12.5.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 118/65


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2010 m. balandžio 21 d.

dėl TARGET2-Securities

(ECB/2010/2)

(2010/272/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį, 17, 18 ir 22 straipsnius,

kadangi:

(1)

2006 m. liepos 6 d. Europos centrinio banko (ECB) Valdančioji taryba nusprendė bendradarbiaudama su centriniais vertybinių popierių depozitoriumais (CVPD) ir kitais rinkos dalyviais ištirti galimybę sukurti naują Eurosistemos paslaugą vertybinių popierių atsiskaitymams centrinio banko pinigais, kuri būtų vadinama TARGET2-Securities (T2S). Kaip dalis Eurosistemos uždavinių pagal ECBS statuto 17, 18 ir 22 straipsnius, T2S siekia palengvinti poprekybinę integraciją siūlant pagrindinius, neutralius ir nepaisančius sienų paneuropinius grynųjų pinigų ir vertybinių popierių atsiskaitymus centrinio banko pinigais taip, kad CVPD galėtų teikti savo klientams suderintas ir standartizuotas vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo atsiskaitymų paslaugas integruotoje techninėje aplinkoje, turinčioje tarptautinių pajėgumų. Kadangi centrinio banko pinigų užtikrinimas yra esminis Eurosistemos uždavinys, T2S yra viešosios paslaugos pobūdžio. euro zonos NCB T2S teiks įkaito valdymo paslaugas ir atsiskaitymų paslaugas centrinio banko pinigais.

(2)

ECBS statuto 22 straipsnis įgalioja Eurosistemą užtikrinti „kliringo ir mokėjimo sistemų veiksmingumą ir patikimumą Sąjungoje“. Be to, atsiskaitymais centrinio banko pinigais išvengiama likvidumo rizikos. Todėl jie yra labai svarbūs patikimai poprekybinei vertybinių popierių apyvartai ir finansų rinkai apskritai.

(3)

2008 m. liepos 17 d. Valdančioji taryba nusprendė inicijuoti T2S projektą ir suteikti reikiamus išteklius iki jis bus įvykdytas. Atsižvelgdama į Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ir Banca d’Italia (toliau – 4CB) pateiktą pasiūlymą, Valdančioji taryba taip pat nusprendė, kad 4CB turėtų plėtoti ir eksploatuoti T2S.

(4)

2009 m. kovo 19 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą ECB/2009/6 dėl TARGET2-Securities programos valdybos (TARGET2-Securities Programme Board) sudarymo (1); tai supaprastintas Eurosistemos valdymo organas, kuris rengs pasiūlymus Valdančiajai tarybai dėl esminių strateginių klausimų ir vykdys grynai techninio pobūdžio uždavinius. T2S programos valdybos įgaliojimai, nustatyti Sprendimo ECB/2009/6 priede, yra vienas iš T2S valdymo kertinių akmenų. Tuo pačiu Eurosistemos centriniai bankai patikėjo T2S programos valdybai tam tikrus įgyvendinimo uždavinius, kad ji galėtų būti visapusiškai veiksminga ir veikti visos Eurosistemos vardu.

(5)

Šios gairės pirmiausia numato T2S programos fundamentalius pagrindus jos techninių sąlygų nustatymo ir jos rengimo etapu. Jos įtvirtina pirmiau minėtų Valdančiosios tarybos sprendimų rezultatą ir toliau visų pirma apibrėžia T2S programos valdybos ir 4CB vaidmenis ir atsakomybę, taip pat jų tarpusavio ryšius. Toliau vystant T2S programą, gairės bus papildytos kitais teisės aktais ir sutartiniais susitarimais. Už tai pagrindinė atsakomybė tenka Valdančiajai tarybai.

(6)

Pagal pirmiau minėtus Valdančiosios tarybos sprendimus, T2S programa valdoma trimis lygiais. Pirmuoju valdymo lygiu pagrindinių sprendimų dėl T2S priėmimas tenka Valdančiajai tarybai, kuri prisiima visą atsakomybę už T2S programą ir pagal ECBS statuto 8 straipsnį priima sprendimus visai Eurosistemai. Antruoju valdymo lygiu buvo sudaryta T2S programos valdyba, kad padėtų ECB sprendimus priimantiems organams užtikrinti sėkmingą T2S programos įvykdymą laiku. Galiausiai trečiąjį valdymo lygį sudaro 4CB.

(7)

Kadangi T2S paslaugos yra siūlomos CVPD, svarbu nustatyti santykius su jais T2S rengimo, perėjimo ir paskesnės veiklos metu. Tuo tikslu bus sudaryta CVPD ryšių palaikymo grupė. Nacionalinės vartotojų grupės yra bendravimo ir sąveikos su vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugų teikėjais ir vartotojais jų nacionalinėje rinkoje forumas. T2S patariamoji grupė yra komunikavimo ir sąveikos tarp Eurosistemos ir T2S suinteresuotųjų išorės subjektų forumas.

(8)

T2S nėra komercinis darinys ir juo nesiekiama konkuruoti su CVPD ar bet kokiu kitu rinkos dalyviu. Taigi, nors T2S finansiniu režimu siekiama visų išlaidų susigrąžinimo, T2S paslaugos neteikiamos siekiant gauti pelno. Dėl Eurosistemos visų investicijų į T2S bus priimtas vidaus sprendimas, o sprendimu dėl T2S paslaugų kainodaros bus siekiama visų išlaidų susigrąžinimo. Be to, Eurosistema CVPD atžvilgiu turėtų griežtai taikyti nediskriminavimo principą ir siekti užtikrinti vienodas sąlygas CVPD, perduodantiems savo atsiskaitymų platformos funkcijų vykdymą T2S.

(9)

T2S yra techninė įranga, kuri bus prieinama ne tik atsiskaitymams eurais, bet taip pat bus atvira ne euro zonos NCB ir kitiems centriniams bankams, kurie norėtų dalyvauti sudarydami galimybę vykdyti atsiskaitymus T2S jų valiuta centrinio banko pinigais, kaip numatyta šiose gairėse,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

I   SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   T2S yra paremta viena technine platforma, integruota centrinio banko realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemose. Tai paslauga, kurią Eurosistema teikia CVPD, leidžianti atlikti pagrindinius, neutralius ir nepaisančius sienų atsiskaitymus už vertybinių popierių sandorius vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimo pagrindu centrinio banko pinigais.

2.   Šios gairės nustato T2S programos valdymo taisykles. Jos taip pat nustato T2S programos pagrindines savybes, apibrėždamos T2S programos valdybos ir 4CB atitinkamas funkcijas ir atsakomybę, taip pat jų santykius techninių sąlygų nustatymo ir rengimo etape. Jos taip pat nurodo pagrindinius sprendimus, kuriuos Valdančioji taryba turės priimti dėl T2S. Be to, šios gairės numato visų šių su T2S susijusių dalykų pagrindinius principus: a) finansinio režimo, teisių ir garantijų; b) kaip bus nustatomi CVPD prieiga ir sutartiniai santykiai su CVPD; c) kaip kitos nei euro valiutos tampa tinkamos naudojimui T2S ir d) T2S programos rengimo.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiose gairėse:

—   centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (CVPD)– subjektas, kuris: a) sudaro sąlygas apdoroti vertybinių popierių sandorius ir atsiskaityti už juos darant įrašus vertybinių popierių sąskaitose; b) teikia saugomo turto aptarnavimo paslaugas, pvz., administruoja įmonių įvykius ir išpirkimus ir c) vaidina aktyvų vaidmenį užtikrinant vertybinių popierių emisijų vientisumą,

—   vienalaikis vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimas– mechanizmas, kuris vertybinių popierių pervedimą ir piniginių lėšų pervedimą susieja taip, kad užtikrintų, jog vertybiniai popieriai perduodami tik jei sumokamos lėšos,

—   euro zonos NCB– valstybės narės, kurios valiuta yra euro, nacionalinis centrinis bankas (NCB);

