10.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 151/5


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. birželio 9 d.

dėl ekologinių kriterijų, kuriais remiantis asmeniniams kompiuteriams suteikiamas ES ekologinis ženklas, nustatymo

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 3737)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/337/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ES ekologinis ženklas gali būti suteikiamas produktams, kurie per visą eksploatavimo ciklą daro mažesnį nei įprasta poveikį aplinkai.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 66/2010 nustatyta, kad kiekvienai produktų grupei turi būti nustatyti konkretūs ES ekologinio ženklo kriterijai.

(3)

Komisijos sprendimu 2001/686/EB (2) nustatyti asmeninių kompiuterių ekologiniai kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai. Persvarsčius minėtame sprendime nustatytus kriterijus, Komisijos sprendimu 2005/341/EB (3) patvirtinti persvarstyti kriterijai – jie galioja iki 2011 m. birželio 30 d.

(4)

Tie kriterijai taip pat persvarstyti atsižvelgiant į technologijų pažangą. Be to, 2006 m. pasirašytas Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos bendrijos susitarimas (toliau – Susitarimas), patvirtintas Tarybos sprendimu 2006/1005/EB (4) su pakeitimais, padarytais 2009 m. rugpjūčio 12 d. valdymo institucijų, veikiančių pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Europos bendrijos susitarimą dėl raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programų suderinimo, sprendimu 2010/C 186/1 dėl Susitarimo C priedo VIII dalyje nustatytų kompiuterių specifikacijų pakeitimo (toliau – sprendimas dėl ENERGY STAR 5.0) (5), kuriuo nustatyti ENERGY STAR ženklo suteikimo kriterijai.

(5)

Šie nauji kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai turėtų galioti trejus metus nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

(6)

Siekiant aiškumo Sprendimas 2005/341/EB turėtų būti pakeistas nauju sprendimu.

(7)

Gamintojams, kurių produktams remiantis Sprendime 2005/341/EB nustatytais kriterijais suteiktas asmeninių kompiuterių ekologinis ženklas, reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kad jie turėtų pakankamai laiko pritaikyti savo produktus prie persvarstytų kriterijų ir reikalavimų. Be to, iki minėto sprendimo galiojimo pabaigos gamintojams turėtų būti leista teikti paraiškas, parengtas remiantis Sprendime 2005/341/EB arba šiame sprendime nustatytais kriterijais.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Produktų grupei „asmeniniai kompiuteriai“ priskiriami: staliniai kompiuteriai, integruotieji staliniai kompiuteriai, mažafunkciai klientai, monitoriai ir klaviatūros (kaip atskiras įrenginys), kaip apibrėžta 2 straipsnyje.

Knyginiai kompiuteriai, mažieji serveriai, kompiuterizuotos darbo vietos, žaidimų pultai ir skaitmeniniai paveikslų rėmeliai šiame sprendime nelaikomi asmeniniais kompiuteriais.

2 straipsnis

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   Kompiuteris– loginių operacijų vykdymo ir duomenų apdorojimo įrenginys, su kuriuo galima naudoti įvesties įrenginius ir kompiuterio monitorius, operacijoms vykdyti turintis centrinį procesorių (CPU). Šiame sprendime kompiuteriai – tik stacionarūs įrenginiai, įskaitant stalinius kompiuterius, integruotuosius stalinius kompiuterius ir mažafunkcius klientus.

Jeigu kompiuteris pateikiamas su monitoriumi, klaviatūra ar kitokiu įvesties įrenginiu, tie įrenginiai taip pat turi atitikti kriterijus. Paraiškos dėl klaviatūrų ir monitorių gali būti teikiamos kaip atskirų įrenginių paraiškos.

2)   Kompiuterio monitorius– iš ekrano ir su juo susijusių elektroninių dalių, įmontuotų į vieną korpusą arba į kompiuterio korpusą (pvz., integruotojo stalinio kompiuterio), sudarytas įtaisas kompiuterio išvesties informacijai, gaunamai per vieną ar kelias įvesties sąsajas, pvz., VGA, DVI ir (arba) IEEE 1394, rodyti. Pvz., monitoriuose gali būti naudojamos kineskopo (CRT) arba skystųjų kristalų (LCD) technologijos.

3)   Klaviatūra– duomenų įvesties įrenginys su tam tikra tvarka išdėstytais mygtukais, kuriuo naudojantis į kompiuterį galima įvesti skaitmeninius duomenis.

