30.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 313/13


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 29 d.

dėl klausimyno, pagal kurį turi būti teikiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) įgyvendinimo ataskaitos

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 8308)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/728/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (1), ypač į jos 17 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2008/1/EB 17 straipsnio 3 dalyje reikalaujama, kad direktyvos įgyvendinimo ir jos veiksmingumo, palyginti su kitomis ES aplinkosaugos priemonėmis, ataskaitos būtų rengiamos Tarybos direktyvos 91/692/EEB (2) 6 straipsnyje nustatyta tvarka.

(2)

Direktyvos 2008/1/EB 17 straipsnio 1 dalyje numatyta turimų tipinių duomenų apie ribines vertes ataskaitą sujungti su bendrąja įgyvendinimo ataskaita.

(3)

Direktyva 91/692/EEB reikalaujama, kad ataskaita būtų rengiama remiantis Komisijos, padedant direktyvos 6 straipsniu įsteigtam komitetui, sudarytu klausimynu arba gairėmis.

(4)

Pirmoji ataskaita buvo skirta 2000–2002 m. laikotarpiui.

(5)

Antroji ataskaita buvo skirta 2003–2005 m. laikotarpiui.

(6)

Trečioji ataskaita buvo skirta 2006–2008 m. laikotarpiui.

(7)

Ketvirtoji ataskaita bus skirta 2009–2011 m. laikotarpiui.

(8)

Atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant Direktyvą 2008/1/EB ir naudojant ankstesnius klausimynus, 2009–2011 m. laikotarpio klausimynas turi būti patikslintas. Siekiant aiškumo Komisijos sprendimą 2006/194/EB (3) reikėtų pakeisti.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka komiteto pagal Direktyvos 91/692/EEB 6 straipsnį pateiktą nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės teikdamos Direktyvos 2008/1/EB įgyvendinimo ataskaitas naudoja priede pateiktą klausimyną.

2.   Teiktinos ataskaitos skirtos 2009 m. sausio 1 d.–2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

2 straipsnis

Sprendimas 2006/194/EB panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 24, 2008 1 29, p. 8.

(2)  OL L 377, 1991 12 31, p. 48.

(3)  OL L 70, 2006 3 9, p. 65.


PRIEDAS

1   DALIS

DIREKTYVOS 2008/1/EB DĖL TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS (TIPK) ĮGYVENDINIMO KLAUSIMYNAS

Bendrosios pastabos

Šis ketvirtasis pagal Direktyvą 2008/1/EB parengtas klausimynas skirtas 2009–2011 m. laikotarpiui. Atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant direktyvą, ir pasinaudojus trimis ankstesniais klausimynais jau sukauptą informaciją, šiame klausimyne pagrindinis dėmesys skiriamas šiuo metu įgyvendinant direktyvą valstybėse narėse vykstantiems pokyčiams ir jų daromai pažangai. Komisija imsis visų reikalingų veiksmų, kad direktyva būtų visiškai ir tinkamai perkelta į nacionalinius įstatymus, ypač kruopščiai vykdydama pažeidimų nagrinėjimo procedūras.

Siekiant užtikrinti vientisumą ir sudaryti sąlygas gautą informaciją tiesiogiai palyginti su anksčiau pateikta informacija, šis klausimynas nedaug skiriasi nuo Sprendimu 2006/194/EB nustatyto klausimyno. Jei klausimai yra panašūs į ankstesniuose klausimynuose pateiktus klausimus ir situacija liko nepakitusi, galima daryti nuorodą į ankstesniuose klausimynuose pateiktus atsakymus. Jei įvyko pokyčių, jie turėtų būti aprašyti naujai pateikiamame atsakyme.

Atsakydami į konkrečius klausimus, susijusius su bendrosiomis privalomomis taisyklėmis arba administracinių įstaigų nustatytomis oficialiomis gairėmis, pateikite pagrindinę informaciją apie šių taisyklių ar gairių pobūdį ir interneto nuorodas ar kitus tinkamus prieigos prie jų būdus.

