24.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/23


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 641/2010

2010 m. liepos 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006, nustatantis specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį, 43 straipsnio 2 dalį ir 349 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 247/2006 (3) 4 straipsnio 3 dalį buvo leidžiama ketverių metų laikotarpiu iš Azorų salų į likusią Sąjungos dalį siųsti įprastus srautus viršijantį cukraus kiekį. Pripažįstant, kad žemės ūkio diversifikacija Azorų salose galėtų būti naudinga, ir todėl siekiant sudaryti tokiai diversifikacijai palankesnes sąlygas, ypač palaipsniui panaikinant pieno kvotų sistemą, būtina imtis tinkamų priemonių cukraus sektoriaus šiame regione pertvarkymui paremti. Tuo tikslu, siekiant, kad vietos cukraus perdirbimo pramonė būtų perspektyvi, būtų tikslinga leisti įprastus srautus viršijančius cukraus kiekius siųsti penkerius metus ir palaipsniui mažinti metinį kiekį.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 5 straipsnio 1 dalyje numatoma, kad C cukraus kiekiui, neviršijančiam prognozuojamame tiekimo balanse nurodyto kiekio, kuris per 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (4) 10 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį tiekiamas į Azorų, Madeiros ir Kanarų salas, importo muitai netaikomi. Įvykdžius cukraus reformą ir cukraus sektorių inkorporavus į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (5), turėtų būti pritaikytos Reglamento (EB) Nr. 247/2006 5 straipsnio 1 dalies nuostatos. Visų pirma importo muitai turėtų būti netaikomi į Azorų salas įvežant jų prognozuojamame tiekimo balanse nurodytą žaliavinio cukranendrių cukraus kiekį.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 6 straipsnyje numatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį į Kanarų salas gali būti toliau tiekiami tam tikri perdirbti pramoniniu būdu skirtų pieno pagrindo produktų, kurių KN kodai yra 1901 90 99 ir 2106 90 92, kiekiai. Šis pereinamasis laikotarpis baigėsi 2009 m. gruodžio 31 d. Tačiau produktas, kurio KN kodas yra 1901 90 99 – nugriebto pieno milteliai su augaliniais riebalais, – tapo vietos vartotojų, įskaitant labiausiai nepasiturinčius, tradiciniu produktu. Jo tiekimas sukūrė specifinę vietos pramonę, kuri padeda užtikrinti darbo vietas ir suteikia papildomą naudą. Todėl tikslinga nenutraukti šio konkretaus produkto, kuris skirtas tik vietos vartojimui, tiekimo.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 12 straipsnio f punkte minimos Bendrijos paramos atokiausiems regionams programų, kurias valstybės narės turi teikti Komisijai tvirtinti, nuostatos dėl patikrinimų bei sankcijų. Atsižvelgiant į Komisijos įgytą patirtį ir siekiant užtikrinti veiksmingą ir tinkamą tokių paramos programų įgyvendinimą, būtina panaikinti to reglamento 12 straipsnio f punkte minimas nuorodas į patikrinimus ir sankcijas. Tačiau pagal to reglamento 27 straipsnį apie tokias nacionalines priemones bus ir toliau pranešama Komisijai.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 18 straipsnyje nustatytos tam tikrų atokiausių Sąjungos regionų vyno sektoriui skirtų taisyklių taikymo taisyklės. Bendras vyno rinkos organizavimas iš dalies pakeistas 2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (6) ir vėliau įtrauktas į Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007. Todėl turi būti atnaujintos nuorodos į šias priemones. Be to, Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 85 u straipsnio 7 dalyje aiškiai nurodyta, kad vynmedžių išnaikinimo schema netaikoma Azorų, Madeiros ir Kanarų saloms. Todėl Reglamente (EB) Nr. 247/2006 šios išimties minėti nebereikia.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 18 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatoma, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. Azorų ir Madeiros salose bus laipsniškai išnaikinti vynuogynai, apsodinti draudžiamų tiesioginių hibridinių veislių vynmedžiais. To reglamento 18 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodoma, kad Portugalija įsipareigoja kasmet pranešti apie pažangą, daromą keičiant ir pertvarkant tokių veislių vynmedžiais apsodintus plotus. Šios nuostatos yra griežtesnės nei Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 120a straipsnio 5 dalyje išdėstytos taisyklės, pagal kurias draudžiamų tiesioginių hibridinių veislių vynmedžiai neišnaikinami, jei iš jų pagamintas vynas skirtas išskirtinai vyno gamintojų namų ūkiams. Todėl siekiant pašalinti Azorų ir Madeiros salų regionams ir likusiai Sąjungos daliai taikomų nuostatų skirtumus turėtų būti išbrauktas Reglamento (EB) Nr. 247/2006 18 straipsnio 2 dalyje nurodytas 2013 m. gruodžio 31 d. terminas.

(7)

Nepaisant naujausių Prancūzijos užjūrio departamento Reunjono vietinės pieno gamybos pokyčių šiuo metu salos geriamo pieno vartotojų poreikis nėra pakankamai patenkintas. Be to, dėl šio regiono atokumo ir izoliuotumo nėra galimybių pasinaudoti kitais šviežio pieno šaltiniais. Todėl Reglamento (EB) Nr. 247/2006 19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa suteiktas leidimas Madeiroje iš Sąjungos kilmės pieno miltelių gaminti ypač aukšta temperatūra apdorotą pieną turėtų būti taikomas ir Reunjonui.

