31.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/28


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 512/2011

2011 m. gegužės 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Pagal Bendrąją lengvatų sistemą (BLS) Sąjunga nuo 1971 m. teikia prekybos lengvatas besivystančioms šalims. BLS buvo įgyvendinama vienas po kito einančiais reglamentais dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos (toliau – sistema) taikymo paprastai kaskart trejų metų laikotarpiams.

(2)

Dabartinė sistema buvo nustatyta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 732/2008 (2) ir taikoma iki 2011 m. gruodžio 31 d. Šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad ir po šios datos sistema bus toliau taikoma.

(3)

Ateityje sistema turėtų būti tobulinama remiantis Komisijos pasiūlymu dėl naujojo reglamento (toliau – naujas reglamentas), kuriame turėtų būti atsižvelgiama į atitinkamus svarstymus, susijusius su Reglamento (EB) Nr. 732/2008 veiksmingumu siekiant tos sistemos tikslų. Į naują reglamentą turėtų būti įtraukti būtini pakeitimai tolimesniam sistemos veiksmingumui užtikrinti. Taip pat labai svarbu, kad Komisijos pasiūlyme būtų atsižvelgta į statistinius prekybos duomenis apie importą, kuriam buvo taikoma sistema, iki 2009 m. (t. y. tų metų, kuriais staigiai smuko pasaulinė, taip pat ir besivystančių šalių, prekyba), kurie buvo gauti tik 2010 m. liepos mėn. Ne mažiau svarbu užtikrinti, kad ekonominės veiklos subjektams ir lengvatas gaunančioms šalims būtų laiku pranešta apie pokyčius, kuriuos numatys naujas reglamentas. Dėl šių priežasčių likusio Reglamento (EB) Nr. 732/2008 taikymo laikotarpio nepakanka Komisijos pasiūlymui parengti ir naujam reglamentui priimti laikantis įprastos teisėkūros procedūros. Tačiau pageidautina, kad sistema būtų toliau nenutrūkstamai taikoma ir po 2011 m. gruodžio 31 d., kol bus priimtas ir pradėtas taikyti naujas reglamentas.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 732/2008 galiojimo laikotarpis neturėtų būti pratęstas neribotai. Todėl, norint suteikti reikiamo laiko naujos sistemos priėmimo teisėkūros procedūrai, to reglamento taikymo laikotarpį reikėtų pratęsti iki 2013 m. gruodžio 31 d. Jeigu naujas reglamentas būtų pradėtas taikyti iki tos datos, pratęstą laikotarpį reikėtų atitinkamai sutrumpinti.

(5)

Kad sistema būtų toliau nuosekliai ir nenutrūkstamai taikoma, reikia tam tikrų techninių Reglamento (EB) Nr. 732/2008 pakeitimų.

(6)

Besivystančios šalys, kurios atitinka specialios tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės (BLS+) kriterijus, turėtų galėti pasinaudoti toje priemonėje numatytomis papildomomis tarifų lengvatomis, jeigu jos pateiks prašymą iki 2011 m. spalio 31 d. arba 2013 m. balandžio 30 d. ir Komisija iki 2011 m. gruodžio 15 d. arba 2013 m. birželio 15 d. nuspręs joms taikyti specialią skatinamąją priemonę. Besivystančios šalys, kurios pagal 2008 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimą 2008/938/EB dėl lengvatas gaunančių šalių, kurioms galima taikyti specialią tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę, numatytą Tarybos reglamente (EB) Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., sąrašo (3) ir 2010 m. birželio 9 d. Komisijos sprendimą 2010/318/ES dėl lengvatas gaunančių šalių, kurioms nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. galima taikyti specialią tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 732/2008 (4) jau bus gavusios lengvatas pagal specialią skatinamąją priemonę, turėtų išsaugoti šį statusą pratęstu dabartinės sistemos galiojimo laikotarpiu.

(7)

Reglamentą (EB) Nr. 732/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 732/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

Antraštė pakeičiama taip:

2)

8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa papildoma šiais punktais:

„c)

9 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje nurodytu tikslu – 2010 m. rugsėjo 1 d. turimais duomenimis, apskaičiuojant trejų metų iš eilės metinį vidurkį;

d)

9 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje nurodytu tikslu – 2012 m. rugsėjo 1 d. turimais duomenimis, apskaičiuojant trejų metų iš eilės metinį vidurkį.“

3)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje po a punkto ii papunkčio įterpiamas šis punktas:

„arba

iii)

iki 2011 m. spalio 31 d. – tokiu atveju speciali skatinamoji priemonė taikoma nuo 2012 m. sausio 1 d.;

arba

iv)

iki 2013 m. balandžio 30 d. – tokiu atveju speciali skatinamoji priemonė taikoma nuo 2013 m. liepos 1 d.;“;

b)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

antras sakinys pakeičiamas taip:

„Šalys, kurioms speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė taikoma remiantis 1 dalies a punkto i papunktyje nurodytu prašymu, neprivalo pateikti prašymo pagal 1 dalies a punkto ii, iii arba iv papunkčių nuostatas.“;

ii)

papildoma šia pastraipa:

„Šalys, kurioms speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė taikoma remiantis 1 dalies a punkto ii papunktyje nurodytu prašymu, neprivalo pateikti prašymo pagal 1 dalies a punkto iii arba iv papunkčių nuostatas. Šalys, kurioms speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė taikoma remiantis 1 dalies a punkto iii papunktyje nurodytu prašymu, neprivalo pateikti prašymo pagal 1 dalies a punkto iv papunkčio nuostatas.“

4)

10 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

b punkto pabaigoje pridedamas žodis „arba“;

b)

papildoma šiais punktais:

„c)

iki 2011 m. gruodžio 15 d. – jeigu prašymas pateikiamas pagal 9 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunkčio reikalavimus; arba

d)

iki 2013 m. birželio 15 d. – jeigu prašymas pateikiamas pagal 9 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunkčio reikalavimus.“

5)

32 straipsnio 2 dalyje žodžiai: „2011 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiami žodžiais: „2013 m. gruodžio 31 d. arba iki naujame reglamente nustatytos datos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtają dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2011 m. gegužės 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkė

GYŐRI E.


(1)  2011 m. kovo 24 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 211, 2008 8 6, p. 1.

(3)  OL L 334, 2008 12 12, p. 90.

(4)  OL L 142, 2010 6 10, p. 10.