30.10.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 285/28


TARYBOS SPRENDIMAS 2010/656/BUSP

2010 m. spalio 29 d.

kuriuo atnaujinamos ribojamosios priemonės Dramblio Kaulo Krantui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 13 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui (1), siekdama įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliucija 1572 (2004) Dramblio Kaulo Krantui nustatytas priemones.

(2)

2006 m. sausio 23 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2006/30/BUSP (2), atnaujinančią ribojančias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui, tolesniam dvylikos mėnesių laikotarpiui ir papildančią jas JT ST rezoliucijos 1643 (2005) 6 dalyje nustatytomis ribojančiomis priemonėmis.

(3)

JT ST rezoliucija 1842 (2008) atnaujinus ribojamąsias priemones Dramblio Kaulo Krantui, 2008 m. lapkričio 18 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2008/873/BUSP (3) kuria nuo 2008 m. lapkričio 1 d. toliau pratęsiamas ribojamųjų priemonių taikymas Dramblio Kaulo Krantui.

(4)

2010 m. spalio 15 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė JT ST rezoliuciją 1946 (2010), kuria iki 2011 m. balandžio 30 d. pratęstas JT ST rezoliucija 1572 (2004) ir JT ST rezoliucijos 1643 (2005) 6 dalimi nustatytų priemonių taikymas Dramblio Kaulo Krantui ir kuria iš dalies pakeistos ribojamosios priemonės dėl ginklų.

(5)

Todėl ribojamąsias priemones Dramblio Kaulo Krantui reikėtų atnaujinti. Be to, kad JT ST rezoliucija 1946 (2010) nustatytos išimtys dėl ginklų embargo, reikia iš dalies pakeisti ribojamąsias priemones, kad būtų nustatytos išimtys dėl kitos įrangos, kurią Sąjunga įtraukė savarankiškai.

(6)

Sąjungos įgyvendinimo priemonės yra išdėstytos 2005 m. sausio 31 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 174/2005, nustatančiame su karine veikla susijusios pagalbos tiekimo į Dramblio Kaulo Krantą apribojimus (4), 2005 m. balandžio 12 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 560/2005, nustatančiame tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante (5), ir 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinančiame Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais (6),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Draudžiamas visų rūšių ginklų ir su jais susijusių medžiagų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei pirmiau minėtiems ginklams ar įrangai skirtas atsargines dalis, o taip pat įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, pardavimas, tiekimas, perdavimas Dramblio Kaulo Krantui arba eksportavimas į jį, vykdomas valstybių narių piliečių arba iš valstybių narių teritorijos, arba naudojant laivus su valstybių narių vėliavomis arba valstybių narių orlaivius, nepriklausomai nuo to, ar valstybių narių teritorija yra tokių ginklų, su jais susijusių medžiagų ir įrangos kilmės vieta.

2.   Taip pat draudžiama:

a)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Dramblio Kaulo Krante arba naudojimui Dramblio Kaulo Krante tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais arba su tokių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Dramblio Kaulo Krante arba naudojimui Dramblio Kaulo Krante tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais, įskaitant visų pirma negrąžinamas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti tokius objektus, arba susijusią su susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ar kitų paslaugų teikimu.

2 straipsnis

1 straipsnis netaikomas:

a)

tiekimui, taip pat techninei pagalbai, skirtai paremti tik Jungtinių Tautų operaciją Dramblio Kaulo Krante ir ją remiančias Prancūzijos pajėgas arba naudoti toje operacijoje;

b)

kaip iš anksto patvirtino Komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliucijos 1572 (2004) 14 dalį (toliau – Sankcijų komitetas):

i)

parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant žudyti nepritaikytą karinę įrangą, skirtą naudoti tik humanitarinei pagalbai ar apsaugai, įskaitant tokią įrangą, skirtą Sąjungos, JT, Afrikos Sąjungos ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (ECOWAS) vykdomoms krizių valdymo operacijoms;

ii)

parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant žudyti nepritaikytą karinę įrangą, skirtą tik tam, kad Dramblio Kaulo Kranto saugumo pajėgos galėtų naudoti tinkamus ir adekvačius pajėgumus palaikydamos viešąją tvarką;

iii)

teikiant finansavimą ir finansinę pagalbą, susijusią su i ir ii papunkčiuose nurodyta įranga;

iv)

teikiant techninę pagalbą ir mokymą, susijusius su i ir ii papunkčiuose nurodyta įranga.

