11.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 293/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1015/2010

2010 m. lapkričio 10 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2009/125/EB Komisija turėtų nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus su energija susijusiems gaminiams, kurių pardavimo ir prekybos apimtis yra didelė ir kurie daro didelį poveikį aplinkai ir turi didelį poveikio aplinkai gerinimo be pernelyg didelių išlaidų potencialą.

(2)

Direktyvos 2009/125/EB 16 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje nustatyta, kad laikydamasi 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, 15 straipsnio 2 dalyje išvardytų kriterijų ir pasitarusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu, Komisija prireikus nustato buitinės įrangos, įskaitant buitines skalbykles, įgyvendinimo priemonę.

(3)

Komisija atliko parengiamąjį tyrimą, kuriame techniniu, aplinkos ir ekonominiu atžvilgiais išnagrinėjo dažniausiai namų ūkiuose naudojamas buitines skalbykles. Tyrimas atliktas kartu su Sąjungos ir trečiųjų šalių suinteresuotosiomis šalimis ir interesų grupėmis, o rezultatai paskelbti viešai.

(4)

Šis reglamentas turėtų būti taikomas gaminiams, kuriais namų ūkiuose skalbiami skalbiniai.

(5)

Buitinių skalbyklių-džiovyklių charakteristikos yra ypatingos, todėl joms reglamentas neturėtų būti taikomas. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad skalbyklės-džiovyklės atlieka panašias funkcijas kaip buitinės skalbyklės, skalbyklėms-džiovyklėms kuo greičiau turėtų būti parengta kita Direktyvos 2009/125/EB įgyvendinimo priemonė.

(6)

Nustatyta, kad šiame reglamente aplinkosaugai svarbi buitinių skalbyklių savybė – tai eksploatuojant šiuos gaminius suvartojamos energijos ir vandens kiekis. Apskaičiuota, kad gaminiai, kuriems taikomas šis reglamentas, 2005 m. Sąjungoje suvartojo 35 TWh elektros energijos ir 2 213 mln. m3 vandens (per metus). Jeigu nebus imtasi specialių priemonių, apskaičiuota, kad 2020 m. per metus bus suvartojama 37,7 TWh elektros energijos ir 2 051 mln. m3 vandens. Iš parengiamojo tyrimo matyti, kad gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, suvartojamos elektros energijos ir vandens kiekį įmanoma gerokai sumažinti.

(7)

Iš parengiamojo tyrimo matyti, kad nustatyti reikalavimų dėl kitų Direktyvos 2009/125/EB I priedo 1 dalyje nurodytų ekologinio projektavimo parametrų nėra būtina, nes eksploatuojant buitines skalbykles aplinkosaugos atžvilgiu svarbiausias suvartojamos elektros energijos ir vandens kiekis.

(8)

Gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, elektros energijos ir vandens vartojimo efektyvumas turėtų būti padidintas taikant turimas nepatentuotas ekonomiškas technologijas, kurios gali padėti sumažinti bendras šių gaminių pirkimo ir eksploatavimo išlaidas.

(9)

Dėl ekologinio projektavimo reikalavimų neturėtų sumažėti gaminių funkcionalumas galutinio naudotojo požiūriu ir neturėtų būti padaryta neigiamo poveikio sveikatai, saugai ar aplinkai. Visų pirma nauda, gauta sumažinus eksploatuojant gaminį suvartotos elektros energijos ir vandens kiekį, turėtų būti gerokai didesnė už galimą papildomą poveikį aplinkai gamybos etapu.

(10)

Ekologinio projektavimo reikalavimai turėtų būti diegiami laipsniškai, kad gamintojai turėtų pakankamai laiko gaminius perprojektuoti pagal šio reglamento reikalavimus. Etapų laikas turėtų būti pasirinktas taip, kad būtų išvengta neigiamo poveikio rinkoje esančios įrangos funkcionalumui, atsižvelgta į poveikį galutinių naudotojų ir gamintojų, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių, išlaidoms ir kartu užtikrinta, kad šio reglamento tikslai būtų įgyvendinti laiku.

