19.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 132/13


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. gegužės 2 d.

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

(2011/286/ES)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (1), ypač į jo 26 punktą,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą (2),

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Sąjunga įsteigė Europos Sąjungos solidarumo fondą (toliau – Fondas), parodydama solidarumą su stichinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais.

(2)

2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti Fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 1 mlrd. EUR ribos.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 2012/2002 yra nuostatų, kuriomis remiantis galima mobilizuoti Fondo lėšas.

(4)

Lenkija, Slovakija, Vengrija, Čekijos Respublika, Kroatija ir Rumunija dėl nuošliaužų ir smarkių potvynių sukeltų nelaimių pateikė prašymus mobilizuoti Fondo lėšas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizuojama 182 388 893 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2011 m. gegužės 2 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

CSÉFALVAY Z.


(1)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 311, 2002 11 14, p. 3.