Komisija ketina pasinaudoti „ReportNet“ platforma (arba, jei reikėtų, ją pakeičiančia priemone), kad sudarytų sąlygas valstybėms narėms naudotis šiuo klausimynu grindžiama elektronine ataskaitų teikimo priemone. Todėl Komisija, siekdama sumažinti naštą ir supaprastinti atsakymų analizę, aktyviai ragins naudotis minėta priemone vykdant šį ataskaitų teikimo reikalavimą.

1.   Bendras apibūdinimas

1.1.

Ar po paskutinio ataskaitinio laikotarpio (2006–2008 m.) padaryta reikšmingų nacionalinių arba žemesnio už nacionalinį lygmens teisės aktų ir leidimų išdavimo sistemos (-ų), kuriais įgyvendinama Direktyva 2008/1/EB, pakeitimų? Jei taip, apibūdinkite šiuos pakeitimus bei jų priežastis ir pateikite nuorodas į naujuosius teisės aktus.

1.2.

Ar valstybės narės, įgyvendindamos Direktyvą 2008/1/EB, patyrė sunkumų dėl darbuotojų trūkumo ar nepakankamų jų gebėjimų? Jei taip, apibūdinkite šiuos sunkumus ir numatomus jų sprendimo būdus.

2.   Įrenginių ir leidimų skaičius (2 straipsnio 3 ir 4 dalys ir 4 straipsnis)

2.1.

Pateikite išsamią informaciją apie Direktyvoje 2008/1/EB apibrėžtų įrenginių ir leidimų, suskirstytų pagal veiklos rūšį, skaičių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, naudodami 2 dalyje pateiktą formą ir atsižvelgdami į ten pat pateiktas pastabas.

2.2.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) įrenginių nustatymas. Jei įmanoma, pateikite nuorodą į visuomenei prieinamą atnaujintą informaciją – Jūsų valstybėje narėje esančių TIPK įrenginių pavadinimus, vietą ir pagrindinę veiklos rūšį (I priedas). Jei tokia informacija nėra prieinama visuomenei, pateikite visų atskirų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje eksploatuojamų įrenginių sąrašą (pavadinimą, vietą ir pagrindinę TIPK veiklos rūšį). Jei tokio sąrašo neturima, paaiškinkite priežastį.

3.   Prašymai išduoti leidimus (6 straipsnis)

3.1.

Apibūdinkite bendrąsias privalomas taisykles, rekomendacijas ar prašymų formas, kuriomis siekiama užtikrinti, kad prašymuose būtų pateikta visa 6 straipsnyje reikalaujama bendra arba su konkrečiais klausimais susijusi informacija (pvz., apie didelio iš įrenginių išmetamų teršalų kiekio vertinimo metodiką).

4.   Leidimų išdavimo tvarkos ir sąlygų koordinavimas (7 ir 8 straipsniai)

4.1.

Apibūdinkite bet kokius po paskutinio ataskaitinio laikotarpio padarytus leidimų išdavimo tvarkos organizacinės struktūros pakeitimus, visų pirma susijusius su kompetentingų institucijų lygmenimis ir kompetencijų paskirstymu.

4.2.

Ar iškilo konkrečių sunkumų siekiant užtikrinti visapusišką leidimų išdavimo tvarkos ir sąlygų koordinavimą, kaip reikalaujama 7 straipsnyje, ypač jei šiame procese dalyvauja daugiau nei viena kompetentinga institucija? Apibūdinkite tam skirtus teisės aktus ar rekomendacijas.

4.3.

Kokiomis teisinėmis nuostatomis, procedūromis arba rekomendacijomis siekiama užtikrinti, kad kompetentingos institucijos neišduotų leidimo, jei įrenginys neatitinka Direktyvoje 2008/1/EB keliamų reikalavimų? Jei įmanoma, pateikite informacijos apie tai, kokiomis aplinkybėmis ir kiek leidimų buvo atsisakyta išduoti.