—   Eurosistemos centrinis bankas– arba euro zonos NCB, arba, atitinkamais atvejais, ECB,

—   Pamatinis susitarimas– sutartinis pamatas, kurį CVPD ir Eurosistema sudarys rengimo ir veiklos etapu,

—   Bendrosios funkcinės techninės sąlygos (BFTS)– bendras funkcinių sprendimų, kurie bus parengti siekiant patenkinti T2S vartotojų reikalavimus, aprašymas. Jos apims tokius elementus kaip funkcinė struktūra (sritys, moduliai ir sąveikos), koncepciniai modeliai, duomenų modelis arba duomenų srauto procesas,

—   2 ir 3 lygių susitarimas– tiekimo ir veiklos susitarimas, dėl kurio susitaria T2S programos valdyba ir 4CB, kurį tvirtina Valdančioji taryba ir vėliau pasirašo Eurosistemos centriniai bankai ir 4CB. Jame pateikiama papildoma informacija apie 4CB, T2S programos valdybos ir Eurosistemos centrinių bankų uždavinius ir atsakomybę,

—   valstybė narė– šalis, kuri yra Sąjungos narė,

—   ne euro zonos NCB– valstybės narės, kurios valiuta nėra euro, NCB,

—   veiklos etapas– laikotarpis, prasidedantis pirmam CVPD perėjus į T2S,

—   kitas centrinis bankas– Sąjungai nepriklausančios šalies centrinis bankas,

—   mokėjimų tvarkaraštis– dalinių įmokų 4CB išlaidoms padengti mokėjimo eilę nurodantis tvarkaraštis,

—   susitarimas dėl paslaugų lygio– ir 4CB Eurosistemai teiktinų paslaugų lygį apibrėžiantis susitarimas, ir Eurosistemos CVPD teiktinų paslaugų lygį apibrėžiantis susitarimas, susijęs su T2S,

—   techninių sąlygų nustatymo ir rengimo etapas– laikotarpis, prasidedantis Valdančiajai tarybai patvirtinus VRD ir pasibaigiantis prasidėjus veiklos etapui,

—   T2S veiklos taikomoji programa– Eurosistemos vardu 4CB sukurta ir eksploatuojama programinė įranga, kuria siekiama sudaryti sąlygas Eurosistemai teikti T2S paslaugas T2S platformoje,

—   T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarka– taisyklių ir procedūrų rinkinys, taikomas kiekvienu atveju, kai inicijuojamas T2S paslaugų pakeitimas,

—   T2S finansinis paketas– viršutinė kompensuotina visų T2S išlaidų riba. Finansinis paketas apibrėžia: a) dalyvaujantiems NCB – maksimalią už T2S mokėtiną sumą, ir b) 4CB – sumą, kurią jie atgaus iš dalyvaujančių NCB už suteiktą produktą pagal sutartą mokėjimų tvarkaraštį,

—   T2S platforma– šiose gairėse ir nepaisant termino „T2S platforma“ naudojimo kituose su T2S susijusiuose dokumentuose, – aparatinė įranga ir visos programinės įrangos sudėtinės dalys (t. y. visa naudojama programinė įranga, išskyrus T2S veiklos taikomąją programą), kurių reikia T2S veiklos taikomajai programai veikti ir ją eksploatuoti,

—   T2S programa– rinkinys susijusių veiklos rūšių ir produktų, reikalingų parengti T2S iki visiško visų CVPD, pasirašiusių su Eurosistema Pamatinį susitarimą, perėjimo,

—   T2S programos valdyba– pagal Sprendimą ECB/2009/6 sudarytas Eurosistemos valdymo organas, kurio uždavinys – rengti pasiūlymus Valdančiajai tarybai dėl esminių strateginių klausimų ir vykdyti su T2S susijusius grynai techninio pobūdžio uždavinius,

—   T2S projekto sąskaita– T2S sąskaita, naudojama dalinėms įmokoms, kompensacijoms ir mokesčiams rinkti ir mokėti. Projekto sąskaita gali turėti subsąskaitų skirtingų rūšių pinigų srautams atskirti. Ji nėra biudžetinio pobūdžio,

—   T2S paslaugos– paslaugos, kurias Eurosistema teikia CVPD pagal Pamatinį susitarimą,

—   T2S vartotojai– juridiniai asmenys, T2S kontekste sudarę sutartinius santykius su CVPD, pasirašiusiais su Eurosistema Pamatinį susitarimą. Tai taip pat apima mokėjimo bankus, turinčius su centriniais bankais sutartinių santykių ir specialioje T2S grynųjų pinigų sąskaitoje per realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų sistemos sąskaitą teikiančius finansų įstaigai likvidumą, atsiskaitant T2S,

—   išsamios funkcinės vartotojų techninės sąlygos (IFVTS)– T2S išorinius duomenų srautus (nuo vienos taikomosios programos iki kitos) valdančių funkcijų išsamus aprašymas. Jos apims vartotojams reikalingą informaciją, kad jie galėtų pritaikyti ar parengti savo vidines informacines sistemas prisijungimui prie T2S,

—   Vartotojo vadovas– dokumentas, aprašantis, kaip T2S vartotojai gali naudotis įvairiomis T2S programinės įrangos funkcijomis, kurios yra prieinamos „vartotojo programai“ (ekraniniame) režime,

—   Vartotojo reikalavimų dokumentas (VRD)– ECB 2008 m. liepos 3 d. paskelbtas ir vėliau taikant T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarką iš dalies pakeistas vartotojo reikalavimus T2S nustatantis dokumentas.

II   SKIRSNIS

T2S PROGRAMOS VALDYMAS

3 straipsnis

Valdymo lygiai

T2S programa valdoma trimis lygiais, kaip numatyta šiame gairių skirsnyje. 1 lygis – tai Valdančioji taryba, 2 lygis – T2S programos valdyba, o 3 lygis – 4CB.

4 straipsnis

Valdančioji taryba

1.   Valdančioji taryba atsako už vadovavimą T2S programai, jos bendrąjį valdymą ir kontrolę. Ji taip pat atsako už galutinį sprendimų dėl T2S programos priėmimą ir sprendžia dėl 2 ir 3 lygiams konkrečiai nepriskirtų uždavinių paskirstymo.

2.   Pirmiausia Valdančiosios tarybos kompetencijai priklauso šie dalykai:

a)

atsakomybė už T2S programos valdymą vykdant visą šią veiklą:

i)

sprendžiant dėl bet kokio su T2S valdymu susijusio klausimo; prisiimant atsakomybę už visą T2S programą ir todėl priimant galutinį sprendimą kilus bet kokiam ginčui;

ii)

priimant ad hoc sprendimus dėl T2S programos valdybai ar 4CB priskirtų uždavinių;

iii)

paskiriant T2S programos valdybai ir (arba) 4CB vėlesnių arba papildomų konkrečių su T2S programa susijusių uždavinių vykdymą, apibrėžiant, kokius su tuo susijusius sprendimus ji pasilieka sau;

iv)

priimant bet kokį sprendimą dėl T2S programos valdybos organizavimo;

b)

pagal T2S patariamosios grupės taisykles pateiktų T2S patariamosios grupės narių prašymų sprendimas;

c)

sprendimų dėl T2S pagrindinio finansinio režimo priėmimas, būtent dėl:

i)

T2S paslaugų kainodaros politikos;

ii)

T2S išlaidų metodologijos;

iii)

finansinių priemonių pagal 12 straipsnį;

d)

sprendimų dėl CVPD prisijungimo kriterijų priėmimas;

e)

T2S programos plano tvirtinimas ir priėmimas; T2S programos pažangos stebėsena ir sprendimų dėl priemonių, kuriomis sumažinamas bet koks T2S įgyvendinimo uždelsimas, priėmimas;

f)

sprendimų dėl T2S pagrindinių veiklos aspektų priėmimas, būtent dėl:

i)