(8)

Tolesnį atokiausių regionų, kuriems taikoma Reglamento (EB) Nr. 247/2006 19 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje numatyta sąlyga, vietos pieno gamybos vystymą labai riboja atitinkamų salų topografinės sąlygos. Nors reikalavimas užtikrinti vietoje pagaminto pieno surinkimą ir realizavimą nepanaikinamas, tikslinga panaikinti to straipsnio antroje pastraipoje numatytą Komisijos įsipareigojimą nustatyti, koks vietoje pagaminto šviežio pieno kiekis turi būti naudojamas gaminant ypač aukšta temperatūra apdorotą pieną.

(9)

Šio reglamento taikymas atgaline data nuo 2010 m. sausio 1 d. turėtų užtikrinti atokiausių Sąjungos regionų specialių žemės ūkio priemonių tęstinumą ir taip pat atitikti teisėtus suinteresuotų veiklos vykdytojų lūkesčius.

(10)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 247/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 247/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nukrypstant nuo 2 dalies a punkto, toliau per penkerių metų laikotarpį kasmet iš Azorų salų į likusią Sąjungos dalį gali būti siunčiami šie didžiausi cukraus (klasifikuojamo KN 1701 pozicijoje) kiekiai:

:

2011 m.

:

3 000 tonų,

:

2012 m.

:

2 500 tonų,

:

2013 m.

:

2 000 tonų,

:

2014 m.

:

1 500 tonų,

:

2015 m.

:

1 000 tonų.“;

2.

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Cukrus

1.   Per 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (7) 204 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytą laikotarpį importo muitai netaikomi toliau išvardytam to reglamento 61 straipsnyje nurodytam nekvotiniam cukrui, kurio kiekis neviršija šio reglamento 2 straipsnyje minimame prognozuojamame tiekimo balanse nurodyto kiekio:

a)

į Madeiros arba Kanarų salas įvežamam vartoti skirtam baltajam cukrui, kurio KN kodas yra 1701;

b)

Azorų salose rafinuojamam ir vartojamam žaliaviniam cukrui, kurio KN kodas yra 1701 12 10 (žaliavinis runkelių cukrus).

2.   Be 1 dalyje nurodytų kiekių ir neviršijant prognozuojamame tiekimo balanse nurodyto kiekio, į Azorų salas galima papildomai įvežti rafinuoti skirtą žaliavinį cukrų, kurio KN kodas yra 1701 11 10 (žaliavinis cukranendrių cukrus). Nustatant Azorų salų žaliavinio cukraus poreikius, atsižvelgiama į vietinės cukrinių runkelių gamybos pokyčius. Kiekiai, kuriems taikoma tiekimo tvarka, nustatomi taip, kad kiekvienais metais visas Azorų salose rafinuojamo cukraus kiekis neviršytų 10 000 tonų.

3.

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Pieno pagrindo produktai

Nukrypstant nuo 2 straipsnio, į Kanarų salas kasmet gali būti ir toliau tiekiama iki 800 tonų perdirbti pramoniniu būdu skirtų pieno pagrindo produktų, kurių KN kodas yra 1901 90 99 (nugriebto pieno milteliai su augaliniais riebalais). Pagalba, suteikiama šiam produktui tiekti iš Sąjungos, negali viršyti 210 EUR už toną ir įskaičiuojama į 23 straipsnyje nurodytą didžiausią leistiną sumą. Šis produktas skiriamas tik vietos reikmėms.“;

4.

12 straipsnio f punktas pakeičiamas taip:

„f)

priemonės, kurių imtasi siekiant užtikrinti veiksmingą ir tinkamą programų įgyvendinimą, įskaitant reklamos, stebėsenos bei vertinimo priemones, ir konkretūs kiekybiniai rodikliai, naudotini vertinant programas.“;

5.

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Vynas

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103v, 103w, 103x ir 182a straipsniuose nurodytos priemonės Azorų ir Madeiros saloms netaikomos.

2.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 120a straipsnio 2 dalies, vynuogės, išaugintos Azorų ir Madeiros salose iš draudžiamų tiesioginių hibridinių veislių (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir Herbemont) vynmedžių, gali būti naudojamos vynui, kuris privalo likti tuose regionuose, gaminti.

Portugalija turi laipsniškai sunaikinti vynuogynus, apsodintus draudžiamomis tiesioginio gamintojo hibridinėmis vynmedžių veislėmis, naudodama, jei taikoma, Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103q straipsnyje numatytą paramą.

3.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103v, 103w ir 103y straipsniuose nurodytos priemonės Kanarų saloms netaikomos.“;

6.

19 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 114 straipsnio 2 dalies, Madeiroje ir Prancūzijos užjūrio departamente Reunjone leidžiama, neviršijant vietos vartotojų poreikių, iš Sąjungos kilmės pieno miltelių gaminti ypač aukšta temperatūra apdorotą pieną, jei ši priemonė netrukdo surinkti ir realizuoti vietoje pagamintą pieną. Šis produktas skiriamas tik vietos reikmėms.

Produkto pardavimo etiketėje būtina aiškiai nurodyti tokio iš pieno miltelių gaminamo ypač aukšta temperatūra apdoroto pieno gamybos būdą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2010 m. liepos 7 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BUZEK

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. CHASTEL


(1)  2010 m. kovo 17 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2010 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2010 m. birželio 29 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 42, 2006 2 14, p. 1.

(4)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1.

(5)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(6)  OL L 148, 2008 6 6, p. 1.

(7)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.“;