8.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 323/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1088/2010

2010 m. lapkričio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 976/2009 įrašant nuostatas, susijusias su parsisiųsdinimo ir transformavimo paslaugomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/2/EB, sukuriančią Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (1), ypač į jos 16 straipsnį,

kadangi:

(1)

2009 m. spalio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 976/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl tinklo paslaugų (2), nustatytos dviejų rūšių tinklo paslaugų – peržiūros ir paieškos – bendros techninės specifikacijos ir būtiniausi našumo kriterijai.

(2)

Tinklo paslaugos taip pat apima parsisiųsdinimo paslaugas ir transformavimo paslaugas. Parsisiųsdinimo paslaugos – paslaugos, kuriomis vartotojams suteikiama prieiga prie informacijos, sukauptos erdvinių duomenų rinkiniuose, susijusiuose su Direktyvoje 2007/2/EB nurodytomis erdvinių duomenų temomis. Erdvinių duomenų rinkiniai, prieinami naudojantis parsisiųsdinimo paslaugomis, turėtų derėti su Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1089/2010 (3). Transformavimo paslaugos – paslaugos, kuriomis gali būti naudojamasi siekiant erdvinių duomenų rinkinius suderinti su tuo reglamentu.

(3)

Siekiant užtikrinti valstybių narių įdiegtų erdvinės informacijos infrastruktūrų sąveiką, tikslinga nustatyti parsisiųsdinimo paslaugų ir transformavimo paslaugų bendras technines specifikacijas ir būtiniausius našumo kriterijus.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 976/2009 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Direktyvos 2007/2/EB 22 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 976/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio antra pastraipa papildoma šiuo 12 punktu:

„12.   parsisiųsdinimas naudojantis tiesiogine prieiga– parsisiųsdinimo paslauga, kuria pagal užklausą suteikiama prieiga prie erdvinių duomenų rinkiniuose esančių erdvinių objektų.“

2)

3 straipsnis papildomas šiais c ir d punktais:

„c)

parsisiųsdinimo paslaugos – specialiuosius I ir IV prieduose išdėstytus reikalavimus ir charakteristikas;

d)

transformavimo paslaugos – specialiuosius I ir V prieduose išdėstytus reikalavimus ir charakteristikas.“

3)

4 straipsnis papildomas šiomis 3–6 dalimis:

„3.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. birželio 28 d. pradeda teikti parsisiųsdinimo paslaugas, užtikrindamos pirminę darbinę gebą.

4.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 28 d. pradeda teikti parsisiųsdinimo paslaugas pagal šį reglamentą.

5.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. birželio 28 d. pradeda teikti transformavimo paslaugas, užtikrindamos pirminę darbinę gebą.

6.   Valstybės narės ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 28 d. pradeda teikti transformavimo paslaugas pagal šį reglamentą.“

4)

I priedo tekstas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

5)

Pridedamas IV priedas, kurio tekstas pateikiamas šio reglamento II priede.

6)

Pridedamas V priedas, kurio tekstas pateikiamas šio reglamento III priede.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 108, 2007 4 25, p. 1.

(2)  OL L 274, 2009 10 20, p. 9.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 11.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

PASLAUGŲ KOKYBĖ

Siekiant išvengti bet kokio paslaugų kokybės pablogėjimo dėl pakopinio poveikio, vertinant paslaugų kokybę neatsižvelgiama į trečiosios šalies tinklo paslaugas, prijungtas pagal Direktyvos 2007/2/EB 12 straipsnį.

Taikomi toliau nurodyti paslaugų kokybės kriterijai, susiję su našumu, pajėgumu ir prieinamumu.

1.   NAŠUMAS

Sąvoka „įprastos aplinkybės“ apibūdinamas ne didžiausiosios apkrovos laikas. Tai sudaro 90 % viso laiko.

Įprastomis aplinkybėmis pirmojo atsako į paieškos paslaugos užklausą siuntimo trukmė – ne ilgiau kaip 3 sekundės.

Įprastomis aplinkybėmis pirmojo atsako į 470 kilobaitų (pvz., 800x600 pikselių, spalvos intensyvumas 8 bitai) paveikslėlio peržiūros paslaugos užklausą „pateikti žemėlapį“ (angl. Get Map) siuntimo trukmė – ne ilgiau kaip 5 sekundės.