c)

parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant apsauginius rūbus, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Dramblio Kaulo Krantą laikinai ir tik savo asmeniniam naudojimui eksportuoja Jungtinių Tautų, Sąjungos ar jos valstybių narių darbuotojai, žiniasklaidos atstovai, humanitarinės pagalbos bei plėtros darbuotojai ir susiję asmenys;

d)

parduodant ar tiekiant, kai laikinai perduodama ar eksportuojama į Dramblio Kaulo Krantą pajėgoms valstybės, kuri pagal tarptautinę teisę vykdo priemones, išimtinai ir tiesiogiai skirtas palengvinti savo piliečių ir asmenų, už kuriuos Dramblio Kaulo Krante ji yra prisiėmusi konsulinę atsakomybę, evakuaciją, kai tai iš anksto pranešta Sankcijų komitetui;

e)

parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant ginklus ir susijusias medžiagas bei teikiant techninį mokymą ir pagalbą, skirtą tik paremti gynybos ir saugumo pajėgų reorganizavimo procesą ar naudoti jo metu pagal Linas-Marcoussis susitarimo 3 dalies f punktą, kai tai iš anksto patvirtinta Sankcijų komiteto;

f)

parduodant, tiekiant, perduodant ar eksportuojant žudyti nepritaikytą įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms ir kuri skirta tam, kad Dramblio Kaulo Kranto saugumo pajėgos galėtų naudoti tik tinkamus ir adekvačius pajėgumus palaikydamos viešąją tvarką, taip pat teikiant finansavimą, finansinę ar techninę pagalbą ir mokymą, susijusius su tokia įranga.

3 straipsnis

Pagal JT ST rezoliuciją 1643 (2005) tiesioginis ar netiesioginis visų neapdorotų deimantų importas į Sąjungą iš Dramblio Kaulo Kranto, nepriklausomai nuo to, ar šių deimantų kilmės vieta yra Dramblio Kaulo Krantas ar ne, draudžiamas.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užkirsti kelią Sankcijų komiteto nustatytų asmenų, keliančių grėsmę taikai ir nacionalinio susitaikymo procesui Dramblio Kaulo Krante, ypač tų, kurie trukdo įgyvendinti Linas-Marcoussis ir Akra III susitarimus ir kitų asmenų, kurie, kaip nustatyta remiantis atitinkama informacija, atsakingi už sunkius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Dramblio Kaulo Krante, kitų asmenų, viešai kurstančių neapykantą ir smurtą, taip pat visų kitų asmenų, kaip nustatyta Sankcijų komiteto, pažeidžiančių pagal JT ST rezoliucijos 1572 (2004) 7 dalį taikomas priemones, įvažiavimui į valstybių narių teritoriją ar vykimui per ją tranzitu.

Pirmoje pastraipoje nurodyti asmenys išvardyti priede.

2.   1 dalis neįpareigoja valstybės narės neleisti jos pačios piliečiams įvažiuoti į jos teritoriją.

3.   1 dalis netaikoma tais atvejais, kai Sankcijų komitetas nustato, kad:

a)

kelionė yra pateisinama skubiu humanitariniu poreikiu, įskaitant religines pareigas;

b)

išimtis prisidėtų prie JT ST rezoliucijų, skirtų taikai ir nacionaliniam susitaikymui Dramblio Kaulo Krante ir stabilizacijai regione užtikrinti, tikslų.