5.   Leidimų išdavimo sąlygų tinkamumas ir proporcingumas (3 straipsnio 1 dalies d ir f punktai, 9 straipsnis, 17 straipsnio 1 ir 2 dalys)

5.1.

Apibūdinkite visas kompetentingoms institucijoms skirtas bendrąsias privalomas taisykles arba konkrečias gaires, susijusias su:

1.

išmetamųjų teršalų ribinių verčių ir kitų leidimų išdavimo sąlygų nustatymo tvarka ir kriterijais;

2.

bendraisiais principais, kuriais vadovaujantis nustatomi geriausi prieinami gamybos būdai;

3.

9 straipsnio 4 dalies įgyvendinimu.

5.2.

Klausimai, susiję su geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) informaciniais dokumentais, parengtais pagal Direktyvos 2008/1/EB 17 straipsnio 2 dalį:

1.

Kaip nustatant geriausius prieinamus gamybos būdus apskritai arba konkrečiais atvejais atsižvelgta į Komisijos, remiantis 17 straipsnio 2 dalimi, paskelbtą informaciją?

2.

Kaip konkrečiai GPGB informaciniai dokumentai naudojami nustatant leidimų išdavimo sąlygas?

3.

Ar GPGB informaciniai dokumentai (arba jų dalis) verčiami į kitas kalbas?

4.

Ar Komisijos, remiantis 17 straipsnio 2 dalimi, skelbiama informacija naudinga nustatant išmetamųjų teršalų ribines vertes, lygiaverčius parametrus ir geriausiais prieinamais gamybos būdais grindžiamas technines priemones? Kaip ją būtų galima pagerinti?

5.3.

Kiti su leidimų išdavimo sąlygomis susiję klausimai:

1.

Ar nustatant leidimų išdavimo sąlygas atsižvelgta į aplinkosaugos vadybos sistemas? Jei taip, kokiu būdu?

2.

Kokios leidimų išdavimo sąlygos ar kitos priemonės paprastai taikytos siekiant 3 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytų tikslų (atkurti veiklos vietos būklę, kai veikla visiškai nutraukiama) ir kaip jos praktiškai įgyvendintos?

3.

Kokios leidimų išdavimo sąlygos, susijusios su energijos naudojimo efektyvumu, yra paprastai nustatomos (3 straipsnio 1 dalies d punktas)?

4.

Ar pasinaudota 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta galimybe netaikyti reikalavimų, susijusių su energijos naudojimo efektyvumu? Jei taip, kaip tai įgyvendinta?

6.   Turimi tipiniai duomenys (17 straipsnio 1 dalis)

6.1.

Pateikite turimus tipinius duomenis apie konkrečių kategorijų veiklai, nurodytai Direktyvos 2008/1/EB I priede, nustatytas ribines vertes, taip pat, jei taikoma, apie geriausius prieinamus gamybos būdus, kuriais remiantis nustatytos šios vertės, ir apie susijusį aplinkosauginį veiksmingumą.

Komisija pasiūlys gaires, kuriomis vadovaujantis bus galima atsakyti į šį dviems konkretiems sektoriams skirtą klausimą. Pateikti duomenys bus įvertinti siekiant, kiek įmanoma, palyginti nustatytas ribines vertes, praktinį veiksmingumą ir, jei įmanoma, su geriausiais turimais gamybos būdais susijusį išmetamųjų teršalų lygį, pateiktą GPGB informaciniuose dokumentuose.

7.   Bendrosios privalomos taisyklės (9 straipsnio 8 dalis)

7.1.

Kokioms įrenginių kategorijoms ir kokiems reikalavimams nustatytos (jei nustatytos) bendrosios privalomos taisyklės, kaip numatyta 9 straipsnio 8 dalyje? Pateikite nuorodą į bendrąsias privalomas taisykles. Kaip tokios taisyklės pateikiamos (pvz., kas jas nustato ir koks yra jų juridinis statusas)? Ar taikant tokias taisykles taip pat laikomasi nuostatos atsižvelgti į vietos faktorius (minimus 9 straipsnio 4 dalyje)?