T2S veikimo sistemos, įskaitant incidentų ir krizių valdymo strategiją;

ii)

T2S informacijos saugumo sistemos;

iii)

T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarkos;

iv)

T2S testavimo strategijos;

v)

T2S perėjimo strategijos;

vi)

T2S rizikos valdymo sistemos;

g)

pagrindinės sutartinės sistemos patvirtinimas, būtent:

i)

susitarimų tarp 2 ir 3 lygių;

ii)

susitarimų dėl paslaugų lygio, dėl kurių susitarė T2S programos valdyba, CVPD ir Eurosistemos centriniai bankai, taip pat ir su 4CB;

iii)

sutarčių su CVPD, dėl kurių susitarė T2S programos valdyba kartu su Eurosistemos centriniais bankais ir CVPD;

iv)

sutarčių su ne euro zonos NCB, kitais centriniais bankais ar kitomis kompetentingomis pinigų institucijomis, įskaitant atitinkamus susitarimus dėl paslaugų lygio;

h)

atsakomybė imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti priežiūros taisyklių ir principų vykdymą;

i)

sprendimų dėl CVPD perėjimo į T2S pradžios datos priėmimas.

5 straipsnis

T2S programos valdyba

1.   T2S programos valdybos sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti Sprendime ECB/2009/6. T2S programos valdyba yra atsakinga už Valdančiosios tarybos nustatytoje bendroje sistemoje 2 lygiui priskirtus uždavinius.

2.   T2S programos valdybos įgaliojimai taip pat apima:

a)

BFTS, IFVTS ir Vartotojo vadovų svarstymą ir tvirtinimą;

b)

T2S veikimo sistemos, įskaitant incidentų ir krizių valdymo strategiją, įgyvendinimą laikantis Valdančiosios tarybos nustatytų parametrų:

c)

derybas dėl 18 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų valiutos dalyvavimo susitarimų;

d)

informacijos teikimą atitinkamoms kompetentingoms reguliavimo ir priežiūros institucijoms;

e)

derybas dėl 2 ir 3 lygių susitarimo su 4CB, kurį turi patvirtinti Valdančioji taryba.

6 straipsnis

4CB

1.   4CB parengia T2S ir yra jos operatoriai; jie teikia T2S programos valdybai informaciją apie savo vidaus organizaciją ir darbo pasiskirstymą.

Visų pirma, 4CB atlieka visus šiuos uždavinius:

a)

remdamiesi VRD ir T2S programos valdybos pateiktomis gairėmis, pagal T2S programos planą rengia BFTS, IFVTS ir Vartotojo vadovus;

b)

Eurosistemos vardu rengia ir kuria T2S, o pagal T2S programos planą, VRD, BFTS, IFVTS ir kitas technines sąlygas bei paslaugų lygius teikia techninius T2S komponentus;

c)

užtikrina T2S prieinamumą T2S programos valdybai pagal patvirtintus tvarkaraštį, technines sąlygas ir paslaugų lygius;

d)

T2S finansinių priemonių pagal 12 straipsnį kontekste teikia T2S programos valdybai:

i)

išlaidų, kurias jie patirs rengdami ir eksploatuodami T2S, sąmatos projektą tokia forma, kad atitinkamas Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) arba Eurosistemos komitetas ir (arba) išorės auditoriai galėtų ją įvertinti ir (arba) atlikti jos auditą,

ii)

finansinį pasiūlymą, įskaitant mokėjimų rūšis, tvarkaraštį ir apimamą laikotarpį;

e)

gauna visas licencijas, kurios būtinos T2S kurti ir eksploatuoti bei sudaryti galimybę Eurosistemai teikti T2S paslaugas CVPD;

f)

įgyvendina T2S pakeitimus pagal T2S pakeitimų ir naujų versijų valdymo tvarką;

g)

pagal savo kompetenciją atsako į Valdančiosios tarybos arba T2S programos valdybos suformuluotus prašymus;

h)

T2S programos valdybai koordinuojant rengia apmokymus, teikia techninę bei operacinę paramą testavimams ir perėjimui;

i)

derasi dėl 2 ir 3 lygių susitarimo su T2S programos valdyba.

2.   4CB solidariai atsako Eurosistemai už savo uždavinių įvykdymą. Atsakomybė taikoma ir sukčiavimo, tyčinio nusižengimo bei didelio neatsargumo atvejais. Atsakomybės režimas išsamiau apibrėžiamas 2 ir 3 lygių susitarime.

3.   4CB pirmiau minėtų uždavinių vykdymo perdavimas išorės tiekėjams arba subranga neapriboja 4CB atsakomybės Eurosistemai ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams ir yra matomi T2S programos valdybai.

7 straipsnis

Santykiai su suinteresuotaisiais išorės subjektais

1.   T2S patariamoji grupė yra komunikavimo ir sąveikos tarp Eurosistemos ir T2S suinteresuotųjų išorės subjektų forumas. T2S patariamoji grupė atsiskaito T2S programos valdybai, o išskirtiniais atvejais gali pateikti kai kuriuos klausimus Valdančiajai tarybai.

T2S patariamajai grupei pirmininkauja T2S programos valdybos pirmininkas. T2S patariamosios grupės sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti šių gairių priede.

Patariamoji grupė atlieka savo funkcijas pagal Valdančiosios tarybos patvirtintą darbo reglamentą.

2.   CVPD ryšių palaikymo grupė yra komunikavimo ir sąveikos su CVPD forumas. Ji palengvina Pamatinio susitarimo tarp Eurosistemos ir T2S norinčių dalyvauti CVPD rengimą ir derybas dėl jo. CVPD ryšių palaikymo grupei pirmininkauja T2S programos valdybos pirmininkas. CVPD ryšių palaikymo grupės sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti priede.

3.   Nacionalinės vartotojų grupės yra komunikavimo ir sąveikos su vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugų teikėjais ir vartotojais jų nacionalinėje rinkoje forumas, kuriuo siekiama prisidėti prie T2S rengimo ir įgyvendinimo bei įvertinti T2S poveikį nacionalinėms rinkoms. Nacionalinėms vartotojų grupėms pirmininkauja atitinkami NCB. Nacionalinių vartotojų grupių sudėtis ir įgaliojimai yra nustatyti priede.

8 straipsnis

Geras valdymas

1.   Siekdami išvengti interesų konflikto tarp Eurosistemos T2S paslaugų teikimo ir jos reguliavimo funkcijų, Eurosistemos centriniai bankai užtikrina, kad:

a)

T2S programos valdybos nariai nedalyvautų jokioje savo centrinio banko priežiūros veikloje, susijusioje su T2S, kaip nustatyta Valdančiosios tarybos patvirtintame T2S programos valdybos darbo reglamente. Jie negali būti Mokėjimų ir atsiskaitymų sistemų komiteto (Payment and Settlement Systems Committee, PSSC), Informacinių technologijų komiteto (Information Technology Committee, ITC) ar Eurosistemos IT valdymo komiteto (Eurosystem IT Steering Committee, EITC) nariais;

b)

T2S priežiūra ir T2S veikla būtų atskirtos.

2.   T2S programos valdyba yra įpareigota teikti ataskaitas, ji yra kontroliuojama ir atliekamas jos auditas, kaip nustatyta šiose gairėse. Su T2S rengimu, veikla ir išlaidomis susijęs auditas inicijuojamas ir vykdomas remiantis atitinkamo audito atlikimo metu galiojančioje Valdančiosios tarybos ECBS audito politikoje nustatytais principais ir tvarka.

9 straipsnis

Bendradarbiavimas ir informavimas

1.   T2S programos rengimo metu 4CB ir T2S programos valdyba bendradarbiauja tarpusavyje, keičiasi informacija ir teikia vieni kitiems techninę ir kitą pagalbą.

