24.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 351/2010

2010 m. balandžio 23 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos nuostatos dėl gimimo šalies grupių, ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių, būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių ir pilietybės grupių kategorijų apibrėžčių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius (1), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad valstybių narių duomenys iš įvairių statistinių ir administracinių šaltinių būtų palyginami ir būtų galima parengti patikimas Bendrijos lygmens apžvalgas, gimimo šalies grupių, ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių, būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių ir pilietybės grupių kategorijos turi būti apibrėžtos vienodai visose valstybėse narėse. Todėl Reglamente (EB) Nr. 862/2007 reikalaujama, kad Komisija apibrėžtų šias kategorijas.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente nustatytos gimimo šalies grupių, ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių, būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių ir pilietybės grupių kategorijos, kaip reikalaujama Reglamente (EB) Nr. 862/2007.

2 straipsnis

Pirmiau nurodytoms kategorijoms taikomos šios apibrėžtys:

a)   ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos šalis– šalis, kurioje asmuo nuolat gyveno iki imigracijos, nepaisant jo pilietybės ar gimimo šalies;

b)   būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalis– šalis, kurioje asmuo nuolat gyvens po emigracijos, nepaisant jo pilietybės ar gimimo šalies;

c)   išsivystymo lygis– santykinis šalies išsivystymo laipsnis, apibrėžiamas vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės, raštingumo, įgyto išsilavinimo ir bendrojo vidaus produkto (BVP) vienam gyventojui statistiniais rodikliais;

d)   šalyje gimęs asmuo– asmuo, gimęs šalyje, kurioje yra jo dabartinė nuolatinė gyvenamoji vieta, nepaisant jo pilietybės;

e)   užsienyje gimęs asmuo– asmuo, gimęs už šalies, kurioje yra jo dabartinė nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų, nepaisant jo pilietybės.

3 straipsnis

Gimimo šalies grupės, ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupės, būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupės ir pilietybės grupės, pagal kurias valstybės narės Komisijai turi teikti duomenis, nurodytos priede.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 199, 2007 7 31, p. 23.


PRIEDAS

Šalių ir pilietybės grupės yra šios:

pagrindinės grupės,

papildomos Europos Sąjungos (ES) valstybėmis narėmis nesančių šalių ir pilietybės grupės.

1.   PAGRINDINĖS ŠALIŲ GRUPĖS

1.1.   Pilietybės grupės

Pilietybė apibrėžiama pagal Reglamento (EB) Nr. 862/2007 2 straipsnio 1 dalies d punktą.

Dvi ar daugiau pilietybių turintis asmuo priskiriamas tik vienai pilietybės šaliai, kuri nustatoma tokia pirmine tvarka:

1)

duomenis teikianti šalis; arba, jei asmuo neturi duomenis teikiančios šalies pilietybės:

2)

kita ES valstybė narė; arba, jei asmuo neturi kitos ES valstybės narės pilietybės:

3)

kita Europos Sąjungai nepriklausanti šalis.

Kai asmuo turi dviejų ar daugiau ES valstybių narių pilietybes, tačiau nė viena iš jų nėra duomenis teikianti šalis, valstybės narės nusprendžia, kuri iš jų bus pilietybės šalis.

Kai asmuo turi dviejų ar daugiau ES valstybėmis narėmis nesančių šalių pilietybes, valstybės narės nusprendžia, kuri iš jų bus pilietybės šalis.

Reglamento (EB) Nr. 862/2007 3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje ir c punkto i papunktyje nustatyti duomenys skirstomi pagal šias pilietybės grupes:

duomenis teikiančios šalies pilietybė (duomenis teikiančios šalies piliečiai),

kitos ES valstybės narės pilietybė (kiti ES piliečiai),

ES valstybėmis narėmis nesančių šalių pilietybė (ES valstybėmis narėmis nesančių šalių piliečiai):

ELPA šalių pilietybė,

šalių kandidačių pilietybė,

kitų ES valstybėmis narėmis nesančių šalių pilietybė;

pilietybė nežinoma.

Reglamento (EB) Nr. 862/2007 3 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nustatyti duomenys skirstomi pagal šias pilietybės grupes:

duomenis teikiančios šalies pilietybė (duomenis teikiančios šalies piliečiai),

kitos ES valstybės narės pilietybė (kiti ES piliečiai),

ES valstybėmis narėmis nesančių šalių pilietybė (ES valstybėmis narėmis nesančių šalių piliečiai),

pilietybė nežinoma.

1.2.   Gimimo šalies grupės

Gimimo šalis apibrėžiama pagal Reglamento (EB) Nr. 862/2007 2 straipsnio 1 dalies e punktą.

Reglamento (EB) Nr. 862/2007 3 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje ir c punkto ii papunktyje nustatyti duomenys skirstomi pagal šias gimimo šalies grupes:

duomenis teikianti šalis (šalyje gimę asmenys),

kitos ES valstybės narės (kitoje ES valstybėje narėje gimę asmenys),

ne ES šalys (ne ES gimę asmenys):

ELPA šalys,

šalys kandidatės,

kitos ES valstybėmis narėmis nesančios šalys,

gimimo šalis nežinoma.

1.3.   Ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupės

Reglamento (EB) Nr. 862/2007 3 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje nustatyti duomenys skirstomi pagal šias ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupes:

kitos ES valstybės narės,

ne ES šalys:

ELPA šalys,

šalys kandidatės,

kitos ES valstybėmis narėmis nesančios šalys,

ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos šalis nežinoma.

1.4.   Būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupės

Reglamento (EB) Nr. 862/2007 3 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktyje nustatyti duomenys skirstomi pagal šias būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupes:

kitos ES valstybės narės,

ne ES šalys,

būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalis nežinoma.

2.   PAPILDOMOS EUROPOS SĄJUNGOS (ES) VALSTYBĖMIS NARĖMIS NESANČIŲ ŠALIŲ IR PILIETYBĖS GRUPĖS PAGAL ŠALIES IŠSIVYSTYMO LYGĮ

Reglamento (EB) Nr. 862/2007 3 straipsnio 1 dalies a punkto i, ii ir iii papunkčiuose ir c punkto i ir ii papunkčiuose nustatyti duomenys, susiję su kitomis ES valstybėmis narėmis nesančiomis šalimis ir jų pilietybe taip pat skirstomi pagal šias šalies išsivystymo lygio grupes:

labai išsivysčiusios šalys,

vidutiniškai išsivysčiusios šalys,

mažai išsivysčiusios šalys.

3.   ŠALIŲ IR PILIETYBĖS GRUPIŲ SĄRAŠAS

Gimimo šalis, ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir nuolatinės gyvenamosios vietos šalis reiškia šalis, kurias riboja ataskaitinių metų sausio 1 d. galiojančios tarptautinės sienos.

ES valstybės narės, ELPA šalys ir šalys kandidatės – ataskaitinių metų sausio 1 d. esančios ES valstybės narės, ELPA šalys ir šalys kandidatės.

Komisija pateiks valstybėms narėms šalių ir pilietybių, kurios turi būti įtrauktos į kiekvieną iš pagrindinių grupių, sąrašus. Šie pagrindinių grupių sąrašai prireikus atnaujinami.

Komisija pateiks valstybėms narėms šalių ir pilietybių, kurios turi būti įtrauktos į kiekvieną iš papildomų šalies išsivystymo lygio grupių, sąrašus. Šie papildomų grupių sąrašai prireikus atnaujinami.