(11)

Atitinkami gaminio parametrai turėtų būti matuojami taikant patikimus, tikslius ir atkuriamus matavimo metodus, kurie pagrįsti visuotinai pripažintais pažangiausiais matavimo metodais, įskaitant 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (2), I priede išvardytų Europos standartizacijos institucijų priimtus darniuosius standartus (jeigu tokių yra).

(12)

Pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį šiame reglamente turėtų būti nustatytos taikytinos atitikties vertinimo procedūros.

(13)

Kad būtų galima lengviau patikrinti atitiktį, gamintojai Direktyvos 2009/125/EB V ir VI prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose turėtų pateikti informaciją, susijusią su šiame reglamente nustatytais reikalavimais.

(14)

Be šiame reglamente nustatytų teisiškai privalomų reikalavimų dar turėtų būti nustatyti orientaciniai geriausių turimų technologijų standartai ir taip sudarytos sąlygos lengvai gauti informacijos apie gaminių, kuriems taikomas šis reglamentas, aplinkosauginį veiksmingumą per visą jų būvio ciklą.

(15)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Direktyvos 2009/125/EB 19 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomi rinkai pateikiamų į elektros tinklą jungiamų buitinių skalbyklių ir į elektros tinklą jungiamų buitinių skalbyklių, kurias taip pat galima maitinti iš baterijų, įskaitant parduodamas ne namų ūkio reikmėms ir įmontuojamąsias buitines skalbykles, ekologinio projektavimo reikalavimai.

2.   Šis reglamentas netaikomas buitinėms skalbyklėms-džiovyklėms.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų, be jau pateiktų Direktyvos 2009/125/EB 2 straipsnyje, apibrėžtys:

1)   buitinė skalbyklė– automatinė skalbyklė tekstilės gaminiams skalbti ir skalauti vandeniu, turinti ir gręžimo funkciją, skirta naudoti daugiausia neprofesionaliais tikslais;

2)   įmontuojamoji buitinė skalbyklė– buitinė skalbyklė, kuri skirta įmontuoti į spintelę, paruoštą nišą sienoje ar panašioje vietoje ir kuriai reikalinga baldų apdaila;

3)   automatinė skalbyklė– skalbyklė, kurioje įkrovą visiškai apdoroja pati skalbyklė ir naudotojui nereikia įsikišti jokiu programos etapu;

4)   buitinė skalbyklė-džiovyklė– buitinė skalbyklė, kuri turi ir gręžimo funkciją, ir tekstilės gaminių džiovinimo įrangą, kuria skalbiniai paprastai džiovinami šildant ir vartant;

5)   programa– iš anksto nustatytų operacijų, kurias gamintojas nurodė kaip tinkamas tam tikrų rūšių tekstilės gaminiams skalbti, seka;

6)   ciklas– pagal pasirinktą programą nustatytas užbaigtas skalbimo, skalavimo ir gręžimo procesas;

7)   programos trukmė– laikas nuo programos įjungimo iki užbaigimo, išskyrus bet kokią galutinio naudotojo nustatytą delsą;

8)   vardinis pajėgumas– gamintojo nurodyta didžiausia tam tikros rūšies sausų tekstilės gaminių, kuriuos galima apdoroti buitine skalbykle pagal pasirinktą programą, masė (dvi gretimas masės vertes skiria 0,5 kg), jeigu gaminiai į ją įdedami pagal gamintojo instrukcijas;

9)   dalinė įkrova– pusė buitinės skalbyklės vardinio pajėgumo įkrovos pagal tam tikrą programą;

10)   liekamasis drėgnis– gręžimo etapo pabaigoje įkrovoje likusio skysčio kiekis;

11)   išjungties režimas– būsena, kai galutiniam naudotojui prieinamais ir, kai buitinė skalbyklė naudojama įprastai, jam skirtais naudoti valdymo įtaisais arba jungikliais buitinė skalbyklė išjungiama, kad vartotų kuo mažiau energijos; šis mažiausio energijos vartojimo režimas gali išlikti neribotą laiką, kai buitinė skalbyklė sujungta su maitinimo šaltiniu ir naudojama pagal gamintojo instrukcijas; jeigu galutiniam naudotojui prieinamo valdymo įtaiso arba jungiklio nėra, išjungties režimas yra būsena, kuri atsiranda, kai buitinė skalbyklė savaime persijungia į stabilaus energijos vartojimo režimą;

