3.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 29/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 88/2011

2011 m. vasario 2 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatos dėl švietimo ir mokymo sistemų statistikos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 452/2008 nustatyta bendra Europos švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos sistemingo rengimo sistema, pagal kurią renkami trijų sričių statistiniai duomenys.

(2)

Būtina nustatyti atskirų statistinių veiksmų, kuriais būtų rengiama Reglamente (EB) Nr. 452/2008 nustatytos 1 srities – švietimo ir mokymo sistemų – statistika, įgyvendinimo priemones.

(3)

Nacionalinės ir Europos statistikos institucijos, rengdamos ir platindamos Europos švietimo ir mokymosi sistemų statistiką, turėtų atsižvelgti į Europos statistikos praktikos kodekse, patvirtintame 2005 m. gegužės 25 d. Komisijos rekomendacijoje dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės (2), nustatytus principus.

(4)

Nustatant švietimo ir mokymo sistemų statistikos rengimo įgyvendinimo priemones reikėtų atsižvelgti į potencialią naštą švietimo institucijoms ir pavieniams asmenims ir naujausią UNESCO Statistikos instituto (UIS), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir Komisijos (Eurostato) susitarimą dėl sąvokų, apibrėžčių, duomenų apdorojimo, periodiškumo ir rezultatų perdavimo terminų. Taip pat reikėtų atsižvelgti į švietimo sistemų duomenų perdavimo formą, kaip nustatyta naujausiose išsamiose UNESCO, EBPO ir Eurostato duomenų rinkimo gairėse.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos 1 srities – švietimo ir mokymo sistemų, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 452/2008, statistinių duomenų rinkimo, perdavimo ir apdorojimo nuostatų įgyvendinimo taisyklės.

2 straipsnis

Temos ir jų rodikliai

Atrinktos 1 srities – švietimo ir mokymo sistemų statistikos – temos ir jų specifikacija, taip pat išsamus rodiklių sąrašas bei suskirstymas pateikti I priede.

3 straipsnis

Ataskaitiniai laikotarpiai ir rezultatų perdavimas

1.   Duomenys, susiję su besimokančiais asmenimis, mokytis priimtais asmenimis, darbuotojais, užsienio kalbomis, kurių mokomasi, ir klasių (grupių) dydžiu teikiami už mokslo metus, kaip nustatyta nacionaliniu lygmeniu (t metai). Metiniai duomenys, susiję su besimokančiais asmenimis, mokytis priimtais asmenimis, darbuotojais, užsienio kalbomis, kurių mokomasi, ir klasių (grupių) dydžiu teikiami Komisijai (Eurostatui) kasmet; duomenų pateikimo terminas – t+2 metų rugsėjo 30 d. Pirmieji 2012 m. rugsėjo mėn. pateiktini duomenys turi būti už 2010–2011 mokslo metus, kaip nustatyta nacionaliniu lygmeniu.

2.   Duomenys, susiję su asmenimis, baigusiais švietimo programas ir gavusiais išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijantį dokumentą, ir išduotų išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijančių dokumentų skaičiumi, teikiami už mokslo metus, kaip nustatyta nacionaliniu lygmeniu (t metai), arba už kalendorinius metus (t+1 metai). Metiniai duomenys, susiję su asmenimis, baigusiais švietimo programas ir gavusiais išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijantį dokumentą, ir išduotų išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijančių dokumentų skaičiumi, teikiami Komisijai (Eurostatui) kasmet; duomenų pateikimo terminas – t+2 metų lapkričio 30 d. Pirmieji 2012 m. lapkričio mėn. pateiktini duomenys turi būti už 2010–2011 mokslo metus, kaip nustatyta nacionaliniu lygmeniu, arba už kalendorinius 2011 metus.

3.   Duomenys, susiję su švietimo išlaidomis, teikiami už valstybės narės finansinius metus, kaip nustatyta nacionaliniu lygmeniu (t metai). Metiniai duomenys, susiję su švietimo išlaidomis, teikiami Komisijai (Eurostatui) kasmet; duomenų pateikimo terminas – t+2 metų lapkričio 30 d. Pirmieji 2012 m. lapkričio mėn. pateiktini duomenys turi būti už 2010 finansinius metus.

4 straipsnis

Duomenų kokybės reikalavimai ir kokybės ataskaitų teikimo tvarka

1.   Švietimo ir mokymo sistemų duomenų kokybės reikalavimai ir kokybės ataskaitų teikimo tvarka išdėstyta II priede.

2.   Valstybės narės, vadovaudamosi II priede išdėstytais reikalavimais, Komisijai (Eurostatui) kasmet teikia kokybės ataskaitą. Pirmoji ataskaita teikiama už 2012 duomenų rinkimo metus. Kokybės ataskaita už 3 straipsnyje nustatytus ataskaitinius laikotarpius perduodama Komisijai iki t+3 metų sausio 31 d. Pirmoji kokybės ataskaita už 2012 duomenų rinkimo metus išimties tvarka teikiama iki t+3 metų kovo 31 d.

3.   Valstybės narės reikalingus duomenis renka iš kelių skirtingų šaltinių, pavyzdžiui, imties tyrimų, administracinių duomenų šaltinių ar kitų duomenų šaltinių.

4.   Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) teikia informaciją apie duomenų, gautų iš kitų šaltinių (ne iš imties tyrimų ar administracinių duomenų šaltinių), kaip nurodyta 3 dalyje, rinkimo metodus ir kokybę.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 145, 2008 6 4, p. 227.

(2)  COM(2005) 217 galutinis.


I PRIEDAS

Temos, išsamūs rodiklių sąrašai ir suskirstymas

Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENRL-Bologna

Besimokančių asmenų skaičius pagal švietimo lygmenį (aukštasis mokslas), lytį ir konkrečią studijų sritį pagal Bolonijos dviciklį (bakalauro ir magistro studijos) ir doktorantūros modelį

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

besimokančių asmenų skaičius programose pagal Bolonijos modelį (ne Europos šalyse – programose, kurias baigus suteikiamas panašus laipsnis), besimokančių asmenų skaičius programose, nesusietose su Bolonijos modeliu (ISCED 1997 struktūra) (ne Europos šalyse – programose, kurias baigus suteikiamas kitas laipsnis)

Bolonijos modelis

trumpesnės nei 3 m. aukštojo mokslo programos pagal Bolonijos modelį (kurias baigus suteikiamas pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis); programos, kurias baigus suteikiamas bakalauro laipsnis; 3–4 m. trukmės programos, kurias baigus suteikiamas pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis; 4–6 m. bendros trukmės magistrantūra (kurią baigus suteikiamas antrosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis); ilgos trukmės – 5 m. ir ilgesnės – programos, kurios laikomos Bolonijos modelio dalimi; doktorantūros programos (kurias baigus suteikiamas trečiosios aukštojo mokslo pakopos arba aukštesnis laipsnis)

ISCED lygmuo

ISCED 5A 3–<5 m. (po kurio suteikiamas pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis), ISCED 5A 5 m. ar daugiau (po kurio suteikiamas pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis), ISCED 5A (po kurio suteikiamas antrosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis), ISCED 5B (po kurio suteikiama pirma kvalifikacija), ISCED 5B (po kurio suteikiama antra kvalifikacija), ISCED 6 (po kurio suteikiamas daktaro ar aukštesnis laipsnis)

Konkreti studijų sritis

pagal vadovą „Švietimo ir mokymo sritys“ (Fields of education and training manual), 1999 m. gruodžio mėn.

Neprivaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENRL1

Besimokančių asmenų skaičius pagal švietimo lygmenį, programos pobūdį, programos paskirtį, studijų formą, lytį ir amžių

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 0 lygmuo, - 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo, - 4 lygmuo, - 5 lygmuo, - 6 lygmuo, jokiam lygmeniui nepriskirta

Programos pobūdis

ISCED 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis/profesinis rengimas), - 4 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 4 lygmuo (ikiprofesinis/profesinis rengimas)

Programos paskirtis

ISCED 3A/B lygmuo, - 3C lygmuo, - 4A/B lygmuo, 4C lygmuo, - 5A lygmuo, - 5B lygmuo

Studijų forma

visą ir ne visą dieną (derinys), visą dieną

Lytis

vyrai, moterys

Amžius

mažiau negu 3 m., 3–29 m. (pamečiui), 30–34 m., 35–39 m., 40 m. ir daugiau, amžius nežinomas

Privaloma (išskyrus 5 grafą – dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo programose, nepriskiriamose prie ISCED 0 ir 1 lygmenų)


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENRL1_Adult

Suaugusiųjų švietimo programose besimokančių asmenų skaičius, kaip nurodyta ENRL1, pagal švietimo lygmenį, programos pobūdį, studijų formą, lytį ir amžių

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo, - 4 lygmuo

Programos pobūdis

ISCED 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis/profesinis rengimas), - 4 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 4 lygmuo (ikiprofesinis/profesinis rengimas)

Studijų forma

visą ir ne visą dieną (derinys), visą dieną

Lytis

vyrai, moterys

Amžius

mažiau negu 15 m., 15–29 m. (pamečiui), 30–34 m., 35–39 m., 40 m. ir daugiau, amžius nežinomas

Privaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENRL1a

Besimokančių asmenų skaičius pagal švietimo lygmenį, programos pobūdį, programos paskirtį, institucijos tipą, studijų formą ir lytį

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 0 lygmuo, - 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo, - 4 lygmuo, - 5A lygmuo, - 5B lygmuo, - 6 lygmuo, jokiam lygmeniui nepriskirta

Programos pobūdis

ISCED 2 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 2 lygmuo (ikiprofesinis rengimas), - 2 lygmuo (profesinis rengimas), - 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis rengimas), - 3 lygmuo (profesinis rengimas), - 4 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 4 lygmuo (ikiprofesinis rengimas), - 4 lygmuo (profesinis rengimas)

Programos paskirtis

ISCED 3A lygmuo, - 3B lygmuo, - 3C lygmuo, - 4A lygmuo, - 4B lygmuo, 4C lygmuo, - 5A lygmuo (pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis), - 5A lygmuo (antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai), - 5B lygmuo (pirmoji kvalifikacija), - 5B lygmuo (antroji ir tolesnės kvalifikacijos)

Studijų forma

visą ir ne visą dieną (derinys), visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais

visą ir ne visą dieną (derinys)

iš jų: asmenys, besimokantys pagal bendras mokslo ir darbo programas (ISCED 3 ir 4 lygmenys)

Lytis

vyrai, moterys

visą dieną

iš jų: asmenys, besimokantys pagal bendras mokslo ir darbo programas (ISCED 3 ir 4 lygmenys)

Lytis

vyrai, moterys

ne visą dieną

iš jų: asmenys, besimokantys pagal bendras mokslo ir darbo programas (ISCED 3 ir 4 lygmenys)

visos darbo dienos ekvivalentais

iš jų: asmenys, besimokantys pagal bendras mokslo ir darbo programas (ISCED 3 ir 4 lygmenys)

Institucijos tipas

valstybinės institucijos, visos nevalstybinės institucijos

Studijų forma

visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais

Privaloma (išskyrus C5–C12 eilutes (valstybės kontroliuojamos nevalstybinės institucijos ir nepriklausomos nevalstybinės institucijos) ir 5 grafą (dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo programose, nepriskiriamose prie ISCED 0 ir 1 lygmenų), kurios yra neprivalomos)


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENRL1a_adult

Besimokančių asmenų skaičius suaugusiųjų švietimo programose, kaip nurodyta ENRL1a, pagal švietimo lygmenį, programos pobūdį, institucijos tipą, studijų formą ir lytį

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 0 lygmuo, - 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo, - 4 lygmuo

Programos pobūdis

ISCED 2 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 2 lygmuo (ikiprofesinis rengimas), - 2 lygmuo (profesinis rengimas), - 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis rengimas), - 3 lygmuo (profesinis rengimas), - 4 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 4 lygmuo (ikiprofesinis rengimas), - 4 lygmuo (profesinis rengimas)

Institucijos tipas

valstybinės institucijos, visos nevalstybinės institucijos, valstybės kontroliuojamos nevalstybinės institucijos, nepriklausomos nevalstybinės institucijos

Studijų forma

visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais

Neprivaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENRL3

Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ir švietimo programos kursą kartojančių mokinių (ISCED 1, 2, 3) skaičius pagal švietimo lygmenį, lytį ir klasę

Skirstymas

Specifikacija

Besimokantys asmenys ar kursą kartojantys asmenys

mokinių skaičius, švietimo programos kursą kartojančių mokinių skaičius

Švietimo lygmuo

ISCED 1 lygmuo

Programos paskirtis

ISCED 2 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (bendrasis lavinimas)

Lytis

vyrai, moterys

Klasė

1 klasė, 2 klasė, 3 klasė, 4 klasė, 5 klasė, 6 klasė, 7 klasė, 8 klasė, 9 klasė, 10 klasė, klasė nežinoma

Neprivaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENRL4

Pirmokų skaičius pagal lytį ir amžių

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

pradinio ugdymo (ISCED 1) 1 klasė

Lytis

vyrai, moterys

Amžiaus grupė

mažiau negu 4 m., 4–14 m. (pamečiui), 15 m. ir daugiau, amžius nežinomas

Neprivaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENRL5

Studentų skaičius (ISCED 5 ir 6) pagal švietimo lygmenį, programos paskirtį, studijų sritį ir lytį

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 5 ir 6 lygmenys

Programos paskirtis

ISCED 5A lygmuo, - 5B lygmuo, - 6 lygmuo

Lytis

vyrai, moterys

Studijų sritis

Švietimas (ISC 14), Mokytojų rengimas (ISC 141), Pedagogika (ISC 142), Humanitariniai mokslai ir menas, Menas (ISC 21), Humanitariniai mokslai (ISC 22), Socialiniai mokslai, verslas ir teisė, Socialiniai ir elgsenos mokslai (ISC 31), Žurnalistika ir informacija (ISC 32), Verslas ir administravimas (ISC 34), Teisė (ISC 38), Mokslas, Gyvosios gamtos mokslai (ISC 42), Fiziniai mokslai (ISC 44), Matematika ir statistika (ISC 46), Kompiuterija (ISC 48), Inžinerija, gamyba ir statyba, Inžinerija ir inžinerinės profesijos (ISC 52), Gamyba ir perdirbimas (ISC 54), Architektūra ir statyba (ISC 58), Žemės ūkis, Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (ISC 62), Veterinarija (ISC 64), Sveikatos apsauga ir gerovė, Sveikatos apsauga (ISC 72), Socialinės paslaugos (ISC 76), Paslaugos, Paslaugos asmenims (ISC 81), Transporto paslaugos (ISC 84), Aplinkosauga (ISC 85), Saugos paslaugos (ISC 86), nežinoma ar nenurodyta

Privaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENRL6

Judžių studentų ir studentų užsieniečių skaičius (ISCED 5 ir 6) pagal švietimo lygmenį, programos paskirtį ir studijų sritį

