21.12.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 336/63


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2010 m. gruodžio 13 d.

kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų

(ECB/2010/30)

(2010/794/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį kartu su 3 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka, 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsnio pirma pastraipa,

kadangi:

(1)

Siekiant bendros pinigų politikos reikia apibrėžti priemones ir procedūras, kuriomis naudosis Eurosistema, susidedanti iš valstybių narių, kurių valiuta yra euro (toliau – dalyvaujančios valstybės narės), nacionalinių centrinių bankų (NCB) ir Europos centrinio banko (ECB), kad įgyvendintų tokią politiką vienodu būdu visose dalyvaujančiose valstybėse narėse.

(2)

ECB turi įgaliojimus nustatyti gaires, būtinas Eurosistemos pinigų politikai įgyvendinti, o NCB yra įpareigoti veikti vadovaudamiesi tokiomis gairėmis.

(3)

2000 m. rugpjūčio 31 d. Gairės ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1) turėtų būti iš dalies pakeistos siekiant atspindėti Eurosistemos pinigų politikos sistemos pokyčius, būtent: a) nustatyti naujus tinkamumo kriterijus KIPVPS neatitinkančių padengtų banko obligacijų, kurių užtikrinamasis turtas yra komercinė hipoteka, naudojimui savo reikmėms; b) įrašyti terminuotus indėlius kaip tinkamą įkaitą Eurosistemos pinigų politikos operacijoms ir vienos dienos kreditui ir c) iš dalies pakeisti I priedo 5 priedėlį, siekiant atspindėti tai, kad Estija 2011 m. sausio 1 d. įsives eurą ir kad pasikeitė Airijos centrinio banko ir finansinių paslaugų institucijos pavadinimas,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

I priedo daliniai pakeitimai

Gairių ECB/2000/7 I priedas iš dalies keičiamas pagal šių gairių priedą.

2 straipsnis

Patvirtinimas

1.   NCB ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. perduoda ECB išsamią informaciją apie tekstus ir priemones, kuriomis jie ketina laikytis šių gairių priedo 1, 3 ir 4 dalių.

2.   NCB ne vėliau kaip iki 2011 m. sausio 8 d. perduoda ECB išsamią informaciją apie tekstus ir priemones, kuriomis jie ketina laikytis šių gairių priedo 2 dalies.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šios gairės įsigalioja praėjus dviem dienoms nuo jų priėmimo.

2.   Šių gairių priedo 1, 3 ir 4 dalys taikomos nuo 2011 m. sausio 1 d.

3.   Šių gairių priedo 2 dalis taikoma nuo 2011 m. vasario 1 d.

4 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos dalyvaujančių valstybių narių NCB.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. gruodžio 13 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 310, 2000 12 11, p. 1.


PRIEDAS

Gairių ECB/2000/7 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

6.2.2 skirsnio pirma dalis pakeičiama taip:

„Tinkamos naudoti kaip įkaitas tinkamo turto sistemoje yra trys antrinės rinkos neturinčio turto rūšys: terminuotieji tinkamų kitų sandorio šalių indėliai, kredito reikalavimai ir antrinės rinkos neturinčios mažmeninės hipoteka užtikrintos skolos priemonės (MHUSP) (1).

2.

6.2.3 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

Septinta dalis (penkta dalis po antraštės „Tinkamo turto naudojimo taisyklės“) pakeičiama taip:

„Pirmiau pateiktos nuostatos dėl artimų ryšių netaikomos: a) artimiems ryšiams tarp kitos sandorio šalies ir EEE viešojo sektoriaus subjekto, kuris turi teisę rinkti mokesčius, arba tuo atveju, kai EEE viešojo sektoriaus subjektas, turintis teisę rinkti mokesčius, yra skolos priemonės garantas; b) padengtoms bankų obligacijoms, išleistoms pagal kriterijus, nustatytus KIPVPS direktyvos 22 straipsnio 4 dalyje; arba c) atvejams, kai skolos priemonės yra apsaugotos specialiomis teisinėmis garantijomis, panašiomis į tas priemones, kurios nurodytos b punkte, pavyzdžiui, tokiais atvejais: i) antrinės rinkos neturinčių MHUSP, kurios nėra vertybiniai popieriai; arba ii) būsto nekilnojamojo turto paskolomis užtikrintų struktūrinių padengtų banko obligacijų arba komercinės hipotekos paskolomis užtikrintų struktūrinių padengtų banko obligacijų, t. y. tam tikrų padengtų banko obligacijų, kurių Europos Komisija nepripažino atitinkančiomis KIPVPS, kurios atitinka visus turtu užtikrintiems vertybiniams popieriams taikomus kriterijus, nustatytus 6.2 ir 6.3 skirsniuose, ir šiuos papildomus kriterijus (2):

Būsto nekilnojamojo turto paskolomis užtikrintų struktūrinių padengtų banko obligacijų atveju:

Visos būsto nekilnojamojo turto paskolos, kuriomis užtikrinamos struktūrinės padengtos banko obligacijos, turi būti išreikštos eurais; emitentas (ir skolininkas bei garantas, jei jie yra juridiniai asmenys) turi būti įsteigtas valstybėje narėje, jų užtikrinamasis turtas turi būti valstybėje narėje ir paskolai taikoma teisė turi būti valstybės narės teisė.