4)   Išorinis maitinimo šaltinis– komponentas atskirame į kompiuterio korpusą neįmontuotame fiziniame korpuse, skirtas elektros tinklo linijos įtampos kintamajai srovei paversti žemesnės įtampos nuolatine srove kompiuteriui maitinti. Išorinis maitinimo šaltinis turi būti jungiamas prie kompiuterio per atjungiamąją arba pastoviai prijungtą elektrinę kištuko ir lizdo jungtį, kabelį, laidą ar kitokią sujungimo sistemą.

5)   Vidinis maitinimo šaltinis– komponentas, įmontuotas į kompiuterio korpusą ir skirtas maitinimo tinklo įtampos kintamajai srovei paversti tam tikros įtampos nuolatine srove kompiuterio komponentams maitinti. Pagal šią apibrėžtį vidinis maitinimo šaltinis turi būti įmontuotas į kompiuterio korpusą, bet atskirtas nuo pagrindinės kompiuterio plokštės. Maitinimo šaltinis prie elektros tinklo turi būti prijungiamas vienu kabeliu, be tarpinių grandinių. Be to, visos maitinimo šaltinio jungtys su kompiuterio komponentais, išskyrus nuolatinės srovės jungtį su integruotojo stalinio kompiuterio monitoriumi, turi būti įmontuotos į kompiuterio korpusą (t. y. neturi būti išorinių kabelių iš maitinimo šaltinio į kompiuterį arba į atskirus jo komponentus). Vidiniai nuolatinės srovės keitikliai, skirti vienos įtampos išorinio maitinimo šaltinio nuolatinei srovei keisti į kelių skirtingų įtampų nuolatinę srovę, kurią naudoja kompiuteris, nelaikomi vidiniais maitinimo šaltiniais.

6)   Stalinis kompiuteris– kompiuteris, kurio pagrindinis įrenginys yra skirtas laikyti nuolatinėje vietoje, paprastai ant stalo arba ant grindų. Stalinis kompiuteris nėra skirtas nešioti, jis naudojamas su išoriniu kompiuterio monitoriumi, klaviatūra ir pele. Staliniai kompiuteriai skirti įvairioms funkcijoms namuose ar biure atlikti.

7)   Integruotasis stalinis kompiuteris– stalinė sistema, kurioje kompiuteris ir kompiuterio monitorius veikia kaip vienas įrenginys, kuriam kintamoji elektros srovė tiekiama vienu kabeliu. Integruotieji staliniai kompiuteriai būna dviejų tipų: 1) sistema, kurioje kompiuterio monitorius ir kompiuteris yra vienas fizinis įrenginys, 2) sistema, pateikiama kaip komplektas, kuriame kompiuterio monitorius yra atskiras, bet su pagrindiniu bloku sujungiamas nuolatinės srovės laidu, o energija kompiuteriui ir kompiuterio monitoriui tiekiama iš vieno maitinimo šaltinio. Integruotieji staliniai kompiuteriai yra stalinių kompiuterių pogrupis ir paprastai atlieka panašias funkcijas kaip stalinės sistemos.

8)   Mažafunkcis klientas– atskirą maitinimo šaltinį turintis kompiuteris, kuris pagrindines funkcijas atlieka tik tada, kai yra prijungtas prie nuotolinių duomenų apdorojimo išteklių. Pagrindinės funkcijos (pvz., programų vykdymas, duomenų saugojimas, sąveika su kitais interneto ištekliais ir t. t.) atliekamos naudojant nuotolinius duomenų apdorojimo išteklius. Šiame sprendime mažafunkciais klientais laikomi tik tie įrenginiai, kurie neturi kompiuteryje įtaisytų sukamųjų laikmenų. Mažafunkcio kliento pagrindinis įrenginys turi būti skirtas laikyti nuolatinėje vietoje (pvz., ant stalo), o ne nešioti.

9)   Atskirasis grafikos procesorius (GPU)– grafikos procesorius su vietinės atmintinės valdiklio sąsaja ir vietine grafikos atmintine.

3 straipsnis

Kad gaminiui pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 būtų galima suteikti ES ekologinį ženklą, jis turi būti priskiriamas šio sprendimo 1 straipsnyje apibrėžtai produktų grupei „asmeniniai kompiuteriai“ ir atitikti šio sprendimo priede nustatytus ekologinius kriterijus ir su jais susijusius vertinimo bei patikros reikalavimus.

4 straipsnis

Produktų grupei „asmeniniai kompiuteriai“ nustatyti kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja trejus metus nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

5 straipsnis

Administravimo tikslais produktų grupei „asmeniniai kompiuteriai“ suteikiamas kodas 013.

