24.3.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 78/55


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. kovo 23 d.

kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2002/55/EB nuostatos dėl sąlygų, pagal kurias gali būti leidžiama pateikti rinkai mažus pakelius su tos pačios rūšies skirtingų veislių daržovių standartinės sėklos mišiniais

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 1760)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/180/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (1), ypač į jos 26 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Kai kurios valstybės narės pranešė Komisijai, kad rinkoje maži pakeliai su tos pačios rūšies skirtingų veislių standartinės sėklos mišiniais yra paklausūs. Todėl būtina nustatyti išsamius reikalavimus dėl tokių mažų pakelių.

(2)

Atsižvelgiant į paklausą šiose valstybėse narėse, šis sprendimas turi aprėpti visas rūšis, kurioms taikoma Direktyva 2002/55/EB. Didžiausias tokių mažų pakelių dydis turi būti įvardijamas kaip didžiausias jame esančių sėklų neto svoris, ir kaip apibrėžta Direktyvos 2002/55/EB 2 straipsnio 1 dalies g punkte.

(3)

Turi būti nustatytos išsamios tokių mažų pakelių ženklinimo taisyklės, kad būtų užtikrintas atsekamumas ir vartotojams būtų nurodyta reikiama informacija.

(4)

Valstybės narės iki 2012 m. pabaigos turi pateikti Komisijai šio sprendimo taikymo ataskaitą, kad Komisija galėtų įvertinti šio sprendimo veiksmingumą ir nustatyti galimus klausimus, kuriuos gali tekti nagrinėti išsamiau.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės gali leisti savo augintojams pateikti rinkai mažus pakelius su Direktyvos 2002/55/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte išvardytų rūšių standartinės sėklos mišiniais. Tokiuose mažuose pakeliuose gali būti tik tos pačios rūšies skirtingų veislių augalų sėkla.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytuose mažuose pakeliuose gali būti sėklų, kurių neto svoris ne didesnis, nei nurodyta Direktyvos 2002/55/EB 2 straipsnio 1 dalies g punkte.

3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnyje nurodyti maži pakeliai būtų ženklinami tiekėjo etikete arba spausdintu užrašu ar spaudu.

Etiketėje arba užraše ar spaude pateikiama tokia informacija:

a)

žodžiai „ES taisyklės ir standartai“;

b)

už etikečių pritvirtinimą atsakingo asmens pavadinimas (ar vardas ir pavardė) ir adresas arba identifikavimo ženklas;

c)

užsandarinimo metai, parašyti taip: „užsandarinta [metai]“, arba paskutinės atrankos paskutiniams daigumo bandymams metai, parašyti taip: „atrinkta [metai]“; galima nurodyti papildomą įrašą „sunaudoti iki [data]“;

d)

žodžiai „[rūšies pavadinimas] veislių mišinys“;

e)

veislių pavadinimai;

f)

veislių dalis, įvardyta kaip sėklų neto svoris arba skaičius;

g)

partijos numeris, kurį suteikė už etikečių pritvirtinimą atsakingas asmuo;

h)

sėklų neto arba bruto svoris arba skaičius;

i)

kai nurodomas svoris ir naudojami granuliuoti pesticidai, dražė ar kiti kieto pavidalo priedai – cheminio apdorojimo būdas ar priedo rūšis, taip pat žiupsnių ar grynų sėklų svorio ir bendro svorio apytikslis santykis.

4 straipsnis

Valstybės narės iki 2012 m. gruodžio 31 d. pateikia Komisijai šio sprendimo taikymo ataskaitą.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. kovo 23 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 33.