Būsto nekilnojamojo turto paskolos yra tinkamos priskirti atitinkamų struktūrinių padengtų banko obligacijų užstato fondui, jeigu jos garantuotos tinkama garantija arba užtikrintos įkeitimu. Tinkama garantija turi būti sumokėtina per 24 mėnesius nuo įsipareigojimų neįvykdymo dienos. Tokioms garantuotoms paskoloms tinkamos garantijos gali būti teikiamos įvairiomis sutartinėmis formomis, įskaitant draudimo sutartis, jei jas suteikė viešojo sektoriaus subjektas arba finansinė institucija, kuriai taikoma viešoji priežiūra. Tokių garantuotų paskolų garantas negali turėti artimų ryšių su padengtų banko obligacijų emitentu ir pripažinta IKVI turi būti jam nustačiusi ne mažesnį kaip [A+/A1/AH] reitingą per visą sandorio trukmę.

Iki 10 % užstato fondo gali būti pakeista aukštos kokybės įkaitu. Šią ribą galima viršyti tik atitinkamam NCB atlikus išsamią analizę.

Kiekvienos atskiros tinkamos paskolos maksimali proporcija, kurią galima finansuoti per struktūrinių padengtų banko obligacijų emisiją, yra 80 % paskolos užstato santykis (loan-to-value (LTV)). LTV apskaičiavimas turi būti pagrįstas konservatyviu rinkos vertinimu.

Mažiausia privaloma įkaito perviršio suma yra 8 %.

Didžiausia paskolos suma būsto nekilnojamojo turto paskoloms yra 1 milijonas EUR.

Atskiras užstato fondo kredito patikimumo įvertinimas turi atitikti 10 bazinių punktų dydžio įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę per vienerius metus, kuri atitinka „vienos A“ ribą (žr. 6.3.1 skirsnį).

Emitentui ir susijusiems subjektams, kurie dalyvauja sandoryje dėl struktūrinės padengtos banko obligacijos arba yra susiję su tokiu sandoriu, turi būti taikoma „vienos A“ („A-“ pagal Fitch arba Standard & Poor’s, arba „A3“ pagal Moody’s, arba „AL“ pagal DBRS) ilgalaikė mažiausia riba.

Komercinės hipotekos paskolomis užtikrintų struktūrinių padengtų banko obligacijų atveju:

Visos komercinės hipotekos paskolos, kuriomis užtikrinamos struktūrinės padengtos banko obligacijos, turi būti išreikštos eurais; emitentas (ir skolininkas bei garantas, jei jie yra juridiniai asmenys) turi būti įsteigti valstybėje narėje, jų užtikrinamasis turtas turi būti valstybėje narėje ir paskolai taikoma teisė turi būti valstybės narės teisė.

Iki 10 % užstato fondo gali būti pakeista aukštos kokybės įkaitu. Šią ribą galima viršyti tik atitinkamam NCB atlikus išsamią analizę.

Kiekvienos atskiros tinkamos paskolos maksimali proporcija, kurią galima finansuoti per struktūrinių padengtų banko obligacijų emisiją, yra 60 % LTV. LTV apskaičiavimas turi būti pagrįstas konservatyviu rinkos vertinimu.

Mažiausia privaloma įkaito perviršio suma yra 10 %.

Kiekvieno paskolos ėmėjo dalis užstato fonde, suskaičiavus bendrą visų atitinkamo paskolos ėmėjo negrąžintų atskirų paskolų dalių sumą, turi neviršyti 5 % viso užstato fondo.

Atskiras užstato fondo kredito patikimumo įvertinimas turi atitikti kredito kokybės 1 žingsnį pagal Eurosistemos reitingų skalę (žr. 6.3.1 skirsnį).

Kredito kokybės 2 žingsnis turi būti taikomas emitentui ir susijusiems subjektams, kurie yra sandorio, susijusio su struktūrine padengta banko obligacija, dalis arba yra su ja susiję.