6 straipsnis

Sprendimas 2005/341/EB panaikinamas.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio nuostatų, paraiškos dėl ES ekologinio ženklo suteikimo produktams, priskiriamiems produktų grupei „asmeniniai kompiuteriai“, pateiktos iki šio sprendimo priėmimo dienos, vertinamos pagal Sprendime 2005/341/EB nustatytas sąlygas.

2.   Paraiškos dėl ES ekologinio ženklo suteikimo produktams, priskiriamiems produktų grupei „asmeniniai kompiuteriai“, pateiktos po šio sprendimo priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d., gali būti parengtos remiantis Sprendime 2005/341/EB arba šiame sprendime nustatytais kriterijais.

Šios paraiškos vertinamos pagal kriterijus, kuriais remiantis jos parengtos.

3.   Jeigu ekologinis ženklas suteikiamas pagal paraišką, vertinamą pagal Sprendime 2005/341/EB nustatytus kriterijus, toks ekologinis ženklas gali būti naudojamas dvylika mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  OL L 242, 2001 9 12, p. 4.

(3)  OL L 115, 2005 5 4, p. 1.

(4)  OL L 381, 2006 12 28, p. 24.

(5)  OL C 186, 2010 7 9, p. 1.


PRIEDAS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Kriterijų taikymo tikslai

Taikant šiuos kriterijus siekiama skatinti mažiau naudoti energijos ir taip mažinti žalą aplinkai ir pavojus, susijusius su energijos naudojimu (visuotinis atšilimas, rūgštingumo didėjimas, neatsinaujinančių energijos išteklių išeikvojimas), mažinti su gamtinių išteklių naudojimu susijusią žalą aplinkai ir mažinti pavojingų cheminių medžiagų naudojimą ir taip mažinti žalą aplinkai, susijusią su šių medžiagų naudojimu.

KRITERIJAI

3 straipsnyje minimi kriterijai nustatomi pagal šiuos aspektus:

 

Monitorius

Klaviatūra

Asmeninis kompiuteris

Energijos taupymas – kompiuteris

 

 

X

Energijos taupymas – monitorius

X

 

X

Energijos sąnaudų valdymo reikalavimai

X

 

X

Vidiniai maitinimo šaltiniai

 

 

X

Gyvsidabrio nenaudojimas monitoriaus foninio apšvietimo sistemoje

X

 

X

Pavojingos cheminės medžiagos, mišiniai, plastikinės dalys

X

X

X

Triukšmas

 

 

X

Perdirbtų žaliavų naudojimas

X

X

X

Naudojimo instrukcija

X

X

X

Ardyti pritaikyta konstrukcija

X

X

X

Galimybė remontuoti

X

 

X

Naudojimo laiko pailginimas

 

 

X

Pakuotė

X

X

X

Vertinimo ir patikros reikalavimai.

Pagal kiekvieną kriterijų nurodomi konkretūs vertinimo ir patikros reikalavimai.

Jeigu reikalaujama, kad pareiškėjas pateiktų deklaracijas, dokumentus, tyrimus, bandymų ataskaitas arba kitus atitikties pagal kriterijus įrodymus, tai reiškia, kad visi šie dokumentai gali būti parengti atitinkamai pareiškėjo ir (arba) jo tiekėjo (-ų) ir (arba) jo (jų) tiekėjo (-ų) ir t. t.

Jeigu įmanoma, bandymus turėtų atlikti laboratorijos, atitinkančios EN ISO 17025 arba jam lygiaverčio standarto bendruosius reikalavimus. Prireikus galima taikyti kitokius, nei nurodyta pagal kiekvieną kriterijų, bandymų metodus, jeigu paraišką vertinanti kompetentinga institucija pripažįsta jų lygiavertiškumą.

ES EKOLOGINIO ŽENKLO KRITERIJAI

1 kriterijus.   Energijos taupymas

a)   Stalinių kompiuterių, integruotųjų stalinių kompiuterių ir mažafunkcių klientų vartojamos energijos taupymas

Stalinių ir integruotųjų stalinių kompiuterių energijos vartojimo efektyvumas turi būti didesnis už atitinkamai kategorijai keliamus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus Susitarimu su pakeitimais, padarytais ENERGY STAR 5.0, ne mažiau kaip:

A kategorijos – 40 %,

B kategorijos – 25 %,

C kategorijos – 25 %,

D kategorijos – 30 %.