Įprastomis aplinkybėmis pirmojo atsako į užklausą „pateikti parsisiųsdinimo paslaugos metaduomenis“ (angl. Get Download Service Metadata) siuntimo trukmė – ne ilgiau kaip 10 sekundžių.

Įprastomis aplinkybėmis pirmojo atsako į užklausas „pateikti erdvinių duomenų rinkinį“ (angl. Get Spatial Data Set) ir „pateikti erdvinį objektą“ (angl. Get Spatial Object), taip pat į užklausą, kurią sudaro išskirtinai aprėpties langelyje nurodytina informacija, siuntimo trukmė – ne ilgiau kaip 30 sekundžių, be to, įprastomis aplinkybėmis teikiant parsisiųsdinimo paslaugą užtikrinamas nepertraukiamas daugiau kaip 0,5 megabaitų per sekundę arba daugiau kaip 500 erdvinių objektų per sekundę atsakas.

Įprastomis aplinkybėmis pirmojo atsako į užklausas „apibūdinti erdvinių duomenų rinkinį“ (angl. Describe Spatial Data Set) ir „apibūdinti erdvinio objekto tipą“ (angl. Describe Spatial Object Type) siuntimo trukmė – ne ilgiau kaip 10 sekundžių, be to, įprastomis aplinkybėmis teikiant parsisiųsdinimo paslaugą užtikrinamas nepertraukiamas daugiau kaip 0,5 megabaitų per sekundę arba daugiau kaip 500 erdvinių objektų apibūdinimų per sekundę atsakas.

2.   PAJĖGUMAS

Mažiausias vienu metu apdorojamų paieškos paslaugos užklausų skaičius, tenkinant paslaugų kokybės našumo reikalavimą, yra 30 per sekundę.

Mažiausias vienu metu apdorojamų peržiūros paslaugos užklausų skaičius, tenkinant paslaugų kokybės našumo reikalavimą, yra 20 per sekundę.

Mažiausias vienu metu apdorojamų parsisiųsdinimo paslaugos užklausų skaičius, tenkinant paslaugų kokybės našumo reikalavimą, yra 10 per sekundę. Lygiagrečiai apdorojamų užklausų gali būti ne daugiau kaip 50.

Mažiausias vienu metu apdorojamų transformavimo paslaugos užklausų skaičius, tenkinant paslaugų kokybės našumo reikalavimą, yra 5 per sekundę.

3.   PRIEINAMUMAS

Tinklo paslaugos prieinamumo tikimybė – 99 % viso laiko.“


II PRIEDAS

„IV PRIEDAS

PARSISIŲSDINIMO PASLAUGOS

A   DALIS

Parsisiųsdinimo operacijos

1.   OPERACIJŲ SĄRAŠAS

Siekiant užtikrinti atitiktį Direktyvos 2007/2/EB 11 straipsnio 1 dalies c punktui, teikiant parsisiųsdinimo paslaugą atliekamos bent šio priedo 1 lentelėje išvardytos operacijos.

1   lentelė

Operacija

Funkcija

Pateikti parsisiųsdinimo paslaugos metaduomenis (angl. Get Download Service Metadata)

Pateikiama visa reikiama informacija apie paslaugą, nurodomi prieinami erdvinių duomenų rinkiniai ir apibūdinama paslaugos geba.

Pateikti erdvinių duomenų rinkinį (angl. Get Spatial Data Set)

Operacija „pateikti erdvinių duomenų rinkinį“ leidžia pateikti erdvinių duomenų rinkinį.

Apibūdinti erdvinių duomenų rinkinį (angl. Describe Spatial Data Set)

Vykdant šią operaciją pateikiamas visų tipų erdvinių objektų, esančių erdvinių duomenų rinkinyje, apibūdinimas.

Prijungti parsisiųsdinimo paslaugą (angl. Link Download Service)

Leidžia valdžios institucijai arba trečiajai šaliai pateikti informaciją apie parsisiųsdinimo paslaugos, skirtos erdvinių duomenų rinkiniams arba, jei reikia, erdviniams objektams parsisiųsdinti pasinaudojant valstybės narės teikiama parsisiųsdinimo paslauga ir išlaikant parsisiųsdinimo gebą valdžios institucijos arba trečiosios šalies vietoje, prieinamumą.

