8.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1089/2010

2010 m. lapkričio 23 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/2/EB, sukuriančią Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (1), ypač į jos 7 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2007/2/EB nustatytos Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūros sukūrimo bendrosios taisyklės. Šioje infrastruktūroje valstybės narės turi teikti duomenų rinkinius, susijusius su vienu ar keliais Direktyvos 2007/2/EB priedais, ir atitinkamas erdvinių duomenų paslaugas, laikantis techninių priemonių erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumui ir, jei tai įmanoma, suderinimui užtikrinti.

(2)

Techninėse priemonėse atsižvelgiama į atitinkamus naudotojų reikalavimus, kurie buvo išaiškinti pagal suinteresuotųjų šalių atsakymus atlikus naudotojų reikalavimų tyrimą ir išnagrinėjus pateiktas informacines medžiagas bei atitinkamas Europos Sąjungos aplinkos politikos priemones ir politikos priemones ar veiklos rūšis, kurios gali daryti poveikį aplinkai.

(3)

Komisija išnagrinėjo techninių priemonių ekonominį pagrįstumą ir jų proporcingumą galimų išlaidų ir naudos atžvilgiu, remdamasi suinteresuotųjų šalių pateiktais tyrimo rezultatais, valstybių narių per nacionalinius asmenis ryšiams pateiktais atsakymais į prašymą pateikti informaciją apie išlaidų ir naudos sumetimus ir valstybių narių atliktų erdvinių duomenų infrastruktūrų išlaidų ir naudos regionų lygmeniu tyrimų duomenimis.

(4)

Valstybių narių atstovams, taip pat kitiems erdviniais duomenimis besidomintiems fiziniams ar juridiniams asmenims, įskaitant naudotojus, gamintojus, pridėtinę vertę turinčių paslaugų teikėjus ir visas koordinuojančias įstaigas, buvo suteikta galimybė dalyvauti rengiant technines priemones (jų rengime dalyvavo pasiūlyti ekspertai) ir įvertinti įgyvendinimo taisyklių projektą per konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis ir tyrimą.

(5)

Siekiant užtikrinti sąveikumą ir pasinaudoti naudotojų ir gamintojų bendruomenių pastangomis, į Direktyvos 2007/2/EB I, II arba III priede išvardytų erdvinių duomenų temų elementų sąvokas ir apibrėžtis, jei tinkama, įtraukti tarptautiniai standartai.

(6)

Siekiant užtikrinti visų erdvinių duomenų temų sąveikumą ir suderinimą, valstybės narės turėtų atitikti reikalavimus dėl bendrųjų duomenų tipų, erdvinių objektų identifikavimo, sąveikumui reikalingų metaduomenų, bendrojo tinklo modelio ir kitas sąvokas bei taisykles, taikomas visoms erdvinių duomenų temoms.

(7)

Siekiant užtikrinti sąveikumą ir suderinimą vienoje erdvinių duomenų temoje, valstybės narės turėtų taikyti erdvinių objektų klasifikacijas ir apibrėžtis, jų pagrindinius požymius ir susiejimo elementus, duomenų tipus, reikšmių sritis ir specialiąsias atskirai erdvinių duomenų temai taikomas taisykles.

(8)

Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos kodų sąrašų reikšmės į šį reglamentą neįtrauktos, tad šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti tik patvirtinus tas reikšmes atskiru teisės aktu. Todėl tikslinga atidėti šio reglamento taikymą.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2007/2/EB 22 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi erdvinių duomenų rinkinių ir erdvinių duomenų paslaugų, atitinkančių Direktyvos 2007/2/EB I, II ir III prieduose išvardytas temas, sąveikumo ir, jei tai įmanoma, derinimo techninių priemonių reikalavimai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos šios ir II priede nustatytos temoms būdingos apibrėžtys:

1.   abstraktusis tipas (abstract type)– tipas, kurio objekto atitikmuo negali būti sukurtas, bet kuris gali turėti požymių ir susiejimo elementų;

2.   susiejimo elementas (association role)– reikšmė arba objektas, su kuriuo tipą sieja tarpusavio ryšys, kaip nurodyta Direktyvos 2007/2/EB 8 straipsnio 2 dalies b punkte;

3.   požymis (attribute)– tipui būdinga savybė, kaip nurodyta Direktyvos 2007/2/EB 8 straipsnio 2 dalies c punkte;

4.   potencialus tipas (candidate type)– tipas, kuris jau naudojamas kaip erdvinių duomenų temos specifikacijos dalis Direktyvos 2007/2/EB I priede, bet kuris bus išsamiai apibūdintas Direktyvos 2007/2/EB II arba II priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje, kuriai jis priklauso pagal temą;

5.   kodų sąrašas (code list)– atvira reikšmių aibė, kurią galima išplėsti;

6.   duomenų tipas (data type)– atskirai neidentifikuojamų reikšmių rinkinio aprašas, kaip nurodyta standarte ISO 19103;

7.   reikšmių aibė (enumeration)– duomenų tipas, kurio elementai sudaro nekintamą įvardytų tikslių reikšmių seką. Reikšmių aibės požymiai gali būti tik iš aibėje nurodytų reikšmių;

8.   išorinis objekto identifikatorius (external object identifier)– atsakingos įstaigos skelbiamas unikalus objekto identifikatorius, kuris gali būti naudojamas išorinėse taikomosiose programose nuorodai į erdvinį objektą pateikti;

9.   identifikatorius (identifier)– lingvistiškai nepriklausoma ženklų seka, gebanti unikaliai ir nuolat identifikuoti tai, su kuo ji yra susieta, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19135;

10.   sukurti objekto atitikmenį (instantiate)– sukurti objektą, atitinkantį atitikmens tipui nustatytus apibrėžtį, požymius, susiejimo elementus ir apribojimus;

11.   duomenų sluoksnis (layer)– pagrindinis geografinės informacijos, kurios pagal standartą EN ISO 19128 gali būti prašoma teikiant serveriui žemėlapio užklausą, vienetas;

12.   gyvavimo ciklo informacija (life-cycle information)– erdvinio objekto savybių, kurios apibūdina erdvinio objekto versijų laiko požymius ar versijų pokyčius, rinkinys;

13.   metaduomenų elementas (metadata element)– metaduomenų vienetas, kaip nustatyta standarte EN ISO 19115;

14.   paketas (package)– bendros paskirties priemonė elementams į grupes suskirstyti;

15.   registras (register)– rinkmenų, į kurias įtraukti objektams priskirti identifikatoriai kartu su susijusiais apibūdinimais, rinkinys, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19135;

16.   erdvinių objektų tipas (spatial object type)– erdvinių objektų klasifikacijos požymis;

17.   stilius (style)– žemėlapių vaizdavimas pagal erdvinių objektų tipus ir jų savybes bei apribojimus, taikant žemėlapiams rengti naudojamus parametrizuotus simbolius;

18.   potipis (sub-type of)– konkretesnio tipo ir bendresnio tipo santykis, kai konkretesnis tipas visiškai dera su bendresniu tipu ir apima papildomą informaciją, kaip nustatyta standartu ISO 19103;

19.   tipas (type)– erdvinių objektų tipas arba duomenų tipas;

20.   voidable (laisvai pasirenkama reikšmė)– jeigu valstybių narių turimuose erdvinių duomenų rinkiniuose nėra atitinkamos požymio arba susiejimo elemento reikšmės arba atitinkama reikšmė negali būti pagrįstomis sąnaudomis nustatyta pagal esamas reikšmes, požymio arba susiejimo elemento reikšmė gali būti nurodoma „void“. Jeigu požymio arba susiejimo elemento reikšmė nėra laisvai pasirenkama, lentelės langelis, kuriame nurodoma jo voidability, paliekamas tuščias.

3 straipsnis

Bendrieji tipai

Tipai, kurie yra bendri kelioms iš Direktyvos 2007/2/EB I, II ir III prieduose išvardytų temų, atitinka apibrėžtis bei apribojimus ir apima I priede nustatytus požymius ir susiejimo elementus.

4 straipsnis

Tipai keitimuisi duomenimis apie erdvinius objektus ir jų klasifikavimui

1.   Valstybės narės naudoja II priede apibrėžtus erdvinių objektų tipus ir susijusius duomenų tipus, reikšmių aibes ir kodų sąrašus keitimuisi informacija apie duomenų rinkiniams, atitinkantiems Direktyvos 2007/2/EB 4 straipsnyje nustatytas sąlygas, priklausančius erdvinius objektus ir tų erdvinių objektų klasifikavimui.

2.   Erdvinių objektų tipai ir duomenų tipai atitinka apibrėžtis bei apribojimus ir apima II priede nustatytus požymius ir susiejimo elementus.

3.   Erdvinių objektų tipų ar duomenų tipų požymiams arba susiejimo elementams naudojamos reikšmių aibės atitinka apibrėžtis ir apima II priede nustatytas reikšmes. Reikšmių aibių reikšmės yra kompiuteriams skirti kalbos atžvilgiu neutralūs mnemoniniai kodai.

4.   Erdvinių objektų tipų ar duomenų tipų požymiams arba susiejimo elementams taikomi kodų sąrašai atitinka II priede nustatytas apibrėžtis.

5 straipsnis

Tipai

1.   Visiems šiame reglamente apibrėžtiems tipams skirsnio, kuriame nurodomi atitinkamam tipui keliami reikalavimai, pavadinime lenktiniuose skliaustuose pateikiamas kompiuteriams skirtas kalbos atžvilgiu neutralus to tipo pavadinimas. Šis kalbos atžvilgiu neutralus pavadinimas naudojamas atitinkamam tipui požymio ar susiejimo elemento apibrėžtyje nurodyti.

2.   Tipai, kurie yra kito tipo potipis, taip pat apima visus šio tipo požymius ir susiejimo elementus.

3.   Abstrakčiųjų tipų objektų atitikmenys nekuriami.

4.   Į potencialius tipus atsižvelgiama rengiant erdvinių duomenų temai, kuriai jie temiškai priklauso, keliamus reikalavimus. Rengiant tokius reikalavimus vienintelis leistinas potencialaus tipo specifikacijos keitimas yra jo išplėtimas.

6 straipsnis

Kodų sąrašai ir reikšmių aibės

1.   Kodų sąrašai yra vieno iš šių tipų, kaip nustatyta II priede:

(a)

kodų sąrašai, kurie tvarkomi bendrajame kodų sąrašų registre ir kurių valstybės narės neišplečia;

(b)

kodų sąrašai, kuriuos valstybės narės gali išplėsti.

2.   Jeigu valstybė narė išplečia kodų sąrašą, leistinos išplėstų kodų sąrašų reikšmės pateikiamos registre.

3.   Erdvinių objektų tipų ar duomenų tipų požymių arba susiejimo elementų, kuriems nustatytas kodų sąrašas, reikšmės gali būti tik reikšmės, kurios galioja pagal registrą, kuriame tas kodų sąrašas tvarkomas.

4.   Erdvinių objektų tipų ar duomenų tipų požymių arba susiejimo elementų, kuriems taikomas reikšmių aibės tipas, reikšmės gali būti tik reikšmės, nustatytos tam reikšmių aibės tipui nustatytuose sąrašuose.

7 straipsnis

Kodavimas

1.   Visos koduojant erdvinius duomenis taikomos kodavimo taisyklės atitinka standartą EN ISO 19118. Visų pirma nurodomos sistemos konvertavimo taisyklės, taikomos visiems erdvinių objektų tipams ir visiems požymiams bei susiejimo elementams, ir naudojama duomenų išvedimo struktūra.

2.   Pateikiamos visos koduojant erdvinius duomenis taikomos kodavimo taisyklės.

8 straipsnis

Naujinimas

1.   Valstybės narės reguliariai pateikia atnaujintus duomenis.

2.   Visi naujinimai atliekami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šaltinio duomenų rinkinio keitimo, nebent II priede konkrečiai erdvinių duomenų temai būtų nustatytas kitoks terminas.

9 straipsnis

Identifikatorių tvarkymas

1.   I priedo 2.1 skirsnyje apibrėžtas duomenų tipas Identifier taikomas kaip erdvinio objekto išorinio objekto identifikatoriaus tipas.

2.   Unikaliam erdvinių objektų identifikavimui taikomas išorinis objekto identifikatorius per erdvinio objekto gyvavimo ciklą nekeičiamas.

10 straipsnis

Erdvinių objektų gyvavimo ciklas

1.   Įvairios to paties erdvinio objekto versijos visais atvejais yra to paties erdvinio objekto tipo atitikmenys.

2.   Įvairių erdvinio objekto versijų namespace ir išorinio objekto identifikatoriaus localId požymiai lieka tie patys.

3.   Jeigu naudojami požymiai beginLifespanVersion ir endLifespanVersion, požymio endLifespanVersion reikšmė nėra ankstesnė data nei požymio beginLifespanVersion reikšmė.

11 straipsnis

Laiko skaičiavimo sistemos

1.   Taikoma Komisijos reglamento (EB) Nr. 1205/2008 (2) priedo B dalies 5 punkte nurodyta numatytoji laiko skaičiavimo sistema, nebent II priede konkrečiai erdvinių duomenų temai būtų nustatytos kitokios laiko skaičiavimo sistemos.

2.   Jeigu taikomos kitos laiko skaičiavimo sistemos, jos nurodomos duomenų rinkinio metaduomenyse.

12 straipsnis

Kiti reikalavimai ir taisyklės

1.   Šiame reglamente apibrėžtų erdvinių savybių reikšmių sritis apribojama Simple Feature erdvine sistema, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19125-1, nebent konkrečiai erdvinių duomenų temai ar tipui būtų nustatyta kitaip.

2.   Visos matavimo reikšmės išreiškiamos taikant tarptautinės vienetų sistemos vienetus, nebent konkrečiai erdvinių duomenų temai ar tipui būtų nustatyta kitaip.

3.   Jeigu naudojami požymiai validFrom ir validTo, požymio validFrom reikšmė nėra ankstesnė data nei požymio validTo reikšmė.

4.   Be to, taikomi visi II priede nustatyti specialieji su temomis susiję reikalavimai.

13 straipsnis

Sąveikumui reikalingi metaduomenys

Erdvinių duomenų rinkinį apibūdinantys metaduomenys apima šiuos sąveikumui reikalingus metaduomenų elementus:

1.   Koordinačių atskaitos sistema: duomenų rinkinyje naudojamos (-ų) koordinačių atskaitos sistemos (-ų) apibūdinimas.

2.   Laiko skaičiavimo sistema: duomenų rinkinyje naudojamos (-ų) laiko skaičiavimo sistemos (-ų) apibūdinimas.

Šis elementas privalomas tik tuo atveju, jeigu į erdvinių duomenų rinkinį įtraukta laiko informacija, kuri nėra susijusi su numatytąja laiko skaičiavimo sistema.

3.   Kodavimas: kompiuterinės kalbos konstrukto (-ų), nurodančio (-ių) duomenų objektų atvaizdavimą įraše, rinkmenoje, pranešime, laikmenoje ar perdavimo kanale, apibūdinimas.

4.   Topologinis nuoseklumas: aiškiai koduotų duomenų rinkinio topologinių charakteristikų tikslumas, apibūdintas apimtimi.

Šis elementas privalomas tik tuo atveju, jeigu į duomenų rinkinį įtraukti bendrojo tinklo modelio (Generic Network Model) tipai ir tinklui nėra užtikrinta vidurio linijų topologija (vidurio linijų sujungiamumas).

5.   Ženklų kodavimas: duomenų rinkinyje naudojamas ženklų kodavimas.

Šis elementas privalomas tik tuo atveju, jeigu naudojamas kitoks nei UTF-8 pagrįstas kodavimas.

14 straipsnis

Pateiktis

1.   Erdvinių duomenų rinkinių pateikčiai taikant Komisijos reglamente Nr. 976/2009 (3) nustatytą peržiūros tinklo paslaugą reikalingi:

(a)

temai ar temoms, su kuriomis duomenų rinkinys yra susijęs, II priede nustatyti duomenų sluoksniai;

(b)

bent numatytasis kiekvieno duomenų sluoksnio pateikties stilius, pateikiant bent susijusį pavadinimą ir unikalų identifikatorių.

2.   Kiekvienam duomenų sluoksniui II priede apibrėžiama:

(a)

suprantama forma parengtas duomenų sluoksnio pavadinimas, skirtas vaizdavimui naudotojo sąsajoje;

(b)

erdvinių objektų tipas (-ai), sudarantis (-ys) duomenų sluoksnio turinį.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja [dvidešimtą] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. gruodžio 15 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 108, 2007 4 25, p. 1.

(2)  OL L 326, 2008 12 4, p. 12.

(3)  OL L 274, 2009 10 20, p. 9.


I PRIEDAS

BENDRIEJI TIPAI

1.   TIPAI, APIBRĖŽTI EUROPOS IR TARPTAUTINIUOSE STANDARTUOSE

1.

Tipams Area, Boolean, CharacterString, DateTime, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Sign ir Velocity, kurie naudojami apibrėžiant erdvinių objektų tipų arba duomenų tipų požymius ar susiejimo elementus, taikomos standarte ISO 19103 pateiktos apibrėžtys.

2.

Tipams GM_Curve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive ir GM_Surface, kurie naudojami apibrėžiant erdvinių objektų tipų arba duomenų tipų erdvinius požymius ar susiejimo elementus, taikomos standarte EN ISO 19107 pateiktos apibrėžtys.

3.

Tipui TM_Period, kuris naudojamas apibrėžiant erdvinių objektų tipų arba duomenų tipų požymius ir susiejimo elementus, taikomos standarte EN ISO 19108 pateiktos apibrėžtys.

4.

Tipams CI_Citation ir MD_Resolution, kurie naudojami apibrėžiant erdvinių objektų tipų arba duomenų tipų požymius ir susiejimo elementus, taikomos standarte EN ISO 19115 pateiktos apibrėžtys.

5.

Tipams LocalisedCharacterString ir URI, kurie naudojami apibrėžiant erdvinių objektų tipų arba duomenų tipų požymius ir susiejimo elementus, taikomos standarte ISO 19139 pateiktos apibrėžtys.

2.   BENDRIEJI DUOMENŲ TIPAI

2.1.   Identifikatorius (Identifier)

Atsakingos įstaigos paskelbtas išorinis unikalusis objekto identifikatorius, kuris gali būti naudojamas išorinėse taikomosiose programose nuorodai į erdvinį objektą pateikti.

Duomenų tipo Identifier požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

localId

Duomenų teikėjo priskirtas vietos identifikatorius. Vardų srityje nurodytas vietos identifikatorius yra unikalus, t. y. jokiam kitam erdviniam objektui nesuteiktas toks pat unikalus identifikatorius.

CharacterString

 

namespace

Vardų sritis, kurioje unikaliai identifikuojamas erdvinio objekto duomenų šaltinis.

CharacterString

 

versionId

Ne daugiau kaip 25 ženklų konkrečios erdvinio objekto versijos identifikatorius. Jeigu į išorinį objekto identifikatorių turinčio erdvinio objekto tipo specifikaciją įtraukta gyvavimo ciklo informacija, atskiroms erdvinio objekto versijoms atskirti naudojamas versijos identifikatorius. Visų erdvinio objekto versijų rinkinyje versijos identifikatorius yra unikalus.

CharacterString

voidable

Duomenų tipo Identifier apribojimai

localId ir namespace nurodyti turi būti naudojamas tik šis ženklų rinkinys: {„A“ … „Z“, „a“ … „z“, „0“ … „9“, „_“, „.“, „–“}, t. y. leidžiama naudoti tik lotyniškosios abėcėlės raides, skaitmenis, pabraukimo brūkšnį, tašką ir brūkšnelį.

3.   BENDROSIOS REIKŠMIŲ AIBĖS

3.1.   Vertikalioji padėtis (VerticalPositionValue)

Santykinė vertikalioji erdvinio objekto padėtis.

Leistinos reikšmių aibės VerticalPositionValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

onGroundSurface

Erdvinis objektas yra žemės lygyje.

suspendedOrElevated

Erdvinis objektas pakabintas arba iškeltas.

underground

Erdvinis objektas yra po žeme.

4.   BENDRIEJI KODŲ SĄRAŠAI

4.1.   Infrastruktūros objekto būklė (ConditionOfFacilityValue)

Infrastruktūros objekto statusas jo užbaigtumo ir naudojimo atžvilgiu.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

4.2.   Šalies kodas (CountryCode)

Šalies kodas, kaip apibrėžta Europos Sąjungos leidinių biuro paskelbtame Tarpinstituciniame stiliaus vadove.

5.   BENDRASIS TINKLO MODELIS (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.   Erdvinių objektų tipai

5.1.1.   Kryžminė nuoroda (CrossReference)

Nuoroda tarp dviejų to paties tinklo elementų.

Erdvinių objektų tipo CrossReference susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

element

Kryžmine nuoroda susieti elementai.

NetworkElement

 

5.1.2.   Apibendrintoji sąsaja (GeneralisedLink)

Abstraktusis bazinis tipas, žymintis linijinį tinklo elementą, kuris gali būti naudojamas kaip tikslas linijinio pririšimo sistemoje.

Šis tipas yra tipo NetworkElement potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

5.1.3.   Persidengiantys elementai (GradeSeparatedCrossing)

Rodiklis, rodantis, kuris (-ie) iš dviejų ar daugiau susikertančių elementų yra žemiau ir kuris (-ie) yra aukščiau; taikomas, jeigu nėra aukščio koordinačių arba jomis negalima pasikliauti.

Šis tipas yra tipo NetworkElement potipis.

Erdvinių objektų tipo GradeSeparatedCrossing susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

element

Susikertančių sąsajų seka. Tvarka rodo jų aukštį; pirmoji yra žemiau esanti sąsaja.

Link

 

5.1.4.   Sąsaja (Link)

Kreivalinijinis tinklo elementas, sujungiantis dvi pozicijas ir žymintis vienodą trajektoriją tinkle. Sujungtos pozicijos gali būti žymimos kaip mazgai.

Šis tipas yra tipo GeneralisedLink potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo Link požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

centrelineGeometry

Geometrija, žyminti sąsajos vidurio liniją.

GM_Curve

 

fictitious

Rodiklis, rodantis, kad sąsajos vidurio linijos geometrija yra tiesioji linija be tarpinių kontrolės taškų – nebent tiesioji linija tinkamai atvaizduotų geografiją duomenų rinkinio skiriamojoje geboje.

Boolean

 


Erdvinių objektų tipo Link susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

endNode

Laisvai pasirenkamas galinis šios sąsajos mazgas. Galinis mazgas gali būti tas pats elementas, kaip ir pradinis mazgas.

Node

 

startNode

Laisvai pasirenkamas pradinis šios sąsajos mazgas.

Node

 

5.1.5.   Sąsajų seka (LinkSequence)

Tinklo elementas, žymintis nenutrūkstamą trajektoriją tinkle be jokių atšakų. Elementas turi apibrėžtą pradžią ir galą, o kiekviena vieta sąsajų sekoje gali būti identifikuota taikant vieną vienintelį parametrą, kaip antai ilgis.

Šis tipas yra tipo GeneralisedLink potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo LinkSequence požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

link

Tam tikra tvarka išdėstyta kryptinių sąsajų, kurios sudaro sąsajų seką, sankaupa.

DirectedLink

 

5.1.6.   Sąsajų rinkinys (LinkSet)

Sąsajų sekų ir (arba) atskirų sąsajų sankaupa, tinkle atliekanti specialiąją funkciją arba svarbų vaidmenį.

Šis tipas yra tipo NetworkElement potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo LinkSet susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

link

Sąsajų ir sąsajų sekų rinkinys, sudarantis sąsajų rinkinį.

GeneralisedLink

 

5.1.7.   Tinklas (Network)

Tinklas – tai tinklo elementų sankaupa.

