nr. 142891-20-1

CIPAC Nr. 598

(Z)-etil-2-chlor-3-[2-chlor-5-(cikloheks-1-en-1,2-dikarboksimido)fenil]akrilatas

940 g/kg

2002 m. spalio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į etilcinidono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. balandžio 19 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turėtų skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemis (pvz., kurio pH neutralus arba didelis) ir (arba) klimato sąlygos,

ypatingą dėmesį turėtų skirti vandens organizmų apsaugai.

Registracijos sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

34

Butilcihalofopas

CAS Nr. 122008-85-9

CIPAC Nr. 596

Butil-(R)-2-[4(4-ciano-2-fluorfenoksi) fenoksi]propionatas

950 g/kg

2002 m. spalio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į butilcihalofopo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. balandžio 19 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės turi atidžiai išnagrinėti galimą poveikį netiksliniams organizmams ir ypač vandens organizmams, kai taikomas aviacinis purškimas. Registracijos sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės,

valstybės narės turi atidžiai išnagrinėti galimą poveikį žaliavinių ryžių laukų vandens organizmams, kai taikomas antžeminis purškimas. Registracijos sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

35

Famoksadonas

CAS Nr. 131807-57-3

CIPAC Nr. 594

3-anilin-5-metil-5-(4-fenoksifenil)-1,3-oksazolidin-2,4-dionas

960 g/kg

2002 m. spalio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į famoksadono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. balandžio 19 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį galimai pradinės medžiagos arba jos metabolitų lėtinio poveikio sliekams rizikai,

valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti vandens organizmų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės,

valstybės narės turėtų ypatingą dėmesį skirti operatorių apsaugai.

36

Florasulamas

CAS Nr. 145701-23-1

CIPAC Nr. 616

2,6,8-trifluor-5-metoksi-[1,2,4]-triazol[1,5-c]pirimidin-2-sulfonanilidas

970 g/kg

2002 m. spalio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į florasulamo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. balandžio 19 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turėtų skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Registracijos sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

37

Metalaksilas-M

CAS Nr. 70630-17-0

CIPAC Nr. 580

Metil-(R)-2-[(2,6-dimetilfenil)metoksi acetil]amino}propionatas

910 g/kg

2002 m. spalio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metalaksilo M peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. balandžio 19 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Šiame bendrame vertinime:

ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas galimam požeminio vandens užteršimui pradine veikliąja medžiaga arba jos skilimo produktais CGA 62826 ir CGA 108906, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

38

Pikolinafenas

CAS Nr. 137641-05-5

CIPAC Nr. 639

4′-fluor-6-[(α,α,α-trifluor-m-tolil) oksi] pikolinanilidas

970 g/kg

2002 m. spalio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į pikonalifeno peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. balandžio 19 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi atkreipti ypatingą dėmesį į vandens organizmų apsaugą. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

39

Flumioksazinas

CAS Nr. 103361-09-7

CICAP Nr. 578

N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-okso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoksazin-6-il)cikloheks-1-en-1,2-dikarboksimidas

960 g/kg

2003 m. sausio 1 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į flumioksazino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. birželio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi atidžiai išnagrinėti riziką vandens augalams ir dumbliams. Registracijos sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

40

Deltametrinas

CAS Nr. 52918-63-5

CIPAC Nr. 333

(S)-α-cian-3-fen-oksibenzil (1R, 3R)-3-rinas(2,2-dibromvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas

980 g/kg

2003 m. lapkričio 1 d.

2013 m. spalio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į delmatrino peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. spalio 18 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį operatoriaus saugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose būtų numatytos atitinkamos apsaugos priemonės,

turėtų stebėti vartotojų patiriamą ūmų poveikį per maistą atsižvelgiant į būsimą didžiausios leidžiamos likučių koncentracijos persvarstymą,

turi skirti ypatingą dėmesį vandens organizmų, bičių ir netikslinių nariuotakojų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

41

Imazamoksas

CAS Nr. 114311-32-9

CIPAC Nr. 619

(±)-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)-5-(metoksimetil) nikotino rūgštis

950 g/kg

2003 m. liepos 1 d.

2013 m. birželio 30 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į imazomokso peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. gruodžio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti galimam požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

42

Oksasulfuronas

CAS Nr. 144651-06-9

CIPAC Nr. 626

Oksetan-3-il-2[(4,6-dimetilpirimidin-2-il)karbamoilsulfamoil]benzoatas

930 g/kg

2003 m. liepos 1 d.

2013 m. birželio 30 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į oksasulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. gruodžio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

43

Etoksisulfuronas

CAS Nr. 126801-58-9

CIPAC Nr. 591

3-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-1-(2-etoksifenoksisulfonil)karbamidas

950 g/kg

2003 m. liepos 1 d.

2013 m. birželio 30 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į etoksisulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. gruodžio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti netikslinių vandens augalų ir dumblių apsaugai drenažo kanaluose. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

44

Foramsulfuronas

CAS Nr. 173159-57-4

CIPAC Nr. 659

1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(2-dimetilkarbamoil-5-formamidofenil sulfonil)karbamidas

940 g/kg

2003 m. liepos 1 d.

2013 m. birželio 30 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į foramsulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. gruodžio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti vandens augalų apsaugai. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

45

Oksadiargilas

CAS Nr. 39807-15-3

CIPAC Nr. 604

5-tret-butil-3-(2,4-dichlor-5-propargil oksifenil)-1,3,4-oksadiazol-2-(3H)-onas

980 g/kg

2003 m. liepos 1 d.

2013 m. birželio 30 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į oksadiargilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. gruodžio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti dumblių ir vandens augalų apsaugai. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

46

Ciazofamidas

CAS Nr. 120116-88-3

CIPAC Nr. 653

4-chlor-2-cian-N,N-dimetil-5-p-tolil imidazol-1-sulfonamidas

935 g/kg

2003 m. liepos 1 d.

2013 m. birželio 30 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į ciazofamido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. gruodžio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti vandens organizmų apsaugai,

valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti CTCA metabolito skilimo dirvožemyje kinetikai, ypač Šiaurės Europos regionuose.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo ar naudojimo ribojimo priemonės.

47

2,4-DB

CAS Nr. 94-82-6

CIPAC Nr. 83

4-(2,4-dichlorfenoksi) sviesto rūgštis

940 g/kg

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į 2,4-DB peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. gruodžio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

48

Beta ciflutrinas

CAS Nr. 68359-37-5 (nenurodytos stereocheminės savybės)

CIPAC Nr. 482

(1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklo-propankarboksirūgšties (SR)-α-ciano-(-4-fluor-3-fenoksi-fenil)metilo esteris

965 g/kg

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

Šiuo metu nėra tinkamo pritarimo naudoti medžiagą ir nėra įrodyta, kad ji būtų priimtina pagal kriterijus, atitinkančius vienodus principus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje išskyrus dekoratyvinį naudojimą šiltnamiuose ir sėkloms apdoroti. Tam, kad galima būtų įregistruoti tokia paskirtimi, turi būti parengti ir valstybėms narėms pateikti duomenys ir informacija, įrodantys jų priimtinumą žmonėms naudoti ir aplinkai. Visų pirma tai pasakytina apie duomenis, kuo išsamiau įvertinant naudojimo atvirame grunte apdorojant lapus riziką ir maistinių kultūrinių augalų lapų apdorojimo riziką mitybos požiūriu.

Kad būtų įgyvendinti vienodi principai, atsižvelgiama į beta-ciflutrino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. gruodžio 3 d. išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį netikslinių nariuotakojų apsaugai. Registracijos sąlygose turėtų būti numatytos riziką mažinančios priemonės.

49

Ciflutrinas

CAS Nr. 68359-37-5 (nenurodytos stereocheminės savybės)

CIPAC Nr. 385

(RS),-α-ciano-4-fluor-3-fenoksibenzil-(1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas

920 g/kg

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

Šiuo metu nėra tinkamo pritarimo naudoti medžiagą ir nėra įrodyta, kad ji būtų priimtina pagal kriterijus, atitinkančius vienodus principus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, išskyrus naudojimą dekoratyvinių augalų apsaugai šiltnamiuose ir sėkloms apdoroti. Tam, kad galima būtų įregistruoti tokia paskirtimi, turi būti parengti ir valstybėms narėms pateikti duomenys ir informacija, įrodantys jų priimtinumą žmonėms naudoti ir aplinkai. Visų pirma tai pasakytina apie duomenis, kuo išsamiau įvertinant naudojimo atvirame grunte apdorojant lapus riziką ir maistinių kultūrinių augalų lapų apdorojimo riziką mitybos požiūriu.

Kad būtų įgyvendinti vienodi principai, atsižvelgiama į ciflutrino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. gruodžio 3 d. išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį netikslinių nariuotakojų apsaugai. Registracijos sąlygose turėtų būti numatytos riziką mažinančios priemonės.

50

Iprodionas

CAS Nr. 36734-19-7

CIPAC Nr. 278

3-(3,5-dichlorfenil)-nizopropil-2,4-diokso-imidazolidin-1-karboksimidas

960 g/kg

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą ir nematicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į iprodiono peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. gruodžio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turėtų skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui, kai naudojamas didelis kiekis veikliosios medžiagos (ypač durpėse) rūgštiniame dirvožemyje (pH mažiau kaip 6) esant nepalankioms klimato sąlygoms,

turi atidžiai įvertinti riziką vandens bestuburiams, jei veiklioji medžiaga tiesiogiai naudojama netoli paviršinio vandens. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

51

Linuronas

CAS Nr. 330-55-2

CIPAC Nr. 76

3-(3,4-dichlorfenil)-1-metoksi-1-metilkarbamidas

900 g/kg

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į linurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. gruodžio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį laukinių žinduolių, netikslinių nariuotakojų ir vandens organizmų apsaugai. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės,

turi skirti ypatingą dėmesį operatorių apsaugai.

52

Maleino hidrazidas

CAS Nr. 123-33-1

CIPAC Nr. 310

6-hidroksi-2H-piridazin-3-onas

940 g/kg

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip augimo reguliatorių.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į maleino hidrazido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. gruodžio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį netikslinių nariuotakojų apsaugai ir užtikrinti, kad prireikus registracijos sąlygose būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės,

turi skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

53

Pendimetalinas

CAS Nr. 40487-42-1

CIPAC Nr. 357

N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ksilidenas

900 g/kg

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į pendimetalino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2002 m. gruodžio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį vandens organizmų ir netikslinių nariuotakojų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos riziką mažinančios priemonės,

turi kreipti ypatingą dėmesį į veikliosios medžiagos pernešimo ore nedideliais atstumais galimybę.

54

Propinebas

CAS Nr. 12071-83-9 (monomeras), 9016-72-2 (homopolimeras)

CIPAC Nr. 177

Polimerinis cinko 1,2-propilen-bis(ditiokarbamatas)

Techninė veiklioji medžiaga turi atitikti FAO specifikaciją

2004 m. balandžio 1 d.

2014 m. kovo 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į propinebo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) ekstremalios klimato sąlygos;

valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti smulkiųjų žinduolių, vandens organizmų ir netikslinių nariuotakojų apsaugai. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

valstybės narės turėtų stebėti vartotojų patiriamą ūmų poveikį per maistą atsižvelgiant į būsimus didžiausios leidžiamosios likučių koncentracijos persvarstymus.

55

Propizamidas

CAS Nr. 23950-58-5

CIPAC Nr. 315

3,5-dichlor-N-(l,l-dimetilprop-2-inil)benzamidas

920 g/kg

2004 m. balandžio 1 d.

2014 m. kovo 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į propizamido peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turėtų skirti operatorių apsaugai ir užtikrinti, kad prireikus registracijos sąlygose būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės;

ypatingą dėmesį turi skirti paukščių ir laukinių žinduolių apsaugai, ypač jei medžiaga naudojama veisimo sezono metu. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

56

Mekopropas

CAS Nr. 7085-19-0

CIPAC Nr. 51

(RS)-2-(4-chlor-o-toliloksi)propiono rūgštis

930 g/kg

2004 m. birželio 1 d.

2014 m. gegužės 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į mekopropo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. balandžio 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga naudojama vietovėse, kurių dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos yra pažeidžiamos. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės,

valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti netikslinių nariuotakojų apsaugai. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

57

Mekopropas-P

CAS Nr. 16484-77-8

CIPAC Nr. 475

(R)-2-(4-chlor-o-toliloksi)propiono rūgštis

860 g/kg

2004 m. birželio 1 d.

2014 m. gegužės 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į mekopropo P peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. balandžio 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį galimai požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

58

Propikonazolas

CAS Nr. 60207-90-1

CIPAC Nr. 408

(±)-1-[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazolas

920 g/kg

2004 m. birželio 1 d.

2014 m. gegužės 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į propikonazolo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. balandžio 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti netikslinių nariuotakojų ir vandens organizmų apsaugai. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės,

valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti dirvožemio organizmų apsaugai, kai naudojimo normos yra didesnės kaip 625 g veikliojo ingrediento/ha (pvz., naudojant vejoje). Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės (pvz., vietinio naudojimo schema).

59

Trifloksistrobinas

CAS Nr. 141517-21-7

CIPAC Nr. 617

Metil-(E)-metoksiimino-{(E)-a-[1-a-(a,a,a -trifluor-m-tolil)etilidenamino oksil]-o-tolil}acetatas

960 g/kg

2003 m. spalio 1 d.

2013 m. rugsėjo 30 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į trifloksistrobino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. balandžio 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės ir (arba) gali būti inicijuojamos stebėsenos programos.

60

Etilkarfentrazonas

CAS Nr. 128639-02.1

CIPAC Nr. 587

Etil-(RS)-2-chlor-3-[2-chlor-5-(4-difluormetil-4,5-dihidro-3-metil-5-okso-1H-1,2,4-triazol-1-il)-4-fluorfenil] propionatas

900 g/kg

2003 m. spalio 1 d.

2013 m. rugsėjo 30 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į etilkarfentrazono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. balandžio 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

61

Mezotrionas

CAS Nr. 104206-8

CIPAC Nr. 625

2-(4-mezil-2-nitrobenzoil) cikloheksan-1,3-dionas

920 g/kg

Gamybos priemaiša 1-cian-6-(metilsulfonil)-7-nitro-9H-ksanten-9-onas laikoma keliančia rūpestį dėl toksiškumo, todėl techniniame produkte jo turi likti mažiau kaip 0,0002 % (m/m).

2003 m. spalio 1 d.

2013 m. rugsėjo 30 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į mezotriono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. balandžio 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

62

Fenamidonas

CAS Nr. 161326-34-7

CIPAC Nr. 650

(S)-5-metil-2-metiltio-5-fenil-3-fenilamino-3,5-dihidroimidazol-4-onas

975 g/kg

2003 m. spalio 1 d.

2013 m. rugsėjo 30 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fenamidono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. balandžio 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turėtų skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

ypatingą dėmesį turėtų skirti netikslinių nariuotakojų apsaugai,

ypatingą dėmesį turėtų skirti vandens organizmų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

63

Izoksaflutolas

CAS Nr. 141112-29-0

CIPAC Nr. 575

5-ciklopropil-4-(2-metil sulfonil-4-trifluormetil benzoil)izoksazolas

950 g/kg

2003 m. spalio 1 d.

2013 m. rugsėjo 30 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į izoksaflutolo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. balandžio 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turi skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės arba stebėsenos programos.

64

Flurtamonas

CAS Nr. 96525-23-4

(RS)-5-metilamino-2-fenil-4-(α,α,α-trifluor-m-tolil)furan-3(2H)-onas

960 g/kg

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į flurtamono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. liepos 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turėtų skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

ypatingą dėmesį turėtų skirti dumblių ir kitų vandens augalų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

65

Flufenacetas

CAS Nr. 142459-58-3

CIPAC Nr. 588

4′-fluor-N-izopropil-2-[5-(trifluormetil)-1,3,4-tiadiazol-2-iloksi] acetanilidas

950 g/kg

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į flufenaceto peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. liepos 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turėtų skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

ypatingą dėmesį turėtų skirti dumblių ir kitų vandens augalų apsaugai,

ypatingą dėmesį turėtų skirti operatorių apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

66

Jodsulfuronas

CAS Nr. 185119-76-0 (pradinės medžiagos)

144550-36-7 (natrio metiljodsulfuronas)

CIPAC Nr. 634 (pradinės medžiagos)

634.501 (natrio metiljodsulfuronas)

4-jod-2-[3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-karbamidosulfonil] benzoatas

910 g/kg

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į jodsulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. liepos 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turėtų skirti galimybei užteršti požeminį vandenį jodsulfuronu ir jo metabolitais, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

ypatingą dėmesį turėtų skirti vandens augalų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

67

p-dimetenamidas

CAS Nr. 163515-14-8

CIPAC Nr. 638

S-2-chlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoksi-1-metiletil)acetamidas

890 g/kg (pirminė vertė, gauta bandomajame įrenginyje)

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į p-dimetenamido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. liepos 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turėtų skirti galimam požeminio vandens užteršimui p-dimetenamido metabolitais, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

ypatingą dėmesį turėtų skirti vandens ekosistemų, ypač vandens augalų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 38 straipsnį valstybės narės informuoja Komisiją apie komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją.

68

Pikoksistrobinas

CAS Nr. 117428-22-5

CIPAC Nr. 628

Metil(E)-3-metoksi-2-{2-[6-(trifluormetil)-2-piridiloksimetil]fenil}} akrilatas

950 g/kg (pirminė vertė, gauta su bandomuoju augalu)

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į pikoksistrobino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. liepos 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turėtų skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

ypatingą dėmesį turėtų skirti dirvožemio organizmų apsaugai,

ypatingą dėmesį turėtų skirti vandens ekosistemų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 38 straipsnį valstybės narės informuoja Komisiją apie komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją.

69

Fostiazatas

CAS Nr. 98886-44-3

CIPAC Nr. 585

(RS)-S-antr-butil-O-etil-2-okso-1,3-tiazolidin-3-ilfosfontioatas

930 g/kg

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą arba nematicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fostiazato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. liepos 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turėtų skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose yra pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos;

ypatingą dėmesį turėtų skirti paukščių ir laukinių žinduolių apsaugai, ypač jei medžiaga naudojama veisimo sezono metu;

ypatingą dėmesį turėtų skirti netikslinių dirvožemio organizmų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės. Siekiant sumažinti galimą riziką mažiesiems paukščiams, produktų registracijos sąlygose turi būti reikalaujama pasiekti labai didelį granulių įterpimo į dirvožemį lygį.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 38 straipsnį valstybės narės informuoja Komisiją apie komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją.

70

Siltiofamas

CAS Nr. 175217-20-6

CIPAC Nr. 635

N-alil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil) tiofen-3-karboksamidas

950 g/kg

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Naudojimo atvejai, išskyrus sėklos beicavimą, šiuo metu dar nėra tinkamai patvirtinti duomenimis. Norint pagrįsti registraciją tokiomis naudojimo paskirtimis, turės būti gauti ir valstybėms narėms pateikti duomenys bei informacija, įrodanti jų priimtinumą vartotojams, operatoriams ir aplinkai.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į siltiofarmo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. liepos 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti operatorių apsaugai. Prireikus turi būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

71

Coniothyrium minitans

Padermė CON/M/91–08 (DSM 9660)

CIPAC Nr. 614

Netaikoma

Grynumo ir gamybos kontrolės išsamūs duomenys pateikti peržiūros ataskaitoje.

2004 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Registruojant atsižvelgiama į Coniothyrium minitans peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. liepos 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti operatorių ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose būtų numatytos atitinkamos apsaugos priemonės.

72

Molinatas

CAS Nr. 2212-67-1

CIPAC Nr. 235

 

S-etilazepan-1-karbotioatas;

 

S-etilperhidroazepin-1- karbotioatas;

 

S-etilperhidroazepin-1-tiokarboksilatas

950 g/kg

2004 m. rugpjūčio 1 d.

2014 m. liepos 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į molinato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. liepos 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės,

valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti tam, kad veiklioji medžiagą gali būti pernešama oru nedideliais atstumais.

73

Tiramas

CAS Nr. 137-26-8

CIPAC Nr. 24

 

Tetrametiltiuramo disulfidas;

 

bis(dimetiltiokarbamoil)-disulfidas

960 g/kg

2004 m. rugpjūčio 1 d.

2014 m. liepos 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą arba repelentą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į tiramo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. liepos 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį vandens organizmų apsaugai. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės,

valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti mažųjų žinduolių ir paukščių apsaugai, kai medžiaga naudojama pavasarį sėklai apdoroti. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

74

Ziramas

CAS Nr. 137-30-4

CIPAC Nr. 31

Cinko bis(dimetilditio karbamatas)

950 g/kg (FAO specifikacija)

 

Arsenas: ne daugiau kaip 250 mg/kg

 

Vanduo: ne daugiau kaip 1,5 %

2004 m. rugpjūčio 1 d.

2014 m. liepos 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą arba repelentą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į ziramo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. liepos 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės ypatingą dėmesį turėtų skirti netikslinių nariuotakojų ir vandens organizmų apsaugai. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės,

valstybės narės turėtų stebėti vartotojų patiriamą ūmų poveikį per maistą atsižvelgiant į būsimus didžiausios leidžiamosios likučių koncentracijos persvarstymus.

75

Mezosulfuronas

CAS Nr. 400852-66-6

CIPAC Nr. 441

2-[(4,6-dimetoksipirimidin-2-ilkarbamoil) sulfamoil]-α-(metansulfonamido)-p- toluilo rūgštis

930 g/kg

2004 m. balandžio 1 d.

2014 m. kovo 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į mezosulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. spalio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turėtų skirti vandens augalų apsaugai;

ypatingą dėmesį turėtų skirti požeminio vandens užteršimo mezosulforonu ir jo metabolitais galimybei, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

76

Propoksikarbazonas

CAS Nr. 145026-81-9

CIPAC Nr. 655

2-(4,5-dihidro-4-metil-5-okso-3-propoksi-1H-1,2,4-triazol-1-il) karboksamidosulfonilbenzenkarboksirūgšties metilesteris

≥ 950 g/kg (išreikštas natrio propoksi-karbazonu)

2004 m. balandžio 1 d.

2014 m. kovo 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į propoksikarbazono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. spalio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turėtų skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui propoksikarbazonu ir jo metabolitais, kai ši veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

ypatingą dėmesį turėtų skirti vandens ekosistemų, ypač vandens augalų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

77

Zoksamidas

CAS Nr. 156052-68-5

CIPAC Nr. 640

(RS)-3,5-dichlor-N-(3-chlor-1-etil-1-metilacetonil)-p-toluamidas

950 g/kg

2004 m. balandžio 1 d.

2014 m. kovo 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į zoksamido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. spalio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

78

Chlorprofamas

CAS Nr. 101-21-3

CIPAC Nr. 43

Izopropil 3-chlorfen-nilkarbamatas

975 g/kg

2005 m. vasario 1 d.

2015 m. sausio 31 d.

Gali būti leidžiama naudoti tik kaip herbicidą ir daigumo sumažinimui.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į chlorprofamo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. liepos 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį operatorių, vartotojų ir netikslinių nariuotakojų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

79

Benzenkarboksirūgštis

CAS Nr. 65-85-0

CIPAC Nr. 622

benzenkarboksirūgštis

990 g/kg

2004 m. birželio 1 d.

2014 m. gegužės 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip dezinfekantą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į benzenkarboksirūgšties peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. lapkričio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

80

Flazasulfuronas

CAS Nr. 104040-78-0

CIPAC Nr. 595

1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-trifluormetil-2-piridil-sulfonil)karbamidas

940 g/kg

2004 m. birželio 1 d.

2014 m. gegužės 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į flazasulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. lapkričio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į požeminio vandens užteršimo galimybę, veikliąją medžiagą naudojant regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (ar) yra klimato sąlygos,

turėtų ypatingą dėmesį skirti vandens augalų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 38 straipsnį valstybės narės informuoja Komisiją apie komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją.

