27.1.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 23/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 72/2010

2010 m. sausio 26 d.

kuriuo nustatoma Komisijos atliekamų patikrinimų aviacijos saugumo srityje tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (1), ypač į jo 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Siekdama kontroliuoti, kaip valstybėse narėse taikomas Reglamentas (EB) Nr. 300/2008, Komisija turėtų vykdyti patikrinimus. Organizuoti patikrinimus prižiūrint Komisijai reikia tam, kad būtų galima patikrinti, ar nacionalinės kokybės kontrolės programos veiksmingos.

(2)

Rengiantis Komisijos atliekamiems patikrinimams ir juos vykdant, Komisija ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti.

(3)

Komisija turėtų turėti galimybę į savo inspektorių grupes įtraukti valstybių narių pasiūlytus kvalifikuotus nacionalinius auditorius.

(4)

Komisijos patikrinimai turėtų būti atliekami ir jų ataskaitos teikiamos nustatyta tvarka, taikant tipinę metodiką.

(5)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad per Komisijos atliekamus patikrinimus nustatyti trūkumai būtų greitai pašalinti.

(6)

Komisija turėtų turėti galimybę atlikti paskesnius tyrimus, kad patikrintų, ar trūkumai pašalinti.

(7)

Turėtų būti nustatyta tokių reikšmingų trūkumų, kurie, kaip manoma, daro didelį poveikį bendrajam aviacijos saugumo lygiui Bendrijoje, šalinimo tvarka.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 300/2008 19 straipsnio 2 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma Komisijos atliekamų patikrinimų, kuriais siekiama kontroliuoti, kaip valstybėse narėse taikomas Reglamentas (EB) Nr. 300/2008, tvarka. Komisija tikrina atitinkamas valstybių narių institucijas ir atrinktus oro uostus, operatorius bei subjektus, kurie taiko aviacijos saugumo standartus. Patikrinimai atliekami skaidriai, veiksmingai, darniai ir nuosekliai.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   atitinkama institucija– pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 9 straipsnį valstybės narės paskirta nacionalinė institucija;

2)   Komisijos atliekamas patikrinimas– Komisijos inspektorių atliekamas esamų kokybės kontrolės ir civilinės aviacijos saugumo priemonių, procedūrų ir struktūrų tikrinimas siekiant nustatyti, kaip laikomasi Reglamento (EB) Nr. 300/2008;

3)   Komisijos inspektorius– Komisijos pasamdytas atitinkamos kvalifikacijos asmuo arba valstybės narės pasamdytas asmuo, kuris atitinkamos institucijos vardu nacionaliniu lygmeniu kontroliuoja, kaip laikomasi reikalavimų, ir yra atrinktas dalyvauti Komisijos atliekamuose patikrinimuose;

4)   komitetas– Reglamento (EB) Nr. 300/2008 19 straipsnio 1 dalimi įsteigtas komitetas;

5)   trūkumas– Reglamente (EB) Nr. 300/2008 nustatytų reikalavimų nesilaikymas;

6)   nacionalinis auditorius– valstybės narės pasamdytas asmuo, kuris atitinkamos institucijos vardu nacionaliniu lygmeniu kontroliuoja, kaip laikomasi reikalavimų;

7)   bandymas– aviacijos saugumo priemonių bandymas, kai imituojamas pasikėsinimas atlikti neteisėtą veiksmą, siekiant patikrinti, ar esamos saugumo priemonės taikomos veiksmingai;

8)   kompensacinė priemonė– laikinoji priemonė ar kelios priemonės, kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti atliekant patikrinimą nustatyto trūkumo poveikį, kol šį trūkumą bus įmanoma visiškai pašalinti.

II   SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3 straipsnis

Valstybių narių bendradarbiavimas

1.   Nepažeisdamos Komisijos įsipareigojimų, valstybės narės bendradarbiauja su Komisija jai atliekant patikrinimus. Taip bendradarbiaujama pasirengimo, kontrolės ir atskaitomybės etapais.

2.   Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad garantuotų pranešimo apie patikrinimą slaptumą ir taip užtikrintų, kad patikrinimo eiga nesutriktų.

4 straipsnis

Komisijos įgaliojimų vykdymas

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad Komisijos inspektoriai galėtų vykdyti savo įgaliojimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 300/2008 tikrinti atitinkamos institucijos ir bet kurio oro uosto, operatoriaus ar subjekto, kuriam taikomas tas reglamentas, vykdomą civilinės aviacijos saugumo veiklą.

2.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad Komisijos inspektoriai paprašę gautų visus susijusius dokumentus, kurių reikia atitikčiai bendriesiems standartams įvertinti.

3.   Jeigu Komisijos inspektoriams vykdant pareigas kyla sunkumų, suinteresuotos valstybės narės bet kuriomis jų teisinių galių neviršijančiomis priemonėmis padeda Komisijai atlikti užduotį iki galo.

