29.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 343/5


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1257/2010

2010 m. gruodžio 20 d.

kuriuo pratęsiamas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 920/2005 nustatytų laikinų priemonių, leidžiančių nukrypti nuo 1958 m. balandžio 15 d. Reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje, ir 1958 m. balandžio 15 d. Reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos atominės energijos bendrijoje, galiojimas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 342 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 920/2005, iš dalies keičiančiu 1958 m. balandžio 15 d. Reglamentą Nr. 1, nustatantį kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje, ir 1958 m. balandžio 15 d. Reglamentą Nr. 1, nustatantį kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos atominės energijos bendrijoje, ir nustatančiu laikinas nuo tų reglamentų leidžiančias nukrypti priemones (1), airių kalbai buvo suteiktas Sąjungos oficialios ir darbo kalbos statusas.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 920/2005 numatyta, kad dėl praktinių priežasčių pereinamuoju laikotarpiu Sąjungos institucijų nevaržo įpareigojimas visus aktus, įskaitant Teisingumo Teismo sprendimus, rengti airių kalba ir juos versti į ją, išskyrus Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimtus reglamentus. Taryba turi per ketverius metus nuo Reglamento (EB) Nr. 920/2005 taikymo dienos ir vėliau kas penkerius metus nuspręsti, ar panaikinti minėtą išimtį.

(3)

Sąjungos institucijos toliau imsis iniciatyvų, kad piliečiams būtų suteiktos geresnės galimybės susipažinti su informacija apie Sąjungos veiklą airių kalba. Tačiau tebėra sunku įdarbinti pakankamai airių kalbos vertėjų, teisininkų lingvistų, vertėjų žodžiu ir asistentų. Todėl reikėtų nuo 2012 m. sausio 1 d. penkeriems metams pratęsti Reglamento (EB) Nr. 920/2005 2 straipsnio 1 pastraipoje numatytos leidžiančios nukrypti priemonės galiojimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 920/2005 2 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytos leidžiančios nukrypti priemonės galiojimas pratęsiamas penkeriems metams nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis straipsnis netaikomas Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimtiems reglamentams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2012 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gruodžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

J. SCHAUVLIEGE


(1)  OL L 156, 2005 6 18, p. 3.