Kiekvienos operacijos aprašymas baigiamas nurodant užklausos ir atsako į užklausą parametrus, ir šie parametrai yra neatsiejama parsisiųsdinimo paslaugos techninių specifikacijų dalis.

2.   OPERACIJA „PATEIKTI PARSISIŲSDINIMO PASLAUGOS METADUOMENIS“

2.1.   Užklausa „pateikti parsisiųsdinimo paslaugos metaduomenis“

2.1.1.   Užklausos „pateikti parsisiųsdinimo paslaugos metaduomenis“ parametras

Užklausos „pateikti parsisiųsdinimo paslaugos metaduomenis“ parametras rodo natūraliąją kalbą, kuria paprašyta pateikti atsako į užklausą „pateikti parsisiųsdinimo paslaugos metaduomenis“ turinį.

2.2.   Atsakas į užklausą „pateikti parsisiųsdinimo paslaugos metaduomenis“

Atsake į užklausą „pateikti parsisiųsdinimo paslaugos metaduomenis“ pateikiami šie parametrų rinkiniai:

parsisiųsdinimo paslaugos metaduomenys,

operacijų metaduomenys,

kalbos,

erdvinių duomenų rinkinių metaduomenys.

2.2.1.   Parametras „parsisiųsdinimo paslaugos metaduomenys“

Parametras „parsisiųsdinimo paslaugos metaduomenys“ rodo bent parsisiųsdinimo paslaugos INSPIRE metaduomenų elementus.

2.2.2.   Parametras „operacijų metaduomenys“

Parametre „operacijų metaduomenys“ pateikiami metaduomenys apie teikiant parsisiųsdinimo paslaugą atliktas operacijas. Juose pateikiamas bent kiekvienos operacijos aprašas, įskaitant nors duomenų, kuriais apsikeista, aprašą ir tinklo adresą.

2.2.3.   Parametras „kalbos“

Pateikiami du kalbų parametrai:

parametras „atsako kalba“ (angl. Response Language) rodo atsako į užklausą „pateikti parsisiųsdinimo paslaugos metaduomenis“ parametruose naudojamą natūraliąją kalbą,

parametras „naudojamos kalbos“ (angl. Supported Languages) rodo galimų parsisiųsdinimo paslaugos natūraliųjų kalbų sąrašą.

2.2.4.   Parametras „erdvinių duomenų rinkinių metaduomenys“

Pateikiami prieinamų erdvinių duomenų rinkinių INSPIRE metaduomenų elementai. Be to, pateikiamas su kiekvienu erdvinių duomenų rinkiniu susijusių prieinamų koordinačių atskaitos sistemų, nurodytų Reglamente (ES) Nr. 1089/2010, sąrašas.

3.   OPERACIJA „PATEIKTI ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINĮ“

3.1.   Užklausa „pateikti erdvinių duomenų rinkinį“

Užklausoje „pateikti erdvinių duomenų rinkinį“ pateikiami šie parametrai:

kalba,

erdvinių duomenų rinkinio identifikatorius,

koordinačių atskaitos sistema.

3.1.1.   Parametras „kalba“

Parametras „kalba“ rodo natūraliąją kalbą, kuria paprašyta pateikti erdvinių duomenų rinkinį.

3.1.2.   Parametras „erdvinių duomenų rinkinio identifikatorius“

Parametras „erdvinių duomenų rinkinio identifikatorius“ rodo erdvinių duomenų rinkinio unikalųjį ištekliaus identifikatorių.

3.1.3.   Parametras „koordinačių atskaitos sistema“

Parametras „koordinačių atskaitos sistema“ rodo vieną iš koordinačių atskaitos sistemų, įtrauktų į 2.2.4 punkte nurodytą prieinamų koordinačių atskaitos sistemų sąrašą.

3.2.   Atsakas į užklausą „pateikti erdvinių duomenų rinkinį“

3.2.1.   Atsako į užklausą „pateikti erdvinių duomenų rinkinį“ parametras

Atsako į užklausą „pateikti erdvinių duomenų rinkinį“ parametras – prašomas pateikti erdvinių duomenų rinkinys prašoma kalba ir pagal prašomą koordinačių atskaitos sistemą.

4.   OPERACIJA „APIBŪDINTI ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINĮ“

4.1.   Užklausa „apibūdinti erdvinių duomenų rinkinį“

Užklausoje „apibūdinti erdvinių duomenų rinkinį“ pateikiami šie parametrai:

kalba,

erdvinių duomenų rinkinio identifikatorius.

