8.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/113


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2011/89/ES

2011 m. lapkričio 16 d.

kuria iš dalies keičiamos direktyvų 98/78/EB, 2002/87/EB, 2006/48/EB ir 2009/138/EB nuostatos dėl finansų konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomos priežiūros

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros (3) finansinio sektoriaus kompetentingoms institucijoms numatyta papildomų įgaliojimų ir priemonių, susijusių su grupių, sudarytų iš įvairiuose finansų rinkų sektoriuose veikiančių kontroliuojamų įmonių, priežiūra. Tokioms grupėms (finansų konglomeratams) kyla rizika (grupės rizika), kuri apima: rizikos išplitimą, kai rizika išplinta visoje grupėje; rizikos koncentraciją, kai tos pačios rūšies rizika pasireiškia įvairiose grupės dalyse tuo pačiu metu; situaciją, kai daugelį įvairių juridinių asmenų sudėtinga valdyti; galimus interesų konfliktus ir reguliuojamo kapitalo paskirstymą visoms kontroliuojamoms įmonėms, kurios sudaro finansų konglomeratą, taip siekiant išvengti pakartotinio kapitalo panaudojimo. Todėl, be individualios, konsoliduotos ar grupinės priežiūros (nekartojant ir nedarant poveikio grupei), finansų konglomeratams turėtų būti taikoma papildoma priežiūra, kad ir kokia būtų grupės teisinė struktūra;

(2)

tikslinga užtikrinti Direktyvos 2002/87/EB tikslų ir Tarybos direktyvų 73/239/EEB (4) bei 92/49/EEB (5), taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 98/78/EB (6), 2002/83/EB (7), 2004/39/EB (8), 2005/68/EB (9), 2006/48/EB (10), 2006/49/EB (11), 2009/65/EB (12), 2009/138/EB (13) ir 20011/61/ES (14) tikslų suderinamumą, kad būtų galima vykdyti deramą papildomą draudimo ir bankų grupių priežiūrą, įskaitant atvejus, kai jos yra mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) įmonių dalis;

(3)

visoje Sąjungoje finansų konglomeratus būtina identifikuoti pagal tai, kokio dydžio grupės rizika jiems kyla, remiantis bendrosiomis gairėmis, kurias Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (15) įsteigta Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija) (EBI), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 (16) įsteigta Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) (EDPPI) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (17) įsteigta Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (EVPRI), pasitelkdamos į pagalbą Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą (toliau – Jungtinis komitetas), turės pateikti pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 56 straipsnį. Taip pat svarbu, kad pagal šias gaires reikalavimai, susiję su papildomos priežiūros atsisakymu, būtų taikomi atsižvelgiant į riziką. Tai ypač svarbu didesniems, tarptautiniams finansų konglomeratams;

(4)

reikiamas visapusis didelių, sudėtingos struktūros tarptautinių finansų konglomeratų grupės rizikos stebėjimas ir šių grupių grupinės kapitalo politikos priežiūra įmanoma tik jei rinkdamos kontrolės informaciją ir numatydamos priežiūros priemones kompetentingos institucijos neapsiriboja nacionaliniais įgaliojimais. Todėl būtina, kad papildomą tarptautinių finansų konglomeratų priežiūrą derintų kompetentingos institucijos, galinčios užtikrinti geriausią finansų konglomerato priežiūrą. Sudarant finansų konglomerato atitinkamų kompetentingų institucijų kolegiją turėtų būti atsižvelgta į tai, kad Direktyva 2002/87/EB yra papildomojo pobūdžio, – taip kolegija turėtų ne dubliuoti ar pakeisti, o pagerinti esamų finansų konglomeratų bankų ir draudimo pogrupių kolegijų veiklą. Finansų konglomerato kolegija turėtų būti sudaroma tik tuo atveju, jei nėra nei bankininkystės, nei draudimo sektorių priežiūros institucijų kolegijos;

(5)

siekiant užtikrinti tinkamą priežiūrą, būtina, kad bankų, draudimo bendrovių ir tarptautinę veiklą vykdančių finansų konglomeratų, įskaitant visas kontroliuojamas įmones, nekontroliuojamas dukterines įmones ir stambius filialus, teisinę struktūrą, valdymą ir organizacinę struktūrą atitinkamai stebėtų EBI, EDPPI, EVPRI (toliau bendrai – EPI) ir Jungtinis komitetas, ir kad su informacija galėtų susipažinti atitinkamos kompetentingos institucijos;

(6)

siekiant užtikrinti veiksmingą papildomą kontroliuojamų finansų konglomerato įmonių priežiūrą, ypač tais atvejais, kai pagrindinė vieno iš jo filialų buveinė yra trečiojoje šalyje, įmonės, kurioms taikoma ši direktyva, turėtų apimti visas įmones, ypač kredito įstaigas, kurių registruota buveinė yra trečiojoje šalyje ir iš kurių būtų reikalaujama leidimo, jei jų registruota buveinė būtų Sąjungoje;

(7)

siekiant prisidėti prie finansinių paslaugų vidaus rinkos stabilumo, didelių, sudėtingos struktūros tarptautinių finansų konglomeratų papildoma priežiūra būtina visos Sąjungos lygmeniu. Tuo tikslu kompetentingos institucijos turi susitarti dėl tiems finansų konglomeratams taikytinų priežiūros metodų. EPI, pasitelkdamos į pagalbą Jungtinį komitetą, remdamosi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 56 straipsniu, turėtų pateikti tokių metodų taikymo bendrąsias gaires ir taip užtikrinti visapusę rizikos ribojimo principais pagrįstą priežiūros priemonių ir įgaliojimų, numatytų bankų, draudimo, vertybinių popierių ir finansų konglomeratų direktyvose, sistemą. Direktyvoje 2002/87/EB pateiktos gairės turėtų atsispindėti tai, kad ta direktyva yra papildomojo pobūdžio, ir jų paskirtis – papildyti atskirų sektorių priežiūrą, numatytą direktyvose 73/239/EEB, 92/49/EEB, 98/78/EB, 2002/83/EB, 2004/39/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB, ir 2009/138/EB ir 2011/61/ES;

(8)

akivaizdu, kad reikia stebėti ir kontroliuoti galimą grupės riziką, kylančią finansų konglomeratui, kuri susijusi su dalyvavimu kitų bendrovių kapitale. Kai tam tikrų Direktyvoje 2002/87/EB numatytų priežiūros įgaliojimų neužtenka, priežiūros institucijų bendruomenė turėtų paruošti alternatyvius metodus, kad būtų galima spręsti šios rizikos klausimą ir į ją reikiamai atsižvelgti; pageidautina, kad tai atliktų EPI, pasitelkdamos į pagalbą Jungtinį komitetą. Jei vienintelis finansų konglomerato identifikavimo elementas yra dalyvavimas kapitale, priežiūros institucijoms turėtų būti leidžiama įvertinti, ar grupei kyla grupės rizika, o tam tikrais atvejais papildomos priežiūros grupei netaikyti;

(9)

dabartinės krizės sąlygomis priežiūros institucijos neturi reikiamų įgaliojimų tam tikrų grupių struktūrų atžvilgiu, nes pagal keleto direktyvų reikalavimus joms teko pasirinkti atskirų sektorių priežiūrą arba papildomą priežiūrą. Išsamus Direktyvos 2002/87/EB persvarstymas turėtų būti atliktas atsižvelgiant į Didžiojo dvidešimtuko sprendimus dėl finansų konglomeratų, tačiau būtinus priežiūros įgaliojimus reikia suteikti kuo greičiau;

(10)

tikslinga užtikrinti Direktyvos 2002/87/EB ir Direktyvos 98/78/EB tikslų suderinamumą. Todėl Direktyva 98/78/EB turėtų būti iš dalies pakeista, siekiant apibrėžti ir į taikymo sritį įtraukti mišrią veiklą vykdančias kontroliuojančiąsias (holdingo) bendroves. Siekiant užtikrinti, kad priežiūra būtų vykdoma nuosekliai ir laiku, reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvą 98/78/EB, nepaisant to, kad netrukus bus pradėta taikyti Direktyva 2009/138/EB, kuri turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(11)

nors finansų konglomerato bankų ir draudimo pogrupių testavimas nepalankiausiomis sąlygomis turėtų būti vykdomas reguliariai, koordinatoriaus, paskirto remiantis Direktyva 2002/87/EB, vaidmuo yra spręsti dėl viso atskiro finansų konglomerato testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tikslingumo, parametrų ir laiko. EPI atskiruose sektoriuose atliekant Sąjungos masto testavimą nepalankiausiomis sąlygomis Jungtinio komiteto vaidmuo turėtų būti užtikrinti, kad šis testavimas visuose sektoriuose būtų vykdomas nuosekliai. Šiuo tikslu EPI, pasitelkdamos į pagalbą Jungtinį komitetą, turėtų galėti nustatyti ES masto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis parametrus, kurie apimtų konkrečią grupės riziką, paprastai kylančią finansų konglomeratuose, ir turėtų galėti paskelbti to testavimo rezultatus, kai tai leidžiama pagal atitinkamo sektoriaus teisės aktus. Turėtų būti atsižvelgiama į anksčiau atliekant Sąjungos masto testavimą nepalankiausiomis sąlygomis įgytą patirtį. Pvz., atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis reikėtų atsižvelgti į finansų konglomeratų likvidumo ir mokumo riziką;

(12)

Komisija taip pat turėtų parengti nuoseklią ir įtikinamą finansų konglomeratų priežiūros sistemą. Atliekant būsimą išsamų Direktyvos 2002/87/EB persvarstymą turėtų būti sprendžiamas nekontroliuojamų įmonių, ypač specialiosios paskirties įmonių, klausimas ir turėtų būti nustatytas rizika grindžiamas išimčių taikymas, kurio galėtų imtis priežiūros institucijos, apibrėždamos finansų konglomeratą, ir turėtų būti apribotas šių išimčių taikymas. Atsižvelgiant į sektoriaus direktyvas, persvarstant taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į visai sistemai svarbius finansų konglomeratus, kurie dėl savo dydžio, tarpusavio sąsajų ar sudėtingumo yra ypač pažeidžiami. Tokie konglomeratai turėtų būti nustatomi pagal analogiją su Finansinio stabilumo tarybos ir Bazelio bankininkystės priežiūros komiteto kuriamais standartais. Komisija turėtų apsvarstyti galimybę pasiūlyti šios srities reguliavimo priemonę;

(13)

tikslinga užtikrinti Direktyvos 2002/87/EB ir Direktyvos 2006/48/EB tikslų suderinamumą. Todėl Direktyva 2006/48/EB turėtų būti iš dalies pakeista, siekiant apibrėžti ir į taikymo sritį įtraukti mišrią veiklą vykdančias kontroliuojančiąsias (holdingo) bendroves;

(14)

mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių lygmeniu grąžinti įgaliojimai reiškia, kad šiuo lygmeniu kai kurios direktyvų 98/78/EB, 2002/87/EB, 2006/48/EB arba 2009/138/EB nuostatos taikomos tuo pačiu metu. Tos nuostatos gali būti lygiavertės, ypač kiek tai susiję su priežiūros institucijų vykdomų priežiūros procesų kokybiniais elementais. Pavyzdžiui, kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių vadovų kompetencijos ir tinkamumo reikalavimai direktyvose 98/78/EB, 2002/87/EB, 2006/48/EB ir 2009/138/EB yra vienodi. Siekiant išvengti tų nuostatų dubliavimosi ir užtikrinti aukščiausio lygio priežiūros veiksmingumą, priežiūros institucijos turėtų turėti galimybę tam tikrą nuostatą taikyti tik vieną kartą ir kartu laikytis visų kitų taikomų direktyvų lygiavertės nuostatos. Jei nuostatų formuluotės nėra vienodos, jos turėtų būti laikomos lygiavertėmis, jei yra panašios savo esme, ypač kai kalbama apie rizika grindžiamą priežiūrą. Vertindamos lygiavertiškumą, priežiūros institucijos, nežemindamos priežiūros standartų, kolegijose turėtų tikrinti, ar pasiekti kiekvienoje taikomoje direktyvoje numatyti tikslai ir ar laikomasi jų taikymo srities. Lygiavertiškumo vertinimus turėtų būti galima plėtoti keičiantis priežiūros sistemoms ir praktikai. Todėl lygiavertiškumo vertinimai turėtų būti atviro ir evoliucinio proceso dalis. Tas procesas turėtų leisti priimti kiekvienu atveju atskirus sprendimus, kad būtų atsižvelgiama į visas atitinkamas konkrečios grupės savybes. Siekiant užtikrinti tam tikros grupės priežiūros sistemos nuoseklumą ir sudaryti vienodas sąlygas visiems Sąjungos finansų konglomeratams, yra būtinas tinkamas priežiūros institucijų bendradarbiavimas. Tuo tikslu EPI, pasitelkdamos į pagalbą Jungtinį komitetą, turėtų parengti gaires, kuriomis būtų siekiama suderinti lygiavertiškumo vertinimo kriterijus ir kurti privalomus techninius standartus;

(15)

siekiant gerinti finansų konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomą priežiūrą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl techninių Direktyvos 2002/87/EB pakeitimų, susijusių su toje direktyvoje nustatytomis apibrėžtimis, terminų vienodinimu ir skaičiavimo metodais. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(16)

kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. gerinti finansų konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomą priežiūrą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šios direktyvos apimties ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti;

(17)

todėl direktyvos 98/78/EB, 2002/87/EB, 2006/48/EB ir 2009/138/EB turėtų būti iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ

1 straipsnis

Direktyvos 98/78/EB pakeitimai

Direktyva 98/78/EB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

j punktas pakeičiamas taip:

„j)   mišrią veiklą vykdanti draudimo kontroliuojančioji bendrovė– tai patronuojanti įmonė, išskyrus draudimo įmonę, Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo įmonę, perdraudimo įmonę, Bendrijai nepriklausančios šalies perdraudimo įmonę ir draudimo kontroliuojančiąją bendrovę ar mišrią veiklą vykdančią holdingo bendrovę, tarp kurios dukterinių įmonių bent viena yra draudimo įmonė arba perdraudimo įmonė;“;

b)

pridedamas šis punktas:

„m)   mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė– mišrią veiklą vykdanti finansų holdingo bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/87/EB 2 straipsnio 15 dalyje.“

2.

2 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

„2.   Kiekvienai draudimo ar perdraudimo įmonei, kurios patronuojanti įmonė yra draudimo kontroliuojančioji bendrovė, mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo ar Bendrijai nepriklausančios šalies perdraudimo įmonė, taikoma papildoma priežiūra, nustatyta 5 straipsnio 2 dalyje, taip pat 6, 8 ir 10 straipsniuose.“

3.