81

Piraklostrobinas

CAS Nr. 175013-18-0

CIPAC Nr. 657

metil N-(2-{[1-(4-chlorfenil)-1H-pirazol-3-il]oksimetil}fenil) N-metoksikarbamatas

975 g/kg

Gamybos proceso metu atsirandantis dimetilsulfatas (DMS) yra laikomas rūpestį dėl toksiškumo keliančia priemaiša, neturinčia viršyti 0,0001 % koncentracijos techniniame produkte.

2004 m. sausio 1 d.

2014 m. gegužės 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą arba augalų augimo reguliatorių.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į piraklostrobino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. lapkričio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turėtų ypatingą dėmesį skirti vandens organizmų, visų pirma žuvų, apsaugai,

turėtų ypatingą dėmesį skirti sausumos nariuotakojų ir sliekų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 38 straipsnį valstybės narės informuoja Komisiją apie komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją.

82

Chinoksifenas

CAS Nr. 124495-18-7

CIPAC Nr. 566

5,7-dichlor-4(p-fluorfenoksi) chinolinas

970 g/kg

2004 m. rugsėjo 1 d.

2014 m. rugpjūčio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į chinoksifeno peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2003 m. lapkričio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį vandens organizmų apsaugai. Prireikus turi būti taikomos rizikos mažinimo priemonės, o pažeidžiamose zonose turi būti inicijuotos stebėsenos programos.

83

Alfa cipermetrinas

CAS Nr. 67375-30-8

CIPAC Nr.

Racematas, sudarytas iš:

 

(S)-α-cian-3-fenoksibenzil-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilato

ir

 

(R)-α-cian-3-fenoksibenzil-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilato

(cipermetrino cis-2 izomerų pora)

930 g/kg CIS-2

2005 m. kovo 1 d.

2015 m. vasario 28 d.

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į alfa cipermetrino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. vasario 13 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį vandens organizmų, bičių ir netikslinių nariuotakojų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį operatoriaus saugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose būtų numatytos atitinkamos apsauginės priemonės.

84

Benalaksilas

CAS Nr. 71626-11-4

CIPAC Nr. 416

Metil-N-fenilacetil-N-2,6-ksilil-DL-alaninatas

960 g/kg

2005 m. kovo 1 d.

2005 m. vasario 28 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į benalaksilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. vasario 13 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrąjį vertinimą, valstybės narės turi kreipti ypatingą dėmesį į galimybę užteršti požeminį vandenį, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

85

Bromoksinilas

CAS Nr. 1689-84-5

CIPAC Nr. 87

3,5-dibrom-4-hidroksibenzonitrilas

970 g/kg

2005 m. kovo 1 d.

2015 m. vasario 28 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į bromksinilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. vasario 13 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrąjį vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį paukščių ir laukinių žinduolių, ypač, jei medžiaga yra naudojama žiemą, bei į vandens organizmų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

86

Desmedifamas

CAS Nr. 13684-56-5

CIPAC Nr. 477

 

etil-3′-fenilkarbamoiloksikarbanilatas

 

etil-3′-fenilkarbamoiloksifenilkarbamatas

Ne mažiau 970 g/kg

2005 m. kovo 1 d.

2015 m. vasario 28 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į desmedifamo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. vasario 13 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrąjį vertinimą, valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį vandens organizmų ir sliekų apsaugai. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

87

Joksinilas

CAS Nr. 13684-83-4

CIPAC Nr. 86

4-hidroksi-3,5-dijodbenznitrilas

960 g/kg

2005 m. kovo 1 d.

2015 m. vasario 28 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į joksonilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. vasario 13 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrąjį vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį paukščių ir laukinių žinduolių, ypač, jei medžiaga yra naudojama žiemą, bei į vandens organizmų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

88

Fenmedifamas

CAS Nr. 13684-63-4

CIPAC Nr. 77

 

metil 3-(3-metilkarbaniloiloksi)karbanilatas;

 

3-metoksikarbonilaminofenil-3′-metilkarbanilatas

Ne mažiau 970 g/kg

2005 m. kovo 1 d.

2015 m. vasario 28 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fenmedifamo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. vasario 13 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turėtų ypatingą dėmesį skirti vandens organizmų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

89

Pseudomonas chlororaphis

Padermė: MA 342

CIPAC Nr. 574

Netaikoma

Antrinio metabolito 2,3-deepoksi-2,3-didehidrorizoksino (DDR) koncentracija fermentavimo tirpale ruošiant preparatą neturi būti didesnė kaip ribinė kiekybinio įvertinimo koncentracija LOQ (2 mg/l).

2004 m. spalio 1 d.

2014 m. rugsėjo 30 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą sėkloms valyti uždaroje sėklų valymo įrangoje.

Registruojant atsižvelgiama į Pseudomonas chlororaphis peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas beigė rengti 2004 m. kovo 30 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrąjį vertinimą, valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį operatorių ir darbuotojų saugai. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

90

Mepanipirimas

CAS Nr. 110235-47-7

CIPAC Nr. 611

N-(4-metil-6-prop-1-inilpirimidin-2-il)anilinas

960 g/kg

2004 m. spalio 1 d.

2014 m. rugsėjo 30 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į mepanipirimo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. kovo 30 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turėtų ypatingą dėmesį skirti vandens organizmų apsaugai. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

91

Acetamipridas

CAS Nr. 160430-64-8

CIPAC Nr. Dar nepaskirtas

(E)-N1-[(6-chlor-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidinas

≥ 990 g/kg

2005 m. sausio 1 d.

2014 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į acetamiprido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. birželio 29 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turėtų skirti poveikiui darbuotojams,

ypatingą dėmesį turėtų skirti vandens organizmų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

92

Tiaklopridas

CAS Nr. 111988-49-9

CIPAC Nr. 631

(Z)-N-{}{3-[(6-Chlor-3-piridinil)metil]-1,3-tiazolan-2-iliden}cianamidas

≥ 975 g/kg

2005 m. sausio 1 d.

2014 m. gruodžio 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į tiakloprido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. birželio 29 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turėtų skirti netikslinių nariuotakojų apsaugai,

ypatingą dėmesį turėtų skirti vandens organizmų apsaugai,

ypatingą dėmesį turėtų skirti galimam požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

93

Ampelomyces quisqualis

Padermė: AQ 10

Kultūrų rinkinys CNCM Nr. I-807

CIPAC Nr.

Dar nepaskirtas

Netaikoma

 

2005 m. balandžio 1 d.

2015 m. kovo 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Registruojant atsižvelgiama į Ampelomyces quisqualis peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2004 m. spalio 8 d.

94

Imazosulfuronas

CAS Nr. 122548-33-8

CIPAC Nr. 590

1-(2-chlorimidazo[1,2-α]piridin-3-il-sulfonil)-3-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)karbamidas

≥ 980 g/kg

2005 m. balandžio 1 d.

2015 m. kovo 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į imazosulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. spalio 8 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį netikslinių vandens ir sausumos augalų apsaugai. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

95

Laminarinas

CAS Nr. 9008-22-4

CIPAC Nr. 671

(1→3)-β-D-gliukanas

(atsižvelgiant į IUPAC-IUB Jungtinę biochemijos nomenklatūros komisijos nuomonę)

≥ 860 g/kg sausos medžiagos

2005 m. balandžio 1 d.

2015 m. kovo 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip pasėlių savisaugos mechanizmų induktorių.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į laminarino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. spalio 8 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

96

Metoksifenozidas

CAS Nr. 161050-58-4

CIPAC Nr. 656

N-tret-butil-N′-(3-metoksi-o-toluoil)-3,5-ksilohidrazidas

≥ 970 g/kg

2005 m. balandžio 1 d.

2015 m. kovo 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metoksifenozido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. spalio 8 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turėtų ypatingą dėmesį skirti sausumos ir vandens netikslinių nariuotakojų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

97

S-metolachloras

CAS Nr. 87392-12-9

(S-izomeras

178961-20-1 ((R-izomeras)

CIPAC Nr. 607

Mišinys, kurį sudaro:

 

(aRS, 1 S)-2-chlor-N-(6-etil-o-tolil)-N-(2-metoksi-1 metiletil)acetamidas (80–100 %)

taip pat

 

(aRS, 1R)-2-chlor-N-(6-etil-o-tolil)-N-(2-metoksi-1-metiletil)acetamidas (20–0 %)

≥ 960 g/kg

2005 m. balandžio 1 d.

2015 m. kovo 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į s-metolachloro peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. spalio 8 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turėtų skirti galimam požeminio vandens užteršimui, ypač šia veikliąja medžiaga ir jos metabolitais CGA 51202 ir CGA 354743, kai ši veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

turėtų ypatingą dėmesį skirti vandens augalų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

98

Gliocladium catenulatum

Padermė: J1446

Kultūrų rinkinys Nr. DSM 9212

CIPAC Nr.

Dar nepaskirtas

Netaikoma

 

2005 m. balandžio 1 d.

2015 m. kovo 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

Registruojant atsižvelgiama į Gliocladium catenulatum, peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2004 m. kovo 30 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turėtų ypatingą dėmesį skirti operatorių ir darbuotojų apsaugai. Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

99

Etoksazolis

CAS Nr. 153233-91-1

CIPAC Nr. 623

(RS)-5-tret-butil-2-[2-(2,6-difluorfenil)-4,5-dihidro-1,3-oksazol-4-il] fenetolas

≥ 948 g/kg

2005 m. birželio 1 d.

2015 m. gegužės 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip akaricidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į etoksazolio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. gruodžio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turėtų ypatingą dėmesį skirti vandens organizmų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

100

Tepraloksidimas

CAS Nr. 149979-41-9

CIPAC Nr. 608

(EZ)-(RS)-2-[(2E)-3-chloraliloksimino]propil}-3-hidroksi-5-perhidropiran-4-ilcikloheks-2-en-1-onas

≥ 920 g/kg

2005 m. birželio 1 d.

2015 m. gegužės 31 d.

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į tepraloksidimo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2004 m. gruodžio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį netikslinių sausumos nariuotakojų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

101

Chlortalonilas

CAS Nr. 1897-45-6

CIPAC Nr. 288

Tetrachlorizoftalonitrilas

985 g/kg

Heksachlorbenzenas: ne daugiau kaip 0,04 g/kg

Dekachlorbifenilas: ne daugiau kaip 0,03 g/kg

2006 m. kovo 1 d.

2006 m. vasario 28 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į chlortalonilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. vasario 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį, kad būtų apsaugoti:

vandens organizmai,

požeminis vanduo, ypač atsižvelgiant į veikliąją medžiagą ir ją sudarančius metabolitus R417888 ir R611965 (SDS46851), jeigu veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos sumažinimo priemonės.

102

Chlortoluronas (nenurodytos stereocheminės savybės)

CAS Nr. 15545-48-9

CIPAC Nr. 217

3-(3-chlor-p-tolil)-1,1-dimetilkarbamidas

975 g/kg

2006 m. kovo 1 d.

2016 m. vasario 28 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į chlortolurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. vasario 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

103

Cipermetrinas

CAS Nr. 52315-07-8

CIPAC Nr. 332

(RS)-α-ciano-3 fenoksibenzoil-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankar-boksilatas

(4 izomerų poros: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900 g/kg

2006 m. kovo 1 d.

2016 m. vasario 28 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į cipermetrino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. vasario 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti vandens gyvūnų, bičių ir netikslinių nariuotakojų apsaugai. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės,

valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti operatorių saugai. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti nustatytos apsaugos priemonės.

104

Daminozidas

CAS Nr. 1596-84-5

CIPAC Nr. 330

N-dimetilaminosukcinamo rūgštis

990 g/kg

Priemaišos:

N-nitrozodimetilaminas: ne daugiau kaip 2,0 mg/kg

1,1-dimetilhidrazidas: ne daugiau kaip 30 mg/kg

2006 m. kovo 1 d.

2016 m. vasario 28 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip nemaistinių kultūrinių augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į daminozido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. vasario 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti operatorių ir darbuotojų saugai, jiems iš naujo susidūrus su medžiaga. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos apsaugos priemonės.

105

Metiltiofanatas (nenurodytos stereocheminės savybės)

CAS Nr. 23564-05-8

CIPAC Nr. 262

Dimetil-4,4′-(o-fenilen)bis(3-tioalofanatas)

950 g/kg

2006 m. kovo 1 d.

2016 m. vasario 28 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metiltiofanato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. vasario 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti vandens gyvūnų, sliekų ir kitų dirvožemio makroorganizmų apsaugai. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

106

Tribenuronas

CAS Nr. 106040-48-6 (tribenuronas)

CIPAC Nr. 546

2-[4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il(metil)karbamoilsulfamoil] benzenkarboksirūgštis

950 g/kg (išreikšta metiltribenuronu)

2006 m. kovo 1 d.

2016 m. vasario 28 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į tribenurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. vasario 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti netikslinių sausumos augalų, aukštesniųjų vandens augalų ir požeminio vandens apsaugai, ypač tais atvejais, kai veiklioji medžiaga naudojama pažeidžiamomis sąlygomis. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

107

MCPA

CAS Nr. 94-74-6

CIPAC Nr. 2

4-chlor-o-toliloksiacto rūgštis

≥ 930 g/kg

2006 m. gegužės 1 d.

2016 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į MCPA peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. balandžio 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti vandens organizmų apsaugai bei užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, buferinės zonos.

108

MCPB

CAS Nr. 94-81-5

CIPAC Nr. 50

4-(4-chlor-o-toliloksi) sviesto rūgštis

≥ 920 g/kg

2006 m. gegužės 1 d.

2016 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į MCPB peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. balandžio 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti vandens organizmų apsaugai bei užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, buferinės zonos.

109

Bifenazatas

CAS Nr. 149877-41-8

CIPAC Nr. 736

Izopropil 2-(4-metoksibifenil-3-il) hidrazino formiatas

≥ 950 g/kg

2005 m. gruodžio 1 d.

2015 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip akaricidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra bifenazato, registracijos kitais atvejais nei dekoratyvinių augalų apsaugai šiltnamiuose, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į bifenazato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. birželio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

110

Milbemektinas

Milbemektinas yra M.A3 ir M.A4 mišinys.

CAS Nr.

 

M.A4: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

CIPAC Nr. 660

 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihidroksi-5′,6′,11,13,22-pentametil-3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8.020,24] pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-tetrahidropiran-2-onas

 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6R,6′R,8R,13R,20R,21R,24S)-6′etil-21,24-dihidroksi-5′,11,13,22-tetrametil-3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1. 14,8020,24] pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-tetrahidropiran-2-onas

≥ 950 g/kg

2005 m. gruodžio 1 d.

2015 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip akaricidą arba insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į milbemektino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. birželio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turėtų ypatingą dėmesį skirti vandens organizmų apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

111

Chlorpirifosas

CAS Nr. 2921-88-2

CIPAC Nr. 221

O,O-dietil-O-3,5,6-trichlor-2-piridilfosfortioatas

≥ 970 g/kg

Gamybinė priemaiša O,O,O,O-tetraetilditiopirofosfatas (sulfotepas) laikoma keliančia susirūpinimą dėl toksiškumo ir nustatoma 3g/kg didžiausia leidžiamoji jo koncentracija.

2006 m. liepos 1 d.

2016 m. birželio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į chlorpirifoso peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. birželio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti paukščių, žinduolių, vandens organizmų, bičių ir netikslinių nariuotakojų apsaugai bei užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos priemonės rizikai sumažinti, pavyzdžiui, buferinių zonų kūrimas.

Valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų rizikos paukščiams ir žinduoliams įvertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu chlorpirifosas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

112

Metilchlorpirifosas

CAS Nr. 5598-13-0

CIPAC Nr. 486

O,O-dimetil-O-3,5,6-trichlor-2-piridilfosfortioatas

≥ 960 g/kg

Gamybinės priemaišos O,O,O,O-tetrametilditiopirofosfatas (sulfotempas) ir O,O,O-trimetil-O-(3,5,6-trichlor-2-piridinil) difosforditioatas (sulfotempo esteris) laikomos keliančiomis susirūpinimą dėl toksiškumo ir kiekvienai iš jų nustatoma 5 g/kg didžiausia leidžiamoji koncentracija.

2006 m. liepos 1 d.

2016 m. birželio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metilchlorpirifoso peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. birželio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti paukščių, žinduolių, vandens organizmų, bičių ir netikslinių nariuotakojų apsaugai bei užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos priemonės rizikai sumažinti, pavyzdžiui, buferinės zonos.

Valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų pavojaus paukščiams ir žinduoliams įvertinimą naudojimo lauke atveju. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu metilchlorpirifosas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

113

Manebas

CAS Nr. 12427-38-2

CIPAC Nr. 61

Mangano etilenbis (ditiokarbamatas) (polimerinis)

≥ 860 g/kg

Gamybinė priemaiša etilentiokarbamidas laikoma keliančia susirūpinimą dėl toksiškumo ir jo kiekis manebo sudėtyje neturi viršyti 0,5 %.

2006 m. liepos 1 d.

2016 m. birželio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į manebo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. birželio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) ekstremalios klimato sąlygos.

Valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti produktų likučiams maiste ir įvertinti su maistu suvartojamų likučių poveikį vartotojams.

Valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti paukščių, žinduolių, vandens organizmų ir netikslinių nariuotakojų apsaugai bei užtikrinti, kad registracijos sąlygose būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Valstybės narės paprašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų rizikos paukščiams ir žinduoliams įvertinimą ir toksiškumo poveikį jų vystymuisi.

Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu manebas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

114

Mankozebas

CAS Nr. 8018-01-7 (buvęs 8065-67-5)

CIPAC Nr. 34

Mangano etilenbis (ditiokarbamato) (polimerinis) kompleksas su cinko druska

≥ 800 g/kg

Gamybinė priemaiša etilentiokarbamidas laikoma keliančia susirūpinimą dėl toksiškumo ir jo kiekis mankozebo sudėtyje neturi viršyti 0,5 %.

2006 m. liepos 1 d.

2016 m. birželio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į mankozebo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. birželio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) kuriose vyrauja ekstremalios klimato sąlygos.

Valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti produktų likučiams maiste ir įvertinti su maistu suvartojamų likučių poveikį vartotojams.

Valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti paukščių, žinduolių, vandens organizmų ir netikslinių nariuotakojų apsaugai bei užtikrinti, kad registracijos sąlygose būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Valstybės narės paprašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų rizikos paukščiams ir žinduoliams įvertinimą ir toksiškumo poveikį jų vystymuisi.

Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu manebas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

115

Metiramas

CAS Nr. 9006-42-2

CIPAC Nr. 478

Cinko amino etilenbis(ditiokarbamatas) poli[etilenbis(tiuramdisulfidas)]

≥ 840 g/kg

Gamybinė priemaiša etilentiokarbamidas laikoma keliančia susirūpinimą dėl toksiškumo ir jo kiekis metiramo sudėtyje neturi viršyti 0,5 %.

2006 m. liepos 1 d.

2016 m. birželio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metiramo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. birželio 3 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) ekstremalios klimato sąlygos.

Valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti produktų likučiams maiste ir įvertinti su maistu suvartojamų likučių poveikį vartotojams.

Valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti paukščių, žinduolių, vandens organizmų ir atsitiktinai paveiktų nariuotakojų apsaugai bei užtikrinti, kad registracijos sąlygose būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Valstybės narės paprašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų rizikos paukščiams ir žinduoliams įvertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu metiramas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

116

Oksamilas

CAS Nr. 23135-22-0

CIPAC Nr. 342

N,N-dimetil-2-metilkarbamoiloksiimino-2-(metiltio) acetamidas

970 g/kg

2006 m. rugpjūčio 1 d.

2016 m. liepos 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip nematicidą arba insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į oksamilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. liepos 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį paukščių ir žinduolių, sliekų, vandens organizmų, paviršinio ir požeminio vandens apsaugai pažeidžiamomis sąlygomis.

Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti operatorių saugai. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos apsaugos priemonės.

Atitinkamos valstybės narės reikalauja, kad būtų atliekami tolesni tyrimai, patvirtinantys požeminio vandens rūgščiose dirvose užterštumo, paukščių, gyvūnų ir sliekų rizikos įvertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu oksamilas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

117

1-metilciklopropenas (šiai aktyviajai medžiagai ISO bendras pavadinimas nebus teikiamas)

CAS Nr. 3100-04-7

CIPAC Nr. nesuteiktas

1-metilciklopropenas

≥ 960 g/kg

Gamybinės priemaišos – 1-chlor-2-metilpropenas ir 3-chlor-2-metilpropenas – kelia susirūpinimą dėl toksiškumo ir techninėje medžiagoje kiekviena iš jų neturi viršyti 0,5 g/kg.

2006 m. balandžio 1 d.

2016 m. kovo 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių nuimtam derliui sandėliuoti sandariame sandėlyje.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į 1-metilciklopropeno peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. rugsėjo 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

118

Forchlorfenuronas

CAS Nr. 68157-60-8

CIPAC Nr. 633

1-(2-chlor-4-piridinil)-3-fenilkarbamidas

≥ 978 g/kg

2006 m. balandžio 1 d.

2016 m. kovo 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra forchlorfenurono, registracijos kitais atvejais nei kivių augalų apsaugai, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į forchlorfenurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. rugsėjo 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

119

Indoksakarbas

CAS Nr. 173584-44-6

CIPAC Nr. 612

metil (S)-N-[7-chlor-2,3,4a,5-tetrahidr-4a-(metoksikarbonil)inden[1,2-e][1,3,4]oksadiazin-2-ilkarbonil]-4′-(trifluormetoksi)karbanilatas

TC (Techninė medžiaga): ≥ 628 g/kg indoksakarbo

2006 m. balandžio 1 d.

2016 m. kovo 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į indoksakarbo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. rugsėjo 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti vandens organizmų apsaugai.

Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos sumažinimo priemonės.

120

Varfarinas

CAS Nr. 81-81-2

CIPAC Nr. 70

(RS)-4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)kumarinas 3-(α-acetonil-benzil)-4-hidroksikumarinas

≥ 990 g/kg

2006 m. spalio 1 d.

2013 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip rodenticidą iš anksto jį paruošus kaip jauką, kuris prireikus dedamas į specialiai sukonstruotas talpas.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į varfarino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2005 m. rugsėjo 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turėtų skirti ypatingą dėmesį operatorių, paukščių ir netikslinių žinduolių apsaugai.

Prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

121

Klotianidinas

CAS Nr. 210880-92-5

CIPAC Nr. 738

(E)-1-(2-chlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidinas

≥ 960 g/kg

2006 m. rugpjūčio 1 d.

2016 m. liepos 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

Siekiant apsaugoti netikslinius organizmus, visų pirma bites, kai apdorojamos sėklos:

sėklos dražuojamos tik profesionaliose sėklų apdorojimo patalpose. Šiose specialiose patalpose turi būti naudojama pažangiausia technologija siekiant užtikrinti, kad apdorojant sėklas, sandėliuojant ir transportuojant susidarytų kuo mažiau dulkių,

naudojama tinkama sėklų įterpimo į dirvą įranga, siekiant užtikrinti aukštą įsiskverbimo į dirvožemį lygį, kuo mažesnį nutekėjimą ir kuo mažesnį dulkių susidarymą.

Valstybės narės užtikrina, kad:

apdorotų sėklų etiketėje būtų pateikiama nuoroda, kad sėklos apdorotos klotianidinu, ir būtų nurodytos registracijoje numatytos rizikos mažinimo priemonės,

registracijos sąlygose, visų pirma taikomose purškimui, prireikus būtų numatytos bitėms apsaugoti skirtos rizikos mažinimo priemonės,

prireikus būtų pradėtos vykdyti atitinkamos stebėsenos programos siekiant patikrinti realų klotianidino poveikį bitėms tose teritorijose, kuriose bitės maitinasi arba kurias naudoja bitininkai.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į klotianidino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. sausio 27 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi ypatingą dėmesį skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

turi ypatingą dėmesį skirti grūdus lesantiems paukščiams ir žinduoliams kylančiam pavojui, kai medžiagos naudojamos kaip sėklų beicas.

