30.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/1


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1059/2010

2010 m. rugsėjo 28 d.

kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2010/30/ES reikalaujama, kad Komisija priimtų deleguotuosius teisės aktus dėl su energija susijusių gaminių, kurie turi didelį energijos taupymo potencialą ir kurių veiksmingumo lygiai vykdant lygiavertes funkcijas labai skiriasi, ženklinimo.

(2)

Buitinių indaplovių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete nuostatos buvo nustatytos 1997 m. balandžio 16 d. Komisijos direktyva 97/17/EB, įgyvendinančia Tarybos direktyvą 92/75/EEB dėl energijos sunaudojimo ženklinimo ant buitinių indų plovimo mašinų (2).

(3)

Buitinių indaplovių suvartojama elektros energija sudaro didelę buitinei įrangai reikalingos elektros energijos dalį Sąjungoje. Nepaisant to, kad energijos vartojimo efektyvumas jau padidintas, buitinių indaplovių suvartojamos energijos kiekį dar galima gerokai sumažinti.

(4)

Direktyva 97/17/EB turėtų būti panaikinta, ir šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos naujos nuostatos siekiant užtikrinti, kad energijos vartojimo efektyvumo etiketė skatintų tiekėjus aktyviai imtis buitinių indaplovių energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių, ir spartinti efektyviai energiją vartojančių technologijų plėtrą rinkoje.

(5)

Etiketėje pateikiama informacija turėtų būti gaunama patikimomis, tiksliomis ir atkuriamomis matavimo procedūromis, pagal kurias taikomi pažangiausi pripažinti matavimo metodai, įskaitant 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (3), I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus, jei jų yra.

(6)

Šiame reglamente turėtų būti nustatyti vienodi buitinių indaplovių etiketės formos ir joje pateikiamos informacijos turinio reikalavimai.

(7)

Be to, šiame reglamente turėtų būti nustatyti buitinių indaplovių techninių dokumentų ir vardinių parametrų lentelės reikalavimai.

(8)

Šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatyti informacijos, kurią privaloma nurodyti buitines indaploves parduodant bet kokiu nuotolinės prekybos būdu, taip pat jų reklamose ir techninėje reklaminėje medžiagoje, reikalavimai.

(9)

Derėtų numatyti šio reglamento nuostatų peržiūrą atsižvelgiant į technologijų pažangą.

(10)

Kad būtų lengviau pereiti nuo Direktyvos 97/17/EB prie šio reglamento, derėtų nustatyti, kad pagal šio reglamento reikalavimus paženklintos buitinės indaplovės yra laikomos atitinkančiomis Direktyvos 97/17/EB nuostatas.

(11)

Todėl Direktyva 97/17/EB turėtų būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi į elektros tinklą jungiamų buitinių indaplovių ir į elektros tinklą jungiamų indaplovių, kurias taip pat galima maitinti iš baterijų, įskaitant parduodamas ne namų ūkio reikmėms ir įmontuojamąsias buitines indaploves, ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį pateikimo reikalavimai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente, be nustatytųjų Direktyvos 2010/30/ES 2 straipsnyje, taikomos šios apibrėžtys:

1)

buitinė indaplovė – daugiausia neprofesionaliam naudojimui skirtas įrenginys, kuris cheminėmis, mechaninėmis, šiluminėmis ir elektrinėmis priemonėmis plauna, skalauja ir džiovina indus, stiklines, stalo įrankius ir virtuvės reikmenis;

2)

įmontuojamoji buitinė indaplovė – buitinė indaplovė, kuri skirta įmontuoti į spintelę, paruoštą nišą sienoje ar panašioje vietoje ir kuriai reikalinga baldų apdaila;

3)

valgomųjų reikmenų komplektas – tam tikras vienam asmeniui skirtas indų, stiklinių ir stalo įrankių rinkinys;

4)

vardinis pajėgumas – gamintojo nurodytas valgomųjų reikmenų komplektų su serviravimo reikmenimis, kuriuos sudėjus pagal gamintojo instrukcijas galima išplauti ir išdžiovinti buitine indaplove, skaičius;

5)

programa – nurodytųjų ir gamintojo paskelbtų tinkamomis tam tikriems nešvarumo lygiams arba apkrovos tipams (arba abiem) bei baigtą ciklą sudarančių funkcijų seka;

