11.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 211/2011

2011 m. vasario 16 d.

dėl piliečių iniciatyvos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 24 straipsnio pirmą pastraipą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavę įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (3),

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos sutartimi (toliau – ES sutartis) numatant Europos piliečių iniciatyvą sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos veikimas, inter alia, kiekvienam piliečiui suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Taikant šią procedūrą, piliečiai gali tiesiogiai kreiptis į Komisiją prašydami ir ragindami, kad ji pateiktų pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto, kuriuo siekiama įgyvendinti Sutartis, ir ši galimybė panaši į Europos Parlamentui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 225 straipsnį ir Tarybai pagal SESV 241 straipsnį suteiktą teisę.

(2)

Šios procedūros ir sąlygos, kurias reikia taikyti siekiant įgyvendinti piliečių iniciatyvą, turėtų būti aiškios, paprastos, lengvos taikyti ir turėtų atitikti piliečių iniciatyvos pobūdį, kad būtų skatinamas piliečių dalyvavimas, o Sąjunga būtų prieinamesnė. Jos taip pat turėtų padėti pasiekti deramą teisių ir pareigų pusiausvyrą.

(3)

Jomis taip pat reikėtų užtikrinti, kad Sąjungos piliečiai turėtų panašias sąlygas paremti piliečių iniciatyvą, nepaisant to, iš kurios valstybės narės jie yra.

(4)

Piliečių pageidavimu Komisija turėtų suteikti piliečiams informacijos ir neoficialių patarimų, susijusių su piliečių iniciatyvomis, ypač dėl registravimo reikalavimų.

(5)

Reikia nustatyti minimalų valstybių narių, iš kurių turi būti piliečiai, skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, kartu užtikrinant, kad šią priemonę būtų paprasta naudoti, šis skaičius turėtų būti ketvirtadalis valstybių narių.

(6)

Todėl taip pat tikslinga nustatyti minimalų pasirašiusiųjų, kurie būtų iš kiekvienos iš šių valstybių narių, skaičių. Siekiant užtikrinti panašias sąlygas piliečiams paremti piliečių iniciatyvą, tas minimalus skaičius turėtų būti atvirkščiai proporcingas. Siekiant aiškumo kiekvienai valstybei narei tie minimalūs skaičiai turėtų būti nurodyti šio reglamento priede. Minimalus pasirašiusiųjų skaičius kiekvienoje valstybėje narėje turėtų atitikti Europos Parlamento narių, išrinktų kiekvienoje valstybėje narėje, skaičių, padaugintą iš 750. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies pakeisti tą priedą, kad būtų atspindėtas bet koks Europos Parlamento sudėties pasikeitimas.

(7)

Tikslinga nustatyti minimalų amžių, kurio sulaukus galima pritarti piliečių iniciatyvai. Tai turėtų atitikti amžių, kurio sulaukę piliečiai gali balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą.

(8)

Norint, kad piliečių iniciatyva būtų sėkmingai vykdoma, reikia minimalios organizuotos struktūros. Tai turėtų būti piliečių komitetas, kurį sudarytų fiziniai asmenys (organizatoriai) bent iš septynių skirtingų valstybių narių siekiant skatinti, kad būtų keliami Europos masto klausimai ir palaikomas šių klausimų svarstymas. Siekdamas skaidrumo ir sklandaus bei veiksmingo informavimo piliečių komitetas turėtų paskirti atstovus, kurie visos procedūros metu palaikytų ryšius tarp piliečių komiteto ir Sąjungos institucijų.

(9)

Subjektai, ypač organizacijos, kurios pagal Sutartis prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią, turėtų galėti skatinti piliečių iniciatyvą ir tai turi daryti visiškai skaidriai.

(10)

Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą bei išvengti padėties, kai parašai renkami dėl siūlomos piliečių iniciatyvos, kuri neatitinka šiame reglamente nustatytų sąlygų, turėtų būti privaloma, prieš pradedant iš piliečių rinkti reikalingus pritarimo pareiškimus, tokias iniciatyvas užregistruoti tam skirtoje Komisijos interneto svetainėje. Visas siūlomas piliečių iniciatyvas, kurios atitinka šiame Reglamente nustatytas sąlygas, turėtų registruoti Komisija. Komisija turėtų registruoti pranešimus, laikydamasi bendrų gero administravimo principų.

(11)

Kai siūloma piliečių iniciatyva užregistruojama, organizatoriai gali iš piliečių surinkti pritarimo pareiškimus.

(12)

Tikslinga šio reglamento priede nustatyti pritarimo pareiškimo formą, kurioje būtų nurodomi duomenys, reikalingi valstybių narių atliekamo tikrinimo tikslais. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies keisti tą priedą, kaip numatyta SESV 290 straipsnyje, atsižvelgiant į valstybių narių jai perduotą informaciją.

(13)

Tinkamai laikydamiesi principo, pagal kurį tie asmens duomenys turi būti tinkami, aktualūs ir jų apimtis ne didesnė nei reikalinga tikslui, kuriam jie renkami, pasiekti, pasirašiusieji pasiūlytą piliečių iniciatyvą turi pateikti asmens duomenis, įskaitant, prireikus, asmens kodą ar asmens tapatybės dokumento numerį, jei to reikia valstybių narių pateiktiems pritarimo pareiškimams patikrinti pagal nacionalinę teisę ir praktiką.