2.   4CB, kiti Eurosistemos centriniai bankai ir T2S programos valdyba nedelsdami praneša vieni kitiems apie bet kokius dalykus, galinčius iš esmės paveikti T2S rengimą ar kūrimą, ir stengiasi sumažinti bet kokią su tuo susijusią riziką.

3.   T2S programos valdyba kas ketvirtį teikia Valdančiajai tarybai ataskaitas apie T2S programos rengimą. Prieš pateikiant ataskaitų projektus per Vykdomąją valdybą Valdančiajai tarybai, jie siunčiami PSSC ir EISC pastaboms pateikti.

4.   T2S programos valdyba dalijasi su PSSC nariais savo posėdžių darbotvarkėmis, santraukomis ir susijusiais dokumentais, kad šie nariai, esant poreikiui, galėtų pateikti savo įnašą.

5.   Prireikus T2S programos valdyba gali kreiptis į bet kurį kompetentingą ECBS komitetą konsultacijos, o tokiam komitetui paprašius – teikti jam konsultacijas.

6.   4CB teikia T2S programos valdybai reguliarias ataskaitas apie T2S programą.

7.   T2S programos valdybos ir 4CB atskaitomybės pareigų turinys ir išsami tvarka išsamiai apibrėžiama 2 ir 3 lygių susitarime.

III   SKIRSNIS

FINANSINIS REŽIMAS

10 straipsnis

Kainodaros politika

1.   T2S kainodaros politika grindžiama šiais pagrindiniais principais: ne pelno siekimo, visų išlaidų susigrąžinimo ir CVPD nediskriminavimo.

2.   Per 6 mėnesius nuo šių gairių priėmimo T2S programos valdyba pateikia Valdančiajai tarybai pasiūlymą dėl T2S paslaugų kainodaros politikos, įskaitant bendrąją tvarką, ir ataskaitą apie T2S atitiktį tikslui veikti nesiekiant pelno ir siekiant visų išlaidų susigrąžinimo, įskaitant bet kokios su tuo susijusios finansinės rizikos, su kuria gali susidurti Eurosistema, vertinimą. Prieš pateikiant kainodaros politiką Valdančiajai tarybai, ji bus aptarta su CVPD ir vartotojais.

11 straipsnis

Išlaidų ir apskaitos metodika

1.   T2S taikoma Eurosistemos bendroji išlaidų metodika ir 2006 m. lapkričio 10 d. Gairės ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (2), išskyrus atvejus, kai Valdančioji taryba nusprendžia kitaip.

2.   T2S programos valdyba labai ankstyvame etape įtraukia atitinkamus ECBS/Eurosistemos komitetus į vertinimą, ar:

a)

T2S išlaidų sąmatų projektų ir metinių T2S išlaidų apskaičiavimo kontekste tinkamai vykdoma Eurosistemos bendroji išlaidų metodika; ir

b)

T2S išlaidų ir turto pripažinimo kontekste ECB ir 4CB tinkamai vykdo Gaires ECB/2006/16.

12 straipsnis

Finansinės priemonės

1.   T2S programos valdyba teikia Valdančiajai tarybai pasiūlymą dėl T2S finansinio paketo, kuris apima T2S išlaidas, t. y. 4CB ir ECB išlaidas rengiant, palaikant ir eksploatuojant T2S.

2.   Pasiūlyme taip pat nurodomi:

a)

pasiūlymo tipas;

b)

mokėjimų tvarkaraštis;

c)

apimamas laikotarpis;

d)

išlaidų dalijimosi mechanizmas;

e)

kapitalo išlaidos.

3.   Valdančioji taryba sprendžia dėl finansinių priemonių.

13 straipsnis

Mokėjimai

1.   Eurosistemos vardu ECB laikoma T2S projekto sąskaita. T2S projekto sąskaita nėra biudžetinio pobūdžio; ji naudojama visiems su T2S išlaidomis susijusiems išankstiniams mokėjimams, dalinėms įmokoms, kompensacijoms ir T2S naudojimo mokesčiams rinkti ir mokėti.

2.   T2S programos valdyba Eurosistemos vardu valdo T2S projekto sąskaitą. Patvirtinus ir priėmus 4CB produktus, T2S programos valdyba tvirtina kiekvienos dalinės įmokos mokėjimą 4CB pagal Valdančiosios tarybos patvirtintą ir 2 ir 3 lygių susitarime nustatytą mokėjimų tvarkaraštį.

14 straipsnis

Eurosistemos teisės į T2S

1.   T2S veiklos taikomoji programa yra visiška Eurosistemos nuosavybė.

2.   Tuo tikslu 4CB suteikia Eurosistemai licencijas dėl intelektinės nuosavybės teisių, reikalingų tam, kad Eurosistema galėtų pagal taikytinas taisykles ir bendrus paslaugų lygius, taip pat lygiateisiškumo pagrindais, teikti CVPD visas T2S paslaugas. 4CB atlygina Eurosistemai už bet kokius trečiųjų šalių pateiktus reikalavimus dėl pažeidimo, susijusius su tokiomis intelektinės nuosavybės teisėmis.

3.   4CB ir T2S programos valdyba 2 ir 3 lygių susitarime susitaria dėl išsamių Eurosistemos teisių į T2S. 18 straipsnyje nustatytą valiutos dalyvavimo susitarimą pasirašiusių institucijų teisės bus nustatomos tokiame susitarime.

IV   SKIRSNIS

CENTRINIAI VERTYBINIŲ POPIERIŲ DEPOZITORIUMAI

15 straipsnis

CVPD prisijungimo kriterijai

1.   CVPD yra tinkami gauti prieigą prie T2S paslaugų, jeigu:

a)

apie juos buvo pranešta Europos Komisijai pagal 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (3) 10 straipsnį arba, jei CVPD priklauso ne Europos ekonominės erdvės (EEE) jurisdikcijai, jie veikia pagal tokią teisinę ir reguliavimo sistemą, kuri yra tolygi galiojančiajai Sąjungoje;

b)

kompetentingos institucijos juos teigiamai įvertino pagal CESR/ECBS Vertybinių popierių atsiskaitymų sistemų rekomendacijas;

c)

kiekvieną vertybinį popierių/ISIN, kuriam jie yra CVPD emitentai (arba CVPD techniniai emitentai), jie padaro prieinamu kitiems CVPD T2S, jei jie to prašo;

d)

jie įsipareigoja nediskriminuodami pasiūlyti kitiems T2S esantiems CVPD pagrindinę saugomo turto aptarnavimo paslaugą;

e)

jie įsipareigoja kitiems T2S esantiems CVPD vykdyti savo atsiskaitymus centrinio banko pinigais T2S, jeigu valiuta yra prieinama T2S.

2.   Taisyklės dėl CVPD prisijungimo kriterijų įgyvendinamos sutartiniuose susitarimuose tarp Eurosistemos centrinių bankų ir CVPD.

3.   ECB savo svetainėje skelbia ir atnaujina sąrašą, kuriame nurodomi CVPD, kuriems leidžiama atsiskaityti T2S.

16 straipsnis

Sutartiniai santykiai su CVPD

1.   Sutartys tarp Eurosistemos centrinių bankų ir CVPD, įskaitant susitarimus dėl paslaugų lygio, turi būti visiškai suderintos.

2.   T2S programos valdyba kartu su Eurosistemos centriniais bankais derasi dėl sutarčių su CVPD.

3.   Sutartis su CVPD tvirtina Valdančioji taryba, o vėliau pasirašo šalies, kurioje yra CVPD buveinė, Eurosistemos centrinis bankas arba, ne euro zonoje esančių CVPD atveju, ECB; abiem atvejais veikiama visų Eurosistemos centrinių bankų vardu. Airijos atveju sutartį pasirašys valstybės narės, kuri pagal Direktyvos 98/26/EB 10 straipsnį pranešė Europos Komisijai apie vertybinių popierių atsiskaitymų sistemą, Eurosistemos centrinis bankas.