Prireikus, naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

122

Petoksamidas

CAS Nr. 106700-29-2

CIPAC Nr. 655

2-chlor-N-(2-etoksietil)-N-(2-metil-1-fenilprop-1-enil)acetamidas

≥ 940 g/kg

2006 m. rugpjūčio 1 d.

2016 m. liepos 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į petoksamido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. sausio 27 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi ypatingą dėmesį skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

turi ypatingą dėmesį skirti vandens ekosistemų, ypatingai aukštesniųjų vandens augalų apsaugai.

Prireikus, naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 38 straipsnį valstybės narės informuoja Komisiją apie komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją.

123

Klodinafopas

CAS Nr. 114420-56-3

CIPAC Nr. 683

(R)-2-[4-(5-chlor-3-fluor- 2 piridiloksi)-fenoksi]-propiono rūgštis

≥ 950 g/kg (išreikšta kaip klodinafopas-propargilas)

2007 m. vasario 1 d.

2017 m. sausio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į klodinafopo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. sausio 27 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

124

Pirimikarbas

CAS Nr. 23103-98-2

CIPAC Nr. 231

2-dimetilamino-5,6-dimetilpirimidin-4-il dimetilkarbamatas

≥ 950 g/kg

2007 m. vasario 1 d.

2017 m. sausio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į pirimikarbo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. sausio 27 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones.

Valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti vandens organizmų apsaugai bei užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, buferinės zonos.

Atitinkamos valstybės narės paprašo pateikti papildomų tyrimų, kurie patvirtintų ilgalaikės rizikos paukščiams ir galimos požeminio vandens taršos rizikos vertinimą, ypač dėl metabolito R35140. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu pirimikarbas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

125

Rimsulfuronas

CAS Nr. 122931-48-0 (rimsulfuronas)

CIPAC Nr. 716

1-(4-6 dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil) karbamidas

≥ 960 g/kg (išreikšta kaip rimsulfuronas)

2007 m. vasario 1 d.

2017 m. sausio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į rimsulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. sausio 27 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti pažeidžiamų netikslinių augalų ir požeminio vandens apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

126

Metiltolkofosas

CAS Nr. 57018-04-9

CIPAC Nr. 479

 

O-2,6-dichlor-p-tolil O,O-dimetil fosforotioatas

 

O-2,6-dichlor-4-metilfenil O,O-dimetil fosforotioatas

≥ 960 g/kg

2007 m. vasario 1 d.

2017 m. sausio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas registruoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra metiltolklofoso ir kurių paskirtis nėra (gumbavaisio) sėklos beicavimas prieš sodinimą (jei tai bulvės) bei dirvožemio valymas salotoms šiltnamiuose, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikiami prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metiltolklofoso peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. sausio 27 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

127

Tritikonazolis

CAS Nr. 131983-72-7

CIPAC Nr. 652

(±)-(E) -5-(4-chlorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciklopentanolis

≥ 950 g/kg

2007 m. vasario 1 d.

2017 m. sausio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tritikonazolio, registracijos kitais atvejais nei sėkloms apdoroti, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į tritikonazolio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. sausio 27 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį operatorių saugai. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos apsaugos priemonės,

turi skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui, visų pirma nuo dažno nuolatinio veikliosios medžiagos ir jos metabolito RPA 406341 naudojimo pažeidžiamose zonose,

turi ypatingą dėmesį skirti grūdus lesančių paukščių apsaugai (ilgalaikė rizika).

Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės paprašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kuriais būtų patvirtintas rizikos grūdus lesantiems paukščiams įvertinimas. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu tritikonazolis įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

128

Dimoksistrobinas

CAS Nr. 149961-52-4

CIPAC Nr. 739

(E)-o-(2,5-dimetilfenoksimetil)-2-metoksiimin-N-metilfenilacetamidas

≥ 980 g/kg

2006 m. spalio 1 d.

2016 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra dimoksistrobino, registracijos naudoti patalpose, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į dimoksistrobino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. sausio 27 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi ypatingą dėmesį skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama tais atvejais, kai pasėliai mažai jos įsisavina, arba regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

turi skirti ypatingą dėmesį vandens organizmų apsaugai.

Prireikus, naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės reikalauja pateikti:

patobulintą rizikos paukščiams ir žinduoliams vertinimą, įvertinant pagamintą veikliąją medžiagą,

išsamų rizikos vandens telkiniams vertinimą, įvertinant nuolatinę didelę riziką žuvims ir galimų rizikos mažinimo priemonių veiksmingumą, visų pirma atsižvelgiant į nuotėkį ir drenažą.

Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu dimoksistrobinas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

129

Klopiralidas

CAS Nr. 1702-17-6

CIPAC Nr. 455

3,6-dichlorpiridin-2-karboksirūgštis

≥ 950 g/kg

2007 m. gegužės 1 d.

2017 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra klopiralido ir kurie nėra naudojami pavasarį, registracijos valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į klopiralido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. balandžio 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės privalo skirti ypatingą dėmesį:

pažeidžiamų netikslinių augalų ir požeminio vandens apsaugai. Registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės, o prireikus turi būti pradėtos vykdyti stebėsenos programos siekiant patikrinti galimą požeminio vandens užteršimą pažeidžiamose zonose.

Atitinkamos valstybės narės paprašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kuriais būtų patvirtintas poveikis gyvūnų medžiagų apykaitai. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu klopiralidas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

130

Ciprodinilas

CAS Nr. 121522-61-2

CIPAC Nr. 511

(4-ciklopropil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenil-aminas

≥ 980 g/kg

2007 m. gegužės 1 d.

2017 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į ciprodinilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. balandžio 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų numatytas reikalavimas naudoti atitinkamas asmens saugos priemones;

turi ypatingą dėmesį skirti paukščių, žinduolių ir vandens organizmų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės, pvz., buferinės zonos.

Atitinkamos valstybės narės paprašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų rizikos paukščiams ir žinduoliams įvertinimą, ir metabolito CGA 304075 likučių galimą buvimą gyvūninės kilmės maiste. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu ciprodinilas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

131

Fosetilas

CAS Nr. 15845-66-6

CIPAC Nr. 384

Rūgštusis etilfosfonatas

≥ 960 g/kg (išreikštas kaip fosetilas-Al)

2007 m. gegužės 1 d.

2017 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fosetilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. balandžio 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį paukščių, žinduolių, vandens organizmų ir netikslinių nariuotakojų apsaugai.

Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės tokios kaip buferinės zonos.

Atitinkamos valstybės narės paprašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų rizikos netiksliniams nariuotakojams, ypač regeneruojamose dirbamose žemėse, ir rizikos žolėdžiams žinduoliams įvertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu fosetilas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

132

Trineksapakas

CAS Nr. 104273-73-6

CIPAC Nr. 732

4-(ciklopropil-hidroksimetilen)-3,5-dioksio-cikloheksankarboksirūgštis

≥ 940g/kg (išreikšta kaip etiltrineksapakas)

2007 m. gegužės 1 d.

2017 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į trineksapako peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. balandžio 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį paukščių ir žinduolių apsaugai.

Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

133

Dichlorpropas P

CAS Nr. 15165-67-0

CIPAC Nr. 476

(R)-2-(2,4-dichlorfenoksi) propano rūgštis

≥ 900 g/kg

2007 m. birželio 1 d.

2017 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į dichlorpropo P peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. gegužės 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį paukščių, žinduolių, vandens organizmų ir netikslinių augalų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Suinteresuotosios valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų duomenis, patvirtinančius gyvūnų medžiagų apykaitos tyrimų rezultatus ir ūmaus bei trumpalaikio poveikio paukščiams bei ūmaus poveikio žolėdžiams žinduoliams rizikos vertinimą.

Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu dichlorpropas P įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

134

Metkonazolis

CAS Nr. 125116-23-6 (nenurodytos stereocheminės savybės)

CIPAC Nr. 706

(1RS, 5RS:1RS, 5SR)-5-(4-chlorbenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciklopentanolis

≥ 940 g/kg

(cis- ir trans-izomerų suma)

2007 m. birželio 1 d.

2017 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą ir augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metkonazolio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. gegužės 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį vandens organizmų, paukščių ir žinduolių apsaugai. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės,

valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti operatorių saugai. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos apsaugos priemonės.

135

Pirimetanilas

CAS Nr. 53112-28-0

CIPAC Nr. nesuteiktas

N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilinas

≥ 975 g/kg

(gamybos priemaiša cianamidas laikomas keliančia susirūpinimą dėl toksiškumo medžiaga ir negali viršyti 0,5 g/kg techninėje medžiagoje)

2007 m. birželio 1 d.

2017 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į pirimetanilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. gegužės 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį vandens organizmų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės, pvz., buferinės zonos;

turi skirti ypatingą dėmesį operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų numatytas reikalavimas naudoti atitinkamas asmens saugos priemones.

Susijusios valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų duomenis, patvirtinančius rizikos žuvims vertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu pirimetanilas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

136

Triklopiras

CAS Nr. 055335-06-3

CIPAC Nr. 376

3,5,6-trichlor-2-piridiloksiacto rūgštis

≥ 960 g/kg

(kaip triklopiro butoksetilo esteris)

2007 m. birželio 1 d.

2017 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra triklopiro ir kurie nėra naudojami pavasarį, registracijos valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į triklopiro peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. gegužės 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį požeminio vandens apsaugai, esant pažeidžiamoms sąlygoms. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės ir inicijuotos stebėsenos programos pažeidžiamose zonose;

turi skirti ypatingą dėmesį operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų numatytas reikalavimas naudoti atitinkamas asmens saugos priemones;

turi skirti ypatingą dėmesį paukščių, žinduolių, vandens organizmų ir netikslinių augalų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Suinteresuotosios valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų duomenis, patvirtinančius metabolito 6-chlor-2-piridinolio ūmios ir ilgalaikės rizikos paukščiams ir žinduoliams bei vandens organizmams vertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu triklopiras įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

137

Metrafenonas

CAS Nr. 220899-03-6

CIPAC Nr. 752

3-brom-2,3,4,6-tetrametoksi-2,6-dimetilbenzfenonas

≥ 940 g/kg

2007 m. vasario 1 d.

2017 m. sausio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metrafenono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. liepos 14 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 38 straipsnį valstybės narės informuoja Komisiją apie komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Padermė QST 713, tolygi padermei AQ 713

Kultūrų rinkinys Nr. NRRL B -21661

CIPAC Nr. nesuteiktas

Netaikoma

 

2007 m. vasario 1 d.

2017 m. sausio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į Bacillus subtilis peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. liepos 14 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

139

Spinozadas

CAS Nr. 131929-60-7 (Spinozinas A)

131929-63-0 (Spinozinas D)

CIPAC Nr. 636

 

Spinozinas A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-manopiranosiloksi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradeoksi-ß-D-eritropiranosiloksi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahidro-14-metil-1H-8-oksaciklododeka[b]as-indacen-7,15-dionas

 

Spinozinas D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoksi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-manopiranosiloksi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradeoksi-ß-D-eritropiranosiloksi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahidro-4,14-dimetil-1H-8-oksaciklododeka[b]as-indacen-7,15-dionas

Spinozadas yra 50–95 % spinozino A ir 5–50 % spinozino D mišinys

≥ 850 g/kg

2007 m. vasario 1 d.

2017 m. sausio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į spinozado peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. liepos 14 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi ypatingą dėmesį skirti vandens organizmų apsaugai,

turi ypatingą dėmesį skirti sliekams kylančiam pavojui, kai medžiagos naudojamos šiltnamiuose.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

140

Tiametoksamas

CAS Nr. 153719-23-4

CIPAC Nr. 637

(E,Z)-3-(2-chlor-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oksadiazinan-4-iliden-N-nitroaminas

≥ 980 g/kg

2007 m. vasario 1 d.

2017 m. sausio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

Siekiant apsaugoti netikslinius organizmus, visų pirma bites, kai apdorojamos sėklos:

sėklos dražuojamos tik profesionaliose sėklų apdorojimo patalpose. Šiose specialiose patalpose turi būti naudojama pažangiausia technologija siekiant užtikrinti, kad apdorojant sėklas, sandėliuojant ir transportuojant susidarytų kuo mažiau dulkių,

naudojama tinkama sėklų įterpimo į dirvą įranga, siekiant užtikrinti aukštą įsiskverbimo į dirvožemį lygį, kuo mažesnį nutekėjimą ir kuo mažesnį dulkių susidarymą.

Valstybės narės užtikrina, kad:

apdorotų sėklų etiketėje būtų pateikiama nuoroda, kad sėklos apdorotos tiametoksamu, ir būtų nurodytos registracijoje numatytos rizikos mažinimo priemonės,

registracijos sąlygose, visų pirma taikomose purškimui, prireikus būtų numatytos bitėms apsaugoti skirtos rizikos mažinimo priemonės,

registracijos sąlygose, visų pirma taikomose purškimui, prireikus būtų numatytos bitėms apsaugoti skirtos rizikos mažinimo priemonės, – prireikus būtų pradėtos vykdyti atitinkamos stebėsenos programos siekiant patikrinti realų tiametoksamo poveikį bitėms tose teritorijose, kuriose bitės maitinasi arba kurias naudoja bitininkai.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į tiametoksamo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. liepos 14 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

privalo ypatingą dėmesį skirti galimam požeminio vandens užteršimui, ypač dėl veikliosios medžiagos ir ją sudarančių metabolitų NOA 459602, SYN 501406 ir CGA 322704, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

turi ypatingą dėmesį skirti vandens organizmų apsaugai,

turi ypatingą dėmesį skirti smulkiems žolėdžiams gyvūnams kylančiam ilgalaikiam pavojui, kai medžiagos naudojamos sėkloms beicuoti.

Prireikus, naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

141

Fenamifosas

CAS Nr. 22224-92-6

CIPAC Nr. 692

(RS)-etilmetiltio-m-tolilizopropilfosforamidatas

≥ 940 g/kg

2007 m. rugpjūčio 1 d.

2017 m. liepos 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip nematicidą taikant lašelinį drėkinimą nuolatiniuose šiltnamiuose

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fenamifoso peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. liepos 14 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą:

valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti pažeidžiamų vandens organizmų, netikslinių dirvožemio organizmų ir požeminių vandenų apsaugai.

Registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės, o prireikus turėtų būti inicijuotos stebėsenos programos siekiant patikrinti galimą požeminio vandens užteršimą pažeidžiamose zonose.

142

Etefonas

CAS Nr. 16672-87-0

CIPAC Nr. 373

2-chloretilfosfono rūgštis

≥ 910 g/kg (techninė medžiaga – TC)

Gamybos priemaišos – MEPHA (2-chloretilfosfono rūgšties mono 2-chloretilesteris) ir 1,2-dichloretanas kelia susirūpinimą dėl toksiškumo ir jų kiekiai techninėje medžiagoje neturi viršyti atitinkamai 20 g/kg ir 0,5 g/kg.

2007 m. rugpjūčio 1 d.

2017 m. liepos 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į etefono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. liepos 14 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

143

Flusilazolas (2)

CAS Nr. 85509-19-9

CIPAC Nr. 435

Bis(4-fluorfenil)(metil)(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)silanas

925 g/kg

2007 m. sausio 1 d.

2008 m. birželio 30 d. (2)

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą šiems kultūriniams augalams:

grūdiniams kultūriniams augalams, išskyrus ryžius (2),

kukurūzams (2),

rapsų sėkloms (2),

cukriniams runkeliams (2),

neviršijant 200 g veikliosios medžiagos vienam hektarui vienam kartui.

Šiais atvejais negalima naudoti:

purškiant iš lėktuvo,

tiek mėgėjams, tiek profesionaliems naudotojams naudojant ant nugaros nešiojamą arba rankinį purškiklį,

privačiuose soduose.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų taikomos visos tinkamos rizikos mažinimo priemonės. Reikia skirti ypatingą dėmesį:

vandens organizmų apsaugai. Turi būti išlaikomas tinkamas atstumas tarp apdorojamų teritorijų ir paviršinio vandens telkinių. Atstumas gali priklausyti nuo to, ar naudojama technika arba prietaisai, mažinantys purškalo pasklidimą,

paukščiams ir žinduoliams. Registracijos sąlygose numatytos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, protingo preparatų, kurie sumažina poveikį atitinkamų rūšių gyvūnams dėl jų fizinio pateikimo arba esančių medžiagų, leidžiančių išvengti preparato poveikio, naudojimo ir atrankos laiko nustatymas,

operatoriams, kurie privalo dėvėti tinkamus apsauginius rūbus, visų pirma pirštines, kombinezoną, guminius batus, veido apsaugos priemonę ar apsauginius akinius paruošiant preparatą, jį įpilant į prietaisą, naudojant prietaisą ir jį plaunant, jeigu prietaiso dizainas ir konstrukcija tinkamai neapsaugo nuo preparato poveikio arba jeigu ant tokio prietaiso nepritvirtinta specialių apsauginių dalių.

B   DALIS

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į flusilazolo peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius;

Valstybės narės privalo užtikrinti, kad registracijų turėtojai kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. praneštų apie operatorių sveikatos sutrikimus. Valstybės narės gali reikalauti, kad būtų pateikta tam tikra informacija, pavyzdžiui, duomenys apie pardavimą ir naudojimo būdų tyrimą, siekiant susidaryti tikrovišką vaizdą apie naudojimo sąlygas ir galimą toksikologinį flusilazolo poveikį.

Valstybės narės paprašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus tam, kad būtų sprendžiamas klausimas, susijęs su endokrininės sistemos veiklą trikdančiu poveikiu per dvejus metus nuo tada, kai Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD) priėmė Tyrimų atlikimo gaires dėl endokrininės sistemos veiklos sutrikdymo. Jos užtikrina, kad pranešėjas, kurio prašymu flusilazolas buvo įtrauktas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokius tyrimus per dvejus metus nuo pirmiau minėtų tyrimų atlikimo gairių priėmimo.

144

Karbendazimas (nenurodytos stereocheminės savybės)

CAS Nr. 10605-21-7

CIPAC Nr. 263

Metilbenzimidazol-2-ilkarbamatas

980 g/kg

2007 m. sausio 1 d.

2011 m. birželio 13 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą šiems kultūriniams augalams:

javams,

rapsų sėkloms,

cukriniams runkeliams

kukurūzams

neviršijant:

0,25 kg veikliosios medžiagos vienam javais ir rapsų sėklomis apsodintam hektarui vienam kartui,

0,075 kg veikliosios medžiagos vienam cukriniais runkeliais apsodintam hektarui,

0,1 kg veikliosios medžiagos vienam kukurūzais apsodintam hektarui.

Šiais atvejais neleidžiama naudoti:

purškiant iš lėktuvo,

tiek mėgėjams, tiek profesionaliems naudotojams naudojant ant nugaros nešiojamą arba rankinį purškiklį,

privačiuose soduose.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų taikomos visos tinkamos rizikos mažinimo priemonės. Reikia skirti ypatingą dėmesį:

vandens organizmų apsaugai. Turi būti išlaikomas tinkamas atstumas tarp apdorojamų teritorijų ir paviršinio vandens telkinių. Atstumas gali priklausyti nuo to, ar naudojama technika arba prietaisai, mažinantys purškalo pasklidimą,

sliekams ir kitiems dirvos makroorganizmams. Registracijos sąlygose numatytos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, tinkamiausio naudojimo kartų ir naudojimo laiko santykio, naudojimo normų, ir, jeigu būtina, veikliosios medžiagos koncentracijos lygio parinkimas,

paukščiams ir žinduoliams. Registracijos sąlygose numatytos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, protingo preparatų, kurie sumažina poveikį atitinkamų rūšių gyvūnams dėl jų fizinio pateikimo arba esančių medžiagų, leidžiančių išvengti preparato poveikio, naudojimo ir atrankos laiko nustatymas,

operatoriams, kurie privalo dėvėti tinkamus apsauginius rūbus, visų pirma pirštines, kombinezoną, guminius batus, veido apsaugos priemonę ar apsauginius akinius paruošiant preparatą, jį įpilant į prietaisą, naudojant prietaisą ir jį plaunant, jeigu prietaiso dizainas ir konstrukcija tinkamai neapsaugo nuo preparato poveikio arba jeigu ant tokio prietaiso nepritvirtinta specialių apsauginių dalių.

B   DALIS

Įgyvendinant vienodus principus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje, atsižvelgiama į karbendazimo peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius;

Valstybės narės privalo užtikrinti, kad registracijų turėtojai kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. praneštų apie operatorių sveikatos sutrikimus. Valstybės narės gali reikalauti, kad būtų pateikta tam tikra informacija, pavyzdžiui, duomenys apie pardavimą ir naudojimo būdų tyrimą, siekiant susidaryti tikrovišką vaizdą apie naudojimo sąlygas ir galimą toksinį karbendazimo poveikį.

145

Kaptanas

CAS Nr. 133-06-02

CIPAC Nr. 40

N-(trichlormetiltio)cikloheks-4-en-1,2-dikarboksimidas

≥ 910 g/kg

Priemaišos:

 

Perchlormetilmerkaptanas (R005406): ne daugiau kaip 5 g/kg

 

Folpetas: ne daugiau kaip 10 g/kg

 

Tetrachlormetanas: ne daugiau kaip 0,1 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Vertinant paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra kaptano, registracijos naudoti kitais atvejais nei pomidorams apsaugoti valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į kaptano peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. rugsėjo 29 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių ir darbuotojų saugai. Registracijos sąlygose turi būti numatytos tinkamos asmens apsaugos ir rizikos mažinimo priemonės poveikiui sumažinti,

su maistu suvartojamų likučių poveikiui vartotojams atsižvelgiant į būsimus didžiausios leidžiamosios likučių koncentracijos persvarstymus;

požeminio vandens apsaugai pažeidžiamomis sąlygomis. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės ir turėtų būti inicijuotos stebėsenos programos pažeidžiamose zonose,

paukščių, žinduolių ir vandens organizmų apsaugai. Registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų ilgalaikės rizikos paukščiams ir žinduoliams įvertinimą, ypač į toksikologinį metabolitų, kurių gali būti požeminiame vandenyje užteršimui palankiomis sąlygomis, vertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu kaptanas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

146

Folpetas

CAS Nr. 133-07-3

CIPAC Nr. 75

N-(trichlormetiltio)ftalimidas

≥ 940 g/kg

Priemaišos:

 

Perchlormetilmerkaptanas (R005406): ne daugiau kaip 3,5 g/kg

 

Tetrachlormetanas ne daugiau kaip 4 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra folpeto ir kurie nėra naudojami žiemą, registracijos valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į folpeto peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. rugsėjo 29 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių ir darbuotojų saugai. Leidžiamose naudojimo sąlygose turi būti nustatytas reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

su maistu suvartojamų likučių poveikiui vartotojams atsižvelgiant į būsimus didžiausios leidžiamosios likučių koncentracijos persvarstymus;

paukščių, žinduolių ir vandens organizmų apsaugai. Registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų rizikos paukščiams, žinduoliams ir sliekams įvertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu folpetas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

147

Formetanatas

CAS Nr. 23422-53-9

CIPAC Nr. 697

3-dimetilaminometilenaminofenil metilkarbamatas

≥ 910 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą ir akaricidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra formetanato, registracijos naudoti kitais atvejais nei pomidorams ir dekoratyviniams augalams apsaugoti valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į formetanato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. rugsėjo 29 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turi skirti paukščių, žinduolių, netikslinių nariuotakojų apsaugai bei užtikrinti, kad prireikus registracijos sąlygose būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

ypatingą dėmesį turi skirti operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

ypatingą dėmesį turi skirti su maistu suvartojamų likučių poveikiui vartotojams atsižvelgiant į būsimus didžiausios leidžiamosios likučių koncentracijos persvarstymus.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų rizikos paukščiams, žinduoliams ir netiksliniams nariuotakojams vertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu formetanatas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

148

Metiokarbas

CAS Nr. 2032-65-7

CIPAC Nr. 165

4-metiltio-3,5-ksilil metilkarbamatas

≥ 980 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą sėklai beicuoti, kaip insekticidą ir moliuskicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra metiokarbo, registracijos naudoti kitais atvejais nei kukurūzų sėkloms apdoroti valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metiokarbo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. rugsėjo 29 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turi skirti paukščių, žinduolių, netikslinių nariuotakojų apsaugai bei užtikrinti, kad registracijos sąlygose būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės,

ypatingą dėmesį turi skirti operatorių ir stebėtojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones.

ypatingą dėmesį turi skirti su maistu suvartojamų likučių poveikiui vartotojams atsižvelgiant į būsimus didžiausios leidžiamosios likučių koncentracijos persvarstymus.

Valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų ilgalaikio pavojaus paukščiams, žinduoliams ir netiksliniams nariuotakojams vertinimą, taip pat į toksikologinį metabolitų, kurių gali būti auginamuose kultūriniuose augaluose, vertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu metiokarbas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

149

Dimetoatas

CAS Nr. 60-51-5

CIPAC Nr. 59

O,O-Dimetil-S-(N-metilkarbamoilmetil) fosforoditioatas; 2-Dimetoksi-fosfintioiltio-N-metilacetamidas

≥ 950 g/kg

Priemaišos:

ometoatas: ne daugiau kaip 2 g/kg

izodimetoatas: ne daugiau kaip 3 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į dimetoato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. lapkričio 24 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį paukščių, žinduolių, vandens organizmų ir kitų netikslinių nariuotakojų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti nustatytos rizikos mažinimo priemonės, pvz., buferinės zonos ir nutekamųjų vandenų ir sausinimo įrenginių nuotekų į paviršinius vandenis mažinimas,

turi skirti ypatingą dėmesį su maistu suvartojamų likučių poveikiui vartotojams;

turi skirti ypatingą dėmesį į operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų numatytas reikalavimas naudoti atitinkamas asmens saugos priemones.

Valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų ilgalaikio pavojaus paukščiams, žinduoliams ir netiksliniams nariuotakojams vertinimą, taip pat į toksikologinį metabolitų, kurių gali būti auginamuose kultūriniuose augaluose, vertinimą.

Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu dimetoatas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

150

Dimetomorfas

CAS Nr. 110488-70-5

CIPAC Nr. 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil]morfolinas

≥ 965 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į dimetomorfo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. lapkričio 24 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių ir darbuotojų saugai. Leidžiamose naudojimo sąlygose turi būti nustatytas reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

paukščių, žinduolių ir vandens organizmų apsaugai.

Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

151

Gliufosinatas

CAS Nr. 77182-82-2

CIPAC Nr. 437.007

amonio (DL)-homoalanin-4-il(metil)fosfinatas

950 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra gliufosinato ir kurie nėra skirti obelų sodų apsaugai, registracijos valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į gliufosinato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. lapkričio 24 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių, darbuotojų ir pašalinių asmenų saugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti nustatytos apsaugos priemonės,

galimą požeminio vandens užteršimą, jei veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

žinduolių, netikslinių nariuotakojų ir netikslinių augalų apsaugai.

Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų pavojaus obelų sodų žinduoliams ir netiksliniams nariuotakojams vertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu gliufosinatas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

152

Metribuzinas

CAS Nr. 21087-64-9

CIPAC Nr. 283

4-amino-6-tret-butil-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)onas

≥ 910 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra metribuzino ir kurie nėra skirti naudoti kaip tam tikri herbicidai pradėjusių augti bulvių apsaugai, registracijos valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metribuzino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. lapkričio 24 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi ypatingą dėmesį skirti dumblių, vandens augalų ir už herbicidais apdoroto lauko ribų augančių netikslinių augalų apsaugai bei užtikrinti, kad prireikus registracijos sąlygose būtų nustatytos rizikos mažinimo priemonės.

turi skirti ypatingą dėmesį operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų numatytas reikalavimas naudoti atitinkamas asmens saugos priemones.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų pavojaus požeminiam vandeniui vertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu metribuzinas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

153

Fosmetas

CAS Nr. 732-11-6

CIPAC Nr. 318

O,O-dimetil S-ftalimidometil fosforoditioatas; N- (dimetoksifosfintioiltiometil)ftalimidas

≥ 950 g/kg

Priemaišos:

fosmetoksonas: ne daugiau kaip 0,8 g/kg

izofosmetas: ne daugiau kaip 0,4 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą ir akaricidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fosmeto peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. lapkričio 24 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

turi skirti ypatingą dėmesį paukščių, žinduolių, vandens organizmų, bičių ir kitų netikslinių nariuotakojų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės, pvz., buferinės zonos ir nutekamųjų vandenų ir sausinimo įrenginių nuotekų į paviršinius vandenis mažinimas,

turi ypatingą dėmesį skirti operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų nustatyta naudoti tinkamas asmens ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Susijusios valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų pavojaus paukščiams (ūmus poveikis) ir žolėdžiams žinduoliams (ilgalaikis pavojus) vertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu fosmetas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

154

Propamokarbas

CAS Nr. 24579-73-5

CIPAC Nr. 399

Propil 3-(dimetilamino)propilkarbamatas

≥ 920 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra propamokarbo ir kurie nėra naudojami ant lapų, registracijos valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į propamokarbo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2006 m. lapkričio 24 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių ir darbuotojų saugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti nustatytos apsaugos priemonės,

likučių dirvožemyje poveikiui sėjomainai skirtiems ir auginamiems kultūriniams augalams;

paviršinio ir požeminio vandens apsaugai pažeidžiamose zonose;

paukščių, žinduolių ir vandens organizmų apsaugai. Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

155

Etoprofosas

CAS Nr. 13194-48-4

CIPAC Nr. 218

O-etil-S,S-dipropilfosforoditioatas

> 940 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik dirvožemyje kaip nematicidą ir insekticidą.

Turėtų būti leidžiama naudoti tik profesionaliems naudotojams.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas registruoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra etoprofoso ir kurie nėra skirti naudoti bulvėms, auginamoms ne maistui arba pašarams, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad prieš registruojant tokius produktus būtų pateikti visi būtini duomenys ir informacija.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į etoprofoso peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2007 m. kovo 16 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

likučiams ir įvertinti su maistu suvartojamų likučių poveikį vartotojams atsižvelgiant į būsimus didžiausios leidžiamos likučių koncentracijos persvarstymus,

operatoriaus saugai. Leidžiamose naudojimo sąlygose turi būti nustatytos tinkamos asmens ir kvėpavimo takų apsaugos priemonės bei kitos rizikos mažinimo priemonės, pvz., uždara purkštuvų sistema produktui paskirstyti,

pažeidžiamų paukščių, žinduolių, vandens organizmų, paviršinio ir požeminio vandens apsaugai. Registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės, tokios kaip buferinės zonos, ir turi būti reikalaujama pasiekti labai didelį granulių įsiskverbimo į dirvožemį lygį.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų ūmios ir ilgalaikės paukščių bei sliekus ėdančių žinduolių rizikos vertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu etoprofosas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

156

Metilpirimifosas

CAS Nr. 29232-93-7

CIPAC Nr. 239

 

O-2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-il

 

O,O-dimetilfosforotioatas

> 880 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą nuimtam derliui sandėliuoti.

Neleidžiama naudoti, kai darbas atliekamas naudojant rankinius prietaisus.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas registruoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra metilpirimifoso ir kurie nėra skirti naudoti su automatizuotomis sistemomis tuščiuose grūdų sandėliuose, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad prieš registruojant tokius produktus būtų pateikti visi būtini duomenys ir informacija.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metilpirimifoso peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2007 m. kovo 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatoriaus saugai. Leidžiamose naudojimo sąlygose turi būti nustatytos tinkamos asmens ir kvėpavimo takų apsaugos priemonės bei rizikos mažinimo priemonės, skirtos poveikiui sumažinti;

su maistu suvartojamų likučių poveikiui vartotojams atsižvelgiant į būsimus didžiausios leidžiamos likučių koncentracijos persvarstymus.

157

Fipronilas

CAS Nr. 120068-37-3

CIPAC Nr. 581

(±)-5-amino-1–2(2,6-dichlor-α,α,α-trifluor-para-tolil)-4-trifluormetilsulfinilpirazol-3-karbonitrilas

≥ 950 g/kg

2007 m. spalio 1 d.

2017 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą sėkloms apdoroti.

Siekiant apsaugoti netikslinius organizmus, visų pirma bites:

sėklos dražuojamos tik profesionaliose sėklų apdorojimo patalpose. Šiose specialiose patalpose turi būti naudojama pažangiausia technologija siekiant užtikrinti, kad apdorojant sėklas, sandėliuojant ir transportuojant susidarytų kuo mažiau dulkių,

naudojama tinkama sėklų įterpimo į dirvą įranga, siekiant užtikrinti aukštą įsiskverbimo į dirvožemį lygį, kuo mažesnį nutekėjimą ir kuo mažesnį dulkių susidarymą.

Valstybės narės užtikrina, kad:

apdorotų sėklų etiketėje būtų pateikiama nuoroda, kad sėklos apdorotos fipronilu, ir būtų nurodytos registracijoje numatytos rizikos mažinimo priemonės,

prireikus būtų pradėtos vykdyti atitinkamos stebėsenos programos siekiant patikrinti realų fipronilo poveikį bitėms tose teritorijose, kuriose bitės maitinasi arba kurias naudoja bitininkai.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fipronilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2007 m. kovo 16 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

parduodamų produktų pakavimui siekiant išvengti šviesoje yrančių atitinkamų produktų susidarymo;

galimam požeminio vandens užteršimui, visų pirma metabolitais, kurie yra daug atsparesni už bepakaitį junginį, kai veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

grūdus lesančių paukščių ir žinduolių bei vandens organizmų, netikslinių nariuotakojų ir bičių apsaugai.

Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų rizikos grūdus lesantiems paukščiams ir žinduoliams bei bitėms, visų pirma bičių kiaušinėliams ir perams, vertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu fipronilas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

158

Beflubutamidas

CAS Nr. 113614-08-7

CIPAC Nr. 662

(RS)-N-benzil-2-(4-fluor-3-trifluormetilfenoksi)butanamidas

≥ 970 g/kg

2007 m. gruodžio 1 d.

2017 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į beflutamido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2007 m. gegužės 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės:

ypatingą dėmesį turi skirti vandens organizmų apsaugai.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

159

Spodoptera exigua branduolių polihedrozės virusas

CIPAC Nr.

Dar nepaskirtas

Netaikoma

 

2007 m. gruodžio 1 d.

2017 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į Spodoptera exigua NPV peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2007 m. gegužės 15 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

160

Prosulfokarbas

CAS Nr. 52888-80-9

CIPAC Nr. 539

S-benzil-dipropil(tiokarbamatas)

970 g/kg

2008 m. lapkričio 1 d.

2018 m. spalio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į prosulfokarbo peržiūros ataskaitos, kurią Augalų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2007 m. spalio 9 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

vandens organizmų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, buferinės zonos,

netikslinių augalų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, dirbamos žemės nepurškiamų buferinių zonų kūrimas.

161

Fludioksonilas

CAS Nr. 131341-86-1

CIPAC Nr. 522

4-(2,2-difluor-1,3 benzodioksol-4-il)-1H-pirol-3-karbonitrilas

950 g/kg

2008 m. lapkričio 1 d.

2018 m. spalio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra fludiooksonilo, registracijos naudoti kitais atvejais nei sėkloms apdoroti, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams, užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus, ir:

turi skirti ypatingą dėmesį galimam požeminio vandens užteršimui, visų pirma nuo dažno dirvos fotolizės metabolito CGA 339833 ir CGA 192155 naudojimo pažeidžiamose zonose;

turi skirti ypatingą dėmesį žuvų ir vandens bestuburių apsaugai.

Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fludioksonilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2007 m. spalio 9 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

162

Klomazonas

CAS Nr. 81777-89-1

CIPAC Nr. 509

2-(2-chlorbenzil)-4,4-dimetil-1,2-oksazolidin-3-onas

960 g/kg

2008 m. lapkričio 1 d.

2018 m. spalio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į klomazono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2007 m. spalio 9 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

netikslinių augalų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos sumažinimo priemonės, pavyzdžiui, buferinių zonų kūrimas.

163

Bentiavalikarbas

CAS Nr. 413615-35-7

CIPAC Nr. 744

[(S)-1-[(R)-1-(6-fluor-1,3-benzotiazol-2-il) etil]karbamoil-2-metilpropil]karbamo rūgštis

≥ 910 g/kg

Šios gamybos priemaišos kelia susirūpinimą dėl toksiškumo; jų kiekis techninėje medžiagoje neturi viršyti atitinkamai:

 

6,6′-difluor-2,2′-dibenzotiazolas: < 3,5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-fluorfenil) disulfidas: < 14 mg/kg

2008 m. rugpjūčio 1 d.

2018 m. liepos 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į bentiavalikarbo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. sausio 22 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatoriaus saugai,

netikslinių nariuotakojų apsaugai.

Naudojimo sąlygose prireikus numatomos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra bentiavalikarbo, registracijos naudoti kitais atvejais nei šiltnamiuose valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokią medžiagą.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 38 straipsnį valstybės narės informuoja Komisiją apie komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją.

164

Boskalidas

CAS Nr. 188425-85-6

CIPAC Nr. 673

2-chlor-N-(4′-chlorbifenil-2-yl)nikotinamidas

≥ 960 g/kg

2008 m. rugpjūčio 1 d.

2018 m. liepos 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į boskalido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. sausio 22 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti:

operatorių saugai,

paukščiams ir dirvožemio organizmams kylančiam ilgalaikiam pavojui,

kaupimosi dirvožemyje pavojui, jei medžiaga yra naudojama daugiamečiams augalams arba vėlesniems pasėliams, jei taikoma sėjomaina.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

165

Karvonas

CAS Nr. 99-49-0 (d/l mišinys)

CIPAC Nr. 602

5-izopropenil-2-metilcikloheks-2-en-1-onas

≥ 930 g/kg kai d/l santykis yra mažiausiai 100:1

2008 m. rugpjūčio 1 d.

2018 m. liepos 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į karvono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. sausio 22 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį operatorių saugai.

Prireikus, naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

166

Fluoksastrobinas

CAS Nr. 361377-29-9

CIPAC Nr. 746

(E)-{2-[6-(2-chlorfenoksi)-5-fluorpirimidin-4-iloksi]fenil}(5,6-dihidro-1,4,2-dioksazin-3-il) metanono O-metiloksimas

≥ 940 g/kg

2008 m. rugpjūčio 1 d.

2018 m. liepos 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fluoksastrobino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. sausio 22 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių, ypač dirbančių su neskiestu koncentratu, saugai. Naudojimo sąlygose turi būti numatytos apsaugos priemonės (pvz., veido apsaugos naudojimas),

vandens organizmų apsaugai. Prireikus turi būti taikomos rizikos mažinimo priemonės, pvz., buferinės zonos;

fluoksastrobino metabolitų likučių kiekiui šiauduose, kai šiaudai iš apdorotų teritorijų naudojami pašarams. Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatyti gyvūnų šėrimo apribojimai,

kaupimosi dirvožemio paviršiuje pavojui, jei medžiaga yra naudojama daugiamečiams augalams arba vėlesniems pasėliams, jei taikoma sėjomaina.

Prireikus, naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės gali prašyti pateikti:

duomenis, kurie reikalingi siekiant išsamiai įvertinti su vandeniu susijusį pavojų, atsižvelgiant į nutekėjimą purškiant, nuotėkį, drenažą, ir potencialios rizikos mažinimo priemonių veiksmingumą,

duomenis apie su žiurkėmis nesusijusius metabolitus, jei šiaudai iš apdorotų teritorijų naudojami pašarams.

Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu fluoksastrobinas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 padermė 251 (AGAL: Nr. 89/030550)

CIPAC Nr. 753

Netaikoma

 

2008 m. rugpjūčio 1 d.

2018 m. liepos 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip nematocidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į Paecilomyceslilacinus peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. sausio 22 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai (nors nebuvo poreikio nustatyti LOSL, tačiau bendru atveju mikroorganizmai turėtų būti laikomi potencialiais sensibilizatoriais),

netikslinių nariuotakojų, gyvenančių ant lapų, apsaugai.

Prireikus, naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

168

Protiokonazolas

CAS Nr. 178928-70-6

CIPAC Nr. 745

(RS)-2-[2-(1-chlorciklopropil)-3-(2-chlorfenil)-2-hydroksipropil]-2,4-dihidro-1,2,4-triazol-3-tionas

≥ 970 g/kg

Šios gamybos priemaišos kelia susirūpinimą dėl toksiškumo; jų kiekis techninėje medžiagoje neturi viršyti atitinkamai:

toluenas: < 5 g/kg

protiokonazol-destio (2-(1-chlorciklopropil)1-(2-chlorfenil)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-olas): < 0,5 g/kg (nustatymo riba)

2008 m. rugpjūčio 1 d.

2018 m. liepos 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į protiokonazolo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. sausio 22 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai purškiant. Naudojimo sąlygose turi būti numatytos atitinkamos apsaugos priemonės,

vandens organizmų apsaugai. Prireikus turi būti taikomos rizikos mažinimo priemonės, pvz., buferinės zonos;

paukščių ir smulkių žinduolių apsaugai. Prireikus turi būti taikomos rizikos mažinimo priemonės.

Prireikus, naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės gali prašyti pateikti:

informaciją, reikalingą siekiant įvertinti triazolo metabolito darinių, esančių pirmo sodinimo pasėliuose, vėlesniuose pasėliuose ir gyvūninės kilmės produktuose, poveikį vartotojams,

protiokonazolo ir triazolo metabolito darinių poveikio palyginimą, siekiant įvertinti toksiškumą, atsirandantį dėl bendro šių medžiagų junginių poveikio,

informaciją, reikalingą siekiant toliau šalinti grūdus lesantiems paukščiams ir žinduoliams kylantį ilgalaikį pavojų, susijusį su protiokonazolo naudojimu sėkloms beicuoti.

Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu protiokonazolas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

169

Amidosulfuronas

CAS Nr. 120923-37-7

CIPAC Nr. 515

 

3-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-1-(N-metil-N-metilsulfonil-aminosulfonil) karbamidas

arba

 

1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-mezil(metil) sulfamoilkarbamidas

≥ 970 g/kg

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra amidosulfurono, registracijos naudoti kitais atvejais nei pievose ir ganyklose valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į amidosulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. sausio 22 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

požeminio vandens apsaugai dėl galimo požeminio vandens užteršimo tam tikrais yrančiais produktais, jei medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

vandens augalų apsaugai.

Nustačius šią riziką, prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, kuriamos buferinės zonos.

170

Nikosulfuronas

CAS Nr. 111991-09-4

CIPAC Nr. 709

 

2-[(4,6-dimetoksipirimidin-2-ilkarbamoil)sulfamoil]-N,N-dimetilnikotinamidas

arba

 

1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-dimetilkarbamoil-2-piridilsulfonil) karbamidas

≥ 910 g/kg

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į nikosulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. sausio 22 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

galimam metabolito DUDN poveikiui vandens aplinkai, jei nikosulfuronas naudojamas vietovėse, kurių dirvožemis yra lengvai pažeidžiamas,

vandens augalų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, buferinės zonos,

netikslinių augalų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, dirbamos žemės nepurškiamų buferinių zonų kūrimas,

požeminio ir paviršinio vandens apsaugai esant pažeidžiamoms dirvožemio ir klimato sąlygoms.

171

Klofentezinas

CAS Nr. 74115-24-5

CIPAC Nr. 418

3,6-bis(2-chlorfenil)-1,2,4,5-tetrazinas

≥ 980 g/kg (sausa medžiaga)

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip akaricidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į klofentezino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2010 m. gegužės 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikacijai, kuri turi būti patvirtinta ir pagrįsta tinkamais analitiniais duomenimis. Tyrimų medžiaga, panaudota rengiant toksiškumo dokumentų rinkinius, yra lyginama ir sutikrinama su šia techninės medžiagos specifikacija,

su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose prireikus būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

galimybei plisti dideliu atstumu per orą,

pavojui netiksliniams organizmams. Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas ne vėliau kaip iki 2011 m. liepos 31 d. pateiktų Komisijai stebėsenos programą galimybei klofentezinui plisti dideliu atstumu per orą ir susijusiam pavojui aplinkai įvertinti. Šios stebėsenos programos rezultatai pateikiami valstybei narei ataskaitos rengėjai ir Komisijai kaip stebėsenos ataskaita iki 2013 m. liepos 31 d.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad iki 2012 m. birželio 30 d. pranešėjas Komisijai pateiktų patvirtinamųjų klofentezino metabolitų tyrimų duomenis, susijusius su jų toksikologinės ir ekologinės rizikos vertinimu.

172

Dikamba

CAS Nr. 1918-00-9

CIPAC Nr. 85

3,6-dichlor-2-metoksibenzenkarboksirūgštis

≥ 850 g/kg

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į dikambos peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

173

Difenokonazolis

CAS Nr. 119446-68-3

CIPAC Nr. 687

3-chlor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolan-2-il]fenil 4-chlorfenilo eteris

≥ 940 g/kg

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į difenokonazolio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

vandens organizmų apsaugai.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

174

Diflubenzuronas

CAS Nr. 35367-38-5

CIPAC Nr. 339

1-(4-chlorfenil)-3-(2,6-difluorbenzoil) karbamidas

≥ 950 g/kg priemaišos: ne daugiau kaip 0,03 g/kg 4-chloranilino

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į dilflubenzurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2010 m. gegužės 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikacijai, kuri turi būti patvirtinta ir pagrįsta tinkamais analitiniais duomenimis. Tyrimų medžiaga, panaudota rengiant toksiškumo dokumentų rinkinius, yra lyginama ir sutikrinama su šia techninės medžiagos specifikacija,

vandens organizmų apsaugai,

sausumos organizmų apsaugai,

netikslinių nariuotakojų, įskaitant bites, apsaugai.

Naudojimo sąlygose prireikus numatomos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad iki 2011 m. birželio 30 d. pranešėjas Komisijai pateiktų tolesnių tyrimų, kuriais tiriama galima priemaišų ir metabolito 4-chloranilino (PCA) toksikologinė svarba, duomenis.

175

Imazakvinas

CAS Nr. 81335-37-7

CIPAC Nr. 699

2-[(RS)-4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il]chinolin-3-karboksirūgštis

≥ 960 g/kg (racematas su priemaišomis)

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į imazakvino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

176

Lenacilas

CAS Nr. 2164.08.01

CIPAC Nr. 163

3-cikloheksil-1,5,6,7-tetrahidrociklopentapirimidin-2,4(3H)-dionas

≥ 975 g/kg

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į lenacilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2010 m. gegužės 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

rizikai vandens organizmams, ypač dumbliams ir vandens augalams. Registracijos sąlygose numatomos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, buferinės zonos tarp apdorotų teritorijų ir paviršinių vandens telkinių,

požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio arba klimato sąlygos. Registracijos sąlygose numatomos rizikos mažinimo priemonės, o prireikus inicijuojamos stebėsenos programos, siekiant patikrinti galimą požeminio vandens užteršimą metabolitais IN-KF 313, M1, M2 ir M3 pažeidžiamose zonose.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pareiškėjas Komisijai pateiktų patvirtinamosios informacijos apie dirvožemio metabolitų Polar B ir Polars ir metabolitų M1, M2 ir M3, aptiktų atliekant lizimetrinius tyrimus, tapatumą ir charakteristikas ir patvirtinamosios informacijos apie sėjomainos kultūrinius augalus, įskaitant galimą fitotoksinį poveikį. Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2012 m. birželio 30 d.