(14)

Siekiant tinkamai panaudoti moderniąsias technologijas kaip dalyvaujamosios demokratijos priemonę, tikslinga nustatyti galimybę pritarimo pareiškimus rinkti tiek popierine forma, tiek internetu. Internetinėse pritarimo pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, kad, inter alia, būtų galima užtikrinti saugų duomenų surinkimą ir saugojimą. Tuo tikslu Komisija turėtų nustatyti išsamias internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas.

(15)

Valstybėms narėms prieš surenkant pritarimo pareiškimus tikslinga tikrinti internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų atitiktį šio reglamento reikalavimams.

(16)

Komisija turėtų parengti atvirą programinę įrangą, turinčią atitinkamas technines ir saugumo priemones, kurių reikia siekiant įvykdyti šio reglamento nuostatas, susijusias su duomenų rinkimo internetu sistemomis.

(17)

Tikslinga užtikrinti, kad pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimai būtų surinkti per konkretų terminą. Siekiant užtikrinti, kad pasiūlytos piliečių iniciatyvos išliktų svarbios, kartu turint omenyje, kaip sunku visoje Sąjungoje surinkti pritarimo pareiškimus, terminas neturėtų būti ilgesnis nei 12 mėnesių nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos.

(18)

Tikslinga nustatyti tai, kad tais atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimų, kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už savo pasirašiusiųjų surinktų pritarimo pareiškimų tikrinimą ir tvirtinimą. Atsižvelgiant į poreikį apriboti valstybių narių administracinę naštą, jos per tris mėnesius nuo prašymo patvirtinti gavimo turėtų atlikti tinkamus patikrinimus, kurie gali būti grindžiami atsitiktine atranka, ir išduoti dokumentą, kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

(19)

Organizatoriai, prieš pateikdami piliečių iniciatyvą Komisijai, turėtų užtikrinti, kad laikomasi visų šiame reglamente nustatytų sąlygų.

(20)

Komisija turėtų išnagrinėti piliečių iniciatyvą ir atskirai pateikti teisines ir politines išvadas. Ji taip pat per tris mėnesius turėtų nurodyti veiksmus, kurių ketina dėl jos imtis. Kad įrodytų, jog piliečių iniciatyvą palaiko bent milijonas Sąjungos piliečių ir kruopščiai išnagrinėti galimi tolesni veiksmai dėl šios iniciatyvos, Komisija turėtų aiškiai, suprantamai ir išsamiai paaiškinti veiksmų, kurių ji ketina imtis, priežastis, ir, atitinkamai, jei Komisija neplanuotų imtis jokių veiksmų, taip pat paaiškinti, kodėl ji neketina imtis jokių veiksmų. Komisijai gavus piliečių iniciatyvą, kurią remia reikalingas pasirašiusiųjų skaičius ir kuri atitinka kitus šio reglamento reikalavimus, organizatoriams turėtų būti suteikta teisė pristatyti tą iniciatyvą viešajame klausyme Sąjungos lygmeniu.

(21)

Pagal šį reglamentą atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikoma visa 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (4). Todėl siekiant teisinio tikrumo tikslinga išaiškinti, kad piliečių iniciatyvos organizatoriai ir kompetentingos valstybių narių institucijos yra duomenų valdytojai, kaip nustatyta Direktyvoje 95/46/EB, ir numatyti maksimalų laikotarpį, kurį galima saugoti asmens duomenis, surinktus piliečių iniciatyvos tikslais. Veikdami kaip duomenų valdytojai, organizatoriai turi imtis visų reikiamų priemonių, kad laikytųsi Direktyva 95/46/EB nustatytų pareigų, visų pirma susijusių su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo saugumu, informacijos teikimu ir duomenų subjekto teisėmis susipažinti su savo asmenine informacija, taip pat ją pataisyti ir ištrinti.

(22)

Taikomos visos Direktyvos 95/46/EB III skyriaus „Teisės gynimo būdai, turtinė atsakomybė ir sankcijos“ nuostatos, kiek tai susiję su pagal šį reglamentą atliekamu duomenų tvarkymu. Piliečių iniciatyvos organizatorius už jų padarytą žalą pagal taikytiną nacionalinę teisę turėtų būti galima patraukti atsakomybėn. Be to, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad organizatoriams būtų taikomos atitinkamos sankcijos už šio reglamento pažeidimus.

(23)

Pagal šį reglamentą Komisijos atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomas visas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (5).

(24)

Kad būtų galima patenkinti būsimus pritaikymo poreikius ir pakeisti šio reglamento priedus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus pagal SESV 290 straipsnį. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant konsultacijas su ekspertais.

(25)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (6).

(26)

Reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir atsižvelgiama į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintus principus, visų pirma jos 8 straipsnį, kuriame teigiama, kad kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą.

(27)

Buvo konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė nuomonę (7),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos piliečių iniciatyvos procedūros ir sąlygos, kaip numatyta ES sutarties 11 straipsnyje ir SESV 24 straipsnyje.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   piliečių iniciatyva– Komisijai pagal šį reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje Komisija raginama neviršydama savo įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, kurie yra bent iš ketvirtadalio visų valstybių narių;

2.   pasirašiusieji– Sąjungos piliečiai, kurie, užpildydami pritarimo tam tikrai piliečių iniciatyvai pareiškimo formą, pritarė tai piliečių iniciatyvai;

3.   organizatoriai– fiziniai asmenys, sudarantys piliečių komitetą, kuris rengia piliečių iniciatyvą ir ją pateikia Komisijai.