Erdvinių objektų tipo Network požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

GeographicalName

Šio tinklo geografinis pavadinimas.

GeographicalName

Voidable


Erdvinių duomenų tipo „Tinklas“ (angl. Network) susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

elements

Tinklą sudaranti elementų sankaupa.

NetworkElement

 

5.1.8.   Tinklo zona (NetworkArea)

Dvimatis tinklo elementas.

Šis tipas yra tipo NetworkElement potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo NetworkArea požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

geometry

Geometrinės zonos savybės.

GM_Surface

 

5.1.9.   Tinklų ryšys (NetworkConnection)

Loginis ryšys tarp dviejų ar daugiau įvairių tinklų tinklo elementų.

Šis tipas yra tipo NetworkElement potipis.

Erdvinių objektų tipo NetworkConnection požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

type

Tinklų ryšių suskirstymas į kategorijas.

ConnectionTypeValue

Voidable

Erdvinių objektų tipo NetworkConnection susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

element

Skirtingų tinklų tinklo elementai.

NetworkElement

 

Erdvinių objektų tipo NetworkConnection apribojimai

Visi elementai turi būti skirtinguose tinkluose.

5.1.10.   Tinklo elementas (NetworkElement)

Abstraktusis bazinis elementas, žymintis tinklo elementą. Kiekvienas tinkle esantis elementas teikia tam tikrą tinklui svarbią funkciją.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių duomenų tipo NetworkElement požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 


Erdvinių duomenų tipo NetworkElement susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

inNetwork

Tinklai, kurių narys yra tinklo elementas.

Network

Voidable

5.1.11.   Tinklo savybė (NetworkProperty)

Abstraktusis bazinis elementas, žymintis tinklo elemente arba palei jį esančius reiškinius. Pagal šį bazinį tipą pateikiamos bendrosios savybės, pagal kurį su tinklu susiję reiškiniai (tinklo savybės) susiejami su tinklo elementais.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo NetworkProperty požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

networkRef

Erdvinė su tinklu susijusios savybės nuoroda.

NetworkReference

Voidable

5.1.12.   Mazgas (Node)

Žymi svarbią tinklo poziciją, kuri visada yra sąsajos pradžioje arba gale.

Šis tipas yra tipo NetworkElement potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo Node požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

geometry

Mazgo buvimo vieta.

GM_Point

 


Erdvinių objektų tipo Node susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

spokeEnd

Sąsajos, įeinančios į mazgą.

Link

Voidable

spokeStart

Sąsajos, išeinančios iš mazgo.

Link

Voidable

5.2.   Duomenų tipai

5.2.1.   Kryptinė sąsaja (DirectedLink)

Sąsaja teigiamąja arba neigiamąja kryptimi.

Duomenų tipo DirectedLink požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

direction

Nurodo, ar kryptinė sąsaja atitinka (teigiamoji) arba neatitinka (neigiamoji) teigiamosios sąsajos krypties.

Sign

 


Duomenų tipo DirectedLink susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

link

Sąsaja

Link

 

5.2.2.   Sąsajos nuoroda (LinkReference)

Tinklo nuoroda į linijinį tinklo elementą.

Šis tipas yra tipo NetworkReference potipis.

Duomenų tipo LinkReference požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

applicableDirection

Apibendrintosios sąsajos, kuriai taikoma nuoroda, kryptys. Jeigu savybė netaikoma krypčiai palei sąsają, bet žymi palei sąsają esantį reiškinį, požymiu „inDirection“ nurodoma sąsajos krypties dešinioji pusė.

LinkDirectionValue

Voidable

Duomenų tipo LinkReference apribojimai

Linijinės nuorodos tikslai turi būti linijiniai tinklo elementai. Tai yra, jeigu taikomas linijinis pririšimas arba svarbi kryptis, tinklo nuorodos tikslas turi būti sąsaja arba sąsajų seka.

5.2.3.   Tinklo nuoroda (NetworkReference)

Nuoroda į tinklo elementą.

Duomenų tipo NetworkReference susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

element

Tinklo elementas, į kurį pateikta nuoroda.

NetworkElement

 

5.2.4.   Paprastoji linijinė nuoroda (SimpleLinearReference)

Tinklo nuoroda, apribota linijinio tinklo elemento dalimi. Ši dalis yra tinklo elemento dalis tarp tinklo elementų fromPosition ir toPosition.

Šis tipas yra tipo LinkReference potipis.

Duomenų tipo SimpleLinearReference požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

fromPosition

Linijinio elemento pradžios pozicija, išreikšta kaip atstumas nuo linijinio tinklo elemento pradžios palei jo kreivės geometriją.

Length

 

offset

Poslinkis nuo apibendrintosios sąsajos vidurio linijos geometrijos, jeigu taikoma; teigiamasis poslinkis yra į dešinę pusę sąsajos kryptimi, o neigiamasis – į kairę pusę.

Length

Voidable

toPosition

Linijinio elemento pabaigos pozicija, išreikšta kaip atstumas nuo linijinio tinklo elemento pradžios palei jo kreivės geometriją.

Length

 

5.2.5.   Paprastoji taško nuoroda (SimplePointReference)

Tinklo nuoroda, apribota linijinio tinklo elemento tašku. Taškas – tai vieta ant tinklo elemento konkrečioje tinklo pozicijoje atPosition.

Šis tipas yra tipo LinkReference potipis.

Duomenų tipo SimplePointReference požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

atPosition

Taško pozicija, išreikšta kaip atstumas nuo linijinio tinklo elemento pradžios palei jo kreivės geometriją.

Length

 

offset

Poslinkis nuo apibendrintosios sąsajos vidurio linijos geometrijos, jeigu taikoma; teigiamasis poslinkis yra į dešinę pusę sąsajos kryptimi, o neigiamasis – į kairę pusę.

Length

Voidable

5.3.   Kodų sąrašai

5.3.1.   Ryšio tipas (ConnectionTypeValue)

Ryšių tarp skirtingų tinklų tipai.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

5.3.2.   Sąsajos kryptis (LinkDirectionValue)

Su sąsaja susijusių krypčių reikšmių sąrašas.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.


II PRIEDAS

DIREKTYVOS 2007/2/EB I PRIEDE IŠVARDYTOMS ERDVINIŲ DUOMENŲ TEMOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

1.   KOORDINAČIŲ ATSKAITOS SISTEMOS

1.1.   Apibrėžtys

Be 2 straipsnyje nustatytų apibrėžčių, taikomos šios apibrėžtys:

—   nulinė atskaita– parametras ar parametrų rinkinys, apibūdinantis koordinačių sistemos pradžios vietą, mastelį ir orientavimą, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111;

—   geodezinė atskaita– nulinė atskaita, apibūdinanti koordinačių sistemos santykį su Žeme, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111;

—   koordinačių sistema– matematinių taisyklių, kaip taškams turi būti priskirtos koordinatės, sąvadas, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111;

—   koordinačių atskaitos sistema– koordinačių sistema, susijusi su realiuoju pasauliu per nulinę atskaitą, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111. Ši apibrėžtis apima koordinačių sistemas, pagrįstas geodezinėmis arba Dekarto koordinatėmis, ir koordinačių sistemas, pagrįstas žemėlapių projekcijomis;

—   žemėlapio projekcija– vienreikšmiu sąryšiu pagrįstas koordinačių pakeitimas iš geodezinės koordinačių sistemos į plokštumą, remiantis ta pačia nuline atskaita, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111;

—   sudėtinė koordinačių atskaitos sistema– koordinačių atskaitos sistema, kurioje padėčiai apibūdinti naudojamos dvi kitos nepriklausomos koordinačių atskaitos sistemos – viena horizontaliajam komponentui, o kita – vertikaliajam komponentui, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111;

—   geodezinė koordinačių sistema– koordinačių sistema, kurioje padėtis nurodoma geodezine platuma, geodezine ilguma ir (trimatės pateikties atveju) elipsoidiniu aukščiu, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111.

1.2.   Trimačių ir dvimačių koordinačių atskaitos sistemų atskaitos duomenys

Trimačių ir dvimačių koordinačių atskaitos sistemų ir sudėtinių koordinačių atskaitos sistemų, naudojamų erdvinių duomenų rinkinių pateikčiai, horizontaliojo komponento nulinė atskaita Europos koordinačių sistemos (ETRS89) geografinėje taikymo srityje esančiose vietovėse turi būti tos sistemos nulinė atskaita, o vietovėse, kurios nepatenka į ETRS89 geografinę taikymo sritį, – Tarptautinės žemės koordinačių sistemos (angl. ITRS) arba kitų su ITRS derančių geodezinių koordinačių atskaitos sistemų nulinė atskaita. Derėjimas su ITRS reiškia, kad sistemos apibrėžtis pagrįsta ITRS apibrėžtimi ir abiejų sistemų santykis tinkamai patvirtintas dokumentais, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19111.

1.3.   Koordinačių atskaitos sistemos

Erdvinių duomenų rinkiniai turi būti pateikiami pasitelkiant bent vieną iš 1.3.1, 1.3.2 ir 1.3.3 skirsniuose nurodytų koordinačių atskaitos sistemų, nebent galiotų kuri nors iš 1.3.4 skirsnyje nurodytų sąlygų.

1.3.1.   Trimatės koordinačių atskaitos sistemos

Trimatės Dekarto koordinatės, kurios pagrįstos 1.2 punkte nurodyta nuline atskaita ir kurioms taikomi 1980 m. geodezinės atskaitos sistemos (angl. GRS80) elipsoido parametrai.

Trimatės geodezinės koordinatės (platuma, ilguma ir elipsoidinis aukštis), kurios pagrįstos 1.2 punkte nurodyta nuline atskaita ir kurioms taikomi GRS80 elipsoido parametrai.

1.3.2.   Dvimatės koordinačių atskaitos sistemos

Dvimatės geodezinės koordinatės (platuma ir ilguma), kurios pagrįstos 1.2 punkte nurodyta nuline atskaita ir kurioms taikomi GRS80 elipsoido parametrai.

Plokštuminės koordinatės taikant ETRS89 lygiaplotę azimutinę Lamberto koordinačių atskaitos sistemą.

Plokštuminės koordinatės taikant ETRS89 konforminę kūginę Lamberto koordinačių atskaitos sistemą.

Plokštuminės koordinatės taikant ETRS89 skersinę Merkatoriaus koordinačių atskaitos sistemą.

1.3.3.   Sudėtinės koordinačių atskaitos sistemos

1.

Sudėtinės koordinačių atskaitos sistemos horizontaliajam komponentui turi būti taikoma viena iš 1.3.2 skirsnyje nurodytų koordinačių atskaitos sistemų.

2.

Vertikaliajam komponentui turi būti taikoma viena iš šių koordinačių atskaitos sistemų:

Ant žemės esančio vertikaliojo komponento atveju gravitaciniams aukščiams išreikšti turi būti taikoma Europos aukščių atskaitos sistema (angl. EVRS), jeigu komponentas yra tos sistemos geografinėje taikymo srityje. Vietovėse, kurios nepatenka į EVRS taikymo sritį, gravitaciniams aukščiams išreikšti turi būti taikomos kitos su Žemės gravitaciniu lauku susijusios aukščio atskaitos sistemos.

Laisvojoje atmosferoje esančio vertikaliojo komponento atveju turi būti taikomas barometrinis slėgis, konvertuotas į aukštį taikant standartą ISO 2533:1975 „Standartinė atmosfera“.

1.3.4.   Kitos koordinačių atskaitos sistemos

Kitokios nei išvardyta 1.3.1, 1.3.2 ar 1.3.3 punktuose koordinačių atskaitos sistemos gali būti taikomos šiais išimtiniais atvejais:

1.

šiame priede konkrečioms erdvinių duomenų temoms gali būti nurodytos kitos koordinačių atskaitos sistemos;

2.

ne Europos žemyne esantiems regionams tinkamas koordinačių atskaitos sistemas gali apibrėžti valstybės narės.

Geodeziniai kodai ir parametrai, reikalingi šioms koordinačių atskaitos sistemoms apibūdinti ir sudaryti galimybę atlikti konvertavimo bei transformavimo operacijas, turi būti patvirtinti dokumentais ir turi būti nustatytas identifikatorius, kaip apibrėžta standartuose EN ISO 19111 ir ISO 19127.

1.4.   Peržiūros tinklo paslaugoje naudojamos koordinačių atskaitos sistemos

Erdvinių duomenų rinkinių pateikčiai taikant peržiūros tinklo paslaugą, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 976/2009, turi būti galima naudotis koordinačių atskaitos sistemomis, skirtomis bent dvimatėms geodezinėms koordinatėms (platumai, ilgumai).

1.5.   Koordinačių atskaitos sistemos identifikatoriai

1.

Koordinačių atskaitos sistemų parametrai ir identifikatoriai turi būti tvarkomi viename ar keliuose bendruosiuose koordinačių atskaitos sistemų registruose.

2.

Nuorodai į šiame skirsnyje išvardytas koordinačių atskaitos sistemas pateikti turi būti naudojami tik bendrajame registre nustatyti identifikatoriai.

2.   GEOGRAFINIO TINKLELIO SISTEMOS

2.1.   Apibrėžtys

Be 2 straipsnyje nustatytų apibrėžčių, taikomos šios apibrėžtys:

—   tinklelis– tinklas, sudarytas iš dviejų ar daugiau kreivių rinkinių, kurio kiekvieno rinkinio kreivės algoritmiškai kertasi su kitų rinkinių kreivėmis;

—   tinklelio gardelė– tinklelio kreivių apibrėžta gardelė;

—   tinklelio taškas– taškas dviejų ar daugiau kreivių sankirtos tinklelyje vietoje.

2.2.   Tinkleliai

INSPIRE turi būti naudojamas 2.2.1 skirsnyje nurodytas tinklelis, nebent galiotų kuri nors iš 2.2.2 skirsnyje nurodytų sąlygų.

2.2.1.   Europos erdvinei analizei ir atskaitomybei taikomas tinklelis

Šiame skirsnyje apibrėžtas tinklelis turi būti naudojamas kaip orientavimo geografinėje erdvėje sistema, jeigu reikalingi tinkleliai su lygiaplotėmis gardelėmis, kurių padėtis nekinta ir yra vienareikšmiškai apibrėžta.

Tinklelis pagrįstas ETRS89 lygiaplote azimutine Lamberto (angl. ETRS89-LAEA) koordinačių atskaitos sistema; projekcijos centras yra taške 52° N, 10° E, ilgumos poslinkis: x0 = 4 321 000 m, platumos poslinkis: y0 = 3 210 000 m.

Tinklelio pradžia sutampa su ETRS89-LAEA koordinačių atskaitos sistemos santykiniu atskaitos tašku (x=0, y=0).

ETRS89-LAEA pagrįstų tinklelių tinklelio taškai turi sutapti su šiame skirsnyje apibrėžto tinklelio taškais.

Tinklelis yra hierarchinis; skiriamosios gebos yra 1, 10, 100, 1 000, 1 000 ir 100 000 m.

Tinklelio orientacija yra pietūs-šiaurė, vakarai-rytai.

Tinklelis žymimas kaip „Grid_ETRS89-LAEA“. Atskiram skiriamosios gebos lygiui nustatyti pridedamas gardelės dydis metrais.

Tinklelio gardelės atskaitos taškas turi būti apatinis kairysis tinklelio gardelės kampas.

Siekiant užtikrinti vienareikšmišką pririšimą ir tinklelio gardelės identifikavimą, turi būti naudojamas gardelės kodas, kurį sudaro gardelės dydžio reikšmė ir jos apatinio kairiojo kampo koordinatės ETRS89-LAEA sistemoje. Gardelės dydis turi būti nurodytas metrais („m“), jeigu gardelės dydis neviršija 100 m, arba kilometrais („km“), jeigu gardelės dydis sudaro arba viršija 1 000 m. Šiaurės-pietų ir rytų-vakarų koordinačių reikšmės turi būti padalytos iš 10n, kur n – tai nulių skaičius gardelės dydžio reikšmės dešinėje.

2.2.2.   Kiti tinkleliai

Taikomos tokios išimtys, kai gali būti taikomi kitokie nei nurodytieji 2.2.1 skirsnyje tinkleliai:

1.

šiame priede konkrečioms erdvinių duomenų temoms gali būti nurodyti kiti tinkleliai. Tokiu atveju keičiantis duomenimis taikant tokį konkrečiai temai skirtą tinklelį turi būti naudojami standartai, kuriuose tinklelio apibrėžtis pateikiama kartu su duomenimis arba susieta su duomenimis nuoroda;

2.

pririšimui prie tinklelio ne Europos žemyno regionuose valstybės narės gali apibrėžti savo tinklelį, kuris būtų pagrįstas su ITRS ir lygiaplote azimutine Lamberto projekcija derančia geodezine koordinačių atskaitos sistema, ir būtų laikomasi tokių pat kaip nustatytieji 2.2.1 skirsnyje nurodytam tinkleliui principų. Tokiu atveju turi būti sukurtas koordinačių atskaitos sistemos identifikatorius.

3.   GEOGRAFINIAI PAVADINIMAI

3.1.   Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie duomenų rinkiniams, kurie susiję su erdvinių duomenų tema „Geografiniai pavadinimai“, priklausančius erdvinius objektus ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

Pavadintoji vieta

3.1.1.   Pavadintoji vieta (NamedPlace)

Bet koks realiojo pasaulio vienetas, kuriam nurodyti vartojamas vienas ar keli tikriniai daiktavardžiai.

Erdvinių objektų tipo NamedPlace požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Geometrija, susijusi su pavadintąja vieta. Pagal šią duomenų specifikaciją geometrijos tipai neribojami.

GM_Object

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Skiriamoji geba, išreikšta kaip konkretaus orientacinio mastelio arba atstumo vietovėje reikšmės atvirkštinis dydis, kurį viršijant pavadintoji vieta ir su ja susijęs (-ę) pavadinimas (-ai) nebeturėtų būti atvaizduojami pagal bazinę peržiūros paslaugą.

MD_Resolution

Voidable

localType

Geografiniu (-iais) pavadinimu (-ais) pažymėto vieneto pobūdžio apibūdinimas, kaip apibrėžta duomenų teikėjo, pateiktas bent viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

LocalisedCharacterString

Voidable

mostDetailedViewingResolution

Skiriamoji geba, išreikšta kaip konkretaus orientacinio mastelio arba atstumo vietovėje reikšmės atvirkštinis dydis, žemiau kurio pavadintoji vieta ir su ja susijęs (-ę) pavadinimas (-ai) nebeturėtų būti atvaizduojami pagal bazinę peržiūros paslaugą.

MD_Resolution

Voidable

name

Pavadintosios vietos vardas.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Erdvinio objekto, žyminčio tą patį vienetą, bet pateikiamo kitose INSPIRE temose (jeigu yra), identifikatorius.

Identifier

Voidable

type

Geografiniu (-iais) pavadinimu (-ais) pažymėto vieneto pobūdžio apibūdinimas.

NamedPlaceTypeValue

Voidable

3.2.   Duomenų tipai

3.2.1.   Geografinis pavadinimas (GeographicalName)

Realiojo pasaulio vienetui taikomas tikrinis daiktavardis.

Duomenų tipo GeographicalName požymiaI

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

grammaticalGender

Daiktavardžių klasės, atsispindinčios susijusių žodžių funkcionavime.

GrammaticalGenderValue

Voidable

grammaticalNumber

Gramatinė daiktavardžių kategorija, parodanti skaičiaus skirtumus.

GrammaticalNumberValue

Voidable

language

Vardo kalba, nurodyta triraidžiu kodu pagal standartą ISO 639-3 arba ISO 639-5.

CharacterString

Voidable

nameStatus

Kokybinė informacija, leidžianti nustatyti, kokį įvertinimą reikėtų skirti vardui atsižvelgiant į jo sunorminimą ir (arba) svarbą.

NameStatusValue

Voidable

nativeness

Informacija, leidžianti patvirtinti, ar vardas yra būtent tas, kuris yra (buvo) vartojamas vietovėje, kurioje yra erdvinis objektas, tuo momentu, kai vardas yra (buvo) vartotas.

NativenessValue

Voidable

pronunciation

Tinkamas, tikslus arba standartinis (standartinis atitinkamoje kalbinėje bendruomenėje) geografinio pavadinimo tarimas.

PronunciationOfName

Voidable

sourceOfName

Pirminis duomenų šaltinis, iš kurio geografinis pavadinimas paimtas ir integruotas į duomenų rinkinį, kuriame jis teikiamas (skelbiamas). Kai kurių pavadintųjų erdvinių objektų atveju tai ir vėl gali būti susiję su skelbiamu duomenų rinkiniu, jeigu nėra jokios kitos informacijos.

CharacterString

Voidable

Spelling

Tinkamas geografinio pavadinimo rašymo būdas.

SpellingOfName

 

3.2.2.   Vardo tarimas (PronunciationOfName)

Tinkamas, tikslus arba standartinis (standartinis atitinkamoje kalbinėje bendruomenėje) vardo tarimas.

Duomenų tipo PronunciationOfName požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

pronunciationIPA

Tinkamas, tikslus arba standartinis (standartinis atitinkamoje kalbinėje bendruomenėje) vardo tarimas pagal tarptautinę fonetinę abėcėlę (International Phonetic Alphabet, IPA).

CharacterString

Voidable

pronunciationSoundLink

Tinkamas, tikslus arba standartinis (standartinis atitinkamoje kalbinėje bendruomenėje) vardo tarimas, išreikštas sąsaja su kuria nors garso rinkmena.

URI

Voidable

Duomenų tipo PronunciationOfName apribojimai

Bent vieno iš dviejų požymių pronunciationSoundLink ir pronunciationIPA – reikšmė neturi būti laisvai pasirenkama (void).

3.2.3.   Vardo rašyba (SpellingOfName)

Tinkamas vardo rašymo būdas.

Duomenų tipo SpellingOfName požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

script

Grafinių simbolių rinkinys (pvz., abėcėlė), naudojama vardo rašyboje, jei taikoma, išreikštas keturraidžiais kodais, apibrėžtais standarte ISO 15924.

CharacterString

Voidable

text

Vardo rašymo būdas.

CharacterString

 

transliterationScheme

Vardams perrašyti pagal įvairias rašto sistemas taikomas metodas.

CharacterString

Voidable

3.3.   Kodų sąrašai

3.3.1.   Gramatinė giminė (GrammaticalGenderValue)

Geografinio pavadinimo gramatinė giminė.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

3.3.2.   Gramatinis skaičius (GrammaticalNumberValue)

Geografinio pavadinimo gramatinis skaičius.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

3.3.3.   Vardo statusas (NameStatusValue)

Geografinio pavadinimo statusas, t. y. informacija, leidžianti nustatyti, kokį įvertinimą reikėtų skirti vardui atsižvelgiant į jo sunorminimą ir (arba) svarbą.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

3.3.4.   Pavadintosios vietos tipas (NamedPlaceTypeValue)

Pavadintosios vietos tipas.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

3.3.5.   Vietiškumas (NativenessValue)

Geografinio pavadinimo vietiškumas.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

3.4.   Duomenų sluoksniai

Erdvinių duomenų temos „Geografiniai pavadinimai“ duomenų sluoksnis

Sluoksnio vardas

Sluoksnio pavadinimas

Erdvinių objektų tipas

GN.GeographicalNames

Geografiniai pavadinimai

NamedPlace

4.   ADMINISTRACINIAI VIENETAI

4.1.   Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie duomenų rinkiniams, kurie susiję su erdvinių duomenų tema „Administraciniai vienetai“, priklausančius erdvinius objektus ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

Administracinė riba

Administracinis vienetas

Kondominiumas

NUTS regionas

4.1.1.   Administracinė riba (AdministrativeBoundary)

Skiriamoji linija tarp administracinių vienetų.