17 straipsnis

Reguliavimo reikalavimų laikymasis

1.   T2S programos valdyba siekia remti, kad CVPD nuolat laikytųsi atitinkamų teisinių, reguliavimo ir priežiūros reikalavimų.

2.   T2S programos valdyba svarsto, ar ECB turėtų išleisti rekomendacijas, kad skatintų teisės aktų suderinimus, kuriais būtų užtikrintos lygios CVPD prieigos prie T2S paslaugų teisės, ir teikia su tuo susijusius pasiūlymus Valdančiajai tarybai.

V   SKIRSNIS

KITOS NEI EURO VALIUTOS

18 straipsnis

Įtraukimo į T2S tinkamumo sąlygos

1.   Kita nei euro EEE valiuta yra tinkama naudoti T2S, jeigu ne euro zonos NCB, kitas centrinis bankas arba kita už tokią valiutą atsakinga institucija sudaro su Eurosistema valiutos dalyvavimo susitarimą ir Valdančioji taryba patvirtino tokios valiutos tinkamumą.

2.   Ne EEE valiuta yra tinkama naudoti T2S, jeigu Valdančioji taryba patvirtino tokios valiutos tinkamumą ir jei:

a)

atsiskaitymams ta valiuta taikoma teisinė, reguliavimo ir priežiūros sistema numato iš esmės tokį patį arba aukštesnį teisinio tikrumo lygį kaip ir galiojanti Sąjungoje;

b)

tokios valiutos įtraukimas į T2S turėtų teigiamą poveikį T2S indėliui į Sąjungos vertybinių popierių atsiskaitymų rinką;

c)

kitas centrinis bankas ar kita už tokią valiutą atsakinga institucija sudaro su Eurosistema abipusiai patenkinamą valiutos dalyvavimo susitarimą.

3.   Pagal T2S programos valdybos įgaliojimus, ne euro zonos NCB gali būti atstovaujami T2S programos valdyboje.

VI   SKIRSNIS

T2S PROGRAMOS RENGIMAS

19 straipsnis

T2S programos planas

1.   Priėmus šias gaires, T2S programos valdyba teikia pasiūlymus Valdančiajai tarybai dėl T2S programos plano, paremtus VRD, kuriuos sudaro su T2S programa susijusių produktų ir veiklos struktūrinis sąrašas, jų tarpusavio priklausomybė ir planuojamos pradžios bei pabaigos datos.

2.   Remdamasi T2S programos valdybos pateiktais pasiūlymais, Valdančioji taryba vertina, tvirtina ir priima T2S programos planą.

3.   T2S programos valdyba, remdamasi T2S programos planu, sudaro išsamų programos tvarkaraštį, kuriame nurodomi esminiai T2S programos rodikliai. Tvarkaraštis skelbiamas ir apie jį pranešama T2S suinteresuotiesiems subjektams.

4.   Jei yra didelė rizika, kad esminis T2S programos rodiklis nebus pasiektas, T2S programos valdyba nedelsdama praneša apie tai Valdančiajai tarybai ir pasiūlo priemones bet kokiam T2S programos įgyvendinimo vėlavimui sumažinti.

VII SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

2 ir 3 lygių susitarimas

1.   Atsižvelgiant į šias gaires, 2 ir 3 lygių susitarime pateikiama papildoma informacija apie 4CB, T2S programos valdybos ir Eurosistemos centrinių bankų uždavinius ir atsakomybę.

2.   2 ir 3 lygių susitarimo projektas pateikiamas Valdančiajai tarybai tvirtinti, o tada jį pasirašo Eurosistema ir 4CB.

21 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Jei susijusios šalys negali tarpusavio sutarimu išspręsti su šiomis gairėmis reguliuojamu klausimu susijusio ginčo, bet kuri susijusi šalis gali pateikti šį klausimą Valdančiajai tarybai, kad ji priimtų sprendimą.

2.   2 ir 3 lygių susitarimas nustato, kad T2S programos valdyba arba 4CB gali bet kokį iš 2 ir 3 lygių susitarimo kylantį ginčą pateikti Valdančiajai tarybai.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja 2010 m. gegužės 1 d.

23 straipsnis

Adresatai ir įgyvendinimo priemonės

Šios gairės taikomos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. balandžio 21 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 102, 2009 4 22, p. 12.

(2)  OL L 348, 2006 12 11, p. 1.

(3)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.


PRIEDAS

T2S PATARIAMOJI GRUPĖ

Įgaliojimai ir sudėtis

1.   Įgaliojimai ir kompetencija

TARGET-Securities (T2S) patariamoji grupė (PG) turi šiuos įgaliojimus:

a)

padėti Eurosistemai atlikti Bendrųjų techninių sąlygų (BTS) ir Išsamių funkcinių vartotojų techninių sąlygų (IFVTS) peržiūrą, kad būtų užtikrinta jų visapusė atitiktis Vartotojo reikalavimų dokumentui (VRD);

b)

padėti Eurosistemai atlikti bet kokių prašymų pakeisti VRD peržiūrą;

c)

teikti patarimus dėl tolesnio BTS ir IFVTS teisinio įtvirtinimo apibrėžimo;

d)

padėti Eurosistemai toliau apibrėžti kainodaros sistemą;

e)

tęsti derinimo darbus su T2S susijusių vertybinių popierių atsiskaitymų srityje;

f)

prisidėti prie įgyvendinimo pastangų rinkoje;

g)

patarti dėl susitarimų ir politikos, kuria prisidedama prie veiksmingos ir ekonomiškai efektyvios poprekybinės T2S aplinkos tarp T2S ir CVPD, ir prisidėti prie jų įgyvendinimo, taip skatinant centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CVPD) ir rinkos vartotojų įsipareigojimą perkelti į T2S balansus ir atsiskaitymų veiklą;

h)

patarti dėl perėjimo klausimų ir etapų.

2.   Sudėtis

2.1.

PG sudaro pirmininkas, sekretorius, visateisiai nariai ir stebėtojai.

2.2.

Kai mano, kad tai yra tikslinga, pirmininkas gali ad hoc pagrindu savo nuožiūra pakviesti į PG posėdžius papildomus ekspertus; apie tai jis informuoja PG.

3.   Visateisiai nariai

3.1.

Visateisiai nariai turi teisę dalyvauti PG priimamuose sprendimuose.

3.2.

Kiekvienai grupei, kuri pagal 3.3 punktą gali gauti visateisę narystę, skiriamas toks pat visateisių narių skaičius. Kiekvienos kitos suinteresuotųjų subjektų grupės visateisių narių skaičius yra lygus centrinių bankų suinteresuotųjų subjektų grupėje esančių pilnateisių narių skaičiui.

3.3.

PG visateisiu nariu turi teisę tapti bet kurios iš šių grupių atstovas:

a)

centrinių bankų – ECB ir kiekvieną euro zonos nacionalinį centrinį banką (NCB) atstovauja po vieną visateisį narį. Valstybei narei įsivedus eurą, atitinkamas NCB taip pat dalyvauja kaip PG visateisis narys nuo įstojimo į euro zoną dienos. Ne euro zonos centrinį banką, kuris nusprendė įtraukti savo valiutą į T2S, nuo tokio sprendimo dienos taip pat atstovauja vienas visateisis narys. Kaip viešoji institucija, Europos Komisija yra visateisė narė ir skaičiuojama kaip centrinių bankų grupės narė;

b)

centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CVPD) – kiekviena CVPD grupė, kurią gali sudaryti keli CVPD, arba, atitinkamu atveju, kiekvienas CVPD, kurie vykdo atsiskaitymus už sandorius eurais ir (arba) sandorius savo nacionaline valiuta, kuri nėra euro, ir kurie atitinka toliau nurodytus kriterijus, yra PG visateisis narys ir gali paskirti vieną atstovą:

jis deklaravo savo paramą T2S,

jis nori sudaryti sutartinį susitarimą su Eurosistema,

jis deklaravo savo ketinimą naudoti T2S jai pradėjus veikti.