3 straipsnis

Reikalavimai organizatoriams ir pasirašiusiesiems

1.   Organizatoriai turi būti Sąjungos piliečiai ir būti tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą.

2.   Organizatoriai sudaro piliečių komitetą mažiausiai iš septynių asmenų, kurie gyvena mažiausiai septyniose skirtingose valstybėse narėse.

Organizatoriai paskiria vieną atstovą ir vieną pavaduotoją (kontaktinius asmenis), kurie visos procedūros metu palaiko ryšius tarp piliečių komiteto ir Sąjungos institucijų ir yra įgalioti kalbėti ir veikti piliečių komiteto vardu (atstovai ryšiams).

Organizatoriai, kurie yra Europos Parlamento nariai, sudarant piliečių komitetą neskaičiuojami tam, kad būtų pasiektas mažiausias reikalingas narių skaičius.

Siekiant registruoti pasiūlytą piliečių iniciatyvą pagal 4 straipsnį, Komisija atsižvelgia tik į informaciją dėl septynių piliečių komiteto narių, kurie reikalingi siekiant atitikti šio straipsnio 1 dalyje ir šioje dalyje nustatytus reikalavimus.

3.   Komisija gali paprašyti organizatorių pateikti tinkamų įrodymų, kad yra įvykdyti 1 ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai.

4.   Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ir tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti rinkimuose į Europos Parlamentą.

4 straipsnis

Pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracija

1.   Prieš pradėdami iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pasiūlytai iniciatyvai pareiškimus, organizatoriai turi ją užregistruoti Komisijoje ir pateikti II priede nurodytą informaciją, visų pirma apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą.

Ta informacija pateikiama viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų Komisijos tam skirtame internetiniame registre (toliau – registras).

Organizatoriai registrui ir tam tikrais atvejais savo interneto svetainėje turi nuolat pateikti atnaujintą informaciją apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos paramos ir finansavimo šaltinius.

Kai registracija patvirtinta pagal 2 dalį, organizatoriai gali pateikti pasiūlytą piliečių iniciatyvą kitomis oficialiomis Sąjungos kalbomis ir ją įtraukti į registrą. Organizatoriai atsakingi už pasiūlytos piliečių iniciatyvos vertimą į kitas oficialias Sąjungos kalbas.

Komisija sukuria kontaktinį centrą, kuris teikia informaciją ir pagalbą.

2.   Per du mėnesius nuo II priede nurodytos informacijos gavimo dienos Komisija registruoja pasiūlytą piliečių iniciatyvą, suteikdama jai unikalų numerį ir išsiunčia patvirtinimą organizatoriams, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

pagal 3 straipsnio 2 dalį sudarytas piliečių komitetas ir paskirti atstovai ryšiams;

b)

nėra taip, kad pasiūlyta piliečių iniciatyva akivaizdžiai nepatektų į Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis;

c)

pasiūlyta piliečių iniciatyva nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji nėra lengvabūdiška ar nepagrįsta; ir

d)

pasiūlyta piliečių iniciatyva akivaizdžiai neprieštarauja Sąjungos vertybėms, nustatytoms pagal ES sutarties 2 straipsnį.

3.   Komisija atsisako registruoti iniciatyvą, jei neįvykdytos 2 dalyje nurodytos sąlygos.

Jei Komisija atsisako registruoti pasiūlytą iniciatyvą, ji praneša organizatoriams apie tokio atsisakymo priežastis ir apie visas galimas teismines ir neteismines teisės gynimo priemones, kurių jie gali imtis.

4.   Pasiūlyta ir užregistruota piliečių iniciatyva viešai paskelbiama registre. Nepažeidžiant duomenų subjektų Reglamente (EB) Nr. 45/2001 numatytų teisių, duomenų subjektai turi teisę prašyti panaikinti jų asmens duomenis iš registro pasibaigus dvejiems metams nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos.

5.   Organizatoriai gali atsiimti pasiūlytą piliečių iniciatyvą, kuri buvo užregistruota, bet kuriuo momentu iki pritarimo pareiškimų pateikimo pagal 8 straipsnį. Tokiu atveju į registrą įrašoma atitinkama nuoroda.

5 straipsnis

Pritarimo pareiškimų rinkimo procedūros ir sąlygos

1.   Organizatoriai yra atsakingi už pritarimo pasiūlytai piliečių iniciatyvai, užregistruotai pagal 4 straipsnį, pareiškimų surinkimą iš pasirašiusiųjų.

Surenkant pritarimo pareiškimus, galima naudoti tik tas formas, kurios atitinka III priede pateiktus modelius ir kurios yra pateiktos vienu iš kalbų variantų, įtrauktų į registrą tai pasiūlytai piliečių iniciatyvai. Prieš pradėdami iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pareiškimus, organizatoriai užpildo III priede nurodytas formas. Formose pateikiama informacija atitinka registre nurodytą informaciją.