6)

programos trukmė – laikas, kuris praeina nuo programos įjungimo iki jos užbaigimo, išskyrus bet kokią naudotojo nustatytą delsą;

7)

ciklas – užbaigtas pagal pasirinktą programą nustatytas plovimo, skalavimo ir džiovinimo procesas;

8)

išjungties režimas – būsena, kai galutiniam naudotojui prieinamais ir, kai buitinė indaplovė naudojama įprastai, jam skirtais naudoti valdymo įtaisais arba jungikliais buitinė indaplovė išjungiama, kad vartotų kuo mažiau energijos; šis mažiausio energijos vartojimo režimas gali išlikti neribotą laiką, jeigu buitinė indaplovė sujungta su maitinimo šaltiniu ir naudojama pagal tiekėjo instrukcijas; jeigu galutiniam naudotojui prieinamų valdymo įtaisų ar jungiklių nėra, „išjungties režimas“ reiškia būseną, kuri nusistovi po to, kai indaplovė pati savaime persijungia į stabilaus elektros energijos vartojimo režimą;

9)

liekamasis režimas – mažiausio elektros energijos vartojimo režimas, kuriuo, pasibaigus programai ir iškrovus indaplovės turinį, indaplovė gali veikti neribotą laiką, jei galutinis naudotojas nesiima tolesnių veiksmų;

10)

lygiavertė buitinė indaplovė – rinkai pateiktas buitinės indaplovės modelis, kurio vardinis pajėgumas, techninės ir eksploatacinės charakteristikos, suvartojamos energijos ir vandens kiekis ir skleidžiamas akustinis triukšmas yra tokie patys kaip kito buitinės indaplovės modelio, kurį tas pats gamintojas pateikė rinkai priskyręs kitokį komercinį kodą;

11)

galutinis naudotojas – buitinę indaplovę perkantis arba ją pirkti ketinantis vartotojas;

12)

pardavimo vieta – buitinių indaplovių rodymo ar siūlymo parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma vieta.

3 straipsnis

Tiekėjų pareigos

Tiekėjai užtikrina, kad:

a)

kiekviena buitinė indaplovė būtų pateikiama su spausdinta etikete, kurios forma ir kurioje pateikiama informacija nustatytos I priede;

b)

būtų pateikiama II priede nustatyta gaminio vardinių parametrų lentelė;

c)

valstybės narės valdžios institucijų arba Komisijos prašymu būtų pateikiami III priede nurodyti techniniai dokumentai;

d)

kiekvienoje konkretaus buitinės indaplovės modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

e)

bet kokioje konkretaus buitinės indaplovės modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

4 straipsnis

Prekiautojų pareigos

Prekiautojai užtikrina, kad:

a)

kiekviena pardavimo vietoje esanti buitinė indaplovė priekinėje ar viršutinėje dalyje aiškiai matomoje vietoje būtų paženklinta pagal 3 straipsnio a dalį tiekėjų pateikta etikete;

b)

prekiaujant buitinėmis indaplovėmis, kurias siūloma pirkti, išsinuomoti ar įsigyti išperkamąja nuoma ir kurių galutinis naudotojas negali apžiūrėti, būtų pateikiama pagal VI priedą tiekėjo pateikta informacija;

c)

kiekvienoje konkretaus buitinės indaplovės modelio reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė, jei reklamoje atskleidžiama su energija susijusios informacijos arba nurodoma kaina;

d)

bet kokioje konkretaus buitinės indaplovės modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, kurioje apibūdinami konkretūs techniniai duomenys, būtų nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė.

5 straipsnis

Matavimų metodai

Pagal 3 ir 4 straipsnius pateiktina informacija nustatoma patikimais, tiksliais ir atkuriamais matavimo metodais, atsižvelgiant į pažangiausius pripažintus matavimo metodus.

6 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Vertindamos atitiktį nurodomai energijos vartojimo efektyvumo klasei, metiniam suvartojamos energijos kiekiui, metiniam suvartojamo vandens kiekiui, džiovinimo efektyvumo indeksui, programos laikui, elektros energijos suvartojimui veikiant iššjungties režimu ir liekamuoju režimu, liekamojo režimo trukmei ir skleidžiamo akustinio triukšmo kiekiui, valstybės narės taiko V priede nustatytą procedūrą.

