12.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 236/10


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. rugpjūčio 11 d.

kuriuo nustatoma Dujų koordinavimo grupės sudėtis ir veiklos nuostatos ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2006/791/EB

(Tekstas svarbus EEE)

2011/C 236/09

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Siekiant palengvinti dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą, Reglamento (ES) Nr. 994/2010 12 straipsniu įsteigta Dujų koordinavimo grupė. Šią grupę turėtų sudaryti valstybės narės, visų pirma jų kompetentingos institucijos, taip pat Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas ir susijusiam sektoriui ir atitinkamiems vartotojams atstovaujančios įstaigos.

(2)

Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą atitinkamose veiklos ir kompetencijos srityse kartu atsako gamtinių dujų įmonės, valstybės narės ir Komisija. Be to, vartotojai, dujas naudojantys elektros energijai gaminti ar pramonės reikmėms, taip pat gali svariai prisidėti prie dujų tiekimo saugumo užtikrinimo, išnaudodami savo gebėjimą kilus krizei imtis poreikio valdymo priemonių. Todėl susijusiam sektoriui ir atitinkamiems vartotojams atstovaujančios įstaigos turėtų aktyviai dalyvauti Dujų koordinavimo grupės veikloje, siekdamos užtikrinti, kad būtų taikomos geriausios koordinavimo priemonės pagal Reglamentą (ES) Nr. 994/2010.

(3)

Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, turėtų priimti sprendimą dėl grupės sudėties ir užtikrinti, kad joje būtų atstovaujama visoms suinteresuotoms šalims ir kad būtų laikomasi trijų lygių metodo, pagal kurį visų pirma veiksmų imasi atitinkamos gamtinių dujų įmonės ir sektorius, po to – valstybės narės nacionaliniu ar regioniniu lygiu, o tada – Sąjunga.

(4)

Toliau išvardytos susijusios pramonės šakos organizacijos turėtų būti laikomos atstovaujančiomis:

laikymo sistemos operatorius, kaip apibrėžta 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančios Direktyvą 2003/55/EB (2), 2 straipsnio 10 dalyje, atstovaujanti Europos asociacija ir SGD sistemos operatorius, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/73/EB 2 straipsnio 12 dalyje,

Europos asociacija, atstovaujanti dujų tiekimo pramonei,

tarptautinė asociacija, atstovaujanti Europos dujų gamintojams,

Europos prekiautojų dujomis asociacija.

(5)

Reikėtų skirti keturis pagrindinius gamtinių dujų vartojimo sektorius:

pramonės sektorių,

energetikos sektorių, kuriame dujos naudojamos kaip kuras,

namų ūkių sektorių,

centralizuoto šildymo sektorių.

(6)

Dujų koordinavimo grupė turėtų patarti Komisijai ir taip palengvinti tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą susidarius ekstremaliai situacijai Sąjungoje arba regione. Ji taip pat yra pagrindinė įstaiga, su kuria konsultuojasi Komisija rengdama prevencinius veiksmų planus ir ekstremalių situacijų valdymo planus. Dujų koordinavimo grupė turėtų stebėti, ar priemonės, taikytinos pagal Reglamentą (ES) Nr. 994/2010, yra pakankamos ir tinkamos, ir keistis visa informacija, susijusia su dujų tiekimo saugumu nacionaliniu, regioniniu ir Sąjungos lygmenimis.

(7)

Reikėtų nustatyti grupės nariams taikomas informacijos atskleidimo taisykles.

(8)

Asmens duomenys turėtų būti tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (3).