Erdvinių objektų tipo AdministrativeBoundary požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

country

Dviraidis šalies kodas pagal Europos Sąjungos leidinių biuro paskelbtą Tarpinstitucinį stiliaus vadovą.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Geometrinis ribos linijos atvaizdavimas.

GM_Curve

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

legalStatus

Šios administracinės ribos teisinis statusas.

LegalStatusValue

Voidable

nationalLevel

Visų gretimų administracinių vienetų, kurių dalis yra ši riba, hierarchijos lygmenys.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Techninis administracinės ribos statusas.

TechnicalStatusValue

Voidable


Erdvinių objektų tipo AdministrativeBoundary susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

admUnit

Šia administracine riba skiriami administraciniai vienetai.

AdministrativeUnit

Voidable

4.1.2.   Administracinis vienetas (AdministrativeUnit)

Vietos, regionų ir nacionalinės valdžios administracinis vienetas, kuris priklauso kurios nors valstybės narės jurisdikcijai ir (arba) kuriame ji vykdo jurisdikciją.

Erdvinių objektų tipo AdministrativeUnit požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

country

Dviraidis šalies kodas pagal Europos Sąjungos leidinių biuro paskelbtą Tarpinstitucinį stiliaus vadovą

CountryCode

 

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Šio administracinio vieneto užimamo erdvinio ploto geometrinis atvaizdavimas.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

name

Oficialus nacionalinis administracinio vieneto geografinis pavadinimas, jeigu būtina, nurodytas keliomis kalbomis.

GeographicalName

 

nationalCode

Teminis identifikatorius, atitinkantis kiekvienoje šalyje apibrėžtus nacionalinius administracinius kodus.

CharacterString

 

nationalLevel

Nacionalinės administracinės hierarchijos lygmuo, kuriame nustatytas administracinis vienetas.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Nacionalinės administracinės hierarchijos lygmens, kuriame nustatytas administracinis vienetas, pavadinimas.

LocalisedCharacterString

Voidable

residenceOfAuthority

Nacionalinės arba vietos administracijos centras.

ResidenceOfAuthority

Voidable

Erdvinių objektų tipo AdministrativeUnit susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

administeredBy

To paties nacionalinės administracinės hierarchijos lygmens administracinis vienetas, kuris administruoja šį administracinį vienetą.

AdministrativeUnit

Voidable

boundary

Administracinės ribos tarp šio administracinio vieneto ir visų gretimų jo vienetų.

AdministrativeBoundary

Voidable

coAdminister

To paties nacionalinės administracinės hierarchijos lygmens administracinis vienetas, kurį bendrai administruoja šis administracinis vienetas.

AdministrativeUnit

Voidable

condominium

Šio administracinio vieneto administruojamas kondominiumas.

Condominium

Voidable

lowerLevelUnit

Žemesnio nacionalinės administracijos hierarchijos lygmens nustatyti vienetai, kuriuos administruoja administracinis vienetas.

AdministrativeUnit

Voidable

NUTS

NUTS regionas, kuriam topologiškai priklauso šis administracinis vienetas.

NUTSRegion

Voidable

upperLevelUnit

Vienetas, nustatytas aukštesniu nacionalinės administracinės hierarchijos lygmeniu nei tas, kuriuo administruoja šis administracinis vienetas.

AdministrativeUnit

Voidable

Erdvinių objektų tipo AdministrativeUnit apribojimai

Susiejimo elementas „Kondominiumas“ (angl. Condominium) taikomas tik administraciniams vienetams, kurių nationalLevel yra 1-o lygio (šalies lygmuo).

Nė vienas žemiausio lygmens vienetas negali būti susietas su žemesnio lygmens vienetais.

Nė vienas aukščiausio lygmens vienetas negali būti susietas su aukštesnio lygmens vienetais.

4.1.3.   Kondominiumas (Condominium)

Neatsižvelgiant į jokį nacionalinį administracinį teritorijos padalijimą nustatyta administracinė sritis, kurią administruoja dvi arba daugiau šalių.

Erdvinių objektų tipo Condominium požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Šio kondominiumo užimamo erdvinio ploto geometrinis atvaizdavimas.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

name

Oficialus šio kondominiumo geografinis pavadinimas, jeigu būtina, nurodytas keliomis kalbomis.

GeographicalName

Voidable


Erdvinių objektų tipo Condominium susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

admUnit

Kondominiumą administruojantis administracinis vienetas.

AdministrativeUnit

Voidable

4.1.4.   NUTS regionas (NUTSRegion)

Teritorinis statistinis vienetas, apibrėžtas pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1059/2003.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Statistiniai vienetai“.

Erdvinių objektų tipo NUTSRegion požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

NUTSCode

Unikalus teritorinio statistinio vieneto, apibrėžto pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1059/2003, kodas.

CharacterString

 

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Šio NUTS regiono užimamo erdvinio ploto geometrinis atvaizdavimas.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

4.2.   Duomenų tipai

4.2.1.   Valdžios institucijos buveinė (ResidenceOfAuthority)

Duomenų tipas, žymintis valdžios institucijos buveinės pavadinimą ir padėtį.

Duomenų tipo ResidenceOfAuthority požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

geometry

Valdžios institucijos buveinės padėtis.

GM_Point

Voidable

name

Valdžios institucijos buveinės pavadinimas.

GeographicalName

 

4.3.   Reikšmių aibės

4.3.1.   Teisinis statusas (LegalStatusValue)

Administracinių ribų teisinio statuso apibūdinimas.

Leistinos reikšmių aibės LegalStatusValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

agreed

Kaimyninių administracinių vienetų suderinta riba su suderintais kraštais, kuri dabar yra pastovi.

notAgreed

Riba su suderintais kraštais, kurios kaimyniniai administraciniai vienetai dar nesuderino ir kuri gali būti pakeista.

4.3.2.   Techninis statusas (TechnicalStatusValue)

Administracinių ribų techninio statuso apibūdinimas.

Leistinos reikšmių aibės TechnicalStatusValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

edgeMatched

Tokį pat koordinačių derinį turinčios kaimyninių administracinių vienetų ribos.

notEdgeMatched

Kaimyninių administracinių vienetų ribos, neturinčios tokio pat koordinačių derinio.

4.4.   Kodų sąrašai

4.4.1.   Administracinės hierarchijos lygmuo (AdministrativeHierarchyLevel)

Nacionalinės administracinės hierarchijos administravimo lygmenys. Šis kodų sąrašas parodo lygmenį hierarchinėje administracinių struktūrų piramidėje, kuri pagrįsta geometrine teritorijų visuma ir nebūtinai apibūdina susijusių administracinių valdžios institucijų pavaldumą.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

4.5.   Specialieji su tema susiję reikalavimai

1.

Kiekvienas erdvinių objektų tipo AdministrativeUnit atitikmuo, išskyrus šalies lygmens vienetą, kuris žymi valstybę narę, ir bendrai administruojamus vienetus, turi būti tiksliai susietas su vienu aukštesnio administracinės hierarchijos lygmens vienetu. Ši atitiktis turi būti išreikšta pasitelkiant erdvinių objektų tipo AdministrativeUnit susiejimo elementą upperLevelUnit.

2.

Kiekvienas erdvinių objektų tipo AdministrativeUnit atitikmuo, išskyrus žemiausio lygmens vienetus, turi būti susietas su jo atitinkamais žemesnio lygmens vienetais. Ši atitiktis turi būti išreikšta pasitelkiant erdvinių objektų tipo AdministrativeUnit susiejimo elementą lowerLevelUnit.

3.

Jeigu administracinis vienetas yra bendrai administruojamas dviejų ar daugiau kitų administracinių vienetų, turi būti naudojamas susiejimo elementas administeredBy. Šį vienetą bendrai administruojantiems vienetams turi būti taikomas atvirkštinis elementas coAdminister.

4.

To paties administracinės hierarchijos lygmens administraciniai vienetai neturi konceptualiai dalytis bendromis vietovėmis.

5.

Erdvinių objektų tipo AdministrativeBoundary atitikmenys turi atitikti kraštus išsamios (įskaitant visus lygmenis) ribos diagramos topologinėje struktūroje.

6.

Kondominiumo erdvinis mastas negali būti administracinio vieneto erdvinį mastą atvaizduojančios geometrijos dalis.

7.

Kondominiumus gali administruoti tik šalies lygmens administraciniai vienetai.

4.6.   Duomenų sluoksniai

Erdvinių duomenų temos „Administraciniai vienetai“ duomenų sluoksniai

Sluoksnio vardas

Sluoksnio pavadinimas

Erdvinių objektų tipas

AU.AdministrativeUnit

Administracinis vienetas

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Administracinė riba

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondominiumas

Condominium

AU.NUTSRegion

NUTS regionas

NUTSRegion

5.   ADRESAI

5.1.   Apibrėžtys

Be 2 straipsnyje nustatytų apibrėžčių, taikomos šios apibrėžtys:

—   Adresuojamasis objektas– erdvinis objektas, su kuriuo prasminga susieti adresus.

5.2.   Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie duomenų rinkiniams, kurie susiję su erdvinių duomenų tema „Adresai“, priklausančius erdvinius objektus ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

Adresas

Adreso vietovės pavadinimas

Adreso sudedamoji dalis

Administracinio vieneto pavadinimas

Pašto deskriptorius

Praeigos pavadinimas

5.2.1.   Adresas (Address)

Fiksuotos nuosavybės vietos identifikavimas pasitelkiant struktūrizuotą geografinių pavadinimų ir identifikatorių derinį.

Erdvinių objektų tipo Address požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

alternativeIdentifier

Išorinis teminis erdvinio objekto adreso identifikatorius, užtikrinantis sąveikumą su esamomis paveldėtomis sistemomis arba taikomosiomis programomis.

CharacterString

Voidable

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

locator

Suprantama forma parengtas žymuo ar pavadinimas.

AddressLocator

 

position

Tipiško taško, žyminčio adreso vietą pagal tam tikrą specifikaciją, padėtis, įskaitant informaciją apie padėties kilmę.

GeographicPosition

 

status

Adreso galiojimas per erdvinio objekto adreso gyvavimo ciklą (versiją).

StatusValue

Voidable

validFrom

Data ir laikas, nuo kurio ši adreso versija galiojo arba galios realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Data ir laikas, kuriuo ši adreso versija nustojo arba nustos egzistavusi realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

Erdvinių objektų tipo Address susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

building

Pastatas, kuriam priskirtas adresas arba su kuriuo jis susietas.

Tipas turi būti nurodytas erdvinių duomenų temoje „Pastatai“ (angl. Buildings)

Voidable

component

Parodo, kad adreso sudedamoji dalis įtraukta į adresą kaip jo dalis.

AddressComponent

 

parcel

Kadastro sklypas, kuriam priskirtas šis adresas arba su kuriuo jis susietas.

CadastralParcel

Voidable

parentAddress

Pagrindinis (pirminis) adresas, su kuriuo šis (poadresis) adresas yra glaudžiai susijęs

Address

Voidable

Erdvinių objektų tipo Address apribojimai

Adresas turi turėti administracinį vienetą žyminčią adreso sudedamąją dalį, kuri yra 1-ojo lygmens erdvinis objektas (šalis).

Adresas turi turėti tiksliai vieną numatytąją geografinę padėtį (erdvinio objekto GeographicPosition požymio „default“ reikšmė turi būti „true“).

5.2.2.   Adreso vietovės pavadinimas (AddressAreaName)

Adreso sudedamoji dalis, žyminti geografinės vietovės arba rajono, kuriame adresavimo tikslais sugrupuoti keletas adresuotinų objektų ir kuris nėra administracinis vienetas, pavadinimą.

Šis tipas yra tipo AddressComponent potipis.

Erdvinių objektų tipo AddressAreaName požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

name

Adreso vietovei taikomas tikrinis daiktavardis.

GeographicalName

 


Erdvinių objektų tipo AddressAreaName susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

namedPlace

Pavadintoji vieta, kurią žymi šis adreso vietovės pavadinimas.

NamedPlace

Voidable

5.2.3.   Adreso sudedamoji dalis (AddressComponent)

Konkrečios geografinės vietovės, vietos arba kito erdvinio objekto, kuris apibrėžia adreso apimtį, identifikatorius arba geografinis pavadinimas.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo AddressComponent požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

alternativeIdentifier

Išorinis teminis erdvinio objekto adreso sudedamosios dalies identifikatorius, užtikrinantis sąveikumą su esamomis paveldėtomis sistemomis arba taikomosiomis programomis.

CharacterString

Voidable

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

Status

Adreso sudedamosios dalies galiojimas per adreso sudedamosios dalies erdvinio objekto gyvavimo ciklą (versiją).

StatusValue

Voidable

validFrom

Data ir laikas, nuo kurio ši adreso sudedamosios dalies versija galiojo arba galios realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Data ir laikas, kuriuo adreso sudedamoji dalis nustojo arba nustos egzistavusi realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable


Erdvinių objektų tipo AddressComponent susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

situatedWithin

Kita adreso sudedamoji dalis, kurios teritorijoje yra šios adreso sudedamosios dalies žymimas erdvinis objektas.

AddressComponent

Voidable

5.2.4.   Administracinio vieneto pavadinimas (AdminUnitName)

Adreso sudedamoji dalis, žyminti vietos, regionų ir nacionalinės valdžios administracinio vieneto, kuris priklauso valstybės narės jurisdikcijai ir (arba) kuriame ji vykdo jurisdikciją, pavadinimą.

Šis tipas yra tipo AddressComponent potipis.

Erdvinių objektų tipo AdminUnitName požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

level

Administravimo lygmuo nacionalinėje administracinėje hierarchijoje.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Oficialus administracinio vieneto geografinis pavadinimas, jeigu būtina, nurodytas įvairiomis kalbomis.

GeographicalName

 


Erdvinių objektų tipo AdminUnitName susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

adminUnit

Administracinis vienetas, kuris yra administracinio vieneto pavadinimo turinio šaltinis.

AdministrativeUnit

Voidable

5.2.5.   Pašto deskriptorius (PostalDescriptor)

Adreso sudedamoji dalis, žyminti pašto tikslais identifikuotą adresų ir pašto pristatymo taškų padalinį šalyje, regione ar mieste.

Šis tipas yra tipo AddressComponent potipis.

Erdvinių objektų tipo PostalDescriptor požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

postCode

Pašto tikslais nustatytas ir taikomas indeksas, skirtas adresų ir pašto pristatymo taškų padaliniui identifikuoti.

CharacterString

 

postName

Vienas ar daugiau pašto tikslais nustatytų ir taikomų pavadinimų, skirtų adresų ir pašto pristatymo taškų padaliniui identifikuoti.

GeographicalName

 

Erdvinių objektų tipo PostalDescriptor apribojimai

Jeigu pašto indekso nėra, būtinas pašto pavadinimas.

Jeigu nėra pašto pavadinimo, būtinas pašto indeksas.

5.2.6.   Praeigos pavadinimas (ThoroughfareName)

Adreso sudedamoji dalis, žyminti perėjimo ar perėjos iš vienos vietos į kitą pavadinimą.

Šis tipas yra tipo AddressComponent potipis.

Erdvinių objektų tipo ThoroughfareName požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

name

Praeigos pavadinimas.

ThoroughfareNameValue

 


Erdvinių objektų tipo ThoroughfareName susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

transportLink

Viena ar kelios transporto tinklo sąsajos, kurioms nustatytas praeigos pavadinimo erdvinis objektas.

TransportLink

Voidable

5.3.   Duomenų tipai

5.3.1.   Adreso vietos rodiklis (AddressLocator)

Suprantama forma nustatytas žymuo arba pavadinimas, leidžiantis naudotojui arba taikomajai programai nurodyti adresą ir atskirti jį nuo kaimyninių adresų praeigos pavadinimo, adreso vietovės pavadinimo, administracinio vieneto pavadinimo ar pašto deskriptoriaus taikymo srityje, kuriai tas adresas priklauso.

Duomenų tipo AddressLocator požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Skaičius arba ženklų seka, unikaliai identifikuojanti vietos rodiklį atitinkamoje (-ose) srityje (-yse).

LocatorDesignator

 

level

Lygmuo, kurį nurodo vietos rodiklis.

LocatorLevelValue

 

name

Geografinis pavadinimas arba aprašomasis tekstas, susijęs su vietos rodiklio identifikuojama nuosavybe.

LocatorName

 

Duomenų tipo AddressLocator susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

withinScopeOf

Adreso sudedamoji dalis, apibrėžianti sritį, kurioje paskirtas adreso vietos rodiklis pagal nedviprasmiškumą užtikrinančias taisykles.

AddressComponent

Voidable

Duomenų tipo AddressLocator apribojimai

Jeigu nėra žymens, būtinas pavadinimas.

Jeigu nėra pavadinimo, būtinas žymuo.

5.3.2.   Adreso pateikimas (AddressRepresentation)

Adreso erdvinio objekto pateikimas, skirtas naudoti išorinėse taikomosiose sistemose, kuriose turi būti įskaitomai pateikiama pagrindinė adreso informacija.

Duomenų tipo AddressRepresentation požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

addressArea

Geografinės vietovės arba rajono, kuriame adresavimo tikslais sugrupuoti keletas adresuotinų objektų ir kuris nėra administracinis vienetas, pavadinimas ar pavadinimai.

GeographicalName

Voidable

adminUnit

Vietos, regionų ir nacionalinės valdžios administracinio vieneto, kuris priklauso valstybės narės jurisdikcijai ir (arba) kuriame ji vykdo jurisdikciją, pavadinimas ar pavadinimai.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Skaičius ar ženklų seka, leidžianti naudotojui ar taikomajai programai aiškinti, gramatiškai nagrinėti ir formatuoti vietos rodiklį atitinkamoje taikymo srityje. Vienam vietos rodikliui gali būti nustatyta daugiau vietos rodiklio žymenų.

CharacterString

 

locatorName

Realiojo pasaulio vienetui, kurį identifikuoja vietos rodiklis, taikomas (-i) tikrinis (-iai) daiktavardis (daiktavardžiai).

GeographicalName

 

postCode

Pašto tikslais nustatytas ir taikomas indeksas, skirtas adresų ir pašto pristatymo taškų padaliniui identifikuoti.

CharacterString

Voidable

postName

Vienas ar daugiau pašto tikslais nustatytų ir taikomų pavadinimų, skirtų adresų ir pašto pristatymo taškų padaliniui identifikuoti.

GeographicalName

Voidable

thoroughfare

Perėjimo ar perėjos iš vienos vietos į kitą, kaip antai kelias ar vandens kelias, pavadinimas ar pavadinimai.

GeographicalName

Voidable


Duomenų tipo AddressRepresentation susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

addressFeature

Nuoroda į adreso erdvinį objektą.

Address

Voidable

5.3.3.   Geografinė padėtis (GeographicPosition)

Tipiško taško, žyminčio adreso vietą pagal tam tikrą specifikaciją, padėtis, įskaitant informaciją apie padėties kilmę.

Duomenų tipo GeographicPosition požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

default

Nurodoma, ar ši padėtis turėtų būti laikoma numatytąja, ar ne.

Boolean

 

geometry

Taško padėtis, išreikšta koordinatėmis pasirinktoje erdvinėje koordinačių atskaitos sistemoje.

GM_Point

 

method

Aprašymas, kaip buvo sukurta ar išvesta adreso geografinė padėtis ir kas tai atliko.

GeometryMethodValue

Voidable

specification

Informacija, apibrėžianti specifikaciją, kuri taikyta šiai adreso geografinei padėčiai sukurti ar išvesti.

GeometrySpecificationValue

Voidable

5.3.4.   Vietos rodiklio žymuo (LocatorDesignator)

Skaičius ar ženklų seka, unikaliai identifikuojanti vietos rodiklį atitinkamoje (-ose) taikymo srityje (-yse). Vietos rodiklio išsami identifikacija gali apimti vieną ar daugiau vietos rodiklio žymenų.

Duomenų tipo LocatorDesignator požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Vietos rodiklio žymens identifikuojanti dalis, sudaryta iš vieno ar daugiau skaitmenų ar kitokių ženklų.

CharacterString

 

type

Vietos rodiklio reikšmės tipas, leidžiantis taikomajai programai jį aiškinti, gramatiškai nagrinėti ar formatuoti pagal tam tikras taisykles.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.   Vietos rodiklio pavadinimas (LocatorName)

Realiojo pasaulio vienetui, kurį identifikuoja vietos rodiklis, taikomas tikrinis daiktavardis.

Duomenų tipo LocatorName požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

name

Vietos rodiklio pavadinimo identifikuojanti dalis.

GeographicalName

 

type

Vietos rodiklio reikšmės tipas, leidžiantis taikomajai programai jį aiškinti, gramatiškai nagrinėti ar formatuoti pagal tam tikras taisykles.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.   Pavadinimo dalis (PartOfName)

Išsamaus pavadinimo dalis, nustatyta padalijus praeigos pavadinimą į atskiras semantines dalis, taikant tokią pat kaip išsamaus praeigos pavadinimo kalbą ir raštą.

Duomenų tipo PartOfName požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

part

Ženklų eilutė, išreiškianti atskirą pavadinimo dalį, taikant tokią pat kaip išsamaus praeigos pavadinimo kalbą ir raštą.

CharacterString

 

type

Pavadinimo dalies klasifikavimas pagal jo semantiką (prasmę) išsamiame praeigos pavadinime.

PartTypeValue

 

5.3.7.   Praeigos pavadinimo reikšmė (ThoroughfareNameValue)

Praeigai taikomas tikrinis daiktavardis; neprivalomai gali būti nurodytas pavadinimo padalijimas į dalis.

Duomenų tipo ThoroughfareNameValue požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

name

Praeigai taikomas tikrinis daiktavardis.

GeographicalName

 

nameParts

Viena ar kelios dalys, į kurias gali būti padalytas praeigos pavadinimas.

PartOfName

Voidable

5.4.   Kodų sąrašai

5.4.1.   Geometrijos metodas (GeometryMethodValue)

Aprašymas, kaip sukurta ar išvesta ši adreso geografinė padėtis ir kas tai atliko.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

5.4.2.   Geometrijos specifikacija (GeometrySpecificationValue)

Informacija, apibrėžianti specifikaciją, kuri taikyta šiai adreso geografinei padėčiai sukurti ar išvesti.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

5.4.3.   Vietos rodiklio žymens tipas (LocatorDesignatorTypeValue)

Vietos rodiklio žymens semantikos aprašymas.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

5.4.4.   Vietos rodiklio lygmuo (LocatorLevelValue)

Lygmuo, kurį nurodo vietos rodiklis.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

5.4.5.   Vietos rodiklio pavadinimo tipas (LocatorNameTypeValue)

Vietos rodiklio pavadinimo semantikos aprašymas.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

5.4.6.   Dalies tipas (PartTypeValue)

Pavadinimo dalies klasifikavimas pagal jo semantiką išsamiame praeigos pavadinime.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

5.4.7.   Statusas (StatusValue)

Einamasis realiojo pasaulio objekto adreso ar adreso sudedamosios dalies galiojimas.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

5.5.   Specialieji su tema susiję reikalavimai

5.5.1.   Adreso padėtis

1.

Duomenų rinkinyje adreso padėtis turi būti pažymėta faktinės vietos koordinatėmis, kurios turi būti kuo tiksliausios. Tai bus tiksliausios tiesiogiai užfiksuotos koordinatės arba, jei tokių nėra, koordinatės, nustatytos pagal vieną iš adreso sudedamųjų dalių, teikiant pirmenybę sudedamajai daliai, kuri leidžia tiksliausiai nustatyti padėtį.

2.

Jeigu adresas turi daugiau nei vieną padėtį, specification požymyje kiekvienai iš šių padėčių turi būti nurodyta atskira reikšmė.

5.5.2.   Susiejimo elementai

1.