Visos komercine hipoteka užtikrintos paskolos turi būti perkainojamos bent kartą per metus. Perkainojant turi būti visiškai atspindėtas turto kainų sumažėjimas. Kainų kilimo atveju taikomas įvertinimas 15 % mažesne nei rinkos verte. LTV slenksčio reikalavimo neatitinkančios paskolos turi būti pakeistos naujomis paskolomis arba užtikrintos papildomu įkaitu, atitinkamam NCB pritarus. Pagrindinė taikytina vertinimo metodologija grindžiama rinkos verte, t. y. kainos, kuri būtų gauta, jei turtas būtų parduotas rinkoje, įdėjus protingų pastangų, vertinimu. Šis vertinimas turi būti grindžiamas konservatyviausia prielaida. Taip pat gali būti taikomi statistiniai metodai, bet tik kaip antrinė vertinimo metodologija.

Visiems palūkanų mokėjimams, susijusiems su padengtomis banko obligacijomis, padengti per paskesnį šešių mėnesių laikotarpį, visuomet turi būti laikomos likvidumo atsargos (grynųjų pinigų eurais, padėtų kaip indėlis tinkamoje kitoje sandorio šalyje, forma).

Kai komercine hipoteka užtikrintos paskolos ėmėjo trumpo laikotarpio kredito reitingas per devynių mėnesių laikotarpį iki padengtos banko obligacijos termino suėjimo nukrenta žemiau kredito kokybės 2 žingsnio, toks paskolos ėmėjas privalo į likvidumo atsargas pervesti grynųjų pinigų eurais sumą, pakankamą padengtos banko obligacijos pagrindinės sumos mokėjimo atitinkamai daliai ir susijusioms išlaidoms, kurias pagal padengtą banko obligaciją, kaip numatyta, turės mokėti emitentas, padengti.

Likvidumo sunkumų atveju pradinis terminas gali būti pratęstas daugiausia 12 mėnesių, siekiant kompensuoti amortizuojančių paskolų užstato fonde ir padengtos banko obligacijos išpirkimo terminui suėjus terminų nesutapimus. Tačiau po to, kai sueina pradinis terminas, padengta banko obligacija tampa netinkama naudojimui savoms reikmėms.

b)

Aštunta dalis (šešta dalis po antraštės „Tinkamo turto naudojimo taisyklės“) pakeičiama taip:

„Be to, būsto nekilnojamojo turto paskolomis užtikrintų struktūrinių padengtų banko obligacijų arba komercinės hipotekos paskolomis užtikrintų struktūrinių padengtų banko obligacijų atveju kitos sandorių šalys turi pateikti gerą reputaciją turinčios teisinės firmos suteiktą teisinį patvirtinimą, kad įvykdytos šios sąlygos:

Padengtų banko obligacijų emitentė yra ES valstybėje narėje įsteigta kredito įstaiga ir ji nėra specialios paskirties bendrovė, net jei tokias padengtas banko obligacijas užtikrino ES valstybėje narėje įsteigta kredito įstaiga.

Pagal valstybės narės, kurioje yra įsteigtas emitentas arba kurioje yra išleistos padengtos banko obligacijos, teisę padengtų banko obligacijų emitentui/emisijai taikoma speciali viešoji priežiūra, sukurta padengtų banko obligacijų turėtojams apsaugoti.

Emitento nemokumo atveju padengtų banko obligacijų turėtojai turi pirmenybę pagrindinės sumos atlyginimo ir palūkanų, kylančių iš (užtikrinamojo) tinkamo turto, sumokėjimo atžvilgiu.

Iš padengtų banko obligacijų emisijos kylančios sumos turi būti investuotos (pagal padengtos banko obligacijos dokumentuose nustatytas investavimo taisykles) laikantis atitinkamų nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių padengtas banko obligacijas, arba kitų teisės aktų, kurie taikomi atitinkamam turtui.“

3.

6.4.3 skirsnyje pridedamas toks poskirsnis:

Terminuotiesiems indėliams netaikomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte.“

4.

Lentelė 5 priedėlyje pakeičiama taip:

Eurosistemos interneto svetainės

Centrinis bankas

Interneto svetainė

Europos centrinis bankas

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be arba www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Eesti Pank

www.eestipank.ee

Central Bank of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi“


(1)  Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. kredito reikalavimams taikomas tarpinis režimas, leidžiantis kiekvienam NCB pasirinkti minimalų kredito reikalavimų, tinkamų užtikrinti įkaitu, dydį, išskyrus tarpvalstybinio naudojimo atveju, ir nuspręsti, ar turėtų būti taikomas aptarnavimo mokestis. Nuo 2012 m. sausio 1 d. bus taikomas visiškai vieningas režimas.“

(2)  Šių kriterijų neatitinkančios būsto nekilnojamojo turto paskolomis užtikrintos struktūrinės padengtos bankų obligacijos, pateiktos iki 2010 m. spalio 10 d., gali būti ir toliau naudojamos iki 2011 m. kovo 31 d. Šių kriterijų neatitinkančios komercinės hipotekos paskolomis užtikrintos struktūrinės padengtos bankų obligacijos, pateiktos iki 2011 m. vasario 1 d., gali būti ir toliau naudojamos iki 2011 m. kovo 31 d.“