Mažafunkcių klientų energijos vartojimo efektyvumas turi atitikti bent sprendimu dėl ENERGY STAR 5.0 nustatytus mažafunkcių klientų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Pajėgumo padidinimas, leidžiamas pagal Susitarimą su pakeitimais, padarytais sprendimu dėl ENERGY STAR 5.0, gali būti taikomas tokiu pačiu lygiu, išskyrus atvejį, kai naudojamas atskiras grafikos procesorius (angl. GPU) – tada neleidžiama taikyti papildomo nuokrypio.

b)   Kompiuterių monitorių vartojamos energijos taupymas

i)

Aktyviuoju režimu veikiančio kompiuterio monitoriaus energijos vartojimo efektyvumas bent 30 % viršija sprendime dėl ENERGY STAR 5.0 nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

ii)

Pristabdytosios veiksenos režimu veikiančio kompiuterio monitoriaus vartojama galia turi būti ne didesnė kaip 1 W.

iii)

Įjungtos būsenos kompiuterio monitoriaus vartojama galia, kai nustatytas didžiausias skaistis, yra ne didesnė kaip 100 W.

iv)

Išjungtos būsenos kompiuterio monitoriaus vartojama galia yra ne didesnė kaip 0,5 W.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas kompetentingai institucijai deklaruoja, kad produktas atitinka šiuos reikalavimus.

2 kriterijus.   Energijos sąnaudų valdymas

Kompiuteris atitinka šiuos energijos sąnaudų valdymo reikalavimus (1):

a)   Energijos sąnaudų valdymo reikalavimai

Asmeniniai kompiuteriai pateikiami su energijos sąnaudų valdymo sistema – ji pristatant kompiuterius pirkėjams turi būti įjungta. Energijos sąnaudų valdymo nuostatos tokios:

i)

išjungti ekraną po 10 min. (įjungti pristabdytąją ekrano veikseną);

ii)

įjungti pristabdytąją kompiuterio veikseną po 30 min. (įjungiamas sistemos S3 lygis, naudojama tik operatyvioji atmintinė (RAM)) (2).

b)   Su tinklu susiję energijos sąnaudų valdymo reikalavimai

i)

Numatyta galimybė įjungti ir išjungti asmeninių kompiuterių, kuriuos galima prijungti prie eterneto, paleisties iš vietinio tinklo (angl. wake on LAN, WOL) esant pristabdytai veiksenai funkciją.

c)   Su tinklu susiję energijos sąnaudų valdymo reikalavimai (taikoma tik verslui tiekiamiems asmeniniams kompiuteriams)

i)

Asmeniniai kompiuteriai, kuriuos galima prijungti prie eterneto, turi atitikti vieną iš šių reikalavimų (3):

pateikiamų kompiuterių paleisties iš vietinio tinklo, kai jie veikia pristabdytosios veiksenos režimu naudojant kintamosios elektros srovės šaltinį, funkcija turi būti įjungta arba,

jeigu įmonei pateikiamo kompiuterio WOL funkcija neįjungta, turi būti numatyta galimybė pakankamai lengvai įjungti WOL funkciją ir naudojantis kliento operacinės sistemos naudotojo sąsaja, ir iš tinklo;

ii)

asmeniniai kompiuteriai, kuriuos galima prijungti prie eterneto, turi gebėti ir nuotolinio valdymo būdu (iš tinklo), ir iš anksto nustačius paleisties įvykį (pvz., pagal tikrojo laiko laikrodį) persijungti iš pristabdytosios veiksenos į aktyvųjį režimą. Jeigu tai priklauso nuo gamintojo (t. y. kai konfigūracija grindžiama technine įranga, o ne programinės įrangos nuostatomis), gamintojas užtikrina, kad šias nuostatas būtų galima valdyti centralizuotai, jeigu to pageidauja klientas, naudojant gamintojo suteiktas priemones.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas kompetentingai institucijai pateikia deklaraciją, kuria patvirtina, kad kompiuteris pateikiamas taikant pirmiau nurodytas arba pažangesnes energijos sąnaudų valdymo nuostatas.

3 kriterijus.   Vidiniai maitinimo šaltiniai

Vidiniai maitinimo šaltiniai turi atitikti bent sprendimu dėl ENERGY STAR 5.0 nustatytus vidinių maitinimo šaltinių energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas kompetentingai institucijai deklaruoja, kad produktas atitinka šiuos reikalavimus.

4 kriterijus.   Gyvsidabris liuminescencinėse lempose

Į kompiuterio monitoriaus foninio apšvietimo šaltinius specialiai nededama gyvsidabrio ar jo mišinių.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas kompetentingai institucijai deklaruoja, kad vienoje kompiuterio monitoriaus foninio apšvietimo sistemos lemputėje gyvsidabrio ir jo mišinių yra ne daugiau kaip 0,1 mg. Be to, pareiškėjas pateikia trumpą naudojamos apšvietimo sistemos aprašymą.