Jeigu sprendime dėl lenacilo klasifikacijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (3) nurodomas poreikis gauti daugiau informacijos apie metabolitų IN-KE 121, IN-KF 313, M1; M2, M3, Polar B ir Polars svarbą, susijusios valstybės narės reikalauja pateikti tokios informacijos. Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai per šešis mėnesius nuo tokio klasifikavimo sprendimo paskelbimo.

177

Oksadiazonas

CAS Nr. 19666-30-9

CIPAC Nr. 213

5-tret-butil-3-(2,4-dichlor-5-izopropoksifenil)-1,3,4-oksadiazol-2(3H)-onas

≥ 940 g/kg

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į oksadiazono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2010 m. gegužės 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikacijai, kuri turi būti patvirtinta ir pagrįsta tinkamais analitiniais duomenimis. Tyrimų medžiaga, panaudota rengiant toksiškumo dokumentų rinkinius, yra lyginama ir sutikrinama su šia techninės medžiagos specifikacija,

galimybei, kad požeminis vanduo bus užterštas metabolitu AE0608022, kai veiklioji medžiaga naudojama situacijose, kurioms esant tikimasi, kad anaerobinės sąlygos truks ilgiau, arba regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Registracijos sąlygas prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai:

tolesnių tyrimų, kuriais siekiama nustatyti siūlomose techninėse specifikacijose nurodytą galimą priemaišų toksikologinę svarbą, duomenis,

informacijos, kad būtų galima geriau išaiškinti metabolito AE0608033 atsiradimą pirminėse ir sėjomainai auginamuose kultūriniuose augaluose,

tolesnių sėjomainai auginamų kultūrinių augalų (ypač šakniavaisių ir javų) tyrimų duomenis ir atrajotojų metabolizmo tyrimo duomenis, kad būtų patvirtintas rizikos vartotojams vertinimas,

informacijos, kad būtų galima toliau tirti pavojų sliekais mintantiems paukščiams ir žinduoliams ir ilgalaikį pavojų žuvims.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2012 m. birželio 30 d.

178

Pikloramas

CAS Nr. 1918.02.01

CIPAC Nr. 174

4-amino-3,5,6-trichlorpiridin-2-karboksirūgštis

≥ 920 g/kg

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į pikloramo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2010 m. gegužės 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą įvertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

galimybei, kad požeminis vanduo bus užterštas, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Registravimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai:

daugiau informacijos, patvirtinančios, kad likučių tyrimuose taikant stebėsenos analitinį metodą pikloramo ir jo junginių likučių kiekis apskaičiuotas teisingai,

dirvožemio fotolizės tyrimo duomenis, kad būtų patvirtintas pikloramo skilimo įvertinimas.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2012 m. birželio 30 d.

179

Piriproksifenas

CAS Nr. 95737-68-1

CIPAC Nr. 715

4-fenoksifenil (RS)-2-(2-piridiloksi)propilo eteris

≥ 970 g/kg

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į piriproksifeno peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2010 m. gegužės 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

su medžiaga dirbančių asmenų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų numatyta prireikus naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

pavojui vandens organizmams. Naudojimo sąlygose prireikus numatomos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas Komisijai pateiktų daugiau informacijos, patvirtinančios rizikos vertinimą dviem klausimais, t. y. vandens vabzdžiams piriproksifeno ir metabolito DPH-pyr keliamą pavojų ir apdulkintojams piroproksifeno keliamą pavojų. Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2012 m. birželio 30 d.

180

Bifenoksas

CAS Nr. 42576-02-3

CIPAC Nr. 413

Metil-5-(2,4-dichlorfenoksi)-2-nitrobenzoatas

≥ 970 g/kg priemaišos: ne daugiau kaip

 

3 g/kg 2,4-dichlorfenolio

 

ne daugiau kaip 6 g/kg 2,4-dichloranizolio

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į bifenokso peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. kovo 14 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose prireikus būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones;

bifenokso likučių gyvūninės kilmės produktuose ir sėjomainos būdu auginamuose kultūriniuose augaluose poveikiui vartotojams per maistą.

Atitinkamos valstybės narės gali prašyti pateikti:

informaciją apie bifenokso ir jo metabolito hidroksibifenokso rūgšties likučius gyvūninės kilmės maisto produktuose ir bifenokso likučius sėjomainos būdu keičiamuose kultūriniuose augaluose.

informaciją, reikalingą norint toliau nagrinėti bifenokso naudojamo ilgalaikio pavojaus žolėdžiams žinduoliams problemą.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šiuos patvirtinančius duomenis ir informaciją pateiktų Komisijai per dvejus metus nuo patvirtinimo.

181

Diflufenikanas

CAS Nr. 83164-33-4

CIPAC Nr. 462

2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-toliloksi)-nikotinanilidas

≥ 970 g/kg

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į diflufenikano peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. kovo 14 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

vandens organizmų apsaugai. Prireikus turi būti taikomos rizikos mažinimo priemonės, pvz., buferinės zonos;

netikslinių augalų apsaugai. Prireikus taikomos rizikos mažinimo priemonės (pvz., nepurškimo buferinės zonos).

182

Fenoksapropas–P

CAS Nr. 113158-40-0

CIPAC Nr. 484

R)–2[4-(6-chlor-2-benzoksazolil)oksi]-fenoksi]-propano rūgštis

≥ 920 g/kg

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fenoksipropo-P peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. kovo 14 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

netikslinių augalų apsaugai,

apsauginės medžiagos dietilmefenpiro buvimui pagamintuose produktuose dėl galimo poveikio su ja dirbantiems asmenims ir praeiviams,

nuolatinio cheminės medžiagos ir kai kurių jos skilimo produktų buvimui vėsesnėse zonose ir teritorijose, kur gali susidaryti anaerobinės sąlygos.

Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

183

Fenpropidinas

CAS Nr. 67306-00-7

CIPAC Nr. 520

(R,S)-1-[3-(4-tret-butilfenilas)-2-metipropil]-piperidinas

≥ 960 g/kg (racematas)

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fenpropidino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. kovo 14 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

vandens organizmų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, buferinių zonų kūrimas,

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti:

informaciją, reikalingą toliau nagrinėti ilgalaikio pavojaus augalų sėklas lesantiems ir vabzdžialesiams paukščiams dėl fenpropidino naudojimo problemą.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šiuos patvirtinančius duomenis ir informaciją pateiktų Komisijai per dvejus metus nuo patvirtinimo.

184

Kvinoklaminas

CAS Nr. 2797-51-5

CIPAC Nr. 648

2-amino-3-chlor-1,4-naftochinonas

≥ 965 g/kg priemaišos:

dichlonas (2,3-dichlor-1,4-naftochinonas) ne daugiau kaip. 15 g/kg

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra kvinoklamino, registracijos naudoti kitais atvejais nei dekoratyviniams augalams ar daigynams apsaugoti, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į kvinoklamino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. kovo 14 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti:

operatorių, darbuotojų ir praeivių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones;

vandens organizmų apsaugai,

paukščių ir smulkių žinduolių apsaugai.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

185

Chloridazonas

CAS Nr. 1698-60-8

CIPAC Nr. 111

5-amino-4-chlor-2-fenilpiridazin-3-(2H)-onas

920 g/kg

Gamybinė 4-amino-5-chlorizomero priemaiša yra laikoma keliančia susirūpinimą dėl toksiškumo ir yra nustatytas didžiausias leistinas kiekis – 60 g/kg.

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Gali būti leidžiama naudoti tik kaip herbicidą ne daugiau kaip 2,6 kg/ha tik kas trečius metus tame pačiame lauke.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į chloridazono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2007 m. gruodžio 4 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

vandens organizmų apsaugai,

požeminio vandens apsaugai, jei veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės, o prireikus turi būti pradėtos vykdyti stebėsenos programos siekiant patikrinti galimą požeminio vandens užterštumą metabolitais B ir B1 pažeidžiamose zonose.

186

Tritosulfuronas

CAS Nr. 142469-14-5

CIPAC Nr. 735

1-(4-metoksi-6-trifluormetil-1,3,5-triazin-2-il)-3-(2-trifluormetil-benzensulfonil)karbamidas

≥ 960 g/kg

Šios gamybos priemaiša kelia susirūpinimą dėl toksiškumo; jos kiekis techninėje medžiagoje neturi viršyti:

2-amino-4-metoksi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazinas: < 0,2 g/kg

2008 m. gruodžio 1 d.

2018 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į tritosulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. gegužės 20 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

galimam požeminio vandens užteršimui, jei veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

vandens organizmų apsaugai,

smulkių žinduolių apsaugai.

Prireikus, naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

187

Flutolanilas

CAS Nr. 66332-96-5

CIPAC Nr. 524

α,α,α-trifluor-3′-izopropoksi-o-toluanilidas

≥ 975 g/kg

2009 m. kovo 1 d.

2019 m. vasario 28 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra flutolanilo, registracijos naudoti kitais atvejais nei bulvių gumbams apdoroti, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į flutolanilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. gegužės 20 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

požeminio vandens apsaugai, jei veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

188

Benfluralinas

CAS Nr. 1861-40-1

CIPAC Nr. 285

N-butil-N-etil-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidinas

≥ 960 g/kg

Priemaišos:

etilbutilnitrozaminas: ne daugiau kaip 0,1 mg/kg

2009 m. kovo 1 d.

2019 m. vasario 28 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra benfluralino, registracijos naudoti kitais atvejais nei salotoms ir cikorijoms apsaugoti valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į benfluralino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. gegužės 20 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių apsaugai. Leidžiamose naudojimo sąlygose turi būti numatytos tinkamos asmens apsaugos ir rizikos mažinimo priemonės poveikiui sumažinti,

produktų likučiams augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir įvertinti su maistu suvartojamų likučių poveikį vartotojams,

paukščių, žinduolių, paviršiaus vandenų ir vandens organizmų apsaugai. Nustačius šią riziką, prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, kuriamos buferinės zonos.

Susijusios valstybės narės prašo pateikti sėjomainos būdu auginamų kultūrinių augalų medžiagų apykaitos papildomų tyrimų rezultatus ir patvirtinti metabolito B12 ir rizikos vandens organizmams vertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu benfluralinas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

189

Fluazinamas

CAS Nr. 79622-59-6

CIPAC Nr. 521

3-chlor-N-(3-chlor-5-trifluormetil-2-piridil)-trifluor-2, 6-dinitro-p-toluidinas

≥ 960 g/kg

Priemaišos:

5-chlor-N-(3-chlor-5-trifluormetil-2-piridil)-α,α,α-trifluor-4,6-dinitro-o-toluidinas

ne daugiau kaip 2 g/kg

2009 m. kovo 1 d.

2019 m. vasario 28 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra fluazinamo, registracijos naudoti kitais atvejais nei bulvėms apsaugoti valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fluazinamo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. gegužės 20 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių ir darbuotojų saugos užtikrinimui. Leidžiamose naudojimo sąlygose turi būti numatytos tinkamos asmens apsaugos ir rizikos mažinimo priemonės poveikiui sumažinti,

produktų likučiams augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir įvertinti su maistu suvartojamų likučių poveikį vartotojams,

vandens organizmų apsaugai. Nustačius šią riziką, prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, buferinių zonų kūrimas.

Susijusios valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų, kad patvirtintų rizikos vandens organizmams ir dirvožemio makroorganizmams vertinimą. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu fluazinamas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

190

Fuberidazolas

CAS Nr. 3878-19-1

CIPAC Nr. 525

2-(2-furil)benzimidazolas

≥ 970 g/kg

2009 m. kovo 1 d.

2019 m. vasario 28 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra fuberidazolo, registracijos naudoti kitais atvejais nei sėklų beicavimas, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fuberidazolo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. gegužės 20 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

ilgalaikiam pavojui žinduoliams ir turi užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės. Tokiu atveju turėtų būti naudojama tinkama įranga, kad būtų užtikrintas didelis medžiagos įterpimo į dirvą laipsnis ir iki minimumo sumažintas nutekėjimas.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

191

Mepikvatas

CAS Nr. 15302-91-7

CIPAC Nr. 440

1,1-dimetilpiperidino chloridas (mepikvatchloridas)

≥ 990 g/kg

2009 m. kovo 1 d.

2019 m. vasario 28 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra mepikvato, registracijos naudoti kitais atvejai nei miežiams apsaugoti, registracijos valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į mepikvato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. gegužės 20 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti produktų likučiams augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir įvertinti su maistu suvartojamų likučių poveikį vartotojams.

192

Diuronas

CAS Nr. 330-54-1

CIPAC Nr. 100

3-(3,4-dichlorfenil)-1,1-dimetilkarbamidas

≥ 930 g/kg

2008 m. spalio 1 d.

2018 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą neviršijant 0,5 kg/ha kiekio (vidurkis arui).

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į diurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. liepos 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai; naudojimo sąlygose prireikus turi būti reikalavimas naudoti asmenines apsaugos priemones,

vandens organizmų ir netikslinių augalų apsaugai.

Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

193

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

PADERMĖ: ABTS-1857

Kultūrų rinkinys: Nr. SD-1372,

PADERMĖ: GC-91

Kultūrų rinkinys: Nr. NCTC 11821

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama į Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008)ir GC-91 (SANCO/1538/2008) peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

194

Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (H-14 serotipas)

PADERMĖ: AM65-52

Kultūrų rinkinys: Nr. ATCC -1276

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje numatyti vienodi principai, atsižvelgiama į Bacillus thuringiensis subsp israeliensis (H-14 serotipas) AM65-52 (SANCO/1540/2008) peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

 

PADERMĖ: ABTS351

Kultūrų rinkinys: Nr. ATCC SD-1275

 

PADERMĖ: PB 54

Kultūrų rinkinys: Nr. CECT 7209

 

PADERMĖ: SA 11

Kultūrų rinkinys: Nr. NRRL B-30790

 

PADERMĖ: SA 12

Kultūrų rinkinys: Nr. NRRL B-30791

 

PADERMĖ: EG 2348

Kultūrų rinkinys: Nr. NRRL B-18208

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje numatyti vienodi principai, atsižvelgiama į Bacillus thuringiensis subsp kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 ir EG 2348 (SANCO/1543/2008) peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

196

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis

PADERMĖ: NB 176 (TM 141)

Kultūrų rinkinys: Nr. SD-5428

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje numatyti vienodus principus, atsižvelgiama į Bacillus thuringiensis subsp tenebrionis NB 176(SANCO/1545/2008) peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

197

Beauveria bassiana

 

PADERMĖ: ATCC 74040

Kultūrų rinkinys: Nr. ATCC 74040

 

PADERMĖ: GHA

Kultūrų rinkinys: Nr. ATCC 74250

Netaikoma

Maks. bovericino kiekis 5 mg/kg

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama į Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) ir GHA (SANCO/1547/2008) peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Netaikoma

Užterštumas mikroorganizmais (Bacillus cereus) < 1 × 106 KSV/g

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama į Cydia pomonela Granulovirus (SANCO/1548/2008) peržiūros ataskaitos, priimtos Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

199

Lecanicillium muscarium

(buv. Verticilium lecanii)

PADERMĖ: Ve 6

Kultūrų rinkinys: Nr. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama į Lecanicilium muscarium (buv. Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) peržiūros ataskaitos, priimtos Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(buv. Metarhizium anisopliae)

PADERMĖ: BIPESCO 5/F52

Kultūrų rinkinys: Nr. M.a. 43; Nr. 275-86 (akronimai V 275 ar KVL 275); Nr. KVL 99-112 (Ma 275 ar V 275); Nr. DSM 3884; Nr. ATCC 90448; Nr. ARSEF 1095

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą ir akaricidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama į Metarhizium anisopliae var. anisopliae (buv. Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 ir F52 (SANCO/1862/2008) peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

201

Phlebiopsis gigantea

 

PADERMĖ: VRA 1835

Kultūrų rinkinys: Nr. ATCC 90304

 

PADERMĖ: VRA 1984

Kultūrų rinkinys: Nr. DSM16201

 

PADERMĖ: VRA 1985

Kultūrų rinkinys: Nr. DSM 16202

 

PADERMĖ: VRA 1986

Kultūrų rinkinys: Nr. DSM 16203

 

PADERMĖ: FOC PG B20/5

Kultūrų rinkinys: Nr. IMI 390096

 

PADERMĖ: FOC PG SP log 6

Kultūrų rinkinys: Nr. IMI 390097

 

PADERMĖ: FOC PG SP log 5

Kultūrų rinkinys: Nr. IMI390098

 

PADERMĖ: FOC PG BU/3

Kultūrų rinkinys: Nr. IMI 390099

 

PADERMĖ: FOC PG BU/4

Kultūrų rinkinys: Nr. IMI 390100

 

PADERMĖ: FOC PG 410.3

Kultūrų rinkinys: Nr. IMI 390101

 

PADERMĖ: FOC PG97/1062/116/1.1

Kultūrų rinkinys: Nr. IMI 390102

 

PADERMĖ: FOC PG B22/SP1287/3.1

Kultūrų rinkinys: Nr. IMI 390103

 

PADERMĖ: FOC PG SH/1

Kultūrų rinkinys: Nr. IMI 390104

 

PADERMĖ: FOC PG B22/SP1190/3,2

Kultūrų rinkinys: Nr. IMI 390105

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama į Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

202

Pythium oligandrum

PADERMĖS: M1

Kultūrų rinkinys Nr. ATCC 38472

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama į Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

203

Streptomyces K61 (buv. S. griseoviridis)

PADERMĖ: K61

Kultūrų rinkinys: Nr. DSM 7206

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama į Streptomyces (buv. Streptomyces griseoviridis) (SANCO/1865/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

204

Trichoderma atroviride

(buv. T. harzianum)

 

PADERMĖ: IMI 206040

Kultūrų rinkinys Nr. IMI 206040, ATCC 20476;

 

PADERMĖ: T 11

Kultūrų rinkinys: Nr.

Ispaniško tipo kultūrų rinkinys CECT 20498, identiškas IMI 352941

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama atitinkamai į Trichoderma atroviride (buv. T. harzanum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) ir T11 (SANCO/1841/2008) peržiūros ataskaitų išvadas, ypač į jų I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

205

Trichoderma polysporum

PADERMĖ: Trichoderma polysporum IMI 206039

Kultūrų rinkinys Nr. IMI 206039, ATCC 20475

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama į Trichoderma polysporum IMI 209039 (SANCO/1867/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

PADERMĖ:

Trichoderma harzianum T-22;

Kultūrų rinkinys Nr. ATCC 20847

 

PADERMĖ: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Kultūrų rinkinys Nr. CBS 118749

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama atitinkamai į Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) ir ITEM908 (SANCO/1840/208) peržiūros ataskaitų išvadas, ypač į jų I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

207

Trichoderma asperellum

(buv. T. harzianum)

 

PADERMĖ: ICC012

Kultūrų rinkinys Nr. CABI CC IMI 392716

 

PADERMĖ: Trichoderma asperellum

(buv. T. viride T25) 78 T25

Kultūrų rinkinys Nr. CECT 20178

 

PADERMĖ: Trichoderma asperellum

(buv. T. viride TV1) TV1

Kultūrų rinkinys Nr. MUCL 43093

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Įgyvendinant Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į Trichoderma asperellum (buv. T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) ir Trichoderma asperellum (buv. T. viride T25 ir TV1) T11 ir TV1 (SANCO/1868/2008) peržiūros ataskaitų išvadas, ypač į jų I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

208

Trichoderma gamsii (buv. T. viride)

PADERMĖS:

ICC080

Kultūrų rinkinys Nr. IMI CC Nr. 392151 CABI

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama į Trichoderma viride (SANCO/1868/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

209

Verticillium albo-atrum

(buv. Verticilium dahliae)

PADERMĖ: Verticilium albo-atrum izoliatas WCS850

Kultūrų rinkinys Nr. CBS 276.92

Netaikoma

Nėra atitinkamų priemaišų

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama į Verticilium albo-atrum (buv. Verticilium dahliae) (SANCO/1870/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

210

 

Abamektinas

CAS Nr. 71751-41-2

 

avermektinas B1a

CAS Nr. 65195-55-3

 

Avermektinas B1b

CAS Nr. 65195-56-4

 

abamektinas

CIPAC Nr. 495

 

Avermektinas B1a

(1 OE,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-antr-butil]-21,24-dihidroksi-5′,11,13,22-tetrametil-2-okso-3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8. 020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-(5′,6′-dihidro-2′H-piran)-12-il 2,6-dideoksi-4-O-(2,6-dideoksi-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranozil)-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranozidas

 

Avermektinas B1b

(1 OE,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihidroksi-6′-izopropil-5′,11,13,22-tetrametil-2-okso-3,7,19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8. 020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-(5′,6′-dihidro-2′H-piran)-12-il 2,6-dideoksi-4-O-(2,6-dideoksi-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranozil)-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranozidas

≥ 850 g/kg

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą, akaricidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra abamektino, registracijos naudoti kitais atvejais nei citrusiniams, salotoms ir pomidorams apsaugoti valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama į abamektino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. liepos 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

produktų likučiams augalinės kilmės maiste ir įvertinti su maistu suvartojamų likučių poveikį vartotojams,

bičių, netikslinių nariuotakojų, paukščių, žinduolių ir vandens organizmų apsaugai. Nustačius šią riziką, prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, buferinių zonų kūrimas, laukimo laikotarpiai.

Atitinkamos valstybės narės gali prašyti pateikti:

papildomus tyrimus dėl specifikacijos,

informaciją, reikalingą rizikos paukščiams ir žinduoliams tolesniam vertinimui,

informaciją, reikalingą rizikos vandens organizmams, susijusios su pagrindiniais dirvožemio metabolitais, vertinimui,

informaciją, reikalingą rizikos požeminiam vandeniui, susijusios su U8 metabolitu, vertinimui.

Jos užtikrina, kad pranešėjai tokių tyrimų rezultatus pateiktų Komisijai per dvejus metus nuo patvirtinimo.

211

Epoksikonazolis

CAS Nr. 135319–73–2 (buvęs 106325–08–0)

CIPAC Nr. 609

(2RS, 3R)-1-[3-(2-chlorfenil)-2,3-epoksi-2-(4-fluorfenil)propil]-1H-1,2,4-triazolas

≥ 920 g/kg

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į epoksikonazolio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. liepos 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų numatyta, jei reikia, naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones;

epoksikonazolio (triazolo) metabolitų poveikiui vartotojams per maistą,

ilgalaikio plitimo per orą galimybei,

pavojui vandens organizmams, paukščiams ir žinduoliams. Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai tolesnių tyrimų dėl galimų endokrininę sistemą pažeidžiančių epoksikonazolio savybių duomenis per dvejus metus nuo OECD endokrininės sistemos pažeidimų tyrimų gairių arba Bendrijos suderintų tyrimų gairių priėmimo.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 30 d. pateiktų Komisijai stebėsenos programą ilgalaikiam epoksikonazolio plitimui per atmosferą ir susijusiam pavojui aplinkai vertinti. Šios stebėsenos rezultatai pateikiami stebėsenos ataskaitos forma Komisijai vėliausiai iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad pranešėjai per dvejus metus nuo patvirtinimo Komisijai pateiktų informaciją apie epoksikonazolio metabolitų likučius pirminiuosre žemės ūkio kultūriniuose augaluose, sėjomainai auginamuose kultūriniuose augaluose ir gyvūninės kilmės produktuose ir informaciją, reikalingą ilgalaikio pavojaus augalų sėklas lesantiems paukščiams ir žolėdžiams žinduoliams klausimui nagrinėti.