7 straipsnis

Persvarstymas

Komisija persvarsto šį reglamentą atsižvelgdama į technologijų pažangą ne vėliau kaip po ketverių metų po jo įsigaliojimo. Persvarstant visų pirma įvertinamos leidžiamos patikros nuokrypos, nustatytos V priede.

8 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 97/17/EB panaikinama nuo 2011 m. gruodžio 20 d.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   3 straipsnio d bei e dalys ir 4 straipsnio b, c bei d dalys netaikomos spausdintai reklamai ir spausdintai techninei reklaminei medžiagai, paskelbtai anksčiau kaip 2012 m. kovo 30 d.

2.   Buitinės indaplovės, pateiktos rinkai anksčiau kaip 2011 m. lapkričio 30 d., turi atitikti Direktyvos 97/17/EB nuostatas.

3.   Jei būtų priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/125/EB (4) įgyvendinimo priemonė, kuria nustatomi buitinių indaplovių ekologinio projektavimo reikalavimai, buitinės indaplovės, atitinkančios tos įgyvendinimo priemonės nuostatas, susijusias su plovimo efektyvumo reikalavimais, bei šio reglamento nuostatas, ir pateiktos rinkai arba siūlomos parduoti, išsinuomoti arba įsigyti išperkamąja nuoma anksčiau kaip 2011 m. gruodžio 20 d., laikomos atitinkančiomis Direktyvos 97/17/EB reikalavimus.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 20 d. Tačiau 3 straipsnio d bei e dalys ir 4 straipsnio b, c bei d dalys taikomos nuo 2012 m. balandžio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 153, 2010 6 18, p. 1.

(2)  OL L 118, 1997 5 7, p. 1.

(3)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

(4)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.


I PRIEDAS

Etiketė

1.   ETIKETĖ

Image

1)

Etiketėje pateikiama ši informacija:

I.

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

II.

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis–skaitinis ir pagal kurį tam tikras buitinės indaplovės modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

III.

pagal VI priedo 1 punktą nustatyta energijos vartojimo efektyvumo klasė. Rodyklės, kuria nurodoma buitinės indaplovės energijos vartojimo efektyvumo klasė, smaigalys yra tame pačiame aukštyje, kaip atitinkamos energijos vartojimo efektyvumo klasės rodyklės smaigalys;

IV.

pagal VII priedo 1 punkto b papunktį apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamos energijos kiekis (kWh per metus);

V.

pagal VII priedo 3 punktą apskaičiuotas ir iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalintas per metus suvartojamo vandens kiekis (AWC ) litrais;

VI.

pagal VI priedo 2 punktą apskaičiuota džiovinimo efektyvumo klasė;

VII.

standartinio plovimo ciklo vardinis pajėgumas, nurodytas valgomųjų reikmenų komplektų skaičiumi;

VIII.

dB(A) re 1pW išreikštas keliamas akustinis triukšmas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

2)

Etiketės forma atitinka nustatytąją 2 punkte. Nukrypstant nuo šios nuostatos, jei modeliui suteiktas ES ekologinis ženklas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 (1), gali būti pridėta ES ekologinio ženklo kopija.

2.   ETIKETĖS FORMA

Etiketės forma yra tokia, kaip pavaizduota žemiau.

Image

Čia:

a)

Etiketė yra ne mažesnė kaip 110 mm pločio ir 220 mm aukščio. Jei etiketė yra didesnė, jos turinys vis tiek turi būti proporcingas pirmiau nurodytiems matmenims.

b)

Fonas yra baltas.

c)

Spalvos yra CMYK – žalsvai mėlyna, raudonai purpurinė, geltona ir juoda pagal šį pavyzdį: 00–70-X-00–0 % žalsvai mėlynos, 70 % raudonai purpurinės, 100 % geltonos, 0 % juodos.

d)

Etiketė atitinka visus šiuos reikalavimus (skaičiai nurodyti pagal pirmiau pateiktą schemą):

Image

Apvado linija. 5 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Image

ES ženklas. Spalvos: X-80–00–00 ir 00–00-X-00.

Image

Energijos ženklas.

Spalva – X-00–00–00. Piktograma atitinka pavaizduotąją; ES ženklas ir energijos ženklas (kartu); plotis – 92 mm, aukštis – 17 mm.

Image

Ženklų apvado linija. 1 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, ilgis – 92,5 mm.