4.   Tais atvejais, kai pagal 3 dalį valstybė narė leidžia Sankcijų komiteto nustatytiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

5 straipsnis

1.   Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, valdomi arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami pagal 4 straipsnio 1 dalį Sankcijų komiteto nustatytų asmenų ar subjektų, arba lėšos ir ekonominiai ištekliai, priklausantys subjektams, kuriuos valdo arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja tie asmenys ar subjektai arba asmenys, veikiantys tų asmenų ar subjektų vardu ar jų nurodymu, kaip nustatyta Sankcijų komiteto.

Pirmoje pastraipoje nurodyti asmenys išvardyti priede.

2.   1 dalyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba jų naudai draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais.

3.   Valstybės narės gali išimties tvarka leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai:

a)

būtini esminėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai apmokėti pagrįstus profesinius mokesčius ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu;

c)

skirti išimtinai apmokėti mokesčius arba paslaugų mokesčius pagal nacionalinius teisės aktus už kasdieninį įšaldytų lėšų ir ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą;

d)

būtini ypatingoms išlaidoms, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui ir gavus jo pritarimą;

e)

yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti ar yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti prieš Sankcijų komitetui priimant sprendimą dėl atitinkamo asmens ar subjekto ir nėra šiame straipsnyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui.

3 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išimtys gali būti taikomos po to, kai atitinkama valstybė narė Sankcijų komitetui praneša apie savo ketinimą atitinkamu atveju leisti naudotis tokiomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, o Sankcijų komitetas per dvi darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

4.   2 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a)

šių sąskaitų palūkanomis arba kitomis dėl šių sąskaitų atsirandančiomis pajamomis arba

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus arba įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti ar atsirado iki tos dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti ribojamosios priemonės pagal Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP ar šį sprendimą,

jeigu visoms tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams ir toliau taikoma 1 dalis.

6 straipsnis

Taryba sudaro priede esantį sąrašą ir jį iš dalies keičia remdamasi tuo, ką nustato Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

7 straipsnis

1.   Jei Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nustato asmenį arba subjektą, Taryba tokį asmenį arba subjektą nurodo priede. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

2.   Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį arba subjektą.

8 straipsnis

1.   Priede pateikiamos asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys, kurias yra nurodę Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

2.   Priede taip pat pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems asmenis arba subjektams nustatyti. Tokia apie asmenis pateikiama informacija gali apimti vardą, pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir asmens tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą bei pareigas ar profesiją. Tokia apie subjektus pateikiama informacija gali apimti pavadinimus, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vykdymo vietą. Priede taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto sprendimo įtraukti į sąrašą data.

9 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2004/852/BUSP ir 2006/30/BUSP panaikinamos.

10 straipsnis

1.   Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2.   Vadovaujantis atitinkamais Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimais, jis prireikus peržiūrimas, iš dalies keičiamas arba panaikinamas.

Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. VANACKERE


(1)  OL L 368, 2004 12 15, p. 50.

(2)  OL L 19, 2006 1 24, p. 36.

(3)  OL L 308, 2008 11 19, p. 52.

(4)  OL L 29, 2005 2 2, p. 5.

(5)  OL L 95, 2005 4 14, p. 1.

(6)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28.


PRIEDAS

4 ir 5 straipsniuose nurodytų asmenų sąrašas

 

Vardas, pavardė (ir galimi slapyvardžiai)

Tapatybės nustatymo informacija (gimimo data ir vieta (gim. d. ir gim. v.), paso numeris/tapatybės kortelės numeris ir kt.)

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į JT sąrašą data

1.

