2.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 201/2011

2011 m. kovo 1 d.

dėl atitikties patvirtintam geležinkelių transporto priemonės tipui deklaracijos pavyzdžio

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (1), ypač į jos 26 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje nustatyta, kad Komisija turėtų patvirtinti atitikties patvirtintam transporto priemonės tipui deklaracijos pavyzdį.

(2)

2010 m. birželio 30 d. Europos geležinkelio agentūra pateikė rekomendaciją dėl atitikties patvirtintam transporto priemonės tipui deklaracijos pavyzdžio.

(3)

Atitikties tipui deklaracijos prieduose turėtų būti pateikiami įrodymai, kad buvo atliktos atitinkamos patikros procedūros pagal taikomus Europos Sąjungos teisės aktus ir nacionalines taisykles, apie kurias pranešta, taip pat nuorodos į direktyvas, technines sąveikos specifikacijas, nacionalines taisykles ir kitas nuostatas. Tipo patvirtinime, kuris identifikuojamas pagal Europos identifikacinį numerį, turėtų būti pateikiama informacija apie visus teisinius reikalavimus, kuriais remiantis tipo patvirtinimas išduotas valstybėje narėje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2008/57/EB 29 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2008/57/EB 26 straipsnio 4 dalyje nurodytos atitikties tipui deklaracijos pavyzdys pateiktas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. birželio 2 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, išskyrus Kiprą ir Maltą, kol jų teritorijose nėra geležinkelių sistemos.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 191, 2008 7 18, p. 1.


PRIEDAS

ATITIKTIES PATVIRTINTAM TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPUI DEKLARACIJOS PAVYZDYS

Mes,

Pareiškėjas (1)

(įmonės pavadinimas)

(tikslus adresas)

Įgaliotasis atstovas

(įmonės pavadinimas)

(tikslus adresas)

atstovaujantis pareiškėją

(įmonės pavadinimas)

(tikslus adresas)

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad šioje deklaracijoje nurodyta transporto priemonė (Europos transporto priemonės numeris)  (2)

atitinka transporto priemonės tipą (transporto priemonės tipo identifikatorius ERATV registre), patvirtintą šiose valstybėse narėse:

(pirmoji valstybė narė) pagal leidimą Nr. (tipo patvirtinimo pirmojoje valstybėje narėje EIN),

(antroji valstybė narė) pagal leidimą Nr. (tipo patvirtinimo antrojoje valstybėje narėje EIN),

… (nurodyti visas valstybes nares, kuriose patvirtintas transporto priemonės tipas);

atitinka taikomus Europos Sąjungos teisės aktus, technines sąveikos specifikacijas ir nacionalines taisykles, kaip nurodyta šios deklaracijos prieduose;

patikrinta pagal visas šiai deklaracijai parengti reikalingas patikros procedūras.

Priedų sąrašas (3)

(priedų pavadinimai)

Už ką ir kieno vardu pasirašyta (pareiškėjo pavadinimas)

Sudaryta (vieta) (data MMMM MM DD)

(pavardė, pareigos) (parašas)

Laukelį užpildo nacionalinė saugos institucija

Transporto priemonei suteiktas EVN (Europos transporto priemonės numeris)


(1)  Pareiškėjas gali būti perkančioji organizacija arba gamintojas arba Europos Sąjungoje įsisteigęs jų įgaliotasis atstovas.

(2)  Jei rengiant šią deklaraciją transporto priemonei dar nesuteiktas Europos transporto priemonės numeris (EVN), transporto priemonė turi būti identifikuojama pagal kitą pareiškėjo ir kompetentingos nacionalinės saugos institucijos suderintą identifikavimo sistemą. Šiuo atveju, kai transporto priemonei bus suteiktas EVN, nacionalinė saugos institucija užpildys atitinkamą šiam numeriui skirtą laukelį.

(3)  Prieduose pateikiamos pagal taikomus Europos Sąjungos teisės aktus (EB patikros deklaracijos) ir nacionalines taisykles reikalaujamų patikros procedūrų užbaigimą patvirtinančių dokumentų kopijos.