12)   baigtos programos režimas– mažiausios vartojamosios galios režimas, kuriuo, užbaigus programą, buitinė skalbyklė gali veikti neribotą laiką, jeigu galutinis naudotojas nesiima jokių kitų veiksmų, išskyrus skalbinių išėmimą iš buitinės skalbyklės;

13)   lygiavertė skalbyklė– rinkai pateiktas buitinės skalbyklės modelis, kurio vardinis pajėgumas, techninės ir eksploatacinės charakteristikos, suvartojamos energijos ir vandens kiekis ir skalbiant bei gręžiant keliamas akustinis triukšmas yra tokie patys kaip kito buitinės skalbyklės modelio, kurį tas pats gamintojas pateikė į rinką priskyręs kitokį komercinį kodą.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai

Bendrieji buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai nustatyti I priedo 1 punkte.

Specialieji buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai nustatyti I priedo 2 punkte.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

1.   Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnyje nurodyta atitikties vertinimo procedūra – tai tos direktyvos IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba jos V priede nustatyta valdymo sistema.

2.   Atliekant atitikties vertinimą pagal Direktyvos 2009/125/EB 8 straipsnį į techninių dokumentų rinkinį įtraukiama pagal šio reglamento II priedą atlikto apskaičiavimo rezultatų kopija.

Jeigu į techninių dokumentų rinkinį įtraukta tam tikros buitinės skalbyklės modelio informacija buvo nustatyta atlikus apskaičiavimą remiantis projekto duomenimis, arba ji buvo nustatyta ekstrapoliuojant lygiavertės skalbyklės duomenis ar buvo taikomi abu metodai, tai dokumentuose pateikiami išsamūs šio apskaičiavimo ar ekstrapoliavimo arba abiejų metodų ir bandymų, kurių siekdami patikrinti atliktų apskaičiavimų tikslumą ėmėsi tiekėjai, duomenys. Šiais atvejais kartu su informacija taip pat pateikiamas visų kitų lygiaverčių buitinių skalbyklių modelių, apie kuriuos į techninius dokumentus įtraukta informacija buvo nustatyta minėtu būdu, sąrašas.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Atlikdamos Direktyvos 2009/125/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytus rinkos priežiūros patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio reglamento I priede nustatytų reikalavimų, valstybės narės taiko šio reglamento III priede aprašytą patikros procedūrą.

6 straipsnis

Etaloninės charakteristikos

Geriausių darbinių parametrų buitinių skalbyklių, kurios turimos rinkoje įsigaliojant šiam reglamentui, orientacinės etaloninės charakteristikos nustatytos IV priede.

7 straipsnis

Persvarstymas

Atsižvelgdama į technologijos pažangą, Komisija šį reglamentą persvarstys ne vėliau kaip po ketverių metų nuo jo įsigaliojimo ir šio persvarstymo rezultatus pateiks Ekologinio projektavimo konsultacijų forumui. Atliekant persvarstymą visų pirma vertinamos III priede nustatytos leidžiamos patikros nuokrypos, galimybė nustatyti skalavimo ir gręžimo efektyvumo reikalavimus ir karšto vandens įleidimo galimybės.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jis taikomas nuo 2011 m. gruodžio 1 d.

Tačiau toliau išvardyti ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi laikantis tokio tvarkaraščio:

a)

I priedo 1 punkto 1 papunktyje nustatyti bendrieji ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo 2012 m. gruodžio 1 d.;

b)

I priedo 1 punkto 2 papunktyje nustatyti bendrieji ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo 2011 m. birželio 1 d.;

c)

I priedo 1 punkto 3 papunktyje nustatyti bendrieji ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo 2013 m. gruodžio 1 d.;

d)

I priedo 2 punkto 2 papunktyje nustatyti specialieji ekologinio projektavimo reikalavimai taikomi nuo 2013 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 285, 2009 10 31, p. 10.