Įterpiamas šis straipsnis:

„2a straipsnis

Taikymo mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms lygis

1.   Jeigu mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei taikomos lygiavertės nuostatos pagal šią direktyvą ir pagal Direktyvą 2002/87/EB, visų pirma su rizika grindžiama priežiūra susijusios nuostatos, už papildomos priežiūros vykdymą atsakinga kompetentinga institucija, pasikonsultavusi su kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis, gali nuspręsti tai mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei taikyti tik Direktyvos 2002/87/EB nuostatą.

2.   Jeigu mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei ir pagal šią direktyvą, ir pagal Direktyvą 2006/48/EB taikoma lygiavertė nuostata, visų pirma su rizika grindžiama priežiūra susijusios nuostatos, už papildomos priežiūros vykdymą atsakinga kompetentinga institucija, sutarusi su bankų ir investicinių paslaugų sektoriaus konsoliduotos priežiūros institucija, gali taikyti tik direktyvos nuostatą dėl svarbiausio finansų sektoriaus, kaip nustatyta Direktyvos 2002/87/EB 3 straipsnio 2 dalyje.

3.   Už papildomos priežiūros vykdymą atsakinga kompetentinga institucija informuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (18) įsteigtą Europos priežiūros instituciją (Europos bankininkystės instituciją) (EBI) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 (19) įsteigtą Europos priežiūros instituciją (Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją) (EDPPI) apie sprendimus, priimtus pagal 1 ir 2 dalis. EBI, EDPPI ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (20) įsteigta Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), pasitelkdamos į pagalbą Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą (toliau – Jungtinis komitetas), parengia gaires, kuriomis siekiama suderinti priežiūros praktiką, ir parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuos pateikia Komisijai per trejus metus nuo tų gairių priėmimo.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus remiantis atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais.

4.

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Papildoma priežiūra pagal 2 straipsnį jokiu būdu nereiškia, kad kompetentingos institucijos privalo prižiūrėti kiekvieną Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo įmonę, Bendrijai nepriklausančios šalies perdraudimo įmonę, draudimo kontroliuojančiąją bendrovę, mišrią veiklą vykdančią finansų kontroliuojančiąją bendrovę ar mišrios veiklos draudimo kontroliuojančiąją bendrovę.“

5.

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kai draudimo ar perdraudimo įmonių, turinčių leidimą dviejose ar daugiau valstybių narių, patronuojanti įmonė yra ta pati draudimo kontroliuojančioji bendrovė, Bendrijai nepriklausanti draudimo įmonė, Bendrijai nepriklausanti perdraudimo įmonė, mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė ar mišrios veiklos draudimo kontroliuojančioji bendrovė, atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos gali susitarti, kuri iš jų bus atsakinga už papildomą priežiūrą.“

6.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Draudimo kontroliuojančiosios bendrovės, mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo įmonės ir Bendrijai nepriklausančios šalies perdraudimo įmonės

1.   Taikant 2 straipsnio 2 dalį, valstybės narės reikalauja, kad pagal II priedą būtų taikomas papildomos priežiūros metodas. Atliekant skaičiavimą reikia atsižvelgti į visas draudimo kontroliuojančiosios bendrovės susijusias įmones, mišrią veiklą vykdančią finansų kontroliuojančiąją bendrovę, Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo įmonę ir Bendrijai nepriklausančios šalies perdraudimo įmonę, kaip numatyta II priede.

2.   Jei, remdamosi 1 dalyje minimu skaičiavimu, kompetentingos institucijos padaro išvadą, kad draudimo kontroliuojančiosios bendrovės dukterinės draudimo ar perdraudimo įmonės, mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo įmonės ar Bendrijai nepriklausančios šalies perdraudimo įmonės mokumui gresia ar gali grėsti pavojus, jos imasi atitinkamų priemonių tokios draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės lygiu.“

7.

I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Direktyvos 2002/87/EB pakeitimai

Direktyva 2002/87/EB iš dalies keičiama taip:

1.

1 ir 2 straipsniai pakeičiami taip:

„1 straipsnis

Dalykas

Šia direktyva nustatomos pagal Direktyvos 73/239/EEB 6 straipsnį, Direktyvos 2002/83/EB (21) 4 straipsnį, Direktyvos 2004/39/EB (22) 5 straipsnį, Direktyvos 2005/68/EB (23) 3 straipsnį, Direktyvos 2006/48/EB (24) 6 straipsnį, Direktyvos 2009/65/EB (25) 5 straipsnį, Direktyvos 2009/138/EB (26) 14 straipsnį arba Direktyvos 2011/61/ES (27) 6–11 straipsnius leidimą gavusių kontroliuojamų finansų konglomeratui priklausančių įmonių papildomos priežiūros taisyklės.

Šia direktyva taip pat iš dalies pakeičiamos sektorių taisyklės, taikomos įmonėms, kurių veikla reglamentuojama minėtosiomis direktyvomis.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šioje direktyvoje:

1.

kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 1 dalyje;

2.

draudimo įmonė – draudimo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 1, 2 arba 3 dalyje;

3.

investicinė firma – investicinė firma, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, įskaitant 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (28) 3 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas įmones, arba įmonė, kurios registruota buveinė yra trečiojoje šalyje ir kuriai pagal Direktyvą 2004/39/EB reikėtų įsigyti leidimą, jeigu jos registruota buveinė būtų Sąjungoje;

4.

kontroliuojama įmonė – kredito įstaiga, draudimo įmonė, perdraudimo įmonė, investicinė firma, turto valdymo bendrovė arba alternatyvaus investavimo fondų valdytojas;

5.

turto valdymo bendrovė – valdymo bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte, taip pat įmonė, kurios registruota buveinė yra trečiojoje šalyje ir kuriai pagal tą direktyvą reikėtų įsigyti leidimą, jeigu jos registruota buveinė būtų Sąjungoje;

5a.

alternatyvaus investavimo fondų valdytojas – alternatyvaus investavimo fondų valdytojas, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b, l ir ab punktuose, arba įmonė, kurios registruota buveinė yra trečiojoje šalyje ir kuriai pagal šią direktyvą reikėtų įsigyti leidimą, jeigu jos registruota buveinė būtų Sąjungoje;

6.

perdraudimo įmonė – perdraudimo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 4, 5 ar 6 dalyje, arba specialiosios paskirties įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 26 dalyje;

7.

sektoriaus taisyklės – su kontroliuojamų įmonių rizikos ribojimo principais grindžiama priežiūra susiję Sąjungos teisės aktai, visų pirma direktyvos 2004/39/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/138/EB;

8.

finansų sektorius – sektorius, kurį sudaro viena toliau nurodyta įmonė arba kelios tokios įmonės:

a)

kredito įstaiga, finansų įstaiga arba papildomas banko paslaugas teikianti įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 1, 5 ar 21 dalyse (toliau bendrai – bankų sektorius);

b)

draudimo įmonė, perdraudimo įmonė arba draudimo holdingo bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/EB 13 straipsnio 1, 2, 4 ar 5 dalyse arba 212 straipsnio 1 dalies f punkte (toliau bendrai – draudimo sektorius);

c)

investicinė firma, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/49/EB 3 straipsnio 1 dalies b punkte (toliau bendrai – investicinių paslaugų sektorius);

9.

patronuojanti įmonė – 1983 m. birželio 13 d. Septintosios Tarybos direktyvos 83/349/EEB dėl konsoliduotos finansinės atskaitomybės (29) 1 straipsnyje apibrėžta patronuojanti įmonė arba bet kuri įmonė, kuri, kompetentingų institucijų nuomone, turi didelę įtaką kitai įmonei;

10.

dukterinė įmonė – dukterinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnyje, arba bet kuri kita įmonė, kuriai, kompetentingų institucijų nuomone, patronuojanti įmonė turi didelę įtaką, arba visos tokių dukterinių įmonių dukterinės įmonės;

11.

dalyvavimas kapitale – 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtosios Tarybos direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų rūšių bendrovių metinės finansinės atskaitomybės (30) 17 straipsnio pirmame sakinyje apibrėžtas dalyvavimas valdant kapitalą arba 20 % arba didesnės kitos įmonės balsavimo teisių arba kapitalo dalies tiesioginė arba netiesioginė nuosavybės teisė;

12.

grupė – įmonių grupė, kurią sudaro patronuojanti įmonė, jos dukterinės įmonės ir įmonės, kuriose patronuojanti įmonė arba jos dukterinės įmonės turi kapitalo dalį, taip pat įmonės, tarpusavyje susijusios Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžtais santykiais, ir visi jų pogrupiai;

12a.

kontrolė – patronuojančios įmonės ir dukterinės įmonės santykiai, kaip nustatyta Direktyvos 83/349/EEB 1 straipsnyje, arba panašūs fizinio ar juridinio asmens ir įmonės santykiai;

13.

glaudūs ryšiai – aplinkybės, kai du ar daugiau fizinių arba juridinių asmenų sieja kontrolė arba dalyvavimas kapitale, arba situacija, kai du ar daugiau fizinių arba juridinių asmenų sieja nuolatiniai kontrolės santykiai su tuo pačiu asmeniu;

14.

finansų konglomeratas – grupė arba pogrupis, kai grupei arba pogrupiui vadovauja kontroliuojama įmonė arba kai bent viena iš tos grupės ar pogrupio dukterinių įmonių yra kontroliuojama įmonė, ir kuri (kuris) atitinka šias sąlygas:

a)

jei grupei ar pogrupiui vadovauja kontroliuojama įmonė:

i)

tai yra finansų sektoriaus įmonės patronuojanti įmonė, įmonė, turinti kapitalo dalį finansų sektoriaus įmonėje, arba įmonė, kurią su finansų sektoriaus įmone sieja Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžti santykiai;

ii)

bent viena grupės ar pogrupio įmonė veikia draudimo sektoriuje ir bent viena įmonė veikia bankų arba investicinių paslaugų sektoriuje; ir

iii)

grupės ar pogrupio įmonės draudimo, taip pat bankų ir investicinių paslaugų sektoriuose vykdo didelės apimties konsoliduotą ir (arba) bendrą veiklą, kaip apibrėžta šios direktyvos 3 straipsnio 2 arba 3 dalyje;

b)

jei grupei ar pogrupiui nevadovauja kontroliuojama įmonė:

i)

pagrindinė grupės ar pogrupio veikla vykdoma finansų sektoriuje, kaip apibrėžta šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje;

ii)

bent viena grupės ar pogrupio įmonė veikia draudimo sektoriuje ir bent viena įmonė veikia bankų arba investicinių paslaugų sektoriuje; ir

iii)

grupės ar pogrupio įmonės draudimo, taip pat bankų ir investicinių paslaugų sektoriuose vykdo didelės apimties konsoliduotą ir (arba) bendrą veiklą, kaip apibrėžta šios direktyvos 3 straipsnio 2 arba 3 dalyje;

15.

mišrią veiklą vykdanti finansų holdingo bendrovė – patronuojanti įmonė (išskyrus kontroliuojamą įmonę), kuri kartu su savo dukterinėmis įmonėmis, iš kurių bent viena yra Sąjungoje registruotą buveinę turinti reguliuojama įmonė, ir kitomis įmonėmis sudaro finansų konglomeratą;

16.

kompetentingos institucijos – valstybių narių nacionalinės institucijos, įstatymu arba reglamentu įgaliotos individualiai arba grupės lygiu vykdyti kredito įstaigų, draudimo įmonių, perdraudimo įmonių, investicinių firmų, turto valdymo bendrovių arba alternatyvaus investavimo fondų valdytojų priežiūrą;

17.

atitinkamos kompetentingos institucijos:

a)

valstybių narių kompetentingos institucijos, atsakingos už visų finansų konglomeratą sudarančių kontroliuojamų sektoriaus įmonių, ypač sektoriaus patronuojančių įmonių, priežiūrą grupės lygiu;

b)

pagal 10 straipsnį paskirtas koordinatorius, jei tai ne a punkte minimos institucijos;

c)

kai taikoma, kitos susijusios kompetentingos institucijos, jei taip nusprendžia a ir b punktuose nurodytos institucijos;

18.

grupės vidaus sandoriai – visos operacijos, kuriose kontroliuojamos finansų konglomerato įmonės, vykdydamos sutartinę ar nesutartinę mokamą ar nemokamą prievolę, tiesiogiai arba netiesiogiai pasikliauja kitomis tos pačios grupės įmonėmis ar bet kuriuo fiziniu arba juridiniu asmeniu, kurį su minėtosios grupės įmonėmis sieja glaudūs ryšiai;

19.

rizikos koncentracija – visų rūšių rizika, dėl kurios galimi tokie nuostoliai, kad kiltų grėsmė visų finansų konglomerato kontroliuojamų įmonių mokumui ar finansinei būklei apskritai; tokią riziką gali sukelti sandorio šalių (kredito), investicijų, draudimo, rinkos rizika, kitų rūšių rizika arba čia išvardytų rūšių rizikos derinys ar sąveika.

Prieš įsigaliojant pagal 21a straipsnio 1 dalies b punktą priimtiems techniniams reguliavimo standartams, rengiant 17 dalies c punkte nurodytą nuomonę ypač atsižvelgiama į kitose valstybėse narėse veikiančių finansų konglomeratui priklausančių kontroliuojamų įmonių rinkos dalį, ypač jei ji yra didesnė nei 5 %, ir bet kurios kitoje valstybėje narėje įsisteigusios kontroliuojamos įmonės vaidmenį finansų konglomerate.

2.

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Nustatant, ar pagrindinę veiklą grupė vykdo finansų sektoriuje, kaip nurodyta 2 straipsnio 14 dalies b punkto i papunktyje, grupės kontroliuojamų ir nekontroliuojamų finansų sektoriaus įmonių balanso bendros sumos santykis su visos grupės balanso bendra suma turėtų būti didesnis negu 40 %.

2.   Nustatant, ar skirtinguose finansų sektoriuose vykdoma tokia svarbi veikla kokia ji apibrėžta šios direktyvos 2 straipsnio 14 dalies a punkto iii papunktyje arba 14 dalies b punkto iii papunktyje, kiekvieno finansų sektoriaus balanso bendros sumos santykio su finansinio sektoriaus įmonių grupėje balanso bendra suma vidurkis ir to paties finansų sektoriaus mokumo reikalavimų santykis su bendrais grupės finansinio sektoriaus įmonių mokumo reikalavimais turėtų būti didesnis nei 10 %.

Šioje direktyvoje mažiausias finansų konglomerato finansų sektorius yra tas, kurio vidurkis yra mažiausias, o finansų sektorius, kurio vidurkis yra didžiausias, yra laikomas pagrindiniu finansų konglomerato finansų sektoriumi. Skaičiuojant minėtąjį vidurkį ir nustatant mažiausius ir pagrindinius finansų sektorius, bankų ir investicinių paslaugų sektoriai sujungiami.

