19.6.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 154/21


KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/38/ES

2010 m. birželio 18 d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga sulfonilfluoridas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį 2002 m. liepos 29 d. Jungtinė Karalystė gavo bendrovės Dow AgroScience paraišką įtraukti veikliąją medžiagą sulfonilfluoridą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Komisijos sprendimu 2004/131/EB (2) patvirtinta, kad dokumentų rinkinys buvo išsamus ir parengtas taip, kad jį galima būtų laikyti iš esmės atitinkančiu Direktyvos 91/414/EEB II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(2)

Šios veikliosios medžiagos poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pareiškėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. 2004 m. spalio 29 d. valstybė narė ataskaitos rengėja pateikė vertinimo ataskaitos projektą.

(3)

Valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EMST) kartu persvarstė šią vertinimo ataskaitą ir 2009 m. gruodžio 17 d. ją pateikė Komisijai (3). Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete valstybės narės ir Komisija apsvarstė peržiūros ataskaitos projektą ir 2010 m. kovo 12 d. pateikė kaip Komisijos sulfonilfluorido peržiūros ataskaitą.

(4)

Atlikus įvairius tyrimus paaiškėjo, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra sulfonilfluorido, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose bei 5 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, visų pirma tais naudojimo atvejais, kurie buvo ištirti ir išsamiai aprašyti Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl tikslinga sulfonilfluoridą įtraukti į tos direktyvos I priedą, siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra minėtos veikliosios medžiagos, visose valstybėse narėse galėtų būti registruojami vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

(5)

Neprieštaraujant šiai išvadai, reikėtų gauti daugiau informacijos tam tikrais konkrečiais klausimais. Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad medžiagos įtraukimas į I priedą gali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Dėl sulfonilfluorido, tikslinga reikalauti, kad pranešėjas pateiktų daugiau informacijos apie su malimu susijusio apdorojimo sąlygas, būtinas užtikrinti, kad javuose esantys fluorido jonų likučiai neviršytų gamtinės koncentracijos lygio, apie sulfonilfluorido koncentraciją troposferoje ir apie sulfonilfluorido išlikimo atmosferoje trukmės apskaičiavimą.

(6)

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB apibrėžtų įsipareigojimų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, per kurį jos persvarstytų galiojančias laikinąsias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra sulfonilfluorido, registracijas, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje, nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų. Valstybės narės turėtų pakeisti galiojančias laikinąsias registracijas nuolat galiojančiomis registracijomis, jas iš dalies keisti arba panaikinti pagal Direktyvos 91/414/EEB nuostatas. Nukrypstant nuo pirmiau minėto termino, reikėtų suteikti ilgesnį laikotarpį, per kurį vadovaujantis Direktyvoje 91/414/EEB nustatytais vienodais principais kiekvienu numatytu naudojimo atveju būtų pateikiamas ir įvertinamas III priede nurodytas visas kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkinys.

(7)

Todėl tikslinga Direktyvą 91/414/EEB atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip 2011 m. vasario 28 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2011 m. kovo 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

1.   Vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB, valstybės narės, jei būtina, iki 2011 m. vasario 28 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos sulfonilfluorido, registracijas. Iki tos dienos jos pirmiausia tikrina, ar laikomasi tos direktyvos I priede nurodytų reikalavimų, susijusių su sulfonilfluoridu, išskyrus su juo susijusius reikalavimus, apibrėžtus šios veikliosios medžiagos įrašo B dalyje, ir ar registracijos turėtojas turi arba gali naudotis visu dokumentų rinkiniu, atitinkančiu tos direktyvos II priedo reikalavimus, pagal tos direktyvos 13 straipsnio 2 dalyje išdėstytas sąlygas.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje sulfonilfluoridas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš keleto veikliųjų medžiagų, kurios visos įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ne vėliau kaip iki 2010 m. rugpjūčio 31 d., valstybės narės iš naujo įvertina pagal vienodus principus, numatytus Direktyvos 91/414/EEB VI priede, vadovaudamosi tos direktyvos III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu ir atsižvelgdamos į jos I priedo įrašo B dalį, susijusią su sulfonilfluoridu. Remdamosi tuo vertinimu, jos nustato, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose išdėstytas sąlygas.

Tai nustačiusios valstybės narės:

a)

jei būtina, iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje sulfonilfluoridas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją ne vėliau kaip iki 2012 m. vasario 29 d.; arba

b)

jei būtina, iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje sulfonilfluoridas yra viena iš keleto veikliųjų medžiagų, registraciją ne vėliau kaip iki 2012 m. vasario 29 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, kuri nurodyta atitinkamoje direktyvoje arba direktyvose, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2010 m. rugsėjo 1 d.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 37, 2004 2 10, p. 34.

(3)  EMST leidinys (2010 m.); 8(1):1441. (66 p.), Veikliosios medžiagos pesticido sulfonilfluorido keliamos rizikos vertinimo bendros peržiūros išvada (galutinė versija pateikta 2009 m. gruodžio 17 d.).


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įrašoma:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Įsigalioja

Įrašymo termino pabaiga

Konkrečios nuostatos

„311

Sulfonilfluoridas

CAS Nr. 699–79–8

CIPAC Nr. 757

Sulfonilfluoridas

> 994 g/kg

2010 m. lapkričio 1 d.

2020 m. spalio 31 d.

A   DALIS

Galima įregistruoti tik kaip insekticidą, nematocidą (fumigantą), skirtą profesionaliam naudojimui hermetiškai uždaromose patalpose,

a)

kurios yra tuščios; arba

b)

arba tais atvejais, kai naudojimo sąlygomis užtikrinama, kad poveikis vartotojui yra priimtinas.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į sulfonilfluorido peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2010 m. gegužės 11 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą valstybės narės turi atkreipti ypatingą dėmesį į:

neorganinio fluorido keliamą riziką per užterštus produktus, pvz., miltus ir nuosijas, kurie liko malimo įrenginyje fumigacijos metu, arba malūne silose esančius grūdus. Būtina imtis priemonių, siekiant užtikrinti, kad tokie produktai nepatektų į maisto ir pašarų grandinę,

riziką operatoriams ir darbuotojams, pvz., dar kartą įeinant į fumiguotą patalpą po aeravimo. Būtina imtis priemonių, siekiant užtikrinti, kad būtų naudojami autonominiai kvėpavimo aparatai arba kitos tinkamos asmens apsaugos priemonės,

riziką pašaliniams, nustatant atitinkamą draudžiamą zoną aplink fumiguotą patalpą.

Registracijos sąlygose, jei reikia, numatomos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai papildomą informaciją ir, visų pirma, patvirtinančius duomenis apie:

su malimu susijusio apdorojimo sąlygas, būtinas užtikrinti, kad fluorido jonų likučiai miltuose, nuosijose ir grūduose neviršytų gamtinės koncentracijos lygo,

sulfonilfluorido koncentraciją troposferoje. Duomenys apie tikrinamą koncentraciją turi būti nuolat atnaujinami. Analizei reikalinga nustatymo riba yra ne mažesnė nei 0,5 ppt (atitinka 2,1 ng sulfonilfluorido/m3 troposferos sluoksnio),

sulfonilfluorido išlikimo atmosferoje trukmės apskaičiavimą pagal blogiausio atvejo scenarijų, atsižvelgiant į pasaulinio klimato atšilimo potencialą (GWP).

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2012 m. rugpjūčio 31 d.“


(1)  Kita informacija apie veikliųjų medžiagų tapatumą ar specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.