1.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 289/9


BENDROJO TEISMO SPRENDIMAS

2011 m. rugsėjo 14 d.

dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

2011/C 289/07

BENDRASIS TEISMAS,

atsižvelgdamas į Procedūros reglamentą ir visų pirma į jo 43 straipsnio 7 dalį ir 100 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Siekiant atsižvelgti į komunikacijos technologijų tobulėjimą, buvo sukurta taikomoji programa, leidžianti pateikti ir įteikti procesinius dokumentus elektroniniu būdu.

(2)

Ši taikomoji programa, veikianti elektroninio tapatybės nustatymo mechanizmo pagrindu, pasitelkus vartotojo vardą ir slaptažodį, atitinka dokumentams, kuriais keičiamasi, keliamus autentiškumo, integralumo ir konfidencialumo reikalavimus,

NUSPRENDŽIA:

1 straipsnis

Bendra visiems trims Europos Sąjungos Teisingumo Teismą sudarantiems teismams taikomoji programa, pavadinta „e-Curia“, leidžia pateikti ir įteikti procesinius dokumentus elektroniniu būdu šiame sprendime numatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Naudojimuisi šia taikomąja programa reikalingas asmeninis vartotojo vardas ir asmeninis slaptažodis.

3 straipsnis

Per e-Curia pateiktas procesinis dokumentas laikomas šio dokumento originalu, kaip tai suprantama pagal Procedūros reglamento 43 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, jeigu šiam pateikimui buvo panaudoti atstovo vartotojo vardas ir slaptažodis. Ši identifikacija laikoma atitinkamo dokumento pasirašymu.

4 straipsnis

Prie per e-Curia pateikiamo dokumento turi būti pridėti jame paminėti priedai bei jų sąrašas.

Pateikti per e-Curia pateikto dokumento bei jo priedų patvirtintas kopijas nereikalaujama.

5 straipsnis

Momentas, kuriuo procesinis dokumentas laikomas pateiktu, kaip tai suprantama pagal Procedūros reglamento 43 straipsnio 3 dalį, yra momentas, kai atstovas patvirtina šio dokumento pateikimą.

Atsižvelgiama į Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės laiką.

6 straipsnis

Procesiniai dokumentais, įskaitant sprendimus ir nutartis, įteikiami šalių atstovams per e-Curia, jeigu jie tiesiogiai pritarė tokiam įteikimo būdui arba nagrinėjant bylą sutiko su tokiu įteikimo būdu, pateikdami procesinį dokumentą per e-Curia.

Procesiniai dokumentai taip pat įteikiami per e-Curia valstybėms narėms, kitoms Europos ekonominės erdvės susitarimo šalimis esančioms valstybėms bei Sąjungos institucijoms, įstaigoms ar agentūroms, kurios pritarė tokiam įteikimo būdui.

7 straipsnis

6 straipsnyje paminėti įteikiamų dokumentų adresatai elektroniniu paštu informuojami apie kiekvieną įteikiamą dokumentą, kuris persiunčiamas jiems per e-Curia.

Procesinis dokumentas įteikiamas tuomet, kai adresatas (atstovas arba atstovo asistentas) paprašo prieigos prie šio dokumento. Nesant prašymo dėl prieigos, dokumentas laikomas įteiktu praėjus septynioms dienoms nuo tos dienos, kai buvo išsiųstas informacinis elektroninis laiškas.

Jeigu šaliai atstovauja keli atstovai ar advokatai, skaičiuojant terminus atsižvelgiama į pirmojo prašymo dėl prieigos pateikimo momentą.

Atsižvelgiama į Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės laiką.

8 straipsnis

Kancleris patvirtina e-Curia naudojimo sąlygas ir prižiūri jų laikymąsi. Dėl šių sąlygų neatitinkančio e-Curia naudojimo atitinkama prieigos paskyra gali būti išjungta.

Bendrasis Teismas imasi reikiamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias piktnaudžiavimui e-Curia ar nesąžiningam jos naudojimui.

Vartotojas elektroniniu paštu informuojamas apie kiekvieną priemonę, kurios pagal šį straipsnį buvo imtasi, dėl kurios jis negali naudotis prieigos paskyra.

9 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2011 m. rugsėjo 14 d.

Kancleris

E. COULON

Pirmininkas

M. JAEGER