7.2.

Kokiam skaičiui įrenginių šios taisyklės taikytos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos? Jei turite duomenų, pateikite įrenginių skaičių arba jų dalį procentais.

8.   Aplinkos kokybės normos (10 straipsnis)

8.1.

Ar pasitaikė atvejų, kai buvo taikomas 10 straipsnis, tačiau geriausių prieinamų gamybos būdų nepakako siekiant laikytis aplinkos kokybės normos (apibrėžtos 2 straipsnio 7 dalyje)? Jei taip, pateikite tokių atvejų ir papildomų priemonių, kurių imtasi, pavyzdžių.

9.   Įrenginių pakeitimai (12 straipsnis ir 2 straipsnio 10 dalis)

9.1.

Kaip kompetentingos institucijos pagal 12 straipsnį praktiškai nusprendžia, ar įrenginio pakeitimas yra „eksploatavimo pakeitimas“, galintis turėti įtakos aplinkai (2 straipsnio 10 dalis), ar toks pakeitimas yra „esminis pakeitimas“, galintis turėti didelį neigiamą poveikį žmonėms arba aplinkai (2 straipsnio 11 dalis)? Nurodykite atitinkamas teisines nuostatas, rekomendacijas ar procedūras.

10.   Leidimo sąlygų peržiūrėjimas ir atnaujinimas (13 straipsnis)

10.1.

Ar nacionaliniuose arba žemesnio už nacionalinį lygmens teisės aktuose arba kitomis priemonėmis, pvz., ribojant leidimų galiojimo laiką, nustatyta, kaip dažnai turi būti peržiūrimos ir, jei būtina, atnaujinamos leidimų išdavimo sąlygos (13 straipsnis)? Jei taip, kokios yra tos kitos priemonės? Pateikite nuorodą į atitinkamus teisės aktus, rekomendacijas ar procedūras.

10.2.

Kaip dažnai paprastai peržiūrimos leidimo sąlygos? Jei įrenginiams ar sektoriams eksploatuoti išduodamo leidimo sąlygos peržiūrimos skirtingai, pateikite, jei turite, paaiškinančios informacijos.

10.3.

Kokie yra leidimo sąlygų peržiūrėjimo ir atnaujinimo proceso etapai? Kaip leidimo sąlygų peržiūrėjimo nuostata įgyvendinama tais atvejais, kai taikant geriausius prieinamus gamybos būdus įvyksta esminių pakeitimų? Pateikite nuorodą į atitinkamus teisės aktus, rekomendacijas ar procedūras.

11.   Leidimo sąlygų vykdymas (14 straipsnis)

11.1.

Kaip praktiškai įgyvendinamas 14 straipsnyje nustatytas reikalavimas, kad veiklos vykdytojai valdžios institucijoms reguliariai praneštų apie išmetamųjų teršalų stebėsenos rezultatus? Pateikite nuorodų į visas konkrečias kompetentingoms institucijoms skirtas su tuo susijusias taisykles, procedūras ar gaires.

11.2.

Ar visi veiklos vykdytojai reguliariai pateikia stebėsenos ataskaitas? Nurodykite, kaip dažnai tokia informacija paprastai teikiama. Jei skirtingiems sektoriams taikomi skirtingi reikalavimai, pateikite, jei turite, paaiškinančios informacijos.

11.3.

