16.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 158/37


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2011 m. gegužės 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2004/3 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos centrinio banko dokumentais

(ECB/2011/6)

(2011/342/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 19 d. Sprendimą ECB/2004/2 dėl Europos Centrinio Banko darbo reglamento patvirtinimo (1), ypač į jo 23 straipsnį,

kadangi:

(1)

vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 6 dalimi, Taryba gali pavesti Europos Centriniam Bankui (ECB) specialias užduotis, susijusias su rizikos ribojimu pagrįsta kredito ir kitų finansų įstaigų, išskyrus draudimo įmones, priežiūra. Taryba pasinaudojo šia galimybe ir, kaip nustatyta 2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (2), 2 straipsnyje, pavedė ECB užtikrinti Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) sekretoriato paslaugas ir tokiu būdu teikti ESRV analitinę, statistinę, logistinę ir administracinę paramą. Šiame kontekste ECB taip pat rengs arba laikys dokumentus, susijusius su jo veikla ESRV srityje, taip pat politikos dokumentus ar sprendimus, kurie bus laikomi ECB dokumentais, kaip nustatyta 2004 m. kovo 4 d. Sprendime ECB/2004/3 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Centrinio Banko dokumentais (3).

(2)

Nors, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1096/2010 7 straipsnio 1 dalimi, ESRV sekretoriatas užtikrina, kad būtų taikomas Sprendimas ECB/2004/3, kuriame apibrėžiamos sąlygos ir ribos, kurių laikydamasi ESRV turi leisti susipažinti su ESRV dokumentais, ECB turėtų pakoreguoti Sprendimą ECB/2004/3, kuriame turi atsispindėti tai, kad ECB rengs arba laikys dokumentus, susijusius su jo veikla ESRV srityje, taip pat politikos dokumentus ar sprendimus, kurie bus laikomi ECB dokumentais, kaip nustatyta Sprendime ECB/2004/3.

(3)

Reikia užtikrinti, kad ECB gali atsisakyti leisti susipažinti su dokumentais, susijusiais su jo veikla, politikos dokumentais ar sprendimais pagal Sutarties 127 straipsnio 5 ir 6 dalis, ECB parengtais arba laikomais finansinio stabilumo srityje, įskaitant tuos, kurie yra susiję su jo parama ESRV, jeigu jų atskleidimas pakenktų viešojo intereso apsaugai Sąjungos finansinės sistemos stabilumo kontekste.

(4)

Sprendimas ECB/2004/3 taip pat turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant atspindėti terminologijos pokyčius ir pasikeitusį straipsnių numeravimą po Lisabonos sutarties įsigaliojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas ECB/2004/3 iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

a punkte pridedama ši įtrauka:

„—

Sąjungos arba valstybės narės finansinės sistemos stabilumu,“;

b)

Žodis „Bendrijos“ pakeičiamas žodžiu „Sąjungos“.

2.

4 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Prašymams susipažinti su Europos sisteminės rizikos valdybos dokumentais taikomas 2011 m. birželio 3 d. Europos sisteminės rizikos valdybos sprendimas ESRV/2011/5 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos sisteminės rizikos valdybos dokumentais (4), priimtas remiantis 2010 m. lapkričio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1096/2010, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami konkretūs uždaviniai, susiję su Europos sisteminės rizikos valdybos veikla (5), 7 straipsniu.

3.

8 straipsnyje nuorodos į Sutarties 230 straipsnį pakeičiamos nuorodomis į 263 straipsnį, o nuorodos į 195 straipsnį – nuorodomis į 228 straipsnį.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2011 m. birželio 18 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. gegužės 9 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 80, 2004 3 18, p. 33.

(2)  OL L 331, 2010 12 15, p. 162.

(3)  OL L 80, 2004 3 18, p. 42.

(4)  OL C 176, 2011 6 16, p. 3.

(5)  OL L 331, 2010 12 15, p. 162.“