5.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 31/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2011 m. vasario 4 d.

kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2002/741/EB, 2002/747/EB, 2003/31/EB, 2003/200/EB, 2005/341/EB ir 2005/343/EB, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimas

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 523)

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/81/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies c punktą,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

2010 m. gruodžio 31 d. baigia galioti 2002 m. rugsėjo 4 d. Komisijos sprendimas 2002/741/EB, nustatantis patikslintus ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant ekologinius ženklus kopijavimo ir rašomajam popieriui, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/554/EB (2).

(2)

2010 m. gruodžio 31 d. baigia galioti 2002 m. rugsėjo 9 d. Komisijos sprendimas 2002/747/EB, nustatantis ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant elektros lemputėms Bendrijos ekologinius ženklus, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/568/EB (3).

(3)

2010 m. gruodžio 31 d. baigia galioti 2002 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas 2003/31/EB, nustatantis patikslintus ekologinius kriterijus, taikomus suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą indų plovyklėse naudojamiems plovikliams, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/427/EB (4).

(4)

2010 m. gruodžio 31 d. baigia galioti 2003 m. vasario 14 d. Komisijos sprendimas 2003/200/EB, nustatantis patikslintus ekologinius kriterijus, taikomus skalbinių plovikliams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, ir iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/476/EB (5).

(5)

2010 m. gruodžio 31 d. baigia galioti 2005 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimas 2005/341/EB, nustatantis ekologinius kriterijus ir susijusius vertinimo bei patikros reikalavimus, taikomus suteikiant asmeniniams kompiuteriams Bendrijos ekologinius ženklus (6).

(6)

2010 m. gruodžio 31 d. baigia galioti 2005 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimas 2005/343/EB, nustatantis ekologinius kriterijus ir susijusius vertinimo bei patikros reikalavimus, taikomus suteikiant nešiojamiems kompiuteriams Bendrijos ekologinius ženklus (7).

(7)

Šiais sprendimais nustatyti ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai persvarstyti Reglamente (EB) Nr. 66/2000 nustatytu laiku.

(8)

Atsižvelgiant į skirtingus šių sprendimų persvarstymo proceso etapus, reikėtų pratęsti šiais sprendimais nustatytų ekologinių kriterijų ir susijusių vertinimo bei patikros reikalavimų galiojimą. Sprendimų 2003/31/EB ir 2003/200/EB galiojimo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2011 m. balandžio 30 d. Sprendimų 2002/741/EB, 2005/341/EB ir 2005/343/EB galiojimo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2011 m. birželio 30 d. Sprendimo 2002/747/EB galiojimo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.

(9)

Todėl sprendimai 2002/741/EB, 2002/747/EB, 2003/31/EB, 2003/200/EB, 2005/341/EB ir 2005/343/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 66/2010 16 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2002/741/EB 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti kopijavimo ir rašomojo popierius produktų grupei, galioja iki 2011 m. birželio 30 d.“

2 straipsnis

Sprendimo 2002/747/EB 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti elektros lempučių produktų grupei, galioja iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.“

3 straipsnis

Sprendimo 2003/31/EB 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti indų plovyklėse naudojamų ploviklių produktų grupei, galioja iki 2011 m. balandžio 30 d.“

4 straipsnis

Sprendimo 2003/200/EB 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti skalbinių ploviklių produktų grupei, galioja iki 2011 m. balandžio 30 d.“

5 straipsnis

Sprendimo 2005/341/EB 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti asmeninių kompiuterių produktų grupei, galioja iki 2011 m. birželio 30 d.“

6 straipsnis

Sprendimo 2005/343/EB 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti nešiojamųjų kompiuterių produktų grupei, galioja iki 2011 m. birželio 30 d.“

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2011 m. vasario 4 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  OL L 237, 2002 9 5, p. 6.

(3)  OL L 242, 2002 9 10, p. 44.

(4)  OL L 9, 2003 1 15, p. 11.

(5)  OL L 76, 2003 3 22, p. 25.

(6)  OL L 115, 2005 5 4, p. 1.

(7)  OL L 115, 2005 5 4, p. 35.