19.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 150/2011

2011 m. vasario 18 d.

kuriuo dėl ūkiuose auginamų ir laukinių medžiojamųjų gyvūnų ir jų mėsos iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), ypač į jo 10 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nustatyti specialūs gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimai. Šiame reglamente, be kita ko, nustatyti ūkiuose auginamų ir laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos gamybos ir pateikimo rinkai reikalavimai. Maisto tvarkymo subjektai turi užtikrinti, kad tokia mėsa būtų pateikiama rinkai, tik jeigu ji gaminama pagal šio reglamento III priedo III ir IV skirsnius.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo III skirsnyje nustatyta, kad maisto tvarkymo subjektai, gavę kompetentingos institucijos leidimą, ūkiuose auginamus Ratitae genties paukščius ir tam tikrus ūkiuose auginamus kanopinius gali skersti kilmės vietoje, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų. Visų pirma tai sąlyga, kad į skerdyklą pristatomi paskersti gyvūnai turi turėti gyvūną išauginusio maisto tvarkymo subjekto deklaraciją ir valstybinio veterinarijos gydytojo arba patvirtinto veterinarijos gydytojo išduotą ir pasirašytą sertifikatą.

(3)

Valstybinio veterinarijos gydytojo arba patvirtinto veterinarijos gydytojo išduotu ir pasirašytu sertifikatu patvirtinama, kad gautas teigiamas patikrinimo prieš skerdimą rezultatas, kad gyvūnas paskerstas ir kraujas nuleistas pagal nustatytus reikalavimus, be to, patvirtinama skerdimo data ir laikas.

(4)

2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1099/2009 dėl žudomų gyvūnų apsaugos (2) nustatytos gyvūnų, veisiamų ar laikomų maisto, vilnos, odos, kailio ar kitiems produktams gaminti, žudymo taisyklės. Šiame reglamente nustatyta, kad ūkio subjektai užtikrina, kad tam tikrus skerdimo veiksmus gali atlikti tik tokių veiksmų kompetencijos sertifikatą turintys asmenys, parodantys gebėjimą atlikti šiuos veiksmus pagal šiame reglamente nustatytas taisykles.

(5)

Gali būti laikoma, kad valstybinio veterinarijos gydytojo arba patvirtinto veterinarijos gydytojo dalyvavimas ūkyje skerdžiant ir nuleidžiant kraują nėra būtinas, jeigu skerdžiančių maisto tvarkymo subjektų kompetencija yra tinkamo lygio ir jie turi tokių veiksmų kompetencijos sertifikatą, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1099/2009. Tokiai atvejais patvirtinti, kad paskersta ir kraujas nuleistas pagal nustatytus reikalavimus, ir patvirtinti skerdimo datą ir laiką vietoj valstybinio veterinarijos gydytojo arba patvirtinto veterinarijos gydytojo turėtų būti leidžiama maisto tvarkymo subjektams.

(6)

Be to, Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IV skirsnio II skyriuje nustatyta, kad, sumedžiojus stambų laukinį medžiojamąjį gyvūną, kvalifikuotas asmuo turi kuo greičiau ištirti gyvūno kūną ir visus pašalintus vidaus organus, kad būtų nustatyta, ar yra kokių nors požymių, dėl kurių būtų galima laikyti, kad mėsa kelia pavojų sveikatai. Jeigu atliekant šį tyrimą nenustatoma jokių neįprastų požymių, dėl kurių būtų galima laikyti, kad mėsa kelia pavojų sveikatai, prieš sumedžiojant gyvūną nebuvo pastebėta neįprastos jo elgsenos ir nekilo jokių įtarimų, kad aplinka galėtų būti užteršta, kvalifikuotas asmuo prie sumedžioto gyvūno kūno turi pritvirtinti sunumeruotą deklaraciją, kurioje nurodomi visi pirmiau minėti dalykai.

(7)

Šių taisyklių taikymo patirtis rodo, kad tikslinga numatyti galimybę deklaracijos prie gyvūno kūno netvirtinti, taip pat deklaracijoje nurodyti daugiau kaip vieną gyvūno kūną, jeigu būtų nustatyta ir užtikrinta aiški gyvūnų kūnų ir jiems taikomos deklaracijos sąsaja.

(8)

2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1774/2002, nustatančiame sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (3), pateikiamos su gyvūnų sveikata ir visuomenės sveikata susijusios gyvūninės kilmės šalutinių produktų surinkimo, vežimo, saugojimo, tvarkymo, perdirbimo ir panaudojimo arba naikinimo taisyklės, kad būtų išvengta šių produktų keliamo pavojaus gyvūnų ir visuomenės sveikatai. Šio reglamento VIII priedo VII skyriuje nustatyti medžioklės trofėjų gamybos reikalavimai.

(9)

Be to, pagal šį reglamentą ir jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų, technines įmones turi patvirtinti kompetentinga institucija. Viena iš šių sąlygų – techninė įmonė privalo atitikti specialius gamybos reikalavimus, nustatytus šiame reglamente.