Image

A-G skalė.

Rodyklė: aukštis – 7 mm, tarpelis – 0,75 mm, spalvos:

aukščiausia klasė – X-00-X-00,

antra klasė – 70–00-X-00,

trečia klasė – 30–00-X-00,

ketvirta klasė – 00–00-X-00,

penkta klasė – 00–30-X-00,

šešta klasė – 00–70-X-00,

žemiausia klasė – 00-X-X-00.

Tekstas: Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, balta spalva; „+“ simboliai – Calibri bold 12 pt, didžiosios raidės, balta spalva, vienoje eilėje.

Image

Energijos vartojimo efektyvumo klasė.

Rodyklė: plotis – 26 mm, aukštis – 14 mm, 100 % juoda spalva.

Tekstas: Calibri bold 29 pt, didžiosios raidės, balta spalva; „+“ simboliai – Calibri bold 18 pt, didžiosios raidės, balta spalva, vienoje eilėje.

Image

Energija.

Tekstas: Calibri regular 11 pt, didžiosios raidės, 100 % juoda spalva.

Image

Per metus suvartojamos energijos kiekis.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 37 pt, 100 % juoda spalva.

Antra eilutė: Calibri regular 17 pt, 100 % juoda spalva.

Image

Per metus suvatojamo vandens kiekis.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda spalva; ir Calibri regular 16pt, 100 % juoda spalva.

Image

Džiovinimo efektyvumo klasė.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri regular 16 pt, horizontaliai 75 %, 100 % juoda spalva; ir Calibri bold 22 pt, horizontaliai 75 %, 100 % juoda spalva.

Image

Vardinis pajėgumas.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda spalva; ir Calibri regular 16pt, 100 % juoda spalva.

Image

Skleidžiamas akustinis triukšmas.

Piktograma atitinka pavaizduotąją.

Apvadas: 2 pt, spalva – 100 % žalsvai mėlyna, suapvalinti kampai – 3,5 mm.

Vertė: Calibri bold 24 pt, 100 % juoda spalva; ir Calibri regular 16pt, 100 % juoda spalva.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas.

Image

Tiekėjo modelio žymuo.

Image

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas ir modelio žymuo turi tilpti 92 x 15 mm plote.

Image

Reglamento numeris. Calibri bold 9 pt, 100 % juoda spalva.


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.


II PRIEDAS

Gaminio vardinių parametrų lentelė

1.

Buitinės indaplovės vardinių parametrų lentelėje informacija turi būti pateikiama toliau nurodyta tvarka; informacija pateikiama gaminio brošiūroje ar kitoje su gaminiu pateikiamoje medžiagoje.

a)

tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

b)

tiekėjo modelio žymuo; čia modelio žymuo – tai kodas, kuris paprastai būna raidinis-skaitinis ir pagal kurį tam tikras buitinės indaplovės modelis atskiriamas nuo kitų to paties prekės ženklo modelių ar to paties pavadinimo tiekėjo modelių;

c)

standartinio plovimo ciklo vardinis pajėgumas, nurodytas valgomųjų reikmenų komplektų skaičiumi;

d)

energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal VI priedo 1 punktą;

e)

jei buitinei indaplovei suteiktas ES ekologinis ženklas pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010, šią informaciją galima taip pat nurodyti;

f)

per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) (kWh per metus), apskaičiuotas pagal VII priedo 1 punkto b papunktį ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus. Šis kiekis apibūdinamas taip: „Per metus (280 standartinių plovimo ciklų su šalto vandens užpildu energijos taupymo režimu) suvartoja X kWh. Kiek energijos suvartojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas.“;

g)

per standartinį plovimo ciklą suvartojamos energijos kiekis (Et );

h)

išjungties režimo ir liekamojo režimo vartojamoji galia (Po and Pl );

i)

per metus suvartojamo vandens kiekis (AWC ) (litrais per metus), apskaičiuotas pagal VII priedo 3 punktą ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus; šis kiekis apibūdinamas taip: „Per metus (280 standartinių plovimo ciklų) suvartoja X litrų. Kiek vandens suvartojama faktiškai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas.“;

j)