Skirstymas

Specifikacija

Besimokančio asmens tipas

judūs studentai ir studentai užsieniečiai

Švietimo lygmuo

ISCED 5 ir 6 lygmenys

Programos paskirtis

ISCED 5A lygmuo, - 5B lygmuo, - 6 lygmuo

Studijų sritis

Švietimas (ISC 14), Mokytojų rengimas (ISC 141), Pedagogika (ISC 142), Humanitariniai mokslai ir menas, Menas (ISC 21), Humanitariniai mokslai (ISC 22), Socialiniai mokslai, verslas ir teisė, Socialiniai ir elgsenos mokslai (ISC 31), Žurnalistika ir informacija (ISC 32), Verslas ir administravimas (ISC 34), Teisė (ISC 38), Mokslas, Gyvosios gamtos mokslai (ISC 42), Fiziniai mokslai (ISC 44), Matematika ir statistika (ISC 46), Kompiuterija (ISC 48), Inžinerija, gamyba ir statyba, Inžinerija ir inžinerinės profesijos (ISC 52), Gamyba ir perdirbimas (ISC 54), Architektūra ir statyba (ISC 58), Žemės ūkis, Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (ISC 62), Veterinarija (ISC 64), Sveikatos apsauga ir gerovė, Sveikatos apsauga (ISC 72), Socialinės paslaugos (ISC 76), Paslaugos, Paslaugos asmenims (ISC 81), Transporto paslaugos (ISC 84), Aplinkosauga (ISC 85), Saugos paslaugos (ISC 86), nežinoma ar nenurodyta

Neprivaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENRL7

Judžių studentų ir studentų užsieniečių skaičius pagal švietimo lygmenį, programos paskirtį, pilietybę (ES ir trečiųjų šalių) ir lytį

Skirstymas

Specifikacija

Besimokančio asmens tipas

judūs studentai pagal kilmę (ES šalių piliečiai, trečiųjų šalių piliečiai, kilmė nežinoma)

Švietimo lygmuo

ISCED 5 lygmuo, - 6 lygmuo, jokiam lygmeniui nepriskirta

Programos paskirtis

ISCED 5A lygmuo (pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis), - 5A lygmuo (antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai), - 5B lygmuo (pirmoji kvalifikacija), -5B lygmuo (antroji ir tolesnės kvalifikacijos)

Lytis

vyrai, moterys

Besimokančio asmens tipas

studentai, kurie nėra duomenis teikiančios šalies piliečiai

iš jų ES šalies piliečiai

iš jų trečiosios šalies piliečiai

iš jų nežinomos pilietybės asmenys

Švietimo lygmuo

ISCED 0 lygmuo, - 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo, - 4 lygmuo, - 5 lygmuo, - 6 lygmuo, jokiam lygmeniui nepriskirta

Programos paskirtis

ISCED 5A lygmuo (pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis), - 5A lygmuo (antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai), - 5B lygmuo (pirmoji kvalifikacija), - 5B lygmuo (antroji ir tolesnės kvalifikacijos)

Lytis

vyrai, moterys

Neprivaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENRL8

Studentų (ISCED 5 ir 6) skaičius pagal švietimo lygmenį, programos paskirtį, pilietybės šalį

Skirstymas

Specifikacija

Besimokančio asmens tipas

visi besimokantys asmenys

Švietimo lygmuo

ISCED 5 lygmuo, ISCED 6 lygmuo

Programos paskirtis

ISCED 5A lygmuo, - 5B lygmuo

Pilietybės šalis

statistikos tikslais naudojami Jungtinių Tautų Organizacijos statistikos skyriaus nustatyti galiojantys standartiniai šalių ir teritorijų kodai (Tarptautinis standartas ISO 3166-1), m49alpha.

Privaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENRL9

Studentų (ISCED 5 ir 6) skaičius pagal švietimo lygmenį, programos paskirtį ir kilmės šalį (kurioje yra nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) įgytas ankstesnis išsilavinimas)

Skirstymas

Specifikacija

Besimokantis asmuo

studentai pagal kilmės šalį

Švietimo lygmuo

ISCED 6 lygmuo

Programos paskirtis

ISCED 5A lygmuo, - 5B lygmuo

Šalis ar teritorija, kurioje yra nuolatinė gyvenamoji vieta ir (arba) įgytas ankstesnis išsilavinimas

statistikos tikslais naudojami Jungtinių Tautų Organizacijos statistikos skyriaus nustatyti galiojantys standartiniai šalių ir teritorijų kodai (Tarptautinis standartas ISO 3166-1), m49alpha.

Neprivaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENTR1

Per metus mokytis įstojusių asmenų skaičius pagal švietimo lygmenį ir programos paskirtį

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 3 (aukštesnysis) vidurinis mokymas, ISCED 4 aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštasis mokslas

Programos paskirtis

ISCED 5A, ISCED 5B, ISCED 6

Besimokančio asmens tipas

asmenys, pirmą kartą priimti mokytis pagal atitinkamą švietimo programą; asmenys, sugrįžtantys mokytis pagal atitinkamą švietimo programą; besimokantys asmenys, išskyrus naujai priimtus mokytis asmenis

 

asmenys, pirmą kartą priimti mokytis pagal atitinkamą švietimo programą baigę kito lygmens aukštojo mokslo programą; nebaigę kito lygmens aukštojo mokslo programos

Neprivaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENTR2

Asmenų, pirmą kartą priimtų mokytis pagal atitinkamą švietimo programą, skaičius pagal švietimo lygmenį, lytį ir amžių

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 3 (aukštesnysis) vidurinis mokymas, ISCED 4 aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštasis mokslas

Programos paskirtis

ISCED 5A lygmuo, - 5B lygmuo, - 6 lygmuo

Lytis

vyrai, moterys

Amžius

mažiau negu 14 m., 14–29 m. (pamečiui), 30–34 m., 35–39 m., 40 m. ir daugiau, amžius nežinomas

Privaloma, išskyrus 1 ir 2 grafas (ISCED 3 ir 4 lygmenys), kurios yra neprivalomos.


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENTR3

Asmenų, pirmą kartą priimtų mokytis pagal švietimo programą, skaičius pagal švietimo lygmenį, lytį ir studijų sritį

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

aukštasis mokslas

Programos paskirtis

ISCED 5A lygmuo, - 5B lygmuo, 6 lygmuo

Lytis

vyrai, moterys

Studijų sritis

Švietimas (ISC 14), Mokytojų rengimas (ISC 141), Pedagogika (ISC 142), Humanitariniai mokslai ir menas, Menas (ISC 21), Humanitariniai mokslai (ISC 22), Socialiniai mokslai, verslas ir teisė, Socialiniai ir elgsenos mokslai (ISC 31), Žurnalistika ir informacija (ISC 32), Verslas ir administravimas (ISC 34), Teisė (ISC 38), Mokslas, Gyvosios gamtos mokslai (ISC 42), Fiziniai mokslai (ISC 44), Matematika ir statistika (ISC 46), Kompiuterija (ISC 48), Inžinerija, gamyba ir statyba, Inžinerija ir inžinerinės profesijos (ISC 52),Gamyba ir perdirbimas (ISC 54), Architektūra ir statyba (ISC 58), Žemės ūkis, Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (ISC 62), Veterinarija (ISC 64), Sveikatos apsauga ir gerovė, Sveikatos apsauga (ISC 72), Socialinės paslaugos (ISC 76), Paslaugos, Paslaugos asmenims (ISC 81), Transporto paslaugos (ISC 84), Aplinkosauga (ISC 85), Saugos paslaugos (ISC 86), nežinoma ar nenurodyta

Privaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

GRAD-Bologna

Švietimo programas baigusių asmenų ir išduotų išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijančių dokumentų skaičius pagal lytį ir konkrečią studijų sritį pagal Bolonijos dviciklį (bakalauro ir magistro studijos) ir doktorantūros modelį

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

švietimo programas baigusių asmenų ir išduotų išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijančių dokumentų skaičius programose pagal Bolonijos modelį (ne Europos šalyse – programose, kurias pabaigus suteikiamas panašus laipsnis), švietimo programas baigusių asmenų ir išduotų išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijančių dokumentų skaičius programose, nesusietose su Bolonijos modeliu (ISCED1997 struktūra) (ne Europos šalyse – programose, kurias baigus suteikiamas kitas laipsnis)

Bolonijos modelis

trumpesnės nei 3 m. aukštojo mokslo programos pagal Bolonijos modelį (kurias baigus suteikiamas pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis); 3–4 m. trukmės bakalauro programos, kurias baigus suteikiamas pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis; 4–6 m. bendros trukmės magistrantūra (kurią baigus suteikiamas antrosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis); ilgos trukmės – 5 m. ir ilgesnės – programos, kurios laikomos Bolonijos modelio dalimi; doktorantūros programos

ISCED lygmenys

ISCED 5A 3–<5 m. (pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis), ISCED 5A 5 m. ar daugiau (pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis), ISCED 5A (antrosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis), ISCED 5B (pirma kvalifikacija), ISCED 5B (antra kvalifikacija), ISCED 6 (daktaro ar aukštesnis laipsnis)

Konkreti studijų sritis

pagal vadovą „Švietimo ir mokymo sritys“ (Fields of education and training manual), 1999 m. gruodžio mėn.

Neprivaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

GRAD1

Švietimo programas (ISCED 3 ir 4) baigusių asmenų skaičius pagal švietimo lygmenį, programos paskirtį, programos pobūdį, institucijos tipą, lytį ir pagal judžius studentus ir studentus užsieniečius pagal lytį

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo programą baigęs asmuo

švietimo programas baigę asmenys, kurie yra užsienio piliečiai duomenis teikiančioje šalyje, švietimo programas baigę asmenys, kurie yra judūs besimokantys asmenys duomenis teikiančioje šalyje

Švietimo lygmuo

ISCED 3 (aukštesnysis) vidurinis mokymas, ISCED 4 aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas įgijus vidurinį išsilavinimą

Programos paskirtis

ISCED 3A lygmuo, - 3B lygmuo, - 3C lygmuo (panašios trukmės kaip tipinės 3A ar 3B programos), - 3C lygmuo (trumpesnės nei tipinės 3A ar 3B programos), ISCED 4A lygmuo, - 4B lygmuo, - 4C lygmuo.

Programos pobūdis

ISCED 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis rengimas), - 3 lygmuo (profesinis rengimas), ISCED 4 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 4 lygmuo (ikiprofesinis rengimas), - 4 lygmuo (profesinis rengimas)

Lytis

vyrai, moterys

Švietimo programą baigęs asmuo, judus besimokantis asmuo

švietimo programas baigę asmenys, kilę iš kitos nei duomenis teikianti šalis

Švietimo lygmuo

ISCED 3 (aukštesnysis) vidurinis mokymas, ISCED 4 aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinį mokslą

Programos paskirtis

ISCED 3A lygmuo, - 3B lygmuo, - 3C lygmuo (panašios trukmės kaip tipinės 3A ar 3B programos), - 3C lygmuo (trumpesnės nei tipinės 3A ar 3B programos)

Programos pobūdis

ISCED 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis rengimas), - 3 lygmuo (profesinis rengimas), - 4 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 4 lygmuo (ikiprofesinis rengimas), - 4 lygmuo (profesinis rengimas)

Lytis

vyrai, moterys

Institucijos tipas

valstybinės institucijos, visos nevalstybinės institucijos

Lytis

vyrai, moterys

Švietimo lygmuo

ISCED 3 (aukštesnysis) vidurinis mokymas, ISCED 4 aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas įgijus vidurinį išsilavinimą

Programos paskirtis

ISCED 3A lygmuo, - 3B lygmuo, - 3C lygmuo (panašios trukmės kaip tipinės 3A ar 3B programos), - 3C lygmuo (trumpesnės nei tipinės 3A ar 3B programos)

Programos pobūdis

ISCED 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis rengimas), - 3 lygmuo (profesinis rengimas), - 4 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 4 lygmuo (ikiprofesinis rengimas), - 4 lygmuo (profesinis rengimas)

Neprivaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

GRAD2

Švietimo programas (ISCED 3 ir 4) baigusių asmenų skaičius pagal švietimo lygmenį, programos paskirtį, programos pobūdį, amžių ir lytį

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 3 (aukštesnysis) vidurinis mokymas, ISCED 4 aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas įgijus vidurinį išsilavinimą

Švietimo programą baigęs asmuo

visi švietimo programas baigę asmenys; asmenys, pirmą kartą baigę atitinkamas švietimo programas

Programos paskirtis

ISCED 3A lygmuo, - 3B lygmuo, - 3C lygmuo (panašios trukmės kaip tipinės 3A ar 3B programos), - 3C lygmuo (trumpesnės nei tipinės 3A ar 3B programos), asmenys, pirmą kartą baigę atitinkamą švietimo programą ISCED 3A ir 3B, asmenys, pirmą kartą baigę švietimo programą ISCED 3A, 3B ir 3C (panašios trukmės kaip tipinės 3A ar 3B programos), ISCED 4A lygmuo, - 4B lygmuo, - 4C lygmuo

Programos pobūdis

ISCED 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis rengimas), - 3 lygmuo (profesinis rengimas), ISCED 4 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 4 lygmuo (ikiprofesinis rengimas), - 4 lygmuo (profesinis rengimas)

Lytis

vyrai, moterys

Amžius

mažiau negu 11 m., 11–29 m. (pamečiui), 30–34 m., 35–39 m., 40 m. ir daugiau, amžius nežinomas

Privaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

GRAD3

Švietimo programas (ISCED 5 ir 6) baigusių asmenų skaičius pagal švietimo lygmenį, programos paskirtį, kumuliacinę trukmę, institucijos tipą, lytį ir pagal judžius studentus ir studentus užsieniečius pagal lytį

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo programą baigęs asmuo, jo kilmė

švietimo programas baigę asmenys, kurie yra judūs besimokantys asmenys duomenis teikiančioje šalyje

Švietimo lygmuo

ISCED 5A lygmuo, - 5B lygmuo, - 6 lygmuo

Programos paskirtis

ISCED 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (kumuliacinė trukmė), - 5A lygmuo – antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (kumuliacinė trukmė), - 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (kumuliacinė trukmė), - 5B lygmuo – antroji ir tolesnės kvalifikacijos (kumuliacinė trukmė), - 6 lygmuo – daktaro laipsnis, - 6 lygmuo – aukštesnis nei daktaro laipsnis

Kumuliacinė trukmė

ISCED 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (3–<5 m.), - 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (5–6 m.), 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (daugiau kaip 6 m.), 5A lygmuo – antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (mažiau kaip 5 m.), 5A lygmuo – antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (mažiau kaip 5–6 m.), 5A lygmuo – antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (daugiau kaip 6 m.), ISCED 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (3–<5 m.), - 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (5–6 m.), 5A lygmuo pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (daugiau kaip 6 m.), 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (2–<3 m.), 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (3–<5 m.), 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (daugiau kaip 5 m.), 5B lygmuo – antroji ir tolesnės kvalifikacijos (3–<5 m.), 5B lygmuo – antroji ir tolesnės kvalifikacijos (5 ar daugiau m.)