(10)

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IV skirsnio II skyriuje nustatyta, kad stambiuosius laukinius medžiojamuosius gyvūnus vežant į medžiojamųjų gyvūnų tvarkymo įmonę kartu su gyvūno kūnu galvos ir vidaus organų pateikti nereikia, išskyrus rūšis, kurios lengvai suserga trichinelioze ir kurių galva (išskyrus iltis) ir diafragma turi būti pateikiamos kartu su kūnu.

(11)

Kai kuriose senas medžioklės tradicijas turinčiose valstybėse narėse įprasta sveikas gyvūnų, įskaitant trichinelėms neatsparius gyvūnus, galvas naudoti kaip medžioklės trofėjus. Dėl Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IV skirsnio II skyriaus reikalavimų gaminant medžioklės trofėjus medžiotojams ir techninėms įmonėms sunkumų kyla tuo atveju, kai tvarkomos trichinelėms neatsparios rūšys.

(12)

Todėl kompetentingai institucijai turėtų būti sudaryta galimybė leisti trichinelėms neatsparių gyvūnų galvas siųsti į patvirtintą techninę įmonę medžioklės trofėjams gaminti dar negavus trichinelių tyrimo rezultatų. Visais panašiais atvejais turėtų būti suteiktos pakankamos atsekamumo garantijos.

(13)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 853/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(14)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(2)  OL L 303, 2009 11 18, p. 1.

(3)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

III skirsnis papildomas šia 3a dalimi:

„3a.

Nukrypstant nuo 3 dalies j punkto, patvirtinimą, kad paskersta ir kraujas nuleistas pagal nustatytus reikalavimus, ir skerdimo datos ir laiko patvirtinimą kompetentinga institucija gali leisti įtraukti tik į maisto tvarkymo subjekto deklaraciją, nurodytą 3 dalies i punkte, jeigu:

a)

ūkis yra valstybėje narėje arba regione, kaip nustatyta Direktyvos 64/432/EEB 2 straipsnio 2 dalies p punkte, kuriam netaikomi apribojimai dėl sveikatos pagal Sąjungos ar nacionalinės teisės aktus.

b)

maisto tvarkymo subjektas įrodė, kad jo kompetencijos lygio pakanka gyvūnams skersti jiems nesukeliant jokio išvengiamo skausmo, nerimo ar kančių pagal Reglamento (EB) Nr. 1099/2009 7 straipsnio 2 dalį ir nepažeidžiant šio reglamento 12 straipsnio.“

2.

IV skirsnio II skyriaus 4 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„4.

a)

Jeigu atliekant 2 dalyje nurodytą tyrimą nebuvo nustatyta neįprastų požymių, prieš sumedžiojant gyvūną nebuvo pastebėta neįprastos jo elgsenos ir nekilo jokių įtarimų, kad aplinka galėtų būti užteršta, kvalifikuotas asmuo prie sumedžioto gyvūno kūno turi pritvirtinti sunumeruotą deklaraciją, kurioje nurodomi visi pirmiau minėti dalykai. Šioje deklaracijoje taip pat turi būti nurodoma gyvūno sumedžiojimo data, laikas ir vieta.

Deklaracija neturi būti pritvirtinta prie gyvūno kūno ir joje gali būti nurodytas daugiau kaip vieno gyvūno kūnas, jeigu kiekvieno gyvūno kūnas yra tinkamai identifikuotas ir deklaracijoje nurodytas kiekvieno į deklaraciją įtraukto gyvūno kūno identifikavimo numeris, atitinkama sumedžiojimo data, laikas ir vieta. Visų į vieną deklaraciją įtrauktų gyvūnų kūnai gali būti siunčiami tik į vieną medžiojamųjų gyvūnų tvarkymo įmonę.

Medžiojamųjų gyvūnų tvarkymo įmonei su sumedžioto gyvūno kūnu nebūtina pateikti jo galvą ir vidaus organus, išskyrus rūšis, kurios lengvai suserga trichinelioze (kiaulės, neporakanopiai ir kitos) ir kurių galva (išskyrus iltis) ir diafragma turi būti pateikiamos su sumedžioto gyvūno kūnu.

Vis dėlto kompetentinga institucija gali leisti trichinelėms neatsparių gyvūnų galvas siųsti į techninę įmonę, patvirtintą pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/200218 straipsnį, medžioklės trofėjams gaminti. Techninė įmonė nurodoma kvalifikuoto asmens deklaracijoje. Šios deklaracijos kopija siunčiama techninei įmonei. Jeigu trichinelių nustatymo skerdenose tyrimo rezultatai teigiami, kompetentinga institucija atlieka oficialų patikrinimą, kad nustatytų, ar galvų tvarkymo darbai techninėje įmonėje atliekami tinkamai.

Tačiau medžiotojai turi laikytis visų valstybėje narėje, kurioje medžiojama, nustatytų papildomų reikalavimų, ypač tam, kad būtų leidžiama stebėti tam tikrus likučius ir medžiagas pagal Direktyvą 96/23/EB.“