5 kriterijus.   Pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 66/2010 6 straipsnio 6 dalį produkto ir jo dalių sudėtyje neturi būti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (4) 57 straipsnyje nurodytų cheminių medžiagų, nei cheminių medžiagų ir mišinių, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (5) atitinkančių priskyrimo toliau nurodytoms pavojingumo klasėms arba kategorijoms kriterijus.

Pavojingumo ir rizikos frazių sąrašas:

Pavojingumo frazė (6)

Rizikos frazė (7)

H300 Mirtina prarijus

R28

H301 Toksiška prarijus

R25

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

R65

H310 Mirtina susilietus su oda

R27

H311 Toksiška susilietus su oda

R24

H330 Mirtina įkvėpus

R23/26

H331 Toksiška įkvėpus

R23

H340 Gali sukelti genetinius defektus

R46

H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus

R68

H350 Gali sukelti vėžį

R45

H350i Gali sukelti vėžį įkvėpus

R49

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį

R40

H360F Gali pakenkti vaisingumui

R60

H360D Gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R61

H360FD Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R60/61/60–61

H360Fd Gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R60/63

H360Df Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui

R61/62

H361f Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui

R62

H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R63

H361fd Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

R62–63

H362 Gali pakenkti žindomam vaikui

R64

H370 Kenkia organams

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Gali pakenkti organams

R68/20/21/22

H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

R48/25/24/23

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

R48/20/21/22

H400 Labai toksiška vandens organizmams

R50

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R50–53

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R51–53

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

R52–53

H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams

R53

EUH059 Pavojinga ozono sluoksniui

R59

EUH029 Kontaktuodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas

R29

EUH031 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas

R31

EUH032 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas

R32

EUH070 Toksiška patekus į akis.

R39–41

Cheminėms medžiagoms ir mišiniams, kurių savybės apdorojant pasikeičia (pvz., jie tampa biologiškai nebeprieinami, įvyksta cheminių pakitimų) taip, kad nustatytas pavojus išnyksta, pirmiau nurodytas reikalavimas netaikomas.

Cheminių medžiagų ir mišinių, atitinkančių priskyrimo pirmiau pateiktoje lentelėje nurodytoms pavojingumo klasėms arba kategorijoms kriterijus, taip pat cheminių medžiagų, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio a, b arba c punkte nustatytus kriterijus, taikomos koncentracijos ribos neviršija bendrųjų arba konkrečių koncentracijos ribų, nustatytų pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 10 straipsnį. Jeigu nustatytos konkrečios koncentracijos ribos, jos taikomos vietoje bendrųjų koncentracijos ribų.

Cheminių medžiagų, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnio d, e arba f punkte nustatytus kriterijus, koncentracijos riba neviršija 0,1 % pagal masę.

Reikalavimas netaikomas šioms medžiagoms ir (arba) medžiagų naudojimo būdams:

Homogeninės dalys, kurių masė mažesnė kaip 10 g

Visos pirmiau nurodytos pavojingumo ir rizikos frazės

Nerūdijančio plieno sudėtyje esantis nikelis

 

Vertinimas ir patikra. Dėl kiekvienos dalies, kurios masė didesnė kaip 10 g, pareiškėjas pateikia atitikties pagal šį kriterijų deklaraciją ir susijusius dokumentus, pvz., cheminių medžiagų tiekėjų pasirašytas atitikties deklaracijas ir susijusių cheminių medžiagų ar mišinių saugos duomenų lapų, parengtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą, kopijas. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnį parengtuose cheminių medžiagų ir mišinių saugos duomenų lapuose nurodomos koncentracijos ribos.

6 kriterijus.   Cheminės medžiagos, įtrauktos į sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį

Jeigu cheminės medžiagos įvardytos kaip labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos ir įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnyje nurodytą sąrašą ir jeigu tokių cheminių medžiagų koncentracija mišiniuose, gaminiuose arba homogeninėse sudėtinių gaminių dalyse yra didesnė kaip 0,1 %, joms netaikomos išimtys, leidžiančios nukrypti nuo 6 straipsnio 6 dalies nuostatų. Jeigu koncentracija mažesnė kaip 0,1 %, taikomos konkrečios koncentracijos ribos, nustatytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 10 straipsnį.