4.1.1.   Parametras „kalba“

Parametras „kalba“ rodo natūraliąją kalbą, kuria paprašyta pateikti erdvinio objekto tipo apibūdinimą.

4.1.2.   Parametras „erdvinių duomenų rinkinio identifikatorius“

Parametras „erdvinių duomenų rinkinio identifikatorius“ rodo erdvinių duomenų rinkinio unikalųjį ištekliaus identifikatorių.

4.2.   Atsakas į užklausą „apibūdinti erdvinių duomenų rinkinį“

4.2.1.   Atsako į užklausą „apibūdinti erdvinių duomenų rinkinį“ parametras

Atsako į užklausą „apibūdinti erdvinių duomenų rinkinį“ parametras – prašomo erdvinių duomenų rinkinio erdvinių objektų apibūdinimas prašoma kalba.

5.   OPERACIJA „PRIJUNGTI PARSISIŲSDINIMO PASLAUGĄ“

Operacija „prijungti parsisiųsdinimo paslaugą“ leidžia pateikti informaciją apie parsisiųsdinimo paslaugos, teikiamos pagal šį reglamentą ir skirtos ištekliams parsisiųsdinti pasinaudojant valstybės narės teikiama parsisiųsdinimo paslauga, išlaikant išteklius savininko vietoje, prieinamumą.

5.1.   Užklausa „prijungti parsisiųsdinimo paslaugą“

5.1.1.   Užklausos „prijungti parsisiųsdinimo paslaugą“ parametras

Užklausos „prijungti parsisiųsdinimo paslaugą“ parametras rodo visą informaciją apie valdžios institucijos arba trečiosios šalies pagal šį reglamentą teikiamą parsisiųsdinimo paslaugą ir taip leidžia valstybei narei teikti parsisiųsdinimo paslaugą, kuria suteikiama prieiga prie erdvinių duomenų rinkinių ir, jei reikia, erdvinių objektų, pasinaudojant valdžios institucijos arba trečiosios šalies teikiama parsisiųsdinimo paslauga.

B   DALIS

Parsisiųsdinimo naudojantis tiesiogine prieiga operacijos

6.   OPERACIJŲ SĄRAŠAS

Jei teikiant parsisiųsdinimo paslaugą užtikrinama tiesioginė prieiga prie erdvinių duomenų rinkinių, teikiamos ne tik šio priedo 1 lentelėje, bet ir jo 2 lentelėje išvardytos operacijos.

2   lentelė

Operacija

Funkcija

Pateikti erdvinį objektą (angl. Get Spatial Object)

Vykdant šią operaciją galima pagal užklausą gauti erdvinius objektus.

Apibūdinti erdvinio objekto tipą (angl. Describe Spatial Object Type)

Vykdant šią operaciją pateikiamas nurodytų erdvinių objektų tipų apibūdinimas.

Kiekvienos operacijos aprašymas baigiamas nurodant užklausos ir atsako į užklausą parametrus, ir šie parametrai yra neatsiejama parsisiųsdinimo paslaugos techninių specifikacijų dalis.

7.   OPERACIJA „PATEIKTI ERDVINĮ OBJEKTĄ“

7.1.   Užklausa „pateikti erdvinį objektą“

Užklausoje „pateikti erdvinį objektą“ pateikiami šie parametrai:

kalba,

erdvinių duomenų rinkinio identifikatorius,

koordinačių atskaitos sistema,

užklausa.

7.1.1.   Parametras „kalba“

Parametras „kalba“ rodo natūraliąją kalbą, kuria paprašyta pateikti erdvinius objektus.

7.1.2.   Parametras „erdvinių duomenų rinkinio identifikatorius“

Parametras „erdvinių duomenų rinkinio identifikatorius“ rodo prašomo erdvinių duomenų rinkinio unikalųjį ištekliaus identifikatorių. Jei parametras nepateikiamas, laikoma, kad pasirinkti visi prieinami erdvinių duomenų rinkiniai.

7.1.3.   Parametras „koordinačių atskaitos sistema“

Parametras „koordinačių atskaitos sistema“ rodo vieną iš koordinačių atskaitos sistemų, įtrauktų į Reglamente (ES) Nr. 1089/2010 nurodytą koordinačių atskaitos sistemų sąrašą.

