6.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/2


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 436/2011

2011 m. gegužės 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 690/2008, pripažįstantis apsaugotas Bendrijos zonas, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 2 straipsnio 1 dalies h punktą,

atsižvelgdama į Čekijos, Graikijos, Prancūzijos ir Italijos pateiktus prašymus,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 690/2008 (2) tam tikros valstybės narės arba tam tikros valstybių narių teritorijos buvo pripažintos nuo tam tikrų kenksmingų organizmų apsaugotomis zonomis. Kai kuriais atvejais jos tokiomis buvo pripažintos ribotam laikotarpiui, kad atitinkama valstybė narė galėtų pateikti visą informaciją, kuri būtina įrodyti, kad konkrečių kenksmingų organizmų atitinkamoje valstybėje narėje ar teritorijoje nėra, arba galėtų įgyvendinti priemones konkrečiam organizmui likviduoti;

(2)

visa Graikijos teritorija buvo pripažinta nuo Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer ir Ips duplicatus Sahlberg apsaugota zona iki 2011 m. kovo 31 d.;

(3)

2010 m. Graikija atliko tyrimus ir pateikė Komisijai rezultatus pagal Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkto trečią ir penktą pastraipas. Po 2011 m. sausio 24–31 d. trukusio vizito Graikijoje Komisijos ekspertai patvirtino, kad ši valstybė narė ir toliau darė didelę su šių tyrimų rengimu, atlikimu ir jų rezultatų pateikimu susijusią pažangą. Tačiau būtina, kad Graikija įrodytų, kad pasiekta pažanga yra tvari;

(4)

pagal 2010 m. Graikijoje atliktų tyrimų rezultatus, vieninteliai nustatyti duomenys buvo apie Ips cembrae Heer, o apie kitus penkis atitinkamus organizmus duomenų nenustatyta. Atsižvelgiant į šiuos rezultatus ir Komisijos ekspertų vizito Graikijoje išvadas, tikslinga dar trejiems metams pripažinti Graikiją nuo minėtų organizmų apsaugota zona, kad Graikijai būtų suteikta pakankamai laiko rinkti ir pateikti informacijos, kuria būtų patvirtinta, kad minėtų organizmų (išskyrus Ips cembrae Heer) jos teritorijoje nėra, o dėl Ips cembrae Heer, kad Graikija galėtų įgyvendinti priemones šiam organizmui likviduoti, bei rinktų ir pateiktų informacijos, kuria būtų patvirtinta, kad šio organizmo jos teritorijoje nebėra;

(5)

visa Graikijos teritorija buvo pripažinta nuo Citrus tristeza viruso (Europos padermės) apsaugota zona. 2010 m. metinėje ataskaitoje dėl oficialių tyrimų šiam kenksmingam organizmui nustatyti Graikija nurodė, kad Argolidės prefektūroje nustatyti 104 šiuo kenksmingu organizmu užkrėsti medžiai. 2011 m. sausio 24–31 d. trukusio vizito Graikijoje metu Komisijos ekspertai atliko apžiūrą, po kurios patvirtinta, kad nepaisant likvidavimo priemonių, kurių ėmėsi Graikijos valdžios institucijos, ir kurios buvo neveiksmingos, minėta prefektūra mažiausiai paskutinius trejus metus buvo užkrėsta Citrus tristeza virusu (Europos padermėmis). Todėl turi būti laikoma, kad Citrus tristeza virusas (Europos padermės) yra paplitęs Argolidės prefektūroje. Todėl minėta prefektūra nebeturėtų būti pripažįstama nuo šio kenksmingo organizmo apsaugota zona;

(6)

visa Ispanijos teritorija buvo pripažinta nuo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. apsaugota zona. Ispanija pateikė informacijos, iš kurios matyti, kad Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. šiuo metu yra paplitusi Kastilijos ir Leono autonominėje srityje. Priemonės, kurių imtasi dvejus metus iš eilės, t. y. 2009 m. ir 2010 m., siekiant likviduoti šį kenksmingą organizmą, buvo neveiksmingos. Todėl Kastilija ir Leonas nebeturėtų būti pripažįstama nuo šio kenksmingo organizmo apsaugota zona;

(7)

visa Čekijos teritorija, tam tikri Prancūzijos regionai (Elzasas, Šampanė-Ardėnai ir Lotaringija) ir vienas Italijos regionas (Bazilikata) buvo pripažinti nuo vynuogių geltos organizmų, panašių į mikoplazmas, apsaugotomis zonomis iki 2011 m. kovo 31 d. Po šio pripažinimo Čekijos, Prancūzijos ir Italijos pateiktoje informacijoje įrodyta, kad šio kenksmingo organizmo šiose apsaugotose zonose nėra. Todėl visa Čekijos teritorija, Prancūzijos regionai Elzasas, Šampanė-Ardėnai ir Lotaringija ir Italijos regionas Bazilikata ir toliau turėtų būti pripažįstami nuo minėto organizmo apsaugotomis zonomis;

(8)

Italija pateikė prašymą Sardinijos regioną pripažinti nuo kenksmingo vynuogių geltos organizmo, panašaus į mikoplazmas, apsaugota zona. Remdamasi 2004–2010 m. atliktais tyrimais Italija pateikė įrodymų, kad nepaisant šiam organizmui paplisti palankių sąlygų, Sardinijos regione minėto kenksmingo organizmo nėra. Tačiau būtina atlikti tolesnius tyrimus. Šiuos tyrimus turėtų stebėti Komisijai pavaldūs ekspertai. Todėl Sardinija turėtų būti pripažįstama nuo vynuogių geltos organizmo, panašaus į mikoplazmas, apsaugota zona tik trejiems metams;

(9)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 690/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

dabartinis kai kurių apsaugotomis pripažintų zonų pripažinimo laikotarpis baigiasi 2011 m. kovo 31 d. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2011 m. balandžio 1 d., kad visos zonos nepertraukiamai galėtų būti pripažįstamos apsaugotomis;

(11)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 690/2008 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

a dalies 4, 5 ir 7–10 punktų antroje skiltyje po žodžio „Graikija“ žodžiai „(iki 2011 m. kovo 31 d.)“ pakeičiami žodžiais „(iki 2014 m. kovo 31 d.)“.

2.

b dalies 2 punkto antroje skiltyje po žodžio „Ispanija“ įterpiami žodžiai „(išskyrus Kastilijos ir Leono autonominę sritį)“.

3.

d dalis iš dalies keičiama taip:

a)

3 punkto antroje skiltyje po žodžio „Graikija“ įterpiami žodžiai „(išskyrus Argolidės prefektūrą)“;

b)

4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Vynuogių geltos organizmai, panašūs į mikoplazmas

Čekija, Prancūzija (Elzasas, Šampanė-Ardėnai ir Lotaringija), Italija ((Bazilikata) ir (Sardinija iki 2014 m. kovo 31 d.))“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  OL L 193, 2008 7 22, p. 1.