Vertinimas ir patikra. Cheminių medžiagų, kurios įvardytos kaip labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos ir kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnį įtrauktos į pasiūlytų medžiagų sąrašą, sąrašas skelbiamas:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Remiamasi paraiškos pateikimo dieną galiojančiu sąrašu.

Pareiškėjas pateikia atitikties pagal šį kriterijų deklaraciją ir susijusius dokumentus, pvz., cheminių medžiagų tiekėjų pasirašytas atitikties deklaracijas ir susijusių cheminių medžiagų ar mišinių saugos duomenų lapų, parengtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą, kopijas. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnį parengtuose cheminių medžiagų ir mišinių saugos duomenų lapuose nurodomos koncentracijos ribos.

7 kriterijus.   Plastikinės dalys

a)

Jeigu gamybos procese naudojamas plastifikatorius, jis turi atitikti pavojingoms cheminėms medžiagoms keliamus reikalavimus, nustatytus pagal 5 ir 6 kriterijus.

Be to, į produktą specialiai nededama di-n-oktilftalato (DNOP), diizononilftalato (DINP) ar diizodecilftalato (DIDP).

b)

Plastikinių dalių sudėtyje chloro yra ne daugiau kaip 50 % pagal masę.

c)

Leidžiama naudoti tik tuos biocidinius produktus, kurių sudėtyje esančios biocidinės veikliosios medžiagos įtrauktos į Direktyvos 98/8/EB (8) IA priedą ir leidžiamos naudoti kompiuteriuose.

Vertinimas ir patikra. ES ekologinį ženklą suteikiančiajai kompetentingai institucijai pateikiamas gamintojo, kuris deklaruoja atitiktį šiems reikalavimams, pasirašytas sertifikatas. Be to, ES ekologinį ženklą suteikiančiajai institucijai pateikiama plastiko ir biocidų tiekėjų pasirašyta atitikties deklaracija ir susijusių medžiagų saugos duomenų lapų kopijos. Aiškiai nurodomi visi naudojami biocidai.

8 kriterijus.   Triukšmas

Asmeninio kompiuterio sisteminio įrenginio deklaruotasis A svertinis garso galios lygis (bazinis lygis 1 pW) pagal ISO 9296 3.2.5 punkto reikalavimus turi būti ne didesnis kaip:

40 dB (A) tuščiosios veikos būsenoje,

45 dB (A) kreipties į standųjį diską atveju.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas kompetentingai institucijai pateikia ataskaitą, kurioje patvirtina, kad keliamo triukšmo lygis išmatuotas pagal standartą ISO 7779 ir deklaruotas pagal standartą ISO 9296. Ataskaitoje nurodomas išmatuotas keliamo triukšmo lygis tuščiosios veikos būsenoje ir kreipties į standųjį diską atveju ir deklaruojamas pagal ISO 9296 3.2.5 punktą.

9 kriterijus.   Perdirbtų žaliavų naudojimas

Sisteminio įrenginio, monitoriaus ir klaviatūros išorinio plastikinio korpuso sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 % perdirbtų žaliavų, gautų iš vartotojų panaudotų produktų.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas kompetentingai institucijai pateikia deklaraciją, kurioje nurodo procentinę perdirbtų žaliavų, gautų iš vartotojų panaudotų produktų, dalį.

10 kriterijus.   Naudojimo instrukcija

Su parduodamu asmeniniu kompiuteriu ir kompiuterio monitoriumi pateikiama naudotojui svarbi informacija, kaip jį tinkamai ekologiškai naudoti. Informacija pateikiama vienoje lengvai randamoje naudojimo instrukcijos vietoje ir gamintojo interneto svetainėje. Pateikiant šią informaciją pirmiausia nurodoma:

a)

energijos sąnaudos – tipinių elektros sąnaudų (angl. TEC) vertė pagal sprendimo dėl ENERGY STAR 5.0 reikalavimus ir didžiausias energijos poreikis kiekvienu veikimo režimu. Be to, turi būti pateikiami nurodymai, kaip naudoti įrenginio energijos taupymo režimą;

b)

informacija, kad energijos vartojimo efektyvumas reiškia, jog energijos suvartojama mažiau ir taip taupomi pinigai, nes sumažėja sąskaitos už elektros energiją, ir kad atjungus asmeninį kompiuterį ir kompiuterio monitorių nuo maitinimo tinklo, energijos sąnaudos sumažėja iki nulio;

c)

