14.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 801/2010

2010 m. rugsėjo 13 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/16/EB 10 straipsnio 3 dalies nuostatos dėl vėliavos valstybės kriterijų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės (1), ypač į jos 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Vėliavos valstybės veikla yra vienas iš bendrųjų parametrų, pagal kurį galima įvertinti laivų rizikos lygį.

(2)

Vertinant laivo rizikos profilį reikia atsižvelgti į sulaikymų Sąjungoje ir regione, kuriame taikomas Paryžiaus susitarimo memorandumas dėl uosto valstybės kontrolės (Paryžiaus SM), rodiklį.

(3)

Vėliavos valstybės veiklos vertinimo metodus reikėtų nustatyti ir tobulinti remiantis Paryžiaus SM vykdymo patirtimi.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Vėliavos valstybių klasifikavimas pagal sulaikymo rodiklius

1.   Direktyvoje 2009/16/EB apibrėžtai vėliavos valstybės veiklai įvertinti vėliavos valstybės skirstomos į „juodąjį“, „pilkąjį“ ir „baltąjį“ sąrašus, sudaromus pagal Paryžiaus SM remiantis bendru inspektavimų ir sulaikymų skaičiumi per trejus metus. Be to, „juodajame“ sąraše išvardytos vėliavos valstybės skirstomos į labai didelės, didelės, vidutinės–didelės ir vidutinės rizikos grupes pagal jų sulaikymų rodiklį. Klasifikacija kasmet atnaujinama.

2.   Vėliavos valstybei įtraukti į „juodąjį“, „pilkąjį“ arba „baltąjį“ sąrašą reikia bent trisdešimties uosto valstybės kontrolės inspektavimų.

3.   Vėliavos valstybių skirstymo metodika ir formulės atitinka priede nustatytus vėliavos valstybės kriterijus.

2 straipsnis

Vėliavos valstybės veikla atsižvelgiant į Tarptautinės jūrų organizacijos audito išvadas

Laikoma, kad Direktyvos 2009/16/EB I priedo I dalies 1 punkto c papunkčio iii dalyje nurodytas atitikimas, kurio reikalaujama, kad laivas būtų laikomas keliančiu mažesnę riziką, yra įrodytas, kai Komisija gauna vėliavos valstybės patvirtinimą raštu, kad sudaryta galutinė audito ataskaita ir prireikus pateiktas taisomųjų veiksmų planas. Lygiai atsižvelgiama ir į auditą, atliktą iki 2009 m. birželio 17 d.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. rugsėjo 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 131, 2009 5 28, p. 57.


PRIEDAS

Vėliavos valstybės vertinimo kriterijai

(pagal Direktyvos 2009/16/EB 10 straipsnio 3 dalies a punktą)

1.

Vėliavos valstybės veiklos rodiklis apskaičiuojamas pagal įprastą statistinių skaičiavimų formulę, kurioje tam tikri dydžiai yra fiksuoti. Ribos tarp „juodojo“ ir „pilkojo“, taip pat tarp „pilkojo“ ir „baltojo“ sąrašų apskaičiuojamos pagal šias formules:

Formula Formula

Čia:

N– inspektavimų skaičius;

p– leistina sulaikymų riba;

z– kritinė normaliojo skirstinio vertė (1,645 atitinka pasikliovimo lygį 95 %).

2.

Pagal 1 punkte nurodytas formules apskaičiuojamas leistinas sulaikymų skaičius, atitinkantis įtraukimą į „juodąjį“ arba „baltąjį“ sąrašą. Jei sulaikymų skaičius didesnis už ribą, skiriančią „juodąjį“ ir „pilkąjį“ sąrašus, vėliavos valstybės veikla blogesnė nei vidutinė, todėl vėliavos valstybė įtraukiama į „juodąjį“ sąrašą; jei sulaikymų skaičius mažesnis už ribą, skiriančią „baltąjį“ ir „pilkąjį“ sąrašus, valstybės veikla geresnė nei vidutinė, todėl vėliavos valstybė įtraukiama į „baltąjį“ sąrašą. Jei konkrečios vėliavos valstybės laivų sulaikymų rodiklis yra tarp minėtų dviejų verčių, vėliavos valstybė įtraukiama į „pilkąjį“ sąrašą.

3.

Siekiant palyginti vėliavos valstybių, įtrauktų į „juodąjį“, „pilkąjį“ ir „baltąjį“ sąrašus, veiklą, skaičiavimas kartojamas pritaikant p vertę 1 punkte nurodytose formulėse.

4.

Vėliavos valstybių veiklai palyginti naudojamas perviršio koeficientas (PK). PK parodo, kiek kartų reikėjo pakeisti p ir iš naujo apskaičiuoti ribas, kad vėliavos valstybės sulaikymų skaičius jas atitiktų. Vertės p padidinimas arba sumažinimas 3 % atitinka vieną PK punktą. Į „pilkąjį“ sąrašą įtrauktų vėliavos valstybių PK apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Formula

5.

„Juodojo“ sąrašo vėliavos valstybėms suskirstyti į labai didelės, didelės, vidutinės–didelės ir vidutinės rizikos grupes naudojamos šios PK vertės:

 

PK = 4,01 ir daugiau atitinka labai didelės rizikos grupę;

 

PK = 3,01–4,00 atitinka didelės rizikos grupę;

 

PK = 2,01–3,00 atitinka vidutinės–didelės rizikos grupę;

 

PK = 1,01–2,00 atitinka vidutinės rizikos grupę.