(2)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37.


I PRIEDAS

Ekologinio projektavimo reikalavimai

1.   BENDRIEJI EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

1.

Apskaičiuojant buitinių skalbyklių suvartojamos energijos kiekį ir kitus parametrus naudojami ciklai, kuriuos pasirinkus skalbiami įprasto nešvarumo lygio medvilnės skalbiniai (toliau – standartinės medvilnės programos), esant 40 °C ir 60 °C temperatūrai. Šiuos ciklus įmanoma lengvai atpažinti buitinių skalbyklių programos pasirinkimo įtaise arba buitinių skalbyklių rodytuve, jeigu jis įmontuotas (arba ir įtaise, ir rodytuve); šie ciklai nurodomi kaip „standartinė medvilnės 60 °C programa“ ir „standartinė medvilnės 40 °C programa“.

2.

Gamintojo pateikiamoje instrukcijų knygelėje nurodoma ši informacija:

a)

standartinės medvilnės 60 °C ir 40 °C programos, nurodytos kaip „standartinė medvilnės 60 °C programa“ ir „standartinė medvilnės 40 °C programa“, ir pažymima, kad šios programos tinka įprasto nešvarumo lygio medvilnės skalbiniams skalbti ir kad tai yra efektyviausios programos pagal bendrą suvartojamos energijos ir vandens kiekį šio tipo medvilnės skalbiniams skalbti; be to, nurodoma, kad faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos ciklo temperatūros;

b)

išjungties režimo ir baigtos programos režimo vartojamoji galia;

c)

orientacinė informacija apie programos trukmę, liekamąjį drėgnį, suvartojamos energijos ir vandens kiekį atliekant pagrindines skalbimo programas (įdėjus visą ar dalinę įkrovą, arba įdėjus ir visą, ir dalinę įkrovą);

d)

rekomendacija dėl ploviklių, kuriuos dera naudoti pasirinkus skirtingas skalbimo temperatūras, tipo.

3.

Galutinių naudotojų reikmėms buitinėse skalbyklėse numatomas 20 °C temperatūros ciklas. Šią programą įmanoma lengvai atpažinti buitinių skalbyklių programos pasirinkimo įtaise arba buitinių skalbyklių rodytuve (jeigu jis yra), arba ir įtaise, ir rodytuve.

2.   SPECIALIEJI EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

Buitinės skalbyklės atitinka šiuos reikalavimus:

1.

Nuo 2011 m. gruodžio 1 d.:

visų buitinių skalbyklių energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (angl. Energy Efficiency Index, EEI) yra mažesnis kaip 68,

buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas didesnis kaip 3 kg, skalbimo efektyvumo koeficientas (Iw ) yra didesnis kaip 1,03,

buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas 3 kg arba mažesnis, skalbimo efektyvumo koeficientas (Iw ) yra didesnis kaip 1,00,

visų buitinių skalbyklių suvartojamo vandens kiekis (Wt ) yra:

Wt  ≤ 5 × c + 35

čia: c – buitinės skalbyklės vardinis pajėgumas, jeigu naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdedama visa įkrova) arba standartinė medvilnės 40 °C programa (įdedama visa įkrova); pasirenkama mažesnė vertė.

2.

Nuo 2013 m. gruodžio 1 d.:

buitinių skalbyklių, kurių vardinis pajėgumas 4 kg arba didesnis, energijos vartojimo efektyvumo koeficientas yra mažesnis kaip 59,

visų buitinių skalbyklių suvartojamo vandens kiekis yra,

Wt  ≤ 5 × c½  + 35

čia: c½ – buitinės skalbyklės vardinis pajėgumas, jeigu naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdedama dalinė įkrova) arba standartinė medvilnės 40 °C programa (įdedama dalinė įkrova); pasirenkama mažesnė vertė.

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI), skalbimo efektyvumo koeficientas (Iw ) ir suvartojamo vandens kiekis (Wt ) apskaičiuojami pagal II priedą.


II PRIEDAS

Energijos vartojimo efektyvumo koeficiento, skalbimo efektyvumo koeficiento, suvartojamo vandens kiekio ir liekamojo drėgnio apskaičiavimo metodas

1.   ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO KOEFICIENTO APSKAIČIAVIMAS

Apskaičiuojant tam tikro modelio buitinės skalbyklės energijos vartojimo efektyvumo koeficientą (EEI), buitinės skalbyklės svertinis per metus suvartojamos energijos kiekis, apskaičiuotas remiantis energijos kiekiu, suvartojamu atliekant standartinę medvilnės 60 °C programą (kai įdėta visa įkrova ir dalinė įkrova), ir energijos kiekiu, suvartojamu atliekant standartinę medvilnės 40 °C programą (kai įdėta dalinė įkrova), lyginamas su įprastu šios buitinės skalbyklės per metus suvartojamos energijos kiekiu.

a)

Energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (EEI) apskaičiuojamas ir suapvalinamas dešimtųjų tikslumu:

Formula

čia:

AEC

=

svertinis buitinės skalbyklės per metus suvartojamos energijos kiekis;

SAEC

=

įprastas buitinės skalbyklės per metus suvartojamos energijos kiekis.

b)

Įprastas per metus suvartojamos energijos kiekis (SAEC) apskaičiuojamas (kWh per metus) ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

Formula

čia:

c

=

buitinės skalbyklės vardinis pajėgumas atliekant standartinę medvilnės 60 °C programą, kai įdėta visa įkrova, arba standartinę medvilnės 40 °C programą, kai įdėta visa įkrova (pasirenkama mažesnė vertė).

c)

Svertinis per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) apskaičiuojamas (kWh per metus) ir suapvalinamas šimtųjų tikslumu:

i)

Formula

čia:

Et

=

svertinis suvartojamos energijos kiekis;

Po

=

svertinė išjungties režimo galia;

Pl

=

svertinė baigtos programos režimo galia;

Tt

=

programos trukmė;

220

=

bendras standartinių skalbimo ciklų skaičius per metus.

ii)

Jeigu buitinėje skalbyklėje įdiegta galios reguliavimo sistema, pagal kurią pasibaigus programai buitinė skalbyklė savaime ima veikti išjungties režimu, svertinis per metus suvartojamos energijos kiekis (AEC ) apskaičiuojamas pagal šią formulę (atsižvelgiant į baigtos programos režimo faktinę trukmę):

Formula

čia:

Tl

=

baigtos programos režimo trukmė.

d)

Svertinis suvartojamos energijos kiekis (Et) apskaičiuojamas (kWh) ir suapvalinamas tūkstantųjų tikslumu:

Formula

čia:

Et,60

=

atliekant standartinę medvilnės 60 °C programą suvartojamos energijos kiekis;

Et,60½

=

atliekant standartinę medvilnės 60 °C programą suvartojamos energijos kiekis, kai įdėta dalinė įkrova;

Et,40½

=

atliekant standartinę medvilnės 40 °C programą suvartojamos energijos kiekis, kai įdėta dalinė įkrova.

e)

Svertinė išjungties režimo galia (Po ) apskaičiuojama (vatais) ir suapvalinama šimtųjų tikslumu:

Formula

čia:

Po,60

=

galia veikiant išjungties režimu, kai atliekama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdėta visa įkrova);

Po,60½

=

galia veikiant išjungties režimu, kai atliekama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdėta dalinė įkrova);

Po,40½

=

galia veikiant išjungties režimu, kai atliekama standartinė medvilnės 40 °C programa (įdėta dalinė įkrova).

f)

Svertinė baigtos programos režimo galia (Pl) apskaičiuojama (vatais) ir suapvalinama šimtųjų tikslumu:

Formula

čia:

Pl,60

=

galia veikiant baigtos programos režimu, kai atliekama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdėta visa įkrova);

Pl,60½

=

galia veikiant baigtos programos režimu, kai atliekama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdėta dalinė įkrova);

Pl,40½

=

galia veikiant baigtos programos režimu, kai atliekama standartinė medvilnės 40 °C programa (įdėta dalinė įkrova).

g)

Svertinė programos trukmė (Tt ) apskaičiuojama (minutėmis) ir suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

Formula

čia:

Tt,60

=

standartinės medvilnės 60 °C programos trukmė (įdėta visa įkrova);

Tt,60½

=

standartinės medvilnės 60 °C programos trukmė (įdėta dalinė įkrova);

Tt,40½

=

standartinės medvilnės 40 °C programos trukmė (įdėta dalinė įkrova).

h)

Svertinė baigtos programos režimo trukmė (Tl ) apskaičiuojama (minutėmis) ir suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus:

Formula

čia:

Tl,60

=

baigtos programos režimo trukmė atliekant standartinę medvilnės 60 °C programą (įdėta visa įkrova);

Tl,60½

=

baigtos programos režimo trukmė atliekant standartinę medvilnės 60 °C programą (įdėta dalinė įkrova);

Tl,40½

=

baigtos programos režimo trukmė atliekant standartinę medvilnės 40 °C programą (įdėta dalinė įkrova).

2.   SKALBIMO EFEKTYVUMO KOEFICIENTO APSKAIČIAVIMAS

Apskaičiuojant skalbimo efektyvumo koeficientą (Iw ), buitinės skalbyklės svertinis skalbimo efektyvumo koeficientas, apskaičiuotas remiantis standartinės medvilnės 60 °C programos skalbimo efektyvumu (kai įdėta visa įkrova ir dalinė įkrova) ir standartinės medvilnės 40 °C programos skalbimo efektyvumu (kai įdėta dalinė įkrova), lyginamas su standartinės skalbyklės skalbimo efektyvumo koeficientu, jeigu standartinės skalbyklės charakteristikos atitinka nustatytąsias naudojant visuotinai pripažintus pažangiausius matavimo metodus, įskaitant metodus, nurodytus dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

a)

Skalbimo efektyvumo koeficientas (Iw ) apskaičiuojamas ir suapvalinamas tūkstantųjų tikslumu:

Formula

čia:

IW,60

=

standartinės medvilnės 60 °C programos (įdėta visa įkrova) skalbimo efektyvumo koeficientas;

IW,60½

=

standartinės medvilnės 60 °C programos (įdėta dalinė įkrova) skalbimo efektyvumo koeficientas;

IW,40½

=

standartinės medvilnės 40 °C programos (įdėta dalinė įkrova) skalbimo efektyvumo koeficientas.

b)

Vienos standartinės medvilnės gaminių skalbimo programos (p) skalbimo efektyvumo koeficientas apskaičiuojamas taip:

Formula

čia:

WT,i

=

bandomosios buitinės skalbyklės vieno bandymo ciklo (i) skalbimo efektyvumo koeficientas;

WR,a

=

standartinės skalbyklės vidutinis skalbimo efektyvumo koeficientas;

n

=

bandymo ciklų skaičius, n ≥ 3, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdėta visa įkrova), n ≥ 2, kai naudojama standartinė medvilnės 60 °C programa (įdėta dalinė įkrova), ir n ≥ 2, kai naudojama standartinė medvilnės 40 °C programa (įdėta dalinė įkrova).

c)

Skalbimo efektyvumas (W) – kiekvienos bandymų juostelės šviesos atspindėjimo verčių vidurkis užbaigus bandymo ciklą.

3.   SUVARTOJAMO VANDENS KIEKIO APSKAIČIAVIMAS

Suvartojamo vandens kiekis (Wt ) apskaičiuojamas ir suapvalinamas dešimtųjų tikslumu:

Wt = Wt,60

čia:

Wt,60

=

standartinės medvilnės 60 °C programos (įdėta visa įkrova) suvartojamo vandens kiekis.

4.   LIEKAMOJO DRĖGNIO APSKAIČIAVIMAS

Užbaigus skalbimo programą liekamasis drėgnis (D) apskaičiuojamas kaip procentinis dydis ir suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.


III PRIEDAS

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Siekdamos patikrinti, ar laikomasi I priede nustatytų reikalavimų, valstybių narių institucijos išbando vieną buitinę skalbyklę. Jei išmatuoti parametrai neatitinka techninių dokumentų rinkinyje pagal 4 straipsnio 2 dalį gamintojo skelbiamų verčių laikantis 1 lentelėje nustatytų ribų, matavimas atliekamas bandant dar tris buitines skalbykles. Aritmetinis tų trijų buitinių skalbyklių išmatuotų verčių vidurkis turi atitikti 1 lentelėje nustatytas ribas, išskyrus suvartojamos energijos kiekį – šiuo atveju išmatuota vertė vardinės vertės Et neturi viršyti daugiau kaip 6 %.

Kitaip laikoma, kad tas modelis ir visi kiti lygiaverčiai buitinių skalbyklių modeliai neatitinka I priedo reikalavimų.

Valstybių narių institucijos taiko patikimas, tikslias ir atkuriamas matavimo procedūras, pagrįstas visuotinai pripažintais pažangiausiais matavimo metodais, įskaitant dokumentuose, kurių nuorodų numeriai tuo tikslu paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, nurodytus metodus.

1   lentelė

Išmatuotas parametras

Leidžiamos patikros nuokrypos

Metinis suvartojamos energijos kiekis

Išmatuota vertė vardinės vertės (1) AEC neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Skalbimo efektyvumo koeficientas

Išmatuota vertė už vardinę vertę IW neturi būti mažesnė daugiau kaip 4 %.

Suvartojamos energijos kiekis

Išmatuota vertė vardinės vertės Et neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Programos trukmė

Išmatuota vertė vardinių verčių Tt neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Suvartojamo vandens kiekis

Išmatuota vertė vardinės vertės Wt neturi viršyti daugiau kaip 10 %.

Išjungties režimo ir baigtos programos režimo vartojamoji galia

Išmatuota didesnė kaip 1,00 W vartojamoji galia Po ir Pl vardinės vertės neturi viršyti daugiau kaip 10 %. Išmatuota 1,00 W arba mažesnė vartojamoji galia Po ir Pl vardinės vertės neturi viršyti daugiau kaip 0,10 W.

Baigtos programos režimo trukmė

Išmatuota vertė vardinės vertės Tl neturi viršyti daugiau kaip 10 %.


(1)  Vardinė vertė – gamintojo nurodyta vertė.


IV PRIEDAS

Etaloninės charakteristikos

Nustatyta, kad įsigaliojant šiam reglamentui, geriausia (vertinant pagal vandens ir energijos vartojimą, skalbimo efektyvumą ir skalbiant bei gręžiant sukeliamą akustinį triukšmą, kai atliekama standartinė medvilnės 60 °C programa ir kai įdėta visa įkrova) rinkoje turima buitinių skalbyklių technologija yra (1):

1.

Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 3 kg:

a)   suvartojamos energijos kiekis– 0,57 kWh per ciklą (arba 0,19 kWh kilogramui), atitinkamas bendras metinis suvartojamos energijos kiekis – 117,84 kWh per metus, iš kurio 105,34 kWh per metus tenka 220 ciklų, o 12,5 kWh per metus tenka mažai energijos vartojantiems veikimo režimams;

b)   suvartojamo vandens kiekis– 39 litrai per ciklą, t. y. 8 580 litrų per metus (220 ciklų);

c)   skalbimo efektyvumo koeficientas– 1,03 ≥ Iw > 1,00;

d)   akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (900 sūkių per minutę)– nėra duomenų.

2.

Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 3,5 kg:

a)   suvartojamos energijos kiekis– 0,66 kWh per ciklą (arba 0,19 kWh kilogramui), atitinkamas bendras metinis suvartojamos energijos kiekis – 134,50 kWh per metus, iš kurio 122,00 kWh per metus tenka 220 ciklų, o 12,5 kWh per metus tenka mažai energijos vartojantiems veikimo režimams;

b)   suvartojamo vandens kiekis– 39 litrai per ciklą, t. y. 8 580 litrų per metus (220 ciklų);

c)   skalbimo efektyvumo koeficientas Iw – 1,03;

d)   akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 100 sūkių per minutę)– nėra duomenų.

3.

Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 4,5 kg:

a)   suvartojamos energijos kiekis– 0,76 kWh per ciklą (arba 0,17 kWh kilogramui), atitinkamas bendras metinis suvartojamos energijos kiekis – 152,95 kWh per metus, iš kurio 140,45 kWh per metus tenka 220 ciklų, o 12,5 kWh per metus tenka mažai energijos vartojantiems veikimo režimams;

b)   suvartojamo vandens kiekis– 40 litrų per ciklą, t. y. 8 800 litrų per metus (220 ciklų);

c)   skalbimo efektyvumo koeficientas Iw – 1,03;

d)   akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 000 sūkių per minutę)– 55/70 dB(A) re 1pW.

4.

Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 5 kg:

a)   suvartojamos energijos kiekis– 0,850 kWh per ciklą (arba 0,17 kWh kilogramui), atitinkamas bendras metinis suvartojamos energijos kiekis – 169,60 kWh per metus, iš kurio 157,08 kWh per metus tenka 220 ciklų, o 12,5 kWh per metus tenka mažai energijos vartojantiems veikimo režimams;

b)   suvartojamo vandens kiekis– 39 litrai per ciklą, t. y. 8 580 litrų per metus (220 ciklų);

c)   skalbimo efektyvumo koeficientas Iw – 1,03;

d)   akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 200 sūkių per minutę)– 53/73 dB(A) re 1pW.

5.

Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 6 kg:

a)   suvartojamos energijos kiekis– 0,90 kWh per ciklą (arba 0,15 kWh kilogramui), atitinkamas bendras metinis suvartojamos energijos kiekis – 178,82 kWh per metus, iš kurio 166,32 kWh per metus tenka 220 ciklų, o 12,5 kWh per metus tenka mažai energijos vartojantiems veikimo režimams;

b)   suvartojamo vandens kiekis– 37 litrai per ciklą, t. y. 8 140 litrų per metus (220 ciklų);

c)   skalbimo efektyvumo koeficientas Iw – 1,03;

d)   akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 600 sūkių per minutę)– nėra duomenų.

6.

Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 7 kg:

a)   suvartojamos energijos kiekis– 1,05 kWh per ciklą (arba 0,15 kWh kilogramui), atitinkamas bendras metinis suvartojamos energijos kiekis – 201,00 kWh per metus, iš kurio 188,50 kWh per metus tenka 220 ciklų, o 12,5 kWh per metus tenka mažai energijos vartojantiems veikimo režimams;

b)   suvartojamo vandens kiekis– 43 litrai per ciklą, t. y. 9 460 litrų per metus (220 ciklų);

c)   skalbimo efektyvumo koeficientas Iw – 1,03;

d)   akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 000 sūkių per minutę)– 57/73 dB(A) re 1pW;

e)   akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 400 sūkių per minutę)– 59/76 dB(A) re 1pW;

f)   akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 200 sūkių per minutę)– 48/62 dB(A) re 1pW (įmontuojamosios buitinės skalbyklės).

7.

Buitinės skalbyklės, kurių vardinis pajėgumas – 8 kg:

a)   suvartojamos energijos kiekis– 1,200 kWh per ciklą (arba 0,15 kWh kilogramui), atitinkamas bendras metinis suvartojamos energijos kiekis – 234,26 kWh per metus, iš kurio 221,76 kWh per metus tenka 220 ciklų, o 12,5 kWh per metus tenka mažai energijos vartojantiems veikimo režimams;

b)   suvartojamo vandens kiekis– 56 litrai per ciklą, t. y. 12 320 litrų per metus (220 ciklų);

c)   skalbimo efektyvumo koeficientas Iw – 1,03;

d)   akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 400 sūkių per minutę)– 54/71 dB(A) re 1pW;

e)   akustinio triukšmo lygis skalbiant ir gręžiant (1 600 sūkių per minutę)– 54/74 dB(A) re 1pW.


(1)  Apskaičiuojant metinį suvartojamos energijos kiekį, buvo taikomas II priede nustatytas metodas, pasirinkta 90 minučių programos trukmė, 1 W galios išjungties režimas ir 2 W galios baigtos programos režimas.