šie nurodymai, kaip sumažinti energijos sąnaudas, kai asmeniniu kompiuteriu ir (arba) kompiuterio monitoriumi nesinaudojama:

i)

išjungus asmeninį kompiuterį ir (arba) kompiuterio monitorių, energijos sąnaudos sumažės, bet kompiuteris vis tiek naudos šiek tiek energijos;

ii)

sumažinus ekrano skaistį, bus suvartojama mažiau energijos;

iii)

defragmentavus kompiuterio diską sumažėja energijos sąnaudos ir pailgėja asmeninio kompiuterio naudojimo laikas (tai netaikoma kompiuteriams su kietojo kūno įtaisais);

iv)

ekrano užsklandos gali neleisti nenaudojamiems asmeninių kompiuterių monitoriams įjungti energijos taupymo režimą. Todėl užtikrinus, kad asmeninių kompiuterių monitoriuose neįsijungtų ekrano užsklanda, galima sumažinti energijos sąnaudas;

d)

naudojimo instrukcijoje arba gamintojo interneto svetainėje naudotojui turėtų būti pateikta informacija, kur galima profesionaliai suremontuoti asmeninį kompiuterį ir (arba) kompiuterio monitorių ir atlikti jo (jų) techninės priežiūros darbus, nurodant, jeigu taikoma, kontaktinę informaciją;

e)

nurodymai, kaip tinkamai atsikratyti nebenaudojamo asmeninio kompiuterio ir (arba) kompiuterio monitoriaus, atiduodant jį (juos) į atliekų priėmimo aikštelę arba grąžinant pagal atliekų surinkimo mažmeninės prekybos vietose sistemas (jeigu jos taikomos), atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/96/EB (9);

f)

informacija, kad produktui suteiktas ES ekologinis ženklas, glaustai paaiškinant, ką tai reiškia, ir nurodant, kad daugiau informacijos apie ekologinį ženklą galima rasti internete adresu http://www.ecolabel.eu;

g)

popieriaus, kuriame spausdinama instrukcija ir (arba) remonto vadovas, sudėtyje turėtų būti perdirbtų žaliavų ir jis neturėtų būti balintas naudojant chlorą.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja produkto atitiktį šiems reikalavimams ir kompetentingai institucijai pateikia naudojimo instrukcijos kopiją. Naudojimo instrukcija turėtų būti įkelta į parduodamą kompiuterį ir paskelbta gamintojo interneto svetainėje, kad ją galėtų perskaityti naudotojas.

11 kriterijus.   Galimybė naudotojui pačiam atlikti remonto darbus

Pareiškėjas galutiniam naudotojui spausdinto arba elektroninio vadovo pavidalu pateikia aiškius nurodymus, kad galutinis naudotojas galėtų pats atlikti paprasčiausius remonto darbus. Pareiškėjas užtikrina, kad atsarginių dalių būtų galima įsigyti ne trumpiau kaip penkerius metus po asmeninio kompiuterio ir (arba) kompiuterio monitoriaus gamybos pabaigos.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas kompetentingai institucijai deklaruoja, kad produktas atitinka šiuos reikalavimus, ir pateikia jai remonto vadovo kopiją.

12 kriterijus.   Ardyti pritaikyta konstrukcija

Gamintojas įrodo, kad kvalifikuoti profesionalūs darbuotojai, naudodami jiems įprastus įrankius, gali nesunkiai išardyti asmeninį kompiuterį ir (arba) monitorių, kad galėtų jį suremontuoti ir pakeisti susidėvėjusias dalis, senas arba netinkamas naudoti dalis pakeisti naujomis ir atskirti dalis ir medžiagas siekiant jas perdirbti ar pakartotinai panaudoti.

Siekiant palengvinti išardymą:

a)

asmeninio kompiuterio sutvirtinimo detalės, pvz., varžtai, sprausteliai (ypač tos, kuriomis tvirtinamos dalys, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų), turėtų būti tokios, kad asmeninį kompiuterį būtų galima išardyti;

b)

grandynų plokštės ir (arba) kiti komponentai, kurių sudėtyje yra brangiųjų metalų, turi būti lengvai iš viso produkto ir iš atskirų jo komponentų (pvz., diskų), kuriuose yra tokių plokščių, rankiniu būdu išmontuojami siekiant išgauti vertingas medžiagas;

c)

gaubtų ir (arba) korpusų sudėtyje esančios plastikinės medžiagos turi būti be paviršinės dangos, dėl kurios tų medžiagų nebūtų galima perdirbti arba pakartotinai panaudoti;

d)

plastikinės dalys gaminamos iš vieno polimero arba iš perdirbimo požiūriu suderinamų polimerų ir jeigu jų masė didesnė kaip 25 g, jos turi būti paženklintos atitinkamu ženklu pagal standartą ISO 11469;

e)

nenaudojama metalinių intarpų, kurių būtų negalima atskirti;

f)

duomenys apie asmeniniame kompiuteryje esančių pavojingų medžiagų pobūdį ir kiekį surenkami pagal Tarybos direktyvą 2006/121/EB (10) ir Pasaulinę suderintąją cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą (angl. GHS).