212

Fenpropimorfas

CAS Nr. 67564-91-4

CIPAC Nr. 427

(RS)-cis-4-[3-(4-tret-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolinas

≥ 930 g/kg

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fenpropimorfo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. liepos 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių ir darbuotojų saugai. Leidžiamose naudojimo sąlygose turi būti numatytos tinkamos asmens apsaugos ir rizikos mažinimo priemonės poveikiui sumažinti, pavyzdžiui, kasdieninio darbo krūvio ribojimai,

požeminio vandens apsaugai, jei veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

vandens organizmų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti nustatytos rizikos mažinimo priemonės, pvz., buferinės zonos, nuotekų mažinimas ir nutekėjimą mažinantys antgaliai.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų dėl metabolito BF-421–7 patekimo į dirvožemį patvirtinimo duomenis. Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu fenpropimorfas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

213

Fenpiroksimatas

CAS Nr. 134098-61-6

CIPAC Nr. 695

Tret-butil (E)-alfa-(1,3-dimetil-5-fenoksipirazol-4-ilmetilenamin-oksi)-p-toluatas

> 960 g/kg

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip akaricidą.

Šiais atvejais negalima naudoti:

aukštuose javuose, kur yra didelis aerozolio nutekėjimo pavojus, pavyzdžiui, traktorius su sumontuotu oro purkštuvu ir darbų atlikimas rankiniu būdu.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fenpiroksimato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. liepos 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

poveikiui vandens organizmams ir netiksliniams nariuotakojams ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos prireikus rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti informaciją, reikalingą toliau nagrinėti:

benzilo grupę turinčių metabolitų keliamo pavojaus vandens organizmams klausimą,

bioakumuliacijos vandens gyvūnų maisto grandinėse pavojaus klausimą.

Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu fenpiroksimatas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

214

Tralkoksidimas

CAS Nr. 87820-88-0

CIPAC Nr. 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(etoksiimin)propil]-3-hidroksi-5-mezitilcikloheks-2-en-1-onas

≥ 960 g/kg

2009 m. gegužės 1 d.

2019 m. balandžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į tralkoksidimo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. liepos 11 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

požeminio vandens apsaugai, ypač nuo dirvožemio metabolito R173642, jei veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

žolėdžių žinduolių apsaugai.

Prireikus, naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės prašo pateikti:

informaciją, reikalingą norint toliau nagrinėti tralkoksidimo naudojimo keliamo ilgalaikio pavojaus žolėdžiams žinduoliams klausimą.

Jos užtikrina, kad pareiškėjai, kurių prašymu tralkoksidimas įrašytas į šį priedą, pateiktų Komisijai tokių tyrimų rezultatus per dvejus metus nuo patvirtinimo.

215

Aklonifenas

CAS Nr. 74070-46-5

CIPAC Nr. 498

2-chlor-6-nitro-3-fenoksianilinas

≥ 970 g/kg

Fenolio priemaiša kelia susirūpinimą dėl toksiškumo ir nustatyta didžiausia leidžiamoji koncentracija – 5 g/kg.

2009 m. rugpjūčio 1 d.

2019 m. liepos 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra aklonifeno, registracijos naudoti kitais atvejais nei saulėgrąžoms apsaugoti valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į aklonifeno peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. rugsėjo 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikacijai, kuri turi būti patvirtinta ir pagrįsta tinkamais analitiniais duomenimis. Tyrimų medžiaga, panaudota rengiant toksiškumo dokumentų rinkinius, turėtų būti palyginta ir sutikrinta su šia techninės medžiagos specifikacija,

operatorių saugos užtikrinimui. Leidžiamose naudojimo sąlygose turi būti numatytos tinkamos asmens apsaugos ir rizikos mažinimo priemonės poveikiui sumažinti,

medžiagos likučiams sėjomainos būdu auginamuose kultūriniuose augaluose ir įvertinti su maistu suvartojamų likučių poveikį vartotojams,

paukščių, žinduolių, vandens organizmų ir netikslinių augalų apsaugai. Nustačius šią riziką, prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, kuriamos buferinės zonos.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų dėl medžiagos likučių sėjomainos būdu auginamuose kultūriniuose augaluose rezultatus ir atitinkamą informaciją, kuri patvirtintų rizikos paukščiams, žinduoliams, vandens organizmams ir netiksliniams augalams vertinimą.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šiuos patvirtinančius duomenis ir informaciją pateiktų Komisijai per dvejus metus nuo patvirtinimo.

216

Imidaklopridas

CAS Nr. 138261-41-3

CIPAC Nr. 582

(E)-1-(6-chlor-3-piridinilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenaminas

≥ 970 g/kg

2009 m. rugpjūčio 1 d.

2019 m. liepos 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

Siekiant apsaugoti netikslinius organizmus, visų pirma bites ir paukščius, kai apdorojamos sėklos:

sėklos dražuojamos tik profesionaliose sėklų apdorojimo patalpose. Šiose specialiose patalpose turi būti naudojama pažangiausia technologija siekiant užtikrinti, kad apdorojant sėklas, sandėliuojant ir transportuojant susidarytų kuo mažiau dulkių,

naudojama tinkama sėklų įterpimo į dirvą įranga, siekiant užtikrinti aukštą įsiskverbimo į dirvožemį lygį, kuo mažesnį nutekėjimą ir kuo mažesnį dulkių susidarymą.

Valstybės narės užtikrina, kad:

apdorotų sėklų etiketėje būtų pateikiama nuoroda, kad sėklos apdorotos imidaklopridu, ir būtų nurodytos registracijoje numatytos rizikos mažinimo priemonės,

registracijos sąlygose, visų pirma taikomose purškimui, būtų numatytos, jei tinkama, bitėms apsaugoti skirtos rizikos mažinimo priemonės,

prireikus būtų pradėtos vykdyti atitinkamos stebėsenos programos siekiant patikrinti realų imidakloprido poveikį bitėms tose teritorijose, kuriose bitės maitinasi arba kurias naudoja bitininkai.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra imidakloprido, registracijos naudoti kitais atvejais nei pomidorams apsaugoti šiltnamiuose valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į imidakloprido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. rugsėjo 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

poveikiui vandens organizmams, netiksliniams nariuotakojams, sliekams ir kitiems dirvožemio makroorganizmams ir privalo užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės prašo pateikti:

informaciją, reikalingą tolesniam rizikos operatoriams ir darbuotojams vertinimui,

informaciją, reikalingą tolesniam rizikos paukščiams ir žinduoliams vertinimui.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šiuos patvirtinančius duomenis ir informaciją pateiktų Komisijai per dvejus metus nuo patvirtinimo.

217

Metazachloras

CAS Nr. 67129-08-2

CIPAC Nr. 411

2-chlor-N-(pirazol-1-ilmetil)acet-2′,6′-ksilididas

≥ 940 g/kg

Gamybinė tolueno priemaiša yra laikoma keliančia susirūpinimą dėl toksiškumo; nustatytas didžiausias leidžiamas kiekis – 0,05 %.

2009 m. rugpjūčio 1 d.

2019 m. liepos 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą; ne daugiau kaip 1,0 kg/ha tik kas trečius metus tame pačiame lauke.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metazachloro peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. rugsėjo 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

vandens organizmų apsaugai,

požeminio vandens apsaugai, jei veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Registracijos sąlygose numatomos rizikos mažinimo priemonės, o prireikus pradedamos vykdyti stebėsenos programos, siekiant patikrinti galimą požeminio vandens užteršimą metabolitais 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 ir 479M12 pažeidžiamose zonose.

Jeigu metazachloras pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 klasifikuojamas kaip „įtariama, kaip turinti kancerogeninį poveikį“ medžiaga, atitinkamos valstybės narės prašo pateikti papildomą informaciją apie metabolitų 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 ir 479M12 įtaką vėžio atžvilgiu.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai per šešis mėnesius nuo tokio klasifikavimo sprendimo paskelbimo.

218

Acto rūgštis

CAS Nr. 64-19-7

CIPAC Nr. nesuteiktas

Acto rūgštis

≥ 980 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į acto rūgšties (SANCO/2602/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

219

Aliuminio amonio sulfatas

CAS Nr. 7784-26-1

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Aliuminio amonio sulfatas

≥ 960 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į aliuminio amonio sulfato (SANCO/2985/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

220

Aliuminio silikatas

CAS Nr. 1332-58-7

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Nėra

Cheminis pavadinimas: kaolinas

≥ 999,8 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į aliuminio silikato (SANCO/2603/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

221

Amonio acetatas

CAS Nr. 631-61-8

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Amonio acetatas

≥ 970 g/kg

Svarbios priemaišos: sunkieji metalai, pvz., Pb, maksimalus kiekis – 10 mln. d.

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip vilioklį.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į amonio acetato (SANCO/2986/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

222

Kraujo miltai

CAS Nr. dar nesuteiktas

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Nėra

≥ 990 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą. Kraujo miltai turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 117/2009 reikalavimus.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į kraujo miltų (SANCO/2604/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

223

Kalcio karbidas

CAS Nr. 75-20-7

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

 

Kalcio karbidas

 

Kalcio acetilidas

≥ 765 g/kg

Sudėtyje yra 0,08–0,52 g/kg kalcio fosfido

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į kalcio karbido (SANCO/2605/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

224

Kalcio karbonatas

CAS Nr. 471-34-1

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Kalcio karbonatas

≥ 995 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į kalcio karbonato (SANCO/2606/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

225

Anglies dvideginis

CAS Nr. 124-38-9

Anglies dvideginis

≥ 99,9 %

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fumigantą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į anglies dvideginio (SANCO/2987/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

226

Denatonio benzenkarboksilatas

CAS Nr. 3734-33-6

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Benzildietil[[2,6-ksililkarbamoil]metil]amonio benzoatas

≥ 995 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į denatonio benzoato (SANCO/2607/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

227

Etilenas

CAS Nr. 74-85-1

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Etenas

≥ 99 %

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į etileno (SANCO/2608/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

228

Arbatmedžio ekstraktas

arbatmedžio aliejus CAS Nr. 68647-73-4

Pagrindinės sudedamosios dalys:

 

terpinen-4-olis 562-74-3

 

γ-terpinenas 99-85-4

 

α-terpinenas 99-86-5

 

1,8-cineolas 470-82-6

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Arbatmedžio aliejus yra sudėtinis cheminių medžiagų mišinys.

Pagrindinės sudedamosios dalys:

 

terpinen-4-olis ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinenas ≥ 100 g/kg

 

α-terpinenas ≥ 50 g/kg

 

1,8-cineolio pėdsakai

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į arbatmedžio ekstrakto (SANCO/2609/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

229

Riebalų distiliavimo likučiai

CAS Nr. dar nesuteiktas

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Nėra

≥ 40 % suskaldytų riebalų rūgščių

Svarbios priemaišos: Ni, maksimalus kiekis – 200 mg/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą. Gyvūninės kilmės riebalų distiliavimo likučiai turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 reikalavimus.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į riebalų distiliavimo likučių (SANCO/2610/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

230

Riebalų rūgštys nuo C7 iki C20

CAS Nr. 112-05-0 (pelargono rūgštis)

 

67701-09-1 (riebalų rūgštys C7-C18 ir C18 nesočiosios kalio druskos)

 

124-07-2 (kaprilo rūgštis)

 

334-48-5 (kaprino rūgštis)

 

143-07-7 (lauro rūgštis)

 

112-80-1 (oleino rūgštis)

 

85566-26-3 (riebalų rūgštys C8-C10 metilesteriai)

 

111-11-5 (metiloktanoatas)

 

110-42-9 (metildekanoatas)

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

 

Nonano rūgštis

 

Kaprilo rūgštis, pelargono rūgštis, kaprino rūgštis, lauro rūgštis, oleino rūgštis (visais atvejais ISO)

 

Oktano rūgštis, nonano dirūgštis, dekano rūgštis, dodekano rūgštis, cis-9-oktadekano rūgštis (visais atvejais IUPAC)

 

Riebalų rūgštys, C7-C10, metilesteriai

 

≥ 889 g/kg (pelargono rūgštis)

 

≥ 838 g/kg riebalų rūgštys

 

≥ 99 % riebalų rūgščių metilesteriai

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą, akaricidą, herbicidą ir augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į riebalų rūgščių (SANCO/2610/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

231

Česnakų ekstraktas

CAS Nr. 8008-99-9

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Maistinio česnako sulčių koncentratas

≥ 99,9 %

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą, insekticidą ir nematicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į česnakų ekstrakto (SANCO/2612/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

232

Giberelino rūgštis

CAS Nr. 1977.06.05

CIPAC Nr. 307

 

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihidroksi-3-metil-6-metilen-2-oksoperhidro-4a,7-metano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-karboksirūgštis

 

alternatyvus: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)- 6,11-dihidroksi-3-metil-12-metilen-2-okso-4a,6-metano-3,8b-prop-lenperhidroindenol (1,2-b) furan-4-karboksirūgšis

≥ 850 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į giberelino rūgšties (SANCO/2613/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

233

Giberelinas

 

CAS Nr. GA4: 468-44-0

 

GA7: 510-75-8

 

GA4A7 mišinys: 8030-53-3

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

 

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroksi-3-metil-6-metilen-2-oksoperhidro-4a,7-metan-3,9b-propanazulen[1,2-b]furan-4-karboksirūgštis

 

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hidroksi-3-metil-6-metilen-2-oksoperhidro-4a,7-metan-9b,3-propenazulen[1,2-b]furan-4-karboksirūgštis

Peržiūros ataskaita (SANCO/2614/2008)

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į giberelino (SANCO/2614/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

234

Hidrolizuoti baltymai

CAS Nr. dar nesuteiktas

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Nėra

Peržiūros ataskaita (SANCO/2615/2008)

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip vilioklį. Gyvūninės kilmės hidrolizuoti baltymai turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 nuostatas.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į hidrolizuotų baltymų (SANCO/2615/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

235

Geležies sulfatas

 

Geležies (II) sulfatas bevandenis: CAS Nr. 7720-78-7

 

Geležies (II) sulfatas monohidratas: CAS Nr. 17375-41-6

 

Geležies (II) sulfatas heptahidratas: CAS Nr. 7782-63-0

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Geležies (II) sulfatas

 

Geležies (II) sulfatas bevandenis ≥ 367,5 g/kg

 

Geležies (II) sulfatas monohidratas ≥ 300 g/kg

 

Geležies (II) sulfatas heptahidratas ≥ 180 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į geležies sulfato (SANCO/2616/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

236

Diatomitas (infuzorinė žemė)

CAS Nr. 61790-53-2

CIPAC Nr. 647

Diatomitas (infuzorinė žemė)

920 ± 20 g SiO2/kg DE

Maksimalus kristalinio silicio dioksido (skersmuo mažiau nei 50 um) dalelių kiekis 0,1 %.

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą ir akaricidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į diatomito (SANCO/2617/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

237

Kalkakmenis

CAS Nr. 1317-65-3

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Nėra.

≥ 980 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į kalkakmenio (SANCO/2618/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

238

Metilnonilketonas

CAS Nr. 112-12-9

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Undekan-2-onas

≥ 975g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metilnonilketono (SANCO/2619/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

239

Pipirai (prieskoniai).

CAS Nr. dar nesuteiktas

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Juodasis pipiras – lot. Piper nigrum

Tai yra sudėtinis cheminių medžiagų mišinys, sudėtinės dalies piperino, kaip žymens, kiekis turi būti ne mažiau kaip 4 %

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į pipirų (SANCO/2620/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

240

Augaliniai aliejai / Citronelos aliejus

CAS Nr. 8000-29-1

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Kvapiųjų citrinžolių aliejus yra sudėtinis cheminių medžiagų mišinys.

Pagrindinės sudedamosios dalys yra:

 

Citronelalis (3,7-dimetil-6-oktenalis).

 

Geraniolis ((E)-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-olis).

 

Citronelolis (3,7-dimetil-6-oktan-2-olis).

 

Geranilacetatas (3,7-dimetil-6-okten-1-il acetatas).

Svarbių priemaišų metileugenolio ir metilizoeugenolio maksimalus kiekis 0,1 %.

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į kvapiųjų citrinžolių aliejaus (SANCO/2621/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

241

Augaliniai aliejai / Gvazdikų aliejus

Cas Nr. 94961-50-2 (gvazdikėlių aliejus)

97-53-0 (eugenolis – pagrindinė sudedamoji dalis)

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Gvazdikų aliejus yra sudėtinis cheminių medžiagų mišinys.

Pagrindinė sudedamoji dalis yra eugenolis.

≥ 800 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą ir baktericidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į gvazdikų aliejaus (SANCO/2622/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

242

Augaliniai aliejai / Rapsų sėklų aliejus

CAS Nr. 8002-13-9

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Rapsų sėklų aliejus

Rapsų sėklų aliejus yra sudėtinis riebalų rūgščių mišinys.

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą ir akaricidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į rapsų sėklų aliejaus (SANCO/2623/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

243

Augaliniai aliejai / Šaltmėčių aliejus

CAS Nr. 8008-79-5

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Šaltmėčių aliejus

≥ 550 g/kg kaip L-karvonas

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į šaltmėčių aliejaus (SANCO/2624/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

244

Kalio hidrokarbonatas

CAS Nr. 298-14-6

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Kalio hidrokarbonatas

≥ 99,5 %

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į kalio hidrokarbonato (SANCO/2625/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

245

Putrescinas (1,4-diaminobutanas)

CAS Nr. 110-60-1

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Butan-1,4-diaminas

≥ 990 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2009 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip vilioklį.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į putrescino (SANCO/2626/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

246

Piretrinai

CAS Nr. (A) ir (B):

Piretrinai: 8003-34-7

 

Ekstraktas A: Chrysanthemum cinerariaefolium ekstraktyvai: 89997-63-7

 

Piretrinas 1: CAS 121-21-1

 

Piretrinas 2: CAS 121-29-9

 

Cinerinas 1 CAS 25402-06-6

 

Cinerinas 2 CAS 121-20-0

 

Jazmolinas 1: CAS 4466-14-2

 

Jazmolinas 2: CAS 1172-63-0

 

Ekstraktas B: Piretrinas 1: CAS 121-21-1

 

Piretrinas 2: CAS 121-29-9

 

Cinerinas 1 CAS 25402-06-6

 

Cinerinas 2 CAS 121-20-0

 

Jazmolinas 1: CAS 4466-14-2

 

Jazmolinas 2: CAS 1172-63-0

CIPAC Nr. 32

Piretrinai yra sudėtinis cheminių medžiagų mišinys.

 

Ekstraktas A: ≥ 500 g/kg piretrinų

 

Ekstraktas B: ≥ 480 g/kg piretrinų

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į piretrinų (SANCO/2627/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

247

Kvarcinis smėlis

CAS Nr. 14808-60-7

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Kvarcas, silicio dioksidas, SiO2

≥ 915 g/kg

Maksimalus kristalinio silicio dioksido (skersmuo mažiau nei 50 um) dalelių kiekis 0,1 %.

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į kvarcinio smėlio (SANCO/2628/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

248

Gyvūniniai ir augaliniai kvapu atbaidantys repelentai/žuvų taukai

CAS Nr. 100085-40-3

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Žuvų taukai

≥ 99 %

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą. Žuvų taukai turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 reikalavimus.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į žuvų taukų (SANCO/2629/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

249

Gyvūninės ir augalinės kvapu atbaidančios medžiagos/avių riebalai

CAS Nr. 98999-15-6

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Avių riebalai

Gryni avių riebalai, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 0,18 % m/m/ vandens.

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą. Avių riebalai turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1069/2009 reikalavimus.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į avių riebalų (SANCO/2630/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

250

Gyvūninės arba augalinės kvapu atbaidančios medžiagos (kvapo)/ Žalia talo alyva

(CAS Nr. 8002-26-4)

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Žalia talo alyva

Žalia talo alyva yra sudėtinis talo kanifolijos ir riebalų rūgščių mišinys

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į žalios talo alyvos (SANCO/2631/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

251

Gyvūninės arba augalinės kvapu atbaidančios medžiagos / Talo alyvos derva

(CAS Nr. 8016-81-7)

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Talo alyvos derva

Sudėtinis riebalų rūgščių esterių, kanifolijos ir nedidelio kiekio dervų rūgščių ir riebalų rūgščių dimerų ir trimerų mišinys.

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į talo alyvos dervos (SANCO/2632/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

252

Jūros dumblių ekstraktas (anksčiau jūros dumblių ekstraktas ir jūriniai vandens augalai)

CAS Nr. dar nesuteiktas

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Jūros dumblių ekstraktas

Jūros dumblių ekstraktas yra sudėtinis mišinys. Pagrindinės sudedamosios dalys kaip žymenys: manitolis, fukoidanai ir alginatai. Peržiūros ataskaita SANCO/2634/2008

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į jūros dumblių ekstrakto (SANCO/2634/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

253

Natrio aliuminio silikatas

CAS Nr. 1344-00-9

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Natrio aliuminio silikatas Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O

1 000 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip repelentą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į natrio aliuminio silikato (SANCO/2635/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

254

Natrio hipochloritas.

CAS Nr. 7681-52-9

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Natrio hipochloritas.