Lytis

vyrai, moterys

Švietimo programą baigęs asmuo, jo pilietybė

Švietimo programas baigę asmenys, kurie yra užsienio piliečiai duomenis teikiančioje šalyje

Švietimo lygmuo

ISCED 5A lygmuo, - 5B lygmuo, - 6 lygmuo

Programos paskirtis

ISCED 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (kumuliacinė trukmė), - 5A lygmuo – antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (kumuliacinė trukmė), - 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (kumuliacinė trukmė), - 5B lygmuo – antroji ir tolesnės kvalifikacijos (kumuliacinė trukmė), - 6 lygmuo – daktaro laipsnis, - 6 lygmuo – aukštesnis nei daktaro laipsnis

Kumuliacinė trukmė

ISCED 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (3–<5 m.), - 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (5–6 m.), 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (daugiau kaip 6 m.), 5A lygmuo – antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (mažiau kaip 5 m.), 5A lygmuo – antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (mažiau kaip 5–6 m.), 5A lygmuo – antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (daugiau kaip 6 m.), ISCED 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (3–<5 m.), - 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (5–6 m.), 5A lygmuo pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (daugiau kaip 6 m.), 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (2–<3 m.), 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (3–<5 m.), 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (daugiau kaip 5 m.), 5B lygmuo – antroji ir tolesnės kvalifikacijos (3–<5 m.), 5B lygmuo – antroji ir tolesnės kvalifikacijos (5 ar daugiau m.)

Lytis

vyrai, moterys

Institucijos tipas

valstybinės institucijos, visos nevalstybinės institucijos

Švietimo lygmuo

ISCED 5A lygmuo, - 5B lygmuo, - 6 lygmuo

Programos paskirtis

ISCED 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (kumuliacinė trukmė), - 5A lygmuo – antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (kumuliacinė trukmė), - 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (kumuliacinė trukmė), - 5B lygmuo – antroji ir tolesnės kvalifikacijos (kumuliacinė trukmė), - 6 lygmuo – daktaro laipsnis, - 6 lygmuo – aukštesnis nei daktaro laipsnis

Kumuliacinė trukmė

ISCED 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (3–<5 m.), - 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (5–6 m.), 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (daugiau kaip 6 m.), 5A lygmuo – antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (mažiau kaip 5 m.), 5A lygmuo – antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (mažiau kaip 5–6 m.), 5A lygmuo – antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (daugiau kaip 6 m.), ISCED 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (3–<5 m.), - 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (5–6 m.), 5A lygmuo pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (daugiau kaip 6 m.), 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (2–<3 m.), 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (3–<5 m.), 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (daugiau kaip 5 m.), 5B lygmuo – antroji ir tolesnės kvalifikacijos (3–<5 m.), 5B lygmuo – antroji ir tolesnės kvalifikacijos (5 ar daugiau m.)

Lytis

vyrai, moterys

Neprivaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

GRAD4

Švietimo programas (ISCED 5 ir 6) baigusių asmenų skaičius pagal švietimo lygmenį, programos paskirtį, kumuliacinę trukmę, amžių ir lytį

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

visi ISCED 5 ir 6 švietimo programas baigę asmenys (ISCED 5A, 5B), asmenys, pirmą kartą baigę atitinkamas ISCED 6 švietimo programas (nedubliuojamasis skaičiavimas): ISCED 5A, ISCED 5B

Programos paskirtis

ISCED 5A lygmuo pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (kumuliacinė trukmė), - 5A lygmuo antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (kumuliacinė trukmė), - 5B lygmuo pirmoji kvalifikacija (kumuliacinė trukmė), - 5B lygmuo antroji ir tolesnės kvalifikacijos (kumuliacinė trukmė), - 6 lygmuo daktaro laipsnis, - 6 lygmuo aukštesnis nei daktaro laipsnis, asmenys, pirmą kartą baigę atitinkamas švietimo programas (nedubliuojamasis skaičiavimas) ISCED 5A iš viso (kumuliacinė trukmė), ISCED 5B iš viso

Kumuliacinė trukmė

ISCED 5A lygmuo pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (3–<5 m.), - 5A lygmuo pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (5–6 m.), 5A lygmuo pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (daugiau kaip 6 m.), 5A lygmuo antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (mažiau kaip 5 m.), 5A lygmuo antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (mažiau kaip 5–6 m.), 5A lygmuo antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai (daugiau kaip 6 m.), ISCED 5A lygmuo pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (3–<5 m.), - 5A lygmuo pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (5–6 m.), 5A lygmuo pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (daugiau kaip 6 m.), 5B lygmuo pirmoji kvalifikacija (2–<3 m.), 5B lygmuo pirmoji kvalifikacija (3–<5 m.), 5B lygmuo pirmoji kvalifikacija (daugiau kaip 5 m.), 5B lygmuo antroji ir tolesnės kvalifikacijos (3–<5 m.), 5B lygmuo antroji ir tolesnės kvalifikacijos (5 ar daugiau metų), asmenys, pirmą kartą baigę atitinkamą švietimo programą (nedubliuojamasis skaičiavimas) ISCED 5A (3–<5 m.), asmenys, pirmą kartą baigę atitinkamas švietimo programas (nedubliuojamasis skaičiavimas) ISCED 5A (5–6 m.), asmenys, pirmą kartą baigę atitinkamą švietimo programą (nedubliuojamasis skaičiavimas) ISCED 5A (daugiau kaip 6 m.)

Lytis

vyrai, moterys

Amžius

mažiau negu 15 m., 15–29 m. (pamečiui), 30–34 m., 35–39 m., 40 m. ir daugiau, amžius nežinomas

Privaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

GRAD5

Išduotų išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijančių dokumentų skaičius pagal švietimo lygmenį, programos pobūdį, lytį ir studijų sritį

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 3 lygmuo, - 4 lygmuo, - 5A lygmuo, - 5B lygmuo, - 6 lygmuo

Programos pobūdis

ISCED 3 lygmuo – profesinė/ikiprofesinė kvalifikacija, - 4 lygmuo – profesinė/ikiprofesinė kvalifikacija, -5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (3–<5 m.), - 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (5–6 m.), - 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (daugiau kaip 6 m.), - 5A lygmuo – antrosios aukštojo mokslo pakopos ir tolesni laipsniai, - 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija, - 5B lygmuo – antroji ir tolesnės kvalifikacijos, - 6 lygmuo – daktaro laipsnis, - 6 lygmuo – aukštesnis nei daktaro laipsnis

Lytis

vyrai, moterys

Studijų sritis

Švietimas (ISC 14), Mokytojų rengimas (ISC 141), Pedagogika (ISC 142), Humanitariniai mokslai ir menas, Menas (ISC 21), Humanitariniai mokslai (ISC 22), Socialiniai mokslai, verslas ir teisė, Socialiniai ir elgsenos mokslai (ISC 31), Žurnalistika ir informacija (ISC 32), Verslas ir administravimas (ISC 34), Teisė (ISC 38), Mokslas, gyvosios gamtos mokslai (ISC 42), Fiziniai mokslai (ISC 44), Matematika ir statistika (ISC 46), Kompiuterija (ISC 48), Inžinerija, gamyba ir statyba, Inžinerija ir inžinerinės profesijos (ISC 52), Gamyba ir perdirbimas (ISC 54), Architektūra ir statyba (ISC 58), Žemės ūkis, Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė (ISC 62), Veterinarija (ISC 64), Sveikatos priežiūra ir gerovė, Sveikatos priežiūra (ISC 72), Socialinės paslaugos (ISC 76), Paslaugos, Paslaugos asmenims (ISC 81), Transporto paslaugos (ISC 84), Aplinkosauga (ISC 85), Saugos paslaugos (ISC 86), nežinoma ar nenurodyta

Privaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

Vidutinė trukmė

Vidutinė aukštojo mokslo trukmė

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED aukštojo mokslo lygmuo, ISCED 6 lygmuo

Programos pobūdis

ISCED 5A lygmuo, - 5B lygmuo, 5A/6 lygmuo

Trukmės aproksimacija

 

Formulė

(iš anksto nustatyta)

Trukmė pagal grandininį metodą

Sąlyginė tikimybė, kad nei vienas studentas nenutrauks mokslų pirmaisiais studijų metais, Sąlyginė tikimybė sėkmingai pabaigti pirmuosius studijų metus, Sąlyginė tikimybė sėkmingai pabaigti antruosius studijų metus, Sąlyginė tikimybė sėkmingai pabaigti trečiuosius studijų metus, Sąlyginė tikimybė sėkmingai pabaigti ketvirtuosius studijų metus, Sąlyginė tikimybė sėkmingai pabaigti penktuosius studijų metus, Sąlyginė tikimybė sėkmingai pabaigti šeštuosius studijų metus, Sąlyginė tikimybė sėkmingai pabaigti septintuosius studijų metus, Sąlyginė tikimybė sėkmingai pabaigti aštuntuosius studijų metus, Sąlyginė tikimybė sėkmingai pabaigti devintuosius studijų metus, Sąlyginė tikimybė sėkmingai pabaigti dešimtuosius studijų metus

Neprivaloma. Duomenys renkami kas trejus metus.


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

Studijų baigimo rodiklis

Vietos studentų ir studentų užsieniečių aukštojo mokslo baigimo rodiklio nustatymo tyrimas (2009 M.)

Skirstymas

Specifikacija

Pirmą kartą švietimo programas baigiantiems asmenims išduotų išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijančių dokumentų skaičius

 

Kumuliacinė trukmė

ISCED 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (3–<5 m.), - 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (5–6 m.), 5A lygmuo – pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnis (daugiau kaip 6 m.), 5A lygmuo – antroji ir tolesnės kvalifikacijos (nedubliuojamasis skaičiavimas), 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (2– <3 m.), 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (3–<5 m.), 5B lygmuo – pirmoji kvalifikacija (daugiau kaip 5 m.), 5B lygmuo – pirmoji ir antroji kvalifikacijos (nedubliuojamasis skaičiavimas)

Aukštojo mokslo tipo keitimas

Universitetinio (A) ir neuniversitetinio (B) tipo programos perėjimas iš 5A į 5B, perėjimas iš 5B į 5A

Švietimo programas baigusių asmenų skaičius

asmenų, priimtų mokytis pagal 5A programas, tačiau negavusių pirmosios universitetinio aukštojo mokslo pakopos (5A) laipsnio, kurie yra nukreipiami į 5B programas ir gauna pirmosios neuniversitetinio aukštojo mokslo pakopos (5B) laipsnį, skaičius; universitetinių (A) aukštųjų mokyklų absolventų, kurie vėliau įstoja mokytis į neuniversitetinę aukštąją mokyklą ir gauna pirmosios neuniversitetinio aukštojo mokslo pakopos (5B) laipsnį, skaičius; asmenų, priimtų mokytis pagal 5B programas, tačiau negavusių pirmosios neuniversitetinio aukštojo mokslo pakopos (5B) laipsnio, kurie yra nukreipiami į 5A programas ir gauna pirmosios universitetinio aukštojo mokslo pakopos (5A) laipsnį, skaičius; asmenų, baigusių aukštojo neuniversitetinio mokslo (B) programas, kurie priimami mokytis pagal 5A programas ir gauna pirmosios universitetinio aukštojo mokslo pakopos (5A) laipsnį, skaičius

Studijų forma

visą ir ne visą dieną (iš viso), visą dieną, ne visą dieną

Baigimo rodiklis

(iš anksto nustatytas)

Neprivaloma. Duomenys renkami kas trejus metus.


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

Class1

Vidutinis klasės (grupės) dydis pagal švietimo lygmenį ir institucijos tipą

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

pradinis mokymas (ISCED 1), pagrindinis (žemesnysis vidurinis) mokymas (ISCED 2)

Institucijos tipas

valstybinės institucijos, valstybės kontroliuojamos nevalstybinės institucijos, nepriklausomos nevalstybinės institucijos

Vidutinis klasės (grupės) dydis

mokinių skaičius, klasių (grupių) skaičius

Neprivaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

PERS_ENRL2

Besimokančių asmenų skaičius aprėptį koreguojant pagal švietimo darbuotojų statistinius duomenis pagal švietimo lygmenį, programos pobūdį, programos paskirtį, institucijos tipą ir studijų formą

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 0 lygmuo, - 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo, - 4 lygmuo, - 5/6 lygmenys, jokiam lygmeniui nepriskirta

programos pobūdis

ISCED 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas), - 4 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 4 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas), - 5B lygmuo, - 5A/6 lygmuo

programos pobūdis/vieta

ISCED 3 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas mokykloje), - 3 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas mokykloje ir darbo vietoje), - 4 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas mokykloje), - 4 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas mokykloje ir darbo vietoje)

Institucijos tipas

valstybinės institucijos, visos nevalstybinės institucijos

Studijų forma

visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais

Privaloma. C4–C9 eilutės (valstybės kontroliuojamos nevalstybinės institucijos ir nepriklausomos nevalstybinės institucijos) neprivalomos. 9–10 grafos (ISCED 3 lygmuo (profesinis ir ikiprofesinis rengimas mokykloje bei mokykloje ir darbo vietoje)) ir 14–15 grafos (ISCED 4 lygmuo (profesinis ir ikiprofesinis rengimas mokykloje bei mokykloje ir darbo vietoje)) neprivalomos.


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

PERS1

Auklėtojai, ugdytojai, mokytojai (ISCED 0–4) ir dėstytojai (ISCED 5–6) pagal švietimo lygmenį, programos pobūdį, lytį, amžių, institucijos tipą ir užimtumo statusą

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 0 lygmuo, - 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo, - 4 lygmuo, - 5 ir 6 lygmenys, jokiam lygmeniui nepriskirta

Programos pobūdis

ISCED 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas mokykloje), - 3 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas mokykloje ir darbo vietoje), - 4 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 4 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas mokykloje), - 4 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas mokykloje ir darbo vietoje), 5B lygmuo, - 5A ir 6 lygmenys

Lytis

vyrai, moterys

Amžius

mažiau negu 25 m., 25–29 m., 30–34 m., 35–39 m., 40–44 m., 45–49 m., 50–54 m., 55–59 m., 60–64 m., 65 m. ir daugiau, amžius nežinomas

Užimtumas

darbas visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais

Lytis

vyrai, moterys

Institucijos tipas

valstybinės institucijos, visos nevalstybinės institucijos

Užimtumas

darbas visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais

Privaloma. A54–A61 eilutės (valstybės kontroliuojamos nevalstybinės institucijos ir nepriklausomos nevalstybinės institucijos) neprivalomos. 9–10 grafos (ISCED 3 lygmuo (profesinis ir ikiprofesinis rengimas mokykloje bei mokykloje ir darbo vietoje)) ir 14-15 grafos (ISCED 4 lygmuo (profesinis ir ikiprofesinis rengimas mokykloje bei mokykloje ir darbo vietoje)) neprivalomos (A1–A36 eilutės).