Turto valdymo bendrovės priskiriamos tam sektoriui, kuriam jos priklauso grupėje; jei grupėje jos nepriklauso kuriam nors vienam sektoriui, jos priskiriamos mažiausiam finansų sektoriui.

Alternatyvaus investavimo fondų valdytojai priskiriami tam sektoriui, kuriam jie priklauso grupėje. Jei grupėje jie nepriklauso kuriam nors vienam sektoriui, jie priskiriami mažiausiam finansų sektoriui.

3.   Tarpsektorinė veikla taip pat laikoma reikšminga, kaip apibrėžta 2 straipsnio 14 dalies a punkto iii papunktyje arba 14 dalies b punkto iii papunktyje, jei grupės mažiausio finansų sektoriaus balanso bendra suma yra didesnė nei 6 mlrd. EUR.

Jei grupė yra mažesnė nei nustatyta šio straipsnio 2 dalyje, atitinkamos kompetentingos institucijos bendru susitarimu gali nuspręsti grupės nelaikyti finansų konglomeratu. Be to, jos gali nuspręsti netaikyti 7, 8 ar 9 straipsnių nuostatų, jei, jų nuomone, minėtajai grupei nereikia taikyti šios direktyvos ar tokių nuostatų arba jei siekiant papildomos priežiūros tikslų toks jų taikymas būtų netinkamas ar klaidintų.

Apie sprendimus, priimtus pagal šią straipsnio dalį, informuojamos kitos kompetentingos institucijos ir šios institucijos juos viešai paskelbia, išskyrus išskirtinius atvejus.

3a.   Jei grupė yra ne mažesnė nei nustatyta šio straipsnio 2 dalyje, tačiau mažiausio sektoriaus dydis neviršija 6 mlrd. EUR, atitinkamos kompetentingos institucijos bendru susitarimu gali nuspręsti grupės nelaikyti finansų konglomeratu. Be to, jos gali nuspręsti netaikyti 7, 8 ar 9 straipsnių nuostatų, jei, jų nuomone, minėtajai grupei nereikia taikyti šios direktyvos ar tokių nuostatų arba jei siekiant papildomos priežiūros tikslų toks jų taikymas būtų netinkamas ar klaidintų.

Apie sprendimus, priimtus pagal šią straipsnio dalį, informuojamos kitos kompetentingos institucijos ir šios institucijos juos viešai paskelbia, išskyrus išskirtinius atvejus.“;

b)

4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

6 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais, skaičiuojant santykius, neįtraukti įmonės, išskyrus atvejus, kai įmonė persikėlė iš valstybės narės į trečiąją šalį, ir esama įrodymų, kad įmonė pakeitė buvimo vietą siekdama išvengti kontrolės.“;

ii)

pridedamas šis punktas:

„c)

neįtraukti vieno ar daugiau dalyvavimo mažesniojo sektoriaus kapitale atvejų, jei toks dalyvavimas turi lemiamos įtakos finansų konglomerato identifikavimui ir jei bendras jo poveikis yra nereikšmingas papildomos priežiūros tikslų atžvilgiu.“;

c)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalis, atitinkamos kompetentingos institucijos išimtiniais atvejais pagal bendrą susitarimą bendra balanso suma pagrįstą kriterijų gali pakeisti pajamų struktūros, nebalansinės veiklos rūšių ir viso valdomo turto parametru ar pridėti vieną ar daugiau iš šių parametrų, jei manoma, kad šie parametrai ypač svarbūs pagal šią direktyvą taikant papildomą priežiūrą.“;

d)

pridedamos šios dalys:

„8.   Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (EBI) (31), Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 (EDPPI) (32) ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (EVPRI) (33) (toliau bendrai –EPI), pasitelkusios į pagalbą EPI jungtinį komitetą (Jungtinis komitetas), pateikia bendrąsias gaires, kuriomis siekiama derinti priežiūrą atsižvelgiant į šio straipsnio 2, 3, 3a, 4 ir 5 dalių taikymą.

9.   Kiekvienais metais kompetentingos institucijos iš naujo įvertina sprendimą netaikyti papildomos priežiūros ir persvarsto šiame straipsnyje nustatytus kiekybinius rodiklius ir rizika grindžiamą finansinių grupių įvertinimą.

3.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tuo tikslu:

kontroliuojamoms grupės įmonėms leidimus išdavusios kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje,

jeigu kompetentinga institucija mano, kad jos išduotą leidimą įsigijusi kontroliuojama įmonė priklauso grupei, kuri gali būti finansų konglomeratu ir kuri gali būti dar neidentifikuota pagal šią direktyvą, minėtoji kompetentinga institucija savo nuomonę perduoda kitoms susijusioms kompetentingoms institucijoms ir Jungtiniam komitetui.“;

b)

2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Koordinatorius taip pat informuoja kompetentingas institucijas, įgaliojusias kontroliuojamas grupės įmones, valstybės narės, kurioje yra mišrią veiklą vykdančios finansų holdingo bendrovės pagrindinė buveinė, kompetentingas institucijas ir Jungtinį komitetą.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jungtinis komitetas savo interneto svetainėje skelbia pagal 2 straipsnio 14 dalį apibrėžtų finansų konglomeratų sąrašą ir jį nuolat atnaujina. Nuoroda į šią informaciją pateikiama visų EPI interneto svetainėse.

Kiekvienos 1 dalyje minėtos kontroliuojamos įmonės, kuri priklauso finansų konglomeratui, pavadinimas įrašomas į sąrašą, kurį Jungtinis komitetas skelbia ir nuolat atnaujina savo interneto svetainėje.“

4.

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kiekviena kontroliuojama įmonė, kurios patronuojanti įmonė yra mišrią veiklą vykdanti finansų holdingo bendrovė, kurios pagrindinė buveinė yra Sąjungoje;“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kiekvienai kontroliuojamai įmonei, kuriai netaikoma 2 dalyje nurodyta papildoma priežiūra ir kurios patronuojanti įmonė yra kontroliuojama įmonė arba mišrią veiklą vykdanti finansų holdingo bendrovė, turinti pagrindinę buveinę trečiojoje šalyje, taikoma papildoma priežiūra finansų konglomerato lygiu, atsižvelgiant į 18 straipsnyje nustatytą apimtį ir tvarką.“;

c)

4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Papildoma priežiūra taikoma tais atvejais, kai bent viena iš minėtųjų įmonių yra kontroliuojama, kaip nurodyta šios direktyvos 1 straipsnyje, ir kai įvykdomos 2 straipsnio 14 dalies a punkto ii papunkčio arba 14 dalies b punkto ii papunkčio ir 2 straipsnio 14 dalies a punkto iii papunkčio arba 14 dalies b punkto iii papunkčio sąlygos. Atitinkamos kompetentingos institucijos savo sprendimą priima, atsižvelgdamos į šioje direktyvoje nustatytus papildomos priežiūros tikslus.“

5.

6 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Skaičiuojant šio straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus kapitalo pakankamumo reikalavimus, papildoma priežiūra (I priede nustatyta tvarka ir mastu) taikoma toliau išvardytoms įmonėms:

a)

kredito įstaigoms, finansų įstaigoms arba papildomas paslaugas teikiančioms įmonėms;

b)

draudimo įmonėms, perdraudimo įmonėms arba draudimo holdingo bendrovėms;

c)

investicinėms firmoms;

d)

mišrią veiklą vykdančioms finansų holdingo bendrovėms.

4.   Skaičiuojant papildomus finansų konglomerato kapitalo pakankamumo reikalavimus pagal šios direktyvos I priede nurodytą 1 metodą (apskaitos konsolidavimas), grupės įmonių nuosavos lėšos ir mokumo reikalavimai skaičiuojami pagal Direktyvos 2006/48/EB 133 ir 134 straipsniuose ir Direktyvos 2009/138/EB 221 straipsnyje nustatytas taisykles, taikomas atitinkamo sektoriaus konsolidavimo formai ir mastui.

Skaičiuojant pagal I priede nurodytą 2 metodą (išskaitymo ir susumavimo metodą), atsižvelgiama į patronuojančios įmonės arba kitoje grupės įmonėje kapitalo dalį turinčios įmonės proporcingą dalį.“

6.

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Toliau derinant Sąjungos teisės aktus, valstybės narės gali nustatyti kiekybinius apribojimus, leisti juos nustatyti savo kompetentingoms institucijoms arba patvirtinti kitas priežiūros priemones, kurios padėtų įgyvendinti papildomos priežiūros, susijusios su bet kuria rizikos koncentracija finansų konglomerato lygiu, tikslus.“;

b)

pridedama ši dalis:

„5.   EPI, pasitelkusios Jungtinį komitetą, pateikia priežiūros derinimo bendrąsias gaires, susijusias su papildomos priežiūros rizikos koncentracijai taikymu, kaip numatyta šio straipsnio 1–4 dalyse. Siekiant išvengti dubliavimosi, gairėmis užtikrinamas šiame straipsnyje numatytų priežiūros priemonių taikymo nuostatų suderinimas su Direktyvos 2006/48/EB 106–118 straipsnių ir Direktyvos 2009/138/EB 244 straipsnio nuostatomis. Jos pateikia konkrečias bendrąsias gaires dėl šio straipsnio 1–4 dalių taikymo finansų konglomerato dalyvavimui kapitale tais atvejais, kai nacionalinio bendrovių įstatymo nuostatos trukdo taikyti šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalį.“

7.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Toliau derinant Sąjungos teisės aktus, valstybės narės gali nustatyti kiekybinius apribojimus ir kokybinius reikalavimus, leisti savo kompetentingoms institucijoms nustatyti kiekybinius apribojimus ar kokybinius reikalavimus arba imtis kitų priežiūros priemonių, kurios padėtų įgyvendinti papildomos priežiūros, susijusios su kontroliuojamų finansų konglomerato įmonių grupės vidaus operacijomis, tikslus.“;

b)

pridedama ši dalis:

„5.   EPI, pasitelkusios Jungtinį komitetą, pateikia priežiūros derinimo bendrąsias gaires, susijusias su papildomos priežiūros grupės vidaus sandoriams taikymu, kaip numatyta šio straipsnio 1–4 dalyse. Siekiant išvengti dubliavimosi, gairėmis užtikrinamas šiame straipsnyje numatytų priežiūros priemonių taikymo nuostatų suderinimas su Direktyvos 2009/138/EB 245 straipsnio nuostatomis. Jos pateikia konkrečias bendrąsias gaires dėl šio straipsnio 1–4 dalių taikymo finansų konglomerato dalyvavimui kapitale tais atvejais, kai nacionalinio bendrovių įstatymo nuostatos trukdo taikyti šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalį.“

8.

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Valstybės narės užtikrina, kad visos įmonės, kurioms pagal 5 straipsnį taikoma papildoma priežiūra, taikytų atitinkamus duomenų ir informacijos, kurie gali būti svarbūs papildomos priežiūros tikslais, vidaus kontrolės mechanizmus.

Valstybės narės reikalauja, kad kontroliuojamos įmonės finansų konglomerato lygmeniu reguliariai teiktų kompetentingai įstaigai išsamią informaciją apie jų teisinę struktūrą, valdymą ir organizacinę struktūrą, įskaitant visas kontroliuojamas įmones, nekontroliuojamas dukterines įmones ir stambius filialus.

Valstybės narės reikalauja, kad kontroliuojamos įmonės finansų konglomerato lygmeniu viešai kasmet skelbtų išsamią informaciją arba nuorodas į lygiavertę informaciją apie jų teisinę struktūra, valdymą ir organizacinę struktūrą.“;

b)

pridedama ši dalis:

„6.   Kompetentingos institucijos suderina šiame straipsnyje numatomą papildomą vidaus kontrolės mechanizmų ir rizikos valdymo proceso priežiūrą, taip pat Direktyvos 2006/48/EB 124 straipsnyje ir Direktyvos 2009/138/EB 248 straipsnyje numatytus peržiūros procesus. Tuo tikslu EPI, pasitelkusios Jungtinį komitetą ir atsižvelgdamos į šiame straipsnyje numatomą papildomą vidaus kontrolės mechanizmų ir rizikos valdymo procesų priežiūrą, pateikia priežiūros derinimo, taip pat atitikties Direktyvos 2006/48/EB 124 straipsnyje ir Direktyvos 2009/138/EB 248 straipsnyje numatytiems peržiūros procesams bendrąsias gaires. Jos pateikia konkrečias bendrąsias gaires dėl šio straipsnio taikymo finansų konglomerato dalyvavimui kapitale tais atvejais, kai nacionalinio bendrovių įstatymo nuostatos trukdo taikyti šios direktyvos 14 straipsnio 2 dalį.“

9.

Įterpiamas šis straipsnis:

„9b straipsnis

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

1.   Valstybės narės gali reikalauti, kad koordinatorius užtikrintų, jog finansų konglomeratų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis būtų vykdomas tinkamai ir reguliariai. Jos reikalauja, kad atitinkamos kompetentingos institucijos visapusiškai bendradarbiautų su koordinatoriumi.

2.   Rengiant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis visoje Sąjungoje EPI, pasitelkusios Jungtinį komitetą ir bendradarbiaudamos su Europos sisteminės rizikos valdyba, įsteigta 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (34), gali parengti papildomus finansų konglomeratų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis parametrus, pagal kuriuos įvertinama speciali su jais susijusi rizika pagal Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, Reglamentą (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamentą (ES) Nr. 1095/2010. Koordinatorius informuoja Jungtinį komitetą apie testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus.

10.

10 straipsnio 2 dalies b punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

ii papunkčio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„ii)

jeigu bent dviejų kontroliuojamų įmonių, kurių registruota buveinė yra Sąjungoje, patronuojanti įmonė yra ta pati mišrią veiklą vykdanti finansų holdingo bendrovė ir vienai iš tų įmonių leidimas buvo išduotas valstybėje narėje, kurioje yra mišrią veiklą vykdančios finansų holdingo bendrovės pagrindinė buveinė, koordinatoriaus užduotį vykdo toje valstybėje narėje kontroliuojamai įmonei leidimą išdavusi kompetentinga institucija.“;

b)

iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)

jeigu bent dviejų kontroliuojamų įmonių, kurių registruota buveinė yra Sąjungoje, patronuojanti bendrovė yra ta pati mišrią veiklą vykdanti finansų holdingo bendrovė, ir nė vienai iš tų įmonių valstybėje narėje, kurioje yra mišrią veiklą vykdančios finansų holdingo bendrovės pagrindinė buveinė, nebuvo išduotas leidimas, koordinatoriaus užduotį vykdo pagrindiniame finansų sektoriuje veikiančiai kontroliuojamai įmonei, kurios buhalterinio balanso galutinis rezultatas didžiausias, leidimą išdavusi kompetentinga institucija;“.

