24.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 136/105


2011 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 494/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (kadmis), klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 134, 2011 m. gegužės 21 d. )

3 puslapis, 2 straipsnio 2 pastraipa:

yra:

„Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 10 d.“,

turi būti:

„Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 10 d.“.

4 puslapis, priedas, 1 punktas, 1 iš dalies keičiamas punktas, 3 pastraipa:

yra:

„Išimties tvarka antra pastraipa netaikoma gaminiams, pateiktiems rinkai iki 2012 m. sausio 10 d.“,

turi būti:

„Išimties tvarka antra pastraipa netaikoma gaminiams, pateiktiems rinkai iki 2011 m. gruodžio 10 d.“.

5 puslapis, priedas, 2 punktas, 11 iš dalies keičiamas punktas:

yra:

„11.

Išimties tvarka 10 punktas netaikomas gaminiams, pateiktiems rinkai prieš 2012 m. sausio 10 d., ir senesniems nei 50 metų juvelyriniams gaminiams 2012 m. sausio 10 d.“,

turi būti:

„11.

Išimties tvarka 10 punktas netaikomas gaminiams, pateiktiems rinkai prieš 2011 m. gruodžio 10 d., ir senesniems nei 50 metų juvelyriniams gaminiams 2011 m. gruodžio 10 d.“.