3.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/43


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. lapkričio 30 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, patirtoms 2009 m. Ispanijoje taikant skubias kovos su Niukaslo liga priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 8717)

(Tekstas autentiškas tik ispanų kalba)

(2011/797/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai;

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių, įskaitant skubias priemones, išlaidoms atlyginti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti Niukaslo ligą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie finansuoti tinkamų valstybių narių patirtų išlaidų atlyginimo. Minėto sprendimo 3 straipsnio 6 dalies pirmoje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų privalo būti atlyginta;

(3)

2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (2), 3 straipsnyje nustatyta, kokioms tinkamoms finansuoti išlaidoms atlyginti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama;

(4)

2011 m. balandžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/208/ES dėl Sąjungos finansinės paramos, skirtos skubių kovos su Niukaslio liga priemonių Ispanijoje 2009 m. išlaidoms atlyginti (3), suteiktas Sąjungos finansinis įnašas skubių kovos su Niukaslo liga priemonių Ispanijoje 2009 m. išlaidoms atlyginti. 2011 m. gegužės 31 d. Ispanija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą atlyginti išlaidas;

(5)

Sąjungos finansinis įnašas išmokamas tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją;

(6)

Pagal Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalį Ispanija nedelsdama informavo Komisiją ir kitas valstybes nares apie priemones, taikytas pagal Sąjungos teisės aktus dėl pranešimo ir ligos likvidavimo, ir jų rezultatus. Su prašymu atlyginti išlaidas, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje, buvo pateikta finansinė ataskaita, patvirtinamieji dokumentai, epidemiologinė ataskaita iš kiekvieno ūkio, kuriame gyvūnai buvo skerdžiami ar naikinami, ir atitinkamo audito rezultatai;

(7)

2011 m. spalio 20 d. raštu Ispanijai buvo pateiktos Komisijos pastabos, galutinės išvados ir nurodytas tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo metodas. 2011 m. rugpjūčio 16 d. e. paštu Ispanija išreiškė sutikimą;

(8)

todėl turėtų būti nustatytas bendras Sąjungos finansinis įnašas, kuriuo būtų atlygintos tinkamos finansuoti išlaidos, patirtos 2010 m. likviduojant Niukaslo ligą Ispanijoje;

(9)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, susijusioms su Niukaslo ligos likvidavimu Ispanijoje 2009 m., atlyginti yra 103 219,22 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra finansavimo sprendimas, kaip nurodyta finansinio reglamento 75 straipsnyje, ir skiriamas Ispanijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 30 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 87, 2011 4 2, p. 29.