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

PERS2

Mokyklos vadovai ir mokytojų padėjėjai (ISCED 0, 1, 2 ir 3 lygmenys)

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 0 lygmuo, - 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo, - 1ir 2 lygmenys kartu, - 2 ir 3 lygmenys kartu

Mokyklos vadovai

 

Lytis

vyrai, moterys

Užimtumas

visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais

Mokytojų padėjėjai

 

Lytis

vyrai, moterys

Užimtumas

visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais

Neprivaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

FIN_ENRL2

Besimokančių asmenų skaičius aprėptį koreguojant pagal švietimo finansavimo statistinius duomenis pagal švietimo lygmenį, programos pobūdį, programos paskirtį, institucijos tipą ir studijų formą

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 0 lygmuo, - 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo, - 4 lygmuo, - 5/6 lygmenys, jokiam lygmeniui nepriskirta

programos pobūdis

ISCED 2 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 2 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas), - 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas), - 4 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 4 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas), - 5B lygmuo, - 5A/6 lygmuo

Institucijos tipas

valstybinės institucijos, visos nevalstybinės institucijos

Studijų forma

visą dieną, ne visą dieną, visos darbo dienos ekvivalentais

Privaloma. C4–C9 eilutės (valstybės kontroliuojamos nevalstybinės institucijos ir nepriklausomos nevalstybinės institucijos) neprivalomos. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 grafos neprivalomos. 10 grafos duomenys gali būti pateikiami 9 grafoje.


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

FINANCE1

Švietimo išlaidos pagal švietimo lygmenį, šaltinį ir sandorių rūšį

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 0 lygmuo, - 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo, - 4 lygmuo, - 5/6 lygmenys

programos pobūdis

ISCED 2 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 2 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas), - 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas), - 4 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 4 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas), - 5B lygmuo, - 5A/6 lygmuo

Šaltinis (1)

centrinės valdžios sektoriaus lėšos, regioninės valdžios sektoriaus lėšos, vietos valdžios sektoriaus lėšos

sandorių rūšis (1)

tiesioginės išlaidos valstybinėms institucijoms, tiesioginės išlaidos nevalstybinėms institucijoms, pervedimas regioninėms valdžios institucijoms (grynąja verte), pervedimas vietos valdžios institucijoms (grynąja verte), stipendijos ir kitos pašalpos studentams ir (arba) namų ūkiams, paskolos studentams, pervedimas ir mokėjimas kitiems privatiems subjektams

Šaltinis (2)

tarptautinių agentūrų ir kitų užsienio šaltinių lėšos

sandorių rūšis (2)

tarptautiniai mokėjimai tiesiogiai valstybinėms institucijoms, tarptautiniai mokėjimai tiesiogiai nevalstybinėms institucijoms, tarptautinių šaltinių lėšų pervedimas centrinės valdžios sektoriui, tarptautinių šaltinių lėšų pervedimas regioninės valdžios sektoriui, tarptautinių šaltinių lėšų pervedimas vietos valdžios sektoriui

Šaltinis (3)

namų ūkių lėšos

sandorių rūšis (3)

mokėjimai valstybinėms institucijoms (grynąja verte), mokėjimai nevalstybinėms institucijoms (grynąja verte), išlaidos prekėms, kurių tiesiogiai ar netiesiogiai reikalauja švietimo institucijos, išlaidos mokslui nebūtinoms prekėms, išlaidos korepetitoriams

Šaltinis (4)

kitų privačių subjektų lėšos

sandorių rūšis (4)

stipendijos ir kitos pašalpos studentams ir (arba) namų ūkiams, paskolos studentams

Privaloma. Detalus suskirstymas F1, F4, F6, F7, F8, H2, H3, H5B, H15, H16, H17, E2, E3, E5A, E5B eilutėse yra neprivalomas. 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 grafos neprivalomos. 10 grafos duomenys gali būti pateikiami 9 grafoje.


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

FINANCE2

Švietimo išlaidos pagal švietimo lygmenį, pobūdį ir išlaidų kategoriją

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 0 lygmuo, - 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo, - 4 lygmuo, - 5/6 lygmenys

programos pobūdis

ISCED 2 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 2 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas), - 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas), - 4 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 4 lygmuo (ikiprofesinis ir profesinis rengimas), - 5B lygmuo, - 5A/6 lygmuo

Valstybinių institucijų išlaidos

einamosios išlaidos darbuotojams (1)

mokytojams, - kitiems pedagogams, administracijos darbuotojams ir specialistams ir pagalbiniams darbuotojams

dabartinės išlaidos darbuotojams (2)

darbo užmokesčiui, pensijoms, kitiems su darbo užmokesčiu nesusijusiems reikalams

kitos dabartinės išlaidos

 

kapitalo išlaidos

 

lėšų balanso pokyčių kompensavimas

 

išlaidos papildomoms paslaugoms valstybinėse institucijose

 

išlaidos MTTP veiklai valstybinėse institucijose

 

Nevalstybinių institucijų išlaidos

dabartinės su darbuotojais susijusios išlaidos (iš viso)

 

kitos dabartinės išlaidos (iš viso)

 

kapitalo išlaidos (iš viso)

 

lėšų balanso pokyčių kompensavimas

 

išlaidos papildomoms paslaugoms nevalstybinėse institucijose (iš viso)

 

išlaidos MTTP veiklai nevalstybinėse institucijose (iš viso)

 

Privaloma. X1, X5, X7, X8, X9, taip pat Y1–Y40 ir Z1–Z40 eilutės neprivalomos (valstybės kontroliuojamos nevalstybinės institucijos ir nepriklausomos nevalstybinės institucijos). 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 grafos neprivalomos. 10 grafos duomenys gali būti pateikiami 9 grafoje.


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

REGIO1

Besimokančių asmenų skaičius pagal švietimo lygmenį, programos pobūdį, lytį ir regioną

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 0 lygmuo, - 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo, - 4 lygmuo, - 5 lygmuo, - 6 lygmuo

Programos pobūdis

ISCED 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis/profesinis rengimas), - 4 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 4 lygmuo (ikiprofesinis/profesinis rengimas), - 5A lygmuo, 5B lygmuo

Lytis

vyrai, moterys

Regionas

NUTS 2 lygmuo (visoms šalims, išskyrus Vokietiją ir Jungtinę Karalystę (NUTS 1 lygmuo)). Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Islandija ir Lichtenšteinas šių duomenų gali neteikti (šiose šalyse NUTS 2 lygmens nėra)

Privaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

REGIO2

Besimokančių asmenų skaičius pagal amžių, lytį ir regioną

Skirstymas

Specifikacija

Amžius

mažiau negu 3 m., 3–29 m. (pamečiui), 30–34 m., 35–39 m., 40 m. ir daugiau, amžius nežinomas

Lytis

vyrai, moterys

Regionas

NUTS lygmuo (visoms šalims, išskyrus Vokietiją ir Jungtinę Karalystę (NUTS 1 lygmuo)). Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Islandija ir Lichtenšteinas šių duomenų gali neteikti (šiose šalyse NUTS 2 lygmens nėra)

Privaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENRLLNG1

Mokinių skaičius pagal švietimo lygmenį, programos pobūdį ir šiuolaikines užsienio kalbas, kurių mokomasi

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo

Programos pobūdis

ISCED - 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis/profesinis rengimas)

Užsienio kalbos

bulgarų, čekų, danų, anglų, olandų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, airių, italų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, ispanų, švedų, arabų, kinų, japonų, rusų, kitos šiuolaikinės kalbos

Mokinių, kurie mokosi šių kalbų, skaičius

 

Privaloma. 4 ir 5 grafos (ISCED 3 lygmuo – bendrasis lavinimas bei ikiprofesinis/profesinis rengimas) neprivalomos.