Laikantis 3.2 punkto ir 3.3 punkto a papunkčio, CVPD atstovų skaičius yra lygus centrinių bankų atstovų skaičiui. Taigi didesnės CVPD grupės ir didesni CVPD turi daugiau atstovų, priklausomai nuo jų atsiskaitymų apimčių. PG atstovaujami CVPD ir PG pirmininkas, laikydamiesi d’Hondt proporcinio atstovavimo metodo, nustato papildomų atstovų skaičių;

c)

vartotojų – Skyrimo komitetas (SK) parenka narius iš vartotojų bendruomenės, atsižvelgdamas į sekretoriaus gautas paraiškas ir laikydamasis iš anksto nustatytų formulių:

ne mažiau kaip vienuolika visateisių narių, atstovaujančių didžiausiems komerciniams bankams, užsiimantiems vertybinių popierių veikla tomis valiutomis, kuriomis galima atsiskaityti T2S, nesvarbu, kur yra jų įregistravimo vieta,

ne mažiau kaip du visateisiai nariai, atstovaujantys tarptautiniams investicijų bankams,

ne mažiau kaip du visateisiai nariai, atstovaujantys bankams, kurie užsiima vertybinių popierių atsiskaitymo veikla savo vietinių klientų poreikiams patenkinti,

ne mažiau kaip vienas visateisis narys, atstovaujantis pagrindinei sandorio šaliai.

4.   Stebėtojai

4.1.

Stebėtojai turi teisę dalyvauti PG posėdžiuose, bet negali dalyvauti jos sprendimų priėmimo procese.

4.2.

PG stebėtoju turi teisę tapti kiekvienos iš šių grupių/institucijų vienas atstovas:

a)

Europos vertybinių popierių reguliavimo institucijų komiteto;

b)

Europos bankų federacijos;

c)

Europos taupomųjų bankų grupės;

d)

Europos kooperatinių bankų asociacijos;

e)

Europos vertybinių popierių paslaugų forumo;

f)

Europos vertybinių popierių biržų federacijos;

g)

CVPD, kurie remia T2S ir kurių operatorius yra NCB;

h)

PG pogrupių pirmininkų.

4.3.

Eurosistemos centriniai bankai, kurie kurs ir eksploatuos T2S platformą (4CB), gali paskirti po vieną atstovą nuo kiekvieno centrinio banko, kurie dalyvautų PG kaip stebėtojai. Šie atstovai savo nuomonę PG pateikia vienodai.

5.   Skyrimo tvarka

5.1.

Taikoma ši visateisių narių ir stebėtojų skyrimo tvarka:

a)

centrinio banko atstovą skiria atitinkamo centrinio banko valdytojas/pirmininkas, vadovaudamasis taikytinu centrinio banko statutu;

b)

CVPD atstovą skiria atitinkamo CVPD vadovas;

c)

vartotojų atstovą skiria atitinkamos organizacijos, atsižvelgdamos į ad personam paraiškas. Juos paskiria SK, vadovaudamasis taikytinais SK tvarka ir kriterijais;

d)

stebėtoją skiria atitinkamos grupės/institucijos vadovas;

5.2.

Kiekvienas paskirtasis asmuo turi būti tinkamo vyresniškumo lygio ir turėti atitinkamos techninės patirties. Skiriantys subjektai atsako už tai, kad užtikrintų, jog paskirtasis asmuo galėtų skirti pakankamai laiko aktyviam dalyvavimui PG darbe.

5.3.

Kiekvienas paskyrimas turi būti raštu patvirtintas sekretoriui.

6.   Dalyvavimas

6.1.

PG visateisiai nariai ir stebėtojai dalyvauja PG tik asmeniškai. Jų dalyvavimas PG posėdžiuose laikomas jų įsipareigojimo projektui požymiu.

6.2.

Visateisiai nariai ir stebėtojai turi teisę paskirti pakaitinį narį (tokio pat vyresniškumo lygio ir turintį tiek pat patirties), kuris išimtiniais atvejais dalyvauja PG jei visateisio nario ar stebėtojo nėra, ir gali reikšti nuomonę arba, visateisių narių atveju, balsuoti jo (jos) vardu kaip įgaliotinis. Atitinkami visateisiai nariai ir stebėtojai iš anksto, likus pakankamai laiko, praneša apie tai sekretoriui.

6.3.

Visateisiam nariui ar stebėtojui palikus jų atstovaujamą subjektą, nedelsiant baigiasi ir jų narystė.

6.4.

Kiekvienu atveju, kai visateisis narys arba stebėtojas atsistatydina arba jų narystė baigiasi, PG pirmininkas paprašys atsakingos skiriančios organizacijos arba, atitinkamu atveju, SK paskirti kitą narį pagal 5 punkte nustatytą taikytiną skyrimo tvarką.

7.   Pirmininkas

7.1.

Pirmininkas turi būti ECB aukšto lygio vadovas. Jį skiria Valdančioji taryba. Pirmininkas turi teisę paskirti jį pavaduojantį asmenį, kuris jį pakeistų išimtiniais atvejais.

7.2.

Pirmininkas atsako už PG posėdžių organizavimą. Jis šiems posėdžiams pirmininkauja. Atlikdamas šią funkciją, jis priima sprendimus dėl posėdžių darbotvarkės, atsižvelgdamas į PG narių įnašus, ir dėl dokumentų, kuriuos reikia siųsti PG.

7.3.

Pirmininkas nusprendžia, ar klausimas patenka į PG kompetencijos sritį (pagal 1.2 punktą), ir, jei jis nusprendžia, kad tas klausimas nepatenka į PG kompetencijos sritį, praneša apie tai PG.

7.4.

Pirmininkas atlieka visas funkcijas, nustatytas Valdančiosios tarybos sprendime, taip pat visas kitas funkcijas, kurias jam vėliau perduoda PG.

7.5.

Pirmininkas skiria patariamojoje grupėje įsteigtų pogrupių pirmininkus ir nuolatinius narius.

7.6.

Pirmininkas yra vienintelis asmuo, atstovaujantis PG už jos ribų. PG bus tinkamai informuota prieš bet kokį atitinkamą PG atstovavimą už jos ribų, kurį atliks pirmininkas. Apie bet kokį išorės komunikavimą PG bus pranešta iš anksto, likus pakankamai laiko.

8.   Sekretoriatas

8.1.

Sekretorius turi būti didelę patirtį turintis ECB darbuotojas. Jį skiria pirmininkas. Pirmininkas gali paskirti sekretorių pavaduojantį asmenį, kuris pakeistų sekretorių išimtiniais atvejais.

8.2.

ECB teikia sekretoriui veiklos ir sekretoriato pagalbą.

8.3.

Sekretorius dirba pagal pirmininko nurodymus. Sekretoriaus uždaviniai visų pirma apima:

a)

pagalbą pirmininkui jam atliekant savo pareigas;

b)

posėdžių organizavimą ir posėdžių santraukų rengimą;

c)

pagalbą rengiant PG priimamų dokumentų projektus;

d)

konsultacijų koordinavimą;

e)

išorės komunikavimo apie PG ir kitų grupių darbą organizavimą (pavyzdžiui, PG dokumentų skelbimą);

f)

visų kitų funkcijų, kurias jam (jai) priskirs ši darbo tvarka arba, atitinkamu atveju, PG arba pirmininkas, vykdymą.

8.4.

Sekretorius yra SK narys ex officio. Jis taip pat gali dalyvauti PG struktūriniuose padaliniuose.

8.5.

Sekretorius neturi teisės dalyvauti PG sprendimuose.

9.   Darbo tvarka

9.1.

Paprastai PG posėdžiauja kartą per ketvirtį. Pirmininkas gali šaukti papildomus posėdžius. Jų datos bus praneštos PG iš anksto, likus pakankamai laiko. Paprastai posėdžiai vyksta ECB patalpose.