11.

11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nedarant poveikio galimybei suteikti Sąjungos teisės aktuose numatytą specialią priežiūros kompetenciją ir pareigas, koordinatoriaus, kuriam buvo patikėtos su papildoma kontroliuojamų finansų konglomerato įmonių priežiūra susijusios specialios užduotys, paskyrimas neturi poveikio sektoriaus taisyklėse nustatytoms kompetentingų institucijų užduotims ir pareigoms.“;

b)

pridedama ši dalis:

„4.   Šiame skirsnyje numatytą reikiamą bendradarbiavimą ir šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse bei 12 straipsnyje išvardytų užduočių atlikimą, taip pat, laikantis konfidencialumo reikalavimų ir Sąjungos teisės aktų, tinkamą koordinavimą ir, tam tikrais atvejais, bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiųjų šalių priežiūros institucijomis, užtikrina kolegijos, įsteigtos pagal Direktyvos 2006/48/EB 131a straipsnį arba Direktyvos 2009/138/EB 248 straipsnio 2 dalį.

1 dalies antroje pastraipoje nurodyta koordinavimo tvarka atskirai atspindima rašytinėje koordinavimo tvarkoje, nustatytoje pagal Direktyvos 2006/48/EB 131 straipsnį arba Direktyvos 2009/138/EB 248 straipsnį. Koordinatorius, kuris yra pagal Direktyvos 2006/48/EB 131a straipsnį arba Direktyvos 2009/138/EB 248 straipsnio 2 dalį įsteigtos kolegijos pirmininkas, nusprendžia, kokios kitos kompetentingos institucijos dalyvauja susirinkime ar kurioje nors tokios kolegijos veikloje.“

12.

12 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

„a)

duomenimis apie grupės, įskaitant visas finansų konglomeratui priklausančias kontroliuojamas įmones, nekontroliuojamas dukterines įmones ir stambius filialus, teisinę struktūrą, valdymo ir organizacinę struktūrą, kvalifikuotą akcijų paketo dalį turinčius akcininkus patronuojančių įmonių lygiu, ir apie kontroliuojamų grupės įmonių kompetentingas institucijas;“.

13.

12a straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Koordinatoriai Jungtiniam komitetui teikia 9 straipsnio 4 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkte nurodytą informaciją. Jungtinis komitetas kompetentingoms institucijoms pateikia informaciją apie finansų konglomeratų teisinę struktūrą ir valdymą bei organizacinę struktūrą.“

14.

Įterpiamas šis straipsnis:

„12b straipsnis

Bendrosios gairės

1.   EPI, pasitelkdamos Jungtinį komitetą, parengia bendras gaires, kuriose nurodoma, kaip kompetentinga institucija turi atlikti rizika pagrįstus finansų konglomeratų vertinimus. Visų pirma, šiomis gairėmis užtikrinama, kad atliekant rizika pagrįstus vertinimus būtų įvertintos atitinkamos priemonės siekiant įvertinti finansų konglomeratams iškylančią grupės riziką.

2.   EPI, pasitelkusios Jungtinį komitetą, pateikia bendrąsias priežiūros praktikos plėtojimo gaires, pagal kurias būtų vykdoma papildoma mišrią veiklą vykdančių finansų holdingo bendrovių priežiūra, kuria siekiama tinkamai papildyti grupių priežiūrą pagal direktyvas 98/78/EB ir 2009/138/EB arba, atitinkamai, konsoliduotąją priežiūrą pagal Direktyvą 2006/48/EB. Pagal šias gaires atliekant priežiūrą įvertinama visa svarbi rizika, kartu išvengiant galimo priežiūros dubliavimo.“

15.

18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštė pakeičiama taip:

„Patronuojančios įmonės trečiojoje šalyje“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kompetentingos institucijos gali taikyti kitus metodus, užtikrinančius atitinkamą papildomą kontroliuojamų finansų konglomerato įmonių priežiūrą. Tokiems metodams turi pritarti koordinatorius, pasikonsultavęs su kitomis atitinkamomis kompetentingomis institucijomis. Kompetentingos institucijos gali konkrečiai pareikalauti įsteigti mišrią veiklą vykdančią finansų holdingo bendrovę, kurios pagrindinė buveinė būtų Sąjungoje, ir taikyti šią direktyvą tokios bendrovės vadovaujamoms kontroliuojamoms finansų konglomerato įmonėms. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad šie metodai padėtų įgyvendinti šioje direktyvoje nustatytus papildomos priežiūros tikslus, ir apie tai informuoja kitas susijusias kompetentingas institucijas ir Komisiją.“

16.

19 straipsnis pakeičiamas taip:

„19 straipsnis

Bendradarbiavimas su trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis

Direktyvos 2006/48/EB 39 straipsnio 1 ir 2 dalys, Direktyvos 98/78/EB 10a straipsnis ir Direktyvos 2009/138/EB 264 straipsnis mutatis mutandis taikomi derybose su viena ar daugiau trečiųjų šalių dėl kontroliuojamų finansų konglomerato įmonių papildomos priežiūros susitarimų.“

17.

III skyriaus antraštė pakeičiama taip:

18.

20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

Komisijai suteikti įgaliojimai

Komisijai pagal 21c straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl techninių šios direktyvos pakeitimų šiose srityse:

a)

tikslesnė 2 straipsnyje pateiktų apibrėžčių formuluotė siekiant atsižvelgti į su šios direktyvos taikymu susijusius finansinių rinkų pokyčius;

b)

terminų suvienodinimas ir šioje direktyvoje pateiktų apibrėžčių pritaikymas, atsižvelgiant į paskesnius Sąjungos teisės aktus dėl kontroliuojamų įmonių ir susijusių klausimų;

c)

tikslesnė I priede nustatytų skaičiavimo metodų apibrėžtis siekiant atsižvelgti į finansinių rinkų ir riziką ribojančių metodų pokyčius.

Tos priemonės neapima Komisijai suteiktų įgaliojimų dalyko 21a straipsnyje išvardytų punktų atžvilgiu.“

19.

21 straipsnio 2, 3 ir 5 dalys išbraukiamos.

20.

21a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma pastraipa papildoma šiuo punktu:

„d)

6 straipsnio 2 dalis, siekiant užtikrinti ataskaitų vienodą formą (su instrukcijomis), jų teikimo dažnumą ir, atitinkamais atvejais, teikimo datas.“;

b)

įterpiama ši dalis:

„1a.   Siekiant užtikrinti nuoseklų 2, 7 ir 8 straipsnių ir II priedo taikymą, EPI, pasitelkusios Jungtinį komitetą, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kad būtų nustatytos tikslesnės 2 straipsnyje nustatytų apibrėžčių formuluotės ir suderintos pagal 7 ir 8 straipsnius bei II priedą priimtos nuostatos.

Jungtinis komitetas šiuos techninių reguliavimo standartų projektus pateikia Komisijai iki 2015 m. sausio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai atitinkamai pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.“;

c)

pridedama ši dalis:

„3.   Per dvejus metus nuo techninių įgyvendinimo standartų priėmimo pagal 2 dalies a punktą valstybės narės reikalauja, kad šiame straipsnyje nurodyto skaičiavimo ataskaitos būtų teikiamos vienoda forma, nustato jų teikimo dažnumą ir datas.“

21.

Į III skyrių įterpiami šie straipsniai:

„21b straipsnis

Bendrosios gairės

EPI, pasitelkusios Jungtinį komitetą ir laikydamosi atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 56 straipsnyje nustatytos tvarkos, pateikia 3 straipsnio 8 dalyje, 7 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 5 dalyje, 9 straipsnio 6 dalyje, 11 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, 12b straipsnyje ir 21 straipsnio 4 dalyje nurodytas bendrąsias gaires.

21c straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais

1.   Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

2.   20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo 2011 m. gruodžio 9 d. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 20 straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

4.   Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.   Pagal 20 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas trims mėnesiams.“

22.

30 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Tol, kol bus toliau derinamos sektoriaus taisyklės, valstybės narės numato turto valdymo bendroves įtraukti į:

a)

kredito įstaigų ir investicinių firmų arba į draudimo grupės draudimo įmonių konsoliduotos priežiūros taikymo sritį;

b)

į šioje direktyvoje nustatytos papildomos priežiūros taikymo sritį, jeigu grupė turi finansų konglomerato statusą; ir

c)

identifikavimo procesą pagal 3 straipsnio 2 dalį.“

23.

Įterpiamas šis straipsnis:

„30a straipsnis

Alternatyvaus investavimo fondų valdytojai

1.   Tol, kol bus toliau derinamos sektoriaus taisyklės, valstybės narės numato alternatyvaus investavimo fondų valdytojus įtraukti į:

a)

kredito įstaigų ir investicinių firmų konsoliduotos priežiūros taikymo sritį arba į draudimo grupės draudimo įmonių papildomos priežiūros taikymo sritį;

b)

šioje direktyvoje nustatytos papildomos priežiūros taikymo sritį, jeigu grupė turi finansų konglomerato statusą; ir

c)

identifikavimo procesą pagal 3 straipsnio 2 dalį.

2.   Taikydamos 1 dalį, valstybės narės numato arba įgalioja kompetentingas institucijas nuspręsti, pagal kurio sektoriaus (bankų, draudimo arba investicinių paslaugų sektoriaus) taisykles alternatyvaus investavimo fondų valdytojams turi būti taikoma 1 dalies a punkte nurodyta konsoliduota arba papildoma priežiūra. Įgyvendinant šią dalį, atitinkamo sektoriaus taisyklės dėl finansų įstaigų priskyrimo atitinkamos priežiūros taikymo sričiai formos ir masto mutatis mutandis taikomos alternatyvaus investavimo fondų valdytojams. 1 dalies b punkte nurodytos papildomos priežiūros tikslais pagal 1 dalies a punktą alternatyvaus investavimo fondų valdytojas laikomas priklausančiu tam sektoriui, kuriam jis priskirtas.

Kai alternatyvaus investavimo fondų valdytojas priklauso finansų konglomeratui, visos nuorodos į kontroliuojamą įmonę ir atitinkamas kompetentingas institucijas pagal šią direktyvą atitinkamai apima ir alternatyvaus investavimo fondų valdytojus bei už jų priežiūrą atsakingas kompetentingas institucijas. Ši nuostata mutatis mutandis taikoma 1 dalies a punkte nurodytoms grupėms.“

24.

I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

Direktyvos 2006/48/EB pakeitimai

Direktyva 2006/48/EB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   39 straipsnis ir 124–143 straipsniai taikomi finansų kontroliuojančiosioms (holdingo) bendrovėms, mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms (holdingo) bendrovėms ir mišrią veiklą vykdančioms kontroliuojančiosioms (holdingo) bendrovėms, kurių pagrindinė buveinė yra Sąjungoje.“

2.

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

14–17 punktai pakeičiami taip:

„14.   patronuojanti kredito įstaiga valstybėje narėje– kredito įstaiga, turinti dukterinę įmonę – kredito arba finansų įstaigą – arba dalyvaujanti valdant šių įstaigų kapitalą ir kuri pati nėra kitos kredito įstaigos, gavusios leidimą veiklai toje pačioje valstybėje narėje, arba finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje, dukterinė įmonė;

15.   patronuojanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė valstybėje narėje– patronuojanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kuri pati nėra kredito įstaigos, gavusios leidimą veiklai toje pačioje valstybėje narėje, arba finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje, dukterinė įmonė;

15a.   patronuojanti mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė valstybėje narėje– patronuojanti mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kuri pati nėra kredito įstaigos, gavusios leidimą veiklai toje pačioje valstybėje narėje, arba finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, įsisteigusios toje pačioje valstybėje narėje, dukterinė įmonė;

16.   ES patronuojanti kredito įstaiga– patronuojanti kredito įstaiga valstybėje narėje, kuri nėra kitos kredito įstaigos, gavusios leidimą veiklai bet kurioje valstybėje narėje, arba finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, įsisteigusios bet kurioje valstybėje narėje, dukterinė įmonė;

17.   ES patronuojanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė– patronuojanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė valstybėje narėje, kuri nėra kredito įstaigos, gavusios leidimą veiklai bet kurioje valstybėje narėje, arba kitos finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, įsisteigusios bet kurioje valstybėje narėje, dukterinė įmonė;

17a.   ES patronuojanti mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė– patronuojanti mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė valstybėje narėje, kuri nėra kredito įstaigos, gavusios leidimą veiklai bet kurioje valstybėje narėje, arba kitos finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, įsisteigusios bet kurioje valstybėje narėje, dukterinė įmonė;“;

b)

įterpiamas šis punktas:

„19a.   mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė– mišrią veiklą vykdanti finansų holdingo bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/87/EB 2 straipsnio 15 punkte;“;

c)

48 punktas pakeičiamas taip:

„48.   konsoliduotos priežiūros institucija– kompetentinga institucija, atsakinga už ES patronuojančių kredito įstaigų ir kredito įstaigų, kurias kontroliuoja ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, konsoliduotos priežiūros vykdymą;“.

3.

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Apie kiekvieną leidimą pranešama EBI. Kiekvienos kredito įstaigos, kuriai buvo išduotas leidimas veiklai, pavadinimas įtraukiamas į sąrašą, kurį EBI skelbia savo interneto svetainėje ir nuolat atnaujina. Kompetentinga institucija, atsakinga už konsoliduotą priežiūrą, pateikia atitinkamoms kompetentingoms institucijoms ir EBI visą informaciją apie bankų grupę pagal 12 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 73 straipsnio 3 dalį, visų pirma apie grupės teisinę struktūrą, valdymą ir organizacinę struktūrą.“

4.

39 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kredito įstaigų, kurios įsteigtos trečiosiose šalyse ir kurių patronuojančios įmonės (kredito įstaigos, finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės pagrindinė buveinė yra Sąjungoje.“;

b)

2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų gauti informacijos, reikalingos atliekant kredito įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių arba mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių, kurios yra Sąjungos teritorijoje ir kurių dukterinės kredito įstaigos arba dukterinės finansų įstaigos įsteigtos trečiojoje šalyje arba kurios dalyvauja valdant pastarųjų įstaigų kapitalą, priežiūrą remiantis konsoliduotais duomenimis apie finansinę padėtį;“.

5.

69 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės gali pasinaudoti 1 dalyje numatyta galimybe, kai patronuojanti įmonė yra finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, įsteigta toje pačioje valstybėje narėje kaip kredito įstaiga, jeigu jai taikoma tokia pati priežiūra kaip kredito įstaigoms, visų pirma 71 straipsnio 1 dalyje nurodyti standartai.“

6.

