2.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 316/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1114/2010

2010 m. gruodžio 1 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 nuostatų dėl SVKI svorių kokybei taikomų būtinųjų reikalavimų įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2454/97

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2494/95 (1) dėl suderintų vartotojų kainų indeksų, ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Suderinti vartotojų kainų indeksai (SVKI) yra suderintos priemonės infliacijai išmatuoti, reikalingos Komisijai ir Europos centriniam bankui vykdant įsipareigojimus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnį. SVKI sudaromi siekiant tarptautiniu lygmeniu lyginti vartotojų kainų infliaciją. Jie svarbūs pinigų politikos valdymo rodikliai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2494/95 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad SVKI svoriai turi būti atnaujinami tokiu dažnumu, kokio reikia palyginamumo ir patikimumo reikalavimams įgyvendinti. Nevienodu dažnumu atnaujinamais svoriais pagrįsti SVKI gali neatitikti palyginamumo ir patikimumo reikalavimų.

(3)

1997 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2454/97 (2), nustatančiame išsamias Tarybos reglamento Nr. 2494/95/EB įgyvendinimo taisykles, reglamentuojančias būtiniausius suderintų vartotojų kainų indeksų (SVKI) svorių kokybei taikomus reikalavimus, nustatytos taisyklės, siekiant užtikrinti, kad SVKI būtų sudaromi taikant svorius, kurie būtų pakankamai patikimi ir tinkami naudoti tarptautiniams palyginimams. Atsižvelgiant į pokyčius SVKI srityje, tos taisyklės turėtų būti pakeistos. Todėl šiame reglamente nustatytomis priemonėmis turėtų būti pakeistos priemonės, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 2454/97, ir šis reglamentas turėtų būti panaikintas.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 2494/95 9 straipsnyje nurodyta, kad SVKI turi būti Laspeireso tipo kainų indeksai. Kintant atitinkamoms skirtingų prekių ir paslaugų kainoms, vartotojų išlaidų struktūra gali pakisti tiek, kad gali prireikti atnaujinti atitinkamų išlaidų grupių svorius, ypač jų pagrindą sudarančius kiekius, kad būtų užtikrintas jų tinkamumas.

(5)

Vadovaujantis 1996 m. rugsėjo 9 d. Reglamento (EB) Nr. 1749/96 (3) dėl pradinių Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų įgyvendinimo priemonių 4 straipsniu, sudarant SVKI turėtų būti įtraukiami naujų svarbių prekių ir paslaugų kainų pasikeitimai ir su tuo susijusios išlaidos.

(6)

Šis reglamentas turėtų būti taikomas laikantis draudimo svorių vertinimui taikomų būtinųjų reikalavimų pagal 1999 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1617/1999 (4), nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų vertinant draudimą suderintame vartotojų kainų indekse.

(7)

Atskirų mėnesių svoriai COICOP/HICP (5) skyrių, grupių ir klasių lygmenimis neturi kisti per visus metus, išskyrus tuos atvejus, kai tai numatyta 2009 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 330/2009 (6) nuostatose dėl sezoninių prekių vertinimo, taikant suderintus vartotojų kainų indeksus (SVKI), minimaliųjų standartų.

(8)

Šiame reglamente neturėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės atliktų naujus statistinius tyrimus arba namų ūkių biudžetų tyrimus dažniau nei kartą per penkerius metus, atsižvelgiant į tai, kad iš valstybių narių reikalaujama rengti nacionalines sąskaitas pagal Europos sąskaitų sistemą (1995 m. ESS) (7) ir kad šalių svoriai, būtini rengiant euro zonos, ES ir kitus SVKI suvestinius duomenis, grindžiami nacionalinių sąskaitų duomenimis.

(9)

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2494/95 13 straipsniu, atsižvelgta į ekonominio veiksmingumo principą.

(10)

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2494/95 5 straipsnio 3 dalimi, konsultuotasi su Europos centriniu banku.

(11)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu siekiama nustatyti suderintų vartotojų kainų indeksų (SVKI) svorių kokybei taikomus būtinuosius reikalavimus.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų sąvokų apibrėžtys:

1.