džiovinimo efektyvumo klasė, nustatyta pagal VI priedo 2 punktą, apibūdinama taip: „X džiovinimo efektyvumo klasė skalėje nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas)“. Jeigu ši informacija pateikiama lentelėje, ji gali būti išreikšta kitomis priemonėmis, jei aišku, jog skalė yra nuo G (mažiausias efektyvumas) iki A (didžiausias efektyvumas);

k)

pastaba, kad standartinė programa – tai standartinis plovimo ciklas, su kuriuo siejama informacija pateikta etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje; kad ši programa yra tinkama įprasto nešvarumo valgomiesiems reikmenims ir kad pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą ji yra pati efektyviausia;

l)

iki artimiausio sveikojo skaičiaus suapvalinta standartinio plovimo ciklo programos trukmė minutėmis;

m)

liekamojo režimo trukmė (Tl ), jei buitinėje indaplovėje yra galios valdymo sistema;

n)

dB (A) re1 pW išreikštas skleidžiamas akustinis triukšmas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

o)

jeigu buitinė indaplovė yra skirta įmontuoti, nuoroda apie tai.

2.

Keliems to paties tiekėjo buitinių indaplovių modeliams galima naudoti vieną vardinių parametrų lentelę.

3.

Į vardinių parametrų lentelę įtrauktą informaciją galima pateikti kaip etiketės kopiją (ji gali būti spalvota arba nespalvota). Jeigu pasirenkamas šis būdas informacijos pateikimo būdas, taip pat pateikiama 1 punkte nurodyta informacija, kuri nebuvo įtraukta į etiketę.


III PRIEDAS

Techniniai dokumentai

1.

3 straipsnio c dalyje minimus techninius dokumentus sudaro:

a)

tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b)

bendras indaplovės modelio aprašymas, kurio pakaktų vienareikšmiškai ir lengvai jį identifikuoti;

c)

jei taikoma, nuorodos į taikytus darniuosius standartus;

d)

jei taikoma, kiti taikyti techniniai standartai ir specifikacijos;

e)

tiekėją įpareigoti įgalioto asmens tapatybė ir jo parašas;

f)

šių matavimų techniniai parametrai:

i)

suvartojamos energijos kiekis;

ii)

suvartojamo vandens kiekis;

iii)

programos trukmė;

iv)

džiovinimo efektyvumas;

v)

vartojamoji galia veikiant išjungties režimu;

vi)

vartojamoji galia veikiant liekamuoju režimu;

vii)

liekamojo režimo trukmė;

viii)

skleidžiamo akustinio triukšmo lygis;

g)

pagal VII priedą atliktų skaičiavimų rezultatai.

2.

Jeigu į techninių dokumentų rinkinį įtraukta tam tikro buitinės indaplovės modelio informacija buvo nustatyta atlikus skaičiavimą, kurį atliekant buvo remiamasi projekto duomenimis, arba ji buvo nustatyta ekstrapoliuojant lygiavertės buitinės indaplovės duomenis ar buvo taikomi abu metodai, tai dokumentuose pateikiami išsamūs šio skaičiavimo ar ekstrapoliavimo arba abiejų metodų ir bandymų, kuriuos siekdami patikrinti skaičiavimų tikslumą atliko tiekėjai, duomenys. Kartu su informacija taip pat pateikiamas visų kitų lygiaverčių buitinių indaplovių modelių, apie kuriuos informacija buvo nustatyta minėtu būdu, sąrašas.


IV PRIEDAS

Informacija, pateikiama, kai galutinis naudotojas negali apžiūrėti siūlomo gaminio

1.

4 straipsnio b dalyje nurodyta informacija pateikiama šia eilės tvarka:

a)

energijos vartojimo efektyvumo klasė, kaip apibrėžta VI priedo 1 punkte;

b)

standartinio plovimo ciklo vardinis pajėgumas, nurodytas valgomųjų reikmenų komplektų skaičiumi;

c)

per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) (kWh per metus), apskaičiuotas pagal VII priedo 1 punkto b papunktį ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

d)

per metus suvartojamo vandens kiekis (AW C) (litrais per metus), apskaičiuotas pagal VII priedo 3 punktą ir suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

e)

džiovinimo efektyvumo klasė pagal VI priedo 2 punktą;

f)

dB(A) re1 pW išreikštas skleidžiamas akustinis triukšmas, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus;

g)

jeigu modelis skirtas įmontuoti, nuoroda apie tai.

2.