5 straipsnis

Komisijos inspektorių kvalifikacijos kriterijai

Tam, kad turėtų teisę imtis Komisijos atliekamų patikrinimų, Komisijos inspektoriai turi turėti atitinkamos teorinės bei praktinės patirties ir būti sėkmingai užbaigę mokymo kursus.

Toks mokymas:

a)

rengiamas Komisijos tarnybų;

b)

yra pradinis ir kartotinis;

c)

juo užtikrinama tinkama kvalifikacija, kurios pakanka siekiant nustatyti, ar saugumo priemonės įgyvendinamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 300/2008.

Užbaigus pradinius mokymo kursus laikomas egzaminas.

6 straipsnis

Nacionalinių auditorių dalyvavimas Komisijos atliekamuose patikrinimuose

1.   Valstybės narės pasiūlo Komisijai nacionalinius auditorius, kurie gali dalyvauti Komisijos atliekamuose patikrinimuose ir susijusiuose pasirengimo ir atskaitomybės etapuose.

2.   Valstybės narės Komisijai pateikia bent vieno, bet ne daugiau kaip penkių nacionalinių auditorių, kurie galėtų būti kviečiami dalyvauti Komisijos atliekamuose patikrinimuose, duomenis.

3.   Visų valstybių narių paskirtų nacionalinių auditorių, kurie atitinka 5 straipsnyje nustatytus kriterijus, sąrašas kasmet pateikiamas komitetui.

4.   Nacionalinis auditorius nedalyvauja Komisijos atliekamuose patikrinimuose toje valstybėje narėje, kurioje dirba.

5.   Prašymai, kad nacionaliniai auditoriai dalyvautų Komisijos atliekamuose patikrinimuose, atitinkamai institucijai pateikiami tinkamu laiku, paprastai bent prieš du mėnesius iki numatyto patikrinimo.

6.   Nacionalinių auditorių dalyvavimo Komisijos atliekamame patikrinime išlaidas pagal Bendrijos taisykles padengia Komisija.

III   SKYRIUS

KOMISIJOS ATLIEKAMŲ PATIKRINIMŲ TVARKA

7 straipsnis

Pranešimas apie patikrinimus

1.   Komisija atitinkamai institucijai, kurios teritorijoje numatoma atlikti patikrinimą, apie šį patikrinimą praneša ne vėliau kaip prieš du mėnesius.

2.   Jei reikia, pranešant apie patikrinimą, perduodamas atitinkamos institucijos prieš patikrinimą užpildytinas klausimynas ir prašymas pateikti visus susijusius dokumentus. Užpildytas klausimynas ir visi paprašyti dokumentai pateikiami Komisijai bent prieš dvi savaites iki numatytos patikrinimo pradžios.

3.   Jeigu Komisija turi informacijos, kad oro uoste esama trūkumų, kurie gali turėti didelį poveikį bendrajam aviacijos saugumo lygiui Bendrijoje, kreipiamasi į atitinkamą suinteresuotos valstybės narės instituciją ir išankstinio perspėjimo apie patikrinimą laikotarpis gali būti sutrumpinamas iki dviejų savaičių. Tokiu atveju šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos.

8 straipsnis

Pasirengimas patikrinimams

1.   Komisijos inspektoriai imasi parengiamųjų veiksmų patikrinimų veiksmingumui, tikslumui ir nuoseklumui užtikrinti.

2.   Atitinkamai institucijai nurodomos Komisijos inspektorių, kuriems pavesta atlikti patikrinimą, vardai bei pavardės ir kita reikiama informacija.

3.   Atitinkama institucija paskiria kiekvieno patikrinimo koordinatorių, kuris tvarko su numatytu patikrinimu susijusius praktinius reikalus. Koordinatoriaus pavardę ir kontaktinius duomenis valstybės narės Komisijai pateikia per tris savaites nuo pranešimo apie patikrinimą gavimo dienos.

9 straipsnis

Patikrinimų atlikimas

1.   Komisijos inspektoriai atlieka patikrinimus efektyviai ir veiksmingai, deramai paisydami savo ir kitų saugos bei saugumo. Komisijos inspektoriams, kurių elgesys atliekant patikrinimą neatitinka šių standartų, gali būti neleidžiama dalyvauti kituose Komisijos atliekamuose patikrinimuose.

2.   Kontroliuojant, kaip laikomasi Reglamente (EB) Nr. 300/2008 nustatytų civilinės aviacijos saugumo reikalavimų, taikoma tipinė metodika.

Patikrinimai grindžiami sistemingu informacijos rinkimu vienu ar keliais iš toliau nurodytų būdų:

a)

stebėjimu

b)

patikra

c)

apklausa

d)

dokumentų tikrinimu ir

e)

bandymais.

3.   Patikrinimą atliekančius Komisijos inspektorius lydi atitinkamos institucijos atstovas. Dėl tokios palydos neturi sumažėti patikrinimų efektyvumas ar veiksmingumas.

4.   Komisijos inspektoriai nešiojasi asmens tapatybės kortelę, su kuria leidžiama vykdyti patikrinimus Komisijos vardu, ir oro uosto leidimą, su kuriuo leidžiama patekti į visas zonas, reikalingas patikrinimui atlikti. Dėl oro uosto leidimo formato neturi sumažėti patikrinimų efektyvumas ar veiksmingumas.