(9)

Sprendimas 2006/791/EB turėtų būti panaikintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dujų koordinavimo grupės (toliau – grupė) sudėtis

1.   Grupę sudaro šie nariai:

a)

valstybės narės, visų pirma jų kompetentingos valdžios institucijos, kaip tai apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 994/2010 2 straipsnio 2 dalyje;

b)

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (toliau – agentūra);

c)

Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G);

d)

Energijos bendrijos sekretoriatas;

e)

Europos dujų perdavimo sistemos operatorių asociacija (GIE), atstovaujanti Laikymo sistemos operatoriams ir suskystintų gamtinių dujų sistemos operatoriams;

f)

„Eurogas“;

g)

Tarptautinė naftos ir dujų sektoriaus asociacija (OGP);

h)

Europos prekybos energija federacija (EFET);

i)

Tarptautinė energiją vartojančių sektorių federacija (IFIEC Europe);

j)

„Eurelectric“;

k)

Europos vartotojų organizacijų asociacija (BEUC);

l)

„Euroheat & Power“.

2.   Kiekvienas narys skiria ne daugiau kaip du nuolatinius atstovus ir du pakaitinius atstovus dalyvauti grupės darbe. Bent vienas iš valstybių narių nuolatinių atstovų yra iš kompetentingos institucijos. Vienas iš agentūros paskirtų nuolatinių atstovų skiriamas direktoriumi. Vienas iš ENTSO-G paskirtų nuolatinių atstovų skiriamas generaliniu sekretoriumi. Vienas iš sektoriui ir vartotojams atstovaujančių įstaigų paskirtų atstovų skiriamas generaliniu direktoriumi arba generaliniu sekretoriumi.

3.   Jei kompetentinga institucija nėra nacionalinė reguliavimo institucija, valstybės narės užtikrina, kad kompetentinga institucija ir nacionalinė reguliavimo institucija tinkamai keistųsi informacija apie grupės veiklą.

4.   Sąjungoje, valstybėje narėje arba regione susidarius ekstremaliai situacijai, bent trijų valstybių narių prašymu Komisija gali apriboti kompetentingų institucijų ir valstybių narių atstovų dalyvavimą visame grupės posėdyje arba jo dalyje.

5.   Sąjungoje, valstybėje narėje arba regione susidarius ekstremaliai situacijai arba susidarius kitai išskirtinei situacijai, grupės nariai gali paprašyti Komisijos iš jų kompetentingos institucijos ar kitų įstaigų skirti daugiau kaip du atstovus dalyvauti grupės darbe.

6.   Narių pavardės ir (arba) pavadinimai, taip pat grupės narių nuolatinių atstovų ir pakaitinių narių pavardės ir (arba) pavadinimai skelbiami Komisijos ekspertų grupių ir kitų panašių subjektų registre (toliau – registras) (4).

7.   Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir skelbiami pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

2 straipsnis

Grupės užduotys

1.   Grupė įsteigta siekiant palengvinti dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių koordinavimą. Grupė pataria ir padeda Komisijai, visų pirma, dėl tokių Reglamento (ES) Nr. 994/2010 12 straipsnio 2 dalyje nurodytų klausimų:

a)

dujų tiekimo saugumas bet kuriuo metu ir ypač esant ekstremalioms situacijoms;

b)

visa informacija, susijusi su dujų tiekimo saugumu nacionaliniu, regioniniu ir Sąjungos lygiais;

c)

geriausia patirtis ir galimos rekomendacijos visoms suinteresuotosioms šalims;

d)

tiekimo saugumo lygis, lyginamieji standartai ir vertinimo metodika;

e)

nacionaliniai, regioniniai ir Sąjungos scenarijai, parengties lygio tikrinimas;

f)

prevencinių veiksmų planų ir ekstremalių situacijų valdymo planų įvertinimas ir juose numatytų priemonių įgyvendinimas;

g)

priemonių, kurių imamasi ekstremaliai situacijai Sąjungoje spręsti, koordinavimas su trečiosiomis valstybėmis, kurios yra Energijos bendrijos steigimo sutarties susitariančiosios valstybės, ir su kitomis trečiosiomis valstybėmis;

h)

labiausiai paveiktoms valstybėms narėms būtina pagalba.

2.   Kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 994/2010 11 straipsnio 2 dalyje, Komisija sušaukia Dujų koordinavimo grupę iš karto po Sąjungos ar regioninio masto ekstremalios situacijos paskelbimo.