Turi būti nurodytas visų vietos rodiklių, nustatytų pagal taisykles, kuriomis siekiama užtikrinti konkretaus adreso komponento (t. y. praeigos pavadinimo, adreso vietovės pavadinimo, pašto deskriptoriaus arba administracinio vieneto pavadinimo) nedviprasmiškumą, susiejimo elementas withinScopeOf.

2.

Turi būti nurodytas visų adresų, kurie susiję su pirminiu (arba pagrindiniu) adresu, susiejimo elementas parentAddress.

3.

Turi būti pateikta adreso sąsaja su šalies, kurioje jis yra, pavadinimu. Be to, turi būti pateiktos adreso sąsajos su papildomais adreso komponentais, kurie reikalingi adresui nedviprasmiškai identifikuoti ir jo vietai nustatyti.

5.6.   Duomenų sluoksniai

Erdvinių duomenų temos „Adresai“ duomenų sluoksnis

Sluoksnio vardas

Sluoksnio pavadinimas

Erdvinių objektų tipas

AD.Address

Adresai

Address

6.   KADASTRO SKLYPAI

6.1.   Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie duomenų rinkiniams, kurie susiję su erdvinių duomenų tema „Kadastro sklypai“, priklausančius erdvinius objektus ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

Pagrindinis nuosavybės vienetas

Kadastro sklypo riba

Kadastro sklypas

Kadastrinės zonos

Kadastro sklypų duomenys turi būti pateikiami visais atvejais.

Valstybės narės pateikia pagrindinių nuosavybės vienetų duomenis, jeigu pateikiamos tik pagrindinių nuosavybės vienetų, o ne sklypų unikalios kadastro nuorodos.

Valstybės narės pateikia duomenis apie kadastro sklypų ribas, jeigu įregistruota informacija apie absoliutų tokių ribų padėties tikslumą.

6.1.1.   Pagrindinis nuosavybės vienetas (BasicPropertyUnit)

Pagrindinis nuosavybės vienetas, registruotas žemės knygose, žemės registruose ar lygiaverčiuose registruose. Jis pasižymi unikalia nuosavybe ir vienarūšėmis teisėmis į nekilnojamąjį turtą ir jį gali sudaryti vienas arba daugiau gretimų arba geografiškai atskirų sklypų.

Erdvinių objektų tipo BasicPropertyUnit požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

areaValue

Registruotas teritorijos dydis, skaičiais išreiškiantis į horizontalią plokštumą projektuotą kadastro sklypų, kurie sudaro pagrindinį nuosavybės vienetą, teritoriją.

Area

Voidable

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Teminis nacionalinio lygmens identifikatorius, paprastai išsamus pagrindinio nuosavybės vieneto nacionalinis kodas. Būtina užtikrinti sąsają su nacionaliniu kadastro registru arba lygiaverčiu registru.

CharacterString

 

validFrom

Oficiali data ir laikas, kai pagrindinis nuosavybės vienetas buvo (bus) teisiškai nustatytas.

DateTime

Voidable

validTo

Data ir laikas, nuo kurio pagrindinis nuosavybės vienetas teisiškai nustojo (nustos) būti naudojamas.

DateTime

Voidable

Erdvinių objektų tipo BasicPropertyUnit susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

administrativeUnit

Žemiausio administracinio lygmens administracinis vienetas, kuriam priklauso šis pagrindinis nuosavybės vienetas.

AdministrativeUnit

Voidable

Erdvinių objektų tipo BasicPropertyUnit apribojimai

Teritorijos dydžio vertė turi būti nurodyta kvadratiniais metrais.

6.1.2.   Kadastro sklypo riba (CadastralBoundary)

Kadastro sklypo kontūro dalis. Du gretimi kadastro sklypai gali turėti vieną kadastro sklypo ribą.

Erdvinių objektų tipo CadastralBoundary požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

estimatedAccuracy

Apskaičiuotas kadastro sklypo ribos absoliutusis padėties tikslumas naudojamoje INSPIRE koordinačių atskaitos sistemoje. Absoliutusis padėties tikslumas – tai padėčių rinkinio padėčių paklaidų vidurkis, kur padėčių paklaidos – tai atstumas tarp išmatuotos padėties ir padėties, kuri laikoma atitinkama tikrąja padėtimi.

Length

Voidable

geometry

Kadastro sklypo ribos geometrija.

GM_Curve

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

validFrom

Oficiali data ir laikas, kai kadastro sklypo riba buvo (bus) teisiškai nustatyta.

DateTime

Voidable

validTo

Data ir laikas, nuo kurio kadastro sklypo riba teisiškai nustojo (nustos) būti naudojama.

DateTime

Voidable

Erdvinių objektų tipo CadastralBoundary susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

parcel

Kadastro sklypas (-ai), kurio (-ių) kontūrą apibrėžia ši kadastro sklypo riba. Kadastro sklypo riba gali apibrėžti vieno arba dviejų kadastro sklypų kontūrą.

CadastralParcel

Voidable

Erdvinių objektų tipo CadastralBoundary apribojimai

Apskaičiuoto tikslumo reikšmė turi būti nurodyta metrais.

6.1.3.   Kadastro sklypas (CadastralParcel)

Kadastro registruose arba lygiaverčiuose dokumentuose apibrėžtos teritorijos.

Erdvinių objektų tipo CadastralParcel požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

areaValue

Registruotas teritorijos dydis, skaičiais išreiškiantis į horizontalią plokštumą projektuotą kadastro sklypo teritoriją.

Area

Voidable

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Kadastro sklypo geometrija.

GM_Object

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

label

Tekstas, paprastai naudojamas kadastro sklypo identifikaciniams duomenims nurodyti.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Teminis nacionalinio lygmens identifikatorius, paprastai išsamus kadastro sklypo nacionalinis kodas. Būtina užtikrinti sąsają su nacionaliniu kadastro registru arba lygiaverčiu registru.

CharacterString

 

referencePoint

Taškas kadastro sklype.

GM_Point

Voidable

validFrom

Oficiali data ir laikas, kai kadastro sklypas buvo (bus) teisiškai nustatytas.

DateTime

Voidable

validTo

Data ir laikas, nuo kurio kadastro sklypas teisiškai nustojo (nustos) būti naudojamas.

DateTime

Voidable

Erdvinių objektų tipo CadastralParcel susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

administrativeUnit

Žemiausio administracinio lygmens administracinis vienetas, kuriam priklauso šis kadastro sklypas.

AdministrativeUnit

Voidable

basicPropertyUnit

Pagrindinis (-iai) nuosavybės vienetas (-ai), kuriam (-iems) priklauso šis kadastro sklypas.

BasicPropertyUnit

Voidable

Zoning

Žemiausio lygmens kadastrinė (-ės) zona (-os), kuriai (-ioms) priklauso šis kadastro sklypas.

CadastralZoning

Voidable

Erdvinių objektų tipo CadastralParcel apribojimai

areaValue vertė turi būti nurodyta kvadratiniais metrais.

Geometrijos tipas turi būti GM_Surface arba GM_MultiSurface.

6.1.4.   Kadastrinės zonos (CadastralZoning)

Tarpinės teritorijos, naudojamos siekiant padalyti nacionalinę teritoriją į kadastro sklypus.

Erdvinių objektų tipo CadastralZoning požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

estimatedAccuracy

Apskaičiuotas kadastro sklypų absoliutusis padėties kadastrinėje zonoje tikslumas naudojamoje INSPIRE koordinačių atskaitos sistemoje. Absoliutusis padėties tikslumas – tai padėčių rinkinio padėčių paklaidų vidurkis, kur padėčių paklaidos – tai atstumas tarp išmatuotos padėties ir padėties, kuri laikoma atitinkama tikrąja padėtimi.

Length

Voidable

geometry

Kadastrinių zonų geometrija.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

label

Tekstas, paprastai naudojamas kadastrinės zonos identifikaciniams duomenims nurodyti.

CharacterString

 

level

Kadastrinės zonos lygmuo nacionalinio kadastro hierarchijoje.

CadastralZoningLevelValue

Voidable

levelName

Kadastrinės zonos lygmens nacionalinio kadastro hierarchijoje pavadinimas bent viena oficialia Europos Sąjungos kalba.

LocalisedCharacterString

Voidable

name

Kadastrinės zonos pavadinimas.

GeographicalName

Voidable

nationalCadastalZoningReference

Teminis nacionalinio lygmens identifikatorius, paprastai išsamus kadastrinės zonos nacionalinis kodas.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Originalaus popierinio žemėlapio, į kurį patenka kadastrinė zona, (jeigu yra) mastelio vardiklis.

Integer

Voidable

referencePoint

Taškas kadastrinėje zonoje.

GM_Point

Voidable

validFrom

Oficiali data ir laikas, kai kadastrinė zona buvo (bus) teisiškai nustatyta.

DateTime

Voidable

validTo

Data ir laikas, nuo kurio kadastrinė zona teisiškai nustojo (nustos) būti naudojama.

DateTime

Voidable

Erdvinių objektų tipo CadastralZoning susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

upperLevelUnit

Kitas aukštesnis kadastrinių zonų lygmuo, kuriam priklauso ši kadastrinė zona.

CadastralZoning

Voidable

Erdvinių objektų tipo CadastralZoning apribojimai

estimatedAccuracy reikšmė turi būti nurodyta metrais.

Žemesnio lygmens kadastrinė zona turi būti aukštesnio lygmens zonos dalis.

6.2.   Kodų sąrašai

6.2.1.   Kadastrinių zonų lygmenys (CadastralZoningLevelValue)

Kadastrinių zonų hierarchijos lygmenys.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

6.3.   Specialieji su tema susiję reikalavimai

6.3.1.   Geometrinis atvaizdavimas

1.

Šiame skirsnyje apibrėžtų erdvinių savybių reikšmių sritis neapsiriboja paprastųjų savybių erdvine sistema, kaip apibrėžta standarte EN ISO 19125-1.

2.

Jeigu nurodytos kadastro sklypų ribos, kadastro sklypo kontūrą atitinkančios kadastro sklypo ribos turi formuoti uždarą žiedą.

6.3.2.   Objektų sąsajų modeliavimas

Visų erdvinių objektų tipo CadastralParcel atitikmenų teminis identifikatorius turi būti nationalCadastralReference požymis. Šis požymis turi leisti naudotojams rasti informaciją apie teises, savininkus ir kitą kadastro informaciją nacionaliniuose kadastro registruose arba lygiaverčiuose dokumentuose.

6.3.3.   Koordinačių atskaitos sistemos

Jeigu su erdvinių duomenų tema „Kadastro sklypai“ susiję duomenys pateikiami plokštuminių koordinačių sistemoje pasitelkiant Lambert Conformal Conic projekciją, jie taip pat turi būti pateikti bent vienoje kitoje koordinačių atskaitos sistemoje, nurodytoje 1.3.1, 1.3.2 ir 1.3.3 skirsniuose.

6.4.   Pateikties taisyklės

6.4.1.   Duomenų sluoksniai

Erdvinių duomenų temos „Kadastro sklypai“ duomenų sluoksniai

Sluoksnio vardas

Sluoksnio pavadinimas

Erdvinių objektų tipas

CP.CadastralParcel

Kadastro sklypas

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Kadastrinės zonos

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Kadastro sklypo riba

CadastralBoundary

7.   TRANSPORTO TINKLAI

7.1.   Apibrėžtys

Be 2 straipsnyje nustatytų apibrėžčių, taikomos šios apibrėžtys:

—   aerodromo kontrolės taškas– nustatyta aerodromo geografinė padėtis, esanti šalia pradinio arba planuojamo geometrinio aerodromo centro ir paprastai liekanti pradinėje nustatytoje vietoje;

—   oro uostas (sraigtasparnių oro uostas)– nustatytas žemės arba vandens paviršius (įskaitant visus statinius, įrenginius ir prietaisus), visas arba iš dalies skirtas orlaiviams (sraigtasparniams) atskristi, išskristi ir judėti paviršiumi;

—   giliavandenis maršrutas– maršrutas nustatytoje teritorijoje apibrėžtose ribose, kuris tiksliai ištirtas jūros dugno išvalymo ir panardintų kliūčių atžvilgiu iki būtiniausio nurodytojo vandens gylio;

—   įvairiarūšio transporto jungtis– jungtis tarp dviejų elementų skirtinguose transporto tinkluose, kuriuose naudojama skirtinga transporto priemonių rūšis, suteikianti galimybę perkelti vežamą terpę (žmones, prekes ir kt.) iš vienos rūšies transporto į kitą;

—   linijinis elementas– vienmatis objektas, naudojamas kaip ašis, išilgai kurios atliekamas linijinis pririšimas;

—   linijinis pririšimas– buvimo vietos nustatymas vienmačio objekto atžvilgiu, nurodant atitinkamą matmenį palei tą elementą (ir galbūt poslinkį nuo to elemento);

—   navigacijos įranga– ant Žemės paviršiaus įrengta fizinė navigacijos įranga, kaip antai Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), kurso radijo švyturys, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) ir kt., kuri padeda saugiai valdyti orlaivių eismą esamais oro maršrutais;

—   objekto pririšimas– objekto erdvinio masto nurodymas, susiejant jį su esamu erdviniu objektu arba erdvinių objektų visuma;

—   rūšiavimo (manevravimo) stotis– zona, kurią kerta keletas tarpusavyje sujungtų lygiagrečių bėgių kelių (paprastai daugiau nei du), kurie naudojami traukiniams sustabdyti ir kroviniams pakrauti (iškrauti) netrikdant eismo pagrindine geležinkelio linija;

—   reikšmingas taškas– nustatyta geografinė vieta, naudojama Air Traffic Service (ATS) maršrutui apibrėžti, orlaivio skrydžio keliui apibrėžti arba kitais navigacijos/ATS tikslais.

7.2.   Erdvinių duomenų temos „Transporto tinklai“ struktūra

Erdvinių duomenų temai „Transporto tinklai“ nurodyti tipai susisteminti šiuose paketuose:

Bendrieji transporto elementai

Oro transporto tinklas

Lyninio transporto tinklas

Geležinkelių transporto tinklas

Kelių transporto tinklas

Vandens transporto tinklas

7.3.   Bendrieji transporto elementai

7.3.1.   Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie erdvinius objektus, susijusius su paketu „Bendrieji transporto elementai“, ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

Prieigos ribojimas

Infrastruktūros objekto būklė

Priežiūros institucija

Atstumo ženklas

Institucija valdytoja

Apribojimas transporto priemonėms

Eismo srauto kryptis

Transporto zona

Transporto sąsaja

Transporto sąsajų seka

Transporto sąsajų rinkinys

Transporto tinklas

Transporto mazgas

Transporto objektas

Transporto taškas

Transporto savybė

Vertikalioji padėtis

7.3.1.1.   Prieigos ribojimas (AccessRestriction)

Galimybių patekti į transporto elementą ribojimas.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo AccessRestriction požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

restriction

Prieigos ribojimo pobūdis.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Infrastruktūros objekto būklė (ConditionOfFacility)

Transporto tinklo elemento būklė jo užbaigtumo ir naudojimo atžvilgiu.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo ConditionOfFacility požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

currentStatus

Einamojo transporto tinklo elemento statuso jo užbaigtumo ir naudojimo atžvilgiu reikšmė.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Priežiūros institucija (MaintenanceAuthority)

Už transporto elemento priežiūrą atsakinga institucija.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo MaintenanceAuthority požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

authority

Priežiūros institucijos identifikavimas.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Atstumo ženklas (MarkerPost)

Nuorodos ženklas, įrengtas palei maršrutą transporto tinkle, dažniausiai reguliariais intervalais, rodantis atstumą nuo maršruto pradžios arba nuo kokio nors kito atskaitos taško iki taško, kuriame įrengtas ženklas.

Šis tipas yra tipo TransportPoint potipis.

Erdvinių objektų tipo MarkerPost požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

location

Atstumas nuo maršruto pradžios arba nuo kokio nors kito atskaitos taško iki taško, kuriame įrengtas ženklas.

Distance

 


Erdvinių objektų tipo MarkerPost susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

route

Transporto tinklo maršrutas, palei kurį įrengtas ženklas.

TransportLinkSet

Voidable

7.3.1.5.   Institucija valdytoja (OwnerAuthority)

Institucija, valdanti transporto elementą.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo OwnerAuthority požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

authority

Elementą valdančios institucijos identifikavimas.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Apribojimas transporto priemonėms (RestrictionForVehicles)

Transporto priemonėms transporto elemente taikomas apribojimas.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo RestrictionForVehicles požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

measure

Apribojimo matmuo.

Measure

 

restrictionType

Apribojimo tipas.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Eismo srauto kryptis (TrafficFlowDirection)

Nurodo eismo srauto kryptį transporto sąsajos vektoriaus krypties atžvilgiu.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo TrafficFlowDirection požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

direction

Nurodo eismo srauto kryptį.

LinkDirectionValue

 

Erdvinių objektų tipo TrafficFlowDirection apribojimai

Ši savybė gali būti susieta tik su Link arba LinkSequence tipo erdviniu objektu.

7.3.1.8.   Transporto zona (TransportArea)

Paviršius, žymintis transporto tinklo elemento erdvinį mastą.

Šis tipas yra tipo NetworkArea potipis.

Šis tipas yra tipo TransportObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo TransportArea požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

validFrom

Laikas, nuo kurio transporto zona egzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Laikas, nuo kurio transporto zona nebeegzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

Erdvinių objektų tipo TransportArea apribojimai

Visos transporto zonos turi išorinį objekto identifikatorių.

7.3.1.9.   Transporto sąsaja (TransportLink)

Linijinis erdvinis objektas, apibūdinantis transporto tinklo geometriją ir dviejų tinklo taškų sujungiamumą.

Šis tipas yra tipo Link potipis.

Šis tipas yra tipo TransportObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo TransportLink požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

validFrom

Laikas, nuo kurio transporto sąsaja egzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Laikas, nuo kurio transporto sąsaja nebeegzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

Erdvinių objektų tipo TransportLink apribojimai

Visos transporto sąsajos turi išorinį objekto identifikatorių.

7.3.1.10.   Transporto sąsajų seka (TransportLinkSequence)

Linijinis erdvinis objektas, sudarytas iš tam tikra tvarka išdėstytų transporto sąsajų visumos, žymintis nenutrūkstamą trajektoriją transporto tinkle be jokių atšakų. Elementas turi apibrėžtą pradžią ir galą ir kiekviena transporto sąsajų sekos pozicija gali būti identifikuota pagal vieną vienintelį parametrą, kaip antai ilgis. Ji apibūdina transporto tinklo elementą, kuriam būdingas vienas ar daugiau teminių identifikatorių ir (arba) savybių.

Šis tipas yra tipo LinkSequence potipis.

Šis tipas yra tipo TransportObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo TransportLinkSequence požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

validFrom

Laikas, nuo kurio transporto sąsajų seka egzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Laikas, nuo kurio transporto sąsajų seka nebeegzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

Erdvinių objektų tipo TransportLinkSequence apribojimai

Transporto sąsajų seka turi būti sudaryta iš transporto sąsajų, kurios visos priklauso tam pačiam transporto tinklui.

Visos transporto sąsajų sekos turi išorinį objekto identifikatorių.

7.3.1.11.   Transporto sąsajų rinkinys (TransportLinkSet)

Transporto sąsajų sekų ir (arba) atskirų transporto sąsajų sankaupa, transporto tinkle atliekantis specialiąją funkciją arba svarbų vaidmenį.

Šis tipas yra tipo LinkSet potipis.

Šis tipas yra tipo TransportObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo TransportLinkSet požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

validFrom

Laikas, nuo kurio transporto sąsajų rinkinys egzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Laikas, nuo kurio transporto sąsajų rinkinys nebeegzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

Erdvinių objektų tipo TransportLinkSet susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

post

Atstumo ženklas palei maršrutą transporto tinkle.

MarkerPost

Voidable

Erdvinių objektų tipo TransportLinkSet apribojimai

Transporto sąsajų rinkinys turi būti sudarytas iš transporto sąsajų ir (arba) transporto sąsajų sekų, kurios visos priklauso tam pačiam transporto tinklui.

Visi transporto sąsajų rinkiniai turi išorinį objekto identifikatorių.

7.3.1.12.   Transporto tinklas (TransportNetwork)

Tinklo elementų, kurie priklauso vienai transporto rūšiai, sankaupa.

Šis tipas yra tipo Network potipis.

Erdvinių objektų tipo TransportNetwork požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

typeOfTransport

Transporto tinklo tipas, paremtas infrastruktūros, kurią naudoja tinklas, tipu.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Transporto mazgas (TransportNode)

Taškinis erdvinis objektas, naudojamas sujungiamumui pažymėti.

Šis tipas yra tipo Node potipis.

Šis tipas yra tipo TransportObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo TransportNode požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

validFrom

Laikas, nuo kurio transporto mazgas egzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Laikas, nuo kurio transporto mazgas nebeegzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

Erdvinių objektų tipo TransportNode apribojimai

Visi transporto mazgai turi išorinį objekto identifikatorių.

7.3.1.14.   Transporto objektas (TransportObject)

Transporto tinklo objektų tapatybės bazė realiajame pasaulyje.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo TransportObject požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

geographicalName

Geografinis pavadinimas, naudojamas transporto tinklo objektui realiajame pasaulyje identifikuoti. Jis duoda „raktą“ netiesioginiam įvairių objekto atvaizdavimų susiejimui.

GeographicalName

Voidable

7.3.1.15.   Transporto taškas (TransportPoint)

Taškinis erdvinis objektas (kuris nėra mazgas), žymintis transporto tinklo elemento padėtį.

Šis tipas yra tipo NetworkElement potipis.

Šis tipas yra tipo TransportObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo TransportPoint požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

geometry

Transporto taško buvimo vieta.

GM_Point

 

validFrom

Laikas, nuo kurio transporto taškas egzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Laikas, nuo kurio transporto taškas nebeegzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

Erdvinių objektų tipo TransportPoint apribojimai

Visi transporto taškai turi išorinį objekto identifikatorių.

7.3.1.16.   Transporto savybė (TransportProperty)

Nuoroda į savybę, kuri pasireiškia tinkle. Ši savybė gali būti taikoma visam tinklo elementui, su kuriuo ji susieta, arba – linijinių erdvinių objektų atveju – gali būti apibūdinta pasitelkiant linijinį pririšimą.

Šis tipas yra tipo NetworkProperty potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo TransportProperty požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

validFrom

Laikas, nuo kurio transporto savybė egzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

validTo

Laikas, nuo kurio transporto savybė nebeegzistuoja realiajame pasaulyje.

DateTime

Voidable

Erdvinių objektų tipo TransportProperty apribojimai

Visos transporto savybės turi išorinį objekto identifikatorių.

7.3.1.17.   Vertikalioji padėtis (VerticalPosition)

Vertikalusis lygmuo kitų transporto tinklo elementų atžvilgiu.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo VerticalPosition požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

verticalPosition

Santykinė vertikalioji transporto elemento padėtis.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.   Reikšmių aibės

7.3.2.1.   Transporto tipas (TransportTypeValue)

Galimi transporto tinklų tipai.

Leistinos reikšmių aibės TransportTypeValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

Oras (angl. air)

Transporto tinklą sudaro oro transportas.

Lynas (angl. cable)

Transporto tinklą sudaro lyninis transportas.

Geležinkelis (angl. rail)

Transporto tinklą sudaro geležinkelių transportas.

Kelias (angl. road)

Transporto tinklą sudaro kelių transportas.

Vanduo (angl. water)

Transporto tinklą sudaro vandens transportas.