   SVKI svorių bazinis laikotarpis – 12 mėnesių vartojimo arba išlaidų laikotarpis, pagal kurį nustatomi svoriai naujausiems SVKI rodikliams rengti.

2.

   Subindeksų apibrėžtis nustatyta 1996 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2214/96 (8) dėl suderintų vartotojų kainų indeksų SVKI subindeksų perdavimas ir platinimas.

3 straipsnis

SVKI svoriams taikomi būtinieji reikalavimai

1.   Kiekvieną einamųjų t metų mėnesį valstybės narės parengia SVKI, taikydamos subindeksų svorius, atitinkančius vartotojų išlaidų struktūrą svorių baziniu laikotarpiu, kuriais siekiama kuo tiksliau perteikti praėjusių kalendorinių metų vartotojų išlaidų struktūrą.

2.   Todėl valstybės narės kasmet peržiūri ir atnaujina SVKI subindeksų svorius, atsižvelgdamos į preliminarius nacionalinių sąskaitų duomenis apie t–2 metų vartojimo struktūrą, išskyrus išimtinėmis ir tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, ir taip pat į bet kokią turimą ir svarbią informaciją, gautą iš namų ūkio biudžetų tyrimų ir kitų duomenų šaltinių, kurie pakankamai patikimi, kad juos būtų galima naudoti sudarant SVKI.

3.   Kai dėl žemesnių nei subindeksų lygis svorių, įskaitant elementariosioms produktų grupėms taikomus svorius, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1749/96, valstybės narės taiko svorius, kurie sudaryti ne anksčiau kaip prieš septynerius metus.

4.   Valstybės narės, siekdamos nustatyti kuo aktualesnius svorius, kasmet tikrina, ar tarp 2 ir 3 dalyse nurodytų laikotarpių ir t–1 laikotarpio neįvyko svarbių ir ilgalaikių rinkos pokyčių, kurie daro poveikį COICOP/HICP poskyrių kiekiams. Visų pirma peržiūrimos su COICOP/HICP poskyriais susijusios vartojimo išlaidos, pasikeitusios dėl administracinių sprendimų, ir su produktais sparčiai besivystančiose rinkose susijusios vartojimo išlaidos.

5.   Visi svorių patikslinimai, atlikti vadovaujantis šiuo straipsniu, įsigalioja rengiant t metų sausio mėn. indeksą. Ankstesnių metų SVKI svoriai neperžiūrimi, neapribojant galimybės ištaisyti klaidas pagal 2001 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1921/2001 (9), nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2494/95 įgyvendinimo taisykles dėl būtiniausių standartų, taikomų peržiūrint suderintą vartotojų kainų indeksą, ir iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2602/2000 4 straipsnį. SVKI svoriai įsigalioja kiekvienais metais rengiant sausio mėn. indeksą ir atnaujinami remiantis praėjusio gruodžio mėn. kainomis.

4 straipsnis

Kokybės kontrolė

Valstybės narės Komisijos (Eurostato) prašymu pateikia pakankamai informacijos apie svorius, taikytus sudarant SVKI, nurodydamos atitinkamą svorių bazinį laikotarpį, metinės peržiūros išvadas ir atliktus patikslinimus, kad būtų įvertinta, ar laikomasi šio reglamento.

5 straipsnis

Taikymas

Šio reglamento nuostatos įsigalioja ne vėliau kaip rengiant 2012 m. sausio mėn. indeksą.

6 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 2454/97 panaikinamas nuo 2012 m. sausio mėn. Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 20-tąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. gruodžio 1 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 257, 1995 10 27, p. 1.

(2)  OL L 340, 1997 12 11, p. 24.

(3)  OL L 229, 1996 9 10, p. 3.

(4)  OL L 192, 1999 7 24, p. 9.

(5)  Individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius, pritaikytas SVKI reikmėms.

(6)  OL L 103, 2009 4 23, p. 6.

(7)  1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje, OL L 310, 1996 11 30, p. 1.

(8)  OL L 296, 1996 11 21, p. 8.

(9)  OL L 261, 2001 9 29, p. 49.