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ENRLLNG2

Mokinių skaičius pagal švietimo lygmenį, programos pobūdį, amžių ir šiuolaikines užsienio kalbas, kurių mokomasi

Skirstymas

Specifikacija

Švietimo lygmuo

ISCED 1 lygmuo, - 2 lygmuo, - 3 lygmuo

Programos pobūdis

ISCED - 3 lygmuo (bendrasis lavinimas), - 3 lygmuo (ikiprofesinis/profesinis rengimas)

Užsienio kalbų skaičius

nei vienos užsienio kalbos, viena užsienio kalba, dvi ar daugiau užsienio kalbų

Amžius

mažiau negu 6 m., 6–19 m. (pamečiui), 20 m. ir daugiau, pagal amžių nenurodyta

Mokinių, kurie mokosi šių kalbų, skaičius

 

Privaloma. A2–A18 eilutės ir 13–16 grafos (ISCED 3 lygmuo – ikiprofesinis/profesinis rengimas) neprivalomos.


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ISCMAP_PROGR

Nacionalinių švietimo programų apžvalga

Skirstymas

Specifikacija

Grafų pavadinimai

1 grafa

Programos numeris (prog.<ISCED level>.<number within level>)

2 grafa

Programos sukūrimo metai

3 grafa

ISCED lygmuo

4 grafa

Programos paskirtis

5 grafa

Programos pobūdis

6 grafa

Teorinė kumuliacinė trukmė ISCED 5

7 grafa

Vieta nacionalinėje laipsnių ir (arba) kvalifikacijų struktūroje

8 grafa

Padėtis aukštojo mokslo struktūroje (bakalauro studijos, magistrantūra, doktorantūra)

9 grafa

Pastabos apie programas, vykdomas keliais ISCED lygmenimis ar turinčias kelias paprogrames

10 grafa

Programos pavadinimas valstybine kalba

11 grafa

Programos aprašas anglų kalba

12 grafa

Minimalūs reikalavimai stojantiesiems (ISCED lygmuo ar kt.)

13 grafa

Pagrindiniai diplomai, kvalifikacija, pažymėjimai

14 grafa

Kvalifikacijos kodas pagal ISCMAP-QUAL

15 grafa

Teorinis stojamasis amžius

16 grafa

Teorinė programos trukmė

17 grafa

Teorinė kumuliacinė mokymosi laikotarpio trukmė baigus programą

18 grafa

Ar programa susieta su darbo praktika? (T/N)

19 grafa

Programa parengta specialiai suaugusiems (T/N)

20 grafa

Programa parengta specialiai mokymuisi ne visą dieną (T/N)

21 grafa

Duomenys pateikti pagal UNESCO-UIS, EBPO ir Eurostato (UOE) duomenų rinkimo priemones (T/N/G)

22 grafa

Duomenys pateikti UOE FINANCE lentelėse (T/N/G)

23 grafa

Besimokantys asmenys

24 grafa

Pastabos

Neprivaloma


Lentelės pavadinimas ir skirstymas

Pavadinimas ir specifikacija

ISCMAP_QUAL

Nacionalinių švietimo kvalifikacijų apžvalga

Skirstymas

Specifikacija

Grafų pavadinimai

1 grafa

Kvalifikacijos numeris (qual.<number within level>)

2 grafa

Kvalifikacijos nustatymo metai

3 grafa

Kvalifikacijos ISCED lygmuo

4 grafa

Paskirtis (A/B/C)

5 grafa

Pavadinimas valstybine kalba

6 grafa

Pavadinimas anglų kalba

7 grafa

Programos, kurias baigus suteikiama ši kvalifikacija

8 grafa

Baigiamasis egzaminas (T/N)

9 grafa

Egzaminų sesijos mokymosi metu (T/N)

10 grafa

Numatytas tam tikras paskaitų skaičius IR egzaminas (T/N)

11 grafa

Dalykų, kurių laikomi egzaminai, apytikslė procentinė dalis

12 grafa

Nustatytas paskaitų skaičius (T/N)

13 grafa

Paskaitų kurso valandos

14 grafa

Specifiniai reikalavimai

15 grafa

Ar kvalifikaciją įmanoma įgyti nebaigus nustatytos programos? (T/N)

16 grafa

Kaip?

17 grafa

Kvalifikaciją suteikianti (-čios) organizacija (-os)

18 grafa

Programų numeriai

19 grafa

Švietimo programas baigusių asmenų skaičius

20 grafa

Programų numeriai

21 grafa

Švietimo programas baigusių asmenų skaičius

22 grafa

Pastabos

Neprivaloma


II PRIEDAS

Duomenų kokybės reikalavimai ir kokybės ataskaitų teikimo tvarka

Duomenų kokybės reikalavimai

Švietimo ir mokymo sistemų duomenų kokybės reikalavimai yra susiję su šiais kokybės ataskaitų aspektais (ar kokybės ataskaitų kriterijais): aktualumas, tikslumas, pateikimas laiku ir punktualumas, prieinamumas, aiškumas, palyginamumas ir nuoseklumas.

Visų pirma duomenys turi atitikti apibrėžtis ir sąvokas, nustatytas išsamiose UNESCO, EBPO ir Eurostato švietimo sistemų duomenų rinkimo gairėse.

Duomenų kokybės ataskaitos

Kasmet likus 3 mėnesiams iki duomenų pateikimo galutinio termino, nurodyto 4 straipsnio 2 dalyje, Komisija (Eurostatas) valstybėms narėms pateikia preliminarią metinės kokybės ataskaitos formą, iš dalies užpildytą turimais kiekybiniais rodikliais ir kita Komisijos (Eurostato) turima informacija. Valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia išsamią 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą kokybės ataskaitą.

Kokybės ataskaitą sudaro septynios dalys: besimokantys asmenys, mokytis priimti asmenys, darbuotojai, asmenys, baigę švietimo programas ir gavę išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijantį dokumentą, ir išduotų išsilavinimą ar kvalifikaciją liudijančių dokumentų skaičius, finansavimas, užsienio kalbos, kurių mokomasi, ir besimokantys asmenys pagal regionus.

Duomenų kokybės ataskaitoje dokumentais patvirtinama, kad laikytasi aktualumo, tikslumo, pateikimo laiku ir punktualumo, prieinamumo, aiškumo, palyginamumo ir nuoseklumo kriterijų.

Visų pirma duomenų kokybės ataskaitoje dokumentais patvirtinama, kad vadovautasi išsamiose UNESCO, EBPO ir Eurostato švietimo sistemų duomenų rinkimo gairėse nustatytomis apibrėžtimis ir sąvokomis.

Nukrypimai nuo šių apibrėžčių ir sąvokų, kaip nurodyta išsamiose UNESCO, EBPO ir Eurostato švietimo sistemų duomenų rinkimo gairėse, turi būti patvirtinami dokumentais, paaiškinti ir, jei įmanoma, išreikšti kiekybiškai.

Visų pirma valstybės narės aprašo šaltinius, kuriais rėmėsi pildydamos I priedo lenteles, ir lentelėse ir suskirstymo grafose aiškiai nurodo, ar naudotasi įverčiais ir patikslinimais.