9.2.

Darbo kalba yra anglų kalba.

9.3.

Preliminarios išvados apie pagrindinį PG posėdžio rezultatą paskelbiamos ECB svetainėje per tris darbo dienas po posėdžio. Šios preliminarios išvados skelbiamos pirmininko atsakomybe, neįtraukiant PG; apie tai jose pažymima. Po kiekvieno PG posėdžio sekretorius taip pat parengia veiksmų sąrašą, kuriame nurodomi tame posėdyje paskirti uždaviniai ir jų įvykdymo terminai. Per šešias darbo dienas po posėdžio sekretorius parengia ir išplatina PG nariams PG posėdžio santraukos projektą. PG narių pastabos dėl santraukos projekto turi būti gautos per tris darbo dienas. Galutinė santrauka skelbiama po to, kai ją patvirtina PG. Ji pakeičia pirmininko preliminarias išvadas, kurios pašalinamos iš svetainės po to, kai paskelbiama santrauka. Santraukoje nurodomi svarstyti klausimai ir diskusijų rezultatai.

9.4.

PG dirba atvirai ir skaidriai.

Posėdžio darbotvarkė ir siūlomi aptarti dokumentai (įskaitant PG struktūrinių padalinių įnašą) bus išplatinti nariams ir paskelbti ECB svetainėje iki posėdžio likus ne mažiau kaip penkioms darbo dienoms. PG savo nuožiūra sprendžia, ar dokumentai, kurie buvo išsiųsti iki posėdžio likus mažiau nei penkioms dienoms, tame posėdyje bus aptariami. Pastabos ir kiti pateikti dokumentai, kuriuos sekretorius gavo iki posėdžio likus ne mažiau kaip trims darbo dienoms, bus išplatinti PG ir paprastai taip pat bus skelbiami ECB svetainėje. Konfidencialūs dokumentai (pavyzdžiui, iš rinkos dalyvių su konfidencialumo sąlyga gauti dokumentai arba dokumentai, kuriuos pirmininkas laiko konfidencialiais) skelbiami nebus.

9.5.

PG sprendimai priimami kaip patarimai, kurie siunčiami tiesiogiai ECB sprendimus priimantiems organams, t. y. Valdančiajai tarybai ir Vykdomajai valdybai, arba kaip sprendimai dėl PG darbo arba pogrupių darbo organizavimo.

9.6.

Paprastai bet koks patarimas ECB sprendimus priimantiems organams priimamas PG sprendimuose dalyvaujančių PG narių bendru sutarimu. Jei bendro sutarimo nėra, pirmininkas gali nuspręsti įvertinti, kiek asmenų palaiko konkretų patarimą, ir paklausti visų visateisių PG narių, dalyvaujančių priimant PG sprendimą, ar jie pritaria pasiūlymui, ar ne. Apie palaikymo lygį bus pranešta ECB sprendimus priimantiems organams. Jei dėl to paties dalyko yra pateikti keli patarimų pasiūlymai, ECB sprendimus priimantiems organams bus pranešta tik apie tuos pasiūlymus, kuriuos palaiko ne mažiau kaip septyni visateisiai PG nariai (arba pakaitiniai nariai). Visateisiai nariai dėl to paties dalyko negali palaikyti daugiau nei vieno pasiūlymo. Ypač svarbiais klausimais septyni visateisiai nariai gali prašyti, kad jų mažumos nuomonė būtų nedelsiant pateikta ECB sprendimus priimantiems organams.

9.7.

PG gali įsteigti struktūrinius padalinius, kurie padėtų jos darbui, susijusiam su: a) vartotojo reikalavimų techniniu įgyvendinimu; b) su T2S susijusių klausimų harmonizavimu; c) su T2S susijusiais teisiniais klausimais arba d) bet kokia kita sritimi, kurioje, PG nuomone, jai reikia konkrečios pagalbos. Tokių struktūrinių padalinių įgaliojimus apibrėžia ir priima PG.

PG gali įsteigti pogrupius, kurie apima visas PG suinteresuotųjų subjektų grupes ir kurie yra ilgalaikio pobūdžio. Be to, PG taip pat gali įsteigti darbo grupes, kurios nebūtinai apima visus PG suinteresuotuosius subjektus ir (arba) yra trumpalaikio pobūdžio. Be to, PG ir T2S projekto komanda gali rengti ad hoc seminarus konkretiems klausimams spręsti.

PG sprendimai dėl struktūrinių padalinių darbo organizavimo bus priimami bendru sutarimu, arba, jei bendro sutarimo nėra, paprastos daugumos balsais.

9.8.

PG privalo užtikrinti, kad plačiam rinkos dalyvių ir institucijų ratui būtų suteikta galimybė teikti įnašą PG ir kad jie būtų informuoti apie jos svarstymus. Sekretorius yra bet kokių tokių konsultacijų koordinatorius. Jam padeda ECB T2S komanda ir, prireikus, kiti ECB darbuotojai.

Šiam tikslui kaip ryšys tarp nacionalinės rinkos ir PG kiekvienoje šalyje įsteigiamos nacionalinės vartotojų grupės (NVG). NVG gali per sekretorių teikti PG pasiūlymus arba sprendimus.

Konsultavimuisi su rinkos dalyviais, institucijomis bei kitais suinteresuotaisiais subjektais ir šalimis PG privalo naudoti tinkamas priemones, t. y. per NVG, viešąsias konsultacijas, apvalaus stalo diskusijas, tam skirtus susitikimus ir informavimo sesijas, arba po konsultacijų skelbdama atsakomuosius pranešimus.

Paprastai visose konsultacijose pastaboms pateikti turi būti suteiktos ne mažiau kaip trys savaitės, nebent PG pirmininkas nusprendžia kitaip.

10.   Atskaitomybė ir santykiai su Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) komitetais

10.1.

Valdančioji taryba gali savo iniciatyva arba gavusi prašymą teikti PG bendras gaires.

10.2.

Savo patarimą PG tiesiogiai teikia ECB sprendimus priimantiems organams apsvarstyti.

10.3.

PG gali savo iniciatyva arba gavusi jų prašymą tiesiogiai per atitinkamą pirmininką teikti pogrupiui gaires dėl darbo, kurį reikia atlikti pagal įgaliojimus.

10.4.

PG gali per pirmininką konsultuotis su ECBS komitetu arba jo pogrupiu (pogrupiais) dėl konkrečių techninių dalykų, patenkančių į to komiteto kompetencijos ir žinių sritį (pavyzdžiui, dėl su T2S susijusių teisinių klausimų). Paprastai bet kokiai tokiai konsultacijai bus suteikiamas minimalus trijų savaičių laikotarpis, nebent dėl specialių aplinkybių būtinas trumpesnis laikotarpis. Pirmininkas taip pat užtikrina, kad PG darbas nepersidengtų su ECBS komiteto įgaliojimais.

CVPD RYŠIŲ PALAIKYMO GRUPĖ

Įgaliojimai ir sudėtis

1.   Įgaliojimų apimtis

CVPD ryšių palaikymo grupė (CRPG) palengvina Pamatinio susitarimo tarp Eurosistemos ir T2S norinčių dalyvauti CVPD rengimą ir derybas dėl jo. Pamatinis susitarimas yra dokumentas, kurį Valdančioji taryba pasiūlys visiems Europos CVPD. Jis apima T2S rengimo ir veiklos etapus. Jį pasirašys kiekvienas CVPD atskirai.

2.   Sudėtis

CRPG sudaro CVPD projekto rėmėjai ir T2S programos valdybos nariai bei pakaitiniai nariai.