7.1.4.   Parametras „užklausa“

Parametrą „užklausa“ sudaro C dalyje išvardyti paieškos kriterijai.

7.2.   Atsakas į užklausą „pateikti erdvinį objektą“

Atsake į užklausą „pateikti erdvinį objektą“ pateikiami šie parametrai:

erdvinių objektų rinkinys,

erdvinių objektų rinkinio metaduomenys.

7.2.1.   Parametras „erdvinių objektų rinkinys“

Parametras „erdvinių objektų rinkinys“ – erdvinių objektų rinkinys, kuris atitinka Reglamentą (ES) Nr. 1089/2010 ir užklausai, prašomai kalbai ir koordinačių atskaitos sistemai taikomus paieškos kriterijus.

7.2.2.   Parametras „erdvinių objektų rinkinio metaduomenys“

Parametras „erdvinių objektų rinkinio metaduomenys“ rodo bent erdvinių objektų rinkinio INSPIRE metaduomenų elementus.

8.   OPERACIJA „APIBŪDINTI ERDVINIO OBJEKTO TIPĄ“

8.1.   Užklausa „apibūdinti erdvinio objekto tipą“

Užklausoje „apibūdinti erdvinio objekto tipą“ pateikiami šie parametrai:

kalba,

erdvinio objekto tipas.

8.1.1.   Parametras „kalba“

Parametras „kalba“ rodo natūraliąją kalbą, kuria paprašyta pateikti erdvinio objekto tipo apibūdinimą.

8.1.2.   Parametras „erdvinio objekto tipas“

Parametras „erdvinio objekto tipas“ rodo kalbos požiūriu neutralų erdvinio objekto tipo pavadinimą, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 1089/2010. Jei parametras nepateikiamas, laikoma, kad pasirinkti visų tipų erdviniai objektai.

8.2.   Atsakas į užklausą „apibūdinti erdvinio objekto tipą“

8.2.1.   Atsako į užklausą „apibūdinti erdvinio objekto tipą“ parametras

Atsako į užklausą „apibūdinti erdvinio objekto tipą“ parametras – erdvinio objekto tipo apibūdinimas vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1089/2010.

C   DALIS

Paieškos kriterijai, taikytini operacijai „pateikti erdvinį objektą“

Atliekant parsisiųsdinimo paslaugos operaciją „pateikti erdvinį objektą“ taikomi šie paieškos kriterijai:

erdvinių duomenų rinkinio unikalusis ištekliaus identifikatorius,

visi aktualūs svarbiausi požymiai ir erdvinių objektų ryšiai, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1089/2010, pirmiausia erdvinio objekto unikalusis identifikatorius ir laiko matmenų charakteristikos, įskaitant atnaujinimo datą,

aprėpties langelis, nurodytas pagal bet kurią iš koordinačių atskaitos sistemų, išvardytų Reglamente (ES) Nr. 1089/2010,

erdvinių duomenų tema.

Kad erdvinius objektus būtų galima surasti pagal keletą paieškos kriterijų, naudojami loginiai ir lyginamieji operatoriai.“


III PRIEDAS

„V PRIEDAS

TRANSFORMAVIMO PASLAUGOS

Transformavimo operacijos

1.   OPERACIJŲ SĄRAŠAS

Siekiant užtikrinti atitiktį Direktyvos 2007/2/EB 11 straipsnio 1 dalies d punktui, teikiant transformavimo paslaugą atliekamos šio priedo 1 lentelėje išvardytos operacijos.

1   lentelė

Operacija

Funkcija

Pateikti transformavimo paslaugos metaduomenis (angl. Get Transformation Service Metadata)

Pateikiama visa reikiama informacija apie paslaugą ir apibūdinama paslaugos geba, įskaitant informaciją apie galimą transformavimo kategoriją, galimas transformacijas, tinkamus įvesties duomenų tipus, galimas modelių apibrėžties ir atvaizdavimo kalbas.

Transformuoti (angl. Transform)

Vykdomas transformavimas.

Prijungti transformavimo paslaugą (angl. Link Transformation Service)

Leidžia pateikti informaciją apie transformavimo paslaugos, skirtos erdvinių duomenų rinkiniams transformuoti pasinaudojant valstybės narės teikiama transformavimo paslauga ir išlaikant transformavimo gebą valdžios institucijos arba trečiosios šalies vietoje, prieinamumą.