Jeigu pateikiama taip pat kita į vardinių parametrų lentelę įtraukta informacija, jos forma ir pateikimo eilės tvarka turi atitikti nurodytąją II priede.

3.

Šrifto dydis ir šriftas, kuriuo spausdinama ar pateikiama visa šiame priede nurodyta informacija, turi būti toks, kad informaciją būtų lengva perskaityti.


V PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Siekdamos patikrinti, ar laikomasi 3 ir 4 straipsniuose nustatytų reikalavimų, valstybės narės valdžios institucijos išbando vieną buitinę indaplovę. Jei išmatuoti parametrai neatitinka tiekėjo skelbiamų verčių pagal 1 lentelėje nustatytas ribas, atliekami dar trijų buitinių indaplovių matavimai. Aritmetinis tų trijų buitinių indaplovių išmatuotų verčių vidurkis turi atitikti tiekėjo nurodytas vertes ir neviršyti 1 lentelėje nustatytų ribų, išskyrus suvartojamos energijos kiekį – šiuo atveju išmatuota vertė vardinės vertės Et neturi viršyti daugiau kaip 6 %.

Antraip laikoma, kad tas modelis ir visi kiti lygiaverčiai buitinės indaplovės modeliai neatitinka 3 ir 4 straipsnių reikalavimų.

Valstybių narių valdžios institucijos taiko patikimas, tikslias ir atkuriamas matavimo procedūras, kurias taikant atsižvelgiama į visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant dokumentuose, kurių numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nurodytus metodus.

1   lentelė

Matuojamas parametras

Leidžiamos patikros nuokrypos

Metinis suvartojamos energijos kiekis

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 10 % didesnė už vardinę vertę (1) AEC .

Suvartojamo vandens kiekis

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 10 % didesnė už vardinę vertę Wt .

Džiovinimo efektyvumo indeksas

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 19 % mažesnė už vardinę vertę ID .

Suvartojamos energijos kiekis

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 10 % didesnė už vardinę vertę Et .

Programos trukmė

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 10 % didesnė už vardines vertes Tt .

Vartojamoji galia veikiant išjungties režimu ir liekamuoju režimu

Matuojant daugiau kaip 1,00 W Po ir Pl vartojamąją galią, išmatuota vertė vardinės vertės neturi viršyti daugiau kaip 10 %. Matuojant 1,00 W ar mažesnę Po ir Pl vartojamąją galią, išmatuota vertė vardinės vertės neturi viršyti daugiau kaip 0,10 W.

Liekamojo režimo trukmė

Išmatuota vertė neturi būti daugiau kaip 10 % didesnė už vardinę vertę Tl .

Skleidžiamo akustinio triukšmo lygis

Išmatuota vertė turi atitikti vardinę vertę.


(1)  Vardinė vertė – tiekėjo nurodyta vertė.


VI PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo klasės ir džiovinimo efektyvumo klasės

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Buitinės indaplovės energijos vartojimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jos energijos vartojimo efektyvumo indeksą (toliau – EEI), kaip nurodyta 1 lentelėje.

Buitinės indaplovės energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas pagal VII priedo 1 punktą.

1   lentelė

Energijos vartojimo efektyvumo klasės

Energijos vartojimo efektyvumo klasė

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas

A+++ (didžiausias efektyvumas)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (mažiausias efektyvumas)

EEI ≥ 90

2.   DŽIOVINIMO EFEKTYVUMO KLASĖS

Buitinės indaplovės džiovinimo efektyvumo klasė nustatoma pagal jos džiovinimo efektyvumo indeksą (ID ), kaip nurodyta 2 lentelėje.

Džiovinimo efektyvumo indeksas (ID ) apskaičiuojamas pagal VII priedo 2 punktą.

