14.10.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 269/30


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. spalio 10 d.

dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Airijai atstovaujančio nario skyrimo

(2011/681/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 302 straipsnį,

atsižvelgdama į Airijos Vyriausybės pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

2010 m. rugsėjo 13 d. Taryba priėmė sprendimą 2010/570/ES, Euratomas, kuriuo skiriami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariai laikotarpiui nuo 2010 m. rugsėjo 21 d. iki 2015 m. rugsėjo 20 d. (1);

(2)

pasibaigus Jillian VAN TURNHOUT kadencijai tapo laisva Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario vieta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui – iki 2015 m. rugsėjo 20 d., Seamus BOLAND, Chief Executive Officer, Irish Rural Link, skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2011 m. spalio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. KRASZEWSKI


(1)  OL L 251, 2010 9 25, p. 8.