BLÉ GOUDÉ Charles (dar žinomas kaip Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

Gim. d.: 1972 1 1

Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto

Pasas 04LE66241 République de Côte d’Ivoire, išduotas 2005 11 10, galioja iki 2008 11 9

Tapatybės kortelė AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire, išduota 2002 12 20, galioja iki 2005 12 11

Pasas 98LC39292 République de Côte d’Ivoire, išduotas 2000 11 24, galioja iki 2003 11 23

Gimimo vieta: Guibéroua (Gagnoa) arba Niagbrahio/Guiberoua arba Guiberoua

2001 m. žinomas adresas: Yopougon Selmer, Bloc P 170; taip pat viešbutyje Hotel Ivoire

Kelionės dokumente Nr. C2310421 (išduotas Šveicarijoje 2005 11 15, galioja iki 2005 12 31) deklaruotas adresas: Abidžanas, Cocody

COJEP („Jaunieji patriotai“) vadovas, nuolatiniai vieši pareiškimai, skatinantys gadinti Jungtinių Tautų įrangą ir imtis smurto prieš jų personalą bei užsieniečius; gatvės ginkluotų grupuočių vykdomų smurto veiksmų, įskaitant mušimą, išžaginimus ir be teismo vykdomas egzekucijas, organizavimas ir dalyvavimas juose; Jungtinių Tautų, Tarptautinės darbo grupės, politinės opozicijos ir nepriklausomos spaudos bauginimas; tarptautinių radijo stočių sabotažas; Tarptautinės darbo grupės, Jungtinių Tautų operacijos Dramblio Kaulo Krante (UNOCI) ir Prancūzijos pajėgų veiklos bei taikos proceso, kaip apibrėžta Rezoliucijoje 1643 (2005), trukdymas.

2006 m. vasario 7 d.

2.

DJUÉ Eugène Ngoran Kouadio

Gim. d.: 1966 1 1 arba 1969 12 20

Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto

Pasas 04 LE 017521, išduotas 2005 m. vasario 10 d., galioja iki 2008 m. vasario 10 d.

UPLTCI (Dramblio Kaulo Kranto visiško išlaisvinimo patriotų sąjunga) lyderis. Nuolatiniai vieši pareiškimai, skatinantys gadinti Jungtinių Tautų įrangą ir imtis smurto prieš jų personalą bei užsieniečius; gatvės ginkluotų grupuočių vykdomų smurto veiksmų, įskaitant mušimą, išžaginimus ir be teismo vykdomas egzekucijas, organizavimas ir dalyvavimas juose; Tarptautinės darbo grupės, UNOCI ir Prancūzijos pajėgų veiklos bei taikos proceso, kaip apibrėžta Rezoliucijoje 1643 (2005), trukdymas.

2006 m. vasario 7 d.

3.

FOFIE Martin Kouakou

Gim. d.: 1968 1 1

Pilietybė: Dramblio Kaulo Kranto

Gimimo vieta: Bohi, Dramblio Kaulo Krantas

Burkina Faso tapatybės kortelė Nr. 2096927, išduota 2005 m. kovo 17 d.

Burkina Faso pilietybės pažymėjimas CNB N.076 (2003 m. vasario 17 d.)

Tėvo vardas ir pavardė: Yao Koffi FOFIE

Motinos vardas ir pavardė: Ama Krouama KOSSONOU

Dramblio Kaulo Kranto tapatybės kortelė Nr. 970860100249, išduota 1997 m. rugpjūčio 5 d., galioja iki 2007 m. rugpjūčio 5 d.

Vyriausiasis kapralas-naujųjų pajėgų vadas, Korhogo vietovė. Jo vadovaujamos pajėgos susijusios su vaikų ėmimu į ginkluotąsias pajėgas, asmenų grobimu, reikalavimais atlikti priverstinį darbą, seksualiniu moterų išnaudojimu, savavališkais areštais ir be teismo vykdomomis egzekucijomis, prieštaraujančiais žmogaus teisių konvencijoms ir tarptautinei humanitarinei teisei; Tarptautinės darbo grupės, UNOCI ir Prancūzijos pajėgų veiklos bei taikos proceso, kaip apibrėžta Rezoliucijoje 1643 (2005), trukdymas.

2006 m. vasario 7 d.