16.9.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/66


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. liepos 27 d.

dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl minėtų valstybių dalyvavimo Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros veikloje sąlygų pasirašymo Bendrijos vardu

(2010/491/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies a punktą ir 66 straipsnį, kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pagal 2004 m. spalio 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiančio Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (1), 21 straipsnio 3 dalį su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu susijusios šalys dalyvauja tos Agentūros veikloje. Jų dalyvavimo sąlygos turi būti tiksliau išdėstytos tolesniuose susitarimuose, kuriuos Bendrija turi sudaryti su tomis šalimis.

(2)

2008 m. kovo 11 d. Komisijai suteikus įgaliojimus, baigtos derybos su Šveicarijos Konfederacija ir Lichtenšteino Kunigaikštyste dėl Susitarimo dėl minėtų valstybių dalyvavimo Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros veikloje sąlygų.

(3)

Atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau, 2009 m. sausio 19 d. parafuotas Susitarimas turėtų būti pasirašytas, o pridedamos bendros deklaracijos – patvirtintos.

(4)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą, nėra jo saistoma ir neprivalo jo taikyti. Kadangi šiuo sprendimu plėtojamas Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 3 dalies IV antraštinės dalies nuostatas, Danija pagal minėto protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai bus priimtas šis sprendimas, turi nuspręsti, ar jį įgyvendins savo nacionalinės teisės aktuose.

(5)

Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kuriose Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (2). Todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį sprendimą, nėra jo saistoma ir neprivalo jo taikyti.

(6)

Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kuriose Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis  (3) nuostatas. Todėl Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą, nėra jo saistoma ir neprivalo jo taikyti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos bei Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl minėtų valstybių dalyvavimo Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros veikloje sąlygų pasirašymas ir pridedamos bendros deklaracijos su sąlyga, kad Susitarimas bus sudarytas.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Bendrijos vardu pasirašyti Susitarimą su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

Priimta Briuselyje 2009 m. liepos 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. BILDT


(1)  OL L 349, 2004 11 25, p. 1.

(2)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(3)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.