7.3.3.   Kodų sąrašai

7.3.3.1.   Prieigos ribojimas (AccessRestrictionValue)

Transporto elementui taikomų prieigos apribojimų tipai.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.3.3.2.   Apribojimo tipas (RestrictionTypeValue)

Galimi apribojimai, taikomi transporto priemonėms, kurios gali patekti į transporto elementą.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.4.   Oro transporto tinklas

7.4.1.   Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie erdvinius objektus, susijusius su paketu „Oro transporto tinklas“, ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

Aerodromo zona

Aerodromo kategorija

Aerodromo mazgas

Aerodromo tipas

Oro sąsaja

Oro sąsajų seka

Oro mazgas

Oro maršrutas

Oro maršruto sąsaja

Oro erdvės zona

Perono zona

Oro infrastruktūros objekto būklė

Nustatytasis taškas

Elemento ilgis

Elemento plotis

Lauko aukštis

Artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūra

Apatinė absoliučiojo aukščio riba

Navigacijos įranga

Procedūros sąsaja

Kilimo ir tūpimo tako zona

Kilimo ir tūpimo tako vidurio linijos taškas

Standartinis atvykimas pagal prietaisus

Standartinis išvykimas pagal prietaisus

Paviršiaus sudėtis

Riedėjimo tako zona

Sraigtasparnių nutūpimo ir pakilimo zona

Viršutinė absoliučiojo aukščio riba

Naudojimo apribojimas

7.4.1.1.   Aerodromo zona (AerodromeArea)

Nustatytas žemės arba vandens plotas (įskaitant visus statinius, įrengimus ir įrangą), visas arba iš dalies skirtas orlaiviams ir (arba) sraigtasparniams atskristi, išskristi ir judėti paviršiumi.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.4.1.2.   Aerodromo kategorija (AerodromeCategory)

Aerodromo kategorija, išvykstant iš jo ar atvykstant į jį siūlomų oro eismo paslaugų apimties ir svarbos atžvilgiu.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo AerodromeCategory požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

aerodromeCategory

Reikšmė, nurodanti aerodromo kategoriją.

AerodromeCategoryValue

 

Erdvinių objektų tipo AerodromeCategory apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra aerodromo mazgas arba aerodromo zona.

7.4.1.3.   Aerodromo mazgas (AerodromeNode)

Oro uosto (sraigtasparnių oro uosto) aerodromo kontrolės taške esantis mazgas, kuris naudojamas aerodromui supaprastintu būdu pažymėti.

Šis tipas yra tipo AirNode potipis.

Erdvinių objektų tipo AerodromeNode požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designatorIATA

IATA aerodromo (oro uosto (sraigtasparnių oro uosto)) trijų raidžių žymuo.

CharacterString

Voidable

locationIndicatorICAO

ICAO aerodromo (oro uosto (sraigtasparnių oro uosto)) buvimo vietos keturių raidžių rodiklis, kaip nurodyta ICAO dokumente Nr. 7910.

CharacterString

Voidable


Erdvinių objektų tipo AerodromeNode susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

controlTowers

Aerodromui (oro uostui (sraigtasparnių oro uostui)) priklausančių skrydžių valdymo bokštų komplektas.

Tipas turi būti nurodytas erdvinių duomenų temoje „Pastatai“ (angl. Buildings)

Voidable

7.4.1.4.   Aerodromo tipas (AerodromeType)

Kodas, nurodantis aerodromo tipą.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo AerodromeType požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

aerodromeType

Aerodromo tipas.

AerodromeTypeValue

 

Erdvinių objektų tipo AerodromeType apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra aerodromo mazgas arba aerodromo zona.

7.4.1.5.   Oro sąsaja (AirLink)

Linijinis erdvinis objektas, apibūdinantis oro tinklo geometriją ir dviejų tinklo taškų sujungiamumą.

Šis tipas yra tipo TransportLink potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

7.4.1.6.   Oro sąsajų seka (AirLinkSequence)

Linijinis erdvinis objektas, sudarytas iš tam tikra tvarka išdėstytų oro sąsajų sankaupos, žymintis nenutrūkstamą trajektoriją oro tinkle be jokių atšakų.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSequence potipis.

7.4.1.7.   Oro mazgas (AirNode)

Mazgas, suformuotas oro tinkle.

Šis tipas yra tipo TransportNode potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo AirNode požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

significantPoint

Požymis, nurodantis, ar oro mazgas yra reikšmingas taškas, ar nėra.

Boolean

 

7.4.1.8.   Oro maršrutas (AirRoute)

Nustatytas maršrutas, skirtas eismo srautui nukreipti, kaip būtina siekiant teikti oro eismo paslaugas, nuo pakilimo ir pradinio kilimo etapo pabaigos iki artėjimo ir artėjimo ir tūpimo etapo pradžios.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSet potipis.

Erdvinių objektų tipo AirRoute požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

airRouteType

Maršruto klasifikacija.

AirRouteTypeValue

Voidable

designator

Oro maršrutą identifikuojantis kodas arba žymuo.

CharacterString

Voidable

7.4.1.9.   Oro maršruto sąsaja (AirRouteLink)

Maršruto dalis, kuria paprastai skraidinama be tarpinio sustojimo, apibrėžta dviem iš eilės einančiais reikšmingais taškais.

Šis tipas yra tipo AirLink potipis.

Erdvinių objektų tipo AirRouteLink požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

airRouteLinkClass

Oro maršruto sąsajos klasė arba tipas.

AirRouteLinkClassValue

Voidable

7.4.1.10.   Oro erdvės zona (AirspaceArea)

Apibrėžta oro apimtis, apibūdinta kaip horizontali projekcija su vertikaliomis ribomis.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

Erdvinių objektų tipo AirspaceArea požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

AirspaceAreaType

Kodas, nurodantis bendrą konkrečios oro erdvės struktūrą arba charakteristikas.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Perono zona (ApronArea)

Apibrėžta ant sausumos esančio aerodromo (sraigtasparnių oro uosto) zona, skirta talpinti orlaivius (sraigtasparnius) įlaipinant ir išlaipinant keleivius, pakraunant arba iškraunant paštą ar krovinius, degalų pylimo, stovėjimo arba techninės priežiūros tikslais.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.4.1.12.   Oro infrastruktūros objekto būklė (ConditionOfAirFacility)

Oro transporto tinklo elemento būklė jo užbaigtumo ir naudojimo atžvilgiu.

Šis tipas yra tipo ConditionOfFacility potipis.

Erdvinių objektų tipo ConditionOfAirFacility apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra aerodromo mazgas, aerodromo zona arba kilimo ir tūpimo tako zona.

7.4.1.13.   Nustatytasis taškas (DesignatedPoint)

Radijo navigacijos įrangos įrengimo vieta nepažymėta geografinė vieta, naudojama apibrėžiant ATS maršrutą ar orlaivio skrydžio kelią arba kitais navigacijos ar ATS tikslais.

Šis tipas yra tipo AirNode potipis.

Erdvinių objektų tipo DesignatedPoint požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Koduotas taško žymuo.

CharacterString

Voidable

7.4.1.14.   Elemento ilgis (ElementLength)

Fizinis elemento ilgis.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo ElementLength požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

length

Fizinis elemento ilgis.

Measure

 

Erdvinių objektų tipo ElementLength apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra kilimo ir tūpimo tako zona, riedėjimo tako zona arba sraigtasparnių nutūpimo ir pakilimo zona.

7.4.1.15.   Elemento plotis (ElementWidth)

Fizinis elemento plotis.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo ElementWidth požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

width

Fizinis elemento plotis.

Measure

 

Erdvinių objektų tipo ElementWidth apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra kilimo ir tūpimo tako zona, riedėjimo tako zona arba sraigtasparnių nutūpimo ir pakilimo zona.

7.4.1.16.   Lauko aukštis (FieldElevation)

Aerodromo aukštis kaip vertikalus atstumas tarp aukščiausio aerodromo tūpimo zonos taško ir vidutinio jūros lygio.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo FieldElevation požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

altitude

Lauko absoliučiojo aukščio reikšmė.

Measure

 

Erdvinių objektų tipo FieldElevation apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra aerodromo mazgas arba aerodromo zona.

7.4.1.17.   Artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūra (InstrumentApproachProcedure)

Iš anksto nustatytų manevrų, kurie atliekami remiantis skrydžio prietaisais, serija su nustatyta apsauga nuo kliūčių nuo pradinio artėjimo tūpti kontrolinio taško arba, jeigu taikoma, nuo apibrėžto atvykimo maršruto pradžios iki taško, nuo kurio tūpimas gali būti užbaigtas ir toliau, jeigu tūpimas neužbaigiamas, iki padėties, kurioje taikomi laukimo (skrendant) arba kliūties perskridimo maršrute kriterijai.

Šis tipas yra tipo ProcedureLink potipis.

7.4.1.18.   Apatinė absoliučiojo aukščio riba (LowerAltitudeLimit)

Absoliutusis aukštis, apibrėžiantis apatinę oro transporto tinklo objekto ribą.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo LowerAltitudeLimit požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

altitude

Absoliučiojo aukščio ribos reikšmė.

Measure

 

Erdvinių objektų tipo LowerAltitudeLimit apribojimai

Ši savybė gali būti susieta tik su erdviniu objektu, kuris yra oro maršruto sąsaja arba oro erdvės zona.

7.4.1.19.   Navigacijos įranga (Navaid)

Vienas ar daugiau navigacijos įrenginių, teikiančių navigacijos paslaugas.

Šis tipas yra tipo AirNode potipis.

Erdvinių objektų tipo Navaid požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Navigacijos įrangos sistemai skirtas koduotas identifikatorius.

CharacterString

Voidable

navaidType

Navigacijos įrangos teikiamos paslaugos tipas.

NavaidTypeValue

Voidable

7.4.1.20.   Procedūros sąsaja (ProcedureLink)

Iš anksto nustatytų manevrų serija su nustatyta apsauga nuo kliūčių.

Šis tipas yra tipo AirLink potipis.

7.4.1.21.   Kilimo ir tūpimo tako zona (RunwayArea)

Apibrėžta stačiakampė ant sausumos esančio aerodromo (sraigtasparnių oro uosto) zona, parengta orlaivių tūpimui ir kilimui.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

Erdvinių objektų tipo RunwayArea požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Išsamus kilimo ir tūpimo tako tekstinis žymuo, naudojamas unikaliam tako identifikavimui aerodrome (sraigtasparnių oro uoste), kuriame yra daugiau nei vienas kilimo ir tūpimo takas.

CharacterString

Voidable

runwayType

Kilimo ir tūpimo tako tipas – lėktuvų kilimo ir tūpimo takas arba sraigtasparnių priartėjimo tūpti bei kilimo ir tūpimo zona (angl. FATO).

RunwayTypeValue

Voidable

7.4.1.22.   Kilimo ir tūpimo tako vidurio linijos taškas (RunwayCentrelinePoint)

Naudojimo atžvilgiu reikšminga padėtis ant kilimo ir tūpimo krypties vidurio linijos.

Šis tipas yra tipo AirNode potipis.

Erdvinių objektų tipo RunwayCentrelinePoint požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

pointRole

Išilgai kilimo ir tūpimo krypties vidurio linijos esančio taško funkcija.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Standartinis atvykimas pagal prietaisus (StandardInstrumentArrival)

Atvykimo maršrutui, kuris sujungia reikšmingą tašką (paprastai ATS maršrute) su tašku, nuo kurio gali būti pradėta paskelbta artėjimo tūpti pagal prietaisus procedūra, nustatyta skrydžių pagal prietaisus taisyklė (angl. IFR).

Šis tipas yra tipo ProcedureLink potipis.

Erdvinių objektų tipo StandardInstrumentArrival požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Standartinio atvykimo pagal prietaisus tekstinis žymuo.

CharacterString

Voidable

7.4.1.24.   Standartinis išvykimas pagal prietaisus (StandardInstrumentDeparture)

Išvykimo maršrutui, kuris sujungia aerodromą arba konkretų aerodromo kilimo ir tūpimo taką su nustatytu reikšmingu tašku (paprastai nustatytame ATS maršrute), kuriame prasideda maršrutinio skrydžio etapas, nustatyta skrydžių pagal prietaisus taisyklė (angl. IFR).

Šis tipas yra tipo ProcedureLink potipis.

Erdvinių objektų tipo StandardInstrumentDeparture požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Išsamus standartinio išvykimo pagal prietaisus tekstinis žymuo.

CharacterString

Voidable

7.4.1.25.   Paviršiaus sudėtis (SurfaceComposition)

Su aerodromu (sraigtasparnių oro uostu) susijusio paviršiaus sudėtis.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo SurfaceComposition požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

surfaceComposition

Kodas, nurodantis su aerodromu (sraigtasparnių oro uostu) susijusio paviršiaus sudėtį.

SurfaceCompositionValue

 

Erdvinių objektų tipo SurfaceComposition apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra kilimo ir tūpimo tako zona, riedėjimo tako zona, perono zona arba sraigtasparnių nutūpimo ir pakilimo zona.

7.4.1.26.   Riedėjimo tako zona (TaxiwayArea)

Aerodrome (sraigtasparnių oro uoste) apibrėžtas takas, nustatytas orlaivių (sraigtasparnių) riedėjimui ir skirtas užtikrinti sąsają tarp vienos aerodromo dalies ir kitos.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

Erdvinių objektų tipo TaxiwayArea požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Riedėjimo tako tekstinis žymuo.

CharacterString

Voidable

7.4.1.27.   Sraigtasparnių nutūpimo ir pakilimo zona (TouchDownLiftOff)

Krūvį laikanti zona, kurioje sraigtasparnis gali nutūpti arba pakilti.

Šis tipas yra tipo AirNode potipis.

Erdvinių objektų tipo TouchDownLiftOff požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designator

Sraigtasparnių nutūpimo ir pakilimo zonos tekstinis žymuo.

CharacterString

Voidable

7.4.1.28.   Viršutinė absoliučiojo aukščio riba (UpperAltitudeLimit)

Absoliutusis aukštis, apibrėžiantis viršutinę oro transporto tinklo objekto ribą.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo UpperAltitudeLimit požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

altitude

Absoliučiojo aukščio ribos reikšmė.

Measure

 

Erdvinių objektų tipo UpperAltitudeLimit apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra oro maršruto sąsaja arba oro erdvės zona.

7.4.1.29.   Naudojimo apribojimai (UseRestriction)

Oro tinklo objekto naudojimo apribojimai.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo UseRestriction požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

restriction

Oro tinklo objekto naudojimo apribojimo tipas.

AirUseRestrictionValue

 

Erdvinių objektų tipo UseRestriction apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra oro maršrutas, oro sąsaja (arba specializuotoji oro sąsaja), oro mazgas (arba specializuotasis oro mazgas) arba aerodromo zona.

7.4.2.   Kodų sąrašas

7.4.2.1.   Aerodromo kategorija (AerodromeCategoryValue)

Galimos aerodromo kategorijos išvykstant iš jo ar atvykstant į jį siūlomų oro eismo paslaugų apimties ir svarbos atžvilgiu.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.4.2.2.   Aerodromo tipas (AerodromeTypeValue)

Kodas, nurodantis, ar konkretus vienetas yra aerodromas arba sraigtasparnių oro uostas.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.4.2.3.   Oro maršruto sąsajos klasė (AirRouteLinkClassValue)

Maršruto tipas navigacijos požiūriu.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.4.2.4.   Oro maršruto tipas (AirRouteTypeValue)

Maršruto klasifikavimas kaip ATS maršruto arba navigacijos kelių per Šiaurės Atlantą.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.4.2.5.   Oro tinklo objekto naudojimo apribojimas (AirUseRestrictionValue)

Oro tinklo objekto naudojimo apribojimai.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.4.2.6.   Oro erdvės zonos tipas (AirspaceAreaTypeValue)

Pripažintieji oro erdvės tipai.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.4.2.7.   Navigacijos įrangos tipas (NavaidTypeValue)

Navigacijos paslaugų tipai.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.4.2.8.   Taško funkcija (PointRoleValue)

Kilimo ir tūpimo tako vidurio linijos taško funkcija.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.4.2.9.   Kilimo ir tūpimo tako tipas (RunwayTypeValue)

Kodas, pagal kurį atskiriami lėktuvų kilimo ir tūpimo takai ir sraigtasparnių priartėjimo tūpti bei kilimo ir tūpimo zona (angl. FATO).

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.4.2.10.   Paviršiaus sudėtis (SurfaceCompositionValue)

Kodas, nurodantis paviršiaus sudėtį.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.5.   Lyninio transporto tinklas

7.5.1.   Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie erdvinius objektus, susijusius su paketu „Lyninio transporto tinklas“, ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

Lynų kelio sąsaja

Lynų kelio sąsajų seka

Lynų kelio sąsajų rinkinys

Lynų kelio mazgas

7.5.1.1.   Lynų kelio sąsaja (CablewayLink)

Linijinis erdvinis objektas, apibūdinantis lyninio tinklo geometriją ir dviejų lynų kelių transporto tinklo taškų sujungiamumą.

Šis tipas yra tipo TransportLink potipis.

Erdvinių objektų tipo CablewayLink požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

cablewayType

Lynų kelių transporto tipas.

CablewayTypeValue

Voidable

7.5.1.2.   Lynų kelio sąsajų seka (CablewayLinkSequence)

Tam tikra tvarka išdėstytų lynų kelio sąsajų, kurioms būdingas vienas ar daugiau teminių identifikatorių ir (arba) savybių, sankaupa.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSequence potipis.

7.5.1.3.   Lynų kelio sąsajų rinkinys (CablewayLinkSet)

Lynų kelio sąsajų sekų ir (arba) atskirų lynų kelių sąsajų sankaupa, lyninio transporto tinkle atliekantis specialiąją funkciją arba svarbų vaidmenį.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSet potipis.

7.5.1.4.   Lynų kelio mazgas (CablewayNode)

Taškinis erdvinis objektas, naudojamas dviejų iš eilės einančių lynų kelio sąsajų sujungiamumui pažymėti.

Šis tipas yra tipo TransportNode potipis.

7.5.2.   Kodų sąrašai

7.5.2.1.   Lynų kelio tipas (CablewayTypeValue)

Galimi lynų kelių transporto tipai.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.6.   Geležinkelių transporto tinklas

7.6.1.   Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie erdvinius objektus, susijusius su paketu „Geležinkelių transporto tinklas“, ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

Projektinis greitis

Nominalusis geležinkelio kelio vėžės plotis

Bėgių kelių skaičius

Geležinkelio zona

Geležinkelio elektrifikavimas

Geležinkelio linija

Geležinkelio sąsaja

Geležinkelio sąsajų seka

Geležinkelio mazgas

Geležinkelio stoties zona

Geležinkelio stoties kodas

Geležinkelio stoties mazgas

Geležinkelio tipas

Geležinkelio naudojimas

Rūšiavimo (manevravimo) stoties zona

Rūšiavimo (manevravimo) stoties mazgas

7.6.1.1.   Projektinis greitis (DesignSpeed)

Didžiausio greičio, kuriam suprojektuota geležinkelio linija, specifikacija.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo DesignSpeed požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

speed

Didžiausio greičio, kuriam suprojektuota geležinkelio linija, specifikacija.

Velocity

 

Erdvinių objektų tipo DesignSpeed apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra geležinkelių transporto tinklo dalis.

7.6.1.2.   Nominalusis geležinkelio kelio vėžės plotis (NominalTrackGauge)

Nominalusis atstumas tarp dviejų išorinių bėgių kelio bėgių (vėžės plotis).

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo NominalTrackGauge požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

nominalGauge

Atskira reikšmė, identifikuojanti bėgių kelio vėžės plotį.

Measure

Voidable

nominalGaugeCategory

Bėgių kelio vėžės pločio nurodymas kaip neapibrėžtos kategorijos Europos standartinio nominaliojo vėžės pločio atžvilgiu.

TrackGaugeCategoryValue

Voidable

Erdvinių objektų tipo NominalTrackGauge apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra geležinkelių transporto tinklo dalis.

7.6.1.3.   Bėgių kelių skaičius (NumberOfTracks)

Bėgių kelių skaičius geležinkelio ruože.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo NumberOfTracks požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Nurodoma, ar suskaičiuotas bėgių kelių skaičius yra mažiausia arba didžiausia vertė.

MinMaxTrackValue

Voidable

numberOfTracks

Esamų bėgių kelių skaičius.

Integer

 

Erdvinių objektų tipo NumberOfTracks apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra geležinkelių transporto tinklo dalis.

7.6.1.4.   Geležinkelio zona (RailwayArea)

Bėgių kelio, įskaitant balastą, užimamas paviršius.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.6.1.5.   Geležinkelio elektrifikavimas (RailwayElectrification)

Nuoroda, ar geležinkelyje įrengta elektros sistema, skirta juo judančioms transporto priemonėms varyti.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo RailwayElectrification požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

electrified

Nurodo, ar geležinkelyje įrengta elektros sistema, skirta juo judančioms transporto priemonėms varyti.

Boolean

 

Erdvinių objektų tipo RailwayElectrification apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra geležinkelių transporto tinklo dalis.

7.6.1.6.   Geležinkelio linija (RailwayLine)

Geležinkelio sąsajų sekų ir (arba) atskirų geležinkelio sąsajų, kurioms būdingas vienas ar daugiau teminių identifikatorių ir (arba) savybių, sankaupa.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSet potipis.

Erdvinių objektų tipo RailwayLine požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

railwayLineCode

Geležinkelio linijai skirtas kodas, kuris valstybėje narėje yra unikalus.

CharacterString

Voidable

7.6.1.7.   Geležinkelio sąsaja (RailwayLink)

Linijinis erdvinis objektas, apibūdinantis geležinkelio tinklo geometriją ir dviejų tinklo taškų sujungiamumą.

Šis tipas yra tipo TransportLink potipis.

Erdvinių objektų tipo RailwayLink požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

fictitious

Geležinkelio sąsaja neatvaizduoja tikrojo ir esamo bėgių kelio, o yra fiktyvi trajektorija.

Boolean

Voidable

7.6.1.8.   Geležinkelio sąsajų seka (RailwayLinkSequence)

Linijinis erdvinis objektas, sudarytas iš tam tikra tvarka išdėstytų geležinkelio sąsajų sankaupos, žymintis nenutrūkstamą trajektoriją geležinkelio tinkle be jokių atšakų. Elementas turi nustatytą pradžią ir galą ir kiekviena geležinkelio sąsajų sekos pozicija gali būti identifikuota pagal vieną vienintelį parametrą, kaip antai ilgis. Ji apibūdina geležinkelio tinklo elementą, kuriam būdingas vienas ar daugiau teminių identifikatorių ir (arba) savybių.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSequence potipis.

7.6.1.9.   Geležinkelio mazgas (RailwayNode)

Taškinis erdvinis objektas, žymintis reikšmingą tašką geležinkelio tinkle arba apibrėžiantis bėgių kelių sankirtą, naudojamą tinklo sujungiamumui apibūdinti.

Šis tipas yra tipo TransportNode potipis.

Erdvinių objektų tipo RailwayNode požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

formOfNode

Geležinkelio mazgo funkcija geležinkelio tinkle.

FormOfRailwayNodeValue

Voidable

7.6.1.10.   Geležinkelio stoties zona (RailwayStationArea)

Zonos erdvinis objektas, naudojamas geležinkelio stoties infrastruktūros (pastatų, rūšiavimo (manevravimo) stočių, įrenginių ir prietaisų), kuri skirta geležinkelio stoties operacijoms atlikti, topografinėms riboms pažymėti.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.6.1.11.   Geležinkelio stoties kodas (RailwayStationCode)

Geležinkelio stočiai priskirtas unikalus kodas.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo RailwayStationCode požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

stationCode

Geležinkelio stočiai priskirtas unikalus kodas.

CharacterString

 

Erdvinių objektų tipo RailwayStationCode apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra geležinkelių transporto tinklo dalis.

