14.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 100/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 363/2011

2011 m. balandžio 13 d.

kuriuo dėl medžiagos izoeugenolio iš dalies keičiamas Reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 470/2009, nustatantį Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 (1), ypač į jo 14 straipsnį kartu su 17 straipsniu,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

Farmakologiškai aktyvių medžiagų, naudojamų Sąjungoje maistiniams gyvūnams skirtuose veterinariniuose vaistuose arba gyvulininkystėje naudojamuose biocidiniuose produktuose, didžiausia leidžiama koncentracija turėtų būti nustatoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 470/2009.

(2)

Farmakologiškai aktyvios medžiagos, jų klasifikacija ir didžiausia leidžiama koncentracija gyvūniniuose maisto produktuose nustatytos 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamosios koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose (2) priede.

(3)

Europos vaistų agentūrai pateiktas prašymas nustatyti izoeugenolio didžiausią leidžiamą koncentraciją (toliau – DLK) lašišoms ir vaivorykštiniams upėtakiams.

(4)

Veterinarinių vaistų komitetas rekomendavo nustatyti izoeugenolio DLK pelekinių žuvų rūšims, taikytiną raumenims ir odai natūraliu santykiu.

(5)

Todėl Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelė turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista, kad į ją būtų įtraukta izoeugenolio DLK pelekinių žuvų rūšims.

(6)

Tikslinga nustatyti tinkamą laikotarpį suinteresuotosioms šalims imtis priemonių, kurių gali reikėti, kad būtų laikomasi naujai nustatytos DLK.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. liepos 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 152, 2009 6 16, p. 11.

(2)  OL L 15, 2010 1 20, p. 1.


PRIEDAS

Į Reglamento (ES) Nr. 37/2010 priedo 1 lentelę abėcėlės tvarka įtraukta ši medžiaga:

Farmakologiškai aktyvi medžiaga

Žymeklio likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

Kitos nuostatos (pagal Reglamento (EB) Nr. 470/2009 14 straipsnio 7 dalį)

Terapinė klasifikacija

„Izoeugenolis

Izoeugenolis

Pelekinės žuvys

6 000 μg/kg

Raumenys ir oda natūraliu santykiu

Netaikoma

Nervų sistemą veikiančios veikliosios medžiagos, centrinę nervų sistemą veikiančios veikliosios medžiagos“