71 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nedarant poveikio 68, 69 ir 70 straipsniams, kredito įstaigos, kurias kontroliuoja patronuojanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė valstybėje narėje arba patronuojanti mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė valstybėje narėje, 133 straipsnyje nustatytu mastu ir būdu laikosi 75, 120, 123 straipsniuose ir 5 skirsnyje numatytų įsipareigojimų, atsižvelgdamos į tos finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės konsoliduotą finansinę padėtį.

Kai patronuojanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba patronuojanti mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė valstybėje narėje kontroliuoja daugiau kaip vieną kredito įstaigą, pirma pastraipa taikoma tik tokiai kredito įstaigai, kuriai konsoliduota priežiūra taikoma pagal 125 ir 126 straipsnius.“

7.

72 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba ES patronuojančios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės kontroliuojamos kredito įstaigos turi vykdyti 5 skyriuje numatytus įpareigojimus atsižvelgdamos į tos finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba tos mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės konsoliduotą finansinę padėtį.

ES patronuojančių finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių arba ES patronuojančių mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių pagrindinės dukterinės įmonės turi atskirai ar iš dalies konsoliduotai atskleisti XII priedo 1 dalies 5 punkte nurodytą informaciją.“

8.

Įterpiamas šis straipsnis:

„72a straipsnis

1.   Jeigu mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei taikomos lygiavertės nuostatos pagal šią direktyvą ir pagal Direktyvą 2002/87/EB, visų pirma su rizika grindžiama priežiūra susijusios nuostatos, konsoliduotos priežiūros institucija, pasikonsultavusi su kitomis už dukterinių įmonių priežiūrą atsakingomis kompetentingomis institucijomis, gali šiai mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei taikyti tik atitinkamą Direktyvos 2002/87/EB nuostatą.

2.   Jeigu mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei pagal šią direktyvą ir pagal Direktyvą 2009/138/EB taikomos lygiavertės nuostatos, visų pirma su rizika grindžiama priežiūra susijusios nuostatos, konsoliduotos priežiūros institucija, sutarusi su draudimo sektoriaus grupės priežiūros institucija, gali šiai mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei taikyti tik direktyvos nuostatą dėl svarbiausio finansinio sektoriaus, kaip nustatyta Direktyvos 2002/87/EB 3 straipsnio 2 dalyje.

3.   Konsoliduotos priežiūros institucija informuoja EBI ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 (35) įsteigtą Europos priežiūros instituciją (Europos draudimo ir profesinių pensijų instituciją) (EDPPI) apie sprendimus, priimtus pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis. EBI, EDPPI ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (36) įsteigta Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (EVPRI), pasitelkdamos Europos priežiūros institucijų Jungtinį komitetą (toliau – Jungtinis komitetas), parengia gaires, kuriomis siekiama suderinti priežiūros praktiką, ir parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuos jos pateikia Komisijai per trejus metus nuo gairių priėmimo.

Komisijai suteikiami įgaliojimai atitinkamai pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

9.

73 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kompetentingos institucijos turi reikalauti, kad dukterinės kredito įstaigos iš dalies konsoliduotai taikytų šios direktyvos 75, 120 bei 123 straipsniuose ir 5 skirsnyje nurodytus reikalavimus, jeigu tos kredito įstaigos arba jų patronuojanti įmonė, kai ta patronuojanti įmonė yra finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, turi kredito įstaigą, finansų įstaigą arba turto valdymo bendrovę, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/87/EB 2 straipsnio 5 dalyje, kaip dukterinę įmonę trečiojoje šalyje, arba dalyvauja valdant tokios įmonės kapitalą.“

10.

80 straipsnio 7 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

sandorio šalis yra institucija ar finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, finansų įstaiga, turto valdymo bendrovė ar pagalbines paslaugas teikianti įmonė, kurioms taikomi atitinkami riziką ribojantys reikalavimai;“.

11.

84 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jei ES patronuojanti kredito įstaiga ir jos dukterinės įmonės arba ES patronuojanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė ir jos dukterinės įmonės, arba ES patronuojanti mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė ir jos dukterinės įmonės vieningai taiko IRB metodą, tai kompetentingos institucijos gali leisti patronuojančiai įstaigai ir jos dukterinėms įmonėms kartu atitikti VII priedo 4 dalyje nurodytus minimalius reikalavimus.“;

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Jeigu ES patronuojanti kredito įstaiga ir jos dukterinės įmonės arba ES patronuojanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė ir jos dukterinės įmonės arba ES patronuojanti mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė ir jos dukterinės įmonės ketina taikyti IRB metodą, įvairių juridinių asmenų kompetentingos institucijos turi glaudžiai bendradarbiauti, kaip numatyta 129–132 straipsniuose.“

12.

89 straipsnio 1 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

kredito įstaigos pozicijoms sandorio šaliai, kuri yra jos patronuojanti įmonė, dukterinė įmonė ar patronuojančios įmonės dukterinė įmonė, jei ši sandorio šalis yra institucija ar finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, finansų įstaiga, turto valdymo bendrovė ar papildomas paslaugas teikianti įmonė, kurioms taikomi atitinkami riziką ribojantys reikalavimai, arba Direktyvos 83/349/EEB 12 straipsnio 1 dalyje numatytu būdu su ja susijusi įmonė ir kredito įstaigų, kurios atitinka 80 straipsnio 8 dalyje nustatytus reikalavimus, pozicijoms;“.

13.

105 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Jei ES patronuojanti kredito įstaiga ir jos dukterinės įmonės, arba ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar ES patronuojančios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės dukterinės įmonės ketina taikyti pažangųjį vertinimo metodą, įvairių juridinių asmenų kompetentingos institucijos turi glaudžiai bendradarbiauti, kaip numatyta 129–132 straipsniuose. Į paraišką taikyti šį metodą įtraukiami X priedo 3 dalyje išvardyti elementai.

4.   Jei ES patronuojanti kredito įstaiga ir jos dukterinės įmonės arba ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar ES patronuojančios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės dukterinės įmonės pažangųjį vertinimo metodą taiko vieningai, tai kompetentingos institucijos gali leisti, kad X priedo 3 dalyje nurodytus tinkamumo kriterijus patronuojanti įstaiga ir jos dukterinės įmonės atitiktų kartu.“

14.

122a straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tais atvejais, kai ES patronuojanti kredito įstaiga, ES patronuojanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba ES patronuojanti mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, ar viena iš jos dukterinių įmonių, kaip iniciatorius ar rėmėjas pakeičia vertybiniais popieriais pozicijas iš kelių kredito įstaigų, investicinių įmonių ar kitų finansų įstaigų, kurioms taikoma konsoliduota priežiūra, 1 dalyje nurodytas reikalavimas gali būti įvykdytas remiantis susijusios ES patronuojančios kredito įstaigos, ES patronuojančios finansų kontroliuojančios (holdingo) bendrovės arba ES patronuojančios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės konsoliduota padėtimi. Ši dalis taikoma tik tais atvejais, kai pakeistas vertybiniais popieriais pozicijas sukūrusios kredito įstaigos, investicinės įmonės ar finansų įstaigos yra pačios įsipareigojusios laikytis 6 dalyje nustatytų reikalavimų ir iniciatoriui ar rėmėjui bei ES patronuojančiai kredito įstaigai, ES patronuojančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei arba ES patronuojančiai mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei laiku pateikti informaciją, kurios reikia, kad būtų įvykdyti 7 dalyje nurodyti reikalavimai.“

15.

125 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei kredito įstaigos patronuojanti įmonė yra valstybėje narėje veikianti patronuojanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, valstybėje narėje veikianti patronuojanti mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, ES patronuojančioji finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba ES patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, jos konsoliduotą priežiūrą vykdo šiai kredito įstaigai veiklos leidimą pagal 6 straipsnį išdavusios kompetentingos institucijos.“

16.

126 straipsnis pakeičiamas taip:

„126 straipsnis

1.   Jei leidimus veikti dviejose ar daugiau valstybių narių turinčios kredito įstaigos priklauso tai pačiai patronuojančiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei valstybėje narėje, tai pačiai valstybėje narėje veikiančiai patronuojančiai mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei, tai pačiai ES patronuojančiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei arba tai pačiai ES patronuojančiai mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei, šių kredito įstaigų konsoliduotą priežiūrą vykdo valstybės narės, kurioje įkurta finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kompetentingos institucijos.

Jei kredito įstaigos, turinčios leidimus veikti dviejose arba daugiau valstybių narių, priklauso daugiau nei vienai patronuojančiajai (holdingo) bendrovei arba mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei, kurių pagrindinės buveinės yra skirtingose valstybėse narėse, o kiekvienoje iš šių valstybių yra kredito įstaiga, konsoliduotą priežiūrą vykdo didžiausią bendrą balansą turinčios kredito įstaigos kompetentinga institucija.

2.   Jei daugiau nei viena kredito įstaiga, turinti leidimą veikti Europos Sąjungoje, priklauso tai pačiai patronuojančiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei arba tai pačiai patronuojančiai mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei, o nė viena iš šių kredito įstaigų neturi leidimo veikti valstybėje narėje, kurioje įkurta finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, tai konsoliduotą priežiūrą vykdo kompetentinga institucija, kuri išdavė veiklos leidimą didžiausią bendrą balansą turinčiai kredito įstaigai, kuri šioje direktyvoje bus laikoma ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba ES patronuojančios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės kontroliuojama kredito įstaiga.

3.   Tam tikrais atvejais kompetentingos institucijos bendro susitarimo pagrindu 1 ir 2 dalyse nurodytų kriterijų gali netaikyti, jei jų taikymas būtų netinkamas atsižvelgiant į kredito įstaigas ir jų veiklos santykinę svarbą įvairiose šalyse, ir konsoliduotą priežiūrą pavesti kitai kompetentingai institucijai. Prieš sudarydamos susitarimą, kompetentingos institucijos tokiai ES patronuojančiai kredito įstaigai, ES patronuojančiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei, ES patronuojančiai mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei arba didžiausią bendrą balansą turinčiai kredito įstaigai suteikia galimybę pareikšti savo nuomonę.

4.   Apie bet kokius susitarimus pagal 3 dalį kompetentingos institucijos praneša Komisijai ir EBI.“

17.

127 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės prireikus priima priemones, kad būtų pradėta taikyti finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių ar mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių konsoliduota priežiūra. Nedarant poveikio 135 straipsniui, finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės finansinės padėties konsolidavimas jokiu būdu nereiškia, kad kompetentingos institucijos turi prižiūrėti kiekvieną finansų kontroliuojančiąją (holdingo) bendrovę ar mišrią veiklą vykdančią finansų kontroliuojančiąją (holdingo) bendrovę atskirai.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybės narės numato, kad už konsoliduotą priežiūrą atsakingos jų kompetentingos institucijos gali pareikalauti, kad kredito įstaigų, finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių ar mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių dukterinės įmonės, kurioms nėra taikoma konsoliduota priežiūra, pateiktų 137 straipsnyje nurodytą informaciją. Tokiu atveju taikoma tame straipsnyje nustatyta informacijos perdavimo ir tikrinimo tvarka.“

18.

129 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis pakeičiama taip:

„1.   Kompetentinga institucija, atsakinga už ES patronuojančių kredito įstaigų ir kredito įstaigų, kurias kontroliuoja ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar ES patronuojančios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, konsoliduotą priežiūrą, be šios direktyvos nuostatomis nustatytų įpareigojimų atlieka šias užduotis:“;

b)

2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„2.   Kai ES patronuojanti kredito įstaiga ir jos dukterinės įmonės arba ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar ES patronuojančios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės dukterinės įmonės kartu pateikia paraiškas dėl atitinkamai 84 straipsnio 1 dalyje, 87 straipsnio 9 dalyje, 105 straipsnyje ir III priedo 6 dalyje nurodytų leidimų, kompetentingos institucijos turi bendradarbiauti ir konsultuotis visais būtinais klausimais, siekdamos nuspręsti, ar duoti prašomą leidimą, ir, jei reikia, nustatyti tokiam leidimui taikytinas sąlygas.“;

c)

3 dalyje:

i)

pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Konsoliduotos priežiūros institucija ir kompetentingos institucijos, atsakingos už ES patronuojančios kredito įstaigos, ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba ES patronuojančios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės dukterinių įmonių valstybėje narėje priežiūrą, deda visas pastangas, kad priimtų bendrą sprendimą dėl 123 ir 124 straipsnių taikymo nustatant grupės konsoliduotų nuosavų lėšų pakankamumą pagal jos finansinę padėtį bei rizikos pobūdį ir reikalaujamą nuosavų lėšų dydį taikant 136 straipsnio 2 dalį kiekvienam bankų grupės subjektui konsoliduotai.“,

ii)

penkta pastraipa pakeičiama taip:

„Sprendimą dėl 123 ir 124 straipsnių bei 136 straipsnio 2 dalies taikymo priima už ES patronuojančios kredito įstaigos, ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba ES patronuojančios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės dukterinių įmonių priežiūrą atsakingos atitinkamos kompetentingos institucijos atskirai arba iš dalies konsoliduotai, tinkamai atsižvelgusios į konsoliduotos priežiūros institucijos nuomonę ir išlygas. Jei, pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui, kuri nors iš susijusių kompetentingų institucijų klausimą perdavė EBI, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnyje, kompetentingos institucijos atideda savo sprendimą tol, kol EBI priims savo sprendimą pagal to reglamento 19 straipsnio 3 dalį, ir priima sprendimą vadovaudamosi EBI sprendimu. Keturių mėnesių laikotarpis laikomas tame reglamente numatytu taikinimo terminu. EBI sprendimą priima per vieną mėnesį. Pasibaigus keturių mėnesių laikotarpiui arba priėmus bendrą sprendimą klausimas EBI neperduodamas.“,

iii)

devinta pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmoje pastraipoje nurodytas bendras sprendimas ir, nesant bendro sprendimo, pagal ketvirtą ir penktą pastraipas priimtas sprendimas atnaujinamas kiekvienais metais arba, išskirtinėmis aplinkybėmis, kai už ES patronuojančios kredito įstaigos, ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba ES patronuojančios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės dukterinių įmonių priežiūrą atsakinga kompetentinga institucija raštu pateikia visapusiškai pagrįstą prašymą konsoliduotos priežiūros institucijai atnaujinti sprendimą dėl 136 straipsnio 2 dalies taikymo. Pastaruoju atveju gali atnaujinimas gali būti pateiktas dvišaliu pagrindu tarp konsoliduotos priežiūros institucijos ir kompetentingos institucijos, kuri pateikia prašymą.“

19.