7.6.1.12.   Geležinkelio stoties mazgas (RailwayStationNode)

Geležinkelio mazgas, žymintis geležinkelio stoties buvimo vietą geležinkelio tinkle.

Šis tipas yra tipo RailwayNode potipis.

Erdvinių objektų tipo RailwayStationNode požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

numberOfPlatforms

Reikšmė, rodanti geležinkelio stotyje esančių platformų skaičių.

Integer

Voidable

Erdvinių objektų tipo RailwayStationNode apribojimai

Geležinkelio stoties mazgo atveju formOfNode požymio reikšmė visais atvejais turi būti RailwayStop.

7.6.1.13.   Geležinkelio tipas (RailwayType)

Geležinkelio transporto tipas, kuriam skirta linija.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo RailwayType požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

type

Geležinkelio transporto tipas, kuriam skirta linija.

RailwayTypeValue

 

Erdvinių objektų tipo RailwayType apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra geležinkelių transporto tinklo dalis.

7.6.1.14.   Geležinkelio naudojimas (RailwayUse)

Dabartinis geležinkelio naudojimas.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo RailwayUse požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

use

Dabartinis geležinkelio naudojimas.

RailwayUseValue

 

Erdvinių objektų tipo RailwayUse apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra geležinkelių transporto tinklo dalis.

7.6.1.15.   Rūšiavimo (manevravimo) stoties zona (RailwayYardArea)

Zoninis erdvinis objektas, naudojamas rūšiavimo (manevravimo) stoties topografinėms riboms pažymėti.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.6.1.16.   Rūšiavimo (manevravimo) stoties mazgas (RailwayYardNode)

Geležinkelio mazgas, suformuotas rūšiavimo (manevravimo) stoties zonoje.

Šis tipas yra tipo RailwayNode potipis.

Erdvinių objektų tipo RailwayYardNode apribojimai

Rūšiavimo (manevravimo) stoties mazgo atveju formOfNode požymio reikšmė visais atvejais turi būti RailwayStop.

7.6.2.   Reikšmių aibės

7.6.2.1.   Mažiausias arba didžiausias bėgių kelių skaičius (MinMaxTrackValue)

Reikšmės, rodančios, ar suskaičiuotas bėgių kelių skaičius yra didžiausias, mažiausias skaičius arba vidurkis.

Leistinos reikšmių aibės MinMaxTrackValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

average

Bėgių kelių skaičius yra vidurkis tam tikroje geležinkelių tinklo dalyje.

maximum

Bėgių kelių skaičius yra didžiausias bėgių kelių skaičius tam tikroje geležinkelių tinklo dalyje.

minimum

Bėgių kelių skaičius yra mažiausias bėgių kelių skaičius tam tikroje geležinkelių tinklo dalyje.

7.6.2.2.   Bėgių kelio vėžės pločio kategorija (TrackGaugeCategoryValue)

Galimos geležinkelio kategorijos jo nominaliojo bėgių kelio vėžės pločio atžvilgiu.

Leistinos reikšmių aibės TrackGaugeCategoryValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

broad

Nominalusis bėgių kelio vėžės plotis yra didesnis už standartinį.

standard

Nominalusis bėgių kelio vėžės plotis atitinka Europos standartą (1 435 milimetrai).

narrow

Nominalusis bėgių kelio vėžės plotis yra mažesnis už standartinį.

notApplicable

Nominaliojo bėgių kelio vėžės pločio apibrėžtis šiam geležinkelių transporto tipui netaikoma.

7.6.3.   Kodų sąrašai

7.6.3.1.   Geležinkelio mazgo forma (FormOfRailwayNodeValue)

Galimos geležinkelio mazgo funkcijos geležinkelio tinkle.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.6.3.2.   Geležinkelio tipas (RailwayTypeValue)

Galimi geležinkelio transporto tipai.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.6.3.3.   Geležinkelio naudojimas (RailwayUseValue)

Galimi geležinkelių naudojimo būdai.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.7.   Kelių transporto tinklas

7.7.1.   Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie erdvinius objektus, susijusius su paketu „Kelių transporto tinklas“, ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

Europos kelias (E. kelias)

Kelio forma

Funkcinė kelio klasė

Kelio juostų skaičius

Kelias

Kelio zona

Kelio sąsaja

Kelio sąsajų seka

Kelio pavadinimas

Kelio mazgas

Kelio paslaugų zona

Kelių paslaugų tipas

Kelio paviršiaus kategorija

Kelio plotis

Greičio riba

Transporto priemonių eismo zona

7.7.1.1.   Europos kelias (ERoad)

Kelio sąsajų sekų ir (arba) atskirų kelio sąsajų sankaupa, žyminti maršrutą, kuris yra tarptautinio Europos kelių (ERoad) tinklo dalis ir kuris turi savo Europos maršruto numerį.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSet potipis.

Erdvinių objektų tipo ERoad požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

europeanRouteNumber

Kodas, identifikuojantis maršrutą tarptautiniame Europos kelių tinkle. Kodas visada prasideda raide „E“, po kurios nurodomas vieno, dviejų arba trijų skaitmenų numeris.

CharacterString

Voidable

7.7.1.2.   Kelio forma (FormOfWay)

Klasifikacija pagal fizines kelio sąsajos savybes.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo FormOfWay požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

formOfWay

Fizinė kelio forma.

FormOfWayValue

 

Erdvinių objektų tipo FormOfWay apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra kelių transporto tinklo dalis.

7.7.1.3.   Funkcinė kelio klasė (FunctionalRoadClass)

Klasifikacija pagal kelio kelių tinkle atliekamo vaidmens svarbą.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo FunctionalRoadClass požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

functionalClass

Funkcinė kelio sąsajos klasė kelių tinkle.

FunctionalRoadClassValue

 

Erdvinių objektų tipo FunctionalRoadClass apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra kelių transporto tinklo dalis.

7.7.1.4.   Kelio juostų skaičius (NumberOfLanes)

Kelio elemento juostų skaičius.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo NumberOfLanes požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

direction

Nurodoma, kuriai krypčiai galioja konkretus kelio juostų skaičius.

LinkDirectionValue

Voidable

minMaxNumberOfLanes

Nurodoma, ar suskaičiuotas kelio juostų skaičius yra mažiausia arba didžiausia vertė.

MinMaxLaneValue

Voidable

numberOfLanes

Kelio juostų skaičius.

Integer

 

Erdvinių objektų tipo NumberOfLanes apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra kelių transporto tinklo dalis.

7.7.1.5.   Kelias (Road)

Kelio sąsajų sekų ir (arba) atskirų kelio sąsajų, kurioms būdingas vienas ar daugiau teminių identifikatorių ir (arba) savybių, sankaupa.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSet potipis.

Erdvinių objektų tipo Road požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

localRoadCode

Vietos kelių institucijos keliui skirtas identifikacinis kodas.

CharacterString

Voidable

nationalRoadCode

Nacionalinis kelio numeris.

CharacterString

Voidable

7.7.1.6.   Kelio zona (RoadArea)

Paviršius, apimantis plotą iki kelio ribų, įskaitant transporto priemonėms skirtas zonas ir kitas kelio dalis.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.7.1.7.   Kelio sąsaja (RoadLink)

Linijinis erdvinis objektas, apibūdinantis kelių tinklo geometriją ir dviejų tinklo taškų sujungiamumą. Kelio sąsajos gali būti keliai, dviračių takai, keliai su viena kelio juosta kiekviena kryptimi, keliai su keliomis kelio juostomis kiekviena kryptimi ir net fiktyvios trajektorijos per transporto aikštes.

Šis tipas yra tipo TransportLink potipis.

7.7.1.8.   Kelio sąsajų seka (RoadLinkSequence)

Linijinis erdvinis objektas, sudarytas iš tam tikra tvarka išdėstytų kelio sąsajų sankaupos, žymintis nenutrūkstamą trajektoriją kelių tinkle be jokių atšakų. Elementas turi apibrėžtą pradžią ir galą ir kiekvieną kelio sąsajų sekos pozicija gali būti identifikuota pagal vieną vienintelį parametrą, kaip antai ilgis. Ji apibūdina kelių tinklo elementą, kuriam būdingas vienas ar daugiau teminių identifikatorių ir (arba) savybių.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSequence potipis.

7.7.1.9.   Kelio pavadinimas (RoadName)

Atsakingos institucijos nustatytas kelio pavadinimas.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo RoadName požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

name

Kelio pavadinimas.

GeographicalName

 

Erdvinių objektų tipo RoadName apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra kelių transporto tinklo dalis.

7.7.1.10.   Kelio mazgas (RoadNode)

Taškinis erdvinis objektas, naudojamas dviejų kelio sąsajų tarpusavio sujungiamumui pažymėti arba reikšmingam erdviniam objektui, kaip antai aptarnavimo stotis ar žiedinė sankryža, žymėti.

Šis tipas yra tipo TransportNode potipis.

Erdvinių objektų tipo RoadNode požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

formOfRoadNode

Kelio mazgo funkcijos kelių transporto tinkle apibūdinimas.

FormOfRoadNodeValue

Voidable

7.7.1.11.   Kelio paslaugų zona (RoadServiceArea)

Paviršius, prijungtas prie kelio ir skirtas konkrečioms keliui skirtoms paslaugoms teikti.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.7.1.12.   Kelio paslaugų tipas (RoadServiceType)

Kelio paslaugų zonos tipo ir turimų priemonių apibūdinimas.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo RoadServiceType požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

availableFacility

Infrastruktūra, taikoma konkrečiai kelio paslaugų zonai.

ServiceFacilityValue

 

type

Kelio paslaugų zonos tipas.

RoadServiceTypeValue

 

Erdvinių objektų tipo RoadServiceType apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su RoadServiceArea arba RoadNode tipo erdviniu objektu (kai formOfRoadNode=roadServiceArea).

7.7.1.13.   Kelio paviršiaus kategorija (RoadSurfaceCategory)

Susijusio kelio elemento paviršiaus būklės specifikacija. Nurodoma, ar kelias yra išgrįstas, ar neišgrįstas.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo RoadSurfaceCategory požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

surfaceCategory

Kelio paviršiaus tipas.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Erdvinių objektų tipo RoadSurfaceCategory apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra kelių transporto tinklo dalis.

7.7.1.14.   Kelio plotis (RoadWidth)

Kelio plotis, išmatuotas kaip vidutinė reikšmė.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo RoadWidth požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

measuredRoadPart

Nurodoma, kuriai kelio daliai taikoma požymio „plotis“ reikšmė.

RoadPartValue

Voidable

width

Kelio pločio reikšmė.

Measure

 

Erdvinių objektų tipo RoadWidth apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra kelių transporto tinklo dalis.

7.7.1.15.   Greičio riba (SpeedLimit)

Transporto priemonės greičio kelyje riba.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo SpeedLimit požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

areaCondition

Greičio riba priklauso nuo aplinkos sąlygų.

AreaConditionValue

Voidable

direction

Nurodoma, kuria kryptimi galioja greičio riba.

LinkDirectionValue

Voidable

laneExtension

Kelio juostų (įskaitant pradžios juostą), kurioms taikoma greičio riba, skaičius.

Integer

Voidable

speedLimitMinMaxType

Nurodoma, ar greičio riba yra didžiausia arba mažiausia ir ar ji rekomenduojama.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Greičio ribos šaltinis.

SpeedLimitSourceValue

Voidable

speedLimitValue

Greičio ribos reikšmė.

Velocity

 

startLane

Pirmos juostos, kuriai taikoma greičio riba, indeksas. Valstybėse, kuriose eismas vyksta dešine kelio puse, indeksas 1 reiškia juostą, esančią labiausiai dešinėje; kuo kairiau yra kelio juosta, tuo jos indeksas didesnis. Valstybėse, kuriose eismas vyksta kaire kelio puse, indeksas 1 reiškia juostą, esančią labiausiai kairėje; kuo dešiniau yra kelio juosta, tuo jos indeksas didesnis.

Integer

Voidable

validityPeriod

Laikotarpis, kuriuo galioja greičio riba.

TM_Period

Voidable

vehicleType

Transporto priemonių tipas, kuriam taikoma greičio riba.

VehicleTypeValue

Voidable

weatherCondition

Oro sąlygos, nuo kurių priklauso greičio riba.

WeatherConditionValue

Voidable

Erdvinių objektų tipo „Greičio riba“ (SpeedLimit) apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra kelių transporto tinklo dalis.

7.7.1.16.   Transporto priemonių eismo zona (VehicleTrafficArea)

Paviršius, sudarantis įprastam transporto priemonių eismui naudojamą kelio dalį.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.7.2.   Reikšmių aibės

7.7.2.1.   Funkcinė kelio klasė (FunctionalRoadClassValue)

Funkcinio kelių klasifikavimo reikšmės. Ši klasifikacija pagrįsta vaidmens, kurį kelias atlieka kelių tinkle, svarba.

Leistinos reikšmių aibės FunctionalRoadClassValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

mainRoad

Svarbiausi tam tikro tinklo keliai.

firstClass

Antri pagal svarbą tam tikro tinklo keliai.

secondClass

Treti pagal svarbą tam tikro tinklo keliai.

thirdClass

Ketvirti pagal svarbą tam tikro tinklo keliai.

fourthClass

Penkti pagal svarbą tam tikro tinklo keliai.

fifthClass

Šešti pagal svarbą tam tikro tinklo keliai.

sixthClass

Septinti pagal svarbą tam tikro tinklo keliai.

seventhClass

Aštunti pagal svarbą tam tikro tinklo keliai.

eighthClass

Devinti pagal svarbą tam tikro tinklo keliai.

ninthClass

Mažiausiai svarbūs tam tikro tinklo keliai.

7.7.2.2.   Mažiausias arba didžiausias kelio juostų skaičius (MinMaxLaneValue)

Reikšmės, kuriomis nurodoma, ar suskaičiuotas kelio juostų skaičius yra didžiausias juostų skaičius, mažiausias skaičius ar vidurkis.

Leistinos reikšmių aibės MinMaxLaneValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

maximum

Kelio juostų skaičius yra didžiausia reikšmė tam tikroje kelių tinklo dalyje.

minimum

Kelio juostų skaičius yra mažiausia reikšmė tam tikroje kelių tinklo dalyje.

average

Kelio juostų skaičius yra vidurkis tam tikroje kelių tinklo dalyje.

7.7.2.3.   Greičio ribos pobūdis (SpeedLimitMinMaxValue)

Galimos reikšmės greičio ribos pobūdžiui nurodyti.

Leistinos reikšmių aibės SpeedLimitMinMaxValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

maximum

Greičio riba yra didžiausia reikšmė.

minimum

Greičio riba yra mažiausia reikšmė.

recommendedMaximum

Greičio riba yra rekomenduojama didžiausia reikšmė.

recommendedMinimum

Greičio riba yra rekomenduojama mažiausia reikšmė.

7.7.3.   Kodų sąrašai

7.7.3.1.   Zonos sąlygos (AreaConditionValue)

Greičio ribos apribojimas atsižvelgiant į zoną.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.7.3.2.   Kelio mazgo forma (FormOfRoadNodeValue)

Kelio mazgų funkcijos.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.7.3.3.   Kelio forma (FormOfWayValue)

Fizinėmis kelio sąsajos savybėmis pagrįsta klasifikacija.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.7.3.4.   Kelio dalis (RoadPartValue)

Nuoroda, kuriai kelio daliai taikoma matavimo reikšmė.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.7.3.5.   Kelio paslaugų tipas (RoadServiceTypeValue)

Kelio paslaugų zonų tipai.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.7.3.6.   Kelio paviršiaus kategorija (RoadSurfaceCategoryValue)

Reikšmės, skirtos nurodyti, ar kelias yra išgrįstas, ar neišgrįstas.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.7.3.7.   Paslaugų infrastruktūra (ServiceFacilityValue)

Galimos paslaugų infrastruktūros priemonės, turimos kelio paslaugų zonoje.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.7.3.8.   Greičio ribos šaltinis (SpeedLimitSourceValue)

Galimi greičio ribų šaltiniai.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.7.3.9.   Transporto priemonių tipai (VehicleTypeValue)

Galimi transporto priemonių tipai.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.7.3.10.   Oro sąlygos (WeatherConditionValue)

Reikšmės įtakos greičio riboms turinčioms oro sąlygoms nurodyti.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.8.   Vandens transporto tinklas

7.8.1.   Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie erdvinius objektus, susijusius su paketu „Vandens transporto tinklas“, ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

Švyturys

Plūduras

ETMK klasė

Vandens infrastruktūros objekto būklė

Farvaterio zona

Kelto maršrutas

Kelto naudojimas

Vidaus vandens kelias

Jūros vandens kelias

Uosto zona

Uosto mazgas

Apribojimas vandens transporto priemonėms

Eismo atskyrimo sistema

Eismo atskyrimo sistemos zona

Eismo atskyrimo sistemos sankryža

Eismo atskyrimo sistemos eismo juosta

Eismo atskyrimo sistemos žiedinė sankryža

Eismo atskyrimo sistemos skirtuvas

Vandens sąsajų seka

Vandens mazgas

Vandens eismo srauto kryptis

Vandens kelias

Vandens kelio sąsaja

Vandens kelio mazgas

7.8.1.1.   Švyturys (Beacon)

Iškilus specialios konstrukcijos objektas, formuojantis gerai pastebimą žymą, naudojamas kaip stacionari navigacijos priemonė arba skirtas naudoti hidrografiniuose tyrimuose.

Šis tipas yra tipo TransportPoint potipis.

7.8.1.2.   Plūduras (Buoy)

Plūduriuojantis objektas, pritvirtintas prie dugno konkrečioje (jūrlapyje pažymėtoje) vietoje, skirtas navigacijai arba kitiems specialiesiems tikslams.

Šis tipas yra tipo TransportPoint potipis.

7.8.1.3.   ETMK klasė (CEMTClass)

Vidaus vandens kelio klasifikacija pagal Europos transporto ministrų konferenciją (ETMK).

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo CEMTClass požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

CEMTClass

Reikšmė, nurodanti vidaus vandens kelio klasifikaciją pagal Europos transporto ministrų konferenciją (CEMT).

CEMTClassValue

 

Erdvinių objektų tipo CEMTClass apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra vandens transporto tinklo dalis.

7.8.1.4.   Vandens infrastruktūros objekto būklė (ConditionOfWaterFacility)

Vandens transporto tinklo elemento būklė jo užbaigtumo ir naudojimo atžvilgiu.

Šis tipas yra tipo ConditionOfFacility potipis.

Erdvinių objektų tipo ConditionOfWaterFacility apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra vandens transporto tinklo dalis.

7.8.1.5.   Farvaterio zona (FairwayArea)

Pagrindinė vandens kelio dalis, kuria keliaujama.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.8.1.6.   Kelto maršrutas (FerryCrossing)

Specialusis vandens kelias, kuris skirtas paremti keleivių, transporto priemonių ar kitų krovinių vežimą per vandens telkinį ir paprastai naudojamas kaip jungtis, sujungianti du ar daugiau sausumoje esančio transporto tinklo taškus.

Šis tipas yra tipo Waterway potipis.

7.8.1.7.   Kelto naudojimas (FerryUse)

Vežimo, atliekamo kelto maršrutu, tipas.

Šis tipas yra tipo TransportProperty potipis.

Erdvinių objektų tipo FerryUse požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

ferryUse

Reikšmė, rodanti vežimo, kuris atliekamas kelto maršrutu, tipą.

FerryUseValue

 

Erdvinių objektų tipo FerryUse apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra vandens transporto tinklo dalis.

7.8.1.8.   Vidaus vandens kelias (InlandWaterway)

Vandens kelias, nustatytas vidaus žemyniniuose vandenyse.

Šis tipas yra tipo Waterway potipis.

7.8.1.9.   Jūros vandens kelias (MarineWaterway)

Vandens kelias, nustatytas jūros vandenyse.

Šis tipas yra tipo Waterway potipis.

Erdvinių objektų tipo MarineWaterway požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

deepWaterRoute

Požymis, rodantis, ar jūros vandens kelias yra giliavandenis maršrutas.

Boolean

Voidable

7.8.1.10.   Uosto zona (PortArea)

Zonos erdvinis objektas, naudojamas visų infrastruktūros objektų, kurie sudaro jūrų ar vidaus vandenų uosto sausumos zoną, fizinėms riboms žymėti.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

7.8.1.11.   Uosto mazgas (PortNode)

Taškinis erdvinis objektas, naudojamas jūrų ar vidaus vandenų uostui supaprastintu būdu žymėti, apytikriai nurodomas ant vandens telkinio kranto, kur yra uostas.

Šis tipas yra tipo WaterNode potipis.

7.8.1.12.   Apribojimas vandens transporto priemonėms (RestrictionForWaterVehicles)

Transporto priemonėms vandens transporto elemente taikomas apribojimas.

Šis tipas yra tipo RestrictionForVehicles potipis.

Erdvinių objektų tipo RestrictionForWaterVehicles apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra vandens transporto tinklo dalis.

7.8.1.13.   Eismo atskyrimo sistema (TrafficSeparationScheme)

Sistema, kuria siekiama sumažinti susidūrimo perpildytuose ir (arba) susisiekiančiuose rajonuose riziką atskiriant priešingų arba beveik priešingų krypčių eismą.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo TrafficSeparationScheme susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

component

Eismo atskyrimo sistemos sudedamoji dalis.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Jūros vandens kelių, susijusių su eismo atskyrimo sistema, sankaupa.

MarineWaterway

 

markerBeacon

Žymeklis, sudarantis eismo atskyrimo sistemos dalį.

Beacon

 

markerBuoy

Žymeklis, sudarantis eismo atskyrimo sistemos dalį.

Buoy

 

7.8.1.14.   Eismo atskyrimo sistemos zona (TrafficSeparationSchemeArea)

Zonos erdvinis objektas, sudarantis eismo atskyrimo sistemos dalį.

Šis tipas yra tipo TransportArea potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

7.8.1.15.   Eismo atskyrimo sistemos sankryža (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Apibrėžta teritorija, kurioje susikerta eismo juostos.

Šis tipas yra tipo TrafficSeparationSchemeArea potipis.

7.8.1.16.   Eismo atskyrimo sistemos eismo juosta (TrafficSeparationSchemeLane)

Apibrėžtomis ribomis apribota teritorija, kurioje nustatytas vienpusio eismo srautas.

Šis tipas yra tipo TrafficSeparationSchemeArea potipis.

7.8.1.17.   Eismo atskyrimo sistemos žiedinė sankryža (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Eismo atskyrimo sistema, kurioje eismas nukreipiamas kryptimi priešais laikrodžio rodyklę aplink nustatytą tašką arba zoną.

Šis tipas yra tipo TrafficSeparationSchemeArea potipis.

7.8.1.18.   Eismo atskyrimo sistemos skirtuvas (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Zona, skirianti eismo juostas, kuriomis laivai plaukia priešingomis arba beveik priešingomis kryptimis, arba skirianti eismo juostas, skirtas konkrečių klasių ta pačia kryptimi plaukiantiems laivams.

Šis tipas yra tipo TrafficSeparationSchemeArea potipis.

7.8.1.19.   Vandens sąsajų seka (WaterLinkSequence)

Linijinis erdvinis objektas, sudarytas iš tam tikra tvarka išdėstytų vandens kelių ir (arba) vandentakio sąsajų (jeigu būtina) sankaupos, žymintis nenutrūkstamą trajektoriją vandens tinkle be jokių atšakų.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSequence potipis.

7.8.1.20.   Vandens mazgas (WaterNode)

Taškinis erdvinis objektas, naudojamas sujungiamumui tarp dviejų atskirų vandens kelio sąsajų arba tarp vandens kelio sąsajos ir vandentakio sąsajos vandens transporto tinkle žymėti.

