14.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/33


TARYBOS SPRENDIMAS 2011/684/BUSP

2011 m. spalio 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. gegužės 9 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/273/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai (1);

(2)

atsižvelgiant į sudėtingą padėtį Sirijoje, dar vienam subjektui turėtų būti taikomos Sprendime 2011/273/BUSP nustatytos ribojamosios priemonės, kad būtų užkirstas kelias tam subjektui naudotis šiuo metu jo nuosavybės teise turimomis, valdomomis arba kontroliuojamomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais siekiant teikti finansinę paramą Sirijos režimui, tuo pačiu leidžiant laikinai naudotis įšaldytomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, kuriuos tas subjektas gavo vėliau, kad būtų finansuojama prekyba su į sąrašą neįtrauktais asmenimis ir subjektais;

(3)

Sprendimas 2011/273/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tarybos sprendimas 2011/273/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad I priede išvardytiems asmenims, kurie yra atsakingi už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, taip pat iš režimo naudos gaunantiems arba jį remiantiems asmenims ir su jais susijusiems asmenims nebūtų leidžiama atvykti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu.“

ii)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 5, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia I priede išvardytiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriuo jis buvo suteiktas, ir tik atitinkamam asmeniui.“

2)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Įšaldomos visos I ir II prieduose išvardytiems asmenims, kurie yra atsakingi už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, taip pat iš režimo naudos gaunantiems arba jį remiantiems asmenims ir su jais susijusiems asmenims ir subjektams priklausančios arba jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduoti naudotis I ir II prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams arba jų naudai.“

ii)

3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

būtini I ir II prieduose išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;“;

iii)

4 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

lėšos arba ekonominiai ištekliai yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti, kai toks suvaržymas nustatytas iki tos dienos, kurią 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo arba subjektas buvo įtrauktas į I ir II prieduose esantį sąrašą, arba jei tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teismo, administracinio ar arbitražo sprendimo, priimto iki tos dienos, objektas;“;

iv)

4 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

toks suvaržymas arba sprendimas nėra naudingas I ir II prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams; ir“;

v)

papildoma šia dalimi:

„5a.   1 dalimi neužkertamas kelias į II priedo sąrašą įtrauktam nurodytam subjektui dviejų mėnesių po jo įtraukimo į sąrašą dienos laikotarpiu atlikti mokėjimą iš įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių, kuriuos tas subjektas gavo po jo įtraukimo į sąrašą dienos, kai tokį mokėjimą reikia atlikti pagal sutartį, susijusią su prekybos finansavimu, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė nustatė, jog to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negaus asmuo ar subjektas, nurodytas 1 dalyje.“

3)

4a straipsnis papildomas taip:

„4a straipsnis

Nepatenkinami jokie nurodytų asmenų ar subjektų, įtrauktų į I ir II priedų sąrašus, arba kitų Sirijos asmenų ar subjektų, įskaitant Sirijos Vyriausybę, jos valstybines įstaigas, įmones ir agentūras, arba asmenų ar subjektų, pateikusių ieškinį tų asmenų ar subjektų vardu ar jų naudai, ieškiniai, įskaitant ieškinius dėl kompensavimo ar žalos atlyginimo arba kitus tokios rūšies ieškinius, pavyzdžiui, priešpriešinius ieškinius, baudas arba ieškinius pagal garantiją, prašymus pratęsti obligacijos ar finansinės garantijos terminą arba jas apmokėti, įskaitant ieškinius, atsirandančius dėl akredityvų ir panašių priemonių, kurie yra susiję su sutartimi ar sandoriu, kurio vykdymui tiesioginį ar netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo taikomos priemonės, numatytos šiame sprendime.“

4)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba sudaro I ir II prieduose pateiktus sąrašus ir juos iš dalies keičia.“

5)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

1.   I ir II prieduose nurodomos atitinkamų asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys.

2.   Be to, I ir II prieduose pateikiama informacija, jei jos turima, būtina atitinkamų asmenų arba subjektų tapatybei nustatyti. Teikiant informaciją apie asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.“

2 straipsnis

Sprendimo 2011/273/BUSP priedas tampa I priedu.

3 straipsnis

Šio sprendimo priedas pridedamas prie Sprendimo 2011/273/BUSP kaip jo II priedas.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2011 m. spalio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OL L 121, 2011 5 10, p. 11.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų sąrašas

Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Commercial Bank of Syria (Sirijos komercijos bankas)

Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damaskas, Sirija;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damaskas, Sirija;

Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Alepas, Sirija;

SWIFT/BIC CMSY SY DA; visi biurai visame pasaulyje [NPWMD]

Interneto svetainė: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel.: +963 11 2218890

Faks.: +963 11 2216975

bendroji vadovybė: dir.cbs@mail.sy

Valstybės valdomas bankas, teikiantis režimui finansinę paramą.

13.10.2011“