10 % (m/m) išreikštas kaip chloras

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip dezinfekantą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į natrio hipochlorito (SANCO/2988/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

255

Drugių (Lepidoptera) būrio atstovų linijinės grandinės feromonai

Acetato grupė:

Peržiūros ataskaita (SANCO/2633/2008)

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip vilioklį.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į drugių būrio atstovų linijinės grandinės feromonų (SANCO/2633/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

(E)-5-decen-1-ilacetatas

CAS Nr. 38421-90-8

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(E)-5-decen-1-ilacetatas

(E)-8-dodecen-1-ilacetatas

CAS Nr. 38363-29-0

CIPAC Nr.

nepriskirtas

(E)-8-dodecen-1-ilacetatas

(E/Z)-8-dodecen-1-ilacetatas

CAS Nr. dar nesuteiktas

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(E/Z)-8-dodecen-1-ilacetatas, išreikštas kaip atskiri izomerai

(Z)-8-dodecen-1-ilacetatas

CAS Nr. 28079-04-1

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(Z)-8-dodecen-1-ilacetatas

(Z)-9-dodecen-1-ilacetatas

CAS Nr. 16974-11-1

CIPAC Nr. 422

(Z)-9-dodecen-1-ilacetatas

(E)-7,9-dodecen-1-ilacetatas

CAS Nr. 54364-62-4

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(E)-7,9-dodecen-1-ilacetatas

(E)-11-tetradecen-1-il-acetatas

CAS Nr. 33189-72-9

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(E)-11-tetradecen-1-il-acetatas

(Z)-9-tetradecen-1-il-acetatas

CAS Nr. 16725-53-4

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(Z)-9-tetradecen-1-il-acetatas

(Z)-11-tetradecen-1-il-acetatas

CAS Nr. 20711-10-8

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(Z)-11-tetradecen-1-il-acetatas

(Z)-9,12-tetradekadien-1-il-acetatas

CAS Nr. 31654-77-0

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(Z)-9,12-tetradekadien-1-il-acetatas

(Z)-11-heksadecen-1-il-acetatas

CAS Nr. 34010-21-4

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(Z)-11-heksadecen-1-il-acetatas

(Z,E)-7,11-heksadekadien-1-ilacetatas

CAS Nr. 51606-94-4

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(Z,E)-7,11-heksadekadien-1-ilacetatas

(E,Z)-2,13-oktadekadien-1-ilacetatas

CAS Nr. 86252-65-5

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(E,Z)-2,13-oktadekadien-1-ilacetatas

Alkoholio grupė:

Alkoholio grupė:

(E)-5-decen-1-olas

CAS Nr. 56578-18-8

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(E)-5-decen-1-olas

(Z)-8-dodecen-1-olis

CAS Nr. 40642-40-8

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(Z)-8-dodecen-1-olis

(E,E)-8,10-dodekadien-1-olis

CAS Nr. 33956-49-9

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(E,E)-8,10-dodekadien-1-olis

tetradekan-1-olis

CAS Nr. 112-72-1

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

tetradekan-1-olis

(Z)-11-heksadecen-1-olis

CAS Nr. 56683-54-6

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(Z)-11-heksadecen-1-olis

Aldehidų grupė:

Aldehidų grupė:

(Z)-7-tetradecenalis

CAS Nr. 65128-96-3

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(Z)-7-tetradecenalis

(Z)-9-heksadecenalis

CAS Nr. 56219-04-6

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(Z)-9-heksadecenalis

(Z)-11-heksadecenalis

CAS Nr. 53939-28-9

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(Z)-11-heksadecenalis

(Z)-13-oktadecenalis

CAS Nr. 58594-45-9

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

(Z)-13-oktadecenalis

Acetatų mišiniai:

Acetatų mišiniai:

i)

(Z)-8-dodecen-1-ilacetatas

CAS Nr. 28079-04-1

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

ir

i)

(Z)-8-dodecen-1-ilacetatas

ir

ii)

dodecilacetatas

CAS Nr. 112-66-3

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

ii)

dodecilacetatas

i)

(Z)-9-dodecen-1-ilacetatas

CAS Nr. 16974-11-1

CIPAC Nr. 422

ir

i)

(Z)-9-dodecen-1-ilacetatas

ir

ii)

dodecilacetatas

CAS Nr. 112-66-3

CIPAC Nr. 422;

ii)

dodecilacetatas;

i)

(E)-7,9-dodekadien-1-ilacetatas

CAS Nr. 55774-32-8

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

ir

i)

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-ilacetatas

ir

ii)

(E,E)-7,9-dodekadien-1-ilacetatas

CAS Nr. 54364-63-5

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

ii)

(E,E)-7,9-dodekadien-1-ilacetatas

i)

(Z,Z)-7,11-heksadekadien-1-il acetatas

ir

i)

(Z,Z)-7,11-heksadekadien-1-il acetatas

ir

ii)

(Z,E)-7,11-heksadekadien-1-il acetatas

CAS Nr. i) & ii) 53042-79-8

CAS Nr.i) 52207-99-5

CAS Nr.ii) 51606-94-4

CIPAC Nr. dar nesuteiktas;

ii)

(Z,E)-7,11-heksadekadien-1-il acetatas;

Aldehidų mišiniai:

Aldehidų mišiniai:

i)

(Z)-9-heksadecenalis

CAS Nr. 56219-04-6

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

ir

i)

(Z)-9-heksadecenalis

ir

ii)

(Z)-11-heksadecenalis

CAS Nr. 53939-28-9

CIPAC dar nesuteiktas

ir

ii)

(Z)-11-heksadecenalis

ir

iii)

(Z)-13-oktadecenalis

CAS Nr. 58594-45-9

CIPAC Nr. dar nesuteiktas;

iii)

(Z)-13-oktadecenalis;

Derinių mišiniai:

Derinių mišiniai:

i)

(E)-5-decen-1-ilacetatas

CAS Nr. 38421-90-8

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

ir

i)

(E)-5-decen-1-ilacetatas

ii)

(E)-5-decen-1-olis

CAS Nr. 56578-18-8

CIPAC Nr. dar nesuteiktas;

ii)

(E)-5-decen-1-olis;

i)

(E/Z)-8-dodecen-1-ilacetatas

CAS Nr. kaip atskirų izomerų

CIPAC Nr. dar nesuteiktas;

ir

i)

(E/Z)-8-dodecen-1-ilacetatas

ir

i)

(E)-8-dodecen-1-ilacetatas

CAS Nr. (E) 38363-29-0

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

ir

i)

(E)-8-dodecen-1-ilacetatas

ir

i)

(Z)-8-dodecen-1-ilacetatas

CAS Nr. (Z) 28079-04-1

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

ir

i)

(Z)-8-dodecen-1-ilacetatas

ir

ii)

(Z)-8-dodecen-1-olis

CAS Nr.ii) 40642-40-8

CIPAC Nr. dar nesuteiktas;

ii)

(Z)-8-dodecen-1-olis;

i)

(Z)-11-heksadecenalis

CAS Nr. 53939-28-9

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

ir

i)

(Z)-11-heksadecenalis

ir

ii)

(Z)-11-heksadecen-1-il acetatas

CAS Nr. 34010-21-4

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

ii)

(Z)-11-heksadecen-1-il acetatas

256

Trimetilamino hidrochloridas

CAS Nr. 593-81-7

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Trimetilamino hidrochloridas

≥ 988 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip vilioklį.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į trimetilamino hidrochlorido (SANCO/2636/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

257

Karbamidas

CAS Nr. 57-13-6

CIPAC Nr. 8352

Karbamidas

≥ 98 % m/m

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip vilioklį ir fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į karbamido (SANCO/2637/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

258

Z-13-heksadecen-11-in-1-il acetatas

CAS Nr. 78617-58-0

CIPAC dar nesuteiktas

Z-13-heksadecen-11-in-1-il acetatas

≥ 75 %

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip vilioklį.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į Z-13-heksadecen-11-in-1-ilacetato (SANCO/2649/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

259

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraen-1-il-izobutiratas

CAS Nr. 135459-81-3

CIPAC dar nesuteiktas

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraen-1-il-izobutiratas

≥ 90 %

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip vilioklį.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokozatetraen-1-ilizobutirato (SANCO/2650/2008) peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti, išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Prireikus naudojimo sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

260

Aliuminio fosfidas

CAS Nr. 20859-73-8

CIPAC Nr. 227

Aliuminio fosfidas

≥ 830 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą, rodenticidą, talpicidą ir leporicidą, kaip gatavus produktus, kurių sudėtyje yra aliuminio fosfido.

Kaip rodenticidą, talpicidą ir leporicidą leidžiama naudoti tik lauke.

Turėtų būti leidžiama naudoti tik profesionaliems naudotojams.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į aliuminio fosfido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. spalio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

vartotojų apsaugai ir užtikrinti, kad apsaugai nuo sandėlių kenkėjų naudojami panaudoti gatavi produktai, kurių sudėtyje yra aliuminio fosfido, būtų laikomi toli nuo maisto prekių ir būtų taikoma atitinkama papildoma išlauka;

operatorių ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens ir kvėpavimo takų apsaugos priemones;

asmenų, dirbančių su šia medžiaga, ir darbuotojų apsaugai atliekant fumigaciją patalpose;

į patalpas grįžtančių darbuotojų apsaugai (po fumigacijos);

pašalinių asmenų apsaugai nuo patalpose naudojamų dujų nutekėjimo;

paukščių ir žinduolių apsaugai. Registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai uždengtos angos ir turi būti reikalaujama, kad tam tikrais atvejais granulės visiškai įsiskverbtų;

vandens organizmų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinės zonos tarp apdorotų teritorijų ir paviršinių vandens telkinių.

261

Kalcio fosfidas

CAS Nr. 1305-99-3

CIPAC Nr. 505

Kalcio fosfidas

≥ 160 g/kg

2009 m. rugsėjo1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip rodenticidą ir talpicidą lauke, kaip gatavus produktus, kurių sudėtyje yra kalcio fosfido.

Turėtų būti leidžiama naudoti tik profesionaliems naudotojams.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į kalcio fosfido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. spalio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti:

operatorių ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens ir kvėpavimo takų apsaugos priemones;

paukščių ir žinduolių apsaugai. Registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai uždengtos angos ir turi būti reikalaujama, kad tam tikrais atvejais granulės visiškai įsiskverbtų;

vandens organizmų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinės zonos tarp apdorotų teritorijų ir paviršinių vandens telkinių.

262

Magnio fosfidas

CAS Nr. 12057-74-8

CIPAC Nr. 228

Magnio fosfidas

≥ 880 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą, rodenticidą, talpicidą ir leporicidą, kaip gatavus produktus, kurių sudėtyje yra magnio fosfido.

Kaip rodenticidą, talpicidą ir leporicidą leidžiama naudoti tik lauke.

Turėtų būti leidžiama naudoti tik profesionaliems naudotojams.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į magnio fosfido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. spalio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti:

vartotojų apsaugai ir užtikrinti, kad apsaugai nuo sandėlių kenkėjų naudojami panaudoti gatavi produktai, kurių sudėtyje yra magnio fosfido, būtų laikomi toli nuo maisto prekių ir būtų taikoma atitinkama papildoma išlauka;

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens ir kvėpavimo takų apsaugos priemones;

operatorių ir darbuotojų apsaugai atliekant fumigaciją patalpose;

į apdorojimo vietą grįžtančių darbuotojų apsaugai (po fumigacijos);

pašalinių asmenų apsaugai nuo patalpose naudojamų dujų nutekėjimo;

paukščių ir žinduolių apsaugai. Registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai uždengtos angos ir turi būti reikalaujama, kad tam tikrais atvejais granulės visiškai įsiskverbtų;

vandens organizmų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinės zonos tarp apdorotų teritorijų ir paviršinių vandens telkinių.

263

Cimoksanilas

CAS Nr. 57966-95-7

CIPAC Nr. 419

1-[(E/Z)-2-ciano-2-metoksiiminoacetil]-3-etilkarbamidas

≥ 970 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į cimoksanilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. spalio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones;

požeminio vandens apsaugai, jei veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

vandens organizmų apsaugai ir privalo užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinės zonos.

264

Dodemorfas

CAS Nr. 1593-77-7

CIPAC Nr. 300

cis/trans-[4-ciklododecil]-2,6-dimetilmorfolinas

≥ 950 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą dekoratyviniams augalams šiltnamiuose.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į dodemorfo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. spalio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti:

operatorių ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų numatyta tam tikrais atvejais naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones;

požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir klimato sąlygos;

prireikus registracijos sąlygose prireikus turėtų būti numatytos rizikos sumažinimo priemonės.

265

2,5-dichlorbenzenkarboksirūgšties metilesteris

CAS Nr. 2905-69-3

CIPAC Nr. 686

metil-2,5-dichlorbenzoatas

≥ 995 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių ir fungicidą skiepijant vynuoges patalpose.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į 2,5-dichlorbenzenkarboksirūgšties metilesterio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. spalio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

266

Metamitronas

CAS Nr. 41394-05-2

CIPAC Nr. 381

4-amino-4,5-dihidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-onas

≥ 960 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Vertinant paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra metamitrono, registracijos naudoti kitais atvejai nei šakniavaisių kultūriniams augalams apsaugoti, registracijos valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metamitrono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. spalio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose prireikus būtų numatyta naudoti asmens apsaugos priemones;

požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir klimato sąlygos;

pavojui paukščiams ir žinduoliams ir netiksliniams sausumos augalams.

Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti daugiau informacijos dėl dirvožemio metabolito M3 poveikio požeminiam vandeniui, medžiagos liekanų sėjomainos būdu auginamuose kultūriniuose augaluose, dėl ilgalaikio pavojaus vabzdžiaėdžiams paukščiams ir dėl ypatingo pavojaus paukščiams ir žinduoliams, kuriems gali pakenkti laukuose geriamas vanduo. Jos užtikrina, kad ataskaitą rengianti valstybė narė, kuriai prašant metamitronas buvo įtrauktas į šį priedą, Komisijai pateiktų šią informaciją ne vėliau nei iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.

267

Sulkotrionas

CAS Nr. 99105-77-8

CIPAC Nr. 723

2-(2-chlor-4-metansulfonilbenzoil)cikloheksan-1,3-dionas

≥ 950 g/kg

Priemaišos:

vandenilio cianidas, ne daugiau kaip 80 mg/kg

toluenas: ne daugiau kaip 4 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į sulkotriono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. spalio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones;

pavojui vabzdžiaėdžiams paukščiams, vandens ir sausumos netiksliniams augalams ir netiksliniams nariuotakojams.

Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti tolesnę informaciją dėl cikloheksadiono dalies skilimo dirvožemyje ir vandenyje ir ilgalaikio pavojaus vabzdžiaėdžiams paukščiams. Jos užtikrina, kad ataskaitą rengianti valstybė narė, kuriai prašant sulkotrionas buvo įtrauktas į šį priedą, Komisijai pateiktų šią informaciją ne vėliau nei iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.

268

Tebukonazolis

CAS Nr. 107534-96-3

CIPAC Nr. 494

1-(4-chlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olis

≥ 905 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į tebukonazolio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. spalio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones;

tebukonazolio (triazolo) metabolitų poveikiui vartotojams per maistą;

grūdus lesančių paukščių ir žinduolių bei žolėdžių žinduolių apsaugai ir privalo užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

vandens organizmų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinės zonos.

Valstybės narės prašo pateikti papildomą informaciją, kuri patvirtintų rizikos paukščiams ir žinduoliams vertinimą. Jos užtikrina, kad pranešėjas, kuriam prašant tebukonazolis buvo įtrauktas į šį priedą, Komisijai pateiktų šią informaciją ne vėliau nei iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad ataskaitą rengianti valstybė narė pateiktų Komisijai tolesnę informaciją dėl galimų endokrininę sistemą pažeidžiančių tebukonazolio savybių per dvejus metus nuo OECD endokrininės sistemos pažeidimų tyrimų gairių arba Bendrijos suderintų tyrimų gairių priėmimo.

269

Triadimenolis

CAS Nr. 55219-65-3

CIPAC Nr. 398

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorfenoksi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olis

≥ 920 g/kg

Izomeras A (1RS, 2SR), izomeras B (1RS, 2RS)

 

Diastereomeras A, RSR) S + SR, kiekis: 70-85 %

 

Diastereomeras B, RR + SR, kiekis: 15-30 %

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į triadimenolio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. spalio 28 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

N-metilpirolidono buvimui tokiuose produktuose dėl galimo poveikio operatoriams, darbuotojams ir praeiviams;

paukščių ir žinduolių apsaugai. Dėl šių nustatytų pavojų prireikus turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinės zonos.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai:

daugiau informacijos apie specifikaciją;

informaciją, reikalingą rizikos paukščiams ir žinduoliams tolesniam vertinimui;

informaciją dėl žuvų endokrininę sistemą pažeidžiančio poveikio rizikos.

Jos užtikrina, kad ataskaitą rengianti valstybė narė, kuriai prašant triadimenolis buvo įtrauktas į šį priedą, Komisijai pateiktų šią informaciją ne vėliau nei iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad ataskaitą rengianti valstybė narė pateiktų Komisijai tolesnę informaciją dėl galimų endokrininę sistemą pažeidžiančių triadimenolio savybių per dvejus metus nuo OECD endokrininės sistemos pažeidimų tyrimų gairių arba Bendrijos suderintų tyrimų gairių priėmimo.

270

Metomilas

CAS Nr. 16752-77-50

CIPAC Nr. 264

S-metil (EZ)-N-(metilkarbomoiloksi)tiacetimidatas

≥ 980 g/kg

2009 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą daržovėms, neviršijant 0,25 kg veikliosios medžiagos vienam hektarui per vieną kartą, be to, negalima naudoti daugiau kaip 2 kartus per sezoną.

Registracija suteikiama tik profesionaliems naudotojams.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į metomilo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. liepos 12 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

operatoriaus saugai: naudojimo sąlygose turi būti nurodyta naudoti tinkamas asmens saugos priemones; Ypač daug dėmesio turėtų būti skirta operatoriams, naudojantiems ant nugaros nešiojamą arba kitokį rankinį purškiklį,

paukščių apsaugai,

vandens organizmų apsaugai. prireikus registracijos sąlygose turėtų būti nustatytos rizikos mažinimo priemonės, pvz., apsauginės zonos, nuotekų mažinimas ir nutekėjimą mažinantys antgaliai;

netikslinių nariuotakojų organizmų, ypač bičių, apsaugai: turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės, kad būtų išvengta bet kokio sąlyčio su bitėmis.

Valstybės narės užtikrina, kad į produktus metomilo pagrindu būtų įdėta veiksmingų atstumiančių ir (arba) vimdančių medžiagų.

Registracijos sąlygose prireikus numatomos kitos rizikos mažinimo priemonės.

271

Bensulfuronas

CAS Nr. 83055-99-6

CIPAC Nr. 502,201

 

α-[(4,6-dimetoksipirimidin-2-ilkarbamoil)sulfamoil]-o-toluilo rūgštis (bensulfuronas)

 

metil α-[(4,6-dimetoksipirimidin-2- ilkarbamoil)sulfamoil]-o-toluatas (bensulfuron-metilas)

≥ 975 g/kg

2009 m. lapkričio 1 d.

2019 m. spalio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į bensulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. gruodžio 8 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti:

vandens organizmų apsaugai; nustačius šią riziką, prireikus taikomos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, kuriamos buferinės zonos,

požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai:

papildomus tyrimus dėl specifikacijos,

informacijos, reikalingos norint toliau nagrinėti metilbensulfurono skilimo kelią ir greitį užtvindomame aerobiniame dirvožemyje;

informacijos, kuri reikalinga norint nagrinėti metabolitų svarbą rizikos vartotojams vertinimui.

Jos užtikrina, kad pranešėjai šių tyrimų duomenis pateiks Komisijai iki 2011 m. spalio 31 d.

272

Natrio 5–nitrogvajakolatas

CAS Nr. 67233-85-6

CIPAC Nr. nesuteiktas

natrio 2–metoksi–5–nitrofenolatas

≥ 980 g/kg

2009 m. lapkričio 1 d.

2019 m. spalio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į natrio 5–nitrogvajakulato, natrio o-nitrofenoliato ir natrio p-nitrofenoliato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. gruodžio 2 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikacijai, kuri turi būti patvirtinta ir pagrįsta tinkamais analitiniais duomenimis. Tyrimų medžiaga, panaudota rengiant toksiškumo dokumentų rinkinius, turėtų būti palyginta ir sutikrinta su šia techninės medžiagos specifikacija,

operatorių apsaugai ir darbuotojų saugai. Leidžiamose naudojimo sąlygose turi būti numatytos tinkamos asmens apsaugos ir rizikos mažinimo priemonės poveikiui sumažinti,

požeminio vandens apsaugai, jei veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų duomenis, reikalingus rizikos požeminiam vandeniui vertinimui. Jos užtikrina, kad pranešėjai šių tyrimų duomenis pateiks Komisijai iki 2011 m. spalio 31 d.

273

Natrio o–nitrofenolatas

CAS Nr. 824-39-5

CIPAC Nr. nesuteiktas

natrio 2–nitrofenolatas; natrio o–nitrofenolatas

≥ 980 g/kg

Šios priemaišos kelia susirūpinimą dėl toksiškumo:

 

Fenolis

 

didžiausias kiekis 0,1 g/kg

 

2,4–dinitrofenolis

 

didžiausias kiekis 0,14 g/kg

 

2,6–dinitrofenolis

 

didžiausias kiekis 0,32 g/kg

2009 m. lapkričio 1 d.

2019 m. spalio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į natrio 5–nitrogvajakulato, natrio o-nitrofenoliato ir natrio p-nitrofenoliato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. gruodžio 2 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikacijai, kuri turi būti patvirtinta ir pagrįsta tinkamais analitiniais duomenimis. Tyrimų medžiaga, panaudota rengiant toksiškumo dokumentų rinkinius, turėtų būti palyginta ir sutikrinta su šia techninės medžiagos specifikacija,

operatorių apsaugai ir darbuotojų saugai. Leidžiamose naudojimo sąlygose turi būti numatytos tinkamos asmens apsaugos ir rizikos mažinimo priemonės poveikiui sumažinti,

požeminio vandens apsaugai, jei veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų duomenis, reikalingus rizikos požeminiam vandeniui vertinimui. Jos užtikrina, kad pranešėjai šių tyrimų duomenis pateiks Komisijai iki 2011 m. spalio 31 d.

274

natrio p–nitrofenolatas

CAS Nr. 824-78-2

CIPAC Nr. nesuteiktas

natrio 4–nitrofenolatas; natrio p–nitrofenolatas

≥ 998 g/kg

Šios priemaišos yra toksiškos:

 

Fenolis

 

didžiausias kiekis 0,1 g/kg

 

2,4–dinitrofenolis

 

didžiausias kiekis 0,07 g/kg

 

2,6–dinitrofenolis

 

didžiausias kiekis 0,09 g/kg

2009 m. lapkričio 1 d.

2019 m. spalio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į natrio 5–nitrogvajakulato, natrio o-nitrofenoliato ir natrio p-nitrofenoliato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. gruodžio 2 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikacijai, kuri turi būti patvirtinta ir pagrįsta tinkamais analitiniais duomenimis. Tyrimų medžiaga, panaudota rengiant toksiškumo dokumentų rinkinius, turėtų būti palyginta ir sutikrinta su šia techninės medžiagos specifikacija,

operatorių apsaugai ir darbuotojų saugai. Leidžiamose naudojimo sąlygose turi būti numatytos tinkamos asmens apsaugos ir rizikos mažinimo priemonės poveikiui sumažinti,

požeminio vandens apsaugai, jei veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės prašo pateikti papildomų tyrimų duomenis, reikalingus rizikos požeminiam vandeniui vertinimui. Jos užtikrina, kad pranešėjai šių tyrimų duomenis pateiks Komisijai iki 2011 m. spalio 31 d.

275

Tebufenpiradas

CAS Nr. 119168-77-3

CIPAC Nr. 725

N-(4-tret-butilbenzil)-4-chlor-3-etil-1-metilpirazol-5-karboksamidas

≥ 980 g/kg

2009 m. lapkričio 1 d.

2019 m. spalio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip akaricidą ir insekticidą.

B   DALIS

Vertinant paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tebufenpirado, registracijos naudoti kita forma nei vandenyje tirpiuose maišeliuose valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į tebufenpirado peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2008 m. gruodžio 2 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

vandens organizmų apsaugai ir privalo užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, kuriamos buferinės zonos;

vabzdžialesių paukščių apsaugai ir privalo užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai:

papildomos informacijos, kuria patvirtinama, jog nėra atitinkamų priemaišų;

informacijos, reikalingos tolesniam rizikos vabzdžialesiams paukščiams vertinimui.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2011 m. spalio 31 d.

276

Chlormekvatas

 

CAS Nr. 7003-89-6 (chlormekvatas)

 

CAS Nr. 999-81-5 (chlormekvato chloridas)

 

CIPAC Nr. 143 (chlormekvatas)

 

CIPAC Nr. 143.302 (chlormekvato chloridas)

 

2-chloretiltrimetilamonis (chlormekvatas)

 

2-chloretiltrimetilamonio chloridas

(chlormekvato chloridas)

≥ 636 g/kg

Priemaišos

 

1,2-dichloretanas: daugiausia 0,1 g/kg (sauso chlormekvato chlorido kiekyje).

 

Chloretenas (vinilchloridas): daugiausia 0,0005 g/kg (sauso chlormekvato chlorido kiekyje).

2009 m. gruodžio 1 d.

2019 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių grūdams ir nemaistiniams grūdiniams kultūriniams augalams.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra chlormekvato ir kurie nėra skirti naudoti rugiuose ir kvietrugiuose, registracijos, ypač aspektus, susijusius su poveikiu vartotojams, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į chlormekvato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. sausio 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones;

paukščių ir žinduolių apsaugai.

Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės paprašo pateikti daugiau informacijos apie išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje (turi būti atlikti adsorbcijos tyrimai, esant 20 °C temperatūrai, perskaičiuota prognozuojama koncentracija požeminiame vandenyje, paviršiniame vandenyje ir nuosėdose), šios medžiagos gyvūninės kilmės produktuose ir vandenyje nustatymo bei vandens organizmams, paukščiams ir žinduoliams keliamo pavojaus stebėsenos metodus. Jos užtikrina, kad pranešėjas, kuriam prašant chlormekvatas buvo įtrauktas į šį priedą, Komisijai pateiktų šią informaciją ne vėliau nei iki 2011 m. lapkričio 30 d.

277

Vario junginiai:

 

 

2009 m. gruodžio 1 d.

2016 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip baktericidą ir fungicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra vario, registracijos naudoti kitais atvejais nei pomidorams apsaugoti šiltnamiuose valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į vario junginių peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. sausio 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

pagamintos techninės medžiagos specifikacijai, kuri turi būti patvirtinta ir pagrįsta tinkamais analitiniais duomenimis. Tyrimų medžiaga, panaudota rengiant toksiškumo dokumentų rinkinius, turėtų būti palyginta ir sutikrinta su šia techninės medžiagos specifikacija,

operatorių ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta prireikus naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

vandens ir netikslinių organizmų apsaugai. Dėl šių nustatytų pavojų tam tikrais atvejais turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinės zonos,

naudojamos veikliosios medžiagos kiekiui ir užtikrinti, kad leidžiamas kiekis, atsižvelgiant į normas ir naudojimo dažnumą, yra pats mažiausias pageidaujamam poveikiui sukelti.