Šis tipas yra tipo TransportNode potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

7.8.1.21.   Vandens eismo srauto kryptis (WaterTrafficFlowDirection)

Nurodo vandens transporto eismo srauto kryptį vandens transporto sąsajos vektoriaus krypties atžvilgiu.

Šis tipas yra tipo TrafficFlowDirection potipis.

Erdvinių objektų tipo WaterTrafficFlowDirection apribojimai

Ši savybė gali būti siejama tik su erdviniu objektu, kuris yra vandens transporto tinklo dalis.

7.8.1.22.   Vandens kelias (Waterway)

Vandens sąsajų sekų ir (arba) atskirų vandens kelių ir (arba) vandentakio sąsajų (jeigu būtina), kurioms būdingas vienas arba daugiau teminių identifikatorių ir (arba) savybių ir kurios formuoja laivų maršrutą vandens telkinyje (vandenynuose, jūrose, upėse, ežeruose, sąsiauriuose ar kanaluose) sankaupa.

Šis tipas yra tipo TransportLinkSet potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

7.8.1.23.   Vandens kelio sąsaja (WaterwayLink)

Linijinis erdvinis objektas, apibūdinantis vandens transporto tinklo geometriją ar dviejų iš eilės einančių vandens kelio arba vandentakio mazgų sujungiamumą. Jis žymi laivybai naudojamą linijinę atkarpą vandens telkinyje.

Šis tipas yra tipo TransportLink potipis.

7.8.1.24.   Vandens kelio mazgas (WaterwayNode)

Taškinis erdvinis objektas, naudojamas dviejų atskirų vandens kelio sąsajų arba vandens kelio sąsajos ir vandentakio sąsajos sujungiamumui vandens transporto tinkle žymėti.

Šis tipas yra tipo WaterNode potipis.

Erdvinių objektų tipo WaterwayNode požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

formOfWaterwayNode

Funkcijos, kurią vandens kelio mazgas atlieka vandens transporto tinkle, apibūdinimas.

FormOfWaterwayNodeValue

Voidable

7.8.2.   Reikšmių aibės

7.8.2.1.   ETMK klasė (CEMTClassValue)

Vidaus vandens kelių klasifikacija pagal CEMT (Europos transporto ministrų konferencijos) rezoliuciją Nr. 92/2.

Leistinos reikšmių aibės CEMTClassValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

I

Vidaus vandens kelias, priklausantis ETMK I klasei, apibrėžtai Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijos Nr. 92/2 1 lentelėje.

II

Vidaus vandens kelias, priklausantis ETMK II klasei, apibrėžtai Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijos Nr. 92/2 1 lentelėje.

III

Vidaus vandens kelias, priklausantis ETMK III klasei, apibrėžtai Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijos Nr. 92/2 1 lentelėje.

IV

Vidaus vandens kelias, priklausantis ETMK IV klasei, apibrėžtai Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijos Nr. 92/2 1 lentelėje.

Va

Vidaus vandens kelias, priklausantis ETMK Va klasei, apibrėžtai Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijos Nr. 92/2 1 lentelėje.

Vb

Vidaus vandens kelias, priklausantis ETMK Vb klasei, apibrėžtai Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijos Nr. 92/2 1 lentelėje.

VIa

Vidaus vandens kelias, priklausantis ETMK VIa klasei, apibrėžtai Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijos Nr. 92/2 1 lentelėje.

VIb

Vidaus vandens kelias, priklausantis ETMK VIb klasei, apibrėžtai Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijos Nr. 92/2 1 lentelėje.

VIc

Vidaus vandens kelias, priklausantis ETMK VIc klasei, apibrėžtai Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijos Nr. 92/2 1 lentelėje.

VII

Vidaus vandens kelias, priklausantis ETMK VII klasei, apibrėžtai Europos transporto ministrų konferencijos rezoliucijos Nr. 92/2 1 lentelėje.

7.8.3.   Kodų sąrašai

7.8.3.1.   Kelto naudojimas (FerryUseValue)

Vežimo, kurį atlieka keltas, tipai.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.8.3.2.   Vandens kelio mazgo forma (FormOfWaterwayNodeValue)

Funkcija, kurią vandens kelio mazgas atlieka vandens transporto tinkle.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

7.9.   Specialieji su tema susiję reikalavimai

7.9.1.   Erdvinių duomenų rinkinių nuoseklumas

1.

Transporto tinklų vidurio linijų žymos ir mazgai visada turi būti to paties objekto zonos atvaizdavimo ribose.

2.

Atitinkamos institucijos turi užtikrinti ir išsaugoti transporto tinklų (ir duomenų rinkinių) tarpusavio sujungiamumą per valstybės sienas ir, jeigu taikoma, per valstybių narių regionų sienas, pasitelkdamos pagal NetworkConnection tipą užtikrinamus tarpvalstybinio sujungiamumo mechanizmus.

7.9.2.   Objektų sąsajų modeliavimas

1.

Jeigu transporto tinklų duomenyse taikomas linijinis pririšimas, pririštų objektų padėtis sąsajose ir sąsajų sekose turi būti išreikšta atstumais, išmatuotais ant pateiktos pagrindinio (-ių) sąsajos objekto (-ų) geometrijos.

2.

Įvairiarūšio transporto jungtis visada turi surišti du skirtingiems tinklams priklausančius elementus.

7.9.3.   Geometrinis atvaizdavimas

1.

Transporto sąsajų galai turi būti sujungti, jei jų atvaizduojami realiojo pasaulio reiškiniai susikerta. Susikryžiuojančių tinklo elementų jungtys neformuojamos, jeigu nėra įmanoma pereiti iš vieno elemento į kitą.

2.

Transporto tinklų duomenų rinkinyje, į kurį įtraukti mazgai, šie mazgai turi būti pažymėti tik tose vietose, kuriose susijungia arba baigiasi transporto sąsajos.

7.9.4.   Objektų sąsajų modeliavimas

Vandens transporto tinkluose turi būti pakartotinai taikoma hidrografijos temoje nustatyta vandens tinklo vidurio linijų geometrija, jei tokia yra ir tai įmanoma praktiškai. Tad turi būti taikomas objektų pririšimas vandens transporto keliui su hidrografijos temoje esančia vandens tinklo geometrija susieti.

7.9.5.   Vidurio linijos

Kelių ir geležinkelių objektų vidurio linijos turi būti fizinio realiojo pasaulio objekto, kurį jie atvaizduoja, ribose, jeigu nurodyta, kad sąsaja nėra „fictitious“.

7.9.6.   Tinklo sujungiamumo užtikrinimas

1.

Jeigu transporto tinkle yra jungtis, visi sujungtų sąsajų galai ir galimas mazgas, kuris gali būti šios jungties dalis, turi būti išdėstyti mažesniu nei sujungiamumo paklaida atstumu vienas nuo kito.

2.

Sąsajų galus ir mazgus, kurie nėra sujungti, visada turi skirti didesnis už sujungiamumo paklaidą atstumas.

3.

Duomenų rinkiniuose, kuriuose yra ir transporto sąsajų, ir mazgų, santykinė mazgų ir sąsajų galų padėtis nurodytos sujungiamumo paklaidos atžvilgiu turi atitikti duomenų rinkinyje tarp jų esančius ryšius.

7.10.   Duomenų sluoksniai

Erdvinių duomenų temos „Transporto tinklai“ duomenų sluoksniai

Sluoksnio tipas

Sluoksnio pavadinimas

Erdvinių objektų tipas (-ai)

TN.CommonTransportElements.TransportNode

Bendrasis transporto mazgas

TransportNode

TN.CommonTransportElements.TransportLink

Bendroji transporto sąsaja

TransportLink

TN.CommonTransportElements.TransportArea

Bendroji transporto zona

TransportArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadLink

Kelio sąsaja

RoadLink

TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea

Transporto priemonių eismo zona

VehicleTrafficArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea

Kelio paslaugų zona

RoadServiceArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadArea

Kelio zona

RoadArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayLink

Geležinkelio sąsaja

RailwayLink

TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea

Geležinkelio stoties zona

RailwayStationArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea

Rūšiavimo (manevravimo) stoties zona

RailwayYardArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayArea

Geležinkelio zona

RailwayArea

TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink

Vandens kelio sąsaja

WaterwayLink

TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea

Farvaterio zona

FairwayArea

TN.WaterTransportNetwork.PortArea

Uosto zona

PortArea

TN.AirTransportNetwork.AirLink

Oro sąsaja

AirLink

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

Aerodromo zona

AerodromeArea

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

Kilimo ir tūpimo tako zona

RunwayArea

TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea

Oro erdvės zona

AirspaceArea

TN.AirTransportNetwork.ApronArea

Perono zona

ApronArea

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

Riedėjimo tako zona

TaxiwayArea

TN.CableTransportNetwork.CablewayLink

Lynų kelio sąsaja

CablewayLink

8.   HIDROGRAFIJA

8.1.   Apibrėžtys

Be 2 straipsnyje nustatytų apibrėžčių, taikomos šios apibrėžtys:

—   vandeningasis sluoksnis– žemiau žemės paviršiaus esantis uolienos ar kitokių geologinių klodų sluoksnis ar sluoksniai, pakankamai akyti ir pralaidūs, kad pro juos galėtų pratekėti ar būtų galima imti nemažai požeminio vandens,

—   požeminis vanduo– visoks vanduo, kuris yra žemiau žemės paviršiaus drėgnoje zonoje ir tiesiogiai liečiasi su žemės paviršiumi ar podirviu,

—   pabaseinis– sausumos plotas, iš kurio visi paviršiniai vandenys per upelius, upes ir galbūt ežerus nuteka į vieną tam tikrą vietą savo kelyje.

8.2.   Erdvinių duomenų temos „Hidrografija“ struktūra

Erdvinių duomenų temai „Hidrografija“ nurodyti tipai susisteminti šiuose paketuose:

Hidrografija – bazė

Hidrografija – tinklas

Hidrografija – fiziniai vandenys

Hidrografija – atskaitomybė

8.3.   Hidrografija – bazė

8.3.1.   Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie erdvinius objektus, susijusius su paketu „Hidrografija – pagrindas“, ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

Hidrografinis objektas

8.3.1.1.   Hidrografinis objektas (HydroObject)

Hidrografinių (įskaitant dirbtinius) objektų tapatybės bazė realiajame pasaulyje.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo HydroObject požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

geographicalName

Geografinis pavadinimas, naudojamas hidrografiniam objektui realiajame pasaulyje identifikuoti. Jis duoda „raktą“ netiesioginiam įvairių objekto atvaizdavimų susiejimui.

GeographicalName

Voidable

hydroId

Identifikatorius, naudojamas hidrografiniam objektui realiajame pasaulyje identifikuoti. Jis duoda „raktą“ netiesioginiam įvairių objekto atvaizdavimų susiejimui.

HydroIdentifier

 


Erdvinių objektų tipo HydroObject susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

relatedHydroObject

Susijęs hidrografinis objektas, žymintis tą patį realiojo pasaulio vienetą.

HydroObject

Voidable

8.3.2.   Duomenų tipai

8.3.2.1.   Hidrografinis identifikatorius (HydroIdentifier)

Hidrografinis teminis identifikatorius.

Duomenų tipo HydroIdentifier požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

classificationScheme

Taikomos identifikavimo sistemos apibūdinimas (nacionalinė, Europos ir kt.).

CharacterString

 

localId

Kurios nors institucijos skirtas vietos identifikatorius.

CharacterString

 

namespace

Vietos identifikatoriaus taikymo srities rodiklis.

CharacterString

 

8.4.   Hidrografija – tinklas

8.4.1.   Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie erdvinius objektus, susijusius su paketu „Hidrografija – tinklas“, ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

Hidrografinis mazgas

Vandentakio sąsaja

Vandentakio sąsajų seka

Persidengiantys vandentakiai

8.4.1.1.   Hidrografinis mazgas (HydroNode)

Mazgas hidrografiniame tinkle.

Šis tipas yra tipo Node potipis.

Šis tipas yra tipo HydroObject potipis.

Erdvinių objektų tipo HydroNode požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

hydroNodeCategory

Hidrografinio mazgo pobūdis.

HydroNodeCategoryValue

Voidable

8.4.1.2.   Vandentakio sąsaja (WatercourseLink)

Vandentakio segmentas hidrografiniame tinkle.

Šis tipas yra tipo Link potipis.

Šis tipas yra tipo HydroObject potipis.

Erdvinių objektų tipo WatercourseLink požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

flowDirection

Vandens srauto kryptis segmente segmento geometrijos skaitmeninimo atžvilgiu.

LinkDirectionValue

Voidable

length

Tinklo segmento ilgis.

Length

Voidable

8.4.1.3.   Vandentakio sąsajų seka (WatercourseLinkSequence)

Vandentakio sąsajų seka, hidrografiniame tinkle formuojanti trajektoriją be atšakų.

Šis tipas yra tipo LinkSequence potipis.

Šis tipas yra tipo HydroObject potipis.

8.4.1.4.   Persidengiantys vandentakiai (WatercourseSeparatedCrossing)

Hidrografinio tinklo elementas, naudojamas nesąveikaujančiai skirtinguose lygiuose esančių vandentakio sąsajų sankirtai pažymėti.

Šis tipas yra tipo GradeSeparatedCrossing potipis.

Šis tipas yra tipo HydroObject potipis.

8.4.2.   Kodų sąrašai

8.4.2.1.   Hidrografinio mazgo kategorija (HydroNodeCategoryValue)

Apibrėžia įvairių rūšių hidrografinio tinklo mazgų kategorijas.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

8.5.   Hidrografija – fiziniai vandenys

8.5.1.   Erdvinių objektų tipas

Keitimuisi informacija apie erdvinius objektus, susijusius su paketu „Hidrografija – fiziniai vandenys“, ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

Perėja

Damba arba užtvanka

Hidrografinis baseinas

Pylimas

Krioklys

Upės taškas

Brasta

Ypač svarbus hidrografinis taškas

Hidroelektrinė

Užtvindoma žemė

Sausumos ir vandens riba

Laivų šliuzas

Dirbtinis objektas

Vandenyno regionas

Vamzdis

Siurblinė

Upės slenkstis

Upės baseinas

Krantas

Kranto linijos konstrukcija

Šliuzas

Stovintis vanduo

Paviršinis vanduo

Vandentakis

Pelkė

8.5.1.1.   Perėja (Crossing)

Dirbtinis objektas, leidžiantis vandeniui tekėti virš kliūties ar po ja.

Šis tipas yra tipo ManMadeObject potipis.

Erdvinių objektų tipo Crossing požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

type

Fizinės perėjos tipas.

CrossingTypeValue

Voidable

8.5.1.2.   Damba arba užtvanka (DamOrWeir)

Nuolatinė užtvara skersai vandentakio, naudojama vandeniui užtvenkti ar jo srautui kontroliuoti.

Šis tipas yra tipo ManMadeObject potipis.

8.5.1.3.   Hidrografinis baseinas (DrainageBasin)

Plotas, turintis bendrą tekėjimo kanalą savo paviršiniams vandenims nutekėti.

Šis tipas yra tipo HydroObject potipis.

Erdvinių objektų tipo DrainageBasin požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

area

Hidrografinio baseino teritorijos dydis.

Area

Voidable

basinOrder

Skaičius (arba kodas), reiškiantis išsišakojimo (padalijimo) laipsnį hidrografinio baseino sistemoje.

HydroOrderCode

Voidable

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Hidrografinio baseino geometrija kaip paviršiaus.

GM_Surface

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

origin

Hidrografinio baseino kilmė.

OriginValue

Voidable

Erdvinių objektų tipo DrainageBasin susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

outlet

Hidrografinio baseino paviršinio vandens tekėjimo kanalas (-ai).

SurfaceWater

Voidable

containsBasin

Mažesnis pabaseinis, esantis didesnio baseino ribose.

DrainageBasin

Voidable

Erdvinių objektų tipo DrainageBasin apribojimai

Upės baseinas negali būti jokio kito baseino dalis.

8.5.1.4.   Pylimas (Embankment)

Dirbtina pakelta ilga žemės ar kitokios medžiagos sampyla.

Šis tipas yra tipo ManMadeObject potipis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Gamtinių pavojų zonos“.

8.5.1.5.   Krioklys (Falls)

Statmenai besileidžianti vandentakio dalis, kurioje vanduo krinta iš aukščio.

Šis tipas yra tipo FluvialPoint potipis.

Erdvinių objektų tipo Falls požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

height

Atstumas, išmatuotas nuo žemiausio pagrindo taško žemės ar vandens lygyje (nuolaidumos pusėje / pasroviui) iki aukščiausio erdvinio objekto taško.

Length

Voidable

8.5.1.6.   Svarbus upės taškas (FluvialPoint)

Ypač svarbus hidrografinis taškas, darantis poveikį vandentakio srautui.

Šis tipas yra tipo HydroPointOfInterest potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

8.5.1.7.   Brasta (Ford)

Sekli vandentakio dalis, naudojama kaip kelio perėja.

Šis tipas yra tipo ManMadeObject potipis.

8.5.1.8.   Ypač svarbus hidrografinis taškas (HydroPointOfInterest)

Gamtinė vieta, kurioje vanduo pasirodo, išnyksta arba pasikeičia jo srautas.

Šis tipas yra tipo HydroObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo HydroPointOfInterest požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Ypač svarbaus hidrografinio taško geometrija kaip taško, kreivės arba paviršiaus.

GM_Primitive

Voidable

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

levelOfDetail

Skiriamoji geba, išreikšta kaip orientacinio mastelio arba atstumo vietovėje reikšmės atvirkštinis dydis.

MD_Resolution

 

8.5.1.9.   Hidroelektrinė (HydroPowerPlant)

Energijos gamybos panaudojant judantį vandenį įrenginys.

Šis tipas yra tipo ManMadeObject potipis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Energijos ištekliai“.

8.5.1.10.   Užtvindoma žemė (InundatedLand)

Potvynio vandens, išskyrus jūros potvynio vandenis, periodiškai užliejamas plotas.

Šis tipas yra tipo HydroObject potipis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Gamtinių pavojų zonos“.

Erdvinių objektų tipo InundatedLand požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Užtvindomos žemės geometrija kaip paviršiaus.

GM_Surface

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

inundationReturnPeriod

Vidutinis laikotarpis (metais) tarp užtvindymo atvejų.

Number

Voidable

inundationType

Žemės, kuri užtvindoma, tipas pagal jos užtvindymo priežastį.

InundationValue

Voidable

8.5.1.11.   Sausumos ir vandens riba (LandWaterBoundary)

Sausumos masės sąlyčio su vandens telkiniu linija.

Erdvinių objektų tipo LandWaterBoundary požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Sausumos ir vandens ribos geometrija kaip kreivės.

GM_Curve

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

origin

Sausumos ir vandens ribos kilmė.

OriginValue

Voidable

waterLevelCategory

Vandens lygis, apibrėžiantis sausumos ir vandens ribą.

WaterLevelValue

Voidable

8.5.1.12.   Laivų šliuzas (Lock)

Aptvara su pora ar keliais uždoriais, naudojama laivams pakelti ar nuleisti, kai jie pereina iš vieno vandens lygio į kitą.

Šis tipas yra tipo ManMadeObject potipis.

8.5.1.13.   Dirbtinis objektas (ManMadeObject)

Dirbtinis objektas, esantis vandens telkinio viduje ir atliekantis vieno iš šių tipų funkciją: užlaiko vandenį; reguliuoja vandens kiekį; keičia vandens srauto kryptį; leidžia vandentakiams kirsti vienas kitą.

Šis tipas yra tipo HydroObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo ManMadeObject požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

condition

Visų struktūrų ir (arba) įrenginių, kurie sudaro infrastruktūros objektą ir (arba) yra konkrečioje vietoje, planavimo, statybos, remonto ir (arba) priežiūros būklė.

ConditionOfFacilityValue

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Dirbtinio objekto geometrija kaip taško, kreivės ar paviršiaus.

GM_Primitive

Voidable

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

levelOfDetail

Skiriamoji geba, išreikšta kaip orientacinio mastelio arba atstumo vietovėje reikšmės atvirkštinis dydis.

MD_Resolution

 

8.5.1.14.   Vandenyno regionas (OceanRegion)

Vienas iš trijų didelių pasaulinio vandenyno regionų, kurių kiekvienas turi susijusių sub- ir ribinių teritorijų ir kuriuose taikomas nepriklausomas nuotėkio režimas.

Šis tipas yra tipo HydroObject potipis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Jūrų regionai“.

Erdvinių objektų tipo OceanRegion požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Vandenyno regiono geometrija kaip paviršiaus.

GM_Surface

Voidable

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 


Erdvinių objektų tipo OceanRegion susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

foreshore

Kranto ar paplūdimio dalis, esanti tarp žemiausio atoslūgio taško žymės ir viršutinės įprasto bangų aktyvumo ribos.

Shore

Voidable

8.5.1.15.   Vamzdis (Pipe)

Vamzdis kietosioms medžiagoms, skysčiams arba dujoms transportuoti.

Šis tipas yra tipo ManMadeObject potipis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Komunalinės įmonės ir valstybės tarnybos“.

8.5.1.16.   Siurblinė (PumpingStation)

Įrenginys kietosioms medžiagoms, skysčiams ar dujoms perkelti pasitelkiant slėgį ar siurbimą.

Šis tipas yra tipo ManMadeObject potipis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Komunalinės įmonės ir valstybės tarnybos“.

8.5.1.17.   Upės slenkstis (Rapids)

Srauto dalys, kuriose srovės greitis padidėjęs, o srautas greitai leidžiasi žemyn, tačiau vagos nuotakumas nenutrūksta tiek, kad susiformuotų vandenkritis.

Šis tipas yra tipo FluvialPoint potipis.

8.5.1.18.   Upės baseinas (RiverBasin)

Sausumos plotas, iš kurio visi paviršiniai vandenys per upelius, upes ir galbūt ežerus nuteka į jūrą per vienos upės žiotis, estuariją ar deltą.

Šis tipas yra tipo DrainageBasin potipis.

8.5.1.19.   Krantas (Shore)

Siauras sausumos ruožas, tiesiogiai liečiantis bet kokį vandens telkinį, įskaitant teritoriją tarp potvynio ir atoslūgio ribų.

Šis tipas yra tipo HydroObject potipis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB II priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Žemės danga“.

Erdvinių objektų tipo Shore požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

composition

Pagrindinis (-iai) medžiagų, sudarančių erdvinį objektą (išskyrus paviršių), tipas (-ai).

ShoreTypeValue

Voidable

delineationKnown

Nuoroda, kad erdvinio objekto apibrėžimas (pavyzdžiui, ribos ir informacija) yra žinomas.

Boolean

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Kranto geometrija kaip paviršiaus.

GM_Surface

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

8.5.1.20.   Kranto linijos konstrukcija (ShorelineConstruction)

Dirbtinė struktūra, prijungta prie sausumos, kuri ribojasi su vandens telkiniu, ir stacionariai įtvirtinta konkrečioje padėtyje.

Šis tipas yra tipo ManMadeObject potipis.

8.5.1.21.   Šliuzas (Sluice)

Atviras nuožulnus kanalas su uždoriu vandens srautui reguliuoti.

Šis tipas yra tipo ManMadeObject potipis.

8.5.1.22.   Stovintis vanduo (StandingWater)

Vandens telkinys, kurį visą supa sausuma.

Šis tipas yra tipo SurfaceWater potipis.

Erdvinių objektų tipo StandingWater požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

elevation

Aukštis virš vidutinio jūros lygio.

Length

Voidable

meanDepth

Vidutinis vandens telkinio gylis.

Length

Voidable

surfaceArea

Vandens telkinio paviršiaus plotas.