131a straipsnio 2 dalies šešta pastraipa pakeičiama taip:

„Priežiūros institucijų kolegijose gali dalyvauti:

a)

kompetentingos institucijos, atsakingos už ES patronuojančios kredito įstaigos, ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba ES patronuojančios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės dukterinių įmonių priežiūrą;

b)

priimančiosios šalies, kurioje įsteigti svarbūs filialai, nurodyti 42a straipsnyje, kompetentingos institucijos;

c)

prireikus – centriniai bankai; ir

d)

atitinkamais atvejais ir jeigu laikomasi konfidencialumo reikalavimų, kurie, visų kompetentingų institucijų nuomone, yra lygiaverčiai 44–52 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, trečiųjų šalių kompetentingos institucijos.“

20.

132 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

penkta pastraipa pakeičiama taip:

„Visų pirma kompetentingos institucijos, atsakingos už konsoliduotą ES patronuojančių kredito įstaigų ir kredito įstaigų, kurias kontroliuoja ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba ES patronuojančios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, priežiūrą, teikia visą susijusią informaciją kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kurios prižiūri šių patronuojančių įmonių dukterines įmones. Nustatant svarbios informacijos apimtį, atsižvelgiama į šių dukterinių įmonių svarbą tų valstybių narių finansinėje sistemoje.“;

b)

šeštos pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

„a)

grupės teisinės struktūros ir valdymo bei organizacinės struktūros nustatymas, įskaitant visas kontroliuojamas įmones, nekontroliuojamas įmones, nekontroliuojamas dukterines įmones ir grupei priklausančius stambius filialus, patronuojančias įmones pagal 12 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 73 straipsnio 3 dalį, taip pat grupės kontroliuojamų įmonių kompetentingų institucijų nustatymas;“.

21.

135 straipsnis pakeičiamas taip:

„135 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės veiklai veiksmingai vadovautų pakankamai geros reputacijos asmenys, turintys pakankamai patirties tokioms pareigoms vykdyti.“

22.

139 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Valstybės narės įgalioja savo kompetentingas institucijas keistis 2 dalyje nurodyta informacija, suprasdamos, jog tai jokiu būdu nereiškia, kad rinkdamos ir kaupdamos informaciją, susijusią su finansų kontroliuojančiosiomis (holdingo) bendrovėmis, mišrią veiklą vykdančiomis finansų kontroliuojančiosiomis (holdingo) bendrovėmis, finansų įstaigomis arba papildomas paslaugas teikiančiomis įmonėmis, kompetentingos institucijos turi atskirai atlikti minėtų institucijų arba įmonių priežiūrą.“

23.

140 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jeigu kredito įstaiga, finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė kontroliuoja vieną arba kelias dukterines įmones, kurios yra draudimo įmonės arba kitos investavimo paslaugas teikiančios įmonės ir kurios turi gauti leidimą veiklai, kompetentingos institucijos ir institucijos, kurias valstybė įgaliojo atlikti draudimo įmonių arba kitų investavimo paslaugas teikiančių įmonių priežiūrą, glaudžiai bendradarbiauja. Nedarant poveikio jų atitinkamiems įsipareigojimams, šios institucijos teikia viena kitai visą informaciją, kuri gali palengvinti joms atlikti savo užduotis ir leidžia atlikti jų prižiūrimų įmonių veiklos ir bendros finansinės padėties priežiūrą.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kompetentingos institucijos, kurios atsako už konsoliduotą priežiūrą, sudaro 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių arba mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių sąrašus. Šie sąrašai perduodami kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, EBI ir Komisijai.“

24.

141 ir 142 straipsniai pakeičiami taip:

„141 straipsnis

Jei taikydamos šią direktyvą valstybės narės kompetentingos institucijos tam tikrais atvejais pageidauja patikrinti informaciją, susijusią su kredito įstaiga, finansų kontroliuojančiąja (holdingo) bendrove, pagalbines paslaugas teikiančia įmone, mišrią veiklą vykdančia kontroliuojančiąja (holdingo) bendrove, mišrią veiklą vykdančia finansų kontroliuojančiąja (holdingo) bendrove arba 137 straipsnyje ar 127 straipsnio 3 dalyje nurodytomis dukterinėmis įmonėmis, esančiomis kitos valstybės narės teritorijoje, jos turi paprašyti, kad informaciją patikrintų tos valstybės narės kompetentingos institucijos. Tokį prašymą gavusios institucijos pagal savo kompetenciją patikrinimą atlieka pačios arba leidžia tai padaryti prašymą pateikusioms institucijoms, auditoriui arba ekspertui. Kai prašymą pateikusi kompetentinga institucija patikrinimo nevykdo pati, ji gali dalyvauti tikrinimo procese.

142 straipsnis

Nedarant poveikio jų baudžiamosios teisės nuostatoms, valstybės narės garantuoja, kad nuobaudos ir priemonės, skirtos pastebėtiems pažeidimams arba jų priežastims pašalinti, gali būti taikomos finansų kontroliuojančiosioms (holdingo) bendrovėms, mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms (holdingo) bendrovėms ir mišrią veiklą vykdančioms kontroliuojančiosioms (holdingo) bendrovėms arba šių bendrovių valdytojams, kurie pažeidžia įstatymus ir kitus teisės aktus, priimtus įgyvendinant 124–141 straipsnius ir šį straipsnį. Kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad tos nuobaudos ir priemonės duotų pageidaujamų rezultatų, ypač jei finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės centrinė administracija arba pagrindinė įstaiga nėra įsikūrusios šių bendrovių pagrindinėse buveinėse.“

25.

143 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei kredito įstaigai, kurios patronuojanti įmonė yra kredito įstaiga, finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, turinti pagrindinę buveinę trečiojoje šalyje, netaikoma 125 ir 126 straipsniuose nustatyta konsoliduota priežiūra, kompetentingos institucijos tikrina, ar trečiosios šalies kompetentingos institucijos vykdo pirmiau nurodytos kredito įstaigos konsoliduotą priežiūrą, lygiavertę šioje direktyvoje nustatytais principais reglamentuojamai priežiūrai.

Patronuojančios įmonės ar bet kurios iš Europos Sąjungoje leidimą gavusių kontroliuojamųjų įmonių prašymu arba savo iniciatyva tikrinimą atlieka kompetentinga institucija, kuri būtų atsakinga už konsoliduotą priežiūrą, jei būtų taikoma šio straipsnio 3 dalis. Minėtoji kompetentinga institucija konsultuojasi su kitomis susijusiomis kompetentingomis institucijomis.“;

b)

3 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Kompetentingos institucijos ypač gali pareikalauti, kad būtų įsteigta finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kurios pagrindinė buveinė būtų Sąjungoje, ir tos finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės konsoliduotai pozicijai ji gali taikyti konsoliduotos priežiūros nuostatas.“

26.

Įterpiamas šis straipsnis:

„146a straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad kredito institucijos kasmet bankų grupės lygmeniu viešai paskelbtų jų teisinės struktūros ir valdymo bei organizacinės struktūros aprašą, pateikdamos arba visą informaciją, arba nuorodas į atitinkamą informaciją.“

27.

X priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos III priedą.

4 straipsnis

Direktyvos 2009/138/EB pakeitimai

Direktyva 2009/138/EB iš dalies keičiama taip:

1.

212 straipsnio 1 dalies f ir g punktai pakeičiami taip:

„f)   draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė– patronuojanti įmonė, kuri nėra mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė ir kurios pagrindinis veiklos tikslas – įsigyti ir turėti dalyvavimo teises dukterinėse įmonėse, kai tos dukterinės įmonės išimtinai arba daugiausia yra draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės arba trečiosios šalies draudimo ar perdraudimo įmonės, kai bent viena iš tokių dukterinių įmonių yra draudimo ar perdraudimo įmonė;

g)   mišrią veiklą vykdanti draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė– patronuojanti įmonė, išskyrus draudimo įmonę, trečiosios šalies draudimo įmonę, perdraudimo įmonę, trečiosios šalies perdraudimo įmonę ir draudimo kontroliuojančiąją bendrovę arba mišrią veiklą vykdančią finansų kontroliuojančiąją (holdingo) bendrovę, tarp kurios dukterinių įmonių yra bent viena draudimo arba perdraudimo įmonė;

h)   mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė– mišrią veiklą vykdanti finansų holdingo bendrovė, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/87/EB 2 straipsnio 15 dalyje.“

2.

213 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Valstybės narės užtikrina, kad priežiūra grupių lygmeniu būtų taikoma:

a)

draudimo ar perdraudimo įmonėms, kurios yra ne mažiau kaip vienos draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, trečiosios šalies draudimo įmonės ar trečiosios šalies perdraudimo įmonės dalyvaujančios įmonės, kaip nustatyta 218–258 straipsniuose;

b)

draudimo ar perdraudimo įmonėms, kurių patronuojanti įmonė yra draudimo kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kurios pagrindinė buveinė yra Sąjungoje, kaip nustatyta 218–258 straipsniuose;

c)

draudimo ar perdraudimo įmonėms, kurių patronuojanti įmonė yra draudimo kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kurios pagrindinė buveinė yra trečiojoje šalyje, arba trečiosios šalies draudimo ar perdraudimo įmonė, kaip nustatyta 260–263 straipsniuose;

d)

draudimo ar perdraudimo įmonėms, kurių patronuojanti įmonė yra mišrią veiklą vykdanti draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kaip nustatyta 265 straipsnyje.

3.   2 dalies a ir b punktuose nurodytais atvejais, jei dalyvaujanti draudimo ar perdraudimo įmonė arba draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kurios pagrindinė buveinė yra Sąjungoje, yra kontroliuojamos įmonės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, kuriai taikoma papildoma priežiūra pagal Direktyvos 2002/87/EB 5 straipsnio 2 dalį, susijusi įmonė, arba ji pati yra tokia kontroliuojama įmonė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, grupės priežiūros institucija po konsultacijų su kitomis atitinkamomis priežiūros institucijomis gali nuspręsti tos dalyvaujančios draudimo ar perdraudimo įmonės arba tos draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės lygmeniu nevykdyti rizikos koncentracijos priežiūros, nurodytos šios direktyvos 244 straipsnyje, arba grupės vidaus sandorių priežiūros, nurodytos šios direktyvos 245 straipsnyje, arba abiejų.

4.   Jeigu mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei taikomos lygiavertės nuostatos pagal šią direktyvą ir pagal Direktyvą 2002/87/EB, visų pirma su rizika grindžiama priežiūra susijusios nuostatos, grupės priežiūros institucija, pasikonsultavusi su kitomis atitinkamomis priežiūros institucijomis, gali nuspręsti šiai mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei taikyti tik atitinkamas Direktyvos 2002/87/EB nuostatas.

5.   Jeigu mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei ir pagal šią direktyvą, ir pagal Direktyvą 2006/48/EB taikoma lygiavertė nuostata, visų pirma su rizika grindžiama priežiūra susijusios nuostatos, grupės priežiūros institucija, sutarusi su bankų ir investicinių paslaugų sektoriaus konsoliduotos priežiūros institucija, gali taikyti tik direktyvos nuostatas dėl svarbiausio finansų sektoriaus, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/87/EB 3 straipsnio 2 dalyje.

6.   Grupės priežiūros institucija informuoja Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (37) įsteigtą Europos priežiūros instituciją (Europos bankininkystės instituciją) (EBI) ir 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 (38), įsteigtą Europos priežiūros instituciją (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) (EDPPI) apie sprendimus, priimtus pagal 4 ir 5 dalis. EBI, EDPPI ir Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (39) įsteigta Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) (EVPRI), pasitelkdamos Europos priežiūros institucijų jungtinį komitetą (toliau – Jungtinis komitetas), parengia gaires, kuriomis siekiama suderinti priežiūros praktiką, ir techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuos jos perduoda Komisijai per trejus metus nuo tų gairių priėmimo.

Komisijai suteikiami įgaliojimai atitinkamai pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus.

3.

214 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Priežiūros institucijos, vykdančios grupės priežiūrą pagal 213 straipsnį, neprivalo prižiūrėti atskirų trečiųjų šalių draudimo įmonių, trečiųjų šalių perdraudimo įmonių, draudimo kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių arba mišrios veiklos draudimo kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių, nedarant poveikio 257 straipsniui, tiek, kiek tai susiję su draudimo kontroliuojančiosiomis (holdingo) bendrovėmis arba mišrią veiklą vykdančiomis finansų kontroliuojančiosiomis (holdingo) bendrovėmis.“

4.

215 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Jei dalyvaujanti draudimo ar perdraudimo įmonė, arba draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, nurodyta 213 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose, pati yra kitos draudimo ar perdraudimo įmonės dukterinė įmonė arba kitos draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar kitos mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, kurios pagrindinė buveinė yra Sąjungoje, dukterinė įmonė, 218–258 straipsniai taikomi tik pagrindinės patronuojančios draudimo ar perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, kurios pagrindinė buveinė yra Sąjungoje, lygmeniu.

2.   Jei 1 dalyje nurodyta pagrindinė patronuojanti draudimo ar perdraudimo įmonė, arba draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kurios pagrindinė buveinė yra Sąjungoje, yra įmonės, kurioms taikoma papildoma priežiūra pagal Direktyvos 2002/87/EB 5 straipsnio 2 dalį, dukterinė įmonė, grupės priežiūros institucija, pasikonsultavusi su kitomis atitinkamomis priežiūros institucijomis, gali nuspręsti tos pagrindinės patronuojančios įmonės ar bendrovės lygmeniu nevykdyti rizikos koncentracijos priežiūros, nurodytos 244 straipsnyje, grupės vidaus sandorių priežiūros, nurodytos 245 straipsnyje, arba abiejų.“

5.

216 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei dalyvaujančios draudimo ar perdraudimo įmonės, arba draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, kurių pagrindinė buveinė yra Sąjungoje, kaip nurodyta 213 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose, pagrindinė buveinė nėra toje pačioje valstybėje narėje, kaip pagrindinės Sąjungos lygmens patronuojančios įmonės, nurodytos 215 straipsnyje, valstybės narės gali leisti savo priežiūros institucijoms nuspręsti, pasikonsultavus su grupės priežiūros institucija ir ta pagrindine Sąjungos lygmens patronuojančia įmone, taikyti nacionalinio lygmens grupės priežiūrą pagrindinei patronuojančiai draudimo ar perdraudimo įmonei, draudimo kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei arba mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei.“

6.

219 straipsnis pakeičiamas taip:

„219 straipsnis

Skaičiavimo dažnumas

1.   Grupės priežiūros institucija užtikrina, kad dalyvaujanti draudimo įmonė ar perdraudimo įmonė, arba draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė atliktų 218 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus skaičiavimus ne rečiau kaip kartą per metus.