2.   Organizatoriai pritarimo pareiškimus gali rinkti popierine forma arba elektroniniu būdu. Jei pritarimo pareiškimai renkami internetu, taikomas 6 straipsnis.

Taikant šį reglamentą, pritarimo pareiškimai, kurie yra pasirašyti elektroniniu būdu naudojant saugų elektroninį parašą, kaip apibrėžta 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (8), laikomi lygiaverčiais popierine forma pateiktiems pritarimo pareiškimams.

3.   Pasirašiusieji turi užpildyti organizatorių jiems pateiktas pritarimo pareiškimo formas. Jie nurodo tik asmens duomenis, kurie reikalingi valstybėms narėms atliekant patikrinimą, kaip nurodyta III priede.

Pasirašiusieji konkrečiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai gali pritarti tik vieną kartą.

4.   Valstybės narės praneša Komisijai apie visus III priede pateiktos informacijos pakeitimus. Atsižvelgdama į tuos pakeitimus, Komisija, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 17 straipsnį ir laikydamasi 18 ir 19 straipsniuose nustatytų sąlygų, gali patvirtinti III priedo pakeitimus.

5.   Visi pritarimo pareiškimai renkami po pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių.

Pasibaigus šiam laikotarpiui, registre nurodoma, kad laikotarpis baigėsi ir, prireikus, pažymima, kad buvo surinktas reikalingas pritarimo pareiškimų skaičius.

6 straipsnis

Internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos

1.   Tais atvejais, kai pritarimo pareiškimai renkami internetu, iš internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos gauti duomenys saugomi valstybės narės teritorijoje.

Internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema pagal 3 dalį sertifikuojama toje valstybėje narėje, kurioje bus saugomi naudojant internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą surinkti duomenys. Rinkdami pritarimo pareiškimus keliose ar visose valstybėse narėse, organizatoriai gali naudoti vieną internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą.

Pritarimo pareiškimo formų modeliai gali būti pritaikyti internetiniam rinkimui.

2.   Organizatoriai užtikrina, kad pritarimo pareiškimams surinkimui naudojama internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka 4 dalį.

Prieš pradėdami rinkti pritarimo pareiškimus, organizatoriai prašo atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtinti, kad tam tikslui naudojama internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka 4 dalį.

Organizatoriai gali pradėti rinkti pritarimo pareiškimus naudojant internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą, kai gauna 3 dalyje nurodytą sertifikatą. Organizatoriai tokio sertifikato kopiją viešai paskelbia interneto svetainėje, kurioje pateikiama internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema.

Ne vėliau kaip 2012 m. sausio 1 d. Komisija parengia ir vėliau prižiūri atvirą programinę įrangą, kuri apima susijusius techninius ir saugumo aspektus, būtinus šio reglamento nuostatoms dėl internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų įgyvendinti. Programine įranga galima naudotis nemokamai.

3.   Jeigu internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka 4 dalį, atitinkama kompetentinga institucija per mėnesį išduoda sertifikatą pagal IV priede pateiktą modelį.

Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių narių kompetentingų institucijų išduotus sertifikatus.

4.   Internetinėse pritarimo pareiškimų rinkimo sistemose įdiegtos atitinkamos saugumo ir techninės priemonės, kuriomis užtikrinama, kad:

a)

internetinę pritarimo pareiškimo formą galėtų pateikti tik fiziniai asmenys;

b)

kad internetu suteikta informacija būtų saugiai renkama ir saugoma, siekiant užtikrinti, inter alia, kad ji negalėtų būti pakeista ar panaudota bet kokiu kitu tikslu nei pritarimui konkrečiai piliečių iniciatyvai išreikšti, ir asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neleistino atskleidimo ar prieigos apsaugoti;

c)

sistema galėtų sukurti pritarimo pareiškimus tokia forma, kuri atitiktų III priede pateiktus modelius, kad valstybės narės galėtų juos patikrinti pagal 8 straipsnio 2 dalį.

5.   Ne vėliau kaip 2012 m. sausio 1 d. Komisija priima 4 dalies įgyvendinimui skirtas technines specifikacijas pagal 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

7 straipsnis

Minimalus pasirašiusiųjų valstybėje narėje skaičius

1.   Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą yra iš bent ketvirtadalio valstybių narių.

2.   Pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos metu bent ketvirtadalyje valstybių narių pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau minimalų I priede nurodytų piliečių skaičių. Tie minimalūs skaičiai atitinka Europos Parlamento narių, išrinktų kiekvienoje valstybėje narėje, skaičių, padaugintą iš 750.

3.   Komisija, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 17 straipsnį ir laikydamasi 18 ir 19 straipsniuose nustatytų sąlygų, priima atitinkamus I priedo pakoregavimus, kad būtų atspindėti bet kokie Europos Parlamento sudėties pasikeitimai.

4.   Pasirašiusieji laikomi iš tos valstybės narės, kuri atsako už tai, kad jų pritarimo pareiškimas būtų patikrintas pagal 8 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

8 straipsnis

Valstybių narių atliekamas pritarimo pareiškimų tikrinimas ir tvirtinimas

1.   Iš pasirašiusiųjų surinkę reikalingus pritarimo pareiškimus pagal 5 ir 7 straipsnius, organizatoriai pateikia pritarimo pareiškimus popierine arba elektronine forma atitinkamoms 15 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms patikrinti ir patvirtinti. Šiuo tikslu organizatoriai naudoja V priede pateiktą formą ir popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus atskiria nuo tų pritarimo pareiškimų, kurie buvo pasirašyti elektroniniu būdu naudojant saugų elektroninį parašą, bei nuo tų, kurie buvo surinkti naudojant internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą.

Organizatoriai pritarimo pareiškimus pateikia atitinkamai valstybei narei tokia tvarka:

a)

pasirašiusiojo gyvenamosios vietos ar pilietybės valstybei narei, kaip nurodyta III priedo C dalies 1 punkte; arba

b)

valstybei narei, kuri išdavė pritarimo pareiškime nurodytą asmens kodą ar asmens tapatybės dokumentą, kaip nurodyta III priedo C dalies 2 punkte.

2.   Kompetentingos institucijos per ne daugiau kaip tris mėnesius nuo prašymo gavimo tinkamai patikrina pritarimo pareiškimus, atitinkamai laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir nacionalinės praktikos. Tuo pagrindu organizatoriams jos išduoda sertifikatą pagal VI priede pateiktą modelį, kuriuo patvirtinamas iš atitinkamos valstybės narės gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

Tikrinant pritarimo pareiškimus nereikalaujama patvirtinti parašų autentiškumo.

3.   2 dalyje nurodytas sertifikatas išduodamas nemokamai.

9 straipsnis

Piliečių iniciatyvos teikimas Komisijai

Organizatoriai, gavę 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus sertifikatus, gali pateikti piliečių iniciatyvą Komisijai kartu su informacija apie gautą iniciatyvos finansavimą ir paramą jai, jeigu laikomasi visų šiame reglamente nustatytų atitinkamų procedūrų ir reikalavimų. Ši informacija skelbiama registre.

Iš bet kokio šaltinio gautos paramos ir finansavimo suma, kurią viršijus privaloma teikti informaciją, turi atitikti 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių (9).

Šio straipsnio tikslu organizatoriai naudoja VII priede nurodytą formą ir kartu su užpildyta forma pateikia 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų sertifikatų kopijas popierine arba elektronine forma.

10 straipsnis

Komisijos atliekama piliečių iniciatyvos nagrinėjimo procedūra

1.   Komisija, gavusi piliečių iniciatyvą pagal 9 straipsnį:

a)

nedelsdama paskelbia piliečių iniciatyvą registre;

b)

tinkamu lygmeniu priima organizatorius, sudarydama jiems galimybes išsamiai paaiškinti piliečių iniciatyvoje keliamus klausimus;

c)

per tris mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame pateikia savo teisines ir politines išvadas dėl piliečių iniciatyvos, nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina imtis ir dėl kokių priežasčių imasi tokių veiksmų ar ne.

2.   Apie 1 dalies c punkte paminėtą pranešimą pranešama organizatoriams ir Europos Parlamentui bei Tarybai ir jis paskelbiamas viešai.

11 straipsnis

Viešasis svarstymas

Jei įvykdytos 10 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytos sąlygos, per 10 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą terminą organizatoriams suteikiama galimybė pristatyti piliečių iniciatyvą viešajame svarstyme. Komisija ir Europos Parlamentas užtikrina, kad šis svarstymas būtų organizuojamas Europos Parlamente, prireikus su kitomis Sąjungos institucijomis ir įstaigomis, kurios gali pageidauti dalyvauti, ir kad Komisijai būtų atstovaujama atitinkamu lygmeniu.

12 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

1.   Piliečių iniciatyvos organizatoriai ir valstybės narės kompetentingos institucijos, tvarkydamos asmens duomenis pagal šį Reglamentą, laikosi Direktyvos 95/46/EB ir pagal ją priimtų nacionalinių nuostatų.

2.   Atitinkamo asmens duomenų tvarkymo tikslais piliečių iniciatyvos organizatoriai ir pagal 15 straipsnio 2 dalį paskirtos kompetentingos institucijos laikomi duomenų valdytojais pagal Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnio d dalį.

3.   Organizatoriai užtikrina, kad asmens duomenys, surinkti tam tikrai piliečių iniciatyvai, nebūtų naudojami jokiam kitam tikslui nei nurodyta iniciatyvos pritarime ir sunaikina visus gautus pritarimo tai piliečių iniciatyvai pareiškimus ir jų kopijas praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo iniciatyvos pateikimo Komisijai pagal 9 straipsnį arba ne daugiau kaip 18 mėnesių nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

4.   Kompetentinga institucija asmens duomenis, kuriuos ji gauna tam tikrai piliečių iniciatyvai, naudoja tik tam, kad būtų patikrinti pritarimo pareiškimai pagal 8 straipsnio 2 dalį, ir sunaikina visus pritarimo pareiškimus ir jų kopijas praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo tame straipsnyje minimo sertifikato išdavimo.

5.   Pritarimo tam tikrai piliečių iniciatyvai pareiškimus ir jų kopijas prireikus galima saugoti ilgiau nei numatyta 3 ir 4 dalyse vykstant teisiniam ar administraciniam procesui, susijusiam su pasiūlyta piliečių iniciatyva. Organizatoriai ir kompetentinga institucija sunaikina visus pritarimo pareiškimus ir jų kopijas vėliausiai per vieną savaitę nuo minėto proceso baigimo priimant galutinį sprendimą dienos.

6.   Organizatoriai įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo ar prieigos, ypač tais atvejais, kai tvarkomi duomenys perduodami tinklu, ir nuo bet kokių kitų neteisėtų tvarkymo būdų.

13 straipsnis

Atsakomybė

Organizatorius už žalą, padarytą organizuojant piliečių iniciatyvą, pagal taikytinus nacionalinius įstatymus galima patraukti atsakomybėn.

14 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės užtikrina, kad organizatoriams būtų taikomos atitinkamos sankcijos už šio reglamento pažeidimus, visų pirma už:

a)

neteisingus organizatorių pareiškimus;

b)

nesąžiningą duomenų naudojimą.

2.   1 dalyje nurodytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

15 straipsnis

Kompetentingos valstybių narių institucijos

1.   Įgyvendindamos 6 straipsnio 3 dalį, valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, atsakingas už toje dalyje nurodyto sertifikato išdavimą.

2.   Įgyvendindama 8 straipsnio 2 dalį, kiekviena valstybė narė paskiria vieną kompetentingą instituciją, atsakingą už pritarimo pareiškimų tikrinimo proceso koordinavimą ir toje dalyje nurodytų sertifikatų išdavimą.

3.   Praėjus ne daugiau kaip 2012 m. kovo 1 d. valstybės narės Komisijai perduoda kompetentingų institucijų pavadinimus ir adresus.

4.   Komisija viešai skelbia kompetentingų institucijų sąrašą.

16 straipsnis

Priedų keitimas

Komisija, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 17 straipsnį ir laikydamasi 18 ir 19 straipsniuose nustatytų sąlygų, gali priimti šio reglamento priedų pakeitimus laikydamasi atitinkamų šio reglamento nuostatų apimties.

17 straipsnis

Delegavimas

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 16 straipsnyje nurodytus deleguotus teisės aktus neribotam laikotarpiui.

2.   Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.   Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 18 ir 19 straipsniuose nustatytų sąlygų.

18 straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 16 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2.   Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją per protingą terminą iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

3.   Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

19 straipsnis

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1.   Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviems mėnesiams.

2.   Jeigu praėjus 1 dalyje nurodytam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, deleguotas teisės aktas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo nuostatose nurodytą dieną.

Deleguotas teisės aktas gali būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informavo Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.

3.   Jeigu Europos Parlamentas ar Taryba per 1 dalyje nurodytą laikotarpį pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.

20 straipsnis

Komitetas

1.   Įgyvendinant 6 straipsnio 5 dalį, Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

21 straipsnis

Pranešimas apie nacionalines nuostatas

Kiekviena valstybė narė Komisijai praneša apie konkrečias nuostatas, kurias ji priima, kad įgyvendintų šį reglamentą.

Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

22 straipsnis

Peržiūros nuostata

Ne vėliau kaip 2015 m. balandžio 1 d. ir kas trejus metus po to Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą.

23 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2011 m. vasario 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

MARTONYI J.


(1)  OL C 44, 2011 2 11, p. 182.

(2)  OL C 267, 2010 10 1, p. 57.

(3)  2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(7)  OL C 323, 2010 11 30, p. 1.

(8)  OL L 13, 2000 1 19, p. 12.

(9)  OL L 297, 2003 11 15, p. 1.


I PRIEDAS

MINIMALUS PASIRAŠIUSIŲJŲ VALSTYBĖJE NARĖJE SKAIČIUS

Belgija

16 500

Bulgarija

12 750

Čekija

16 500

Danija

9 750

Vokietija

74 250

Estija

4 500

Airija

9 000

Graikija

16 500

Ispanija

37 500

Prancūzija

54 000

Italija

54 000

Kipras

4 500

Latvija

6 000

Lietuva

9 000

Liuksemburgas

4 500

Vengrija

16 500

Malta

3 750

Nyderlandai

18 750

Austrija

12 750

Lenkija

37 500

Portugalija

16 500

Rumunija

24 750

Slovėnija

5 250

Slovakija

9 750

Suomija

9 750

Švedija

13 500

Jungtinė Karalystė

54 000


II PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI REGISTRUOJANT PASIŪLYTĄ PILIEČIŲ INICIATYVĄ

Piliečių iniciatyvą registruojant Komisijos internetiniame registre, pateikiama tokia informacija:

1.

pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas (ne daugiau kaip 100 ženklų);

2.

iniciatyvos dalykas (ne daugiau kaip 200 ženklų);

3.

pasiūlytos piliečių iniciatyvos, dėl kurios Komisija raginama imtis veiksmų, tikslus aprašas (ne daugiau kaip 500 ženklų);

4.

Sutarčių nuostatos, kurias organizatoriai laiko svarbiomis pasiūlytai iniciatyvai;

5.

septynių piliečių komiteto narių išsamūs vardai ir pavardės, adresai, pilietybės ir gimimo datos, konkrečiai nurodant atstovą ir pavaduotoją bei jų el. pašto adresus (1);

6.

visi paramos ir finansavimo pasiūlytai piliečių iniciatyvai šaltiniai registracijos metu (1).

Daugiau informacijos apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą, tikslus ir priežastis organizatoriai gali pateikti priede. Jei nori, jie taip pat gali pateikti teisės akto projekto tekstą.


(1)  Informacija dėl privatumo: duomenų subjektai yra informuojami, kad šiuos asmens duomenis Komisija renka pasiūlytos iniciatyvos tikslais pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 11 straipsnį. Komisijos internetiniame registre visuomenei bus pateikiami tik organizatorių išsamūs vardai ir pavardės, asmenų ryšiams el. pašto adresai ir informacija, susijusi su paramos ir finansavimo šaltiniais. Duomenų subjektai turi teisę prieštarauti, kad būtų skelbiami jų asmens duomenys dėl teisiškai pagrįstų priežasčių, susijusių su konkrečia jų situacija, ir bet kada reikalauti ištaisyti arba pašalinti šiuos duomenis iš Komisijos internetinio registro, praėjus dvejų metų laikotarpiui nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos.


III PRIEDAS

Image

Image

Image

Image

C DALIS

1.

Valstybių narių, kurios nereikalauja pateikti asmens kodo ar asmens tapatybės dokumento numerio, sąrašas (pritarimo pareiškimo formos A dalis):

Valstybė narė

Pasirašiusieji, kurių pritarimo pareiškimas turi būti pateiktas atitinkamai valstybei narei

Belgija

Belgijos gyventojai

Belgijos piliečiai, gyvenantys už šalies ribų, jei yra pranešę nacionalinėms valdžios institucijoms apie savo gyvenamąją vietą

Danija

Danijos gyventojai

Danijos piliečiai, gyvenantys už šalies ribų, jei yra pranešę nacionalinėms valdžios institucijoms apie savo gyvenamąją vietą

Vokietija

Vokietijos gyventojai

Vokietijos piliečiai, gyvenantys už šalies ribų, jei yra pranešę nacionalinėms valdžios institucijoms apie savo gyvenamąją vietą

Estija

Estijos gyventojai

Estijos piliečiai, gyvenantys už šalies ribų

Airija

Airijos gyventojai

Nyderlandai

Nyderlandų gyventojai

Slovakija

Slovakijos gyventojai

Slovakijos piliečiai, gyvenantys už šalies ribų

Suomija

Suomijos gyventojai

Suomijos piliečiai, gyvenantys už šalies ribų

Jungtinė Karalystė

Jungtinės Karalystės gyventojai

2.

Valstybių narių, kurios reikalauja pateikti asmens kodą ir (arba) asmens tapatybės dokumento numerį, sąrašas (kaip nurodyta toliau, pritarimo pareiškimo formos B dalis):

 

BULGARIJA

Единен граждански номер (asmens kodas)

 

ČEKIJA

Občanský průkaz (nacionalinė asmens tapatybės kortelė)

Cestovní pas (pasas)

 

GRAIKIJA

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (asmens tapatybės kortelė)

Διαβατήριο (pasas)

Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (leidimas gyventi/leidimas nuolat gyventi)

 

ISPANIJA

Documento Nacional de Identidad (asmens tapatybės kortelė)

Pasaporte (pasas)

 

PRANCŪZIJA

Passeport (pasas)

Carte nationale d'identité (nacionalinė asmens tapatybės kortelė)

Titre de séjour (leidimas gyventi)

Permis de conduire (vairuotojo pažymėjimas)

Kiti:

Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire (Parlamento nario asmens tapatybės kortelė su nuotrauka, kurią išdavė Parlamentinės asamblėjos pirmininkas);

Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat (vietos valdžios atstovo asmens tapatybės kortelė su nuotrauka, kurią išdavė valstybės pareigūnas);

Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (geltonos spalvos arba trispalvis kovotojo pažymėjimas);

Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie (invalidumo arba karo invalido pažymėjimas su nuotrauka);

Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie (valstybės pareigūno pažymėjimas su nuotrauka);

Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (karinės institucijos išduota asmens tapatybės kortelė arba laisvo judėjimo pažymėjimas su nuotrauka);

Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat (medžioklės leidimas su nuotrauka, kurį išdavė valstybės pareigūnas);

Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi no 69–3 du 3 janvier 1969 (laisvo judėjimo knygelė, išduota prefekto pagal 1969 m. sausio 3 d. Įstatymą Nr. 69–3);

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7o) de l’article 138 du code de procédure pénale (asmens tapatybę patvirtinantis kvitas teisminės kontrolės atveju, išduodamas vietoj asmens tapatybės dokumento, taikant Baudžiamojo proceso kodekso 138 straipsnio 7 dalies devintą pastraipą);

Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (prašymą išduoti nacionalinę asmens tapatybės kortelę arba pasą patvirtinantis dokumentas su prašymą pateikusio asmens nuotrauka, kurį komuna išdavė ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui ir kuris patvirtintas komunos spaudu).