Kiekvienos operacijos aprašymas baigiamas nurodant užklausos ir atsako į užklausą parametrus, ir šie parametrai yra neatsiejama transformavimo paslaugos techninių specifikacijų dalis.

2.   OPERACIJA „PATEIKTI TRANSFORMAVIMO PASLAUGOS METADUOMENIS“

2.1.   Užklausa „pateikti transformavimo paslaugos metaduomenis“

2.1.1.   Užklausos „pateikti transformavimo paslaugos metaduomenis“ parametras

Užklausos „pateikti transformavimo paslaugos metaduomenis“ parametras rodo atsako į užklausą „pateikti transformavimo paslaugos metaduomenis“ turinio natūraliąją kalbą.

2.2.   Atsakas į užklausą „pateikti transformavimo paslaugos metaduomenis“

Atsake į užklausą „pateikti transformavimo paslaugos metaduomenis“ pateikiami šie parametrų rinkiniai:

transformavimo paslaugos metaduomenys,

operacijų metaduomenys,

kalbos.

2.2.1.   Parametras „transformavimo paslaugos metaduomenys“

Parametras „transformavimo paslaugos metaduomenys“ rodo bent transformavimo paslaugos INSPIRE metaduomenų elementus.

2.2.2.   Parametras „operacijų metaduomenys“

Parametre „operacijų metaduomenys“ pateikiami metaduomenys apie teikiant transformavimo paslaugą atliktas operacijas.

Aprašoma kiekviena operacija, pateikiant bent duomenų, kuriais apsikeista, aprašą ir tinklo adresą, ir išvardijami šie dalykai:

transformavimo operacijai atlikti tinkamos transformavimo kategorijos,

transformavimo operacijai atlikti tinkami įvesties erdvinių duomenų rinkinių kodai,

transformavimo operacijai atlikti tinkamos duomenų modelių kalbos,

transformavimo operacijai atlikti tinkamos modelio atvaizdavimo kalbos.

2.2.3.   Parametras „kalbos“

Pateikiami du parametrai:

parametras „atsako kalba“ (angl. Response Language) rodo atsako į užklausą „pateikti transformavimo paslaugos metaduomenis“ natūraliąją kalbą,

parametras „naudojamos kalbos“ (angl. Supported Languages) rodo galimų transformavimo paslaugos natūraliųjų kalbų sąrašą.

3.   OPERACIJA „TRANSFORMUOTI“

3.1.   Užklausa „transformuoti“

Užklausoje „transformuoti“ pateikiami šie parametrai:

įvesties erdvinių duomenų rinkinys,

pirminis modelis,

tikslinis modelis,

modelio atvaizdavimas.

3.1.1.   Parametras „įvesties erdvinių duomenų rinkinys“

Parametras „įvesties erdvinių duomenų rinkinys“ rodo transformuotiną erdvinių duomenų rinkinį.

3.1.2.   Parametras „pirminis modelis“

Parametras „pirminis modelis“ rodo įvesties erdvinių duomenų rinkinio modelį.

2.1.3.   Parametras „tikslinis modelis“

Parametras „tikslinis modelis“ rodo modelį, į kurį transformuojamas įvesties erdvinių duomenų rinkinys.

3.1.4.   Parametras „modelio atvaizdavimas“

Parametras „modelio atvaizdavimas“ rodo pirminio modelio duomenų atvaizdavimą į tikslinio modelio duomenis.

3.2.   Atsakas į užklausą „transformuoti“

3.2.1.   Atsako į užklausą „transformuoti“ parametras

Atsako į užklausą „transformuoti“ parametras rodo erdvinių duomenų rinkinį, transformuotą pagal Reglamentą (ES) Nr. 1089/2010.

4.   OPERACIJA „PRIJUNGTI TRANSFORMAVIMO PASLAUGĄ“

4.1.   Užklausa „prijungti transformavimo paslaugą“

4.1.1.   Užklausos „prijungti transformavimo paslaugą“ parametras

Užklausos „prijungti transformavimo paslaugą“ parametras rodo visą informaciją apie valdžios institucijos arba trečiosios šalies pagal šį reglamentą teikiamą transformavimo paslaugą ir taip leidžia valstybei narei teikti transformavimo paslaugą pasinaudojant valdžios institucijos arba trečiosios šalies teikiama transformavimo paslauga.“