Pateikite turimos informacijos toliau nurodytais klausimais, susijusiais su įrenginiais, kuriems taikoma Direktyva 2008/1/EB, jei tokia informacija dar nepateikta pagal rekomendaciją, kuria nustatomi būtinieji aplinkosauginių patikrinimų valstybėse narėse kriterijai:

1.

pagrindiniai kompetentingų institucijų atliekamo aplinkosauginio tikrinimo etapai (pateikite aprašą);

2.

bendras kompetentingų institucijų apsilankymų vietoje ataskaitiniu laikotarpiu skaičius (nurodykite skaičių);

3.

bendras įrenginių, kurių vietose ataskaitiniu laikotarpiu vyko apsilankymai vietoje, skaičius (nurodykite skaičių);

4.

bendras apsilankymų vietoje, per kuriuos ataskaitiniu laikotarpiu kompetentingos institucijos vykdė išmetamųjų teršalų matavimus ir (arba) ėmė atliekų mėginius arba šie veiksmai buvo atlikti jų vardu, skaičius (nurodykite skaičių);

5.

veiksmai, kurių ataskaitiniu laikotarpiu imtasi (pvz., sankcijos ar kitos priemonės) avarijų ir kitų įvykių, taip pat leidimo sąlygų nesilaikymo atvejais (pateikite aprašą).

12.   Informacija ir visuomenės dalyvavimas (15 ir 16 straipsniai)

12.1.

Ar po paskutinio ataskaitinio laikotarpio įvyko reikšmingų pokyčių į nacionalinę teisę perkeliant teisės aktus, kuriuose numatomas visuomenės informavimas ir jos dalyvavimas leidimų išdavimo procedūroje, kaip reikalaujama Direktyvoje 2008/1/EB (15 ir 16 straipsniuose)? Jei taip, tai kokių? Kokį poveikį šie reikalavimai turėjo kompetentingoms institucijoms, prašymus išduoti leidimus teikiantiems veiklos vykdytojams ir suinteresuotai visuomenei?

13.   Tarpvalstybinis bendradarbiavimas (18 straipsnis)

13.1.

Ar per ataskaitinį laikotarpį pasitaikė atvejų, kai buvo taikyti 18 straipsnyje nustatyti tarpvalstybinio informavimo ir bendradarbiavimo reikalavimai? Pateikite pavydžių, kaip buvo taikytos bendrosios procedūros.

14.   Direktyvos veiksmingumas

14.1.

Ką valstybės narės iš esmės mano apie Direktyvos 2008/1/EB veiksmingumą, palyginti, inter alia, su kitomis ES aplinkosaugos priemonėmis? Remdamiesi atitinkamais tyrimais ir analize, jei tokių atlikta, nurodykite, kokia apytikrė Direktyvos 2008/1/EB įgyvendinimo nauda aplinkai ir su aplinkosauga susijusios šios direktyvos įgyvendinimo išlaidos (įskaitant administracines ir vykdymo išlaidas)? Pateikite nuorodas į šiuos tyrimus ir analizę.

15.   Bendrosios pastabos

15.1.

Ar Jūsų valstybėje narėje yra konkrečių susirūpinimą keliančių direktyvos įgyvendinimo klausimų? Jei taip, nurodykite juos.

2   DALIS

ATSAKYMO Į 2.1 KLAUSIMĄ FORMA

ĮRENGINIO TIPAS

A.

ĮRENGINIAI

B.

ESMINIAI PAKEITIMAI

C.

LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMAS IR ATNAUJINIMAS

Kodas

Pagrindinė įrenginiu vykdomos veiklos rūšis, kaip nustatyta Direktyvos 2008/1/EB I priede

1.

Įrenginių skaičius

2.

Įrenginių, kuriems eksploatuoti išduotas visas TIPK direktyvos nuostatas atitinkantis leidimas, skaičius

3.

Esminių pakeitimų, atliktų per ataskaitinį laikotarpį neturint leidimo pagal 12 straipsnio 2 dalį, skaičius

4.

Įrenginių, kuriems eksploatuoti išduotų TIPK leidimų sąlygos per ataskaitinį laikotarpį buvo peržiūrėtos pagal 13 straipsnį, skaičius

5.

Įrenginių, kuriems eksploatuoti išduotų TIPK leidimų sąlygos per ataskaitinį laikotarpį buvo atnaujintos pagal 13 straipsnį, skaičius

1.

Energetika

 

 

 

 

 

1.1.

Degimas

 

 

 

 

 

1.2.

Naftos ir dujų perdirbimas

 

 

 

 

 

1.3.

Kokso krosnys

 

 

 

 

 

1.4.

Anglies dujofikavimas ir suskystinimas

 

 

 

 

 

2.

Metalai

 

 

 

 

 

2.1.

Metalo rūdos kalcinavimas ir (arba) kaitinimas

 

 

 

 

 

2.2.

Ketaus arba plieno gamyba

 

 

 

 

 

2.3 a)

Karšto valcavimo staklės

 

 

 

 

 

2.3 b)

Kalvės

 

 

 

 

 

2.3 c)

Dengimas apsauginėmis lydyto metalo dangomis

 

 

 

 

 

2.4.

Liejyklos

 

 

 

 

 

2.5 a)

Neapdirbtų spalvotųjų metalų gamyba

 

 

 

 

 

2.5 b)

Spalvotųjų metalų lydymas

 

 

 

 

 

2.6.

Metalų ir plastinių medžiagų paviršių apdorojimas

 

 

 

 

 

3.

Naudingosios iškasenos

 

 

 

 

 

3.1.

Cemento klinkerio arba kalkių gamyba

 

 

 

 

 

3.2.

Asbesto gamyba

 

 

 

 

 

3.3.

Stiklo gamyba

 

 

 

 

 

3.4.

Mineralinių medžiagų lydymas

 

 

 

 

 

3.5.

Keraminių gaminių gamyba

 

 

 

 

 

4.

Cheminės medžiagos

 

 

 

 

 

4.1.

Organinių cheminių medžiagų gamyba

 

 

 

 

 

4.2.

Neorganinių cheminių medžiagų gamyba

 

 

 

 

 

4.3.

Trąšų gamyba

 

 

 

 

 

4.4.

Augalų apsaugos produktų ir (arba) biocidų gamyba

 

 

 

 

 

4.5.

Farmacijos produktų gamyba

 

 

 

 

 

4.6.

Sprogmenų gamyba

 

 

 

 

 

5.

Atliekos

 

 

 

 

 

5.1.

Pavojingų atliekų šalinimas arba panaudojimas

 

 

 

 

 

5.2.

Komunalinių atliekų deginimas

 

 

 

 

 

5.3.

Nepavojingų atliekų šalinimas

 

 

 

 

 

5.4.

Sąvartynai

 

 

 

 

 

6.

Kita

 

 

 

 

 

6.1 a)

Celiuliozės gamyba

 

 

 

 

 

6.1 b)

Popieriaus ir kartono gamyba

 

 

 

 

 

6.2.

Pirminis pluošto arba tekstilės apdorojimas arba dažymas

 

 

 

 

 

6.3.

Kailių ir odų rauginimas

 

 

 

 

 

6.4 a)

Skerdyklos

 

 

 

 

 

6.4 b)

Maisto produktų apdorojimas ir perdirbimas

 

 

 

 

 

6.4 c)

Pieno apdorojimas ir perdirbimas

 

 

 

 

 

6.5.

Gyvulių skerdenų šalinimas arba perdirbimas

 

 

 

 

 

6.6 a)

Intensyvus paukščių auginimas

 

 

 

 

 

6.6 b)

Intensyvus mėsinių kiaulių auginimas

 

 

 

 

 

6.6 c)

Intensyvus paršavedžių auginimas

 

 

 

 

 

6.7.

Paviršiaus apdorojimas organiniais tirpikliais

 

 

 

 

 

6.8.

Anglies arba elektrografito gamyba

 

 

 

 

 

6.9.

CO2 srautų saugojimas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB)

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

Formos aiškinamosios pastabos

Išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta kitaip, pateikti skaičiai turėtų atspindėti padėtį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2011 m. gruodžio 31 d.).

Šioje formoje pateikti duomenys grindžiami įrenginių skaičiumi ir esminių pakeitimų skaičiumi, naudojant Direktyvos 2008/1/EB 2 straipsnio 3 dalyje pateiktą darbinę termino „įrenginys“ apibrėžtį ir 2 straipsnio 11 dalyje pateiktą termino „esminis pakeitimas“ apibrėžtį.