Svarbius tų skaičiavimų duomenis ir rezultatus grupės priežiūros institucijai teikia dalyvaujanti draudimo ar perdraudimo įmonė arba, jei grupei vadovauja ne draudimo ar perdraudimo įmonė, draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba grupės įmonė, kurią nurodo grupės priežiūros institucija, pasikonsultavusi su kitomis atitinkamomis priežiūros institucijomis ir pačia grupe.

2.   Draudimo įmonė, perdraudimo įmonė bei draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė nuolat stebi grupės mokumo kapitalo reikalavimą. Kai grupės rizikos pobūdis labai skiriasi nuo prielaidų, kuriomis buvo pagrįstas grupės mokumo kapitalo reikalavimas, apie kurį buvo pranešta vėliausiai, grupės mokumo kapitalo reikalavimas nedelsiant perskaičiuojamas ir apie jį pranešama grupės priežiūros institucijai.

Kai yra įrodymų, kad nuo pranešimo apie naujausią grupės mokumo kapitalo reikalavimą datos grupės rizikos pobūdis labai pasikeitė, grupės priežiūros institucijos gali pareikalauti, kad grupės mokumo kapitalo reikalavimas būtų perskaičiuotas.“

7.

226 straipsnis pakeičiamas taip:

„226 straipsnis

Tarpininkės draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės

1.   Apskaičiuojant grupės mokumą draudimo ar perdraudimo įmonės, kuri per draudimo kontroliuojančiąją (holdingo) bendrovę arba mišrią veiklą vykdančią finansų kontroliuojančiąją (holdingo) bendrovę turi dalyvavimo teises susijusioje draudimo įmonėje, susijusioje perdraudimo įmonėje, trečiosios šalies draudimo įmonėje ar trečiosios šalies perdraudimo įmonėje, atsižvelgiama į tokios draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės padėtį.

Tik šio skaičiavimo tikslais tarpininkė draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba tarpininkė mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė prilyginama draudimo ar perdraudimo įmonei, kuriai taikomos I antraštinės dalies VI skyriaus 4 skirsnio 1, 2 ir 3 poskirsniuose nustatytos mokumo kapitalo reikalavimo taisyklės ir tokios pačios sąlygos, kaip nustatyta I antraštinės dalies VI skyriaus 3 skirsnio 1, 2 ir 3 poskirsniuose dėl nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui patenkinti.

2.   Jei tarpininkė draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba tarpininkė mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė turi subordinuotųjų skolų ar kitų tinkamų nuosavų lėšų, kurioms taikomi apribojimai pagal 98 straipsnį, tinkamomis nuosavomis lėšomis laikoma šių lėšų dalis, apskaičiuota taikant 98 straipsnyje nustatytus apribojimus visoms grupės lygmens neįtrauktoms tinkamoms lėšoms, palyginti su grupės lygmens mokumo kapitalo reikalavimu.

Visas tarpininkės draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba tarpininkės mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės tinkamas nuosavas lėšas, kurioms reikėtų išankstinio priežiūros institucijų leidimo pagal 90 straipsnį, jei jos priklausytų draudimo ar perdraudimo įmonei, galima įtraukti skaičiuojant grupės mokumą tik tiek, kiek tinkamai leista grupės priežiūros institucijos.“

8.

231 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Jei draudimo ar perdraudimo įmonė ir jos susijusios įmonės arba draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės susijusios įmonės kartu pateikia prašymą leisti skaičiuoti konsoliduotą grupės mokumo kapitalo reikalavimą, taip pat grupės draudimo ir perdraudimo įmonių mokumo kapitalo reikalavimą pagal vidaus modelį, atitinkamos priežiūros institucijos bendradarbiauja spręsdamos, ar suteikti tokį leidimą, bei prireikus nustato tokio leidimo sąlygas ir nuostatas.“

9.

233 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Jei draudimo ar perdraudimo įmonė ir jos susijusios įmonės arba draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės susijusios įmonės kartu pateikia prašymą leisti skaičiuoti grupės draudimo ir perdraudimo įmonių mokumo kapitalo reikalavimą pagal vidaus modelį, mutatis mutandis taikomas 231 straipsnis.“

10.

III antraštinės dalies II skyriaus 1 skirsnio 5 poskirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

11.

235 straipsnis pakeičiamas taip:

„235 straipsnis

Draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės grupės mokumas

1.   Jei draudimo ir perdraudimo įmonės yra draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės dukterinės įmonės, grupės priežiūros institucija užtikrina, kad grupės mokumas būtų apskaičiuojamas draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės lygmeniu, taikant 220 straipsnio 2 dalį–233 straipsnį.

2.   Atliekant šį skaičiavimą patronuojanti įmonė prilyginama draudimo ar perdraudimo įmonei, kuriai taikomos I antraštinės dalies VI skyriaus 4 skirsnio 1, 2 ir 3 poskirsniuose nustatytos mokumo kapitalo reikalavimo taisyklės ir tokios pat sąlygos, kaip nustatyta I antraštinės dalies VI skyriaus 3 skirsnio 1, 2 ir 3 poskirsniuose dėl nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui patenkinti.“

12.

243 straipsnis pakeičiamas taip:

„243 straipsnis

Draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės dukterinės įmonės

236–242 straipsniai mutatis mutandis taikomi draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės dukterinėms draudimo ir perdraudimo įmonėms.“

13.

244 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės reikalauja, kad draudimo ir perdraudimo įmonės arba draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per metus praneštų grupės priežiūros institucijai apie bet kokią didelę grupės lygmens rizikos koncentraciją, išskyrus atvejus, kai taikoma 215 straipsnio 2 dalis.

Reikiamą informaciją grupės priežiūros institucijai teikia grupei vadovaujanti draudimo ar perdraudimo įmonė arba, jei grupei vadovauja ne draudimo ar perdraudimo įmonė, draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba grupės draudimo ar perdraudimo įmonė, kurią nurodo grupės priežiūros institucija, pasikonsultavusi su kitomis atitinkamomis priežiūros institucijomis ir pačia grupe.

Grupės priežiūros institucija vykdo pirmoje pastraipoje paminėtos rizikos koncentracijos priežiūrą.“

14.

245 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės reikalauja, kad draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per metus praneštų grupės priežiūros institucijai apie visus svarbius draudimo ir perdraudimo įmonių grupės vidaus sandorius, įskaitant sandorius su fiziniais asmenimis, kurie glaudžiai susiję su grupei priklausančia įmone, išskyrus atvejus, kai taikoma 215 straipsnio 2 dalis.

Be to, valstybės narės reikalauja, kad apie labai svarbius grupės vidaus sandorius būtų pranešama kuo greičiau.

Reikiamą informaciją grupės priežiūros institucijai teikia grupei vadovaujanti draudimo ar perdraudimo įmonė arba, jei grupei vadovauja ne draudimo ar perdraudimo įmonė, draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba grupės draudimo ar perdraudimo įmonė, kurią nurodo grupės priežiūros institucija, pasikonsultavusi su kitomis atitinkamomis priežiūros institucijomis ir pačia grupe.

Grupės priežiūros institucija vykdo grupės vidaus sandorių priežiūrą.“

15.

246 straipsnio 4 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„4.   Valstybės narės reikalauja, kad dalyvaujanti draudimo įmonė ar perdraudimo įmonė, draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė grupės lygmeniu atliktų 45 straipsnyje reikalaujamą vertinimą. Grupės priežiūros institucija pagal III skyrių vykdo grupės lygmeniu atliekamo savo rizikos ir mokumo vertinimo priežiūrą.

Tuo atveju, jei mokumas grupės lygmeniu apskaičiuojamas 1 metodu, kaip nurodyta 230 straipsnyje, dalyvaujanti draudimo ar perdraudimo įmonė, arba draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė pateikia grupės priežiūros institucijai informaciją, kad būtų tinkamai paaiškintas visų susijusių, grupei priklausančių draudimo arba perdraudimo įmonių mokumo kapitalo reikalavimo sumos ir konsoliduoto grupės mokumo kapitalo reikalavimo skirtumas.

Dalyvaujanti draudimo ar perdraudimo įmonė, draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė gali nuspręsti, jei tam pritaria grupės priežiūros institucija, tuo pačiu metu grupės lygmeniu ir bet kurios grupei priklausančios dukterinės įmonės lygmeniu atlikti bet kokį 45 straipsnyje reikalaujamą vertinimą bei parengti vieną dokumentą, apimantį visus vertinimus.“

16.

247 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

jei grupei vadovauja ne draudimo ar perdraudimo įmonė, ši priežiūros institucija:

i)

jei draudimo ar perdraudimo įmonės patronuojanti įmonė yra draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė – priežiūros institucija, kuri suteikė leidimą tai draudimo ar perdraudimo įmonei;

ii)

jei kelių draudimo ar perdraudimo įmonių, kurių pagrindinė buveinė yra Sąjungoje, patronuojanti įmonė yra ta pati draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, ir vienai iš tų įmonių suteiktas leidimas valstybėje narėje, kurioje yra draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės pagrindinė buveinė – draudimo ar perdraudimo įmonės, kuriai suteiktas leidimas šioje valstybėje narėje, priežiūros institucija;

iii)

jei grupei vadovauja daugiau nei viena draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, kurių pagrindinės buveinės yra skirtingose valstybėse narėse, ir kiekvienoje iš tų valstybių narių veikia draudimo ar perdraudimo įmonė – draudimo ar perdraudimo įmonės, kurios bendra balanso suma yra didžiausia, priežiūros institucija;

iv)

jei kelių draudimo ar perdraudimo įmonių, kurių pagrindinės buveinės yra Sąjungoje, patronuojanti įmonė yra ta pati draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė ir nei vienai iš tų įmonių nėra suteiktas leidimas veikti valstybėje narėje, kurioje yra draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės pagrindinė buveinė – priežiūros institucija, kuri suteikė leidimą draudimo ar perdraudimo įmonei, kurios bendra balanso suma yra didžiausia; arba

v)

jei grupėje nėra patronuojančios įmonės arba bet kuriuo kitu i–iv papunkčiuose nenurodytu atveju – priežiūros institucija, kuri suteikė leidimą draudimo ar perdraudimo įmonei, kurios bendra balanso suma yra didžiausia.“

(17)

249 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Grupės priežiūros institucija atitinkamai priežiūros institucijai ir EDPPI pateikia visą, su grupe susijusią informaciją pagal 19 straipsnį, 51 straipsnio 1 dalį ir 254 straipsnio 2 dalį, visų pirma apie grupės teisinę struktūrą ir valdymą bei organizacinę struktūrą.“

18.

256 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Valstybės narės reikalauja, kad dalyvaujančios draudimo ir perdraudimo įmonės, draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės kasmet viešai skelbtų grupės lygmens mokumo ir finansinės padėties ataskaitą. 51, 53, 54 ir 55 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

2.   Dalyvaujanti draudimo ar perdraudimo įmonė, draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė gali, jei tam pritaria grupės priežiūros institucija, paskelbti vieną bendrą savo mokumo ir finansinės padėties ataskaitą, kurią sudaro:

a)

grupės lygmens informacija, kuri turi būti atskleidžiama pagal 1 dalį;

b)

visų grupės dukterinių įmonių informacija, kuri turi būti pavieniui atpažįstama ir turi būti atskleidžiama pagal 51, 53, 54 ir 55 straipsnius.

Grupės priežiūros institucija, prieš suteikdama pritarimą, kaip numatyta pirmoje pastraipoje, konsultuojasi ir tinkamai atsižvelgia į visas priežiūros institucijų kolegijos narių nuomones ir abejones.“

19.

257 straipsnis pakeičiamas taip:

„257 straipsnis

Draudimo kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių ir mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių administracinis, valdymo ar priežiūros organas

Valstybės narės reikalauja, kad visi draudimo kontroliuojančiosioms (holdingo) bendrovėms arba mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms (holdingo) bendrovėms vadovaujantys asmenys būtų kompetentingi ir tinkami savo pareigoms vykdyti.

42 straipsnis taikomas mutatis mutandis.“

20.

258 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Kai grupės draudimo ar perdraudimo įmonės nesilaiko 218–246 straipsniuose nurodytų reikalavimų arba jei jos laikosi reikalavimų, tačiau mokumui vis dėlto gali kilti grėsmė, arba jei grupės vidaus sandoriai arba rizikos koncentracija sudaro grėsmę draudimo ar perdraudimo įmonės finansinei padėčiai, reikiamas priemones padėčiai ištaisyti kuo greičiau patvirtina:

a)

grupės priežiūros institucija dėl draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės;

b)

priežiūros institucijos dėl draudimo ir perdraudimo įmonių.

Jei pirmos pastraipos a punkte nurodytu atveju grupės priežiūros institucija nėra viena iš valstybės narės, kurioje įsteigta draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės pagrindinė buveinė, priežiūros institucijų, grupės priežiūros institucija praneša šioms priežiūros institucijoms apie savo išvadas, kad jos galėtų imtis reikiamų priemonių.

Jei pirmos pastraipos b punkte nurodytu atveju grupės priežiūros institucija nėra viena iš valstybės narės, kurioje įsteigta draudimo ar perdraudimo įmonės pagrindinė buveinė, priežiūros institucijų, grupės priežiūros institucija praneša toms priežiūros institucijoms apie savo išvadas, kad jos galėtų imtis reikiamų priemonių.

Nedarant poveikio 2 dalies taikymui, valstybės narės nustato priemones, kurių gali imtis jų priežiūros institucijos draudimo kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių ir mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių atžvilgiu.

Susijusios priežiūros institucijos, taip pat ir grupės priežiūros institucija, kai tinkama, koordinuoja savo taikomas priemones.

2.   Nedarydamos poveikio savo baudžiamosios teisės nuostatoms, valstybės narės draudimo kontroliuojančiosioms (holdingo) bendrovėms ir mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms (holdingo) bendrovėms, kurios pažeidžia šiai antraštinei daliai įgyvendinti skirtus įstatymus, reglamentus arba administracines nuostatas, arba šias bendroves valdančiam asmeniui, taiko sankcijas arba tvirtina priemones. Priežiūros institucijos glaudžiai bendradarbiauja, siekdamos užtikrinti tokių sankcijų arba priemonių veiksmingumą, ypač jei draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės centrinė administracija ar pagrindinis padalinys nėra toje pačioje valstybėje narėje kaip ir jos pagrindinė buveinė.“

21.

262 straipsnis pakeičiamas taip:

„262 straipsnis

Trečiojoje šalyje registruotos patronuojančios įmonės: lygiavertės priežiūros nebuvimas

1.   Jei pagal 260 straipsnį atliktas patikrinimas rodo lygiavertės priežiūros nebuvimą, valstybės narės mutatis mutandis draudimo ir perdraudimo įmonėms taiko arba 218–258 straipsnius, išskyrus 236–243 straipsnius, arba vieną iš šio straipsnio 2 dalyje nustatytų metodų.

218–258 straipsniuose nustatyti bendrieji principai ir metodai taikomi draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, trečiosios šalies draudimo įmonės ar trečiosios šalies perdraudimo įmonės lygmeniu.

Tik grupės mokumui apskaičiuoti patronuojanti įmonė prilyginama draudimo ar perdraudimo įmonei, kuriai taikytinos tokios pat sąlygos, kokios nustatytos I antraštinės dalies VI skyriaus 3 skirsnio 1, 2 ir 3 poskirsniuose dėl nuosavų lėšų, tinkamų mokumo kapitalo reikalavimui ir bet kuriam iš šių reikalavimų:

a)

mokumo kapitalo reikalavimui, nustatytam pagal 226 straipsnio principus, kai patronuojanti įmonė yra draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė;

b)

mokumo kapitalo reikalavimui, nustatytam pagal 227 straipsnio principus, kai patronuojanti įmonė yra trečiosios šalies draudimo įmonė ar trečiosios šalies perdraudimo įmonė.

2.   Valstybės narės leidžia savo priežiūros institucijoms taikyti kitus metodus, kuriais užtikrinama tinkama grupės draudimo ir perdraudimo įmonių priežiūra. Šiems metodams pritaria grupės priežiūros institucija, pasikonsultavusi su kitomis susijusiomis priežiūros institucijomis.

Visų pirma, priežiūros institucijos gali reikalauti įsteigti draudimo kontroliuojančiąją (holdingo) bendrovę, kurios pagrindinė buveinė būtų Sąjungoje, arba mišrią veiklą vykdančią finansų kontroliuojančiąją (holdingo) bendrovę, kurios pagrindinė buveinė būtų Sąjungoje, ir taikyti šią antraštinę dalį grupės draudimo ir perdraudimo įmonėms, kurioms vadovauja tokia draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė.

Pasirinkti metodai sudaro sąlygas siekti šioje antraštinėje dalyje nustatytų grupės priežiūros tikslų, ir apie juos pranešama kitoms atitinkamoms priežiūros institucijoms ir Komisijai.“

22.

263 straipsnio pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Jei 260 straipsnyje nurodyta patronuojanti įmonė pati yra draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, kurios pagrindinė buveinė yra trečiojoje šalyje, arba trečiosios šalies draudimo ar perdraudimo įmonės dukterinė įmonė, valstybės narės 260 straipsnyje numatytą patikrinimą taiko tik pagrindinės patronuojančios įmonės, būtent trečiosios šalies draudimo kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, trečiosios šalies mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, trečiosios šalies draudimo įmonės ar trečiosios šalies perdraudimo įmonės lygmeniu.

Tačiau jei netaikoma 260 straipsnyje nurodyta lygiavertė priežiūra, valstybės narės gali leisti savo priežiūros institucijoms nuspręsti atlikti naują patikrinimą žemesniu lygmeniu, būtent draudimo ar perdraudimo įmonių patronuojančios įmonės, kuria gali būti trečiosios šalies draudimo kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, trečiosios šalies mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji (holdingo) bendrovė, trečiosios šalies draudimo įmonė arba trečiosios šalies perdraudimo įmonė, lygmeniu.“

5 straipsnis

Persvarstymas

Komisija atlieka visapusišką Direktyvos 2002/87/EB persvarstymą, įskaitant ja vadovaujantis patvirtintus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Po šio persvarstymo Komisija iki 2012 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje, visų pirma aptaria tos direktyvos taikymo sritį, įskaitant ir tai, ar taikymo sritis turėtų būti išplėsta persvarstant 3 straipsnį, ir tos direktyvos taikymą nekontroliuojamoms įmonėms, ypač specialiosios paskirties įmonėms. Ataskaitoje taip pat apžvelgiami stambioms ne finansinėms grupėms priklausančių finansų konglomeratų, kurių bendra veikla bankininkystės, draudimo bei investicijų sektoriuose turi esminės svarbos finansinėms paslaugoms vidaus rinkoje, identifikavimo kriterijai.

Komisija taip pat apsvarsto, ar EPI, pasitelkusios Jungtinį komitetą, turėtų pateikti bendrąsias gaires dėl tokios esminės svarbos įvertinimo.

Ataskaitoje taip pat aptariami visai sistemai svarbūs finansų konglomeratai, kurie dėl savo dydžio, tarpusavio sąsajų ar sudėtingumo yra ypač pažeidžiami, ir jie turi būti nustatyti pagal analogiją su Finansinio stabilumo tarybos ir Bazelio bankininkystės priežiūros komiteto kuriamais standartais. Be to, toje ataskaitoje apsvarstoma galimybė taikyti privalomus testavimus nepalankiausiomis sąlygomis. Kartu su ataskaita, jei būtina, pateikiami atitinkami teisėkūros pasiūlymai.

6 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos 1, 2 ir 3 straipsnių būtų laikomasi nuo 2013 m. birželio 10 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų priemonių tekstą bei tų priemonių ir šios direktyvos atitikties lentelę.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos 4 straipsnio būtų laikomasi nuo 2013 m. birželio 10 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų priemonių tekstą bei tų priemonių ir šios direktyvos atitikties lentelę.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos 2 straipsnio 23 dalies, taip pat šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies a punkto, tiek, kiek tomis nuostatomis iš dalies keičiamas Direktyvos 2002/87/EB 1 straipsnis, 2 straipsnio 4, 5a ir 16 dalys bei 3 straipsnio 2 dalis dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, būtų laikomasi nuo 2013 m. liepos 22 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų priemonių tekstą bei tų priemonių ir šios direktyvos atitikties lentelę.

4.   Valstybės narės, tvirtindamos šiame straipsnyje nurodytas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

5.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2011 m. lapkričio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. SZCZUKA


(1)  OL C 62, 2011 2 26, p. 1.

(2)  2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 35, 2003 2 11, p. 1.

(4)  1973 m. liepos 24 d. Pirmoji Tarybos direktyva 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo (OL L 228, 1973 8 16, p. 3).

(5)  1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo (trečioji ne gyvybės draudimo direktyva) (OL L 228, 1992 8 11, p. 1).

(6)  1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/78/EB dėl draudimo ir perdraudimo įmonių papildomos priežiūros draudimo ar perdraudimo grupėje (OL L 330, 1998 12 5, p. 1).

(7)  2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (OL L 345, 2002 12 19, p. 1).

(8)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

(9)  2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/68/EB dėl perdraudimo (OL L 323, 2005 12 9, p. 1).

(10)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (OL L 177, 2006 6 30, p. 1).

(11)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (OL L 177, 2006 6 30, p. 201).

(12)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(13)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(14)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(15)  OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(16)  OL L 331, 2010 12 15, p. 48.

(17)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

(18)  OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(19)  OL L 331, 2010 12 15, p. 48.

(20)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.“

(21)  2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (OL L 345, 2002 12 19, p. 1).

(22)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).

(23)  2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/68/EB dėl perdraudimo (OL L 323, 2005 12 9, p. 1).

(24)  2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (OL L 177, 2006 6 30, p. 1).

(25)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS) (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(26)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(27)  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(28)  OL L 177, 2006 6 30, p. 201.

(29)  OL L 193, 1983 7 18, p. 1.

(30)  OL L 222, 1978 8 14, p. 11.“

(31)  OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(32)  OL L 331, 2010 12 15, p. 48.

(33)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.“

(34)  OL L 331, 2010 12 15, p. 1.“

(35)  OL L 331, 2010 12 15, p. 48.

(36)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.“

(37)  OL L 331, 2010 12 15, p. 12.

(38)  OL L 331, 2010 12 15, p. 48.

(39)  OL L 331, 2010 12 15, p. 84.“


I PRIEDAS

Direktyvos 98/78/EB I ir II priedai iš dalies keičiami taip:

A.

I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

2.1 punkte:

a)

ketvirtos pastraipos antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

jei draudimo įmonė ar perdraudimo įmonė yra draudimo kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės, – kurios registruota buveinė yra toje pačioje valstybėje narėje, kaip ir draudimo įmonė arba perdraudimo įmonė, – susijusi įmonė, ir apskaičiuojant atsižvelgiama ir į draudimo kontroliuojančiąją bendrovę arba mišrią veiklą vykdančią finansų kontroliuojančiąją bendrovę, ir į susijusią draudimo įmonę arba susijusią perdraudimo įmonę.“;

b)

penkta pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės tai pat gali atsisakyti skaičiuoti draudimo įmonės arba perdraudimo įmonės koreguotą mokumą, jei ji yra kitos draudimo įmonės, kitos perdraudimo įmonės arba draudimo kontroliuojančiosios bendrovės ar mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios bendrovės, kurios registruota buveinė yra kitoje valstybėje narėje, susijusi draudimo įmonė arba susijusi perdraudimo įmonė ir jei atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos papildomą priežiūrą susitarė pavesti tos kitos valstybės narės kompetentingai institucijai.“

2.

2.2 skirsnis pakeičiamas taip:

„2.2.   Draudimo kontroliuojančiosios bendrovės tarpininkės ir mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės tarpininkės

Apskaičiuojant koreguotą mokumą draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės, kuri per draudimo kontroliuojančiąją bendrovę ar mišrios veiklos finansų kontroliuojančiąją bendrovę valdo kokios nors susijusios draudimo įmonės, susijusios perdraudimo įmonės, Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo įmonės ar Bendrijai nepriklausančios šalies perdraudimo įmonės kapitalo dalį, atsižvelgiama į draudimo kontroliuojančiosios bendrovės tarpininkės arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios bendrovės tarpininkės padėtį. Tik tokio apskaičiavimo metu, kuris atliekamas pagal šiame priede aprašytus bendruosius principus ir metodus, ši draudimo kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė prilyginama draudimo įmonei arba perdraudimo įmonei, kuriai taikomas nulinio mokumo reikalavimas ir tos pačios sąlygos, kurios nustatytos mokumo atsargos elementams Direktyvos 73/239/EEB 16 straipsnyje, Direktyvos 2002/83/EB 27 straipsnyje arba Direktyvos 2005/68/EB 36 straipsnyje.“

B.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Antraštė pakeičiama taip:

2.

1 punkto pirma dalis pakeičiama taip:

„1.

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad dviem ar daugiau 2 straipsnio 2 dalyje minėtų draudimo ar perdraudimo įmonių, kurios yra draudimo kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios bendrovės, Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo įmonės arba Bendrijai nepriklausančios šalies perdraudimo įmonės dukterinės įmonės, įsteigtos skirtingose valstybėse narėse, šiame priede aprašytas metodas būtų taikomas nuosekliai.“

3.

2 punkto antra ir trečia įtraukos, taip pat pastraipa po trečios įtraukos pakeičiamos taip:

„—

jei draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės ir viena ar daugiau kitų draudimo įmonių ar perdraudimo įmonių, turinčių leidimą veikti toje pačioje valstybėje narėje, patronuojanti įmonė yra ta pati draudimo kontroliuojančioji bendrovė, mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė, Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo įmonė ar Bendrijai nepriklausančios šalies perdraudimo įmonė, ir į tą draudimo įmonę ar perdraudimo įmonę atsižvelgiama atliekant šiame priede numatytus vienos iš tokių kitų įmonių apskaičiavimus,

jei draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės ir vienos ar daugiau kitų draudimo įmonių ar perdraudimo įmonių, turinčių leidimą kitose valstybėse narėse, patronuojanti įmonė yra ta pati draudimo kontroliuojančioji bendrovė, mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė, Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo įmonė ar Bendrijai nepriklausančios šalies perdraudimo įmonė ir jei pagal 4 straipsnio 2 dalį yra sudarytas susitarimas, leidžiantis kitos valstybės narės priežiūros institucijai vykdyti papildomą priežiūrą.

Jei kitos draudimo kontroliuojančiosios bendrovės, mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo ar perdraudimo įmonės dalyvauja draudimo kontroliuojančiosios bendrovės, mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo ar perdraudimo įmonės kapitale pagal pakopinį principą, valstybės narės gali taikyti šiame priede pateiktus apskaičiavimus tik draudimo ar perdraudimo įmonės, kuri yra draudimo kontroliuojančioji bendrovė, mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo įmonė ar Bendrijai nepriklausančios šalies perdraudimo įmonė, pagrindinės patronuojančios įmonės lygiu.“

4.

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad apskaičiavimai, analogiški I priede aprašytiems apskaičiavimams, būtų atliekami draudimo kontroliuojančiosios bendrovės, mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo įmonės ar Bendrijai nepriklausančios šalies perdraudimo įmonės lygiu.

Apskaičiavimo analogiškumas – tai I priede aprašytų bendrųjų principų ir metodų taikymas draudimo kontroliuojančiosios bendrovės, mišrios veiklos finansų kontroliuojančiosios bendrovės, Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo įmonės ar Bendrijai nepriklausančios šalies perdraudimo įmonės lygiu.

Tik atliekant tokius apskaičiavimus, patronuojanti įmonė traktuojama kaip draudimo įmonė arba perdraudimo įmonė, kuriai taikomi šie reikalavimai:

nulinis mokumo reikalavimas, kai tai draudimo kontroliuojančioji bendrovė arba mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji bendrovė,

mokumo reikalavimas, kuris pagal I priedo 2.3 skirsnio principus nustatomas Bendrijai nepriklausančios šalies draudimo įmonei arba Bendrijai nepriklausančios šalies perdraudimo įmonei,

tie patys reikalavimai, kaip ir Direktyvos 73/239/EEB 16 straipsnio 1 dalyje arba Direktyvos 79/267/EEB 18 straipsnyje mokumo atsargai taikytiniems elementams nustatyti reikalavimai.“


II PRIEDAS

Direktyvos 2002/87/EB I priedo II dalyje „Techniniai skaičiavimo metodai“ 3 ir 4 metodai pakeičiami taip:

„3 metodas: „Metodų derinys“

Kompetentingos institucijos gali leisti naudoti 1 ir 2 metodų derinį.“


III PRIEDAS

Direktyvos 2006/48/EB X priedo 3 dalies 3 skirsnio 30 punktas pakeičiamas taip:

„30.

Kai pažangųjį vertinimo metodą ketina taikyti ES patronuojanti kredito įstaiga ir jos dukterinės įmonės arba ES patronuojančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės ar ES patronuojančios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės dukterinės įmonės, prašyme turi būti pateikiamas metodikos, naudojamos skirtingoms grupės įmonėms paskirstant veiklos rizikos kapitalą, aprašymas.“