Projekto rėmėjus skiria 2009 m. liepos 16 d. Supratimo memorandumą su Eurosistema pasirašiusių arba vėliau vienašalę deklaraciją dėl jo priėmimo pateikusių CVPD valdymo organai. Kiekvienas CVPD narys gali paskirti pakaitinį narį, kuris gali jį (ją) pakeisti jam (jai) nesant. Jei nėra nei projekto rėmėjo, nei jo (jos) pakaitinio nario, CVPD yra neatstovaujamas. Jei nėra T2S programos valdybos narių ir pakaitinių narių, jie negali būti pakeisti.

CRPG pirmininkas yra T2S programos valdybos pirmininkas. Pirmininkas, koordinuodamas su CVPD: 1) sprendžia dėl posėdžių dažnumo, formos ir darbotvarkės; 2) kviečia išorės ekspertus ir (arba) T2S komandos narius į posėdžius specialia tema. Pranešėjas yra ECB T2S komandos narys. Jis (ji): 1) koordinuoja posėdžių organizavimą ir susijusių dokumentų perdavimą laiku; 2) padeda pirmininkui pasiruošti grupės posėdžiams; 3) rengia posėdžių išvadų projektą; 4) padeda pirmininkui palaikyti ryšius su atitinkamomis grupėmis (pogrupiais).

3.   Darbo tvarka, tarpusavio santykiai ir pagalba

Darbo tvarka

CRPG siekia priimti sprendimus bendru sutarimu. Jei negalima pasiekti bendro sutarimo du posėdžius iš eilės, nuomonių skirtumai kruopščiai fiksuojami dokumentuose. Tokiu atveju T2S programos valdyba yra atsakinga už pasiūlymo pateikimą Valdančiajai tarybai. Su T2S programos valdybos pasiūlymu nesutinkantys CVPD turi galimybę pareikšti skirtingą nuomonę.

T2S patariamosios grupės (PG) ir CRPG tarpusavio santykiai

CRPG pirmininkas reguliariai praneša PG apie derybų dėl Pamatinio susitarimo proceso pažangą.

Prireikus CRPG gaus esamų PG struktūrinių padalinių įnašą (galbūt per Projekto vadovų pogrupį (Project Managers sub-group, PMSG) ir Sutartinių klausimų darbo grupę (Task Force on Contractual Issues, TCI)).

Pagalba CRPG

CVPD ryšių palaikymo grupei padeda:

PMSG, atsakingas už veiklos sričių klausimų parengimą deryboms (įskaitant, inter alia, funkcinius, techninius ir planavimo klausimus),

TCI, kuri teikia CRPG teisinę pagalbą ir tokiu būdu CRPG ir PMSG indėlį veiklos sričių klausimais „pavers“ atitinkamomis teisinėmis sąvokomis.

CRPG apibrėš šių dviejų darbo grupių įgaliojimus ir bendrais bruožais nustatys jų darbotvarkę.

NACIONALINĖ VARTOTOJŲ GRUPĖ

Įgaliojimai ir sudėtis

1.   Įžanga

Nacionalinė vartotojų grupė (NVG) sutelkia vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugų teikėjus ir vartotojus savo nacionalinėje rinkoje, kad prisidėtų prie TARGET2-Securities (T2S) rengimo ir įgyvendinimo. Ji sukuria forumą, kuriuo nacionalinės rinkos dalyviai įtraukiami į T2S patariamosios grupės (PG) darbą, ir oficialų ryšį tarp PG ir nacionalinės rinkos. Ji veikia ir kaip T2S projekto komandos ruporas, ir kaip įnašo PG dėl visų PG svarstomų klausimų teikėja. Šiame kontekste ji taip pat gali pasiūlyti klausimus PG svarstymui.

NVG gali būti įtrauktos į VRD pakeitimo valdymo procesą ir gali atlikti svarbų vaidmenį vertinant tokius prašymus nacionalinės rinkos veikimo kontekste. NVG turėtų laikytis T2S principo – siekti vengti perkelti nacionalinius ypatumus į T2S, ir turėtų aktyviai skatinti derinimą.

2.   Įgaliojimai

NVG įgaliojimai yra:

vertinti T2S funkcionalumo, ypač bet kokių T2S vartotojo reikalavimų pakeitimų, poveikį jų nacionalinei rinkai; tai atliekant, tinkamas dėmesys turėtų būti atkreiptas į „supaprastintos T2S“ koncepciją, kuria siekiama išvengti nacionalinių ypatumų ir skatinti derinimą,

atkreipti PG dėmesį į esminius nacionalinės rinkos rūpesčius,

skleisti žinias apie T2S visuose nacionalinės vertybinių popierių bendruomenės segmentuose,

padėti nacionalinei bendruomenei atstovaujantiems PG nariams.

3.   Sudėtis

NVG sudaro pirmininkas, sekretorius ir nariai.

Pageidautina, kad NVG pirmininkas būtų PG visateisis narys arba stebėtojas. Šį vaidmenį paprastai atliks atitinkamo nacionalinio centrinio banko vadovaujantysis pareigūnas. Tuo atveju, kai atitinkamas centrinis bankas nepateikia arba nepaskiria NVG pirmininko, pirmininką paskiria PG pirmininkas, kuris atsižvelgs į atitinkamos rinkos pagrindinių dalyvių bendrą sutarimą. Jei pirmininkas nėra PG narys, PG narys turėtų būti koordinatoriumi tarp PG ir NVG pirmininko, kad užtikrintų glaudų PG ir NVG ryšį.

euro zonos šalyse NVG sekretorių suteikia atitinkamas nacionalinis centrinis bankas; kitose šalyse NVG sekretorių paskiria NVG pirmininkas. Tikimasi, kad sekretorius dalyvaus T2S komandos rengiamuose NVG sekretoriams skirtuose reguliariuose pasitarimuose.

NVG narius sudaro atitinkami PG nariai ir stebėtojai (arba jų paskirti vyresnieji atstovai, kurie yra priimtini NVG pirmininkui), ir papildomi asmenys, pagal savo žinias ir statusą iš esmės atstovaujantys visoms nacionalinės rinkos vartotojų ir tiekėjų kategorijoms. Taigi NVG nariais gali būti centriniai vertybinių popierių depozitoriumai, brokeriai, bankai, investicijų bankai, saugomą turtą aptarnaujantys asmenys, emitentai ir (arba) jų atstovai, pagrindinės sandorio šalys, biržos ir daugiašalės prekybos sistemos, atitinkamas nacionalinis centrinis bankas, reguliavimo institucijos ir atitinkamos bankų asociacijos.

4.   Darbo tvarka

NVG sprendžia tik su T2S susijusius klausimus. Jos yra kviečiamos aktyviai siekti informacijos aktualiais klausimais iš T2S komandos ir laiku teikti nacionalinį požiūrį į PG sekretoriaus pateiktus arba NVG iškeltus klausimus. T2S komanda reguliariai teikia informaciją NVG ir organizuoja posėdžius su NVG sekretoriais, kad skatintų NVG ir T2S komandos sąveiką.

NVG stengsis reguliariai posėdžiauti atsižvelgdamos į PG posėdžių tvarkaraštį, kad galėtų teikti patarimus nacionaliniams PG nariams. Tačiau jokie tokie patarimai PG narių neįpareigoja. NVG taip pat gali per PG sekretorių teikti PG rašytines pastabas ir prašyti PG nario pristatyti jos nuomonę.

NVG sekretorius siekia išplatinti darbotvarkę ir susijusius dokumentus diskusijai NVG posėdyje bent prieš penkias darbo dienas iki posėdžio. NVG posėdžio santrauka anglų kalba ir bet kokia kita Sąjungos kalba per tris savaites po kiekvieno posėdžio bus skelbiama T2S svetainėje – ir, jei manoma, kad tai tikslinga – atitinkamo NCB svetainėje.

NVG nariai bus skelbiami T2S svetainėje. T2S svetainėje NVG taip pat skelbs NVG kontaktinį e. pašto adresą, kad nacionalinių rinkų dalyviai žinotų, į ką kreiptis, norėdami pareikšti savo nuomonę.