Susijusios valstybės narės gali prašyti pateikti informaciją, reikalingą toliau nagrinėti:

pavojų, kylantį dėl įkvėpimo,

rizikos netiksliniams organizmams, dirvožemiui ir vandeniui vertinimą.

Jos užtikrina, kad pranešėjas, kuriam prašant vario junginiai buvo įtraukti į šį priedą, Komisijai pateiktų šią informaciją ne vėliau nei iki 2011 m. lapkričio 30 d.

Valstybės narės parengia stebėsenos programas pažeidžiamose vietovėse, kuriose dirvožemio sluoksnio užteršimas variu kelia susirūpinimą, siekiant, jei būtina, nustatyti didžiausią leidžiamą naudoti koncentraciją.

Vario hidroksidas

CAS Nr. 20427-59-2

CIPAC Nr. 44,305

Vario (II) hidroksidas

≥ 573 g/kg

Vario oksichloridas

CAS Nr. 1332-65-6 arba 1332-40-7

CIPAC Nr. 44.602

Divario chloridas trihidroksidas

≥ 550 g/kg

Vario oksidas

CAS Nr. 1317-39-1

CIPAC Nr. 44.603

Vario oksidas

≥ 820 g/kg

Bordo mišinys

CAS Nr. 8011-63-0

CIPAC Nr. 44.604

Dar nepaskirtas

≥ 245 g/kg

Tribazis vario sulfatas

CAS Nr. 12527-76-3

CIPAC Nr. 44.306

Dar nepaskirtas

≥ 490 g/kg

Šios priemaišos kelia susirūpinimą dėl toksiškumo ir todėl turėtų neviršyti nurodytos koncentracijos:

 

Švinas: daugiausia 0,0005 g/kg vario kiekio.

 

Kadmis: daugiausia 0,0001 g/kg vario kiekio.

 

Arsenas: daugiausia 0,0001 g/kg vario kiekio.

278

Propakvizafopas

CAS Nr. 111479-05-1

CIPAC Nr. 173

2-izopropilidenamino-oksietil (R)-2-[4-(6-chlor-chinoksalin-2-iloksi)fenoksi]propionatas

≥ 920 g/kg

Toluenas: didžiausias kiekis 5 g/kg

2009 m. gruodžio 1 d.

2019 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į propakvizafopo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. sausio 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

pagamintos techninės medžiagos specifikacijai, kuri turi būti patvirtinta ir pagrįsta tinkamais analitiniais duomenimis. Tyrimų medžiaga, panaudota rengiant toksiškumo dokumentų rinkinius, turėtų būti palyginta ir sutikrinta su šia techninės medžiagos specifikacija,

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

vandens organizmų ir netikslinių augalų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinės zonos,

netikslinių nariuotakojų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai:

papildomą informaciją apie susijusias Ro 41-5259 priemaišas,

informaciją, reikalingą tolesniam rizikos vandens organizmams ir netiksliniams nariuotakojams vertinimui.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2011 m. lapkričio 30 d.

279

Kvizalofopas-P:

 

 

2009 m. gruodžio 1 d.

2019 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į kvizalofopo-P peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. sausio 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

pagamintos techninės medžiagos specifikacijai, kuri turi būti patvirtinta ir pagrįsta tinkamais analitiniais duomenimis. Tyrimų medžiaga, panaudota rengiant toksiškumo dokumentų rinkinius, turėtų būti palyginta ir sutikrinta su šia techninės medžiagos specifikacija,

operatorių ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

netikslinių augalų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinės zonos.

Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai papildomos informacijos apie netiksliniams nariuotakojams keliamą pavojų.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2011 m. lapkričio 30 d.

Etilkvizalofopas-P

CAS Nr. 100646-51-3

CIPAC Nr. 641.202

etil (R)-2-[4-(6-chlorchinoksalin-2-iloksi)fenoksi] propionatas

≥ 950 g/kg

Kvizalofopo-P tefurilas

CAS Nr. 119738-06-6

CIPAC Nr. 641.226

(RS)-tetrahidrofurfuril (R)-2-[4-(6-chlorchinoksalin-2-iloksi)fenoksi]propionatas

≥ 795 g/kg

280

Teflubenzuronas

CAS Nr. 83121-18-0

CIPAC Nr. 450

1-(3,5-dichlor-2,4-difluorfenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)karbamidas

≥ 970 g/kg

2009 m. gruodžio 1 d.

2019 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą šiltnamiuose (ant dirbtinių substratų arba uždarytų hidroponinių sistemų).

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra teflubenzurono, registracijos naudoti kitais atvejais nei pomidorams apsaugoti šiltnamiuose valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į teflubenzurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. sausio 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas prireikus naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

vandens organizmų apsaugai. Tarša, kylanti naudojant šią veikliąją medžiagą šiltnamiuose turi būti kuo mažesnė ir neturėtų dideliu kiekiu patekti į netoliese esančius vandens telkinius,

bičių, kurioms turi būti užkirstas kelias patekti į šiltnamį, apsaugai,

dulkintojų kolonijų, specialiai patalpintų šiltnamyje, apsaugai,

saugiam kondensuoto vandens, nuotekų ir substratų pašalinimui, siekiant užtikrinti, kad nekiltų pavojus netiksliniams organizmams ir nebūtų užteršti paviršiniai ir požeminiai vandenys.

Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

281

Zeta cipermetrinas

CAS Nr. 52315-07-8

CIPAC Nr. 733

Stereoizomerų mišinys (S)-α-ciano-3-fenoksibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2 dimetilciklopropankarboksilatas, kai (S);(1RS,3RS) izomerinės poros santykis (S);(1RS,3SR) izomerinės poros atžvilgiu yra nuo 45-55 atitinkamai iki 55-45

≥ 850 g/kg

Priemaišos:

 

toluenas: daugiausia 2 g/kg

 

degutas: daugiausia 12,5 g/kg

2009 m. gruodžio 1 d.

2019 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra zeta cipermetrino ir kurie nėra skirti naudoti grūduose, registracijos, ypač aspektus, susijusius su mPBaldehido poveikiu vartotojams, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į zeta cipermetrino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. sausio 23 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose prireikus būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

paukščių, vandens organizmų, bičių, netikslinių nariuotakojų ir netikslinių dirvos makroorganizmų apsaugai.

Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės prašo pateikti daugiau informacijos apie medžiagos išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje (aerobinis suirimas dirvožemyje), paukščiams, vandens organizmams ir netiksliniams nariuotakojams keliamą ilgalaikį pavojų. Jos užtikrina, kad pranešėjas, kuriam prašant zeta cipermetrinas buvo įtrauktas į šį priedą, Komisijai pateiktų šią informaciją ne vėliau nei iki 2011 m. lapkričio 30 d.

282

Chlorsulfuronas

CAS Nr. 64902-72-3

CIPAC Nr. 391

1-(2-chlorofenilsulfonil)-3-(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)karbamidas

≥ 950 g/kg

Priemaišos:

 

2-chlorbenzensulfonamidas (IN-A4097) – ne daugiau kaip 5 g/kg ir

 

4-metoksil-6metil-1,3,5-triazin-2-aminas (IN-A4098) – ne daugiau kaip 6 g/kg

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į chlorsulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

vandens organizmų ir netikslinių augalų apsaugai; nustačius šią riziką, prireikus taikomos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, kuriamos buferinės zonos,

požeminio vandens apsaugai, jei veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Susijusios valstybės narės:

užtikrina, kad pranešėjas iki 2010 m. sausio 1 d. pateiktų Komisijai išsamesnius specifikacijos tyrimus;

Jei chlorsulfuronas priskiriamas 2 kancerogeninių medžiagų kategorijai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, susijusios valstybės narės prašo pateikti daugiau informacijos apie metabolitų IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 ir IN-V7160 svarbą vėžiui ir užtikrina, kad pranešėjas per šešis mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą priskirti šią medžiagą minėtai kategorijai pateiktų informaciją Komisijai.

283

Ciromazinas

CAS Nr. 66215-27-8

CIPAC Nr. 420

N-ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triaminas

≥ 950 g/kg

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą šiltnamiuose.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra ciromazino ir kurie nėra skirti naudoti pomidorams apsaugoti, registracijos, ypač aspektus, susijusius su poveikiu vartotojams, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 4 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į ciromazino peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

požeminio vandens apsaugai, jei veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos,

vandens organizmų apsaugai,

dulkintojų apsaugai.

Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės paprašo patiekti daugiau informacijos apie metabolito NOA 435343 išlikimą ir pasiskirstymą dirvožemyje ir apie riziką vandens organizmams. Jos užtikrina, kad pranešėjas, kurio prašymu ciromazinas įtrauktas į šį priedą, iki 2011 m. gruodžio 31 d pateiktų šią informaciją Komisijai.

284

Dimetachloras

CAS Nr. 50563-36-5

CIPAC Nr. 688

2-chlor-N-(2-metoksietil)acet-2′,6′-ksilididas

≥ 950 g/kg

Priemaišos: 2,6-dimetilanilinas: ne daugiau kaip 0,5 g/kg

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Gali būti leidžiama naudoti tik kaip herbicidą ne daugiau kaip 1,0 kg/ha tik kas trečius metus tame pačiame lauke.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į dimetachloro peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

vandens organizmų ir netikslinių augalų apsaugai; nustačius šią riziką, prireikus taikomos rizikos mažinimo priemonės, pavyzdžiui, kuriamos buferinės zonos,

požeminio vandens apsaugai, jei veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Registracijos sąlygose numatomos rizikos mažinimo priemonės, o prireikus pradedamos vykdyti stebėsenos programos, siekiant patikrinti galimą požeminio vandens užteršimą metabolitais CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 ir SYN 528702 pažeidžiamose zonose.

Susijusios valstybės narės:

užtikrina, kad pranešėjas iki 2010 m. sausio 1 d. pateiktų Komisijai išsamesnius specifikacijos tyrimus;

Jei dimetachloras priskiriamas 2 kancerogeninių medžiagų kategorijai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, susijusios valstybės narės paprašo pateikti daugiau informacijos apie metabolitų CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 ir SYN 528702 svarbą vėžiui ir užtikrina, kad pranešėjas per šešis mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą priskirti šią medžiagą minėtai kategorijai pateiktų informaciją Komisijai.

285

Etofenproksas

CAS Nr. 80844-07-1

CIPAC Nr. 471

 

2-(4-etoksifenil)-2-metilpropil 3-fenoksibenzil

 

eteris

≥ 980 g/kg

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į etofenprokso peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

vandens organizmų apsaugai; nustačius šią riziką, prireikus taikomos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinės zonos,

bičių ir netikslinių nariuotakojų organizmų apsaugai; nustačius šią riziką, jei reikia, taikomos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai, buferinės zonos.

Susijusios valstybės narės:

užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai daugiau informacijos apie pavojų vandens organizmams, įskaitant pavojų nuosėdų gyventojams, ir bioakumuliaciją,

užtikrina, kad būtų pateikta daugiau galimos žalos vandens organizmų endokrininei sistemai tyrimų (žuvų viso gyvenimo ciklo tyrimas).

Jos užtikrina, kad pranešėjai šių tyrimų duomenis pateiks Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.

286

Lufenuronas

CAS Nr. 103055-07-8

CIPAC Nr. 704

(RS)-1-[2,5-dichlor-4-(1,1,2,3,3,3-heksafluor-propoksi)-fenil]-3-(2,6-difluorbenzoil)-karbamidas

≥ 970 g/kg

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti kaip insekticidą tik patalpose arba kaip jauką lauke.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į lufenurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

dideliam patvarumui aplinkoje ir dideliam bioakumuliacijos pavojui ir užtikrinti, kad naudojant lufenuroną nebūtų ilgalaikio neigiamo poveikio netiksliniams organizmams,

pažeidžiamų paukščių, žinduolių, netikslinių dirvožemio organizmų, bičių, netikslinių nariuotakojų, paviršinio vandens ir vandens organizmų apsaugai.

Susijusios valstybės narės:

užtikrina, kad pranešėjas iki 2010 m. sausio 1 d. pateiktų Komisijai išsamesnių specifikacijos tyrimų duomenis.

287

Penkonazolis

CAS Nr. 66246-88-6

CIPAC Nr. 446

(RS)1-[2-(2,4-dichlor-fenil)-pentil]-1H-[1,2,4] triazolas

≥ 950 g/kg

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į penkonazolio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

požeminio vandens apsaugai, jei veiklioji medžiaga yra naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės paprašo pateikti daugiau informacijos apie dirvožemio metabolito CGA179944 išlikimą ir pasiskirstymą rūgščiame dirvožemyje. Jos užtikrina, kad pranešėjas, kurio prašymu penkonazolis įtrauktas į šį priedą, iki 2011 m. gruodžio 31 d. pateiktų šią informaciją Komisijai.

288

Trialatas

CAS Nr. 2303-17-5

CIPAC Nr. 97

S-2,3,3-trichloralil di-izopropilas

(tiokarbamatas)

≥ 940 g/kg

NDIPA (nitrozo-diizopropilaminas)

ne daugiau kaip 0,02 mg/kg

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į trialato peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

trialato likučių apdorotuose augaluose, sėjomainos būdu auginamuose kultūriniuose augaluose ir gyvūninės kilmės produktuose poveikiui vartotojams per maistą,

vandens organizmų ir netikslinių augalų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinės zonos,

galimybei, kad požeminis vanduo bus užterštas TCPSA irimo produktais, jei veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Registracijos sąlygas prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai:

daugiau informacijos pirminiam augalų metabolizmui vertinti,

daugiau informacijos apie metabolito diizopropilamino išlikimą ir pasiskirstymą dirvožemyje,

daugiau informacijos apie galimą bioakumuliaciją vandens gyvūnų maisto grandinėse,

informacijos, kad būtų galima geriau įvertinti riziką žuvis ėdantiems žinduoliams ir ilgalaikę riziką sliekams.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.

289

Triflusulfuronas

CAS Nr. 126535-15-7

CIPAC Nr. 731

2-[4-dimetilamino-6-(2,2,2-trifluoretoksi)-1,3,5-triazin-2-ilkarbamoilsulfamoil]-m-toluilo rūgštis

≥ 960 g/kg

N,N-dimetil-6-(2,2,2-trifluoretoksi)-1,3,5-triazin-2,4-diaminas

ne daugiau kaip 6 g/kg

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip herbicidą cukriniams ir pašariniams runkeliams ne daugiau kaip 60 g/ha tik kas trečius metus tame pačiame lauke. Apdorotų augalų lapai negali būti naudojami gyvūnams šerti.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į triflusulfurono peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

metabolitų IN-M7222 ir IN-E7710 likučių sėjomainos būdu auginamuose kultūriniuose augaluose ir gyvūninės kilmės produktuose poveikiui vartotojams per maistą,

vandens organizmų ir vandens augalų apsaugai nuo triflusulfurono ir metabolito IN-66036 ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinės zonos,

galimybei, kad požeminis vanduo bus užterštas IN-M7222 ir IN-W6725 irimo produktais, jei veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos. Registracijos sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Jei triflusulfuronas priskiriamas 2 kancerogeninių medžiagų kategorijai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, susijusios valstybės narės paprašo pateikti daugiau informacijos apie metabolitų IN-M7222, IN-D8526 ir IN-E7710 svarbą vėžiui. Jos užtikrina, kad pranešėjas per šešis mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą priskirti šią medžiagą minėtai kategorijai pateiktų informaciją Komisijai.

290

Difenakumas

CAS Nr. 56073-07-5

CIPAC Nr. 514

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroksikumarinas

≥ 905 g/kg

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip rodenticidą iš anksto jį paruošus kaip jauką, kuris dedamas į specialiai sukonstruotas, išorės veiksniams atsparias ir saugiai uždarytas jauko dėžutes.

Nominalioji veikliosios medžiagos koncentracija produktuose neviršija 50 mg/kg.

Registracija suteikiama tik profesionaliems naudotojams.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į difenakumo peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius. Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį turi skirti paukščių ir netikslinių žinduolių apsaugai nuo pirminio ir antrinio apsinuodijimo. Prireikus taikomos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai papildomos informacijos apie metodus, naudotus difenakumo likučiams kūno skysčiuose nustatyti.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2011 m. lapkričio 30 d.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjai pateiktų Komisijai papildomos informacijos apie pagamintos veikliosios medžiagos specifikaciją.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2009 m. gruodžio 31 d.

291

Didecildimetilamonio chloridas

CAS: dar nesuteiktas

CIPAC dar nesuteiktas

Didecildimetilamonio chloridas yra ketvirtinių alkilamonio druskų ir tipinių alkilinių grandinių, kurių ilgis C8, C10 ir C12 (C10 ilgio grandinių yra daugiau nei 90 %), mišinys

≥ 70 % (techninis koncentratas)

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik patalpose kaip dekoratyvinių augalų baktericidą, fungicidą, herbicidą ir algicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į didecildimetilamonio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. kovo 12 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

operatorių ir darbuotojų saugai. Leidžiamose naudojimo sąlygose turi būti numatytos tinkamos asmens apsaugos ir rizikos mažinimo priemonės poveikiui sumažinti,

vandens organizmų apsaugai.

Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas iki 2010 m. sausio 1 d. pateiktų Komisijai papildomos informacijos apie pagamintos veikliosios medžiagos specifikaciją, o iki 2011 m. gruodžio 31 d. – apie pavojų vandens organizmams.

292

Siera

CAS Nr. 7704-34-9

CIPAC Nr. 18

Siera

≥ 990 g/kg

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą ir akaricidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į sieros peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. kovo 12 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria:

paukščių, žinduolių, vandens organizmų ir netikslinių nariuotakojų apsaugai. Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai papildomos informacijos, patvirtinančios rizikos paukščiams, žinduoliams, dugno nuosėdose gyvenantiems organizmams ir netiksliniams nariuotakojams vertinimą. Jos užtikrina, kad pranešėjas, kuriam prašant siera buvo įtraukta į šį priedą, Komisijai šią informaciją pateiktų ne vėliau kaip iki 2011 m. birželio 30 d.

293

Tetrakonazolis

CAS Nr. 112281-77-3

CIPAC Nr. 726

(RS)-2-(2,4-dichlorfenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-propil-1,1,2,2-tetrafluoretileteris

≥ 950 g/kg (racematas su priemaišomis)

Priemaiša toluenas: ne daugiau kaip 13 g/kg

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į tetrakonazolio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. vasario 26 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi skirti ypatingą dėmesį:

vandens organizmų ir netikslinių augalų apsaugai; nustačius šią riziką, prireikus taikomos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinės zonos,

požeminio vandens apsaugai, jei veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Susijusios valstybės narės prašo:

pateikti daugiau informacijos, susijusios su išsamiu rizikos vartotojams vertinimu,

daugiau informacijos, susijusios su specifikacija dėl ekotoksikologijos,

daugiau informacijos, susijusios su galimų metabolitų išlikimu ir skilimu visose atitinkamose dalyse,

išsamaus šių metabolitų poveikio paukščiams, žinduoliams, vandens organizmams ir netiksliniams nariuotakojams vertinimo,

daugiau informacijos, susijusios su paukščių, žinduolių ir žuvų endokrininę sistemą galinčiu pažeisti poveikiu.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2011 m. gruodžio 31 d.

294

Parafininės alyvos

 

CAS Nr. 64742-46-7

 

CAS Nr. 72623-86-0

 

CAS Nr. 97862-82-3

CIPAC Nr. (netaikomas/nepaskirtas)

Parafininė alyva

Europos farmakopėja 6.0

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą ir akaricidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje numatyti vienodi principai, atsižvelgiama į parafininių alyvų CAS Nr. 64742–46–7, CAS Nr. 72623–86–0 ir CAS Nr. 97862–82–3 peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės prašo:

Pateikti komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją, kad būtų patikrinta atitiktis Europos farmakopėjos 6.0 grynumo kriterijams.6.0.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2010 m. birželio 30 d.

295

Parafininė alyva

CAS Nr. 8042-47-5

CIPAC Nr. (netaikomas/nepaskirtas)

Parafininė alyva

Europos farmakopėja 6.0

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip insekticidą ir akaricidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nustatyti vienodi principai, atsižvelgiama į parafininės alyvos 8042-47-5 peržiūros ataskaitos išvadas, visų pirma į jos I ir II priedėlius.

Naudojimo sąlygose prireikus turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės prašo:

 

pateikti komerciniais tikslais pagamintos techninės medžiagos specifikaciją, kad būtų patikrinta atitiktis Europos farmakopėjos 6.0 grynumo kriterijams. 6,0

 

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2010 m. birželio 30 d.

296

Ciflufenamidas

CAS Nr. 180409-60-3

CIPAC Nr. 759

(Z)-N-[α-(ciklopropilmetoksiimino) – 2,3-difluor-6-(trifluormetil)benzil]-2-fenilacetamidas

>980 g/kg

2010 m. balandžio 1 d.

2020 m. kovo 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į ciflufenamido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. spalio 2 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir (arba) klimato sąlygos.

Prireikus registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės.

297

Fluopikolidas

CAS Nr.

239110-15-7

CIPAC Nr. 787

2,6-dichlor-N-[3-chlor-5-(trifluormetil)-2-piridilmetil]benzamidas

≥ 970 g/kg

Priemaiša toluenas techninėje medžiagoje neturi viršyti 3 g/kg

2010 m. birželio 1 d.

2020 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į fluopikolido peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. lapkričio 27 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti:

vandens organizmų apsaugai,

požeminio vandens apsaugai, kai veiklioji medžiaga naudojama regionuose, kuriuose vyrauja pažeidžiamos dirvožemio ir klimato sąlygos,

pavojui, kuris kyla operatoriams naudojimo metu,

ilgalaikio plitimo per orą galimybei.

Registracijos sąlygose turi būti numatytos rizikos mažinimo priemonės, o prireikus turi būti pradėtos vykdyti stebėsenos programos siekiant patikrinti galimą medžiagos susikaupimą ir poveikį pažeidžiamose zonose.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai papildomos informacijos apie metabolito M15 svarbą požeminiam vandeniui ne vėliau kaip 2012 m. balandžio 30 d.

298

Heptamalksilogliukanas

CAS Nr.

870721-81-6

CIPAC Nr.

Nėra

Išsamus IUPAC pavadinimas pateiktas 1 išnašoje

 

Ksil p: ksilopiranozilis

 

Glc p: gliukopiranozilis

 

Fuc p: fukopiranozilis

 

Gal p: galaktopiranozilis

 

Glc-ol: gliucitolis

≥ 780 g/kg

Priemaiša patulinas techninėje medžiagoje neturi viršyti 50 μg/kg.

2010 m. birželio 1 d.

2020 m. gegužės 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į heptamalksilogliukano peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. lapkričio 27 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

299

2-fenilfenolis (įskaitant druskas, kaip antai natrio druską)

CAS Nr. 90-43-7

CIPAC Nr. 246

bifenil-2-olis

≥ 998 g/kg

2010 m. sausio 1 d.

2019 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą patalpose po derliaus nuėmimo.

B   DALIS

Kad būtų įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 29 straipsnio 6 dalyje nurodyti vienodi principai, atsižvelgiama į 2-fenilfenolio peržiūros ataskaitos, kurią Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas baigė rengti 2009 m. lapkričio 27 d., išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti:

operatorių ir darbuotojų apsaugai ir užtikrinti, kad naudojimo sąlygose būtų reikalavimas naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones;

įdiegti tinkamą atliekų tvarkymo praktiką tvarkant nuotekas, liekančias panaudojus produktą, įskaitant purškimo sistemoje ir kitose naudojimo sistemose esančio vandens valymą. Valstybės narės, leidžiančios nuotekų vandenį išleisti į kanalizacijos sistemą, užtikrina, kad būtų atliktas vietinis rizikos vertinimas.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai: