3.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 58/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 207/2011

2011 m. kovo 2 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedas (pentabromdifenileteris ir PFOS)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 44 ir 53 įrašuose nustatyti pentabromdifenileterio ir perfluoroktano sulfonatų (PFOS) tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai.

(2)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančiu Direktyvą 79/117/EEB (2) Sąjungos teisėje įgyvendinami įsipareigojimai, išdėstyti Tarybos sprendimu 2006/507/EB (3) patvirtintoje Stokholmo konvencijoje dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Konvencija) ir Tarybos sprendimu 2004/259/EB (4) patvirtintame 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. protokole dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Protokolas).

(3)

Iš Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Norvegijos bei Meksikos gavus medžiagų pavadinimus, pagal Konvenciją įkurtas Patvariųjų organinių teršalų kontrolės komitetas baigė svarstyti medžiagų, kurios, kaip buvo nustatyta, atitinka Konvencijos kriterijus, grupę. 2009 m. gegužės 4–8 d. vykusiame ketvirtajame Konvencijos šalių konferencijos susitikime (toliau – COP 4) buvo sutarta devynias medžiagas, įskaitant pentabromdifenileterį ir PFOS, įtraukti į Konvencijos priedus.

(4)

2010 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 757/2010, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I ir III priedai (5), įgyvendinami COP 4 sprendimai į Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priedą įtraukiant Konvencijoje arba Protokole arba abiejuose aktuose išvardytas medžiagas. Šios medžiagos yra pentabromdifenileteris ir PFOS. Reglamentu (EB) Nr. 850/2004 draudžiama gaminti ir tiekti rinkai I priede išvardytas medžiagas ir reglamentuojamas atliekų, kuriose yra šių medžiagų, tvarkymas. Pagal REACH reglamentą XVII priede PFOS taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos perkeliamos ir išvardijamos Reglamento (EB) Nr. 850/2004 I priede su keliais pakeitimais, kuriais atsižvelgiama į COP 4 sprendimą.

(5)

Todėl pentabromdifenileteriui ir PFOS taikomi Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo apribojimai tampa nebereikalingi ir 44 ir 53 įrašai turėtų būti išbraukti.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedo 44 ir 53 įrašai išbraukiami.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

(3)  OL L 209, 2006 7 31, p. 1.

(4)  OL L 81, 2004 3 19, p. 35.

(5)  OL L 223, 2010 8 25, p. 29.