2   lentelė

Džiovinimo efektyvumo klasės

Džiovinimo efektyvumo klasė

Džiovinimo efektyvumo indeksas

A (didžiausias efektyvumas)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (mažiausias efektyvumas)

0,33 ≥ ID


VII PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo indekso, džiovinimo efektyvumo indekso ir vandens suvartojimo apskaičiavimo metodas

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO INDEKSO APSKAIČIAVIMAS

Skaičiuojant tam tikro modelio buitinės indaplovės energijos vartojimo efektyvumo indeksą (EEI), buitinės indaplovės per metus suvartojamos energijos kiekis lyginamas su standartiniu jos per metus suvartojamos energijos kiekiu.

a)

Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI) apskaičiuojamas ir suapvalinamas dešimtųjų tikslumu:

Formula

čia:

AEC

=

buitinės indaplovės per metus suvartojamos energijos kiekis;

SAEC

=

standartinis buitinės indaplovės per metus suvartojamos energijos kiekis.

b)

Metinis suvartojamos energijos kiekis (AEc ) apskaičiuojamas kWh per metus ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

i)

Formula

čia:

Et

=

per standartinį ciklą suvartojamos energijos kiekis (kWh), suapvalintas tūkstantųjų tikslumu;

Pl

=

standartinio plovimo ciklo liekamojo režimo vartojamoji galia (W), suapvalinta šimtųjų tikslumu;

Po

=

standartinio plovimo ciklo išjungties režimo vartojamoji galia (W), suapvalinta šimtųjų tikslumu;

Tt

=

standartinio plovimo ciklo programos trukmė (minutėmis), suapvalinta iki artimiausios minutės;

280

=

bendras standartinio plovimo ciklų skaičius per metus.

ii)

Jeigu buitinėje indaplovėje yra galios reguliavimo sistema, pagal kurią pasibaigus programai buitinė indaplovė savaime ima veikti išjungties režimu, AEC apskaičiuojamas pagal šią formulę (atsižvelgiant į liekamojo režimo efektyviąją trukmę):

Formula

čia:

Tl

=

išmatuota standartinio plovimo ciklo liekamojo režimo trukmė (minutėmis), suapvalinta iki artimiausios minutės;

280

=

bendras standartinio plovimo ciklų skaičius per metus.

c)

Standartinis metinis suvartojamos energijos kiekis (SAEC ) apskaičiuojamas kWh per metus ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

i)

buitinių indaplovių, kurių vardinis pajėgumas ps ≥ 10 ir plotis > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii)

buitinių indaplovių, kurių vardinis pajėgumas ps ≤ 9, ir buitinių indaplovių, kurių vardinis pajėgumas 9 < ps ≤ 11 ir plotis > 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

čia:

ps

=

valgomųjų reikmenų komplektų skaičius.

2.   DŽIOVINIMO EFEKTYVUMO INDEKSO APSKAIČIAVIMAS

Apskaičiuojant tam tikro modelio buitinės indaplovės džiovinimo efektyvumo indeksą (ID ) buitinės indaplovės džiovinimo efektyvumas lyginamas su standartinės buitinės indaplovės džiovinimo efektyvumu, jeigu standartinės buitinės indaplovės charakteristikos atitinka nustatytąsias naudojant visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant metodus, nurodytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

a)

Džiovinimo efektyvumo indeksas (ID ) apskaičiuojamas kaip nurodyta toliau ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

Formula

ID = exp(lnID )

čia:

DT,i

=

bandomosios buitinės indaplovės džiovinimo efektyvumas (naudojamas vienas bandymo ciklas (i));

DR,i

=

standartinės buitinės indaplovės džiovinimo efektyvumas (naudojamas vienas bandymo ciklas (i));

n

=

bandymo ciklų skaičius, n ≥ 5.

b)

Džiovinimo efektyvumas (D) – vidutinis kiekvieno į buitinę indaplovę įdėto reikmens drėgnumo rodiklis užbaigus standartinį plovimo ciklą. Drėgnumo rodiklis apskaičiuojamas pagal 1 lentelę:

1   lentelė

Vandens žymių (WT ) arba vandens ruoželių (WS ) skaičius

Bendras drėgnas plotas (Aw) (mm2)

Drėgnumo rodiklis

WT = 0 ir WS = 0

Netaikoma

2 (didžiausias efektyvumas)

1 < WT ≤ 2 arba WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT arba WS = 2

arba WS = 1 ir WT = 1

Aw > 50

0 (mažiausias efektyvumas)

3.   PER METUS SUVARTOJAMO VANDENS KIEKIO APSKAIČIAVIMAS

Buitinės indaplovės per metus suvartojamas vandens kiekis (AWC ) apskaičiuojamas litrais ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, kaip nurodyta toliau:

AWC = Wt × 280

čia:

Wt

=

per standartinį plovimo ciklą suvartojamo vandens kiekis litrais, suapvalintas tūkstantųjų tikslumu.