5.   Bandymai atliekami tik iš anksto įspėjus atitinkamą instituciją ir glaudžiai su ja bendradarbiaujant.

6.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal bet kuriuos protokolus, dėl kurių susitarta, Komisijos inspektoriams per patikrinimą ir vykstant tikrinti arba išvykstant patikrinus būtų leidžiama į bet kurią zoną, į kurią būtina patekti per patikrinimą, įsinešti bandymams naudojamus daiktus, įskaitant tuos, kurie yra arba atrodo draudžiami.

7.   Atitinkamai institucijai kuo greičiau pranešama apie visus reikšmingus trūkumus, nustatytus Komisijai atlikus patikrinimą. Be to, nepažeidžiant 10 straipsnio, atlikę patikrinimą, Komisijos inspektoriai, jei reikia, vietoje žodžiu pateikia neoficialią savo išvadų santrauką.

10 straipsnis

Patikrinimo ataskaita

1.   Per šešias savaites nuo atlikto patikrinimo Komisija atitinkamai institucijai pateikia patikrinimo ataskaitą.

Atitinkama institucija nedelsdama perduoda susijusias išvadas patikrintam oro uostui, operatoriams ar subjektams.

2.   Ataskaitoje nurodomos patikrinimų išvados, įskaitant visus nustatytus trūkumus. Ataskaitoje gali būti pateikiamos rekomendacijos dėl taisomųjų veiksmų.

3.   Vertinant, kaip įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 300/2008, taikoma tokia klasifikacija:

a)

visiškai atitinka

b)

atitinka, tačiau pageidautini patobulinimai

c)

neatitinka

d)

neatitinka (yra didelių trūkumų)

e)

netaikoma

f)

nepatvirtinta.

11 straipsnis

Atitinkamos institucijos atsakymas

1.   Per tris mėnesius nuo patikrinimo ataskaitos išsiuntimo dienos atitinkama institucija Komisijai raštu pateikia atsakymą į ataskaitą, kuriame:

a)

aptariamos išvados ir rekomendacijos;

b)

pateikiamas veiksmų planas, kuriame nurodomos priemonės ir terminai nustatytiems trūkumams pašalinti.

2.   Jei atliekamas paskesnis patikrinimas, atitinkamos institucijos atsakymas pateikiamas per šešias savaites nuo patikrinimo ataskaitos išsiuntimo dienos.

3.   Jei patikrinimo ataskaitoje nenurodoma jokių trūkumų, atsakymas nereikalingas.

12 straipsnis

Trūkumų šalinimas

1.   Atlikus patikrinimus nustatyti trūkumai pašalinami nedelsiant. Jei jų greitai pašalinti neįmanoma, taikomos kompensacinės priemonės.

2.   Atitinkama institucija raštu patvirtina Komisijai, kad trūkumai pašalinti. Toks patvirtinimas grindžiamas atitinkamos institucijos atlikta atitikties reikalavimams kontrole.

3.   Atitinkamai institucijai pranešama, jei pagal patikrinimo ataskaitą nereikalaujama imtis jokių kitų veiksmų.

13 straipsnis

Paskesni patikrinimai

1.   Gavusi atitinkamos institucijos atsakymą ir bet kuriuos reikiamus papildomus paaiškinimus, Komisija gali atlikti paskesnį patikrinimą.

2.   Atitinkamai institucijai apie jos teritorijoje numatomą paskesnį patikrinimą pranešama bent prieš dvi savaites.

3.   Atliekant paskesnius patikrinimus daugiausia dėmesio skiriama sritims, kuriose per pradinį Komisijos atliktą patikrinimą nustatyta trūkumų.

IV   SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Komitetui teikiama informacija

Komitetas reguliariai informuojamas apie Komisijos patikrinimų programos įgyvendinimą ir jos vertinimų rezultatus.

15 straipsnis

Atitinkamų institucijų informavimas apie didelius trūkumus

1.   Atitinkamai institucijai nedelsiant pranešama, jei atliekant patikrinimą jos teritorijoje esančiame oro uoste nustatytas reikšmingas trūkumas, kuris, kaip manoma, daro didelį poveikį bendrajam aviacijos saugumo lygiui Bendrijoje. Ši informacija nedelsiant perduodama ir visų kitų valstybių narių atitinkamoms institucijoms.

2.   Atitinkamoms institucijoms taip pat nedelsiant pranešama, jei Komisija turi patikimos informacijos apie trūkumų šalinimo veiksmus, įskaitant kompensacines priemones, ir, remiantis šia informacija, trūkumai, apie kuriuos pranešta pagal šį straipsnį, jau nedaro didelio poveikio bendrajam aviacijos saugumo lygiui Bendrijoje.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo įgyvendinimo taisyklėse, priimtose pagal Reglamento (EB) Nr. 300/2008 4 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą, nustatytos dienos, bet ne vėliau kaip nuo 2010 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 72.