Sąvoka „įrenginio tipas“ daroma nuoroda į pagrindinę įrenginiu vykdomos veiklos rūšį. Pildant ataskaitą, įrenginys turėtų būti priskirtas tik vienai veiklos rūšiai, net jeigu tuo pačiu įrenginiu vykdoma kelių rūšių TIPK veikla.

Toliau pateikiamos išsamesnės su lentelėje prašomais pateikti duomenimis susijusios gairės ir paaiškinimai. Prašoma, kad valstybės narės lentelę užpildytų kuo išsamiau.

A.   ĮRENGINIŲ SKAIČIUS

1.

TIPK įrenginių skaičius – bendras valstybėse narėse ataskaitinio laikotarpio pabaigoje eksploatuojamų įrenginių (esamų ir naujų) skaičius, nepriklausomai nuo jų padėties, susijusios su leidimų išdavimu.

2.

Įrenginių, kuriems eksploatuoti išduotas visas direktyvos nuostatas atitinkantis leidimas, skaičius – bendras TIPK įrenginių, kuriems eksploatuoti pagal TIPK direktyvą išduotas vienas ar daugiau leidimų (įskaitant iki TIPK išduotus leidimus, kurie buvo peržiūrėti ir (arba) atnaujinti), skaičius, nepriklausomai nuo to, kada išduotas (-i) leidimas (-ai), ar jis (jie) dėl kokios nors priežasties buvo peržiūrėtas (-i), atnaujintas (-i) arba iš dalies pakeistas (-i) ir (arba) pratęstas jo (jų) galiojimo laikas.

Skaičiuodamos įrenginius, apie kurios turi pranešti, valstybės narės atsižvelgia į tai, ar kiekvienas įrenginiui eksploatuoti išduotas leidimas atitinka TIPK direktyvos reikalavimus, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Atkreipkite dėmesį, kad turi būti pateiktas įrenginių, o ne leidimų skaičius (turint omenyje, kad vienam įrenginiui eksploatuoti gali būti išduoti keli leidimai ir atvirkščiai).

Nuoseklumo taisyklė. Iš 1 atėmus 2 gaunamas įrenginių, kuriems eksploatuoti išduotas TIPK leidimas dėl kokios nors priežasties neatitinka visų direktyvos nuostatų (nebaigta procedūra, taikomas ne visų rūšių veiklai ir pan.), skaičius. Jei šis skaičius nelygus nuliui, reiškia, kad gali būti pažeistos TIPK nuostatos.

B.   ESMINIAI PAKEITIMAI

3.

Esminių pakeitimų, atliktų per ataskaitinį laikotarpį neturint leidimo pagal 12 straipsnio 2 dalį, skaičius – esminių pakeitimų, apie kuriuos kompetentingos institucijos žino ir kuriuos veiklos vykdytojai atliko neturėdami 12 straipsnio 2 dalyje reikalaujamo leidimo, skaičius.

Jei šis skaičius nelygus nuliui, reiškia, kad gali būti pažeistos TIPK nuostatos.

C.   LEIDIMO SĄLYGŲ PERŽIŪRĖJIMAS IR ATNAUJINIMAS

4.

TIPK įrenginių, kuriems eksploatuoti išduotų TIPK leidimų sąlygos per ataskaitinį laikotarpį buvo peržiūrėtos pagal 13 straipsnį, skaičius – bendras įrenginių, kuriems eksploatuoti išduoto vieno arba daugiau leidimų sąlygos buvo peržiūrėtos pagal 13 straipsnį, skaičius.

5.

TIPK įrenginių, kuriems eksploatuoti išduotų TIPK leidimų sąlygos per ataskaitinį laikotarpį buvo atnaujintos pagal 13 straipsnį, skaičius – bendras įrenginių, kuriems eksploatuoti išduoto vieno arba daugiau leidimų sąlygos buvo atnaujintos pagal 13 straipsnį, skaičius.