Area

Voidable

Erdvinių objektų tipo StandingWater apribojimai

Stovinčio vandens geometrija gali būti paviršius arba taškas.

8.5.1.23.   Paviršinis vanduo (SurfaceWater)

Bet koks žinomas vidaus vandens telkinys.

Šis tipas yra tipo HydroObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Erdvinių objektų tipo SurfaceWater požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Paviršinio vandens geometrija: kreivė arba paviršius, jeigu tai vandentakis; taškas arba paviršius, jeigu tai stovintis vanduo.

GM_Primitive

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

levelOfDetail

Skiriamoji geba, išreikšta kaip orientacinio mastelio arba atstumo vietovėje reikšmės atvirkštinis dydis.

MD_Resolution

 

localType

Nurodomas paviršinio vandens tipo „vietos“ pavadinimas.

LocalisedCharacterString

Voidable

origin

Paviršinio vandens kilmė.

OriginValue

Voidable

persistence

Vandens išsilaikymo laipsnis.

HydrologicalPersistenceValue

Voidable

tidal

Nurodoma, ar paviršiniam vandeniui daro poveikį potvynio vandenys.

Boolean

Voidable


Erdvinių objektų tipo SurfaceWater susiejimo elementai

Susiejimo elementas

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

bank

Krantas (-ai), susiję su paviršiniu vandeniu.

Shore

Voidable

drainsBasin

Baseinas (-ai), kurį (-iuos) nusausina paviršinis vanduo.

DrainageBasin

Voidable

neighbour

Sąsaja su kitu to paties realiojo pasaulio paviršinio vandens atitikmeniu kitame duomenų rinkinyje.

SurfaceWater

Voidable

8.5.1.24.   Vandentakis (Watercourse)

Gamtinis arba dirbtinis pratekamasis vandentakis arba srautas.

Šis tipas yra tipo SurfaceWater potipis.

Erdvinių objektų tipo Watercourse požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

condition

Vandentakio planavimo, statybos, remonto ir (arba) priežiūros būklė.

ConditionOfFacilityValue

Voidable

delineationKnown

Nuoroda, kad erdvinio objekto apibrėžimas (pavyzdžiui, ribos ir informacija) yra žinomas.

Boolean

Voidable

length

Vandentakio ilgis.

Length

Voidable

level

Vertikali vandentakio padėtis žemės atžvilgiu.

VerticalPositionValue

Voidable

streamOrder

Skaičius (arba kodas), reiškiantis išsišakojimo laipsnį srauto sistemoje.

HydroOrderCode

Voidable

width

Vandentakio plotis (kaip intervalas) palei jo ilgį.

WidthRange

Voidable

Erdvinių objektų tipo Watercourse apribojimai

Vandentakio geometrija gali būti kreivė arba paviršius.

Būklės požymis gali būti nurodomas tik tuo atveju, jeigu tai dirbtinis vandentakis.

8.5.1.25.   Pelkė (Wetland)

Prastai nusausinama arba periodiškai užtvindoma teritorija, kurioje dirvožemis prisotintas vandens ir palaikoma augmenija.

Šis tipas yra tipo HydroObject potipis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB II priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Žemės danga“.

Erdvinių objektų tipo Wetland požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

geometry

Pelkės geometrija kaip paviršiaus.

GM_Surface

 

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

localType

Nurodomas pelkės tipo „vietos“ pavadinimas.

LocalisedCharacterString

Voidable

tidal

Nurodoma, ar potvynio vandenys daro poveikį pelkei.

Boolean

Voidable

8.5.2.   Duomenų tipai

8.5.2.1.   Hidrografinės tvarkos kodas (HydroOrderCode)

Hidrologiškai prasmingas „tvarkos kodas“ vandentakių ir hidrografinių baseinų hierarchijų tvarkai nustatyti.

Duomenų tipo HydroOrderCode požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

order

Skaičius (arba kodas), reiškiantis išsišakojimo arba padalijimo laipsnį srauto arba hidrografinio baseino sistemoje.

CharacterString

 

orderScheme

Išsidėstymo tvarkos sąvokos apibūdinimas.

CharacterString

 

scope

Tvarkos kodo apimties arba kilmės rodiklis (įskaitant nuorodą, ar jis yra nacionalinis, viršvalstybinis ar europinis).

CharacterString

 

8.5.2.2.   Pločio intervalas (WidthRange)

Vandentakio horizontalaus pločio palei jo ilgį intervalas.

Duomenų tipo WidthRange požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

lower

Apatinė pločio riba.

Length

 

upper

Viršutinė pločio riba.

Length

 

8.5.3.   Reikšmių aibės

8.5.3.1.   Kilmė (OriginValue)

Reikšmių aibės tipas, kuriame nurodomas įvairių hidrografinių objektų hidrografinės „kilmės“ kategorijų rinkinys (gamtiniai, dirbtiniai).

Leistinos reikšmių aibės OriginValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

natural

Nuoroda, kad erdvinis objektas yra gamtinis.

manMade

Nuoroda, kad erdvinis objektas yra dirbtinis.

8.5.4.   Kodų sąrašai

8.5.4.1.   Perėjos tipas (CrossingTypeValue)

Dirbtinės fizinės vandentakio perėjos tipai.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

8.5.4.2.   Hidrologinis išsilaikymas (HydrologicalPersistenceValue)

Vandens telkinio hidrologinio išsilaikymo kategorijos.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

8.5.4.3.   Užtvindymas (InundationValue)

Užtvindomos žemės tipas.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Gamtinių pavojų zonos“.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

8.5.4.4.   Kranto tipas (ShoreTypeValue)

Kranto teritorijos sandaros kategorijos.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB II priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Žemės danga“.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

8.5.4.5.   Vandens lygis (WaterLevelValue)

Nulinė atskaita (vandens lygis), nuo kurios matuojamas vandens gylis ir aukštis.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

8.6.   Hidrografija – atskaitomybė

8.6.1.   Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie erdvinius objektus, susijusius su paketu „Hidrografija – atskaitomybė“, ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

BVPD pakrančių vanduo

BVPD požeminio vandens telkinys

BVPD ežeras

BVPD upė

BVPD upė arba ežeras

BVPD paviršinio vandens telkinys

BVPD tarpiniai vandenys

BVPD vandens telkinys

8.6.1.1.   BVPD pakrančių vanduo (WFDCoastalWater)

Paviršinis vanduo į sausumos pusę nuo linijos, kurios visi taškai yra nutolę jūros pusėje vieną jūrmylę nuo artimiausio taško ant pagrindinės linijos, nuo kurios matuojamas teritorinių vandenų plotis, besitęsiantis kartais iki pat išorinės tarpinių vandenų ribos.

Šis tipas yra tipo WFDSurfaceWaterBody potipis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Tvarkomos teritorijos, ribojamos ir reglamentuojamos zonos bei vienetai, už kuriuos atsiskaitoma“.

Erdvinių objektų tipo WFDCoastalWater apribojimai

Pakrančių vandens geometrija turi būti paviršius.

8.6.1.2.   BVPD požeminio vandens telkinys (WFDGroundWaterBody)

Kiekybės rodikliais apibrėžtas požeminio vandens kiekis, esantis vandeningajame sluoksnyje ar keliuose sluoksniuose.

Šis tipas yra tipo WFDWaterBody potipis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Tvarkomos teritorijos, ribojamos ir reglamentuojamos zonos bei vienetai, už kuriuos atsiskaitoma“.

Erdvinių objektų tipo WFDGroundWaterBody požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

geometry

BVPD požeminio vandens telkinio geometrija.

GM_Primitive

Voidable

8.6.1.3.   BVPD ežeras (WFDLake)

Stovinčio vidaus paviršinio vandens telkinys.

Šis tipas yra tipo WFDRiverOrLake potipis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Tvarkomos teritorijos, ribojamos ir reglamentuojamos zonos bei vienetai, už kuriuos atsiskaitoma“.

Erdvinių objektų tipo WFDLake apribojimai

Ežero geometrija turi būti paviršius.

8.6.1.4.   BVPD upė (WFDRiver)

Vidaus vandens telkinys, kurio didžioji dalis teka žemės paviršiumi, bet kurio tam tikra dalis gali tekėti ir po žeme.

Šis tipas yra tipo WFDRiverOrLake potipis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Tvarkomos teritorijos, ribojamos ir reglamentuojamos zonos bei vienetai, už kuriuos atsiskaitoma“.

Erdvinių objektų tipo WFDRiver apribojimai

Upės geometrija turi būti kreivė.

Kanalų atveju pagrindinių ir didelių požymių galima nenurodyti.

8.6.1.5.   BVPD upė arba ežeras (WFDRiverOrLake)

Abstrakčioji klasė, apimanti bendruosius BVPD upės arba ežero požymius.

Šis tipas yra tipo WFDSurfaceWaterBody potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Tvarkomos teritorijos, ribojamos ir reglamentuojamos zonos bei vienetai, už kuriuos atsiskaitoma“.

Erdvinių objektų tipo WFDRiverOrLake požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

large

Upės, kurių baseinas didesnis kaip 50 000 km2; arba upės ir pagrindiniai intakai, kurių baseinas sudaro nuo 50 000 km2 iki 50 000 km2. Ežerai, kurių paviršiaus plotas didesnis kaip 500 km2.

Boolean

Voidable

main

Upės, kurių baseinas didesnis kaip 500 km2. Ežerai, kurių paviršiaus plotas didesnis kaip 10 km2.

Boolean

Voidable

8.6.1.6.   BVPD paviršinio vandens telkinys (WFDSurfaceWaterBody)

Kiekybės rodikliais apibrėžtas ir reikšmingas paviršinio vandens vienetas.

Šis tipas yra tipo WFDWaterBody potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Tvarkomos teritorijos, ribojamos ir reglamentuojamos zonos bei vienetai, už kuriuos atsiskaitoma“.

Erdvinių objektų tipo WFDSurfaceWaterBody požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

artificial

Dirbtinis vandens telkinys – žmogaus sukurtas vandens telkinys.

Boolean

 

geometry

BVPD paviršinio vandens telkinio geometrija: BVPD pakrančių vandens – paviršius; BVPD tarpinių vandenų – paviršius; BVPD upės – kreivė; BVPD ežero – paviršius.

GM_Primitive

 

heavilyModified

Labai pakeistas vandens telkinys – paviršinio vandens telkinys, kurio pobūdis, apibūdintas valstybės narės pagal BVPD II priedo nuostatas, yra labai pakitęs dėl žmogaus veiklos atsiradusių fizinių pakeitimų.

Boolean

 

representativePoint

Tipiškas BVPD vandens telkinio taškas.

GM_Point

Voidable

Erdvinių objektų tipo WFDSurfaceWaterBody apribojimai

Požymį heavilyModified leidžiama nurodyti tik tuo atveju, jei telkinys nėra dirbtinis.

8.6.1.7.   BVPD tarpiniai vandenys (WFDTransitionalWater)

Paviršinio vandens telkiniai aplink upių žiotis, kurie yra iš dalies sūrūs, nes yra arti pakrančių vandenų, bet kuriems didelę įtaką turi įtekantis gėlas vanduo.

Šis tipas yra tipo WFDSurfaceWaterBody potipis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Tvarkomos teritorijos, ribojamos ir reglamentuojamos zonos bei vienetai, už kuriuos atsiskaitoma“.

Erdvinių objektų tipo WFDTransitionalWater apribojimai

Tarpinių vandenų geometrija turi būti paviršius.

8.6.1.8.   BVPD vandens telkinys (WFDWaterBody)

Abstrakčioji klasė, reiškianti BVPD paviršinio vandens telkinį arba požeminio vandens telkinį.

Šis tipas yra tipo HydroObject potipis.

Šis tipas yra abstraktusis.

Šis tipas yra potencialus tipas, į kurį turi būti atsižvelgta Direktyvos 2007/2/EB III priede nurodytoje erdvinių duomenų temoje „Tvarkomos teritorijos, ribojamos ir reglamentuojamos zonos bei vienetai, už kuriuos atsiskaitoma“.

Erdvinių objektų tipo WFDWaterBody požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

beginLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos įtraukimo į erdvinių duomenų rinkinį arba pakeitimo data ir laikas.

DateTime

Voidable

endLifespanVersion

Šios erdvinio objekto versijos anuliavimo arba pašalinimo iš erdvinių duomenų rinkinio data ir laikas.

DateTime

Voidable

inspireId

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

8.7.   Specialieji su tema susiję reikalavimai

8.7.1.   Erdvinių duomenų rinkinių nuoseklumas

1.

Hidrografinės sąsajos, vidurio linijos ir mazgai visada turi būti to paties objekto zonos atvaizdavimo ribose.

2.

Atitinkamos institucijos turi užtikrinti ir išsaugoti hidrografinių tinklų (ir duomenų rinkinių) tarpusavio sujungiamumą per valstybės sienas ir, jeigu taikoma, per valstybių narių regionų sienas, pasitelkdamos pagal NetworkConnection tipą užtikrinamus tarpvalstybinio sujungiamumo mechanizmus.

3.

Visi objektų požymiai šioje sistemoje turi būti tokie pat kaip lygiavertė to objekto savybė, taikoma vykdant atskaitomybės įsipareigojimus pagal Direktyvą 2000/60/EB.

8.7.2.   Identifikatorių tvarkymas

1.

Jeigu kaip unikalus objekto hidrologinis identifikatorius šioje specifikacijoje naudojamas geografinis pavadinimas, jis, jei įmanoma, turi būti paimtas iš Europos vietovardžių sąrašo arba kito patikimo Europos šaltinio.

2.

Erdvinio objekto išorinio objekto identifikatoriaus localId požymis turi būti toks pat kaip ir identifikatorius, taikomas vykdant atskaitomybės įsipareigojimus pagal Direktyvą 2000/60/EB.

8.7.3.   Objektų sąsajų modeliavimas

1.

Jeigu duomenimis apie tą patį duomenų rinkinyje esantį realiojo pasaulio objektą keičiamasi naudojant erdvinius objektus iš daugiau nei vienos hidrografijos taikomosios sistemos, tiems erdviniams objektams suteikiamas tas pats unikalus geografinis pavadinimas arba tas pats hidrografinis teminis identifikatorius.

2.

Jeigu hidrografinio tinklo duomenyse taikomas linijinis pririšimas, pririštų objektų padėtis sąsajose ir sąsajų sekose turi būti išreikšta atstumais, išmatuotais ant pateiktos pagrindinio (-ių) sąsajos objekto (-ų) geometrijos.

8.7.4.   Geometrinis atvaizdavimas

1.

Jeigu erdviniai objektai pateikti taikant skirtingas erdvines skiriamąsias gebas, turi būti nurodyta kiekvieno erdvinio objekto pateikties erdvinė skiriamoji geba, jeigu taikoma, pasitelkiant levelOfDetail požymį.

2.

Vandentakio sąsajos turi susikirsti, jei tarp jų atvaizduojamų realiojo pasaulio reiškinių yra jungtis. Susikryžiuojančių tinklo elementų sankirtos neformuojamos, jeigu vanduo negali tekėti iš vieno elemento į kitą.

3.

Hidrografinio tinklo duomenų rinkinyje, kuriame yra mazgų, šie mazgai turi būti tik tose vietose, kuriose susijungia ar baigiasi vandentakio sąsajos.

4.

Geometrija turi būti tokia pat kaip geometrija, taikoma vykdant atskaitomybės įsipareigojimus pagal Direktyvą 2000/60/EB.

8.7.5.   Požymio DelineationKnown taikymas

1.

Požymis DelineationKnown neturi būti naudojamas, jei norima nurodyti, kad tam tikros geometrijos tikslumas (precizija) yra menkas; šis rodiklis turėtų būti pateikiamas taikant tinkamą (-us) duomenų kokybės elementą (-us).

2.

Požymis DelineationKnown neturi būti naudojamas geometrijos pokyčiui laikui bėgant nurodyti, jeigu šis geometrijos pokytis žinomas.

8.7.6.   Vidurio linijos

Vandentakio objektų vidurio linijos turi būti fizinio realiojo pasaulio objekto, kurį jie atvaizduoja, ribose, jeigu nurodyta, kad vandentakio sąsaja nėra „fictitious“.

8.7.7.   Tinklo sujungiamumo užtikrinimas

1.

Jeigu hidrografiniame tinkle yra jungtis, visi sujungtų sąsajų galai ir galimas mazgas, kuris gali būti šios jungties dalis, turi būti išdėstyti mažesniu nei sujungiamumo paklaida atstumu vienas nuo kito.

2.

Sąsajų galus ir mazgus, kurie nėra sujungti, visada turi skirti didesnis už sujungiamumo paklaidą atstumas.

3.

Duomenų rinkiniuose, kuriuose yra ir transporto sąsajų, ir mazgų, santykinė mazgų ir sąsajų galų padėtis nurodytos sujungiamumo paklaidos atžvilgiu turi atitikti duomenų rinkinyje tarp jų esančius ryšius.

8.8.   Duomenų sluoksniai

Erdvinių duomenų temos „Hidrografija“ (angl. Hydrography) duomenų sluoksniai

Sluoksnio tipas

Sluoksnio pavadinimas

Erdvinių objektų tipas (-ai)

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Vandens telkinys

Watercourse, StandingWater

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Sausumos ir vandens riba

LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Baseinas

DrainageBasin, RiverBasin

HY.Network

Hidrografinis tinklas

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Ypač svarbus hidrografinis taškas

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Dirbtinis objektas

Crossing, DamOrWeir, Sluice, Lock, Ford, ShorelineConstruction

HY.HydroObject

Krantas, pelkė

Shore, Wetland

HY.Reporting.WFDRiver

BVPD – upė

WFDRiver

HY.Reporting.WFDLake

BVPD – ežeras

WFDLake

HY.Reporting.WFDTransitionalWater

BVPD – tarpiniai vandenys

WFDTransitionalWater

HY.Reporting.WFDCoastalWater

BVPD – pakrančių vanduo

WFDCoastalWater

HY.OceanRegion

Vandenyno regionas

OceanRegion

9.   SAUGOMOS TERITORIJOS

9.1.   Erdvinių objektų tipai

Keitimuisi informacija apie duomenų rinkiniams, kurie susiję su erdvinių duomenų tema „Saugomos teritorijos“, priklausančius erdvinius objektus ir tiems erdviniams objektams klasifikuoti turi būti naudojami šie erdvinių objektų tipai:

Saugoma teritorija

9.1.1.   Saugoma teritorija (ProtectedSite)

Teritorija, nustatyta arba tvarkoma pagal tarptautinius, Europos Sąjungos ir valstybių narių teisės aktus, siekiant konkrečių apsaugos tikslų.

Erdvinių objektų tipo ProtectedSite požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

geometry

Geometrija, apibrėžianti saugomos teritorijos ribą.

GM_Object

 

inspireID

Erdvinio objekto išorinis objekto identifikatorius.

Identifier

 

legalFoundationDate

Saugomos teritorijos teisinio sukūrimo data. Tai diena, kurią sukurtas realiojo pasaulio objektas, o ne diena, kai sukurtas to objekto atvaizdas informacinėje sistemoje.

DateTime

Voidable

legalFoundationDocument

URL arba tekstinė citata, kurioje daroma nuoroda į teisės aktą, kuriuo sukurta atitinkama saugoma teritorija.

CI_Citation

Voidable

siteDesignation

Saugomos teritorijos nuoroda (tipas).

DesignationType

Voidable

siteName

Saugomos teritorijos pavadinimas.

GeographicalName

Voidable

siteProtectionClassification

Saugomos teritorijos klasifikacija remiantis apsaugos tikslu.

ProtectionClassificationValue

Voidable

9.2.   Duomenų tipai

9.2.1.   Nuorodos tipas (DesignationType)

Duomenų tipas, kurio paskirtis – pateikti saugomos teritorijos nuorodą, įskaitant taikomą nuorodų sistemą ir reikšmę toje sistemoje.

Duomenų tipo DesignationType požymiai

Požymis

Apibrėžtis

Tipas

Voidability

designation

Faktinė teritorijos nuoroda.

DesignationValue

 

designationScheme

Sistema, iš kurios kilęs nuorodos kodas.

DesignationSchemeValue

 

percentageUnderDesignation

Teritorijos procentinė dalis, kuriai taikoma nuoroda. Tai visų pirma taikoma skirstant į Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) kategorijas. Jeigu šio požymio reikšmė nenurodyta, daroma prielaida, kad ta reikšmė yra 100 %.

Percentage

 

Duomenų tipo DesignationType apribojimai

Teritorijoms turi būti taikomos tinkamos nuorodų sistemos nuorodos, o nuorodos kodas turi derėti su nuorodų sistema.

9.3.   Reikšmių aibės

9.3.1.   Saugomų teritorijų klasifikacija (ProtectionClassificationValue)

Saugomų teritorijų klasifikacija remiantis apsaugos tikslu.

Leistinos reikšmių aibės ProtectionClassificationValue reikšmės

Reikšmė

Apibrėžtis

natureConservation

Saugoma teritorija saugoma siekiant išsaugoti biologinę įvairovę.

archaeological

Saugoma teritorija saugoma siekiant išsaugoti archeologinį paveldą.

cultural

Saugoma teritorija saugoma siekiant išsaugoti kultūrinį paveldą.

ecological

Saugoma teritorija saugoma siekiant išsaugoti ekologinį stabilumą.

landscape

Saugoma teritorija saugoma siekiant išsaugoti kraštovaizdžio charakteristikas.

environment

Saugoma teritorija saugoma siekiant išsaugoti aplinkos stabilumą.

geological

Saugoma teritorija saugoma siekiant išsaugoti geologines charakteristikas.

9.4.   Kodų sąrašai

9.4.1.   Nuorodų sistema (DesignationSchemeValue)

Sistema, taikoma nuorodoms saugomoms teritorijoms priskirti.

Valstybės narės gali išplėsti šį kodų sąrašą.

9.4.2.   Nuoroda (DesignationValue)

Kodų sąrašų, kuriuose pateikta klasifikacija ir nuorodų tipai pagal įvairias sistemas, abstraktusis bazinis tipas.

Šis tipas yra abstraktusis.

9.4.3.   IUCN nuoroda (IUCNDesignationValue)

Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos klasifikavimo sistemos kodų sąrašas.

Šis tipas yra tipo DesignationValue potipis.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

9.4.4.   Nacionalinio paminklo nuoroda (NationalMonumentsRecordDesignationValue)

National Monuments Record sistemos kodų sąrašas.

Šis tipas yra tipo DesignationValue potipis.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

9.4.5.   Natura2000 nuoroda (Natura2000DesignationValue)

Natura2000 nuorodų sistemos kodų sąrašas, pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB (1) (Buveinių direktyvą).

Šis tipas yra tipo DesignationValue potipis.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

9.4.6.   Ramsaro nuoroda (RamsarDesignationValue)

Tarptautinės svarbos šlapžemių konvencijos (Ramsaro konvencijos) nuorodų sistemos kodų sąrašas

Šis tipas yra tipo DesignationValue potipis.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

9.4.7.   UNESCO žmogaus ir biosferos programos nuoroda (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)

Žmogaus ir biosferos programos klasifikavimo sistemos kodų sąrašas.

Šis tipas yra tipo DesignationValue potipis.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

9.4.8.   UNESCO pasaulio paveldo nuoroda (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)

Pasaulio paveldo nuorodų sistemos kodų sąrašas.

Šis tipas yra tipo DesignationValue potipis.

Šis kodų sąrašas turi būti tvarkomas bendrajame kodų sąrašų registre.

9.5.   Duomenų sluoksniai

Erdvinių duomenų temos „Saugomos teritorijos“ duomenų sluoksniai

Sluoksnio tipas

Sluoksnio pavadinimas

Erdvinių objektų tipas (-ai)

PS.ProtectedSite

Saugomos teritorijos

ProtectedSite


(1)  OL L 206, 1992 7 22, p. 7.