24.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/53


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 22 d.

kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 7961)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/709/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (1), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 66/2010 ES ekologinio ženklo suteikimo kriterijus padeda nustatyti Europos Sąjungos ekologinio ženklo valdyba (toliau – ESEŽV).

(2)

Siekiant, kad visuomenė palankiau priimtų ES ekologinio ženklinimo sistemą, svarbu, kad kartu su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ESEŽV narėmis taip pat būtų tokios suinteresuotosios šalys kaip aplinkosaugos nevyriausybinės organizacijos ir vartotojų organizacijos.

(3)

2000 m. lapkričio 10 d. Komisijos sprendimas 2000/730/EB, kuriuo steigiama Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba ir nustatomos jos darbo tvarkos taisyklės (2), turėtų būti pakeistas kitu sprendimu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įsteigiama Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba, toliau – ESEŽV.

2 straipsnis

1.   ESEŽV narius skiria Komisija.

2.   ESEŽV sudaro kiekvienos valstybės narės kompetentingųjų institucijų atstovai, Europos ekonominės erdvės valstybių narių atstovai ir toliau išvardytų organizacijų atstovai:

a)

Europos vartotojų organizacijos (Bureau Européen des Consommateurs, BEUC);

b)

organizacijos EUROCOOP;

c)

Europos aplinkosaugos biuro (European Environmental Bureau, EEB);

d)

organizacijos „Business Europe“;

e)

Europos amatų, smulkaus ir vidutinio verslo įmonių asociacijos (European Association of Craft, Small & Medium-sized Enterprises, UEAPME);

f)

organizacijos EUROCOMMERCE.

3.   Prireikus Komisija gali keisti ESEŽV narius.

3 straipsnis

1.   Kiekvienas ESEŽV narys paskiria asmenį ryšiams palaikyti.

2.   ESEŽV posėdžiams vadovauja jos pirmininkas.

3.   Pasikonsultavusi su Komisija, ESEŽV priima savo darbo tvarkos taisykles.

4.   Komisija kompensuoja ESEŽV narių kelionės ir prireikus pragyvenimo išlaidas, susijusias su ESEŽV veikla, neviršydama tokios išlaidoms skirto metinio biudžeto.

4 straipsnis

Sprendimas 2000/730/EB panaikinamas.

5 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2010 m. spalio 1 d.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 27, 2010 1 30, p. 1.

(2)  OL L 293, 2000 11 22, p. 24.