Vertinimas ir patikra. Su paraiška pateikiama bandymų ataskaita, kurioje išsamiai aprašoma, kaip išardyti asmeninį kompiuterį. Joje pateikiama išskleistoji asmeninio kompiuterio schema, kurioje pažymimi pagrindiniai komponentai ir nurodoma, kuriuose komponentuose yra pavojingų cheminių medžiagų. Ji gali būti pateikiama raštu arba garso ir vaizdo formatu. Informacija apie pavojingas chemines medžiagas ekologinį ženklą suteikiančiajai kompetentingai institucijai pateikiama kaip cheminių medžiagų sąrašas, nurodant cheminės medžiagos tipą, kiekį ir buvimo vietą.

13 kriterijus.   Naudojimo laiko pailginimas

Asmeniniuose kompiuteriuose taikomos priemonės, kuriomis užtikrinama:

i)

galimybė pakeisti arba atnaujinti atmintinę ir grafikos plokštes;

ii)

galimybė prijungti papildomą įrangą: turi būti įrengtos ne mažiau kaip keturios USB sąsajos jungtys.

Be to, kompiuteris konstruojamas taip, kad galutinis naudotojas galėtų lengvai pakeisti ir (arba) atnaujinti pagrindinius komponentus (įskaitant atmintines, diskų įtaisus, centrinius procesorius ir plokštes). Pvz., turėtų būti naudojami komponentų gaubtai su sprausteliais, ištraukiamieji arba kasetės tipo gaubtai.

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas kompetentingai institucijai deklaruoja, kad produktas atitinka šiuos reikalavimus.

14 kriterijus.   Pakuotė

Jeigu naudojamos kartoninės dėžės, jų sudėtyje turi būti bent 80 % perdirbtos žaliavos. Jeigu galutinei pakuotei naudojami plastikiniai maišeliai, jie turi būti pagaminti iš medžiagos, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 75 % perdirbtos žaliavos, arba jie turi būti biologiškai skaidūs arba kompostuojamieji pagal apibrėžtis, pateiktas standarte EN 13432.

Vertinimas ir patikra. Teikiant paraišką, pateikiamas produkto pakuotės pavyzdys ir atitinkama deklaracija dėl atitikties pagal šį kriterijų. Šis kriterijus taikomas tik pirminei pakuotei, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB (11).

15 kriterijus.   Ekologinio ženklo etiketėje pateikiama informacija

Neprivalomas ženklas, kuriame yra teksto langelis su tokiu įrašu:

„—

Didelis energijos vartojimo efektyvumas

Sukonstruota taip, kad būtų lengviau perdirbti, remontuoti ir modernizuoti

Foninio apšvietimo šaltiniuose nėra gyvsidabrio (jei tai kompiuterio monitorius).“

Vertinimas ir patikra. Pareiškėjas deklaruoja, kad produktas atitinka šį reikalavimą, ir kompetentingai institucijai pateikia ekologinio ženklo, kuris bus nurodytas ant pakuotės ir (arba) ant produkto, ir (arba) ant susijusių dokumentų, kopiją.


(1)  Kaip nustatyta sprendime dėl ENERGY STAR 5.0, išskyrus reikalavimą dėl monitoriaus pristabdytosios veiksenos.

(2)  Netaikoma mažafunkciams klientams.

(3)  Mažafunkciams klientams taikoma tik tuo atveju, jeigu jų programinė įranga per centralizuotai valdomą tinklą atnaujinama tada, kai įrenginys veikia pristabdytosios veiksenos režimu arba yra išjungtas. Šis reikalavimas netaikomas mažafunkciams klientams, kurių standartinėje kliento programinės įrangos atnaujinimo sistemoje nėra numatyta iš anksto išjungti įrenginį.

(4)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1.

(5)  OL L 353, 2008 12 31, p. 1.

(6)  Kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.

(7)  Kaip nustatyta Tarybos direktyvoje 67/548/EEB (OL L 196, 1967 8 16, p. 1).

(8)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(9)  OL L 37, 2003 2 13, p. 24.

(10)  OL L 396, 2006 12 30, p. 850.

(11)  OL L 365, 1994 12 31, p. 10.