15.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/28


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. liepos 14 d.

kuriuo baigiamas antisubsidijų tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Indijos ir Malaizijos kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių

(2010/393/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 14 straipsnį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

(1)

2009 m. birželio 30 d. Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo skundą dėl tariamai žalingo tam tikrų Indijos ir Malaizijos (toliau – nagrinėjamosios šalys) kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių importo subsidijavimo.

(2)

Skundą pateikė Europos pramoninių tvirtinimo detalių institutas (angl. European Industrial Fasteners Institute (EIFI)) gamintojų, kurie pagamina didžiąją dalį (šiuo atveju daugiau nei 25 %) visų nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių Sąjungoje, vardu pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 1 dalį ir 10 straipsnio 6 dalį.

(3)

Skunde pateikta subsidijavimo ir dėl to daromos materialinės žalos prima facie įrodymų, kurių pakako antisubsidijų tyrimo inicijavimui pagrįsti.

(4)

Prieš inicijuodama tyrimą ir vadovaudamasi pagrindinio reglamento 10 straipsnio 7 dalimi, Komisija pranešė nagrinėjamųjų šalių Vyriausybėms, kad gavo tinkamai dokumentais pagrįstą skundą, kuriame teigiama, kad dėl subsidijuoto tam tikrų šių šalių kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių importo Sąjungos pramonei daryta materialinė žala. Nagrinėjamųjų šalių Vyriausybės buvo atskirai pakviestos į konsultacijas, siekiant išsiaiškinti su skundo turiniu susijusią padėtį ir priimti abi šalis tenkinantį sprendimą. Per konsultacijas nepavyko priimti abi šalis tenkinančio sprendimo.

(5)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2) paskelbusi pranešimą Komisija atitinkamai inicijavo antisubsidijų tyrimą dėl tam tikrų į Sąjungą importuojamų nagrinėjamųjų šalių kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių, kurių KN kodai šiuo metu yra 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ir 7318 15 70.

(6)

Tą pačią dieną Komisija inicijavo antidempingo tyrimą dėl tam tikrų į Sąjungą importuojamų nagrinėjamųjų šalių kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių (3).

(7)

Komisija išsiuntė klausimynus Sąjungos pramonei ir visoms žinomoms Sąjungos gamintojų asociacijoms, nagrinėjamųjų šalių eksportuotojams ir (arba) gamintojams, visoms eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, importuotojams, visoms žinomoms importuotojų asociacijoms ir nagrinėjamųjų šalių valdžios institucijoms. Suinteresuotosioms šalims buvo sudaryta galimybė per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį raštu pareikšti nuomonę ir pateikti prašymą išklausyti.

B.   SKUNDO ATSIĖMIMAS IR TYRIMO BAIGIMAS

(8)

2010 m. balandžio 1 d. pateikusi raštą Komisijai EIFI oficialiai atsiėmė skundą.

(9)

Pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 1 dalį tyrimas gali būti baigiamas, jei skundas atsiimamas ir jeigu baigiant tyrimą neprieštaraujama Sąjungos interesams.

(10)

Komisija nusprendė, kad šį tyrimą reikėtų baigti, nes jį atliekant nebuvo nustatyta jokių aplinkybių, kuriomis įrodoma, kad baigus tyrimą būtų pažeisti Sąjungos interesai. Apie tai buvo pranešta suinteresuotosioms šalims ir suteikta galimybė teikti pastabas. Pastabų, kuriose būtų nurodyta, kad baigus tyrimą būtų pažeisti Sąjungos interesai, negauta.

(11)

Todėl Komisija daro išvadą, kad antisubsidijų tyrimas dėl tam tikrų į Sąjungą importuojamų nagrinėjamųjų šalių kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių turėtų būti baigtas.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Antisubsidijų tyrimas dėl tam tikrų importuojamų Indijos ir Malaizijos kilmės nerūdijančio plieno sąvaržų ir jų dalių, kurių KN kodai šiuo metu yra 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 ir 7318 15 70, baigiamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 14 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 188, 2009 7 18, p. 93.

(2)  OL C 190, 2009 8 13, p. 32.

(3)  OL C 190, 2009 8 13, p. 27.