3 straipsnis

Veikla

1.   Grupei pirmininkauja Komisijos atstovas (pirmininkas).

2.   Kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 994/2010 12 straipsnio 3 dalyje, Komisija periodiškai rengia Dujų koordinavimo grupės posėdžius ir dalinasi iš kompetentingų institucijų gauta informacija, tuo pat metu išlaikydama slaptos komercinės informacijos konfidencialumą.

3.   Komisijos tarnyboms sutikus, specifiniams klausimams nagrinėti pagal grupės nustatytas veiklos sąlygas gali būti sudaryti pogrupiai. Minėti pogrupiai paleidžiami, kai tik jie įvykdo jiems pavestas užduotis.

4.   Ad hoc pagrindu pirmininkas gali kviesti grupės arba pogrupio darbe dalyvauti grupei nepriklausančius ekspertus, kompetentingus kuriuo nors darbotvarkės klausimu. Be to, pirmininkas gali kitiems asmenims arba organizacijoms suteikti ad hoc arba nuolatinį stebėtojo statusą, jei jie gali įnešti svarbų indėlį į grupės veiklą.

5.   Informacijos, gautos dalyvaujant grupės ar pogrupių svarstymuose, negalima atskleisti, jei Komisijos ar kurio nors grupės nario nuomone ta informacija susijusi su konfidencialiais klausimais. Ekspertų grupių nariai ir jų atstovai, taip pat kviestiniai ekspertai ir stebėtojai laikosi Sutartyse ir jų įgyvendinimo taisyklėse nustatytų profesinės paslapties įsipareigojimų, taip pat Komisijos sprendimo 2001/844/EB (EAPB, Euratomas) (5) priede pateiktų Komisijos saugumo taisyklių dėl ES įslaptintos informacijos apsaugos. Jei jie nesilaiko šių įsipareigojimų, Komisija gali imtis visų tinkamų priemonių.

6.   Grupės ir pogrupių posėdžiai rengiami Komisijos patalpose. Komisija teikia sekretoriato paslaugas. Į grupės ir pogrupių posėdžius gali būti kviečiamos kitos Komisijos tarnybos ir Europos išorės veiksmų tarnyba, jei jos yra tiesiogiai susijusios su planuojamais aptarti klausimais.

7.   Vadovaudamasi Komisijos priimtomis standartinėmis darbo tvarkos taisyklėmis, grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.

8.   Nepažeisdama šio straipsnio 6 dalies, Komisija visus susijusius darbo dokumentus grupės nariams pateikia bendradarbiavimo su Europos institucijų partneriais aplinkoje (CIRCA interneto svetainėje), o susijusią informaciją apie grupės veiklą skelbia registre arba registre pateikdama nuorodą į specialią interneto svetainę.

4 straipsnis

Posėdžių išlaidos

1.   Grupės veikloje dalyvaujantiems asmenims už jų teikiamas paslaugas neatlyginama.

2.   Valstybės narės arba jos kompetentingos valdžios institucijos atstovo kelionės išlaidas kompensuoja Komisija. Tos išlaidos kompensuojamos neviršijant pagal metinę išteklių skyrimo procedūrą skirtų asignavimų.

5 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2006/791/EB (6) panaikinamas.

Priimta Briuselyje 2011 m. rugpjūčio 11 d.

Komisijos vardu

Günther OETTINGER

Komisijos narys


(1)  OL L 295, 2010 11 12, p. 1.

(2)  OL L 211, 2009 8 14, p. 36.

(3)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(4)  Nariai, pageidaujantys, kad jų pavardės ir (arba) pavadinimai nebūtų atskleisti, gali prašyti pritaikyti nuo šios taisyklės nukrypti leidžiančią nuostatą. Prašymas neatskleisti ekspertų grupės nario pavardės ir (arba) pavadinimo laikomas pateisinamu, jei paskelbimas galėtų sukelti pavojų jo saugumui ar asmens neliečiamumui arba jei tai neleistų tinkamai užtikrinti jo privatumo.

(5)  SEC(2007) 639, 2007 6 25.

(6)  OL L 319, 2006 11 18, p. 49–50.