 

ITALIJA

Passaporto (pasas), inclusa l'indicazione dell'autoritá di rilascio (įskaitant pasą išdavusią instituciją)

Carta de identitá (asmens tapatybės kortelė), inclusa l'indicazione dell'autoritá di rilascio (įskaitant asmens tapatybės kortelę išdavusią instituciją)

 

KIPRAS

Δελτίο Ταυτότητας (piliečio arba gyventojo asmens tapatybės kortelė)

Διαβατήριο (pasas)

 

LATVIJA

Personas kods (asmens kodas)

 

LIETUVA

Asmens kodas

 

LIUKSEMBURGAS

Numéro d’identification national (numéro inscrit sur la carte d’identification de la Sécurité sociale) (nacionalinis asmens kodas, nurodytas socialinio draudimo pažymėjime)

 

VENGRIJA

személyazonosító igazolvány (asmens tapatybės kortelė)

útlevél (pasas)

személyi azonosító szám (személyi szám) – (asmens kodas)

 

MALTA

Karta tal-Identità (asmens tapatybės kortelė)

 

AUSTRIJA

Reisepass (pasas)

Personalausweis (asmens tapatybės kortelė)

 

LENKIJA

Numer ewidencyjny PESEL (PESEL identifikacinis numeris)

 

PORTUGALIJA

Bilhete de identidade (asmens tapatybės kortelė)

Passaporte (pasas)

Cartão de Cidadão (piliečio kortelė)

 

RUMUNIJA

carte de identitate (asmens tapatybės kortelė)

pasaport (pasas)

certificat de inregistrare (registracijos liudijimas)

cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (ES piliečio nuolatinio gyventojo kortelė)

Cod Numeric Personal (asmens kodas)

 

SLOVĖNIJA

Osebna izkaznica (asmens tapatybės kortelė)

Potni list (pasas)

 

ŠVEDIJA

Personnummer (asmens tapatybės kortelėje nurodytas asmens kodas)

Personnummer (pase nurodytas asmens kodas)


IV PRIEDAS

SERTIFIKATAS, KURIUO PATVIRTINAMA INTERNETINĖS PRITARIMO PAREIŠKIMŲ RINKIMO SISTEMOS ATITIKTIS 2011 m. VASARIO 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTUI (ES) Nr. 211/2011 DĖL PILIEČIŲ INICIATYVOS

…. (valstybės narės pavadinimas) …. (kompetentingos institucijos pavadinimas) patvirtina, kad internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema …. (svetainės adresas), skirta pritarimo (pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas) pareiškimams rinkti, atitinka susijusias Reglamento (ES) Nr. 211/2011 nuostatas.

Data, parašas ir kompetentingos institucijos oficialus spaudas:


V PRIEDAS

PRITARIMO PAREIŠKIMŲ TEIKIMO VALSTYBIŲ NARIŲ KOMPETENTINGOMS INSTITUCIJOMS FORMA

1.

Išsamūs atstovų ryšiams vardai ir pavardės, adresai ir el. pašto adresai:

2.

Pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas:

3.

Komisijos registracijos Nr.:

4.

Registracijos data:

5.

Pasirašiusiųjų, kurie yra iš (valstybės narės pavadinimas), skaičius:

6.

Priedai:

(Prašome pridėti visus pasirašiusiųjų pritarimo pareiškimus, kuriuos turi patikrinti atitinkama valstybė narė.

Jei taikytina, pridėkite atitinkamą internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitikties (-ių) sertifikatą (-us) pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos)

7.

Data ir atstovų ryšiams parašai:


VI PRIEDAS

SERTIFIKATAS, KURIUO PATVIRTINAMAS GALIOJANČIŲ PRITARIMO PAREIŠKIMŲ, SURINKTŲ … (VALSTYBĖS NARĖS PAVADINIMAS), SKAIČIUS

… (valstybės narės pavadinimas) … (kompetentingos institucijos pavadinimas), atlikusi reikiamus patikrinimus pagal 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos 8 straipsnį, patvirtina, kad … pritarimo pasiūlytai piliečių iniciatyvai, kurios registracijos Nr. …, pareiškimai (-ų) yra galiojantys pagal to reglamento nuostatas.

Data, parašas ir kompetentingos institucijos oficialus spaudas:


VII PRIEDAS

PILIEČIŲ INICIATYVOS TEIKIMO KOMISIJAI FORMA

1.

Piliečių iniciatyvos pavadinimas:

2.

Komisijos registracijos Nr.:

3.

Registracijos data:

4.

Gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius (turi būti mažiausiai vienas milijonas):

5.

Valstybių narių patvirtintas pasirašiusiųjų skaičius:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

IŠ VISO

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Išsamūs atstovų ryšiams vardai ir pavardės, adresai ir el. pašto adresai (1):

7.

Nurodykite visus šios iniciatyvos jai teikiamos paramos ir finansavimo šaltinius, įskaitant suteiktos finansinės paramos dydį iniciatyvos teikimo momentu (1):

8.

Patvirtiname, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga:

Data ir atstovų ryšiams parašas:

9.

Priedai:

(Pridėkite visus sertifikatus)


(1)  Informacija dėl privatumo: duomenų subjektai yra informuojami, kad šiuos asmens duomenis Komisija renka iniciatyvos tikslais pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 11 straipsnį. Komisijos internetiniame registre visuomenei bus pateikiami tik organizatorių išsamūs vardai ir pavardės, asmenų ryšiams el. pašto adresai ir informacija, susijusi su paramos ir finansavimo šaltiniais. Duomenų subjektai turi teisę prieštarauti, kad būtų skelbiami jų asmens duomenys dėl teisiškai pagrįstų priežasčių, susijusių su konkrečia jų situacija, ir bet kada reikalauti ištaisyti arba pašalinti šiuos duomenis iš Komisijos internetinio registro, praėjus dvejų metų laikotarpiui nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos.