5.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 262/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 860/2010

2010 m. rugsėjo 10 d.

kuriuo sudaromas pramonės produktų, numatytų Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91, Prodcom sąrašas 2010 metams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo (1), ypač į jo 2 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3924/91 valstybės narės turi atlikti Bendrijos pramonės produkcijos tyrimą.

(2)

Pramonės produkcijos tyrimas turi remtis produktų sąrašu, kuriame nurodoma, kokia pramonės produkcija bus tiriama.

(3)

Produktų sąrašas yra būtinas, kad būtų galima suderinti produkcijos statistiką ir išorės prekybos statistiką ir palyginti su Bendrijos produktų nomenklatūra CPA.

(4)

Reglamente (EEB) Nr. 3924/91 numatytas produktų sąrašas, vadinamas Prodcom sąrašu, yra bendras visoms valstybėms narėms ir yra būtinas tam, kad būtų galima palyginti skirtingų valstybių narių duomenis.

(5)

Prodcom sąrašą būtina atnaujinti, todėl reikia sudaryti sąrašą 2010 m.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto, įsteigto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (2), nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Prodcom sąrašas 2010 m. sudaromas toks, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Reglamentas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 374, 1991 12 31, p. 1.

(2)  OL L 87, 2009 3 31, p. 164.


PRIEDAS

PRODCOM

Aprašymas

Išorės prekybos nomenklatūros nuoroda 2010 m.

HS/CN

Apimtis

fizinis vienetas

P

Nuorodos į pastabas

NACE 07.10: Geležies rūdų kasyba

CPA 07.10.10: Geležies rūda

07.10.10.00

Geležies rūdos ir koncentratai (išskyrus degtus geležies piritus)

2601 [11 00 + 12 00]

kg

S

 

NACE 07.29: Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

CPA 07.29.11: Vario rūda ir koncentratai

07.29.11.00

Vario rūdos ir koncentratai

2603 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.12: Nikelio rūda ir koncentratai

07.29.12.00

Nikelio rūdos ir koncentratai

2604 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.13: Aliuminio rūda ir koncentratai

07.29.13.00

Aliuminio rūdos ir koncentratai

2606 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.14: Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai

07.29.14.00

Tauriųjų metalų rūdos ir koncentratai

2616 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 07.29.15: Švino, cinko ir alavo rūda bei koncentratai

07.29.15.00

Švino, cinko ir alavo rūdos bei koncentratai

2607 00 00 + 2608 00 00 + 2609 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.19: Kitų, niekur kitur nepriskirtų, spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

07.29.19.00

Kitos spalvotųjų metalų rūdos ir koncentratai

2602 00 00 + 2605 00 00 + 2610 00 00 + 2611 00 00 + 2613 [10 00 + 90 00] + 2614 00 00 + 2615 [10 00 + 90 00] + 2617 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

NACE 08.11: Dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų eksploatavimas

CPA 08.11.11: Marmuras ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai kalkakmeniai

08.11.11.33

Marmuras ir travertinas, neapdirbtas arba grubiai aplygintas

2515 11 00

kg

T

 

08.11.11.36

Marmuras ir travertinas, tiktai supjaustytas į stačiakampius arba kvadratinius blokus ar plokštes

2515 12 00

kg

T

 

08.11.11.50

Ekausinas ir kiti paminklams ar statybai skirti kalkakmeniai, kurių vidutinis savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5

2515 20 00

kg

T

 

CPA 08.11.12: Granitas, smiltainis ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai akmenys

08.11.12.33

Granitas, neapdirbtas arba grubiai aplygintas

2516 11 00

kg

T

 

08.11.12.36

Granitas, tiktai supjaustytas į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus ar plokštes

2516 12 00

kg

T

 

08.11.12.50

Smiltainis

2516 20 00

kg

T

 

08.11.12.90

Porfyras, bazaltas, kvarcitai ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, neapdirbti, grubiai aplyginti arba tiktai supjaustyti, (išskyrus paminklams ar statybai skirtus kalkakmenius, kurių savitasis sunkis ne mažesnis kaip 2,5, granitą ir smiltainį)

2506 20 00 + 2516 90 00

kg

T

 

CPA 08.11.20: Klintys ir gipsas

08.11.20.30

Gipsas ir anhidritas

2520 10 00

kg

T

 

08.11.20.50

Klintinis fliusas, klintys ir kiti kalkakmeniai, naudojami kalkėms arba cementui gaminti (išskyrus nerūšines smulkintas klintis ir gabalinį kalkakmenį)

2521 00 00

kg

T

 

CPA 08.11.30: Kreida ir nedegtas dolomitas

08.11.30.10

Kreida

2509 00 00

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomitas, neapdirbtas, grubiai aplygintas arba tiktai supjaustytas į stačiakampius ar kvadratinius blokus ir plokštes (išskyrus degtą ar sukepintąjį dolomitą, aglomeruotą ir skaldytą ar smulkintą dolomitą naudojamą betono užpildui, kelio, geležinkelio ar kt. balastui)

2518 10 00

kg

T

 

CPA 08.11.40: Skalūnas

08.11.40.00

Skalūnai, neapdirbti, grubiai aplyginti arba tiktai supjaustyti į stačiakampius ar kvadratinius blokus ir plokštes

2514 00 00

kg

T

 

NACE 08.12: Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba

CPA 08.12.11: Gamtinis smėlis

08.12.11.50

Silicinis smėlis (kvarcinis arba pramoninis smėlis)

2505 10 00

kg

S

 

08.12.11.90

Statybinis smėlis: molingasis smėlis, kaolino smėlis, putnago (lauko špato) smėlis (išskyrus silicinį ir metalingąjį smėlį)

2505 90 00

kg

S

 

CPA 08.12.12: Akmenų granulės, trupiniai ir milteliai; gargždas, žvyras

08.12.12.10

Žvyras, gargždas paprastai naudojami betono užpildui, kelio, geležinkelio ar kt. balastui; žvirgždas ir titnagas

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Skaldyti akmenys, paprastai naudojami betono užpildui, kelio, geležinkelio ar kt. balastui (išskyrus žvyrą, gargždą, žvirgždą ir titnagą)

2517 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Marmuro granulės, trupiniai ir milteliai

2517 41 00

kg

S

 

08.12.12.90

Travertino, ekausino, granito, porfyro, bazalto, smiltainio ir kitų paminklinių akmenų granulės, trupiniai ir milteliai

2517 49 00

kg

S

 

CPA 08.12.13: Šlakų ir panašių pramoninių atliekų mišiniai su (arba be) gargždu, žvyru, žvirgždu ir titnagu, naudojami statyboms

08.12.13.00

Šlakų ir panašių pramoninių atliekų mišiniai su (arba be) gargždu, žvyru, žvirgždu ir titnagu, naudojami statyboms

2517 20 00

kg

S

 

CPA 08.12.21: Kaolinas ir kitas kaolininis molis

08.12.21.40

Kaolinas

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolininiai moliai (rutuliniai ir plastiškieji moliai)

2507 00 80

kg

T

 

CPA 08.12.22: Kitas molis, andalūzitas, kianitas ir silimanitas; mulitas; šamotas arba dinasas

08.12.22.10

Bentonitas

2508 10 00

kg

T

 

08.12.22.30

Ugniai atsparus molis

2508 30 00

kg

T

 

08.12.22.50

Paprastasis ir skalūninis molis (išskyrus bentonitą, ugniai atsparų molį, plėtriuosius molius, kaoliną ir kaolininius molius), naudojamas statyboms darbams; andalūzitas, kianitas ir silimanitas; mulitas; šamotas arba dinasas

2508 [40 00 + 50 00 + 60 00 + 70 00]

kg

T

 

NACE 08.91: Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba

CPA 08.91.11: Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai

08.91.11.00

Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai ir fosfatinė kreida

2510 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 08.91.12: Nedegti geležies piritai; nevalyta arba nerafinuota siera

08.91.12.00

Nedegti geležies piritai; neapdorota arba nerafinuota siera (įskaitant regeneruotą sierą)

2502 00 00 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA 08.91.19: Kitos mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti

08.91.19.00

Kitos mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti

2511 [10 00 + 20 00] + 2528 [10 00 + 90 00] + 2529 [21 00 + 22 00] + 2530 [20 00 + 90 00]

kg

T

 

NACE 08.93: Druskos gavyba

CPA 08.93.10: Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

08.93.10.00

Druska (įskaitant denatūruotą druską, tačiau neįskaitant tinkamos vartoti žmonėms) ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba su apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų

2501 [00 (31 + 51 + 99)]

kg

T

 

NACE 08.99: Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjerų eksploatavimas

CPA 08.99.10: Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

08.99.10.00

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

2714 90 00

kg

T

 

CPA 08.99.21: Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys (neįskaitant pramoninių deimantų), neapdirbti arba tik supjaustyti ar grubiai apdirbti

08.99.21.00

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys (neįskaitant pramoninių deimantų), neapdirbti arba tik supjaustyti ar grubiai apdirbti

7102 [10 00 + 31 00] + 10 00]

c/k @

T

 

CPA 08.99.22:   Pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti; pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos natūraliosios abrazyvinės medžiagos

08.99.22.00

Pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti; pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos natūraliosios abrazyvinės medžiagos

2513 [10 00 + 20 00] + 21 00]

kg

T

 

CPA 08.99.29: Kitos mineralinės iškasenos

08.99.29.00

Kitos mineralinės iškasenos

2504 [10 00 + 90 00] + 2506 10 00 + 2512 00 00 + 2519 [10 00 + 90 (10 + 30 + 90)] + 2524 [10 00 + 90 00] + 2525 [10 00 + 20 00 + 30 00] + 2526 [10 00 + 20 00] + 2529 [10 00 + 30 00] + 2530 10 00 + 2621 90 00

kg

T

 

NACE 10.11: Mėsos perdirbimas ir konservavimas

CPA 10.11.11: Šviežia arba atšaldyta galvijiena

10.11.11.40

Šviežios arba atšaldytos jautienos ir veršienos skerdenos ir skerdenų pusės ir ketvirčiai su kaulais

0201 [10 00 + 20 (20 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Švieži arba atšaldyti jautienos ir veršienos gabalai

0201 [20 90 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.11.12: Šviežia arba atšaldyta kiauliena

10.11.12.30

Šviežia arba atšaldyta kiauliena: skerdenos, skerdenų pusės (įskaitant šviežią mėsą, užpiltą druska kaip laikinuoju konservantu)

0203 [11 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Šviežia arba atšaldyta kiauliena: kumpiai, mentės ir jų dalys su kaulais (įskaitant šviežią mėsą užpiltą druska kaip laikinuoju konservantu)

0203 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Šviežia arba atšaldyta kiauliena (įskaitant šviežią mėsą užpiltą druska kaip laikinuoju konservantu, išskyrus skerdenas ir skerdenų puses, kumpius, mentes ir jų dalis su kaulais)

0203 [19 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.13: Šviežia arba atšaldyta aviena

10.11.13.00

Šviežios arba atšaldytos ėriukų arba avių skerdenos, skerdenų pusės ir gabalai

0204 [10 00 + 21 00 + 22 (10 + 30 + 50 + 90) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.11.14: Šviežia arba atšaldyta ožkiena

10.11.14.00

Šviežia arba šaldyta ožkiena

0204 [50 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 39)]

kg

S

 

CPA 10.11.15: Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos atstovų mėsa

10.11.15.00

Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų kanopinių gyvūnų mėsa

0205 00 20

kg

S

 

CPA 10.11.20:   Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos atstovų valgomieji subproduktai

10.11.20.00

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų kanopinių gyvūnų valgomieji mėsos subproduktai

0206 [10 (10 + 95 + 98) + 3000 + 80 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.11.31: Sušaldyta galvijiena

10.11.31.00

Užšaldytos jautienos ir veršienos skerdenos, skerdenų pusės, ketvirčiai ir gabalai

0202 [10 00 + 20 (10 + 30 + 50 + 90) + 30 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.32: Sušaldyta kiauliena

10.11.32.30

Užšaldytos kiaulienos skerdenos ir skerdenų pusės

0203 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Užšaldytos kiaulienos kumpiai, mentės ir jų dalys su kaulais

0203 [22 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Užšaldyta kiauliena (išskyrus skerdenas ir skerdenų puses, kumpius, mentes ir jų dalis su kaulais)

0203 [29 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.33: Sušaldyta aviena

10.11.33.00

Užšaldytos ėriukų arba avių skerdenos, skerdenų pusės ir gabalai

0204 [30 00 + 41 00 + 42 (10 + 30 + 50 + 90) + 43 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.34: Sušaldyta ožkiena

10.11.34.00

Užšaldyta ožkiena

0204 [50 (51 + 53 + 55 + 59 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.11.35: Sušaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos atstovų mėsa

10.11.35.00

Užšaldyta arkliena arba kitų kanopinių gyvūnų mėsa

0205 00 80

kg

S

 

CPA 10.11.39: Kita šviežia, atšaldyta arba sušaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai

10.11.39.10

Užšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų kanopinių gyvūnų valgomieji mėsos subproduktai

0206 [21 00 + 22 00 + 29 (10 + 91 + 99) + 41 00 + 49 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai (įskaitant triušių ir kiškių, medžiojamųjų paukščių ir žvėrių mėsą ir valgomuosius subproduktus) (išskyrus varlių kojeles ir naminių paukščių, galvijų ir kanopinių gyvūnų, kiaulių, avių ir ožkų mėsa valgomuosius subproduktus)

0208 [10 (10 + 90) + 30 00 + 40 (10 + 90) + 50 00 + 90 (10 + 30 + 55 + 60 + 70 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.11.41: Neplauta pešta vilna, įskaitant prieš pešimą plautą vilną

10.11.41.00

Nekaršta ir nešukuota neplauta vilna, (įskaitant plautą vilnos plaką) (išskyrus kirptą vilną)

5101 19 00

kg

S

 

CPA 10.11.42: Žaliavinė galvijų oda arba arklena

10.11.42.00

Sveiki žali (neišdirbti) galvijų kailiai ir odos arba arklenos

4101 [20 (10 + 30 + 50 + 90) + 50 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 10.11.43: Kita žaliavinė galvijų oda arba arklena

10.11.43.00

Žali (neišdirbti) galvijų kailiai ir odos arba arklenos (išskyrus sveikas)

4101 90 00

kg

S

 

CPA 10.11.44: Žaliavinė avena arba ėrena

10.11.44.00

Avių arba ėriukų odos

4102 [10 (10 + 90) + 21 00 + 29 00]

p/st

S

 

CPA 10.11.45: Žaliavinė ožkena arba ožiukena

10.11.45.00

Žali (neišdirbti) ožkų arba ožiukų kailiai ir odos, išskyrus raugintas, šviežias ir konservuotas

4103 90 10

p/st

S

 

CPA 10.11.50: Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai

10.11.50.40

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos, švieži, atšaldyti, užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, arba rūkyti (išskyrus lydytus)

0209 [00 (11 + 19 + 30)]

kg

S

 

10.11.50.60

Lydyti kiauliniai taukai ir kiti kiauliniai riebalai

1501 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

10.11.50.70

Neapdoroti arba lydyti galvijų, avių arba ožkų taukai

1502 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.60: Nevalgoma subproduktų žaliava

10.11.60.30

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai

0504 00 00

kg

S

 

10.11.60.90

Gyvūnų atliekos, netinkamos vartoti žmonių maistui (išskyrus žuvis, žarnas, pūsles ir skrandžius)

0502 [10 00 + 90 00] + 0506 [10 00 + 90 00] + 0507 10 00 + 0510 00 00 + 0511 [99 (10 + 85)]

kg

S

 

NACE 10.12: Paukštienos perdirbimas ir konservavimas

CPA 10.12.10: Šviežia arba atšaldyta paukštiena

10.12.10.10

Švieži arba atšaldyti nesukapoti viščiukai

0207 [11 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Švieži arba atšaldyti nesukapoti kalakutai

0207 [24 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.30

Šviežios arba atšaldytos nesukapotos žąsys, antys arba patarškos

0207 [32 (11 + 15 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.40

Šviežios arba atšaldytos žąsų arba ančių riebiosios kepenys

0207 [34 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.50

Švieži arba atšaldyti viščiukų gabalai

0207 [13 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Švieži arba atšaldyti kalakutų gabalai

0207 [26 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.10.70

Švieži arba atšaldyti žąsų, ančių arba patarškų gabalai

0207 [35 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.12.20: Sušaldyta paukštiena

10.12.20.13

Užšaldyti nesukapoti viščiukai

0207 [12 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Užšaldyti nesukapoti kalakutai

0207 [25 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.17

Užšaldytos nesukapotos žąsys, antys arba patarškos

0207 [33 (11 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.53

Užšaldyti viščiukų gabalai

0207 [14 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Užšaldyti kalakutų gabalai

0207 [27 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.20.57

Užšaldyti žąsų, ančių arba patarškų gabalai

0207 [36 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

10.12.20.80

Užšaldytos naminių paukščių kepenys

0207 [14 91 + 27 91 + 36 (81 + 85 + 89)]

kg

S

 

CPA 10.12.30: Naminių paukščių taukai

10.12.30.00

Naminių paukščių taukai

0209 00 90 + 1501 00 90

kg

S

 

CPA 10.12.40: Paukštienos maistiniai subproduktai

10.12.40.20

Švieži arba atšaldyti naminių paukščių valgomieji mėsos subproduktai (išskyrus žąsų ir ančių riebiąsias kepenis)

0207 [13 (91 + 99) + 26 (91 + 99) + 35 (91 + 99)]

kg

S

 

10.12.40.50

Užšaldyti naminių paukščių mėsos subproduktai (išskyrus kepenis)

0207 [14 99 + 27 99 + 36 90]

kg

S

 

CPA 10.12.50: Plunksnos ir paukščių odos su plunksnomis

10.12.50.00

Išdirbtos paukščių odos su plunksnomis arba pūkais, plunksnos ir pan.

6701 00 00

kg

S

 

NACE 10.13: Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

CPA 10.13.11: Kiauliena, sukapota gabalais, sūdyta, džiovinta arba rūkyta (bekono šoninė ir kumpis)

10.13.11.20

Kiaulienos kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

0210 [11 (11 + 19 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Kiaulių papilvės ir jų gabalai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

0210 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta kiauliena (įskaitant bekonų šoninę, trijų ketvirčių šoninę arba vidurines dalis, priekines nuokartas, nugarines ir jų dalis, išskyrus kumpius, mentes ir jų dalis, su kaulais, papilves ir jų dalis)

0210 [19 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 81 + 89 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.12: Galvijiena sūdyta, džiovinta arba rūkyta

10.13.12.00

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta jautiena ir veršiena

0210 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.13:   Kita mėsa ir maistiniai subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti (išskyrus kiaulieną ir galvijiena); valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

10.13.13.00

Sūdyta, užpilta sūrymu, džiovinta arba rūkyta mėsa, valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai (išskyrus sūdytą, užpiltą sūrymu, džiovintą arba rūkytą kiaulieną, jautieną ir veršieną)

0210 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 (10 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 60 + 71 + 79 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.14: Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

10.13.14.30 z

Dešros ir panašūs produktai iš kepenų ir daugiausia iš kepenų pagaminti maisto produktai (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

1601 00 10

kg

S

 

10.13.14.60 z

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo ir daugiausia iš šių produktų pagaminti maisto produktai (išskyrus iš kepenų pagamintas dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

1601 00 99

kg

S

 

CPA 10.13.15: Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo, išskyrus paruoštą mėsą ir subproduktų patiekalus

10.13.15.05 z

Paruoštos arba konservuotos žąsų arba ančių kepenys (išskyrus dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

1602 20 10

kg

S

 

10.13.15.15 z

Paruoštos arba konservuotos kitų gyvūnų kepenys (išskyrus dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

1602 20 90

kg

S

 

10.13.15.25 z

Paruošta arba konservuota kalakutų mėsa arba subproduktai (išskyrus dešras, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

1602 [31 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Kita paruošta arba konservuota paukštiena (išskyrus dešras, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

1602 [32 (11 + 19 + 30 + 90) + 39 (21 + 29 + 40 + 80)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Paruošta arba konservuota kiauliena: kiaulienos kumpiai ir jų dalys (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

1602 [41 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Paruošta arba konservuota kiauliena: kiaulienos mentės ir jų dalys (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

1602 [42 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Paruošta arba konservuota naminių kiaulių mėsa, jos subproduktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra mažiau kaip 40 % bet kurios rūšies mėsos arba subproduktų ir bet kurios rūšies riebalų (išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

1602 49 50

kg

S

 

10.13.15.75 z

Kita paruošta arba konservuota kiauliena, jos subproduktai ir mišiniai, įskaitant mišinius (išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

1602 [49 (11 + 13 + 15 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Paruošta arba konservuota galvijiena arba jos subproduktai (išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

1602 [50 (10 + 31 + 95)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Kita paruošta arba konservuota mėsa arba jos subproduktai, įskaitant kraują (išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, iš kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

1602 [90 (10 + 31 + 51 + 61 + 69 + 72 + 74 + 76 + 78 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.13.16: Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos; lydytų taukų likučiai

10.13.16.00

Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos subproduktų, netinkami vartoti žmonių maistui, taukų likučiai

2301 10 00

kg

S

 

CPA 10.13.91: Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos

10.13.91.00

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos

I

 

NACE 10.20: Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas

CPA 10.20.11: Žuvų filė ir kita žuviena (malta arba nemalta), šviežia arba atšaldyta

10.20.11.00

Šviežia arba atšaldyta žuvų filė ir kita žuvų mėsa be kaulų

0304 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 19 (01 + 03 + 13 + 15 + 17 + 18 + 31 + 33 + 35 + 39 + 91 + 97 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.12: Žuvų kepenėlės, ikrai ir pieniai, švieži arba atšaldyti

10.20.12.00

Šviežios arba atšaldytos žuvų kepenys, ikrai ir pieniai

0302 70 00

kg

S

 

CPA 10.20.13: Sušaldyta žuvis

10.20.13.30

Užšaldytos sveikos jūrinės žuvys

0303 [11 00 + 19 00 + 21 (10 + 20 + 80) + 22 00 + 29 00 + 31 (10 + 30 + 90) + 32 00 + 33 00 + 39 (10 + 30 + 70) + 41 (10 + 90) + 42 (12 + 18 + 42 + 48 + 90) + 43 (10 + 90) + 44 (10 + 90) + 45 (10 + 90) + 46 (10 + 90) + 49 (30 + 80) + 51 00 + 52 (10 + 30 + 90) + 61 00 + 62 00 + 71 (10 + 30 + 80) + 72 00 + 73 00 + 74 (30 + 90) + 75 (20 + 50 + 60 + 95) + 76 00 + 77 00 + 78 (11 + 12 + 13 + 19 + 90) + 79 (20 + 31 + 35 + 37 + 41 + 45 + 51 + 55 + 58 + 65 + 71 + 75 + 81 + 83 + 85 + 91 + 92 + 93 + 94 + 98)]

kg

S

 

10.20.13.60

Užšaldytos sveikos gėlavandenės žuvys

0303 [79 (11 + 19)]

kg

S

 

CPA 10.20.14: Sušaldyta žuvų filė

10.20.14.00

Užšaldyta žuvų filė

0304 [21 00 + 22 00 + 29 (01 + 03 + 05 + 13 + 15 + 17 + 18 + 21 + 29 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 45 + 51 + 53 + 55 + 56 + 58 + 59 + 61 + 65 + 68 + 71 + 73 + 75 + 79 + 83 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.15: Sušaldyta (malta arba nemalta) žuviena

10.20.15.00

Užšaldyta žuvų mėsa be kaulų (išskyrus filė)

0304 [91 00 + 92 00 + 99 (10 + 21 + 23 + 29 + 31 + 33 + 39 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 65 + 71 + 75 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.16: Sušaldytos žuvų kepenėlės, ikrai ir pieniai

10.20.16.00

Užšaldytos žuvų kepenys, ikrai ir pieniai

0303 [80 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.21: Žuvų filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą

10.20.21.00

Žuvų filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą

0305 [30 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.22: Žuvų kepenys, ikrai ir pieniai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu; maistiniai žuvų miltai, rupiniai ir granulės

10.20.22.00

Žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami (-os) vartoti žmonių maistui, žuvų kepenys, ikrai ir pieniai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu

0305 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.20.23: Džiovinta, sūdyta arba ne arba užpilta sūrymu žuvis

10.20.23.00

Džiovinta sūdyta ar nesūdyta žuvis, sūdyta nedžiovinta žuvis, žuvis užpilta sūrymu (išskyrus filė ir rūkytą)

0305 [51 (10 + 90) + 59 (10 + 30 + 50 + 70 + 80) + 61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 (10 + 30 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.24: Rūkyta žuvis, įskaitant filė

10.20.24.20

Rūkytos Ramiojo vandenyno lašišos, Atlanto lašišos ir Dunojaus lašišos (įskaitant filė)

0305 41 00

kg

S

 

10.20.24.50

Rūkytos silkės (įskaitant filė)

0305 42 00

kg

S

 

10.20.24.80

Rūkyta žuvis (įskaitant filė) (išskyrus Ramiojo vandenyno, Atlanto ir Dunojaus lašišas, silkes)

0305 [49 (10 + 20 + 30 + 45 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.25: Kitaip paruošta ar konservuota žuvis, išskyrus paruoštus žuvų patiekalus

10.20.25.10 z

Paruošta arba konservuota lašiša, sveika arba supjaustyta į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

1604 11 00

kg

S

 

10.20.25.20 z

Paruoštos arba konservuotos silkės, sveikos arba supjaustytos į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

1604 [12 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Paruoštos arba konservuotos sardinės, sardinėlės ir šprotai, sveiki arba supjaustyti į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

1604 [13 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Paruošti arba konservuoti tunai, dryžuotieji tunai ir Atlanto tunai, sveiki arba supjaustyti į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

1604 [14 (11 + 16 + 18 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Paruoštos arba konservuotos skumbrės, sveikos arba supjaustytos į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

1604 [15 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Paruošti arba konservuoti ančiuviai, sveiki arba supjaustyti į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

1604 16 00

kg

S

 

10.20.25.70 z

Žuvies filė, apibarstytos džiūvėsėliais arba apveltos kiaušinio ir miltų tyrele, įskaitant žuvies pirštelius (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

1604 19 91

kg

S

 

10.20.25.80 z

Kita paruošta arba konservuota žuvis, sveika arba supjaustyta į gabalus (išskyrus smulkintus produktus, paruoštus valgius ir patiekalus)

1604 [19 (10 + 31 + 39 + 50 + 92 + 93 + 94 + 95 + 98)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Paruošta arba konservuota žuvis (išskyrus sveiką arba supjaustytą į gabalus, paruoštus valgius ir patiekalus)

1604 [20 (05 + 10 + 30 + 40 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.26: Ikrai ir ikrų pakaitalai

10.20.26.30

Ikrai (eršketų ikrai)

1604 30 10

kg

S

 

10.20.26.60

Ikrų pakaitalai

1604 30 90

kg

S

 

CPA 10.20.31: Sušaldyti vėžiagyviai

10.20.31.00

Užšaldyti vėžiagyviai; užšaldyti vėžiagyvių miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

0306 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 13 (10 + 30 + 40 + 50 + 80) + 14 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.32: Sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, rūkyti moliuskai

10.20.32.00

Moliuskai (šukutės, midijos, sepijos, kalmarai ir aštuonkojai), užšaldyti, vytinti, rūkyti, sūdyti ar užpilti sūrymu

0307 [29 (10 + 90) + 39 (10 + 90) + 49 (01 + 11 + 18 + 31 + 33 + 35 + 38 + 51 + 59 + 71 + 91 + 99) + 59 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.33: Kiti sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, rūkyti vandens bestuburiai

10.20.33.00

Kiti vandens bestuburiai (dryžuotieji venusai, medūzos ir kt.), užšaldyti, vytinti, rūkyti, sūdyti ar užpilti sūrymu; vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, miltai, rupiniai ir granulės, tinkami (-os) vartoti žmonių maistui, užšaldyti, vytinti, rūkyti,

0307 [99 (11 + 13 + 15 + 18 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.34: Kitaip paruošti ar konservuoti vėžiagyviai; kitaip paruošti arba konservuoti moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

10.20.34.00 z

Paruošti arba konservuoti vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai (išskyrus atšaldytus, užšaldytus, džiovintus, sūdytus ar užpiltus sūrimu vėžiagyvius su kiautais, išvirtus garuose ar vandenyje) (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)

1605 [10 00 + 20 (10 + 91 + 99) + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.41: Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų,vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

10.20.41.00

Miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui

2301 20 00

kg

S

 

CPA 10.20.42: Kiti nevalgomi produktai iš žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

10.20.42.00

Žuvų produktai, netinkami vartoti žmonių maistui (įskaitant žuvų atliekas, išskyrus banginių ūsus ir banginių ūsų šerius, koralus ir panašias medžiagas, kiautus ir sepijų skeleto plokšteles, neapdorotas arba paprastai paruoštas gamtines pintis)

0511 [91 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.31: Bulvių perdirbimas ir konservavimas

CPA 10.31.11: Sušaldytos bulvės

10.31.11.10

Užšaldytos, nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje bulvės

0710 10 00

kg

S

 

10.31.11.30

Užšaldytos bulvės, paruoštos arba konservuotos (įskaitant bulves virtas arba apvirtas aliejuje ir tuomet užšaldytas) (išskyrus paruoštas su actu arba acto rūgštimi)

2004 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.31.12: Džiovintos bulvės, supjaustytos stambiais gabalais ar griežinėliais arba nesupjaustytos, bet toliau neapdorotos

10.31.12.00

Džiovintos bulvės, nesupjaustytos arba supjaustytos gabalais ar griežinėliais, bet papildomai neparuoštos

0712 90 05

kg

S

 

CPA 10.31.13: Džiovintų bulvių miltai; rupiniai; dribsniai; granulės ir gumulėliai

10.31.13.00

Džiovintų bulvių miltai, rupiniai, dribsniai, granulės ir kruopos

1105 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.31.14: Paruoštos arba konservuotos bulvės

10.31.14.30

Paruoštos arba konservuotos bulvės, turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą (išskyrus užšaldytas, džiovintas, traškučius, paruoštas su actu arba acto rūgštimi)

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Paruoštos ar konservuotos bulvės (įskaitant traškučius) (išskyrus užšaldytas, džiovintas, paruoštas su actu arba acto rūgštimi, turinčias miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą)

2005 [20 (20 + 80)]

kg

S

 

NACE 10.32: Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

CPA 10.32.11: Pomidorų sultys

10.32.11.00

Pomidorų sultys

2009 [50 (10 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.12: Apelsinų sultys

10.32.12.10

Užšaldytos nekoncentruotos apelsinų sultys

2009 [11 (91 + 99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Nekoncentruotos apelsinų sultys (išskyrus užšaldytas)

2009 [12 00 + 19 (91 + 98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Niekur kitur nepriskirtos apelsinų sultys

2009 [11 (11 + 19) + 19 (11 + 19)]

l @

S

 

CPA 10.32.13: Greipfrutų sultys

10.32.13.00

Greipfrutų sultys

2009 [21 00 + 29 (11 + 19 + 91 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.14: Ananasų sultys

10.32.14.00

Ananasų sultys

2009 [41 (10 + 91 + 99) + 49 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.15: Vynuogių sultys

10.32.15.00

Vynuogių sultys (įskaitant vynuogių misą)

2009 [61 (10 + 90) + 69 (11 + 19 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.16: Obuolių sultys

10.32.16.00

Obuolių sultys

2009 [71 (20 + 99) + 79 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.17: Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai

10.32.17.00

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai

2009 [90 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 71 + 73 + 79 + 92 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l @

S

 

CPA 10.32.19: Kitos vaisių ir uogų bei daržovių sultys

10.32.19.10

Nekoncentruotos sultys iš bet kurios vienos citrusinių vaisių rūšies (išskyrus apelsinų ir greipfrutų)

2009 [31 (11 + 19 + 51 + 59 + 91 + 99) + 39 (31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 91 + 95 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Nekoncentruotos bet kurių vienos rūšies vaisių arba daržovių sultys, nefermentuotos, į kurias nepridėta alkoholio (išskyrus apelsinų, greipfrutų, ananasų, pomidorų, vynuogių ir obuolių sultys)

2009 [80 (50 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79 + 85 + 86 + 88 + 89 + 95 + 96 + 97 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Kitos, niekur kitur nepriskirtos vaisių, uogų ir daržovių sultys

2009 [39 (11 + 19) + 80 (11 + 19 + 34 + 35 + 36 + 38)]

l @

S

 

NACE 10.39: Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

CPA 10.39.11: Sušaldytos daržovės

10.39.11.00

Užšaldytos daržovės ir jų mišiniai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje (išskyrus bulves)

0710 [21 00 + 22 00 + 29 00 + 30 00 + 40 00 + 80 (10 + 51 + 59 + 61 + 69 + 70 + 80 + 85 + 95) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.39.12: Laikinai konservuotos daržovės

10.39.12.00

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamaisiais tirpalais)

0711 [20 (10 + 90) + 40 00 + 51 00 + 59 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 70 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.13: Džiovintos daržovės

10.39.13.30

Džiovinti svogūnai, sveiki, supjaustyti gabalais ar griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet papildomai neparuošti

0712 20 00

kg

S

 

10.39.13.50

Džiovinti grybai ir trumai, sveiki, supjaustyti gabalais ar griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet papildomai neparuošti

0712 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

kg

S

 

10.39.13.90

Sveikos, supjaustytos gabalais ar griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet papildomai neparuoštos, džiovintos daržovės ir daržovių mišiniai, išskyrus bulves, svogūnus, grybus ar trumus,

0712 [90 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.15: Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos pupos, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

10.39.15.00 z

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos pupos, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

2005 [51 00 + 59 00]

kg

S

 

CPA 10.39.16: Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuoti žirniai, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

10.39.16.00 z

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuoti žirniai, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

2005 40 00

kg

S

 

CPA 10.39.17: Kitos kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos daržovės, išskyrus bulves ir paruoštus daržovių patiekalus

10.39.17.10 z

Konservuoti sveiki ar gabalais supjaustyti pomidorai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir konservuotus su actu ar acto rūgštimi pomidorus)

2002 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.39.17.21

Nekoncentruotos pomidorų tyrės ir pastos

2002 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Koncentruotos pomidorų tyrės ir pastos

2002 [90 (31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Paruošti arba konservuoti grybai ir trumai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba konservuotus su actu arba acto rūgštimi grybus ir trumus)

2003 [10 (20 + 30) + 20 00 + 90 00]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Užšaldytos daržovės ir daržovių mišiniai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus, užšaldytas daržoves ir daržovių mišinius, nevirtus arba virtus garuose ar vandenyje, arba konservuotas su actu arba acto rūgštimi)

2004 [90 (10 + 30 + 50 + 91 + 98)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Konservuoti rauginti kopūstai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba konservuotus su actu ar acto rūgštimi raugintus kopūstus)

2005 99 60

kg

S

 

10.39.17.60 z

Konservuoti smidrai (šparagai) (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba konservuotus su actu ar acto rūgštimi smidrus (šparagus))

2005 60 00

kg

S

 

10.39.17.70 z

Konservuotos alyvuogės (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintas, užšaldytas arba konservuotas su actu ar acto rūgštimi alyvuoges)

2005 70 00

kg

S

 

10.39.17.80 z

Konservuoti kukurūzai (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir džiovintus, užšaldytus arba konservuotus su actu ar acto rūgštimi kukurūzus)

2005 80 00

kg

S

 

10.39.17.90 z

Daržovės ir jų mišiniai, niekur kitur nepriskirti (išskyrus paruoštus daržovių patiekalus ir užšaldytas daržoves ir daržovių mišinius)

2005 [91 00 + 99 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.18:   Daržovės (išskyrus bulves), vaisiai, uogos, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi

10.39.18.00

Daržovės (išskyrus bulves), vaisiai, uogos, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi

2001 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 65 + 70 + 91 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.21: Sušaldyti nevirti arba virti vaisiai, uogos ir riešutai

10.39.21.00

Užšaldyti vaisiai, uogos ir riešutai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje

0811 [10 (11 + 19 + 90) + 20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 90) + 90 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 75 + 80 + 85 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.39.22: Džemai, vaisių, uogų drebučiai (želė) ir vaisių, uogų arba riešutų tyrės bei pastos

10.39.22.30

Citrusinių vaisių džemai, marmeladai, vaisių drebučiai (želė), tyrės ir pastos, paruoštos verdant (išskyrus homogenizuotus produktus)

2007 [91 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Džemai, marmeladai, vaisių ar uogų drebučiai, vaisių, uogų ar riešutų tyrės ir pastos, paruoštos verdant (išskyrus citrusinių vaisių, homogenizuotus produktus)

2007 [99 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 50 + 93 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.23: Žemės ir kiti riešutai, skrudinti, sūdyti ar kitaip paruošti

10.39.23.30

Paruošti arba konservuoti žemės riešutai (arachiai) (įskaitant žemės riešutų sviestą, išskyrus paruoštus arba konservuotus su actu arba acto rūgštimi, užšaldytus, tyres ir pastas)

2008 [11 (10 + 91 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Paruošti arba konservuoti riešutai, išskyrus žemės riešutus (arachius), kitos sėklos ir mišiniai (išskyrus paruoštus ar konservuotus su actu ar acto rūgštimi, užšaldytus, tyres ir pastas konservuotas su cukrumi)

2008 [19 (11 + 13 + 19 + 91 + 93 + 95 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.24: Laikinai konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai, bet nėra paruošti vartoti nedelsiant

10.39.24.10

Citrusinių vaisių žievelės arba melionų luobos, šviežios, užšaldytos, džiovintos arba konservuotos sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, bet netinkamos ilgai laikyti

0814 00 00

kg

S

 

10.39.24.30

Kiti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu ar kitais konservuojamaisiais tirpalais laikinai konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai, bet netinkami tiesiogiai vartoti maistui

0812 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 70 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.39.25: Kiti paruošti arba konservuoti vaisiai ir uogos

10.39.25.10

Džiovintos vynuogės

0806 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Džiovinti vaisiai (išskyrus, bananus, datules, figas, ananasus, avokadas, gvajavas, mangus, garcinijas, citrusinius vaisius ir vynuoges); riešutų ir džiovintų vaisių mišiniai

0813 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 30 + 50 + 65 + 95) + 50 (12 + 15 + 19 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Kiti paruošti arba konservuoti vaisiai ir uogos, nenurodyti kitoje vietoje, (išskyrus javainius (Müsli))

2008 [20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 30 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 71 + 75 + 79 + 90) + 40 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 50 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 94 + 99) + 60 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 60 + 70 + 90) + 70 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 98) + 80 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 90) + 91 00 + 92 (12 + 14 + 16 + 18 + 32 + 34 + 36 + 38 + 51 + 59 + 72 + 74 + 76 + 78 + 92 + 93 + 94 + 96 + 97 + 98) + 99 (11 + 19 + 21 + 23 + 24 + 28 + 31 + 34 + 36 + 37 + 38 + 40 + 41 + 43 + 45 + 48 + 49 + 51 + 63 + 67 + 72 + 78 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.30: Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augaliniai likučiai ir šalutiniai produktai

10.39.30.00

Augalinės atliekos ir šalutiniai produktai, naudojami gyvūnų pašarams, nenurodyti kitoje vietoje

2308 [00 (11 + 19 + 40 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.91: Virimo ir kitos ruošimo paslaugos vaisiams, uogoms ir daržovėms konservuoti

10.39.91.00

Virimo ir kitos vaisių ir daržovių paruošimo paslaugos (sutirštinimo ir kt.)

I

 

NACE 10.41: Aliejaus ir riebalų gamyba

CPA 10.41.11:   Neemulsuotas, nesumaišytas arba kitaip neapdorotas kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus

10.41.11.00

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, (išskyrus emulsuotus, sumaišytus arba apdorotus kitu būdu)

1503 [00 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.12: Žuvų ir jūrų žinduolių riebalai ir aliejus bei jų frakcijos

10.41.12.00

Žuvų arba jūros žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1504 [10 (10 + 91 + 99) + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.19: Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

10.41.19.00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1506 00 00

kg

S

 

CPA 10.41.21: Neapdorotas sojų aliejus

10.41.21.00

Neapdorotas sojų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1507 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.22: Neapdorotas žemės riešutų aliejus

10.41.22.00

Neapdorotas žemės riešutų (arachių) aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1508 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.23: Neapdorotas alyvuogių aliejus

10.41.23.10

Grynas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1509 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Aliejus ir jo frakcijos, gauti tik iš alyvuogių, neapdoroti (įskaitant rafinuotus, sumaišytus su grynu alyvuogių aliejumi) (išskyrus gryną alyvuogių aliejų ir chemiškai modifikuotą aliejų)

1510 00 10

kg

S

 

CPA 10.41.24: Neapdorotas saulėgrąžų aliejus

10.41.24.00

Neapdorotas saulėgrąžų, dygminų arba medvilnės sėklų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

1512 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.25: Neapdorotas medvilnės aliejus

10.41.25.00

Neapdorotas medvilnės sėklų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1512 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.26: Neapdorotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus

10.41.26.00

Neapdorotas rapsų, rapsukų ar garstyčių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1514 [11 (10 + 90) + 91 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.27: Neapdorotas palmių aliejus

10.41.27.00

Neapdorotas palmių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1511 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.28: Neapdorotas kokosų aliejus

10.41.28.00

Neapdorotas kokosų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1513 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.29: Kitas neapdorotas augalinis aliejus

10.41.29.00

Kitas augalinis aliejus, neapdorotas (išskyrus chemiškai modifikuotą aliejų)

1513 [21 (10 + 30 + 90)] + 1515 [11 00 + 50 (11 + 19) + 90 (21 + 29 + 40 + 59)]

kg

S

 

CPA 10.41.30: Medvilnės pūkai

10.41.30.00

Medvilnės pūkai

1404 20 00

kg

S

 

CPA 10.41.41: Išspaudos ir kiti kietieji augalinių riebalų arba aliejaus likučiai

10.41.41.30

Išspaudos ir kitos kietos sojos pupelių aliejaus ekstrakcijos liekanos

2304 00 00

kg

S

 

10.41.41.50

Išspaudos ir kitos kietos saulėgrąžų sėklų augalinių riebalų arba aliejaus ekstrakcijos liekanos

2306 30 00

kg

S

 

10.41.41.70

Išspaudos ir kitos kietos rapsų arba rapsukų sėklų augalinių riebalų arba aliejaus ekstrakcijos liekanos

2306 [41 00 + 49 00]

kg

S

 

10.41.41.90

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba augalinio aliejaus ekstrakcijos liekanos (įskaitant medvilnės sėklų, sėmenų, kokoso, kopros, palmės riešutų ar branduolių; išskyrus sojų, saulėgrąžų, rapsų ar rapsukų sėklų aliejų)

2305 00 00 + 2306 [10 00 + 20 00 + 50 00 + 60 00 + 90 (05 + 11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.42: Aliejingųjų sėklų arba vaisių miltai ir rupiniai, išskyrus garstyčių sėklų miltus ir rupinius

10.41.42.00

Miltai ir rupiniai iš aliejinių kultūrų sėklų arba vaisių (išskyrus garstyčios sėklas)

1208 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 10.41.51: Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas sojų aliejus ir jo frakcijos

10.41.51.00

Rafinuotas sojos pupelių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1507 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.52: Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos

10.41.52.00

Rafinuotas žemės riešutų (arachių) aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1508 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.53: Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos

10.41.53.10

Rafinuotas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1509 90 00

kg

S

 

10.41.53.30

Aliejus ir jo frakcijos, gauti tik iš alyvuogių, (įskaitant rafinuotus, sumaišytus su grynu alyvuogių aliejumi) (išskyrus neapdorotą aliejų, gryną alyvuogių aliejų ir chemiškai modifikuotą aliejų)

1510 00 90

kg

S

 

CPA 10.41.54: Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas saulėgrąžų aliejus ir jo frakcijos

10.41.54.00

Rafinuotas saulėgrąžų arba dygminų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1512 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.55: Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas medvilnės aliejus ir jo frakcijos

10.41.55.00

Rafinuotas medvilnės sėklų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1512 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.56: Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus bei jo frakcijos

10.41.56.00

Rafinuotas rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotus)

1514 [19 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.57: Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas palmių aliejus ir jo frakcijos

10.41.57.00

Rafinuotas palmių aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1511 [90 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.58: Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas kokosų aliejus ir jo frakcijos

10.41.58.00

Rafinuotas kokoso (kopros) aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1513 [19 (11 + 19 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.59:   Kitas rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas aliejus ir jo frakcijos; nelakūs augaliniai riebalai bei kitas, niekur kitur nepriskirtas, augalinis aliejus (išskyrus kukurūzų aliejų) ir jų frakcijos, bet chemiškai nemodifikuoti

10.41.59.00

Kitas rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas aliejus ir jo frakcijos; nelakūs augaliniai riebalai bei kitas, niekur kitur nepriskirtas, rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas augalinis aliejus ir jų frakcijos (išskyrus kukurūzų aliejų)

1513 [29 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)] + 1515 [19 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 50 (91 + 99) + 90 (11 + 31 + 39 + 51 + 60 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.60: Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, visiškai hidrinti, esterinti, bet toliau neapdoroti

10.41.60.30

Gyvūniniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies hidrinti, tarpinio esterinimo, pakartotinai esterinti arba paveikti elardo rūgštimi, bet papildomai neparuošti (įskaitant rafinuotus)

1516 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies hidrinti, tarpinio esterinimo, pakartotinai esterinti arba paveikti elardo rūgštimi, bet papildomai neparuošti (įskaitant rafinuotus)

1516 [20 (10 + 91 + 95 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.41.71: Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus)

10.41.71.00

Augalinis vaškas (įskaitant rafinuotą) (išskyrus trigliceridus)

1521 10 00

kg

S

 

CPA 10.41.72: Degra; riebiųjų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos

10.41.72.00

Degra; riebalinių medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo liekanos

1522 [00 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.42: Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba

CPA 10.42.10: Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

10.42.10.30

Margarinas ir panašūs sumažinto ir mažo riebumo tepieji riebalai (išskyrus skystąjį margariną)

1517 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Kiti riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji preparatai, įskaitant skystąjį margariną

1517 [90 (10 + 91 + 93 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.51: Pieninių veikla ir sūrių gamyba

CPA 10.51.11: Apdorotas skystas pienas

10.51.11.33

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių riebumas ne didesnis kaip 1% masės, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 l

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių riebumas ne didesnis kaip 1 % masės, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių neto tūris didesnis kaip 2 l

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių riebumas didesnis kaip 1 % masės, bet ne didesnis kaip 6 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 l

0401 [20 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių riebumas didesnis kaip 1 % masės, bet ne didesnis kaip 6 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių neto tūris didesnis kaip 2 l

0401 [20 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.12: Nekoncentruotas ir nesaldintas pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 6 %

10.51.12.10

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių riebumas didesnis kaip 6 % masės, bet ne didesnis kaip 21 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių tūris ne didesnis kaip 2 l

0401 30 11

kg

S

 

10.51.12.20

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių riebumas didesnis kaip 6 % masės, bet ne didesnis kaip 21 %, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių tūris didesnis kaip 2 l

0401 30 19

kg

S

 

10.51.12.30

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių riebumas didesnis kaip 21 % masės, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių tūris ne didesnis kaip 2 l

0401 [30 (31 + 91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kurių riebumas didesnis kaip 21 % masės, tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių tūris didesnis kaip 2 l

0401 [30 (39 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.21: Nugriebto pieno milteliai

10.51.21.30

Nugriebto pieno milteliai (pieno ir grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės), tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris ne didesnis kaip 2,5 kg

0402 [10 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Nugriebto pieno milteliai (pieno ir grietinėlės kurių būvis kietas ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės), tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris didesnis kaip 2,5 kg

0402 [10 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.22: Nenugriebto pieno milteliai

10.51.22.30

Nenugriebto pieno milteliai arba grietinėlės milteliai (pieno ir grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių riebumas didesnis kaip 1,5 % masės), tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris ne didesnis kaip 2,5 kg

0402 [21 (11 + 91) + 29 (11 + 15 + 91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Nenugriebto pieno milteliai arba grietinėlės milteliai (pieno ir grietinėlės, kurių būvis kietas ir kurių riebumas didesnis kaip 1,5 % masės), tiesiogiai išfasuoti į fasuotes, kurių svoris didesnis kaip 2,5 kg

0402 [21 (17 + 19 + 99) + 29 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.30: Sviestas ir pieno produktų pastos

10.51.30.30

Sviestas, kurio riebumas ne didesnis kaip 85 % masės

0405 [10 (11 + 19 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Sviestas, kurio riebumas didesnis kaip 85 % masės ir kiti pieno riebalai ir aliejai (išskyrus tepiuosius pieno riebalus, kurių riebumas mažesnis kaip 80 % masės)

0405 [10 90 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Tepieji pieno riebalai, kurių riebumas mažesnis kaip 80 % masės

0405 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.40: Sūris ir varškė

10.51.40.30

Švieži (nebrandinti arba nekonservuoti) sūriai, įskaitant išrūgų sūrius ir varškę

0406 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Trinti arba miltelių pavidalo, pelėsiniai ir kiti nelydyti sūriai (išskyrus šviežius sūrius, išrūgų sūrius ir varškę)

0406 [20 (10 + 90) + 40 (10 + 50 + 90) + 90 (01 + 13 + 15 + 17 + 18 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 32 + 35 + 37 + 39 + 50 + 61 + 63 + 69 + 73 + 75 + 76 + 78 + 79 + 81 + 82 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo sūrius

0406 [30 (10 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.51: Koncentruoti arba su cukrumi ar kitais saldikliais pienas ir grietinėlė, išskyrus sausą pieną ir grietinėlę

10.51.51.04

Sutirštintas pienas, į kurį nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

0402 [91 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Sutirštintas pienas, į kurį pridėta cukraus ar kitų saldiklių

0402 [99 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.52: Jogurtas ir kitas fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė

10.51.52.41

Rūgpienis, grietinė, jogurtas ir kiti fermentuoti produktai

0403 [10 (11 + 13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59) + 90 (13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 53 + 59 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Aromatizuotas jogurtas arba raugintas pienas (rūgpienis, grietinė, jogurtas ir kiti fermentuoti produktai, į kuriuos pridėta kvapiųjų medžiagų, vaisių, riešutų ar kakavos)

0403 [10 (91 + 93 + 99) + 90 (91 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Pasukų milteliai

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Pasukos

0403 90 51

kg

S

 

CPA 10.51.53: Kazeinas

10.51.53.00

Kazeinas ir kazeinatai

3501 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.54: Laktozė ir laktozės sirupas

10.51.54.00

Laktozė ir laktozės sirupas (įskaitant chemiškai gryną laktozę)

1702 [11 00 + 19 00]

kg

S

 

CPA 10.51.55: Išrūgos

10.51.55.30

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

0404 [10 (02 + 04 + 06 + 12 + 14 + 16 + 26 + 28 + 32 + 34 + 36 + 38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, skysto arba pastos pavidalo, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

0404 [10 (48 + 52 + 54 + 56 + 58 + 62 + 72 + 74 + 76 + 78 + 82 + 84)]

kg

S

 

CPA 10.51.56: Kiti, niekur kitur nepriskirti, pieno produktai

10.51.56.00

Produktai, kurių sudėtyje yra sudedamųjų natūralaus pieno dalių, nenurodyti kitoje vietoje

0404 [90 (21 + 23 + 29 + 81 + 83 + 89)]

kg

S

 

NACE 10.52: Valgomųjų ledų gamyba

CPA 10.52.10: Grietininiai ir kiti valgomieji ledai

10.52.10.00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai (įskaitant šerbetą ir ledus ant pagaliuko) (išskyrus ledų mišinius ir ledų pagrindą)

2105 [00 (10 + 91 + 99)]

l @

S

 

NACE 10.61: Grūdų malimo produktų gamyba

CPA 10.61.11: Lukštenti ryžiai

10.61.11.00

Ryžiai be luobelių (rudi)

1006 [20 (11 + 13 + 15 + 17 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.61.12: Pusiau arba visiškai malti arba skaldyti ryžiai

10.61.12.30

Iš dalies arba visiškai nulukštenti (balinti) ryžiai (įskaitant camolino ryžius)

1006 [30 (21 + 23 + 25 + 27 + 42 + 44 + 46 + 48 + 61 + 63 + 65 + 67 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Skaldyti ryžiai (įskaitant pagerintus ir plikytus ryžius)

1006 40 00

kg

S

 

CPA 10.61.21: Kvietiniai arba meslino miltai

10.61.21.00

Kvietiniai arba meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai

1101 [00 (11 + 15 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.22: Kitų javų miltai

10.61.22.00

Javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai

1102 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.23: Daržovių miltai ir rupūs miltai

10.61.23.00

Džiovintų žirnių, pupelių, lęšių, sago, manijokų, marantų, salepų, topinambų (bulvinių saulėgrąžų), saldžiųjų bulvių ar panašių šakniavaisių ar gumbavaisių miltai ir rupiniai, ir valgomųjų vaisių ir riešutų miltai, rupiniai ir milteliai

1106 [10 00 + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.24: Mišiniai kepiniams kepti

10.61.24.00

Mišiniai ir tešla, skirti duonai, pyragui, bandelėms, pyragaičiams, duoniniams traškučiams, sausainiams, vafliams ir vafliukams, džiūvėsiams, skrebučiams ir kitiems kepiniams kepti

1901 20 00

kg

S

 

CPA 10.61.31: Kviečių kruopos ir rupūs miltai

10.61.31.33

Kietųjų kviečių kruopos ir rupiniai

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Paprastųjų ir kviečių spelta kruopos ir rupiniai

1103 11 90

kg

S

 

CPA 10.61.32: Kitos, niekur kitur nepriskirtos, javų kruopos, rupūs miltai ir granulės

10.61.32.30

Avižų, kukurūzų, ryžių, rugių, miežių ir kitų javų kruopos ir rupiniai (išskyrus kviečius)

1103 [13 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Kviečių granulės

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Avižų, kukurūzų, ryžių, rugių, miežių ir kitų javų granulės (išskyrus kviečius)

1103 [20 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.33: Grūdai pusryčiams ir kiti javų grūdų produktai

10.61.33.33

Traiškyti, perdirbti į dribsnius, lukštenti, šlifuoti, skaldyti ar rupiai malti javų grūdai (išskyrus ryžius)

1104 [12 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 50 + 61 + 69 + 91 + 99) + 22 (20 + 30 + 50 + 90 + 98) + 23 (10 + 30 + 90 + 99) + 29 (01 + 03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 18 + 30 + 51 + 55 + 59 + 81 + 85 + 89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti (išskyrus ryžius)

1104 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Javainių (Müsli) rūšies produktai, daugiausia sudaryti iš neskrudintų grūdų dribsnių

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Kiti paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant grūdus

1904 [10 (10 + 30 + 90) + 20 (91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Javų grūdai, apvirti arba paruošti kitu būdu (išskyrus kukurūzus)

1904 [30 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.61.40: Sėlenos, išsijos ir kiti malimo liekanos

10.61.40.10

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kitokio kukurūzų apdorojimo liekanos

2302 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kitokio ryžių apdorojimo liekanos

2302 [40 (02 + 08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kitokio kviečių apdorojimo liekanos

2302 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kitokio javų apdorojimo liekanos (išskyrus kukurūzus, ryžius, kviečius)

2302 [40 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

NACE 10.62: Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

CPA 10.62.11: Krakmolas; inulinas; kviečių glitimas; dekstrinai ir kitas modifikuotas krakmolas

10.62.11.11

Kviečių krakmolas

1108 11 00

kg

S

 

10.62.11.13

Kukurūzų krakmolas

1108 12 00

kg

S

 

10.62.11.15

Bulvių krakmolas

1108 13 00

kg

S

 

10.62.11.19

Krakmolas (įskaitant ryžių, manijokų, marantų ir sago palmių šerdžių) (išskyrus kviečių, kukurūzų ir bulvių krakmolą)

1108 [14 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inulinas

1108 20 00

kg

S

 

10.62.11.50

Kviečių glitimas (išskyrus kviečių glitimą, paruoštą klijams, standikliams gaminti ar naudojamą šlichtavimui tekstilės pramonėje)

1109 00 00

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstrinas ir kitoks modifikuotas krakmolas (įskaitant esterintą arba eterintą krakmolą, tirpųjį krakmolą, paželatinuotą arba brinkintą krakmolą, dialdehidinį krakmolą, formaldehidu arba epichlorhidrinu apdorotą krakmolą)

3505 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.12: Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, dribsnių, grūdų arba panašaus pavidalo

10.62.12.00

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

1903 00 00

kg

S

 

CPA 10.62.13:   Gliukozė ir gliukozės sirupas; fruktozė ir fruktozės sirupas; invertuotasis cukrus; kitas, niekur kitur nepriskirtas, cukrus ir cukraus sirupas

10.62.13.10

Gliukozė ir gliukozės sirupas (išskyrus su aromatinių arba dažiųjų medžiagų priedais)

1702 [30 (10 + 50 + 90) + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Chemiškai gryna kietoji fruktozė; fruktozė ir fruktozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro daugiau kaip 50 % sausosios medžiagos; izogliukozė, išskyrus su aromatinių ar dažiųjų medžiagų priedais

1702 [50 00 + 60 (10 + 80 + 95) + 30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas (išskyrus su aromatinių arba dažiųjų medžiagų priedais)

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Kitas, niekur kitur nepriskirtas cukrus, įskaitant invertuotąjį cukrų

1702 [90 (10 + 80 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.62.14: Kukurūzų aliejus

10.62.14.30

Neapdorotas kukurūzų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1515 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Rafinuotas kukurūzų aliejus ir jo frakcijos (išskyrus chemiškai modifikuotą)

1515 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.20: Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

10.62.20.00

Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos

2303 [10 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.71: Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

CPA 10.71.11: Šviežia duona

10.71.11.00

Šviežia duona, kurios sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės, o riebalai – ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės (išskyrus duoną, į kurią nepridėta medaus, kiaušinių, sūrio arba vaisių)

1905 90 30

kg

S

 

CPA 10.71.12: Švieži pyragai ir bandelės

10.71.12.00

Pyragas ir konditerijos gaminiai, kiti kepiniai, į kuriuos pridėta saldiklių

1905 90 60

kg

S

 

NACE 10.72: Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

CPA 10.72.11: Traškučiai, džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai

10.72.11.30

Duoniniai traškučiai

1905 10 00

kg

S

 

10.72.11.50

Džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai

1905 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.72.12: Meduoliai su imbieru ir panašūs gaminiai; saldieji sausainiai; vafliai ir sausblyniai

10.72.12.30

Meduoliai su imbieru ir panašūs produktai

1905 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Saldūs sausainiai; vafliai ir sausblyniai, visiškai arba iš dalies padengti ar glaistyti šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos

1905 [31 (11 + 19) + 32 (11 + 19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Saldūs sausainiai (įskaitant sluoksniuotus sausainius) (išskyrus visiškai arba iš dalies padengtus ar glaistytus šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos)

1905 [31 (30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Vafliai ir sausblyniai, kurių sudėtyje esantis vanduo sudaro daugiau kaip 10 % masės (išskyrus ledų indelius, sumuštinių vaflius ir panašius gaminius)

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Vafliai ir sausblyniai (įskaitant sūdytus) (išskyrus visiškai arba iš dalies padengtus ar glaistytus šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos)

1905 [32 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.72.19: Kiti sausi arba ilgai išsilaikantys kepiniai

10.72.19.10

Macai

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Sausainiai (išskyrus, visiškai arba iš dalies padengtus ar glaistytus šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos, saldžius sausainius, vaflius ir sausblynius)

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Išspausti arba iškočioti produktai, pikantiški arba sūdyti

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Kepiniai, į kuriuos nepridėta saldiklių (įskaitant lietinius, blynus, kišą, picą; išskyrus sumuštinius, duoninius traškučius, vaflius ir sausblynius, džiūvėsius, kepintus, išspaustus arba iškočiotus, pikantiškus arba sūdytus produktus)

1905 90 90

kg

S

 

NACE 10.73: Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamyba

CPA 10.73.11: Makaronai, lakštiniai ir panašūs miltų produktai

10.73.11.30

Nevirti tešlos gaminiai su kiaušiniais (išskyrus įdarytus ar paruoštus kitu būdu)

1902 11 00

kg

S

 

10.73.11.50

Nevirti tešlos gaminiai (išskyrus su kiaušiniais, įdarytus ar paruoštus kitu būdu)

1902 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.73.12: Kuskusas

10.73.12.00

Kuskusas

1902 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.81: Cukraus gamyba

CPA 10.81.11: Žaliavinis kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus

10.81.11.00

Žaliavinis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, kurio būvis kietas ir į kurį nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų

1701 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.12:   Rafinuotas kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, be kvapiųjų medžiagų ar maisto dažiklių

10.81.12.30

Rafinuotas baltasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, kurio būvis kietas

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, kurio būvis kietas (išskyrus baltąjį cukrų)

1701 99 90

kg

S

 

CPA 10.81.13:   Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus su kvapiosiomis medžiagomis ar maisto dažikliais; klevų cukrus ir klevų sirupas

10.81.13.00

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus, į kurį pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; klevų cukrus ir klevų sirupas, į kurį nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų

17019100 + 1702 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.14: Melasa

10.81.14.30

Cukranendrių melasa

1703 10 00

kg

S

 

10.81.14.50

Melasa, gauta cukraus ekstrahavimo arba rafinavimo būdu (išskyrus cukranendrių melasą)

1703 90 00

kg

S

 

CPA 10.81.20: Cukrinių runkelių išspaudos, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos

10.81.20.00

Cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos (įskaitant valymo nuoviras ir filtravimo preso liekanas)

2303 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.82: Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

CPA 10.82.11: Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai

10.82.11.00

Kakavos pasta (išskyrus tą, į kurią pridėta cukraus ar kitų saldiklių)

1803 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.82.12: Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

10.82.12.00

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

1804 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.13: Kakavos milteliai be cukraus arba kitų saldiklių

10.82.13.00

Kakavos milteliai (išskyrus tuos, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių)

1805 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.14: Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitokių saldiklių

10.82.14.00

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių

1806 [10 (15 + 20 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.82.21: Šokolado ir maistinių preparatų su kakava milteliai (išskyrus saldintus kakavos miltelius)

10.82.21.30

Šokolado ir kitų maisto produktų briketai, plytelės arba juostelės (batonėliai), kurių masė didesnė kaip 2 kg, kurių sudėtyje yra kakavos arba skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo gaminiai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai išf

1806 [20 (10 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Pieniško šokolado trupiniai, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 18 % masės kakavos sviesto, išfasuoti į fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Šokolado aromatą turinčios glazūros, kurių sudėtyje kakavos sviestas sudaro ne mažiau kaip 18 %, išfasuoti į fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Maisto produktai, kurių sudėtyje kakavos sviestas sudaro mažiau kaip 18 %, išfasuoti į fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg (išskyrus šokolado aromatą turinčias glazūras ir pieniško šokolado trupinius)

1806 20 95

kg

S

 

CPA 10.82.22: Šokoladas ir maistiniai preparatai su kakava (išskyrus saldintus kakavos miltelius), kito pavidalo negu milteliai

10.82.22.33

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės su įdaru (įskaitant kremo, likerio ar vaisių pastos, išskyrus šokoladinius sausainius)

1806 31 00

kg

S

 

10.82.22.35

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės, su grūdų, vaisių arba riešutų priedais (išskyrus įdarytus ir šokoladinius sausainius)

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Šokolado briketai, plytelės ir juostelės (išskyrus įdarytus, su grūdų, vaisių arba riešutų priedais ir šokoladinius sausainius)

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Šokoladiniai saldainiai su alkoholiu (išskyrus briketų, plytelių arba juostelių pavidalo)

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Šokoladiniai saldainiai (išskyrus su alkoholiu, briketų, plytelių arba juostelių pavidalo)

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Įdaryti šokolado gaminiai (išskyrus briketų, plytelių arba juostelių pavidalo, šokoladinius sausainius ir saldainius)

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Šokoladiniai konditerijos gaminiai (išskyrus įdarytus, briketų, plytelių arba juostelių pavidalo, šokoladinius sausainius ir saldainius)

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Konditerijos gaminiai iš cukraus ir jų pakaitalai, pagaminti iš cukraus pakaitalų, turintys kakavos (įskaitant šokoladinę nugą) (išskyrus baltąjį šokoladą)

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Tepusis šokoladas

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Gaminiai su kakava, naudojami gėrimams gaminti

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Maisto produktai su kakava (išskyrus kakavos pastą, sviestą, miltelius, briketus, plyteles, juosteles, skystus gaminius, pastas, miltelius, granules arba kito pavidalo gaminius, išfasuotus į fasuotes, kurių masė didesnė kaip 2 kg, gaminius naudojamus gėrimams gaminti, tepųjį šokoladą)

1806 90 90

kg

S

 

CPA 10.82.23: Cukraus saldumynai be kakavos (įskaitant baltąjį šokoladą)

10.82.23.10

Kramtomoji guma

1704 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Saldišaknės, briketai, plytelės, lazdelės ir pastilės, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 % masės sacharozės, bet nėra kitų medžiagų priedų

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Baltasis šokoladas

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Konditerinės masės, tiesiogiai išfasuotos į fasuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 1 kg (įskaitant marcipaną, minkštus saldainius, nugą ir migdolų pastas)

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Pastilės ir žirneliai nuo gerklės skausmo ir nuo kosulio, kurių pagrindą sudaro cukrus ir aromatinės medžiagos (išskyrus pastiles ir žirnelius, turinčius gydomųjų savybių, į kuriuos pridėta aromatinių medžiagų)

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Gaminiai su cukraus apvalkalu (įskaitant cukruotus migdolus)

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Konditerijos gaminiai-guminukai ir konditerijos gaminiai iš drebučių, įskaitant vaisių pastas, turintys konditerijos gaminių iš cukraus pavidalą (išskyrus kramtomąją gumą)

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Saldainiai iš virtos cukraus masės

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Kieti saldainiai iš cukraus ir sviesto („irisai“), karamelės ir panašūs saldainiai

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Presuotos tabletės iš cukraus konditerinių gaminių (įskaitant kašu (cachous))

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Konditerijos gaminiai iš cukraus, nenurodyti kitoje vietoje

1704 90 99

kg

S

 

CPA 10.82.24: Cukruje konservuoti vaisiai, uogos, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys

10.82.24.00

Nusausinti, apcukruoti (glacé) arba cukruoti vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys

2006 [00 (10 + 31 + 35 + 38 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.83: Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas

CPA 10.83.11: Kava, be kofeino arba skrudinta

10.83.11.30

Neskrudinta kava be kofeino

0901 12 00

kg

S

 

10.83.11.50

Skrudinta kava su kofeinu

0901 21 00

kg

S

 

10.83.11.70

Skrudinta kava be kofeino

0901 22 00

kg

S

 

CPA 10.83.12: Kavos pakaitalai; kavos arba kavos pakaitalų ekstraktai, esencijos ir koncentratai; kavos išaižos ir luobelės

10.83.12.10

Kavos pakaitalai, turintys kavos

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ir koncentratų arba iš kavos

2101 [11 00 + 12 (92 + 98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai

2101 [30 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.83.13:   Nefermentuota žalioji arbata, fermentuota ir iš dalies fermentuota juodoji arbata, tiesiogiai fasuota į pakus, kuriuose jos masė ne didesnė kaip 3 kg

10.83.13.00

Arbata, tiesiogiai išfasuota į fasuotes, kuriose jos kiekis ne didesnis kaip 3 kg

0902 [10 00 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.83.14: Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai bei mišiniai

10.83.14.00

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar matės

2101 [20 (20 + 92 + 98)]

kg

S

 

NACE 10.84: Užgardų ir pagardų gamyba

CPA 10.84.11: Actas ir jo pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties

10.84.11.30

Actas ir acto pakaitalai pagaminti iš vyno

2209 [00 (11 + 19)]

l

S

 

10.84.11.90

Actas ir acto pakaitalai (išskyrus pagamintus iš vyno)

2209 [00 (91 + 99)]

l

S

 

CPA 10.84.12: Padažai; sumaišyti užgardai ir sumaišyti pagardai; garstyčių milteliai ir rupūs miltai bei paruoštos garstyčios

10.84.12.10

Sojos padažas

2103 10 00

kg

S

 

10.84.12.30

Pomidorų kečupas (ketchup) ir kiti pomidorų padažai

2103 20 00

kg

S

 

10.84.12.53

Garstyčių miltai ir rupiniai

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Paruoštos garstyčios

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Padažai ir jų pusgaminiai, sumaišyti pagardai ir sumaišyti uždarai (išskyrus sojos padažą, pomidorų kečupą ir kitus pomidorų padažus, garstyčių miltelius ir rupinius ir paruoštas garstyčias)

2103 [90 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.84.30: Maistinė druska

10.84.30.00

Druska, tinkama vartoti žmonėms

2501 00 91

kg

T

 

NACE 10.85: Paruoštų rupinių ir valgių gamyba

CPA 10.85.11: Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

10.85.11.00 z

Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

 

kg

S

 

CPA 10.85.12: Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų

10.85.12.00 z

Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų

 

kg

S

 

CPA 10.85.13: Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių

10.85.13.00 z

Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių

 

kg

S

 

CPA 10.85.14: Paruošti valgiai ir patiekalai iš makaronų gaminių

10.85.14.10

Virti arba nevirti tešlos gaminiai, įdaryti bet kokiu santykiu mėsa, žuvimi, sūriu arba kitais produktais

1902 [20 (10 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Džiovinta, nedžiovinta ar užšaldyta tešla ir tešlos gaminiai (įskaitant paruoštus patiekalus) (išskyrus nevirtus, įdarytus tešlos gaminius)

1902 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.85.19: Kiti paruošti patiekalai ir valgiai (įskaitant sušaldytas picas)

10.85.19.00

Kiti paruošti patiekalai ir valgiai (įskaitant užšaldytas picas)

2106 90 98

kg

S

 

NACE 10.86: Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba

CPA 10.86.10: Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

10.86.10.10

Homogenizuoti produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo (išskyrus dešras ir panašius mėsos gaminius, maisto produktus, daugiausia pagamintus iš šių produktų)

1602 10 00

kg

S

 

10.86.10.30

Homogenizuotos daržovės (išskyrus užšaldytas, konservuotas su actu arba acto rūgštimi)

2005 10 00

kg

S

 

10.86.10.50

Homogenizuoti džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos

2007 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai, skirti kūdikiams maitinti arba dietiniai maisto produktai, išfasuoti į mažmeninei prekybai skirtas fasuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 250 g

2104 20 00

kg

S

 

10.86.10.70

Maisto produktai kūdikiams, išfasuoti į mažmeninei prekybai skirtas fasuotes (išskyrus homogenizuotus sudėtinius maisto produktus)

1901 10 00

kg

S

 

NACE 10.89: Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba

CPA 10.89.11: Sriubos ir sultiniai bei jų mišiniai

10.89.11.00

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai)

2104 10 00

kg

S

 

CPA 10.89.12:   Švieži arba konservuoti kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai; konservuoti arba virti kiaušiniai su lukštais; kiaušinių baltymai

10.89.12.30

Paukščių kiaušiniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu (išskyrus albuminą, kiaušinius su lukštais)

0408 [11 (20 + 80) + 19 (20 + 81 + 89) + 91 (20 + 80) + 99 (20 + 80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Kiaušinio albuminas

3502 [11 (10 + 90) + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.89.13: Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai; paruošti kepimo milteliai

10.89.13.34

Kepimo mielės

2102 [10 (31 + 39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Aktyviosios mielės (išskyrus kepimo mieles)

2102 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Neaktyviosios mielės; kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai

2102 [20 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Paruošti kepimo milteliai

2102 30 00

kg

S

 

CPA 10.89.14: Mėsos, žuvų ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir sultys

10.89.14.00

Mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai

1603 [00 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.89.19: Kiti, niekur kitur nepriskirti, įvairūs maisto produktai

10.89.19.10

Karamelė

1702 [90 (71 + 75 + 79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Salyklo ekstraktas

1901 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo ir t.t.

1901 [90 (91 + 99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Baltymų koncentratai ir aromatinti arba dažyti cukraus sirupai

2106 [10 (20 + 80) + 90 (30 + 51 + 55 + 59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Sūris fondiu ir maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

2106 [90 (20 + 92)]

kg

S

 

NACE 10.91: Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba

CPA 10.91.10: Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules

10.91.10.10 z

Ūkio gyvūnų pašarų premiksai

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Mišiniai, naudojami ūkio gyvuliams – kiaulėms – šerti (išskyrus premiksus)

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Mišiniai, naudojami ūkio gyvuliams – galvijams – šerti (išskyrus premiksus)

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Mišiniai, naudojami ūkio gyvuliams – naminiams paukščiams – šerti (išskyrus premiksus)

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Kiti, niekur kitur nepriskirti, mišiniai naudojami ūkio gyvuliams šerti (išskyrus premiksus)

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.92: Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams gamyba

CPA 10.92.10: Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas

10.92.10.30

Kačių arba šunų ėdalas, išfasuotas į mažmeninei prekybai skirtas fasuotes

2309 [10 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59 + 70 + 90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Produktai, naudojami naminių gyvūnėlių ėdalui (išskyrus kačių arba šunų ėdalą, išfasuotą į mažmeninei prekybai skirtas fasuotes)

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 11.01: Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas

CPA 11.01.10: Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

11.01.10.20

Spiritas, pagamintas distiliuojant vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas (svarbu: išskyrus alkoholio muitą)

2208 [20 (12 + 14 + 26 + 27 + 29 + 40 + 62 + 64 + 86 + 87 + 89)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.30

Viskis (svarbu: išskyrus alkoholio muitą)

2208 [30 (11 + 19 + 30 + 41 + 49 + 61 + 69 + 71 + 79 + 82 + 88)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.40

Romai ir kiti alkoholiniai gėrimai, pagaminti distiliuojant fermentuotus cukranendrių produktus (svarbu: išskyrus alkoholio muitą)

2208 [40 (11 + 31 + 39 + 51 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.50

Džinas ir Geneva (svarbu: išskyrus alkoholio muitą)

2208 [50 (11 + 19 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.63

Degtinė, kurios alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 45,4 % tūrio (svarbu: išskyrus alkoholio muitą)

2208 [60 (11 + 19)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.65

Spiritas distiliuotas iš vaisių (išskyrus likerius, džiną, Geneva, vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas) (svarbu: išskyrus alkoholio muitą)

2208 [90 (33 + 38 + 45 + 48 + 71)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.70

Grynas alkoholis (svarbu: išskyrus alkoholio muitą)

2208 [90 (91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.80

Spiritas, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai (išskyrus spiritą distiliuotą iš vynuogių vyno, vynuogių išspaudų ar vaisių, viskį, romą, tafiją, džiną ir Geneva, spiritą, distiliuotą iš vaisių)

2208 [60 (91 + 99) + 70 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 41 + 52 + 54 + 56 + 69 + 75 + 77 + 78)]

l alc 100 %

S

 

NACE 11.02: Vynuogių vyno gamyba

CPA 11.02.11: Šviežių vynuogių putojantis vynas

11.02.11.30

Šampanas (svarbu: išskyrus alkoholio muitą)

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Putojantis vynas iš šviežių vynuogių (išskyrus šampaną (Champagne); alkoholio muitą)

2204 [10 (91 + 93 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

CPA 11.02.12: Šviežių vynuogių vynas, išskyrus putojantį vyną; vynuogių misa

11.02.12.11

Rūšinis baltasis vynas, pagamintas konkrečiame regione

2204 [21 (11 + 12 + 13 + 17 + 18 + 19 + 22 + 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 32 + 34 + 36 + 37 + 38) + 29 (11 + 12 + 13 + 17 + 18)]

l

S

 

11.02.12.15

Vynas arba vynuogių misa, kurios fermentacijai neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio, induose, kurio perteklinis slėgis, atsiradęs dėl ištirpusio anglies dioksido, 20 °C temperatūroje yra ne mažesnis kaip 1 baras, tačiau mažesnis kaip 3 barai (išskyrus putojantį vyną)

2204 [21 (06 + 07 + 08 + 09) + 10)]

l

S

 

11.02.12.17

Rūšinis vynas arba vynuogių misa, kurios fermentacijai neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio, rūšinis vynas, pagamintas konkrečiame regione, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 15 % tūrio (išskyrus baltąjį vyną ir putojantį vyną)

2204 [21 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 62 + 66 + 67 + 68 + 69 + 71 + 74 + 76 + 77 + 78) + 29 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 58)]

l

S

 

11.02.12.20

Vynas arba vynuogių misa, kurios fermentacijai neleista vykti arba ji sustabdyta pridedant alkoholio, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 15 % tūrio (išskyrus baltąjį vyną ir putojantį vyną, pagamintus konkrečiame regione (v.q.p.r.d.))

2204 [21 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98) + 29 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l

S

 

11.02.12.31

Port, Madeira, Sherry, Tokay ir kiti, kurių alkoholio koncentracija didesnė kaip 15 % tūrio

2204 [21 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92) + 29 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92)]

l

S

 

11.02.12.50

Vynuogių misa (išskyrus alkoholio muitą)

2204 [30 (10 + 92 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

NACE 11.03: Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba

CPA 11.03.10: Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); maišyti alkoholiniai gėrimai

11.03.10.00

Fermentuoti gėrimai ir jų mišiniai (įskaitant mišinius su nealkoholiniais gėrimais, sidrą, kriaušių sidrą ir midų, išskyrus salyklinį alų, vynuogių vyną, aromatintą augalais arba aromatinėmis medžiagomis)

2206 [00 (10 + 31 + 39 + 51 + 59 + 81 + 89)]

l

S

 

NACE 11.04: Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba

CPA 11.04.10: Vermutas ir kitas aromatintas šviežių vynuogių vynas

11.04.10.00

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatinti augalais arba aromatinėmis medžiagomis (išskyrus alkoholio muitą)

2205 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

l

S

 

NACE 11.05: Alaus gamyba

CPA 11.05.10: Alus, išskyrus alaus žlaugtus

11.05.10.00

Salyklinis alus (išskyrus nealkoholinį alų, alų, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 0,5 % tūrio, alkoholio muitą)

2203 [00 (01 + 09 + 10)]

l

S

 

CPA 11.05.20: Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos žlaugtai

11.05.20.00

Žlaugtai ir kitos alaus gamybos atliekos (išskyrus alkoholio muitą)

2303 30 00

kg

S

 

NACE 11.06: Salyklo gamyba

CPA 11.06.10: Salyklas

11.06.10.30

Neskrudintas salyklas (išskyrus alkoholio muitą)

1107 [10 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Skrudintas salyklas (išskyrus alkoholio muitą,) (išskyrus produktus, skirtus vėlesniam apdorojimui, skrudintą salyklą, sufasuotą kaip kavos pakaitalai)

1107 20 00

kg

S

 

NACE 11.07: Gaiviųjų gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba

CPA 11.07.11: Nesaldytas ir nearomatintas mineralinis ir gazuotas vanduo

11.07.11.30

Mineraliniai ir gazuoti vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

2201 [10 (11 + 19 + 90)]

l

S

 

11.07.11.50

Vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų, ledas ir sniegas (išskyrus mineralinius ir gazuotus vandenis)

2201 90 00

l @

S

 

CPA 11.07.19: Kiti nealkoholiniai gėrimai

11.07.19.30

Vandenys, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų, pvz., gaivieji gėrimai (įskaitant mineralinius ir gazuotus)

2202 10 00

l

S

 

11.07.19.50

Nealkoholiniai gėrimai, kuriuose nėra pieno riebalų (išskyrus mineralinius, gazuotus arba aromatinius vandenis, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių)

2202 90 10

l

S

 

11.07.19.70

Nealkoholiniai gėrimai, kuriuose yra pieno riebalų

2202 [90 (91 + 95 + 99)]

l

S

 

NACE 12.00: Tabako gaminių gamyba

CPA 12.00.11: Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku ar tabako pakaitalais

12.00.11.30

Cigarai, cigarai nupjautais galais ir cigariukai su tabaku arba su tabako mišiniais ir tabako pakaitalais (išskyrus tabako muitą)

2402 10 00

p/st @

S

 

12.00.11.50

Cigaretės su tabaku arba su tabako mišiniais ir tabako pakaitalais (išskyrus tabako muitą)

2402 [20 (10 + 90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Cigarai, cigarai nupjautais galais, cigariukai ir cigaretės, kuriose yra tik tabako pakaitalų (išskyrus tabako muitą)

2402 90 00

kg

S

 

CPA 12.00.19:   Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; homogenizuotas arba regeneruotas tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos

12.00.19.30

Rūkomasis tabakas (išskyrus tabako muitą)

2403 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai, kitas „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas, nenurodytas kitoje vietoje

2403 [91 00 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 13.10: Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

CPA 13.10.10: Vilnų riebalai (įskaitant lanoliną)

13.10.10.00

Vilnos riebalai ir iš jų gaunamos riebalinės medžiagos, įskaitant lanoliną

1505 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.21: Šilko žaliava (nesukta)

13.10.21.00

Šilko žaliava (nesukta)

5002 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.22: Skalbta arba karbonizuota, nekaršta arba nešukuota vilna

13.10.22.00

Nuriebalinta arba karbonizuota, nekaršta arba nešukuota vilna

5101 [21 00 + 29 00 + 30 00]

kg

T

 

CPA 13.10.23: Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės pašukos

13.10.23.00

Vilna arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės pašukos

5103 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.24: Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

13.10.24.00

Vilna arba gyvūnų plaukai, karšti arba šukuoti (įskaitant šukuotą sluoksną)

5105 [10 00 + 21 00 + 29 00 + 31 00 + 39 00 + 40 00]

kg

T

 

CPA 13.10.25: Karšta arba šukuota medvilnė

13.10.25.00

Karšta arba šukuota medvilnė

5203 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.26: Apdorotas, bet nesuverptas džiutas ir kiti tekstilės pluoštai (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę))

13.10.26.00

Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai, apdoroti, bet nesuverpti

5303 90 00

kg

T

 

CPA 13.10.29: Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai tekstilės pluoštai

13.10.29.00

Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai tekstilės pluoštai

5301 [21 00 + 29 00 + 30 00] + 5302 90 00 + 5305 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.31: Karšti, šukuoti arba kitaip verpimui paruošti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

13.10.31.00

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpimui

5506 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.32: Karšti, šukuoti arba kitaip verpimui paruošti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

13.10.32.00

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai, karšti, šukuoti arba kitu būdu paruošti verpimui

5507 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.40: Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai

13.10.40.10

Šilko verpalai (išskyrus šilko atliekų verpalus), neskirti mažmeninei prekybai

5004 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.30

Šilko atliekų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

5005 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Šilko verpalai ir šilko atliekų verpalai, skirti mažmeninei prekybai, šilkaverpių fibroinas

5006 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.50: Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti vilnos verpalai; švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

13.10.50.10

Sukarštos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

5106 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 91 + 99)] + 5108 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Šukuotos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

5107 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)] + 5108 [20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, skirti mažmeninei prekybai

5109 [10 (10 + 90) + 00)]

kg

T

 

CPA 13.10.61: Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)

13.10.61.32 z

Nešukuotos medvilnės verpalai, neskirti mažmeninei prekybai, skirti audiniams (išskyrus skirtus kilimams ir kiliminėms dangoms)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Nešukuotos medvilnės verpalai, neskirti mažmeninei prekybai, skirti megztinėms medžiagoms ir kojinėms

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Kitos paskirties nešukuotos medvilnės verpalai, neskirti mažmeninei prekybai (įskaitant kilimus ir kitas kilimines dangas)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Šukuotos medvilnės verpalai, neskirti mažmeninei prekybai, skirti audiniams (išskyrus skirtus kilimams ir kiliminėms dangoms)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Šukuotos medvilnės verpalai, neskirti mažmeninei prekybai, skirti megztinėms medžiagoms ir kojinėms

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Kitos paskirties šukuotos medvilnės verpalai, neskirti mažmeninei prekybai (įskaitant kilimus ir kitas kilimines dangas)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.60

Medvilniniai verpalai, skirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)

5207 [10 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.62: Medvilniniai siuvimo siūlai

13.10.62.00

Medvilniniai siuvimo siūlai

5204 [11 00 + 19 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 13.10.71: Lininiai verpalai

13.10.71.10

Lininiai verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

5306 [10 (10 + 30 + 50) + 10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Lininiai verpalai, skirti mažmeninei prekybai

5306 [10 90 + 20 90]

kg

T

 

CPA 13.10.72: Džiuto verpalai ar kitų tekstilės karnienos pluoštų verpalai; verpalai iš kitų augalinių tekstilės pluoštų; popieriaus verpalai

13.10.72.00

Augalinių arba karnienos pluoštų verpalai (išskyrus liną) popieriniai verpalai

5307 [10 00 + 20 00] + 5308 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (12 + 19 + 50 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.81:   Mažmeninei prekybai neskirti cheminių gijų verpalai, antriniai arba daugiasukiai (išskyrus siuvimo siūlus, didelio trūkio stiprumo poliamidų, poliesterių arba viskozinio pluošto verpalus); mažmeninei prekybai skirti cheminiai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus)

13.10.81.10

Gretintiniai arba daugiasukiai sintetiniai gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei prekybai

5402 [61 00 + 62 00 + 69 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Gretintiniai arba daugiasukiai dirbtiniai gijiniai siūlai, neskirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)

5403 [41 00 + 42 00 + 49 00]

kg

T

 

13.10.81.50

Verpalai iš cheminių gijinių siūlų, skirti mažmeninei prekybai (išskyrus siuvimo siūlus)

5406 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.82:   Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ≥ 85 % masės

13.10.82.10

Verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, neskirti mažmeninei prekybai

5509 [11 00 + 12 00 + 21 00 + 22 00 + 31 00 + 32 00 + 41 00 + 42 00]

kg

T

 

13.10.82.50

Verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, skirti mažmeninei prekybai

5511 10 00

kg

T

 

CPA 13.10.83:   Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro < 85 % masės

13.10.83.20

Verpalai, kuriuose poliesterio kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės (išskyrus siuvimo siūlus), maišyti su dirbtiniais pluoštais, neskirti mažmeninei prekybai

5509 51 00

kg

T

 

13.10.83.33 z

Verpalai, kurių sudėtyje sintetinių kuokštelinių pluoštų, maišytų su sukaršta vilna ar švelniavilnių gyvūnų plaukais, yra mažiau kaip 85 % masės, neskirti mažmeninei prekybai

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Verpalai, kurių sudėtyje sintetinių kuokštelinių pluoštų, maišytų su šukuota vilna ar švelniavilnių gyvūnų plaukais, yra mažiau kaip 85 % masės, neskirti mažmeninei prekybai

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.40

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės (išskyrus siuvimo siūlus), maišyti su medvilne, neskirti mažmeninei prekybai

5509 [53 00 + 62 00 + 92 00]

kg

T

 

13.10.83.80

Kiti, niekur kitur nepriskirti verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai

5509 [59 00 + 69 00 + 99 00]

kg

T

 

13.10.83.90

Verpalai, kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro mažiau kaip 85 % masės, (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai

5511 20 00

kg

T

 

CPA 13.10.84: Mažmeninei prekybai neskirti dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)

13.10.84.10

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), neskirti mažmeninei prekybai

5510 [11 00 + 12 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

13.10.84.30

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), skirti mažmeninei prekybai

5511 30 00

kg

T

 

CPA 13.10.85: Siuvimo siūlai ir verpalai iš dirbtinių ir sintetinių gijų ir pluoštų

13.10.85.10

Siuvimo siūlai iš cheminių gijų

5401 [10 (12 + 14 + 16 + 18 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Siuvimo siūlai iš cheminių kuokštelinių pluoštų

5508 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

NACE 13.20: Tekstilės audimas

CPA 13.20.11: Šilko arba šilko atliekų audiniai

13.20.11.00

Šilko arba šilko atliekų audiniai

5007 [10 00 + 20 (11 + 19 + 21 + 31 + 39 + 41 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.12: Karštos arba šukuotos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų audiniai

13.20.12.30

Sukarštos vilnos arba sukarštų švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai

5111 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)]

m2

T

 

13.20.12.60

Šukuotos vilnos arba šukuotų švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai; šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų audiniai

5112 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)] + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.13: Lino audiniai

13.20.13.30

Lino audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro ne mažiau kaip 85 % masės

5309 [11 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

13.20.13.60

Lino audiniai, kurių sudėtyje linas sudaro mažiau kaip 85 % masės

5309 [21 00 + 29 00]

m2

T

 

CPA 13.20.14: Džiutas ir kiti karnienos tekstilės pluoštai (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę))

13.20.14.00

Džiuto arba kitų karnienos tekstilės pluoštų audiniai (išskyrus liną, sėjamąją kanapę, ramę)

5310 [10 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.19: Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus verpalų audiniai

13.20.19.00

Techninės ir pramoninės paskirties kanapių, ramės arba kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai (išskyrus liną, džiutą, kitus tekstilinius karnienos pluoštus), popieriaus verpalų audiniai

5311 [00 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.20: Medvilnės audiniai

13.20.20.14 z

Medvilniniai audiniai iš vienspalvių siūlų, kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, skirti drabužiams

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5212.1a – 5208 [.11.10 + .21.10]a – 5212.14a

m2

T

 

13.20.20.17 z

Medvilniniai audiniai iš vienspalvių siūlų, kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, skirti namų ūkio skalbiniams arba patalpų dekoravimo tekstilės dirbiniams

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5212.1b – 5208 [.11.10 + .21.10]b – 5212.14b

m2

T

 

13.20.20.19 z

Techninės ir pramoninės paskirties medvilniniai audiniai, kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, iš vienspalvių verpalų (išskyrus marlę ir medicininę marlę)

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5212.1c – 5208 [.11.10 + .21.10]c – 5212.14c

m2

T

 

13.20.20.20

Medvilniniai audiniai, kurių m2 masė ne didesnė kaip 100 g, naudojami bintų, tvarsliavos ir medicininės marlės gamybai

5208 [11 10 + 21 10]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Audiniai iš įvairių spalvų medvilninių verpalų, kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, skirti marškiniams ir palaidinukėms

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Medvilniniai audiniai, kurių m2 masė ne didesnė kaip 200 g, iš vienspalvių verpalų, skirti drabužiams

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Medvilniniai audiniai iš vienspalvių siūlų, kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, skirti namų ūkio skalbiniams arba patalpų dekoravimo tekstilės dirbiniams

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Techninės ar pramoninės paskirties medvilniniai audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, iš vienspalvių verpalų

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.60

Medvilniniai džinsiniai audiniai, kurių m2 masė didesnė kaip 200 g, (įskaitant ne mėlynos spalvos džinsinį audinį)

5209 42 00 + 5211 42 00

m2

S

 

13.20.20.72 z

Medvilniniai audiniai iš įvairių spalvų verpalų, skirti kitai aprangai

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Medvilniniai audiniai iš įvairių spalvų siūlų, skirti namų ūkio skalbiniams arba patalpų dekoravimo tekstilės dirbiniams

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Techninės ar pramoninės paskirties medvilniniai audiniai iš įvairių spalvų verpalų

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.31: Audiniai iš sintetinių ir dirbtinių gijų verpalų

13.20.31.30

Audiniai iš dirbtinių gijinių siūlų, pagamintų iš labai atsparių tempimui siūlų, juostelių arba iš panašių dirbinių (įskaitant nailoną, kitus poliamidus arba poliesterius, viskozę)

5407 [10 00 + 20 (11 + 19 + 90) + 00)] + 10 00]

m2

S

 

13.20.31.50

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų (išskyrus audinius iš labai atsparių tempimui viskozės siūlų arba juostelių arba panašių dirbinių)

5407 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 51 00 + 52 00 + 53 00 + 54 00 + 61 (10 + 30 + 50 + 90) + 69 (10 + 90) + 71 00 + 72 00 + 73 00 + 74 00 + 81 00 + 82 00 + 83 00 + 84 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.31.70

Audiniai iš dirbtinių gijinių siūlų (išskyrus audinius iš labai atsparių tempimui siūlų)

5408 [21 00 + 22 (10 + 90) + 23 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00]

m2

T

 

CPA 13.20.32: Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų

13.20.32.10

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje sintetinių kuokštelinių (štapelio) pluoštų yra ne mažiau kaip 85 % masės

5512 [11 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 29 (10 + 90) + 91 00 + 99 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje tokių pluoštų yra mažiau kaip 85 % masės, sumaišytų daugiausia arba vien tik su medvilne (išskyrus audinius iš įvairiaspalvių siūlų)

5513 [11 (20 + 90) + 12 00 + 13 00 + 19 00 + 21 00 + 23 (10 + 90) + 29 00 + 41 00 + 49 00] + 5514 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 29 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

m2

T

 

13.20.32.30

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, kurių sudėtyje tokių pluoštų yra mažiau kaip 85 % masės, sumaišytų daugiausia arba vien tik su medvilne, iš įvairiaspalvių siūlų

5513 [31 00 + 39 00] + 5514 [30 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, sumaišytų daugiausia arba vien tik su sukaršta vilna ar švelniavilnių gyvūnų plaukais

5515 [13 (11 + 19) + 22 (11 + 19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, sumaišytų daugiausia arba vien tik su šukuota vilna ar švelniavilnių gyvūnų plaukais

5515 [13 (91 + 99) + 22 (91 + 99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, maišytų su kitais pluoštais, išskyrus su vilna, švelniavilnių gyvūnų plaukais ar medvilne

5515 [11 (10 + 30 + 90) + 12 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90) + 21 (10 + 30 + 90) + 29 00 + 91 (10 + 30 + 90) + 99 (20 + 40 + 80)]

m2

T

 

CPA 13.20.33: Dirbtinių štapelio kuokštelinių audiniai

13.20.33.30

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai iš vienspalvių verpalų

5516 [11 00 + 12 00 + 14 00 + 21 00 + 22 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 34 00 + 41 00 + 42 00 + 44 00 + 91 00 + 92 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.33.50

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai iš įvairių spalvų verpalų

5516 [13 00 + 23 (10 + 90) + 33 00 + 43 00 + 93 00]

m2

S

 

CPA 13.20.41: Pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluosčių ir siauruosius audinius)

13.20.41.00

Metmenų ir ataudų pūkiniai audiniai, šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius medvilninius audinius, siūtines pūkines tekstilės medžiagas, juostinius audinius )

5801 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 26 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00 + 36 00 + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.42: Medvilniniai kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus siauruosius audinius

13.20.42.00

Kilpiniai medvilniniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai medvilniniai audiniai

5802 [11 00 + 19 00]

m2

T

 

CPA 13.20.43: Kiti kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus siauruosius audinius

13.20.43.00

Kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai (išskyrus medvilninius)

5802 20 00

m2

T

 

CPA 13.20.44: Marlė (išskyrus siauruosius audinius)

13.20.44.00

Gazas (išskyrus medicininę marlę, juostinius audinius)

5803 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.45: Siūtiniai pūkiniai tekstiliniai audiniai, išskyrus kilimus

13.20.45.00

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos (išskyrus siūtinius pūkinius kilimus ir kitas tekstilės kilimines dangas)

5802 30 00

m2

S

 

CPA 13.20.46: Stiklo pluoštų audiniai (įskaitant siauruosius audinius)

13.20.46.00

Stiklo pluošto audiniai (įskaitant juostinius audinius, stiklo vatą)

7019 [40 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00]

kg

S

 

NACE 13.30: Tekstilės apdaila

CPA 13.30.11: Pluoštų ir verpalų balinimo ir dažymo paslaugos

13.30.11.10

Pluoštų dažymas

I

 

13.30.11.21

Šilko verpalų dažymas

I

 

13.30.11.22

Vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių ir ašutų verpalų dažymas

I

 

13.30.11.23

Medvilnės verpalų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

I

 

13.30.11.24

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų dažymas

I

 

13.30.11.25

Sintetinių gijinių siūlų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

I

 

13.30.11.26

Dirbtinių gijinių siūlų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

I

 

13.30.11.27

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

I

 

13.30.11.28

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalų dažymas (išskyrus siuvimo siūlus)

I

 

CPA 13.30.12: Audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius) balinimo paslaugos

13.30.12.10

Šilkinių audinių balinimas

I

 

13.30.12.20

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ir ašutų audinių balinimas

I

 

13.30.12.30

Medvilninių audinių, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, balinimas

I

 

13.30.12.40

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių balinimas

I

 

13.30.12.50

Audinių iš sintetinių gijinių siūlų arba iš sintetinių pluoštų balinimas

I

 

13.30.12.60

Audinių iš dirbtinių gijinių siūlų arba iš dirbtinių pluoštų balinimas

I

 

13.30.12.70

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių balinimas (išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius medvilninius audinius, juostinius audinius)

I

 

13.30.12.80

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių balinimas (išskyrus siūtines pūkines tekstilės medžiagas)

I

 

13.30.12.90

Nertinių arba megztinių medžiagų balinimas

I

 

CPA 13.30.13: Audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius) dažymo paslaugos

13.30.13.10

Šilko ir šilko atliekų audinių balinimas

I

 

13.30.13.20

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ir ašutų audinių dažymas

I

 

13.30.13.30

Medvilninių audinių, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, dažymas

I

 

13.30.13.40

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių dažymas

I

 

13.30.13.50

Audinių iš sintetinių gijinių siūlų arba iš sintetinių pluoštų dažymas

I

 

13.30.13.60

Audinių iš dirbtinių gijinių siūlų arba iš dirbtinių pluoštų dažymas

I

 

13.30.13.70

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių dažymas (išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius medvilninius audinius, juostinius audinius)

I

 

13.30.13.80

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių dažymas (išskyrus siūtines pūkines tekstilės medžiagas)

I

 

13.30.13.90

Megztinių ir nertinių medžiagų ir neaustinių medžiagų dažymas

I

 

CPA 13.30.14: Audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius) marginimo paslaugos

13.30.14.10

Šilkinių audinių marginimas

I

 

13.30.14.20

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ir ašutų audinių marginimas

I

 

13.30.14.30

Medvilninių audinių, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, marginimas

I

 

13.30.14.40

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių marginimas

I

 

13.30.14.50

Audinių iš sintetinių gijinių siūlų arba iš sintetinių pluoštų marginimas

I

 

13.30.14.60

Audinių iš dirbtinių gijinių siūlų arba iš dirbtinių pluoštų marginimas

I

 

13.30.14.70

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių marginimas (išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius medvilninius audinius, juostinius audinius)

I

 

13.30.14.80

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių marginimas (išskyrus siūtines pūkines tekstilės medžiagas)

I

 

13.30.14.90

Megztinių ir nertinių medžiagų ir neaustinių medžiagų marginimas

I

 

CPA 13.30.19: Kitos audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius) apdailos paslaugos

13.30.19.10

Šilko audinių apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

I

 

13.30.19.20

Vilnonių, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ir ašutų audinių apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

I

 

13.30.19.30

Medvilninių audinių, kuriuose medvilnė sudaro ne mažiau kaip 85 % masės, apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

I

 

13.30.19.40

Lino, džiuto, kitų karnienos tekstilės pluoštų, augalinių tekstilės pluoštų ir popierinių verpalų audinių apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

I

 

13.30.19.50

Audinių iš sintetinių gijinių siūlų arba iš sintetinių pluoštų apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

I

 

13.30.19.60

Audinių iš dirbtinių gijinių siūlų arba iš dirbtinių pluoštų apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

I

 

13.30.19.70

Pūkinių audinių ir šenilinių audinių apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą) (išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ir panašius kilpinius medvilninius audinius, juostinius audinius)

I

 

13.30.19.80

Kilpinių rankšluosčių audinių ir panašių kilpinių audinių apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą) (išskyrus siūtines pūkines tekstilės medžiagas)

I

 

13.30.19.90

Megztinių ir nertinių medžiagų ir neaustinių medžiagų apdaila (išskyrus balinimą, dažymą, marginimą)

I

 

13.30.19.95

Aprangos apdailos paslaugos

I

 

NACE 13.91: Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba

CPA 13.91.11: Megztos arba nertos, pūkinės ar kilpinės medžiagos

13.91.11.00

Pūkinės medžiagos, kilpinės medžiagos, megztos arba nertos

6001 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 91 00 + 92 00 + 99 00]

kg

T

 

CPA 13.91.19: Kiti megzti arba nerti audiniai, įskaitant megztą kailio imitaciją

13.91.19.10

Megztinės arba nertinės medžiagos (išskyrus pūkines medžiagas)

6002 [40 00 + 90 00] + 6003 [10 00 + 20 00 + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 00] + 6004 [10 00 + 90 00] + 6005 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 50 + 90) + 32 (10 + 50 + 90) + 33 (10 + 50 + 90) + 34 (10 + 50 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 (10 + 90)] + 6006 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 90) + 32 (10 + 90) + 33 (10 + 90) + 34 (10 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 00]

kg

T

 

13.91.19.20

Dirbtiniai kailiai ir jų dirbiniai

4304 00 00

S

 

NACE 13.92: Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba

CPA 13.92.11: Antklodės ir kelioniniai pledai, išskyrus elektrines antklodes

13.92.11.30

Antklodės ir kelioniniai pledai iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus elektrines antklodes)

6301 [20 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Antklodės ir kelioniniai pledai iš sintetinių pluoštų (išskyrus elektrines antklodes)

6301 [40 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Antklodės (išskyrus elektrines antklodes) ir kelioniniai pledai iš tekstilinių medžiagų (išskyrus iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų, sintetinių pluoštų)

6301 [30 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 13.92.12: Patalynės skalbiniai

13.92.12.30

Lovos skalbiniai iš megztinių arba nertinių tekstilės medžiagų

6302 10 00

kg

S

 

13.92.12.53

Lovos skalbiniai iš medvilnės (išskyrus megztus arba nertus)

6302 [21 00 + 31 00]

kg

S

 

13.92.12.55

Lovos skalbiniai iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės) (išskyrus megztus arba nertus)

6302 [29 10 + 39 20]

kg

S

 

13.92.12.59

Lovos skalbiniai iš austinių tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės, lino ar ramės)

6302 [22 90 + 29 90 + 32 90 + 39 90]

kg

S

 

13.92.12.70

Lovos skalbiniai iš neaustinių cheminių pluoštų (išskyrus megztus ar nertus)

6302 [22 10 + 32 10]

kg

S

 

CPA 13.92.13: Stalo skalbiniai

13.92.13.30

Stalo skalbiniai, megzti arba nerti

6302 40 00

kg

S

 

13.92.13.53

Medvilniniai stalo skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus)

6302 51 00

kg

S

 

13.92.13.55

Lininiai stalo skalbiniai (išskyrus megztus arba nertus)

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Stalo skalbiniai iš austinių cheminių pluoštų ir iš kitų austinių arba neaustinių tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės ir lino)

6302 [53 90 + 59 90]

kg

S

 

13.92.13.70

Stalo skalbiniai iš neaustinių cheminių pluoštų

6302 53 10

kg

S

 

CPA 13.92.14: Kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai

13.92.14.30

Medvilniniai kūno priežiūros skalbiniai ir virtuvės skalbiniai iš kilpinių rankšluostinių arba iš panašių kilpinių medžiagų

6302 60 00

kg

S

 

13.92.14.50

Austiniai kūno priežiūros skalbiniai ir virtuvės skalbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš kilpinių rankšluostinių ir panašių kilpinių medvilninių audinių)

6302 [91 00 + 93 90 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Kūno priežiūros skalbiniai ir virtuvės skalbiniai iš neaustinių cheminių pluoštų

6302 93 10

kg

S

 

CPA 13.92.15: Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės uždangos; užuolaidų arba lovų dekoratyvinės juostos

13.92.15.30

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai iš megztų arba nertų medžiagų

6303 [12 00 + 19 00]

m2

S

 

13.92.15.50

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai iš austinių medžiagų

6303 [91 00 + 92 90 + 99 90]

m2

S

 

13.92.15.70

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai iš neaustinių medžiagų

6303 [92 10 + 99 10]

m2

S

 

CPA 13.92.16:   Kiti, niekur kitur nepriskirti, dirbiniai baldams ir būstui dekoruoti audinių ir verpalų rinkiniai, skirti kilimėliams, gobelenams ir panašiems tekstilės dirbiniams gaminti

13.92.16.20

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gobelenai, gatavi arba negatavi

5805 00 00

S

 

13.92.16.40

Lovatiesės (išskyrus pūkines antklodes)

6304 [11 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Patalpų dekoravimui skirti dirbiniai, įskaitant baldų ir pagalvėlių apvalkalus ir pagalvėlių apvalkalus ir t. t., skirtus automobilių sėdynėms (išskyrus antklodes, kelioninius pledus, patalynę, stalo skalbinius, kūno priežiūros skalbinius, virtuvės skalbinius, užuolaidas ir vidines uždangas, lambrekenus arba lovatieses)

6304 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

S

 

13.92.16.80

Audinių ir verpalų rinkiniai, skirti kilimėlių, gobelenų, siuvinėtų staltiesių ar servetėlių arba panašių tekstilės dirbinių gamybai, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

6308 00 00

S

 

CPA 13.92.21: Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti

13.92.21.30

Medvilniniai maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti

6305 20 00

kg

S

 

13.92.21.50

Prekėms pakuoti naudojami megzti arba nerti maišai ir krepšiai iš polietileno ar polipropileno juostelių

6305 [32 11 + 33 10]

kg

S

 

13.92.21.70

Maišai ir krepšiai, iš polietileno ar polipropileno juostelių, naudojami prekėms pakuoti (išskyrus megztus ir nertus)

6305 [32 19 + 33 90]

kg

S

 

13.92.21.90

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti (išskyrus iš medvilnės, polietileno ar polipropileno juostelių)

6305 [10 (10 + 90) + 32 90 + 39 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.92.22:   Brezentas, apdangalai ir pastogėlės (markizės); laivų, burlenčių arba sausumos laivų burės; palapinės ir stovyklaviečių reikmenys (įskaitant pripučiamus čiužinius)

13.92.22.10

Tentai, stoginės ir žaliuzės nuo saulės (išskyrus furgonų stogines)

6306 [12 00 + 19 00]

kg

S

 

13.92.22.30

Palapinės (įskaitant furgonų stogines)

6306 [22 00 + 29 00]

kg

S

 

13.92.22.50

Burės

6306 30 00

kg

S

 

13.92.22.70

Pripučiami čiužiniai ir kita stovyklaviečių įranga (išskyrus furgonų stogines, palapines, miegmaišius)

6306 [40 00 + 91 00 + 99 00]

kg

S

 

CPA 13.92.23: Parašiutai (įskaitant dirižablių parašiutus) ir rotošiutai; bei jų dalys

13.92.23.00

Parašiutai ir rotošiutai, jų dalys ir pagalbiniai reikmenys (įskaitant dirižablių parašiutus)

8804 00 00

kg

S

 

CPA 13.92.24:   Vatinės antklodės, dygsniuotos pūkinės antklodės, dekoratyvinės pagalvėlės, pufai, pagalvės, miegmaišiai ir panašūs gaminiai, spyruokliniai, kimštiniai, užpildyti bet kokiomis medžiagomis arba pagaminti iš akytos gumos ar iš plastikų

13.92.24.30

Miegmaišiai

9404 30 00

p/st

S

 

13.92.24.93

Patalynės reikmenys su plunksnų ar pūkų užpildais (įskaitant plonas ir storas dygsniuotas antklodes, pagalvėles, pufus, pagalves) (išskyrus čiužinius ir miegmaišius)

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Patalynės reikmenys su kitais užpildais (įskaitant plonas ir storas dygsniuotas antklodes, pagalvėles, pufus, pagalves) (išskyrus čiužinius ir miegmaišius)

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA 13.92.29:   Kiti gatavi tekstilės dirbiniai (įskaitant audinius grindims, indams plauti, dulkėms šluostyti ir panašius valymui skirtus audinius, gelbėjimosi diržus ir gelbėjimosi liemenes)

13.92.29.53

Grindų, indų, dulkių ir panašios valymo šluostės iš neaustinių tekstilės medžiagų

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Grindų, indų, dulkių ir panašios valymo šluostės (išskyrus megztas, nertas ar iš neaustinių tekstilės medžiagų)

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.90

Megztos arba nertos grindų, indų, dulkių ir panašios valymo šluostės, gelbėjimo liemenės, gelbėjimo juostos ir kiti gatavi gaminiai

6307 [10 10 + 20 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 13.93: Kilimų ir kilimėlių gamyba

CPA 13.93.11: Rištiniai kilimai ir kitos rištinės tekstilinės grindų dangos

13.93.11.00

Rištiniai kilimai ir kita rištinė tekstilinė grindų danga

5701 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.93.12: Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga, nesiūtinė ir neklijuotinė

13.93.12.00

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga (išskyrus siūtinę ar klijuotinę)

5702 [10 00 + 20 00 + 31 (10 + 80) + 32 (10 + 90) + 39 00 + 41 (10 + 90) + 42 (10 + 90) + 49 00 + 50 (10 + 31 + 39 + 90) + 91 00 + 92 (10 + 90) + 00)]

m2

S

 

CPA 13.93.13: Siūtiniai kilimai ir kitos siūtinės tekstilinės grindų dangos

13.93.13.00

Siūtiniai kilimai ir kita siūtinė tekstilinė grindų danga

5703 [10 00 + 20 (12 + 18 + 92 + 98) + 30 (12 + 18 + 82 + 88) + 90 (20 + 80)]

m2

S

 

CPA 13.93.19: Kiti kilimai ir kitos tekstilinės grindų dangos, įskaitant pagamintas iš veltinio

13.93.19.30

Veltiniai kilimai ir kita veltinė tekstilinė grindų danga (išskyrus siūtinę ar klijuotinę)

5704 [10 00 + 90 00]

m2

S

 

13.93.19.90

Kiti kilimai ir kita tekstilinė grindų danga (išskyrus rištinę, austinę, siūtinę ir veltinę)

5705 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

NACE 13.94: Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba

CPA 13.94.11: Virvelės, virvės, lynai ir trosai iš džiuto arba kitų tekstilės karnienos pluoštų

13.94.11.30

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų ir tvirtų lapinių pluoštų (išskyrus špagatus arba pakavimo virves)

5607 [29 00 + 90 20]

kg

S

 

13.94.11.53

Špagatai arba pakavimo virvės iš sizalio (naudojamos žemės ūkyje)

5607 21 00

kg

S

 

13.94.11.55

Špagatai arba pakavimo virvės iš polietileno arba iš polipropileno (naudojamos žemės ūkyje)

5607 41 00

kg

S

 

13.94.11.60

Virvės, virvelės ir trosai iš polietileno arba iš polipropileno, iš nailono, kitų poliamidų arba iš poliesterių, kurių ilginis tankis didesnis kaip 50 000 deciteksų, iš kitų sintetinių pluoštų (išskyrus špagatus arba pakavimo virves)

5607 [49 (11 + 19) + 50 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Virvės iš polietileno arba iš polipropileno, iš nailono, kitų poliamidų arba iš poliesterių, kurių ilginis tankis ne didesnis kaip 50 000 deciteksų (5 g/m) (išskyrus špagatus arba pakavimo virves)

5607 [49 90 + 50 30]

kg

S

 

13.94.11.90

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš džiuto ir kitų karnienos tekstilės pluoštų, sizalio, abakos ar kitų tvirtų lapinių pluoštų, sintetinių pluoštų)

5607 90 90

kg

S

 

CPA 13.94.12:   Tinklai rišti iš virvelių, virvių arba lynų, gatavi žvejybos tinklai iš tekstilės medžiagų; kiti, niekur kitur nepriskirti, dirbiniai ir gaminiai iš verpalų arba juostelių

13.94.12.33

Gatavi žvejybos tinklai, rišti iš virvių, virvelių arba lynų iš cheminių pluoštų (išskyrus žuvų iškrovimo tinklus)

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Gatavi žvejybos tinklai iš cheminių pluoštų verpalų (išskyrus žuvų iškrovimo tinklus)

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Gatavi tinklai, pagaminti iš nailoninių ar kitų poliamidinių virvelių, virvių ar lynų (išskyrus vąšeliu nertus tinklelius, plaukų tinklelius, sporto ir žvejybos tinklus)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Gatavi tinklai iš nailono ar kitų poliamidų (išskyrus vąšeliu nertus tinklelius, plaukų tinklelius, sporto ir žvejybos tinklus, pagamintus iš virvelių, virvių ar lynų)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Rištiniai tinklai iš tekstilės medžiagų (išskyrus gatavus žvejybos tinklus iš cheminių tekstilės medžiagų, kitus gatavus tinklus iš nailono ir kitų poliamidų)

5608 [19 (30 + 90) + 00)]

kg

S

 

13.94.12.80

Gaminiai iš virvelių, virvių, lynų ar trosų

5609 00 00

kg

S

 

NACE 13.95: Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba

CPA 13.95.10: Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai ir dirbiniai, išskyrus drabužius

13.95.10.10

Neaustinės medžiagos, kurių m2 masė ne didesnė kaip 25 g (įskaitant dirbinius iš neaustinių medžiagų) (išskyrus aptrauktus arba padengtus drabužius)

5603 [11 90 + 91 90]

kg

S

 

13.95.10.20

Neaustinės medžiagos, kurių m2 masė didesnė kaip 25 g, bet ne didesnė kaip 70 g (įskaitant dirbinius iš neaustinių medžiagų) (išskyrus aptrauktus arba padengtus drabužius)

5603 [12 90 + 92 90]

kg

S

 

13.95.10.30

Neaustinės medžiagos, kurių m2 masė didesnė kaip 70 g, bet ne didesnė kaip 150 g (įskaitant dirbinius iš neaustinių medžiagų) (išskyrus aptrauktus arba padengtus drabužius)

5603 [13 90 + 93 90]

kg

S

 

13.95.10.50

Neaustinės medžiagos, kurių m2 masė didesnė kaip 150 g (įskaitant dirbinius iš neaustinių medžiagų) (išskyrus aptrauktus arba padengtus drabužius)

5603 [14 90 + 94 90]

kg

S

 

13.95.10.70

Neaustinės medžiagos, aptrauktos arba padengtos (įskaitant dirbinius iš neaustinių medžiagų) (išskyrus drabužius)

5603 [11 10 + 12 10 + 13 10 + 14 10 + 91 10 + 92 10 + 93 10 + 94 10]

kg

S

 

NACE 13.96: Kitų techninės ir pramoninės tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

CPA 13.96.11: Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai verpalai

13.96.11.00

Metalizuotieji siūlai, juostelės ir panašūs dirbiniai, iš cheminių tekstilės medžiagų, kombinuoti su metaliniais siūlais, juostelėmis arba milteliais, arba padengti metalu

5605 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.12: Kiti, niekur kitur nepriskirti, audiniai iš metalinių siūlų ir metalizuotųjų verpalų

13.96.12.00

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai iš metalizuotųjų siūlų, naudojami drabužiams, baldams ir būstui dekoruoti arba panašiems tikslams

5809 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.13:   Guminiai siūlai ir kordas, padengti tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai ir juostelės, įmirkytos arba padengtos guma ar plastikais

13.96.13.00

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės siūlai ir juostelės įmirkyti, aptraukti, padengti guma arba plastikais

5604 [10 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.14: Kiti, niekur kitur nepriskirti, įmirkyti, aptraukti arba padengti tekstilės audiniai

13.96.14.00

Tekstilės audiniai įmirkyti, padengti, aptraukti nenurodyti kitoje vietoje

5901 [10 00 + 90 00] + 5903 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 91 + 99)] + 00)]

m2

S

 

CPA 13.96.15: Padangų kordo audinys iš didelio trūkio stiprumo nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozinio pluošto verpalų

13.96.15.00

Padangų kordo gaminys iš labai atsparių tempimui nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės siūlų

5902 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.96.16:   Techninės paskirties tekstilės produktai ir dirbiniai (įskaitant dagtis, kaitinimo tinklelius, tekstilines žarnas, konvejerių juostas, pavarų diržus, sietų audinius ir filtravimo audinius)

13.96.16.20

Tekstilinės žarnos ir panašūs tekstiliniai vamzdžio pavidalo dirbiniai (tiubingas), įmirkyti arba neįmirkyti, apvilkti arba neapvilkti, su vidiniu sluoksniu ar be jo, armuoti ar nearmuoti arba su kitų medžiagų priedais ar be jų

5909 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Tekstiliniai dagčiai, konvejerių juostos arba joms gaminti naudojamas techninis audinys (beltingas) (įskaitant sutvirtintą metalu arba kitomis medžiagomis)

5908 00 00 + 5910 00 00 + 5911 [10 00 + 20 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstilės gaminiai ir veltinys naudojami popieriaus gamybos arba panašiuose (įskaitant medienos masės arba asbestcemenčio gamybą) mechaniniuose įrenginiuose

5911 [31 (11 + 19 + 90) + 32 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.17:   Juostiniai audiniai; juostiniai audiniai, kuriuos sudaro tik metmenys, be ataudų, surišti lipnia medžiaga (bolducs); apsiuvai ir panašūs dirbiniai

13.96.17.30

Juostiniai audiniai, kitokie negu etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai

5806 [10 00 + 20 00 + 31 00 + 32 (10 + 90) + 39 00 + 40 00]

S

 

13.96.17.50

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus siuvinėtus)

5807 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

S

 

13.96.17.70

Pintinės juostelės ir pintinės virvelės bei apsiuvai rietime, kutai ir pomponai (išskyrus megztus ar nertus)

5808 [10 00 + 90 00]

S

 

NACE 13.99: Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

CPA 13.99.11:   Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austas), megztos arba nertos medžiagos; nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

13.99.11.30

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austas, megztas arba nertas medžiagas)

5804 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.50

Nerti mechaninėmis nėrimo mašinomis nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

5804 [21 (10 + 90) + 29 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.70

Rankų darbo nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

5804 30 00

S

 

CPA 13.99.12: Siuvinėjimo dirbiniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

13.99.12.30

Siuvinėjimai be matomo pagrindo rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

5810 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.50

Siuvinėjimai iš medvilnės rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

5810 [91 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.70

Siuvinėjimai iš tekstilės medžiagų rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais (išskyrus siuvinėjimus be matomo pagrindo, iš medvilnės)

5810 [92 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

S

 

CPA 13.99.13: Aptrauktas, padengtas arba sluoksniuotasis veltinis

13.99.13.00

Veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas, aptrauktas arba neaptrauktas, padengtas arba nepadengtas, laminuotasis arba nelaminuotasis, nenurodytas kitoje vietoje

5602 [10 (11 + 19 + 31 + 38 + 90) + 21 00 + 29 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.99.14: Tekstilės plaušeliai, kurių ilgis ≤ 5 mm, tekstilės dulkės ir gumuliukai

13.99.14.00

Tekstilės pūkai, dulkės ir gumuliukai

5601 30 00

kg

S

 

CPA 13.99.15: Galioniniai verpalai ir juostelės; šeniliniai verpalai; apskritai megztieji kilpoti siūlai

13.99.15.00

Galioniniai siūlai ir juostelės arba panašūs dirbiniai iš cheminių tekstilės medžiagų, kurių regimasis plotis ne didesnis kaip 5 mm, šeniliniai siūlai, apskritai megztieji – kilpoti siūlai (loop wale-yarn)

5606 [00 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 13.99.16: Dygsniuotieji tekstilės dirbiniai rietime

13.99.16.00

Dygsniuotieji tekstilės gaminiai rietime (išskyrus siuvinėjimus)

5811 00 00

m2

S

 

CPA 13.99.19: Kita, niekur kitur nepriskirta, tekstilė ir tekstilės gaminiai

13.99.19.00

Pūkučiai ir kempinėlės pudrai bei kosmetikos arba tualetiniams preparatams užtepti

9616 20 00

p/st @

S

 

NACE 14.11: Odinių drabužių siuvimas

CPA 14.11.10: Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės odos

14.11.10.00

Drabužiai iš odos arba kompozicinės odos (įskaitant apsiaustus ir paltus) (išskyrus drabužių priedus, galvos apdangalus, avalynę)

4203 10 00

p/st @

S

 

NACE 14.12: Darbo drabužių siuvimas

CPA 14.12.11: Vyriški darbo ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.12.11.20

Vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai ansambliai iš medvilnės ar cheminių pluoštų

6203 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.11.30

Vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš medvilnės ar cheminių pluoštų

6203 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.12: Vyriškos darbo ir profesinės kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

14.12.12.40

Vyriškos arba berniukų darbinės ar profesinės kelnės ir bridžai iš medvilnės ar cheminių pluoštų

6203 [42 11 + 43 11 + 49 11]

p/st

S

 

14.12.12.50

Vyriški arba berniukų darbiniai ar profesiniai kombinezonai su antkrūtiniu ir petnešomis iš medvilnės ar cheminių pluoštų

6203 [42 51 + 43 31 + 49 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.21: Moteriški darbo ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.12.21.20

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai ansambliai iš medvilnės ar cheminių pluoštų

6204 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.21.30

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai) iš medvilnės ar cheminių pluoštų

6204 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.22: Moteriškos darbo arba profesinės kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

14.12.22.40

Moteriškos arba mergaičių darbinės ar profesinės kelnės ir bridžai iš medvilnės ar cheminių pluoštų

6204 [62 11 + 63 11 + 69 11]

p/st

S

 

14.12.22.50

Moteriški arba mergaičių darbiniai ar profesiniai kombinezonai su antkrūtiniu ir petnešomis iš medvilnės ar cheminių pluoštų

6204 [62 51 + 63 31 + 69 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.30: Kiti darbo drabužiai

14.12.30.13

Kiti darbiniai ar profesiniai vyriški arba berniukų drabužiai iš medvilnės arba cheminių pluoštų

6211 [32 10 + 33 10]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Kiti darbiniai ar profesiniai moteriški arba mergaičių drabužiai iš medvilnės arba cheminių pluoštų

6211 [42 10 + 43 10]

p/st @

S

 

NACE 14.13: Kitų viršutinių drabužių siuvimas

CPA 14.13.11:   Vyriški arba berniukų megzti arba nerti apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai ir dirbiniai

14.13.11.10

Vyriški arba berniukų apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, pelerinos, mantijos ir panašūs dirbiniai iš megztų arba nertų tekstilės medžiagų (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus, striukes su gobtuvais, neperpučiamas striukes)

6101 [20 10 + 30 10 + 90 20]

p/st

S

 

14.13.11.20

Vyriškos arba berniukų striukės su gobtuvais, slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės ir panašūs dirbiniai iš megztų arba nertų tekstilės medžiagų (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus)

6101 [20 90 + 30 90 + 90 80]

p/st

S

 

CPA 14.13.12:   Megzti arba nerti vyriški arba berniukų kostiumai, ansambliai, švarkeliai, sportiniai švarkai, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

14.13.12.30

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai iš megztų arba nertų tekstilės medžiagų

6103 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.12.60

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai iš megztų arba nertų tekstilės medžiagų

6103 [10 (10 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.13.12.70

Vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai iš megztų arba nertų tekstilės medžiagų

6103 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.13:   Moteriški arba mergaičių megzti arba nerti apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai ir dirbiniai

14.13.13.10

Moteriški arba mergaičių apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, pelerinos, mantijos ir panašūs dirbiniai iš megztų arba nertų tekstilės medžiagų (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus)

6102 [10 10 + 20 10 + 30 10 + 90 10]

p/st

S

 

14.13.13.20

Moteriškos arba mergaičių striukės su gobtuvais, slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės ir panašūs dirbiniai iš megztų arba nertų tekstilės medžiagų (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus)

6102 [10 90 + 20 90 + 30 90 + 90 90]

p/st

S

 

CPA 14.13.14:   Megzti arba nerti moteriški ir mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkai, suknelės, sijonai, sijonkelnės, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

14.13.14.30

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai iš megztų arba nertų tekstilės medžiagų

6104 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.14.60

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai iš megztų arba nertų tekstilės medžiagų

6104 [13 00 + 19 (20 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Moteriškos arba mergaičių suknelės iš megztų arba nertų tekstilės medžiagų

6104 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 00]

p/st

S

 

14.13.14.80

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonkelnės iš megztų arba nertų tekstilės medžiagų

6104 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 00]

p/st

S

 

14.13.14.90

Moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai iš megztų arba nertų tekstilės medžiagų

6104 [61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.21:   Audekliniai vyriški arba berniukų apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai ir dirbiniai

14.13.21.10

Vyriški arba berniukų lietpalčiai

6201 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.21.20

Vyriški arba berniukų paltai, puspalčiai, pelerinos ir pan.

6201 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.21.30

Vyriškos arba berniukų striukės su gobtuvais, slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės ir panašūs gaminiai (išskyrus megztus arba nertus, įmirkytus, aptrauktus, padengtus, laminuotus ar gumuotus švarkus ir sportinius švarkus)

6201 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.22: Audekliniai vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai

14.13.22.10

Vyriški arba berniukų kostiumai (išskyrus megztus ir nertus)

6203 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

14.13.22.20

Vyriški arba berniukų ansambliai (išskyrus megztus ir nertus)

6203 [22 80 + 23 80 + 29 (18 + 30 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.23: Audekliniai vyriški arba berniukų švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.13.23.00

Vyriški arba berniukų švarkai ir sportiniai švarkai (išskyrus megztus ir nertus)

6203 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.24: Audeklinės vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

14.13.24.42

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai iš džinsinio audinio (išskyrus darbines ar profesines)

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Vyriškos arba berniukų kelnės, bridžiai ir šortai iš vilnos ar švelniavilnių gyvulių plaukų (išskyrus megztas arba nertas, darbines ar profesines)

6203 [41 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžiai iš cheminių pluoštų (išskyrus megztas arba nertas, darbines ar profesines)

6203 [43 19 + 49 19]

p/st

S

 

14.13.24.48

Vyriškos arba berniukų kelnės ir bridžai iš medvilnės (išskyrus džinsinį audinį, taip pat megztus ir nertus)

6203 [42 (33 + 35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir šortai (išskyrus iš vilnos, medvilnės ir cheminių pluoštų, megztas arba nertas)

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Vyriški arba berniukų kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis (išskyrus megztus arba nertus, darbinius ar profesinius)

6203 [41 30 + 42 59 + 43 39 + 49 39]

p/st

S

 

14.13.24.60

Vyriški arba berniukų šortai iš medvilnės ar cheminių pluoštų (išskyrus megztus ar nertus)

6203 [42 90 + 43 90 + 49 50]

p/st

S

 

CPA 14.13.31:   Moteriški arba mergaičių audekliniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs tekstilės gaminiai ir dirbiniai

14.13.31.10

Moteriški arba mergaičių lietpalčiai

6202 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.31.20

Moteriški arba mergaičių paltai ir pan.

6202 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.31.30

Moteriškos arba mergaičių striukės su gobtuvais, slidinėjimo striukės, neperpučiamos striukės ir panašūs dirbiniai (išskyrus megztus arba nertus, įmirkytus, aptrauktus, padengtus, laminuotus ar gumuotus švarkus ir sportinius švarkus)

6202 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.32: Audekliniai moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai

14.13.32.10

Moteriški arba mergaičių kostiumai (išskyrus megztus ir nertus)

6204 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 19 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.32.20

Moteriški arba mergaičių ansambliai (išskyrus megztus ir nertus)

6204 [21 00 + 22 80 + 23 80 + 29 (18 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.33: Audekliniai moteriški arba mergaičių švarkeliai ir sportiniai švarkai

14.13.33.30

Moteriški arba mergaičių švarkai ir sportiniai švarkai (išskyrus megztus ir nertus)

6204 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.34: Audeklinės moteriškos arba mergaičių suknelės, sijonai ir sijonkelnės

14.13.34.70

Moteriškos arba mergaičių suknelės (išskyrus megztas ir nertas)

6204 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Moteriški arba mergaičių sijonai ir sijonkelnės (išskyrus megztas ir nertas)

6204 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.35: Audeklinės moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

14.13.35.42

Džinsinės moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžiai (išskyrus darbines ar profesines, megztas ar nertas)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžiai, iš medvilnės (išskyrus džinsinį audinį, darbo ir profesinius drabužius)

6204 [62 (33 + 39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Moteriškos arba mergaičių kelnės ir bridžiai iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų, ar cheminių pluoštų (išskyrus megztus ar nertus, darbinius arba profesinius)

6204 [61 10 + 63 18 + 69 18]

p/st

S

 

14.13.35.51

Medvilniniai moteriški arba mergaičių kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis (išskyrus darbinius ar profesinius, megztus ar nertus)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Medvilniniai moteriški arba mergaičių šortai (išskyrus megztus ar nertus)

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Moteriški arba mergaičių kombinezonai su antkrūtiniu ir petnešomis iš tekstilės medžiagų (išskyrus medvilnę, megztas arba nertas, skirtas darbui arba profesijai) ir moteriški arba mergaičių šortai iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztus ar nertus)

6204 [61 85 + 63 39 + 69 39]

p/st

S

 

14.13.35.65

Moteriški arba mergaičių šortai iš cheminių pluoštų (išskyrus megztus ar nertus)

6204 [63 90 + 69 50]

p/st

S

 

14.13.35.69

Moteriškos arba mergaičių kelnės, bridžiai, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės, vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų, cheminių pluoštų, megztas ar nertas)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE 14.14: Apatinių drabužių siuvimas

CPA 14.14.11: Megzti arba nerti vyriški arba berniukų marškiniai

14.14.11.00

Vyriški arba berniukų marškiniai ir apatiniai marškiniai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

6105 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.12:   Megztos arba nertos vyriškos arba berniukų apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai

14.14.12.20

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų (įskaitant glaudes)

6107 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.12.30

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

6107 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.12.40

Vyriški arba berniukų kambariniai chalatai, maudymosi chalatai ir panašūs dirbiniai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

6107 [91 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.13: Megztos arba nertos moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

14.14.13.10

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

6106 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.14:   Megzti arba nerti moteriški arba mergaičių apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai

14.14.14.20

Moteriškos arba mergaičių apatinės kelnės ir kelnaitės iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų (įskaitant trumpikes)

6108 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.14.30

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir pižamos iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

6108 [31 00 + 32 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.14.14.40

Moteriški arba mergaičių peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

6108 [91 00 + 92 00 + 99 00]

p/st

S

 

14.14.14.50

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

6108 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.21: Audekliniai vyriški arba berniukų marškiniai

14.14.21.00

Vyriški arba berniukų marškiniai (išskyrus megztus arba nertus)

6205 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 80)]

p/st

S

 

CPA 14.14.22:   Audekliniai vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai

14.14.22.20

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės (įskaitant ilgesnes apatines kelnaites) (išskyrus megztas ir nertas)

6207 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.22.30

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai ir pižamos (išskyrus megztus ir nertus)

6207 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.22.40

Vyriški arba berniukų apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai (išskyrus megztus ir nertus)

6207 [91 00 + 99 (10 + 90)]

p/st @

S

 

CPA 14.14.23: Audeklinės moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

14.14.23.00

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės (išskyrus megztas ir nertas)

6206 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.24:   Audekliniai moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai bei dirbiniai

14.14.24.30

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai ir pižamos (išskyrus megztus ir nertus)

6208 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.24.50

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai (išskyrus megztus arba nertus)

6208 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.24.60

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, kelnaitės, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai, kambariniai drabužiai ir panašūs dirbiniai iš medvilnės (išskyrus megztus arba nertus)

6208 91 00

p/st @

S

 

14.14.24.80

Moteriški ir mergaičių peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai, marškinaičiai, marškinėliai, apatinės kelnės, kelnaitės (įskaitant trumpikes) iš kitų pluoštų, išskyrus medvilnę (išskyrus megztus ar nertus)

6208 92 00

p/st @

S

 

14.14.24.89

Moteriški ir mergaičių marškinaičiai, marškinėliai, apatinės kelnės, kelnaitės, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš medvilnės, cheminių pluoštų, megztus ar nertus)

6208 99 00

p/st @

S

 

CPA 14.14.25:   Megztos ar nertos arba nemegztos ir nenertos liemenėlės, juosmenėlės, korsetai, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

14.14.25.30

Liemenėlės

6212 [10 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Juosmenėlės ir juosmenėlės su kelnaitėmis ir korsetai (įskaitant pagrindines jų dalis su pritaikomomis juostomis)

6212 [20 00 + 30 00]

p/st

S

 

14.14.25.70

Petnešos, keliaraiščiai, kojinių juostos ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

6212 90 00

S

 

CPA 14.14.30: Megzti arba nerti trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai

14.14.30.00

Megzti arba nerti trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai be rankovių ir kiti trumpi apatiniai marškiniai

6109 [10 00 + 90 (20 + 90)]

p/st

S

 

NACE 14.19: Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba

CPA 14.19.11: Megzti arba nerti kūdikių drabužėliai ir jų reikmenys

14.19.11.00

Megzti arba nerti kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, įskaitant apatinius marškinėlius, kombinezonus, apatines kelnes, šliaužtinukus, vystyklus, pirštuotas pirštinėles, kumštines pirštinėles ir puspirštinėles, viršutinius drabužius (vaikams ne didesniems kaip 86 cm ūgio)

6111 [20 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 90)]

S

 

CPA 14.19.12: Megzti arba nerti sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai, maudymosi kostiumai ir kiti drabužiai

14.19.12.10

Sportiniai kostiumai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

6112 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.19.12.30

Slidinėjimo kostiumai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

6112 20 00

p/st @

S

 

14.19.12.40

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

6112 [31 (10 + 90) + 39 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

6112 [41 (10 + 90) + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Kiti megzti arba nerti drabužiai (įskaitant glaustinukes su rankovėmis)

6114 [20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 14.19.13: Megztos arba nertos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės

14.19.13.00

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, megztos arba nertos

6116 [10 (20 + 80) + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

pa

S

 

CPA 14.19.19: Kiti megzti arba nerti gatavų drabužių priedai ir drabužių bei drabužių priedų dalys

14.19.19.30

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų

6117 10 00

p/st @

S

 

14.19.19.60

Drabužių priedai ir jų dalys iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų (išskyrus pirštuotas ir kumštines pirštines, šalius, kaklaskares ir šalikus, skraistes ir vualius)

6117 [80 (10 + 80) + 00)]

S

 

CPA 14.19.21: Audekliniai kūdikių drabužėliai ir jų priedai

14.19.21.00

Kūdikių drabužėliai ir drabužėlių priedai, iš tekstilės medžiagų, išskyrus megztus arba nertus, įskaitant marškinaičius, kombinezonus, apatines kelnes, šliaužtinukus, vystyklus, pirštuotas pirštinėles, kumštines pirštinėles ir puspirštinėles, viršutinius drabužius (vaikams ne didesniems kaip 86 cm ūgio)

6209 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 90)]

S

 

CPA 14.19.22: Sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai ir maudymosi kostiumai; kiti audekliniai drabužiai

14.19.22.10

Kiti vyriški arba berniukų drabužiai, nenurodyti kitoje vietoje, įskaitant liemenes, sportinius kostiumus ir kostiumus bėgiojimui (išskyrus slidinėjimo kostiumus, taip pat megztus arba nertus)

6211 [32 (31 + 41 + 42 + 90) + 33 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Kiti moteriški arba mergaičių drabužiai, nenurodyti kitoje vietoje, įskaitant liemenes, sportinius kostiumus ir kostiumus bėgiojimui (išskyrus slidinėjimo kostiumus, taip pat megztus arba nertus)

6211 [41 00 + 42 (31 + 41 + 42 + 90) + 43 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Slidinėjimo kostiumai (išskyrus iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų)

6211 20 00

p/st

S

 

14.19.22.40

Vyriški arba berniukų maudymosi kostiumai bei kelnaitės (išskyrus iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų)

6211 11 00

p/st

S

 

14.19.22.50

Moteriški arba mergaičių maudymosi kostiumai (išskyrus iš megztinių ar nertinių tekstilės medžiagų)

6211 12 00

p/st

S

 

CPA 14.19.23:   Nosinės, šaliai, kaklaskarės, vualiai, kaklajuostės, kaklaraiščiai, pirštinės ir kiti gatavų drabužių priedai; kitos, niekur kitur nepriskirtos, audeklinių drabužių ar drabužių priedų dalys

14.19.23.10

Nosinės

6213 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.33

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai (išskyrus dirbinius iš šilko ar šilko atliekų, megztus ar nertus)

6214 [20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.38

Skaros, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš šilko arba iš šilko atliekų (išskyrus megztus ar nertus)

6214 10 00

p/st

S

 

14.19.23.53

Kaklaraiščiai, peteliškės ir kaklajuostės (išskyrus dirbinius iš šilko ar šilko atliekų, megztus ar nertus)

6215 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.58

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš šilko ar šilko atliekų (išskyrus megztus ar nertus)

6215 10 00

p/st

S

 

14.19.23.70

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės (išskyrus megztas arba nertas)

6216 00 00

pa

S

 

14.19.23.93

Drabužių priedai iš kitų tekstilės medžiagų (išskyrus megztas arba nertas skaras, kaklaskares, šalikus, skraistes, vualius, kaklajuostes, peteliškes, kaklaraiščius, pirštuotas pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines)

6217 10 00

S

 

14.19.23.95

Drabužių ir drabužių priedų dalys iš tekstilės medžiagų (išskyrus megztas arba nertas liemenėles, juosmenėles, korsetus, petnešas, keliaraiščius ir kojinių juostas)

6217 90 00

S

 

CPA 14.19.31: Drabužių priedai iš odos arba kompozicinės odos, išskyrus sportines pirštines

14.19.31.75

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės iš odos arba kompozicinės odos (išskyrus pirštines, skirtas sportui ir apsaugines įvairiems darbams atlikti)

4203 [29 (91 + 99)]

pa

S

 

14.19.31.80

Diržai ir šovinių diržai iš odos arba kompozicinės odos

4203 30 00

p/st @

S

 

14.19.31.90

Drabužių priedai iš odos arba kompozicinės odos (išskyrus pirštuotas pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines, diržus ir šovinių diržus)

4203 40 00

S

 

CPA 14.19.32: Gatavi drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų; gatavi drabužiai iš įmirkytų ar padengtų tekstilės medžiagų

14.19.32.00

Drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų; įmirkytų ar padengtų tekstilės medžiagų

6113 [00 (10 + 90)] + 6210 [10 (10 + 90) + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 50 00]

p/st @

S

 

CPA 14.19.41:   Veltiniai skrybėlių modeliai, korpusai ir gobtuvai; veltiniai plokšti ir cilindriniai skrybėlių ruošiniai; skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių

14.19.41.30

Skrybėlių formos, skrybėlių korpusai ir gobtuvai iš veltinio, plokšti ir cilindriniai (įskaitant prapjautus cilindrinius ruošinius) (išskyrus suformuotus ruošinius su bryliais)

6501 00 00

p/st

S

 

14.19.41.50

Skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti iš bet kurių medžiagų juostelių sujungimo būdu (išskyrus suformuotus ir su bryliais, su pamušalu ar apdirbtais kraštais)

6502 00 00

p/st

S

 

CPA 14.19.42:   Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, iš veltinio, pinti arba pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių, megzti arba nerti ar pagaminti iš nėrinių arba iš kitų tekstilės medžiagų tinkleliai plaukams

14.19.42.30

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai iš veltinio, pagaminti iš skrybėlių korpusų, gobtuvų ir plokščių skrybėlių ruošinių

6505 90 05 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai; pinti arba pagaminti iš bet kurių medžiagų juostelių sujungimo būdu

6504 00 00

p/st

S

 

14.19.42.70

Vienetinės skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, megzti arba nerti, pagaminti iš nėrinių, veltinio ar kitų tekstilės medžiagų (bet ne iš juostelių); tinkleliai plaukams iš bet kokios medžiagos

6505 [10 00 + 90 (10 + 30 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 14.19.43:   Kiti galvos apdangalai iš gumos ar plastikų, apsauginiai galvos apdangalai, galvos apdangalai iš asbesto; kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos apdangalams

14.19.43.00

Kiti galvos apdangalai (išskyrus guminius ar plastikinius galvos apdangalus, apsauginius galvos apdangalus ir galvos apdangalus iš asbesto); kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos apdangalams

6506 99 90 + 6507 00 00

S

 

NACE 14.20: Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

CPA 14.20.10: Aprangos gaminiai ir dirbiniai, drabužių priedai ir kiti gaminiai bei dirbiniai iš kailių, išskyrus galvos apdangalus

14.20.10.30

Kailiniai drabužiai ir drabužių priedai (išskyrus skrybėles ir galvos apdangalus)

4303 [10 (10 + 90)]

S

 

14.20.10.90

Dirbiniai iš kailio (išskyrus drabužius ir drabužių priedus, skrybėles ir galvos apdangalus)

4303 90 00

S

 

NACE 14.31: Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

CPA 14.31.10: Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs megzti (trikotažiniai) arba nerti gaminiai ir dirbiniai

14.31.10.33

Pėdkelnės ir triko, megztos arba nertos iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 decitekso

6115 21 00

p/st

S

 

14.31.10.35

Pėdkelnės ir triko, megztos arba nertos iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis ne mažesnis kaip 67 decitekso

6115 22 00

p/st

S

 

14.31.10.37

Pėdkelnės ir triko iš tekstilės medžiagų (išskyrus megztas arba nertas iš sintetinių pluoštų)

6115 29 00

p/st

S

 

14.31.10.50

Megztos arba nertos moteriškos kojinės, ilgos arba iki kelių, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 decitekso

6115 [30 (11 + 19 + 90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Megztos arba nertos kojinės ir avalynė (įskaitant puskojines; išskyrus moteriškas kojines, ilgas arba iki kelių, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 decitekso, pėdkelnes ir triko, avalynę su pritvirtintais padais)

6115 [10 (10 + 90) + 94 00 + 95 00 + 96 (10 + 91 + 99) + 00)]

pa

S

 

NACE 14.39: Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba

CPA 14.39.10: Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs megzti (trikotažiniai) arba nerti gaminiai bei dirbiniai

14.39.10.31

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės, nertiniai ir panašūs dirbiniai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztinius ir puloverius, kurių sudėtyje esanti vilna sudaro ne mažiau kaip 50 % masės ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip 600 g)

6110 [11 30 + 12 10 + 19 10]

p/st

S

 

14.39.10.32

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės, nertiniai ir panašūs dirbiniai iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų (išskyrus megztinius ir puloverius, kurių sudėtyje esanti vilna sudaro ne mažiau kaip 50 % masės ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip 600 g)

6110 [11 90 + 12 90 + 19 90]

p/st

S

 

14.39.10.33

Megztiniai ir puloveriai, kurių sudėtyje esanti vilna sudaro ne mažiau kaip 50 % masės ir kurių vieno masė ne mažesnė kaip 600 g

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir puloveriai) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis, iš medvilnės

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir puloveriai) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis, iš cheminių pluoštų

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai iš medvilnės (išskyrus lengvus plonus megztinius (džemperius ir puloverius) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai iš medvilnės (išskyrus lengvus plonus megztinius (džemperius ir puloverius) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Vyriški arba berniukų megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai iš cheminių pluoštų (išskyrus lengvus plonus megztinius (džemperius ir puloverius) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis)

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Moteriški arba mergaičių megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai iš cheminių pluoštų (išskyrus lengvus plonus megztinius (džemperius ir puloverius) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir nertiniai iš tekstilės medžiagų (išskyrus iš vilnos ar švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės ir cheminių pluoštų)

6110 [90 (10 + 90)]

p/st

S

 

NACE 15.11: Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas

CPA 15.11.10: Rauginti ir išdirbti kailiai

15.11.10.30

Rauginti arba išdirbti triušių, kiškių ar ėriukų kailiai, nesujungti iš dalių

4302 [19 (35 + 75 + 80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Rauginti arba išdirbti kailiai ar odos (išskyrus triušių, kiškių ar ėriukų kailius)

4302 [11 00 + 19 (10 + 20 + 30 + 41 + 49 + 50 + 60 + 70 + 95) + 20 00 + 30 (10 + 21 + 25 + 31 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 71 + 95)]

S

 

CPA 15.11.21: Zomšinės odos

15.11.21.00

Zomša ir kombinuotoji zomša

4114 [10 (10 + 90)]

m2 @

S

 

CPA 15.11.22: Lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos

15.11.22.00

Lakinė oda ir lakinė laminuota oda; metalizuota oda

4114 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.31: Galvijų odos be plaukų, neskeltinės

15.11.31.00

Neskeltinės galvijų odos be plaukų

4104 [11 (10 + 51) + 19 (10 + 51) + 41 (11 + 19 + 51) + 49 (11 + 19 + 51)] + 4107 [11 (11 + 19) + 12 (11 + 19 + 91) + 10)]

kg

T

 

CPA 15.11.32: Galvijų odos be plaukų, skeltinės

15.11.32.00

Skeltinės galvijų odos be plaukų

4104 [11 59 + 19 59 + 41 59 + 49 59] + 4107 [91 (10 + 90) + 92 10 + 99 10]

kg

T

 

CPA 15.11.33: Arklenos, be plaukų

15.11.33.00

Arklenos be plaukų

4104 [11 90 + 19 90 + 41 90 + 49 90] + 4107 [11 90 + 12 99 + 19 90 + 92 90 + 99 90]

kg

T

 

CPA 15.11.41: Avių arba ėriukų odos be vilnos

15.11.41.30

Avių arba ėriukų odos be vilnos, raugintos, bet toliau neapdorotos (išskyrus zomšą)

4105 [10 (10 + 90) + 30 (10 + 91 + 99)]

kg

T

 

15.11.41.50

Avių arba ėriukų odos be vilnos, išdirbtos į pergamentą ar apdorotos po rauginimo (išskyrus zomšą, lakinę, lakinę laminuotą ir metalizuotą odą)

4112 00 00

m2

T

 

CPA 15.11.42: Ožkų arba ožiukų odos be plaukų

15.11.42.30

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų, raugintos ar papildomai raugintos, bet papildomai neapdorotos (išskyrus zomšą)

4106 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų, išdirbtos į pergamentą ar apdorotos po rauginimo (išskyrus zomšą, lakinę, lakinę laminuotą ir metalizuotą odą)

4113 10 00

m2

T

 

CPA 15.11.43: Kiaulenos

15.11.43.30

Raugintos kiaulenos be plaukų, bet papildomai neapdorotos

4106 [31 (10 + 90) + 32 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.43.50

Raugintos kiaulenos be plaukų, išdirbtos į pergamentą ar apdorotos po rauginimo (išskyrus lakinę, lakinę laminuotą ir metalizuotą odą)

4113 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.51: Kitų gyvūnų odos be plaukų

15.11.51.00

Kitų gyvūnų odos be plaukų

4106 [40 (10 + 90) + 91 00 + 92 00] + 4113 [30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 15.11.52: Kompozicinė oda, kurios pagrindas yra oda arba odos pluoštai

15.11.52.00

Kompozicinė oda, dažniausiai sudaryta iš išdirbtos odos arba iš odos pluoštų, plokščia, lakštinė arba juostinė

4115 10 00

m2 @

T

 

NACE 15.12: Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba

CPA 15.12.11: Iš įvairios medžiagos pagaminti balno reikmenys ir pakinktai įvairiems gyvūnams

15.12.11.00

Pakinktai ir balnai bet kokiems gyvūnams (įskaitant viržius, pavadžius, antkelius, antsnukius, balnų gūnias, balnakrepšius, šunų drabužius ir panašius dirbinius), iš bet kokių medžiagų

4201 00 00

S

 

CPA 15.12.12:   Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys, iš odos arba kompozicinės odos, iš lakštinių plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuoto pluošto arba kartono; kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai

15.12.12.10

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės ir panašūs daiktai iš išdirbtos, kompozicinės arba lakinės odos, plastikų arba tekstilės medžiagų, aliuminio arba kitų medžiagų

4202 [11 (10 + 90) + 12 (11 + 19 + 50 + 91 + 99) + 19 (10 + 90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Rankinės iš išdirbtos, kompozicinės arba lakinės odos, lakštinių plastikų, tekstilės medžiagų arba kitų medžiagų (įskaitant rankines be rankenų)

4202 [21 00 + 22 (10 + 90) + 00)]

p/st

S

 

15.12.12.30

Dirbiniai, paprastai nešiojami kišenėje arba rankinėje

4202 [31 00 + 32 (10 + 90) + 00)]

S

 

15.12.12.50

Kiti lagaminai ir kelioninės skrynios, nenurodyti kitoje vietoje

4202 [91 (10 + 80) + 92 (11 + 15 + 19 + 91 + 98) + 00)]

S

 

15.12.12.70

Kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai (išskyrus manikiūro rinkinius)

9605 00 00

p/st @

S

 

CPA 15.12.13: Laikrodžių dirželiai (išskyrus metalinius), juostelės ir apyrankės bei jų dalys

15.12.13.00

Laikrodžių dirželiai, juostelės ir apyrankės bei jų dalys (įskaitant iš išdirbtos, kompozicinės odos arba plastikų, išskyrus iš tauriųjų metalų, metalų arba netauriųjų metalų plakiruotų arba padengtų tauriaisiais metalais)

9113 [90 (10 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 15.12.19:   Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai ir dirbiniai iš odos arba kompozicinės odos (įskaitant gaminius ir dirbinius, naudojamus mašinose arba mechaniniuose aparatuose, arba kitos techninės paskirties gaminius)

15.12.19.30

Dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės odos, skirti mašinoms arba mechaniniams įrengimams arba turintys kitą techninę paskirtį

4205 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Dirbiniai iš išdirbtos arba kompozicinės odos nenurodyti kitoje vietoje

4205 00 90

S

 

NACE 15.20: Avalynės gamyba

CPA 15.20.11:   Neperšlampama avalynė su guminiais arba plastikiniais padais ir batviršiais, išskyrus avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis

15.20.11.00

Neperšlampama avalynė, su guminiais arba plastikiniais batviršiais (išskyrus avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis)

6401 [92 (10 + 90) + 00)]

pa

S

 

CPA 15.20.12: Avalynė su guminiais arba plastikiniais padais ir batviršiais, išskyrus neperšlampamą arba sportinę avalynę

15.20.12.10

Sandalai su guminiais ar plastikiniais padais ir batviršiais (įskaitant dirželinius sandalus ir baseino diržučius)

6402 [20 00 + 99 (31 + 39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Gatvės avalynė su guminiais ar plastikiniais batviršiais

6402 [91 90 + 99 (10 + 91 + 93 + 96 + 98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė su guminiais ar plastikiniais padais ir batviršiais (įskaitant miegamojo, šokių ir kambarines šlepetes)

6402 99 50

pa

S

 

CPA 15.20.13:   Avalynė su odiniais batviršiais, išskyrus sportinę avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis ir įvairią specialią avalynę

15.20.13.30

Avalynė su mediniais pagrindais arba platformomis ir batviršiais iš išdirbtos odos (įskaitant klumpes) (išskyrus avalynę su vidpadžiais arba metalinėmis apsauginėmis nosimis)

6403 [51 05 + 59 05 + 91 05 + 99 05]

pa

S

 

15.20.13.51

Vyriška gatvės avalynė su odiniais batviršiais (įskaitant aulinukus ir batelius) (išskyrus neperšlampamą avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis)

6403 [51 (15 + 95) + 59 95 + 91 (16 + 96) + 96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Moteriška gatvės avalynė su odiniais batviršiais (įskaitant aulinukus ir batelius) (išskyrus neperšlampamą avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis)

6403 [51 (19 + 99) + 59 99 + 91 (13 + 18 + 93 + 98) + 99 (93 + 98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Vaikiška gatvės avalynė su odiniais batviršiais (įskaitant aulinukus ir batelius) (išskyrus neperšlampamą avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis)

6403 [51 (11 + 91) + 59 91 + 91 (11 + 91) + 91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Vyriški sandalai su odiniais batviršiais (įskaitant dirželinius sandalus, baseino diržučius)

6403 [59 35 + 99 36]

pa

S

 

15.20.13.62

Moteriški sandalai su odiniais batviršiais (įskaitant dirželinius sandalus, baseino diržučius)

6403 [59 (11 + 39) + 99 (11 + 33 + 38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Vaikiški sandalai su odiniais batviršiais (įskaitant dirželinius sandalus, baseino diržučius)

6403 [59 31 + 99 31]

pa

S

 

15.20.13.70

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė su guminiais, plastikiniais ar odiniais išoriniais padais ir batviršiais (įskaitant šokių, miegamojo ir kambarines šlepetes)

6403 [59 50 + 99 50]

pa

S

 

15.20.13.80

Avalynė su medienos ar kamštienos išoriniais padais ir odiniais batviršiais (išskyrus avalynę su guminiais, plastikiniais ar odiniais padais)

6405 10 00

pa

S

 

CPA 15.20.14: Avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų, išskyrus sportinę avalynę

15.20.14.44

Šlepetės ir kita kambarinė avalynė (įskaitant šokių, miegamojo ir kambarines šlepetes)

6404 [19 10 + 20 10] + 20 91]

pa

S

 

15.20.14.45

Avalynė su guminiais, plastikiniais ar odiniais išoriniais padais ir tekstilės batviršiais (išskyrus šlepetes ir kitą kambarinę avalynę, sportinę avalynę)

6404 [19 90 + 20 90]

pa

S

 

15.20.14.46

Avalynė su tekstilės batviršiais (išskyrus šlepetes ir kitą kambarinę avalynę, taip pat avalynę su išoriniais padais iš gumos, plastikų, odos ar kompozicinės odos)

6405 [20 (10 + 99)]

pa

S

 

CPA 15.20.21: Teniso bateliai, krepšinio bateliai, gimnastikos bateliai, treniruočių bateliai ir panaši avalynė

15.20.21.00

Sportinė avalynė su guminiais ar plastikiniais išoriniais padais ir tekstilės batviršiais (įskaitant teniso, krepšinio, gimnastikos, treniruočių ir panašius batelius)

6404 11 00

pa

S

 

CPA 15.20.29: Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo avalynę ir čiuožimo batus

15.20.29.00

Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo avalynę ir čiuožimo batus

6402 19 00 + 6403 19 00

pa

S

 

CPA 15.20.31: Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis

15.20.31.20

Avalynė (įskaitant neperšlampamą avalynę) su metalinėmis apsauginėmis nosimis ir su guminiais arba plastikiniais padais ir batviršiais

6401 10 00 + 6402 [91 10 + 99 05]

pa

S

 

15.20.31.50

Neperšlampama avalynė su guminiais, plastikiniais ar odiniais išoriniais padais ir odiniais batviršiais bei su metalinėmis apsauginėmis nosimis

6403 40 00

pa

S

 

CPA 15.20.32: Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir kita, niekur kitur nepriskirta, avalynė

15.20.32.00

Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir kita, niekur kitur nepriskirta avalynė

6403 20 00 + 6405 [90 (10 + 90)]

pa

S

 

CPA 15.20.40: Odinės avalynės dalys; išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

15.20.40.20

Odiniai avalynės batviršiai ir jų dalys (išskyrus antkulnius)

6406 10 10

S

 

15.20.40.50

Avalynės batviršiai ir jų dalys iš kitų medžiagų (išskyrus odinius antkulnius)

6406 10 90

S

 

15.20.40.80

Avalynės dalys iš kitų medžiagų (išskyrus batviršius)

6406 [99 (30 + 50 + 60 + 85)]

S

 

NACE 16.10: Medienos pjaustymas ir obliavimas

CPA 16.10.10:   Mediena, kurios storis > 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės; neįmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai

16.10.10.10

Neįmirkyti mediniai geležinkelio ar tramvajaus pabėgiai (skersės)

4406 10 00

m3

S

 

16.10.10.33

Spygliuočių mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, sujungta galais, šlifuota arba obliuota

4407 [10 (15 + 31 + 33 + 38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Paprastosios eglės (Picea abies Karst.) arba europinio kėnio (Abies alba Mill.) mediena

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) mediena

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Spygliuočių mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, įskaitant pieštukų skersinius, kurių ilgis ne didesnis kaip 125 cm, o storis mažesnis kaip 12,5 mm, išskyrus sujungtą galais, šlifuotą arba obliuotą, (melsvosios) eglės ir (arba) pušies medieną

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, išskyrus spygliuočių ir atogrąžų medžių medieną ir ąžuolo plokštes, lentjuostes ir parketlentes

4407 [91 (15 + 39 + 90) + 92 00 + 93 (10 + 91 + 99) + 94 (10 + 91 + 99) + 95 (10 + 91 + 99) + 99 (20 + 25 + 40 + 91 + 96 + 98)]

m3 @

S

 

16.10.10.71

Atogrąžų medžių mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, sujungta galais, šlifuota arba obliuota

4407 [21 (10 + 91 + 99) + 22 (10 + 91 + 99) + 25 (10 + 30 + 50 + 90) + 26 (10 + 30 + 50 + 90) + 27 (10 + 91 + 99) + 28 (10 + 91 + 99) + 29 (15 + 20 + 25 + 45 + 61 + 68 + 83 + 85 + 95)]

m3 @

S

 

16.10.10.77

Ąžuolo plokštės, lentjuostės ir parketlentės, skirtos parketo arba plokščių grindims, obliuotos, bet tarpusavyje nesujungtos (išskyrus ištisai profiliuotą)

4407 91 31

m2

S

 

CPA 16.10.21:   Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip pat užkarpas ir bagetus)

16.10.21.10

Ištisai profiliuota spygliuočių mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims)

4409 [10 (11 + 18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Ištisai profiliuota ne spygliuočių mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims)

4409 [21 00 + 29 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.10.22: Medienos vilna; medienos miltai

16.10.22.00

Medienos vilna; medienos miltai

4405 00 00

kg

S

 

CPA 16.10.23: Medienos skiedros arba drožlės

16.10.23.03

Spygliuočių medienos skiedros arba smulkiniai

4401 21 00

kg

S

 

16.10.23.05

Ne spygliuočių medienos skiedros arba smulkiniai

4401 22 00

kg

S

 

CPA 16.10.31: Padarinė mediena, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

16.10.31.16

Neapdoroti spygliuočių medienos rąstai, įpurkšti arba kitu būdu įmirkyti dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

4403 10 00

m3

S

 

CPA 16.10.32: Įmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersiniai pabėgiai)

16.10.32.00

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersės)

4406 90 00

m3

S

 

CPA 16.10.39: Kita padarinė mediena, įskaitant skeltuosius stulpus ir kuolus

16.10.39.00

Kita padarinė mediena, įskaitant skeltuosius stulpus ir kuolus

4404 [10 00 + 20 00]

m3 @

S

 

CPA 16.10.91: Padarinės medienos džiovinimo, įmirkymo arba cheminio apdorojimo paslaugos

16.10.91.00

Medienos apdorojimas, įmirkymas ir konservavimas (įskaitant išlaikymą ir džiovinimą)

I

 

NACE 16.21: Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba

CPA 16.21.11: Bambuko klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji bambuko mediena

16.21.11.00

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės iš bambuko ir panaši sluoksniuotoji bambuko mediena

4412 10 00

m3

S

 

CPA 16.21.12: Kita klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena

16.21.12.11

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus bambuko) lakštų, kurių kiekvieno storis ne didesnis kaip 6 mm, kurios bent vienas išorinis sluoksnis yra iš atogrąžų medžių medienos

4412 [31 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus bambuko) lakštų, kurių kiekvieno storis ne didesnis kaip 6 mm, kurios bent vienas išorinis sluoksnis yra iš ne spygliuočių medienos (išskyrus atogrąžų medžių medieną)

4412 [32 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Klijuotinė fanera, sudaryta tik iš medienos (išskyrus bambuko) lakštų, kurių kiekvieno storis ne didesnis kaip 6 mm (išskyrus gaminius, kurių bent vienas išorinis sluoksnis yra iš atogrąžų medžių medienos arba iš ne spygliuočių

4412 39 00

m3

S

 

16.21.12.21

Faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena su medienos tašelių plokštėmis, sluoksninėmis plokštėmis ir grindų plokštėmis

4412 [94 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena (išskyrus sluoksniuotąją medieną su medienos tašelių plokštėmis, sluoksninėmis plokštėmis ir grindų plokštėmis)

4412 [99 (30 + 40 + 50 + 85)]

m3

S

 

CPA 16.21.13: Medienos drožlių ir panašios plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų

16.21.13.13

Medienos smulkinių plokštės

4410 [11 (10 + 30 + 50 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.16

Orientuotosios skiedrantų plokštės (OSB) iš medienos

4410 [12 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Sluoksninės plokštės ir panašios plokštės iš medienos (išskyrus smulkinių plokštes ir orientuotąsias skiedrantų plokštes [OSB])

4410 19 00

m3

S

 

16.21.13.50

Smulkinių plokštės ir panašios plokštės iš panašių į medieną medžiagų (išskyrus medieną)

4410 90 00

m3

S

 

CPA 16.21.14: Medienos plaušų plokštės arba kitos panašiųį medieną medžiagų plaušu plokštės

16.21.14.23

Vidutinio tankio plaušų plokštės (MDF), kurių storis ne didesnis kaip 5 mm, iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

4411 [12 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.26

Vidutinio tankio plaušų plokštės (MDF), kurių storis didesnis kaip 5 mm, bet ne didesnis kaip 9 mm, iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

4411 [13 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.29

Vidutinio tankio plaušų plokštės (MDF), kurių storis didesnis kaip 9 mm, iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

4411 [14 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.43

Plaušų plokštės, kurių tankis didesnis kaip 0,8 g/cm3, iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų (išskyrus vidutinio tankio plaušų plokštes [MDF]), surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

4411 [92 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.46

Plaušų plokštės, kurių tankis didesnis kaip 0,5 g/cm3, bet ne didesnis kaip 0,8 g/cm3, iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų (išskyrus vidutinio tankio plaušų plokštes [MDF]), surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

4411 [93 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.49

Plaušų plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų (išskyrus vidutinio tankio plaušų plokštes [MDF]), surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis, kurių tankis ne didesnis kaip 0,5 g/cm3

4411 [94 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 16.21.21:   Faneravimo dangos ir klijuotos sluoksninės medienos plokštės bei kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar be žievės

16.21.21.13

Vienasluoksnės faneros lakštai, klijuotinės faneros lakštai ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, sujungta galais, šlifuota arba obliuota arba mažos lentutės, skirtos pieštukams gaminti

4408 [10 (15 + 91) + 31 (11 + 21 + 25) + 39 (15 + 21 + 55 + 70) + 90 (15 + 35)]

m3 @

S

 

16.21.21.18

Vienasluoksnės faneros lakštai ir klijuotinės faneros lakštai iš spygliuočių arba atogrąžų medžių medienos, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės išskyrus sujungtą galais, šlifuotą arba obliuotą

4408 [10 (93 + 99) + 31 30 + 39 (31 + 35 + 85 + 95) + 90 (85 + 95)]

m3

S

 

CPA 16.21.22: Tankioji blokų, plokščių, lentjuosčių arba profilių pavidalo mediena

16.21.22.00

Tankioji mediena, turinti blokų, plokščių, lentjuosčių arba profilių pavidalą

4413 00 00

m3

S

 

NACE 16.22: Sumontuotų parketo grindų gamyba

CPA 16.22.10: Sujungtos parketo plokštės

16.22.10.30

Medinės parketo grindų plokštės, skirtos mozaikinėms grindims

4418 71 00

m2

S

 

16.22.10.60

Medinės parketo grindų plokštės (išskyrus skirtas mozaikinėms grindims)

4418 [72 00 + 79 00]

m2

S

 

NACE 16.23: Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba

CPA 16.23.11: Mediniai langai, prancūziškieji langai ir jų staktos, durys ir jų staktos bei slenksčiai

16.23.11.10

Mediniai langai, langai-durys ir jų rėmai

4418 [10 (10 + 50 + 90)]

p/st

S

 

16.23.11.50

Medinės durys, jų staktos ir slenksčiai

4418 [20 (10 + 50 + 80)]

p/st

S

 

CPA 16.23.12: Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, malksnos ir skalos

16.23.12.00

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, malksnos ir skalos

4418 [40 00 + 50 00]

kg

S

 

CPA 16.23.19: Kiti, niekur kitur nepriskirti, mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai

16.23.19.00

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos išskyrus langus, langus-duris ir jų rėmus, duris, jų staktas ir slenksčius, parketo grindų plokštes statybinius betonavimo klojinius, malksnas (gontus) ir skalas

4418 [60 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 16.23.20: Surenkamieji mediniai statiniai

16.23.20.00

Surenkamieji mediniai statiniai

9406 [00 (11 + 20)]

S

 

NACE 16.24: Medinės taros gamyba

CPA 16.24.11: Mediniai padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovinių padėklai

16.24.11.33

Mediniai plokštieji padėklai ir padėklų apvadai

4415 20 20

p/st

S

 

16.24.11.35

Mediniai dėžiniai padėklai ir apkrovų plokštės (išskyrus plokščiuosius padėklus)

4415 20 90

p/st @

S

 

CPA 16.24.12: Statinės ir panašūs medienos dirbiniai

16.24.12.00

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus

4416 00 00

kg

S

 

CPA 16.24.13: Kita medinė tara ir jos dalys

16.24.13.20

Dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir panaši medinė tara (išskyrus kabelių būgnus)

4415 10 10

kg

S

 

16.24.13.50

Mediniai kabelių būgnai

4415 10 90

kg

S

 

NACE 16.29: Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

CPA 16.29.11:   Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai, ruošiniai, naudojami pypkėms gaminti, kurpaliai ir kailiamaučiai

16.29.11.30

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai; mediniai kurpaliai ir kailiamaučiai

4417 00 00

kg

S

 

16.29.11.80

Grubiai apdoroti pypkių ruošiniai, pagaminti iš medienos arba iš šaknų ir naudojami pypkių gamyboje

9614 00 10

kg

S

 

CPA 16.29.12: Mediniai stalo ir virtuvės indai

16.29.12.00

Mediniai valgomieji ir virtuvės reikmenys

4419 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 16.29.13:   Medienos mozaikos ir inkrustuotoji mediena, medinės papuošalų ar stalo įrankių dėžutės ir panašūs medienos dirbiniai, statulėlės ir kiti mediniai puošybiniai dirbiniai

16.29.13.00

Medienos mozaikos ir medienos inkrustacijos; medinės skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir panašūs dirbiniai iš medienos; statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš medienos, paltų arba skrybėlių kabyklos, biuro laiškų dėklai, peleninės, parkerių dėklai, rašalo stoveliai

4420 [10 (11 + 19) + 90 (10 + 91 + 99)]

S

 

CPA 16.29.14: Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti mediniai gaminiai bei dirbiniai

16.29.14.10

Medinės avalynės dalys (išskyrus batviršius, antkulnius)

6406 91 00

S

 

16.29.14.20

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ir panašių daiktų rėmai

4414 [00 (10 + 90)]

m @

S

 

16.29.14.90

Kiti medienos dirbiniai (išskyrus padėklų apvadus)

4421 [10 00 + 90 (91 + 98)] + 10)]

S

 

CPA 16.29.21:   Gamtinė kamštiena, be žievės arba grubiai aptašyta formuojant kvadrato skerspjūvį, arbą bloką, plokštę, lakštą arba juostą; trupinta, granuliuota arba malta kamštiena; kamštienos atliekos

16.29.21.30

Kamštienos atliekos; smulkinta, granuliuota arba malta kamštiena (išskyrus gamtinę žaliavinę ar paprastai paruoštą kamštieną)

4501 90 00

kg

S

 

16.29.21.50

Gamtinė kamštiena, be žievės arba grubiai aptašyta formuojant kvadrato skerspjūvį, stačiakampių arba kvadratinių blokų, plokščių, lakštų arba juostų pavidalo

4502 00 00

kg

S

 

CPA 16.29.22: Gamtinės kamštienos gaminiai ir dirbiniai

16.29.22.50

Gamtinės kamštienos kamščiai ir kaiščiai

4503 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

16.29.22.90

Kiti gamtinės kamštienos dirbiniai

4503 90 00

kg

S

 

CPA 16.29.23: Blokai, plokštės, lakštai ir juostos, tašeliai, įvairios formos malksnos (gontai), vientisi cilindrai iš aglomeruotos kamštienos

16.29.23.20

Aglomeruotos kamštienos kamščiai ir kaiščiai, skirti putojantiems vynams, pagamintiems tam tikruose rajonuose (v.q.p.r.d.), užkimšti (įskaitant kaiščius su diskais iš gamtinės kamštienos)

4504 10 11

kg

S

 

16.29.23.50

Aglomeruotos kamštienos kamščiai ir kaiščiai, skirti vynui užkimšti (išskyrus kaiščius, skirtus putojantiems vynams, pagamintiems konkrečiuose rajonuose (v.q.p.r.d.), užkimšti)

4504 10 19

kg

S

 

16.29.23.80

Aglomeruota kamštiena-blokai, plokštės, lakštai ir juostos; įvairios formos lakšteliai; monolitiniai cilindrai arba diskai, įskaitant aglomeruotą išplėstą kamštieną arba degintą kamštieną, išskyrus kamščius ir kaiščius

4504 [10 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.29.24: Aglomeruota kamštiena; kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai ir dirbiniai iš aglomeruotos kamštienos

16.29.24.00

Aglomeruota kamštiena; kiti aglomeruotos kamštienos dirbiniai nenurodyti kitoje vietoje

4504 [90 (20 + 80)]

kg

S

 

CPA 16.29.25: Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

16.29.25.00

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

4601 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 29 (10 + 90) + 92 (05 + 10 + 90) + 93 (05 + 10 + 90) + 94 (05 + 10 + 90) + 99 (05 + 10 + 90)] + 4602 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 91 + 99) + 00)]

kg

S

 

NACE 17.11: Plaušienos gamyba

CPA 17.11.11: Cheminė tirpioji medienos plaušiena

17.11.11.00

Cheminė medienos plaušiena, tirpiosios rūšys

4702 00 00

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.12: Cheminė natroninė arba sulfatinė medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias rūšis

17.11.12.00

Cheminė medienos plaušiena, natroninė arba sulfatinė, išskyrus tirpiąsias rūšis

4703 [11 00 + 19 00 + 21 00 + 29 00]

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.13: Cheminė sulfitinė medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias rūšis

17.11.13.00

Cheminė medienos plaušiena, sulfitinė, išskyrus tirpiąsias rūšis

4704 [11 00 + 19 00 + 21 00 + 29 00]

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.14:   Mechaninė medienos plaušiena; pusiau cheminė medienos plaušiena; kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų, kitokių negu mediena, plaušiena

17.11.14.00

Mechaninė medienos plaušiena; pusiau cheminė medienos plaušiena; kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų, kitokių negu mediena, plaušiena

4701 [00 (10 + 90)] + 4705 00 00 + 4706 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00]

kg 90 % sdt @

T

 

NACE 17.12: Popieriaus ir kartono gamyba

CPA 17.12.11: Ritininis arba lakštinis laikraštinis popierius

17.12.11.00

Ritininis arba lakštinis laikraštinis popierius

4801 00 00

kg

S

 

CPA 17.12.12: Rankų darbo popierius ir kartonas

17.12.12.00

Ritininis ar lakštinis rankų darbo popierius ir kartonas (išskyrus laikraštinį popierių)

4802 10 00

kg

S

 

CPA 17.12.13:   Popierius ir kartonas, naudojamas šviesai, šilumai arba elektrai jautriam popieriui gaminti; popierius, naudojamas kopijavimo popieriui gaminti; apmušalų pagrindas

17.12.13.00

Popierius ir kartonas, naudojamas šviesai, šilumai arba elektrai jautriam popieriui gaminti; popierius, naudojamas kopijavimo popieriui gaminti; apmušalų pagrindas

4802 [20 00 + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.14: Kitas popierius arba kartonas, naudojamas grafikai

17.12.14.10

Grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % masės, kurių kvadratinio metro (m2) masė mažesnė kaip 40 g

4802 54 00

kg

S

 

17.12.14.35

Ritininis grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % masės, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip 150 g

4802 [55 (15 + 25 + 30 + 90)]

kg

S

 

17.12.14.39

Lakštinis grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % masės, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 40 g, bet ne didesnė kaip 150 g

4802 [56 (20 + 80) + 00)]

kg

S

 

17.12.14.50

Grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro ne daugiau kaip 10 % masės, kurių kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g

4802 [58 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.14.70

Grafinis popierius ir kartonas, kurių sudėtyje mechaniniai pluoštai sudaro daugiau kaip 10 % masės

4802 [61 (15 + 80) + 62 00 + 69 00]

kg

S

 

CPA 17.12.20:   Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti naudojama žaliava, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų

17.12.20.30

Buitinė ar sanitarinė celiuliozinė vata didesnio kaip 36 cm pločio ritinių arba stačiakampių (įskaitant kvadratinius) lakštų, kurių vienos kraštinės ilgis nesulankstytame pavidale didesnis kaip 36 cm

4803 00 10

kg

S

 

17.12.20.55

Ritininis, krepinis popierius ir audiniai iš celiuliozės pluoštų, skirti naudoti buityje ir (arba) sanitarijos tikslams, didesnio kaip 36 cm pločio stačiakampiai krepinio popieriaus lakštai, kurių vienos kraštinės ilgis nesulankstytame pavidale didesnis kaip 36 cm ir kurių kvadratinio metro masė ne didesnis kaip 25 g

4803 00 31

kg

S

 

17.12.20.57

Ritininis, krepinis popierius ir audiniai iš celiuliozės pluoštų, skirti naudoti buityje ir (arba) sanitarijos tikslams, didesnio kaip 36 cm pločio stačiakampiai krepinio popieriaus lakštai, kurių vienos kraštinės ilgis nesulankstytame pavidale didesnis kaip 36 cm ir kurių kvadratinio metro masė didesnis kaip 25 g

4803 00 39

kg

S

 

17.12.20.90

Kitas buityje naudojamas popierius

4803 00 90

kg

S

 

CPA 17.12.31: Nepadengtas ir nebalintas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams

17.12.31.00

Nepadengtas nebalintas ritininis arba lakštinis kraftpopierius išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams (Kraftliner) (išskyrus rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių, perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)

4804 [11 (11 + 15 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.32:   Kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams baltu viršumi padengtas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams

17.12.32.00

Nepadengtas ritininis arba lakštinis kraftpopierius išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams (Kraftliner) (išskyrus nebalintą, rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių, perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)

4804 [19 (12 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.33: Pavirintasis gofravimo popierius

17.12.33.00

Pavirintasis gofravimo popierius

4805 11 00

kg

S

 

CPA 17.12.34: Perdirbtas gofravimo ir kitoks gofravimo popierius

17.12.34.00

Perdirbtas gofravimo ir kitoks gofravimo popierius

4805 [12 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.35: Popierius ir kartonas išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams, pagamintas iš popieriaus atliekų ir liekanų (testlainer)

17.12.35.20

Ritininis ar lakštinis nepadengtas popierius ir kartonas išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams, pagamintas iš popieriaus atliekų ir liekanų (Testliner) (apdarinis kartonas iš popieriaus atliekų), kurio kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g

4805 24 00

kg

S

 

17.12.35.40

Ritininis ar lakštinis nepadengtas popierius ir kartonas išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams, pagamintas iš popieriaus atliekų ir liekanų (Testliner) (apdarinis kartonas iš popieriaus atliekų), kurio kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g

4805 25 00

kg

S

 

CPA 17.12.41: Nepadengtas kraftpopieris; krepinis ar klostytas maišinis kraftpopieris

17.12.41.20

Nepadengtas nebalintas ritininis arba lakštinis maišinis kraftpopierius (išskyrus rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių, perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)

4804 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.41.40

Nepadengtas ritininis arba lakštinis maišinis kraftpopierius (išskyrus nebalintą, rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių, perfokortų ir perfojuostų gamybai skirtą popierių)

4804 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.41.60

Nepadengtas krafpopierius ir kartonas, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g (išskyrus kraftpopierių išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams (Kraftliner), maišinį kraftpopierių, rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams skirtą popierių ir pan.)

4804 [31 (51 + 58 + 80) + 39 (51 + 58 + 80)]

kg

S

 

17.12.41.80

Krepinis arba klostytas ritininis ar lakštinis maišinis kraftpopierius

4808 20 00

kg

S

 

CPA 17.12.42:   Sulfitinis vyniojamasis popierius ir kitas nepadengtas popierius (išskyrus rūšis, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams)

17.12.42.20

Ritininis ar lakštinis sulfitinis vyniojamasis popierius

4805 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.42.40

Kitas nepadengtas ritininis ar lakštinis popierius ir kartonas, kurio kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g (išskyrus gaminius klasifikuojamus HS 48.02, gofravimo popierių; popierių ir kartoną išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams, pagamintą iš popieriaus atliekų ir liekanų (Testliner); sulfitinį vyniojamąjį popierių; filtravimo ar veltinį popierių ir kartoną)

4805 91 00

kg

S

 

17.12.42.60

Kitas nepadengtas ritininis ar lakštinis popierius ir kartonas, kurio kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g, bet mažesnė kaip 225 g (išskyrus gaminius klasifikuojamus HS 48.02, gofravimo popierių; popierių ir kartoną išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams, pagamintą iš popieriaus atliekų ir liekanų (Testliner); sulfitinį vyniojamąjį popierių; filtravimo ar veltinį popierių ir kartoną)

4805 92 00

kg

S

 

17.12.42.80

Kitas nepadengtas ritininis ar lakštinis popierius ir kartonas, kurio kvadratinio metro (m2) masė ne mažesnė kaip 225 g (išskyrus gaminius klasifikuojamus HS 48.02, gofravimo popierių; popierių ir kartoną išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams, pag

4805 [93 (20 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.12.43: Filtravimo popierius ir kartonas; veltinis popierius

17.12.43.30

Nepadengtas ritininis ar lakštinis filtravimo popierius ir kartonas

4805 40 00

kg

S

 

17.12.43.60

Nepadengtas ritininis ar lakštinis veltinis popierius ir kartonas

4805 50 00

kg

S

 

CPA 17.12.44: Rūkomasis popierius, nesupjaustytas pagal nustatytus matmenis, taip pat knygelių arba tūtelių pavidalo

17.12.44.00

Ritininis rūkomasis popierius (išskyrus knygelių arba tūtelių pavidalo), kurių plotis ne didesnis kaip 5 cm

4813 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.51: Nepadengtas kartonas pilku vidumi

17.12.51.10

Nepadengtas kartonas pilku vidumi

4804 59 90

kg

S

 

CPA 17.12.59: Kitas nepadengtas kartonas

17.12.59.10

Kitas nepadengtas kartonas

4804 [41 (91 + 98) + 42 00 + 49 00 + 51 00 + 52 00 + 59 10]

kg

S

 

CPA 17.12.60:   Augalinis pergaminas, riebalams nelaidus popierius, vaškuotės, blizgusis pergaminas ir kitas blizgusis skaidrus arba pusiau permatomas popierius

17.12.60.00

Augalinis pergamentas, riebalų nepraleidžiantis popierius, vaškuotės, pergaminas ir kitas blizgintas skaidrusis arba pusiau skaidrus popierius

4806 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.71: Kombinuotas popierius ir kartonas, nepadengtų paviršiumi ar neįmirkytas

17.12.71.00

Sudėtinis ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas (įskaitant popierių ir kartoną iš šiaudų masės) (išskyrus padengtu arba įmirkytu paviršiumi)

4807 [00 (30 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.12.72: Krepinis, klostytas, įspaustinis arba perforuotas popierius ir kartonas

17.12.72.00

Krepinis, klostytas, įspaustinis arba perforuotas popierius ir kartonas

4808 [30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 17.12.73:   Kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis padengtas popierius ir kartonas naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams

17.12.73.35

Padengto popieriaus rūšys, naudojamos kaip šviesai, šilumai arba elektrai jautraus popieriaus arba kartono pagrindas, kurių kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g ir kuriame yra ne daugiau kaip 10 % masės mechaninio pluošto

4810 [13 20 + 14 20 + 19 10]

kg

S

 

17.12.73.37

Padengtas popierius naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams (išskyrus padengtą popieriaus pagrindą, kurio kvadratinio metro (m2) masė ne didesnė kaip 150 g)

4810 [13 80 + 14 80 + 19 90]

kg

S

 

17.12.73.60

Lengvasis padengtas popierius naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kuriame yra daugiau kaip 10 % masės mechaninio pluošto

4810 [22 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.73.75

Kitas mechaniškai padengtas grafinis ritininis popierius naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kuriame yra daugiau kaip 10 % masės mechaninio pluošto

4810 29 30

kg

S

 

17.12.73.79

Kitas mechaniškai padengtas grafinis lakštinis popierius naudojamas rašyti, spausdinti ir kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, kuriame yra daugiau kaip 10 % masės mechaninio pluošto

4810 29 80

kg

S

 

CPA 17.12.74:   Kraftpopieris (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams) padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

17.12.74.00

Kraftpopierius (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams) padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

4810 31 00

kg

S

 

CPA 17.12.75:   Kraftpopieris (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams) padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

17.12.75.00

Kraftkartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams) padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

4810 [32 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.76:   Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba vaizdų perkėlimo ritininis arba lakštinis popierius

17.12.76.00

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba vaizdų perkėlimo ritininis arba lakštinis popierius

4809 [20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.77:   Ritininis arba lakštinis popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų klodai, įmirkyti, padengti, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi arba su spaudais

17.12.77.10

Ritininis arba lakštinis dervuotas, bitumuotas arba asfaltuotas popierius ir kartonas

4811 10 00

kg

S

 

17.12.77.33

Ritininis arba lakštinis lipnus popierius ir kartonas

4811 [41 (20 + 90)]

kg

S

 

17.12.77.35

Ritininis arba lakštinis klijintas popierius ir kartonas (išskyrus lipnųjį)

4811 49 00

kg

S

 

17.12.77.55

Balintas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas padengtas, įmirkytas arba dengtas plastiku, kurio kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g (išskyrus lipnųjį)

4811 51 00

kg

S

 

17.12.77.59

Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas padengtas, įmirkytas arba dengtas plastiku (išskyrus lipnųjį, balintą popierių ir kartoną, kurio kvadratinio metro (m2) masė didesnė kaip 150 g)

4811 59 00

kg

S

 

17.12.77.70

Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas padengtas, įmirkytas arba dengtasi vašku, parafinu, stearinu, alyva arba gliceroliu

4811 60 00

kg

S

 

17.12.77.80

Kitas padengtas popierius ir kartonas, nenurodyti kitoje vietoje

4811 90 00

kg

S

 

CPA 17.12.78:   Pilkas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis

17.12.78.20

Kraftpopierius ir kartonas, iš vienos arba abiejų pusių padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis, bet kokio dydžio ritiniais arba kvadratiniais ar stačiakampiais lakštais (išskyrus skirtą rašyti, spausdinti ar kitiems grafiniams tikslams; popierius ir kartonas, kurio masė vienodai balinta ir kurio sudėtyje cheminiu būdu apdoroti medienos pluoštai sudaro daugiau kaip 95 % visų pluoštų masės)

4810 39 00

kg

S

 

17.12.78.50

Kitas padengtas daugiasluoksnis popierius ir kartonas

4810 92 90

kg

S

 

CPA 17.12.79:   Kitas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

17.12.79.53

Padengtas daugiasluoksnis popierius ir kartonas, kurių visi sluoksniai balinti

4810 92 10

kg

S

 

17.12.79.55

Padengtas daugiasluoksnis popierius ir kartonas, kurių tik vienas išorinis sluoksnis balintas

4810 92 30

kg

S

 

17.12.79.70

Ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas, kurių viena arba abi pusės padengtos koalinu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, išskyrus rūšis, naudojamas grafinio atvaizdavimo tikslams, daugiasluoksnį popierių ir kartoną

4810 [99 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.21: Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba

CPA 17.21.11: Ritininis arba lakštinis gofruotasis kartonas

17.21.11.00

Gofruotas ritininis arba lakštinis popierius ir kartonas

4808 10 00

kg

S

 

CPA 17.21.12: Popieriniai maišai ir krepšiai

17.21.12.30

Maišai ir krepšiai, kurių pagrindo plotis ne mažesnis kaip 40 cm, iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų

4819 30 00

kg

S

 

17.21.12.50

Maišai ir krepšiai iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų (išskyrus, kurių pagrindo plotis ne mažesnis kaip 40 cm)

4819 40 00

kg

S

 

CPA 17.21.13: Dėžutės, dėžės ir apvalkalai iš gofruotojo popieriaus ar gofruotojo kartono

17.21.13.00

Dėžės, dėžutės ir dėklai iš gofruoto popieriaus arba kartono

4819 10 00

kg

S

 

CPA 17.21.14: Sulankstomos dėžės, dėžutės ir apvalkalai iš negofruotojo popieriaus arba kartono

17.21.14.00

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir dėklai iš negofruoto popieriaus arba kartono

4819 20 00

kg

S

 

CPA 17.21.15:   Kartotekų dėžės, rašomojo popieriaus dėtuvės, dėklai ir panašūs gaminiai ir dirbiniai iš popieriaus, naudojami įstaigose, prekybos įmonėse (parduotuvėse) arba kitur

17.21.15.30

Kitos pakavimo talpyklos, įskaitant įrašų laikmenų vokus, nenurodyti kitoje vietoje

4819 50 00

kg

S

 

17.21.15.50

Dokumentų dėžės, laiškų dėklai, saugyklų dėžės ir panašūs dirbiniai iš popieriaus ar kartono, naudojami įstaigose, parduotuvėse arba turintys panašią paskirtį

4819 60 00

kg

S

 

NACE 17.22: Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamyba

CPA 17.22.11:   Tualetinis popierius, popierinės nosinės, higieninės arba veido servetėlės ir popieriniai rankšluosčiai, staltiesės ir stalo servetėlės, iš popieriaus masės, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluoštų klodai

17.22.11.20

Tualetinis popierius

4818 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

17.22.11.40

Nosinės, higieninės arba veido servetėlės ir rankšluosčiai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų

4818 20 10

kg

S

 

17.22.11.60

Rankšluosčiai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų

4818 [20 (91 + 99)]

kg

S

 

17.22.11.80

Staltiesės ir stalo servetėlės iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų

4818 30 00

kg

S

 

CPA 17.22.12:   Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių vystyklai, vystyklų įklotai ir panašūs sanitariniai dirbiniai, aprangos gaminiai ir dirbiniai ir drabužių reikmenys iš popieriaus masės, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluoštų

17.22.12.10

Higieniniai paketai, tamponai, kūdikių vystyklai ir vystymo įklotai bei panašūs higieniniai gaminiai iš vatos

5601 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

17.22.12.20

Higieniniai paketai, tamponai ir panašūs dirbiniai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų

4818 [40 (11 + 13 + 19)]

kg

S

 

17.22.12.30

Kūdikių vystyklai ir vystymo įklotai bei panašūs higieniniai dirbiniai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų, išskyrus tualetinį popierių, higieninius paketus, tamponus ir panašius gaminius

4818 [40 (91 + 99)]

kg

S

 

17.22.12.40

Vata; kiti vatos dirbiniai

5601 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

17.22.12.50

Drabužiai ir drabužių priedai iš popieriaus plaušienos, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų (išskyrus nosines, galvos apdangalus)

4818 50 00

kg

S

 

17.22.12.90

Kiti namų ūkio, higienos ar ligoninių reikmenys iš popieriaus ir kt., nenurodyti kitoje vietoje

4818 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.22.13: Popierinės arba kartoninės dėtuvės, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs dirbiniai

17.22.13.00

Padėklai, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs dirbiniai iš popieriaus arba kartono

4823 [61 00 + 69 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.23: Popierinių raštinės reikmenų gamyba

CPA 17.23.11:   Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo bei vaizdų perkėlimo popierius; popierinės kopijavimo aparatų matricos arba ofsetinės plokštės; klijintas arba lipnusis popierius

17.23.11.00

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo bei vaizdų perkėlimo popierius; popierinės kopijavimo aparatų matricos arba ofsetinės plokštės; klijintas arba lipnusis popierius

4816 [20 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 17.23.12:   Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis

17.23.12.30

Popieriniai ar kartoniniai vokai

4817 10 00

kg

S

 

17.23.12.50

Popierinės arba kartoninės kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės

4817 20 00

kg

S

 

17.23.12.70

Dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis

4817 30 00

kg

S

 

CPA 17.23.13: Registrai, buhalterijos knygos, segtuvai, blankai ir kiti raštinės reikmenys iš popieriaus arba kartono

17.23.13.13

Registravimo žurnalai, apskaitos knygos, užsakymų knygos, kvitų knygelės iš popieriaus ar kartono

4820 10 10

kg

S

 

17.23.13.15

Užrašų knygelės, laiškinio popieriaus bloknotai ir užrašų bloknotai iš popieriaus ar kartono

4820 10 30

kg

S

 

17.23.13.17

Popieriniai arba kartoniniai dienoraščiai

4820 10 50

kg

S

 

17.23.13.19

Popierinės arba kartoninės reikalų arba įsipareigojimų knygos, adresų knygos, telefonų knygos ir sąsiuviniai (išskyrus dienoraščius)

4820 10 90

S

 

17.23.13.30

Popieriniai arba kartoniniai sąsiuviniai

4820 20 00

kg

S

 

17.23.13.50

Popieriniai arba kartoniniai segtuvai (išskyrus knygų viršelius), aplankai ir bylų viršeliai

4820 30 00

kg

S

 

17.23.13.70

Daugialapiai įstaigų blankai, įskaitant su įdėtomis kopijavimo kalkėmis, iš popieriaus arba kartono

4820 40 00

kg

S

 

17.23.13.80

Popieriniai ar kartoniniai pavyzdžių, kolekcijų, pašto ženklų arba nuotraukų albumai

4820 50 00

kg

S

 

17.23.13.90

Popieriniai arba kartoniniai biuvarų ir knygų viršeliai

4820 90 00

S

 

CPA 17.23.14:   Kitos popieriaus ir kartono rūšys, naudojamos rašyti ar spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, t. y. spaudos, įspaustinės arba perforuotos

17.23.14.00

Kitos popieriaus ir kartono rūšys, naudojamos rašyti ar spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, t. y. spaudos, įspaustinės arba perforuotos

4823 90 40

kg

S

 

NACE 17.24: Sienų apmušalų (tapetų) gamyba

CPA 17.24.11: Sienų apmušalai (tapetai) ir panašios sienų dangos; skaidrios popierinės langų dangos

17.24.11.00

Sienų apmušalai (tapetai) ir panašios sienų dangos; permatomos popierinės langų dangos

4814 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.24.12: Tekstiliniai sienų apmušalai

17.24.12.00

Tekstiliniai sienų apmušalai, kurių plotis ne mažesnis kaip 45 cm

5905 [00 (10 + 30 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.29: Kitų popierinių ir kartoninių gaminių gamyba

CPA 17.29.11: Popierinės arba kartoninės etiketės

17.29.11.20

Spausdintos lipnios popierinės arba kartoninės etiketės

4821 10 10

kg

S

 

17.29.11.40

Spausdintos popierinės arba kartoninės etiketės (išskyrus lipnias)

4821 10 90

kg

S

 

17.29.11.60

Lipnios popierinės arba kartoninės etiketės (išskyrus spausdintas)

4821 90 10

kg

S

 

17.29.11.80

Popierinės arba kartoninės etiketės (išskyrus lipnias arba spausdintas)

4821 90 90

kg

S

 

CPA 17.29.12: Filtravimo blokai, lakštai ir plokštės iš popieriaus plaušienos

17.29.12.00

Filtravimo blokai, sliabai ir plokštės iš popieriaus plaušienos

4812 00 00

kg

S

 

CPA 17.29.19:   Rūkomasis popierius; tūtelės, ritės, šeivos ir panašūs laikikliai; filtravimo popierius ir kartonas; kiti, niekur kitur nepriskirti, popieriaus ir kartono gaminiai

17.29.19.10

Rūkomasis popierius ritinėliais, kurių plotis ≤ 5 cm arba knygelių arba tūtelių pavidalo

4813 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

17.29.19.20

Ritės, šeivos, verpimo šeivos ir panašūs laikikliai iš popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono, naudojami tekstilės verpalams vynioti

4822 10 00

kg

S

 

17.29.19.30

Ritės, šeivos, verpimo šeivos ir panašūs laikikliai iš popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono (išskyrus naudojamus tekstilės verpalams vynioti)

4822 90 00

kg

S

 

17.29.19.51

Pagal formą supjaustytas filtravimo popierius ir kartonas

4823 20 00

kg

S

 

17.29.19.55

Popieriniai arba kartoniniai ritinėliai, lakštai arba skalės su atspaudais, skirti savirašiams

4823 40 00

kg

S

 

17.29.19.57

Formuoti arba presuoti dirbiniai iš popieriaus plaušienos

4823 [70 (10 + 90)]

kg

S

 

17.29.19.85

Kiti gaminiai ir dirbiniai iš popieriaus ir kartono

4823 90 85

kg

S

 

NACE 18.11: Laikraščių spausdinimo paslaugos

CPA 18.11.10: Laikraščių spausdinimas

18.11.10.00

Spausdinti laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, leidžiami mažiausiai keturis kartus per savaitę

kg

S

P

NACE 18.12: Kitas spausdinimas

CPA 18.12.11:   Pašto ženklų, mokesčių ženklų, disponavimo prekėmis dokumentų, lustinių kortelių, čekių ir kitų apsauginio popieriaus bei panašių gaminių spausdinimo paslaugos

18.12.11.00

Spausdinti naujos laidos ženklai, markiruoti popieriaus dirbiniai; banknotai; čekių blankai ir t. t.

kg

S

P

CPA 18.12.12: Reklaminių katalogų, programų, plakatų arba kitos reklamos spausdinimo paslaugos

18.12.12.30

Spausdinti prekybos katalogai

kg

S

P

18.12.12.50

Spausdinta prekybos reklaminė medžiaga (išskyrus prekybos katalogus)

kg

S

P

CPA 18.12.13: Žurnalų ir periodinių leidinių, leidžiamų rečiau kaip keturis kartus per savaitę, spausdinimo paslaugos

18.12.13.00

Spausdinti laikraščiai, žurnalai ir periodiniai leidiniai, leidžiami rečiau negu keturis kartus per savaitę

kg

S

P

CPA 18.12.14:   Knygų, žemėlapių, visų rūšių hidrografijų arba panašių schemų, paveikslėlių, piešinių ir nuotraukų bei atvirukų spausdinimo paslaugos

18.12.14.07

Neįrištos spausdintos knygos, brošiūros, lankstinukai ir panašūs spaudiniai

kg

S

P

18.12.14.14

Spausdintos knygos, brošiūros, lankstinukai ir panašūs spaudiniai (išskyrus neįrištus)

kg

S

P

18.12.14.21

Spausdintos vaikiškos knygelės su paveikslėliais, piešimo arba spalvinimo knygelės

kg

S

P

18.12.14.28

Spausdinti žodynai ir enciklopedijos bei atskiri jų tomai

kg

S

P

18.12.14.35

Knygų pavidalo spausdinti žemėlapiai, hidrografijos arba panašios schemos

kg

S

P

18.12.14.42

Spausdinti žemėlapiai, hidrografijos arba panašios schemos (išskyrus knygų pavidalo)

kg

S

P

18.12.14.49

Spausdinti pašto atvirukai, iliustruoti arba neiliustruoti

kg

S

P

18.12.14.56

Spausdintos kortelės su asmeniniais sveikinimais, pranešimais arba kvietimais, iliustruotos arba neiliustruotos, su vokais arba be vokų, su papuošimais arba be papuošimų

kg

S

P

18.12.14.63

Spausdinti paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos

kg

S

P

CPA 18.12.19: Kitos, niekur kitur nepriskirtos, spausdinimo paslaugos

18.12.19.10

Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius

kg

S

P

18.12.19.20

Spausdintos natos (įskaitant Brailio natas)

kg

S

P

18.12.19.30

Spausdinti atspaudžiamieji paveikslėliai (dekalkomanijos)

kg

S

P

18.12.19.90

Kiti spaudiniai, nenurodyti kitoje vietoje

S

P

NACE 18.13: Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla

CPA 18.13.10: Parengiamosios spausdinimo paslaugos

18.13.10.00

Rinkimo ir spausdinimo formų gamybos paslaugos; mašininis ir fotografinis rinkimas

I

 

CPA 18.13.20: Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kitos įspaustos priemonės, naudojamos spausdinti

18.13.20.00

Spaudos technikos komponentai

8442 [50 (20 + 80)]

S

 

CPA 18.13.30: Pagalbinės su spausdinimu susijusios, paslaugos

18.13.30.00

Kitos grafinės paslaugos

I

 

NACE 18.14: Įrišimas ir susijusios paslaugos

CPA 18.14.10: Įrišimo ir susijusios paslaugos

18.14.10.10

Knygų ir panašių spaudinių įrišimas ir apdaila (sulankstymas, surinkimas, susiuvimas, klijavimas, supjaustymas, viršelio uždėjimas)

I

 

18.14.10.30

Brošiūrų, žurnalų, katalogų, pavyzdžių albumų, reklaminių leidinių įrišimas ir apdaila, įskaitant sulankstymą, surinkimą, susiuvimą, klijavimą, supjaustymą, viršelio uždėjimą

I

 

18.14.10.50

Spaudinių įrišimas ir apdaila, įskaitant spausdinto popieriaus ir kartono apdailą, išskyrus knygų, brošiūrų, žurnalų, katalogų, pavyzdžių albumų, reklaminių leidinių apdailą

I

 

NACE 18.20: Įrašytų laikmenų tiražavimas

CPA 18.20.10: Garso įrašų tiražavimo paslaugos

18.20.10.10

Garso įrašų tiražavimas iš patefono plokštelių

I

 

18.20.10.30

Garso ar vaizdo įrašų tiražavimas iš magnetinių juostų, kurių plotis ne didesnis kaip 4 mm

I

 

18.20.10.50

Garso ar vaizdo įrašų tiražavimas iš magnetinių juostų, kurių plotis didesnis kaip 4 mm, tačiau ne didesnis kaip 6,5 mm

I

 

18.20.10.70

Garso įrašų tiražavimas iš kompaktinių diskų

I

 

CPA 18.20.20: Vaizdo įrašų tiražavimo paslaugos

18.20.20.50

Garso ir vaizdo įrašų tiražavimas iš magnetinių juostų, kurių plotis didesnis kaip 6,5 mm

I

 

18.20.20.70

Garso ir vaizdo įrašų tiražavimas iš vaizdo diskų ir kitų panašių laikmenų (išskyrus magnetines juostas)

I

 

CPA 18.20.30: Programinės įrangos tiražavimo paslaugos

18.20.30.30

Duomenų ar komandų, naudojamų automatinėse duomenų apdorojimo mašinose, tiražavimas iš magnetinių juostų, kurių plotis ne didesnis kaip 4 mm (išskyrus garso ar vaizdo įrašus)

I

 

18.20.30.50

Duomenų ar komandų, naudojamų automatinėse duomenų apdorojimo mašinose, tiražavimas iš magnetinių juostų, kurių plotis didesnis kaip 4 mm (išskyrus garso ar vaizdo įrašus)

I

 

18.20.30.70

Duomenų ar komandų, naudojamų automatinėse duomenų apdorojimo mašinose, tiražavimas iš kompiuterio laikmenų (išskyrus garso ar vaizdo įrašus magnetinėse juostose)

I

 

NACE 19.10: Koksavimo krosnių produktų gamyba

CPA 19.10.30: Pikis ir pikio koksas

19.10.30.00

Pikis ir pikio koksas, gauti iš akmens anglių dervos arba iš kitų mineralinių dervų

2708 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

NACE 20.11: Pramoninių dujų gamyba

CPA 20.11.11: Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis

20.11.11.20

Argonas

2804 21 00

m3

T

 

20.11.11.30

Inertinės dujos (išskyrus argoną)

2804 [29 (10 + 90)]

m3

T

 

20.11.11.50

Vandenilis

2804 10 00

m3

T

 

20.11.11.60

Azotas

2804 30 00

m3

T

 

20.11.11.70

Deguonis

2804 40 00

m3

T

 

CPA 20.11.12: Anglies dioksidas ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi

20.11.12.30

Anglies dioksidas

2811 21 00

kg

T

 

20.11.12.50

Sieros trioksidas (sieros anhidridas); diarseno trioksidas

2811 29 10

kg

T

 

20.11.12.70

Azoto oksidai

2811 29 30

kg

T

 

20.11.12.90

Neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi (išskyrus sieros trioksidą (sieros anhidridą); diarseno trioksidą, azoto oksidus, silicio dioksidą, sieros dioksidą, anglies dioksidą)

2811 29 90

kg

T

 

CPA 20.11.13: Skystasis ir suslėgtasis oras

20.11.13.00

Skystas oras, suspaustas oras

2853 00 30

kg

T

 

NACE 20.12: Dažiklių ir pigmentų gamyba

CPA 20.12.11: Cinko oksidas ir peroksidas; titano oksidas

20.12.11.30